BEPANTHEN PLUS

Toimeained: dekspantenool+kloorheksidiin

Ravimi vorm: kreem

Ravimi tugevus: 50mg+5mg 1g 30g 1TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on BEPANTHEN PLUS ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON BEPANTHEN PLUS KREEM JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Bepanthen Plus kreemi toimeained on dekspantenool, mis muundub rakkudes pantoteenhappeks ja
toimib seega vitamiin B5-na ning kloorheksidiin, mis on hästi talutav bakteritsiidse toimega
antiseptiline aine.

Bepanthen Plus kreemi kasutatakse pindmiste nahainfektsioonide või nahavigastuse desinfektsiooniks
ja raviks järgmistel juhtudel:

• infektsiooniohuga pindmised vigastused: sisselõiked, villid, kriimustused, marrastused,
nahalõhed, nahahaavad, kergema astme põletuste järelravi, dermatiit;
• lõhenenud rinnanibud imetavatel emadel.

2. Mida on vaja teada enne BEPANTHEN PLUS võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE BEPANTHEN PLUS KREEMI KASUTAMIST

Ärge kasutage ravimit Bepanthen Plus
- kui te olete ülitundlik (allergiline) dekspantenooli, kloorheksidiini või Bepanthen Plus kreemi
mõne koostisosa suhtes;
- kui teil on rasked, sügavad või väga saastunud haavad;
- kui teil on perforeerunud (mulgustunud) kuulmekile. Kloorheksidiini sisaldavaid ravimeid ei
tohi määrida mulgustunud kuulmekilele.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Bepanthen Plus
Tuleb vältida kreemi sattumist silma, kõrva kuulmekäiku ja limaskestadele.

Bepanthen Plus kreemi ei tohi kasutada infektsiooniohuta haavade või nahaärrituste puhul (nt
päikesepõletus). Sellistel juhtudel soovitatakse kasutada dekspantenooli kreemi, mis imendub kiiresti
ja mida on vesialuselise koostise tõttu lihtne peale kanda. Kreem sobib ka leemendavate haavade,
karvadega nahapindade ja katmata kehaosade (näiteks nägu, küünarnukid ja käelabad) raviks.

Kaitsekihi saamiseks (nt imikutel mähkmelööbe raviks või rinnaga toitvatel emadel lõhenenud
rinnanibudele) või väga kuiva naha korral on soovitatav kasutada kõrge rasvasisaldusega
dekspantenooli salvi.

Kui sümptomid püsivad või teie seisund halveneb, pidage nõu arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Kloorheksidiin ei sobi kokku seepide ja teiste anioonsete ühenditega. Bepanthen Plus kreemi ei tohi
kasutada koos teiste antiseptikumidega, et hoida ära võimalike koostoimete teke (antagonism või
inaktivatsioon).

Vähelahustuvate soolade tekke tõttu ei sobi kloorheksidiin kasutamiseks koos boraatide,
bikarbonaatide, karbonaatide, kloriidide, tsitraatide, fosfaatide ja sulfaatidega.

Rasedus ja imetamine
Raseduse ajal peab vältima kreemi kasutamist suurtel nahapindadel.
Imetavad emad võivad Bepanthen Plus kreemi kasutada, kuid vältida tuleb rohket pealemäärimist ja
kasutamist suurtel nahapindadel. Kui ravimit kasutatakse imetamise ajal lõhenenud rinnanibude
raviks, tuleb enne imetamist kreem rinnanibudelt maha pesta.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oluline teave mõningate Bepanthen Plus kreemi koostisainete suhtes
Ravim sisaldab lanoliini, mis võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).

3. Kuidas BEPANTHEN PLUS võtta

KUIDAS BEPANTHEN PLUS KREEMI KASUTADA

Bepanthen Plus kreemi määritakse õhukese kihina puhastatud haavadele või põletikulisele nahapinnale
üks või mõned korrad päevas, kuni haava paranemiseni. Vältima peab kreemi kandmist suurtele
nahapiirkondadele. Haava võib katta sidemega, kuid see ei ole kohustuslik.

Kuna Bepanthen Plus on mõeldud lühiajaliseks kasutamiseks, tuleb seisundi halvenemisel ja/või
paranemise aeglustumisel konsulteerida arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Bepanthen Plus põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teatatud on allergilistest nahareaktsioonidest nagu kontaktdermatiit, allergiline dermatiit, naha
sügelemine, punetus, ekseem, lööve, nõgestõbi, nahaärritus ja villid.
Esinenud on ülitundlikkust; anafülaktilist reaktsiooni; anafülaktilist šokki koos vastavate nähtudega
(sh astma sündroom); kergeid kuni mõõdukaid reaktsioone, mis võivad mõjutada nahka, hingamisteid,
mao-sooletrakti ja südame-veresoonkonda (sh lööve, nõgestõbi, turse, sügelus ja kardiorespiratoorne
distress).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas BEPANTHEN PLUS säilitada

KUIDAS BEPANTHEN PLUS KREEMI SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Bepanthen Plus kreemi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Bepanthen Plus sisaldab
- Toimeained on dekspantenool ja kloorheksidiindivesinikkloriid. 1 g kreemi sisaldab 50 mg
dekspantenooli ja 5 mg kloorheksidiinvesinikkloriidi.
- Abiained on vedel parafiin, lanoliin (E913), vaseliin, polüoksüül 40 stearaat, tsetüülalkohol,
stearüülalkohol, DL-pantolaktoon ja puhastatud vesi.

Kuidas Bepanthen Plus välja näeb ja pakendi sisu
Polüpropüleenkorgiga alumiiniumtuub, mis sisaldab 30 g kreemi.

Müügiloa hoidja
UAB Bayer
Žirmunu 68a
LT 09124 Vilnius
Leedu

Tootja
GP Grenzach Productions GmbH
Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ
Lõõtsa 2
11415, Tallinn
Tel: +372 655 8565


Infoleht on viimati kooskõlastatud augustis 2011Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Bepanthen Plus, 50 mg/5 mg/g kreem

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g kreemi sisaldab 50 mg dekspantenooli ja 5 mg kloorheksidiindivesinikkloriidi.
INN. Dexpanthenolum, chlorhexidinum.

Abiaine: lanoliin.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kreem.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Pindmise nahainfektsiooni või nahavigastuse desinfektsioon ja ravi järgmistel juhtudel:
- infektsiooniohuga pindmised vigastused: sisselõiked, villid, kriimustused, marrastused, nahalõhed,
haavad, kergema astme põletuste järelravi, dermatiit;
- lõhenenud rinnanibud imetavatel emadel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Bepanthen Plus kantakse õhukese kihina hästi puhastatud haavale või infitseerunud nahapiirkonda.
Vajadusel katta haav adhesiivse haavasideme või marlisidemega.

Bepanthen Plus'i kasutatakse üks või mõned korrad päevas, kuni haava paranemiseni.
Vältima peab kreemi kandmist suurtele nahapiirkondadele.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Kloorheksidiini ei tohi manustada perforeerunud kuulmekilele.
Rasked, sügavad või väga saastunud haavad.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Vältida kokkupuudet silmade, kõrva kuulmekäigu ja limaskestadega.

Bepanthen Plus'i ei tohi kasutada infektsiooniohuta haavade või nahaärrituste puhul (näiteks
päikesepõletus). Sellistel juhtudel soovitatakse kasutada dekspantenooli kreemi, mis imendub kiiresti
ja mida on vesialuselise koostise tõttu lihtne peale kanda. Kreem sobib ka eksudatiivsete haavade,
karvadega nahapindade ja katmata kehaosade (näiteks nägu, küünarnukid ja käelabad) raviks.

Kaitsekihi saamiseks (näiteks imikutel mähkmelööbe raviks või rinnaga toitvatel emadel lõhenenud
rinnanibudele) või väga kuiva naha korral on soovitatav kasutada kõrge rasvasisaldusega
dekspantenooli salvi.


Ravim sisaldab lanoliini, mis võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kloorheksidiin ei sobi kokku seepide ja teiste anioonsete ühenditega. Bepanthen Plus'i ei tohi
kasutada koos teiste antiseptikumidega, et hoida ära võimalike koostoimete teke (antagonism või
inaktivatsioon).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Loomadel läbi viidud reproduktsiooniuuringud ei ole näidanud otsest või kaudset kahjulikku toimet
loote arengule, kuid rasedate naistega pole kontrollitud uuringuid läbi viidud.
Siiski peab raseduse ajal vältima kreemi kasutamist suurtel nahapindadel.

Imetamine
Bepanthen Plus’i võib imetamise ajal kasutada, kuid vältida tuleb kasutamist suurtel nahapindadel.
Kui ravimit kasutatakse imetamise ajal lõhenenud rinnanibude raviks, tuleb enne imetamist kreem
rinnanibudelt maha pesta.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole täheldatud toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Loetletud kõrvaltoimed põhinevad turuletulekujärgsetel spontaansetel teatistel, mistõttu jaotus
esinemissageduste kategooriate alusel ei ole võimalik.

Immuunsüsteemi häired ning naha ja nahaaluskoe kahjustused
Teatatud on allergilistest nahareaktsioonidest nagu kontaktdermatiit, allergiline dermatiit, pruuritus,
erüteem, ekseem, lööve, urtikaaria, nahaärritus ja villid.
Ülitundlikkus; anafülaktiline reaktsioon; anafülaktiline šokk (võimalik, et eluohtlik) koos vastavate
laboratoorsete ja kliiniliste nähtudega sh astma sündroom; kerged kuni mõõdukad reaktsioonid, mis
võivad mõjutada nahka, hingamisteid, mao-sooletrakti ja südame-veresoonkonda sh lööve, urtikaaria,
turse, pruuritus ja kardiorespiratoorne distress.

4.9. Üleannustamine

Dekspantenool on väga hästi talutav ka suurte annuste juures ning seetõttu peetakse seda
teaduskirjanduses mittetoksiliseks. Hüpervitaminoosi teket pole kirjeldatud.
Kloorheksdiini üleannustamisel on täheldatud aminotransferaaside aktiivsuse suurenemist.
Sagedane manustamine samale nahapiirkonnale võib põhjustada nahaärritust. Ravim on mõeldud
kasutamiseks kergete nahakahjustuste puhul, vältima peab kreemi kandmist suurtele
nahapiirkondadele.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: teised armistumist soodustavad ained, ATC-kood: D03AX83


Dekspantenool konverteeritakse rakkudes kiiresti pantoteenhappeks ja ta omab seetõttu nimetatud
vitamiiniga sarnaseid toimeid. Dekspantenooli eeliseks on tema kiirem imendumine paiksel
manustamisel.

Pantoteenhape kuulub koensüüm A koostisesse. Atsetüülkoensüüm A vormis on koensüümil A keskne
roll raku ainevahetuses. Pantoteenhape on organismile asendamatult vajalik naha ja limaskesta tekkeks
ja regeneratsiooniks.

Kloorheksidiindivesinikkloriid on laialt tuntud ja hästitalutav antiseptikum, millel on bakteritsiidne
toime gram-positiivsetesse bakteritesse. Viimaste alla kuuluvad muuhulgas Staphylococcus aureus’e
tundlikud tüved, mis on sageli nahainfektsioone põhjustavateks mikroorganismideks. Vähemal määral
toimib kloorheksidiin ka gram-negatiivsetesse patogeenidesse. Resistentsed on osad Pseudomonas'e ja
Proteus'e liigid. Seentevastane toime on nõrk ja toime viirustesse puudub.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Dekspantenool imendub naha sisse kiiresti. Dekspantenool konverteeritakse koheselt
pantoteenhappeks, mis suurendab vitamiini endogeenseid varusid.

Puuduvad tõendid kloorheksidiini imendumise kohta läbi täiskasvanute terve naha.
4%-lises kloorheksidiinglükonaadi detergentlahuses vannitatud lastel on veres mõõdetud madalad
kloorheksidiini kontsentratsioonid (1 μg/ml).

Jaotumine
Pantoteenhape seondub veres plasmavalkudega (peamiselt β-globuliinide ja albumiinidega). Tervetel
täiskasvanutel on toimeaine kontsentratsioon täisveres 500…1000 μg/l ja seerumis 100 μg/l.

Kuna läbi naha imendub kloorheksidiini minimaalselt, ei ole andmeid kloorheksidiini jaotumise kohta
organites ja kudedes. Suukaudsel manustamisel (300 mg) tervetele täiskasvanutele oli maksimaalne
plasmakontsentratsioon 30 minuti pärast 0,2 µg/ml.

Eritumine
Pantoteenhape ei metaboliseeru organismis ja eritub seega muutumatul kujul. Suu kaudu võetud
annusest väljutatakse 60…70% uriiniga ja ülejäänu väljaheitega. Täiskasvanul eritub uriiniga 2…7 mg
ja lastel 2…3 mg toimeainet ööpäevas.

Nahale manustatud kloorheksidiin praktiliselt ei imendu. Suukaudsel manustamisel eritub
kloorheksidiin peaaegu täielikult väljaheitega.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus
Pantenooli, pantoteenhapet ja selle soolasi peetakse mitte-toksilisteks.
Suukaudselt manustatud dekspantenooli LD50 hiirtel on 15 g/kg. Kahes uuringus ei põhjustanud
dekspantenooli annuse 10 g/kg suukaudne manustamine ühtegi surmajuhtu ning annus 20 g/kg
põhjustas kõikide loomade surma.

Suukaudse toksilisuse uuringust rottide ja hiirtega järeldati Bepanthen Plus’i 5-päevasel kasutamisel,
et preparaadi toksilisus on väga madal.

Alaäge toksilisus
Kolme kuu jooksul rottidele dekspantenooli suukaudsete annuste 20 mg/ööpäevas ja koertele
500 mg/ööpäevas manustamine ei põhjustanud kahjulikke toimeid ega histopatoloogilisi muutusi.


24 rotile manustati 6 kuu jooksul suukaudselt 2 mg dekspantenooli. Histopatoloogilisi muutusi ei
registreeritud.

Kuue kuu jooksul koertele 50 mg/kg ja ahvidele ööpäevas 1 g kaltsiumpantotenaadi manustamine ei
kutsunud esile toksilisi sümptomeid ega histopatoloogilisi muutusi.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

DL-pantolaktoon,
tsetüülalkohol,
stearüülalkohol,
vaseliin,
vedel parafiin,
lanoliin (E913),
polüoksüül 40 stearaat,
puhastatud vesi.

6.2. Sobimatus


Vähelahustuvate soolade tekke tõttu ei sobi kloorheksidiin kasutamiseks koos boraatide,
bikarbonaatide, karbonaatide, kloriidide, tsitraatide, fosfaatide ja sulfaatidega.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Polüpropüleenkorgiga alumiiniumtuub, mis sisaldab 30 g kreemi.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

UAB Bayer
Žirmunu 68a
LT 09124 Vilnius
Leedu

8. Müügiloa number

131496

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev


20. märts 1996 /22.10.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud augustis 2011