TRAVOCORT

Toimeained: isokonasool+diflukortoloon

Ravimi vorm: kreem

Ravimi tugevus: 10mg+1mg 1g 15g 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TRAVOCORT ja milleks seda kasutatakse

Travocort on seentevastane ravim (antimükootikum) ja põletikuvastane ravim (kortikosteroid), mis on
saadaval kreemina nahal kasutamiseks.

Üks Travocort’i toimeainetest, isokonasoolnitraat, on efektiivne nahaseente, pärmseente,
pärmilaadsete seente (kaasa arvatud mitmevärvilise kliiketendustõve ehk pityriasis versicolor’i
tekitaja) ja hallitusseente, samuti ka pindmist nahapõletikku ehk erütrasmat põhjustava
mikroorganismi suhtes. Teine toimeaine, diflukortoloonvaleraat, pärsib põletikureaktsiooni
põletikuliste ja allergiliste nahaseisundite puhul ning leevendab vaevusi nagu sügelemine,
põletustunne ja valu.

Travocort'i kasutatakse tugevate põletikuliste või ekseemilaadsete nahanähtudega kulgevate
pindmiste seeninfektsioonide raviks nt kätel, varbavahedes, kubeme- ja suguelundite piirkonnas.

2. Mida on vaja teada enne TRAVOCORT võtmist

Ärge kasutage Travocort'i
• kui olete isokonasoolnitraadi, diflukortoloonvaleraadi või selle ravimi mis tahes koostisosade
(loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
• kui te põete tuberkuloosi või süüfilist ravitavas piirkonnas, kui teil on viirushaigus (nt
tuulerõuged, vöötohatis), roosvistrik, suuümbruse nahapõletik või vaktsineerimisjärgsed
nahareaktsioonid ravitavas nahapiirkonnas.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Travocort:
• kui arst diagnoosib, et teie nahahaigusega kaasnevad bakteriaalsed infektsioonid, on vajalik
täiendav spetsiifiline ravi;
• kui te määrite Travocort’i näole, tuleb vältida selle sattumist silma;
• kui teil on eelnevalt olnud glaukoom, teavitage sellest kindlasti oma arsti.

Nagu süsteemsete kortikosteroidide puhul võib glaukoom tekkida ka paiksete kortikosteroidide
kasutamisel (nt pärast suurt annust või kandmist suurele nahapiirkonnale pika aja vältel, oklusiivsete
sidumistehnikate korral, määrimisel silmaümbruse nahale).

Muud ravimid ja Travocort
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui te olete rase või arvate, et olete rase, mainige seda ka oma arstile, kes Travocort’i määramisel
seda arvesse võtab. Reeglina ei tohi kortikosteroide sisaldavaid paikseks kasutamiseks mõeldud
preparaate raseduse esimesel kolmel kuul kasutada. Eriti tuleb vältida suuri nahapiirkondi hõlmavat
või pikaajalist ravi.
Kui te toidate imikut või väikest last rinnaga, ei tohi Travocort’i rindadel kasutada. Kui te toidate last
rinnaga, teavitage sellest oma arsti, sest teie arst peab seda fakti enne Travocort-ravi määramist
arvesse võtma. Eriti tuleb vältida suuri nahapiirkondi hõlmavat või pikaajalist ravi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Pole teada ühtegi toimet autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele.

3. Kuidas TRAVOCORT võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole määranud teisiti, tuleb Travocort'i kanda kahjustatud nahapiirkonnale kaks korda
päevas.

Travocort-ravi tuleb lõpetada arstiga kooskõlastatult pärast põletikuliste või ekseemilaadsete
nahanähtude taandumist, aga siiski hiljemalt kahe nädala möödudes. Pärast seda võib arst määrata
järelravi glükokortikosteroidi-vaba preparaadiga Travogen. See kehtib eriti kasutamisel kubeme- ja
suguelundite piirkonnas.

Varbavahedes või sõrmede vahel asuva haiguskolde korral on soovitatav panna varvaste või sõrmede
vahele Travocort’iga määritud marlitükk.

Infektsiooni taastumise vältimiseks peate iga päev vahetama isiklikku pesu (pesulappi, rätikut,
aluspesu - eelistatavalt puuvillasest materjalist) ja neid pesema väga kuumas või isegi keevas vees.

Edukaks Travocort-raviks on oluline regulaarne hügieen. Jalaseene (tinea pedis’e) korral tuleb
varbavahed pärast pesemist hoolikalt kuivatada ning iga päev peab vahetama põlvikuid või sokke.

Kui teil on tunne, et Travocort’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te kasutate Travocort’i rohkem kui ette nähtud
Ühekordne üleannustamine (kui kreemi määritakse ulatuslikule nahapiirkonnale) või juhuslik
allaneelamine ei kujuta mingit ohtu tervisele.

Kui te unustate Travocort’i kasutada
Ärge kasutage suuremat Travocort kreemi kogust, et korvata vahelejäänud annust.

Kui te lõpetate Travocort’i kasutamise
Kui kasutada Travocort kreemi vastavalt ette antud juhistele peaksid haigussümptomid ravi käigus
paranema. Kui haigusnähud püsivad või taastuvad pärast ravi lõpetamist, võtke ühendust oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Üksikjuhtudel võivad Travocort-ravi ajal haigestunud nahapiirkonnas esineda sellised sümptomid
nagu sügelemine, põletustunne, nahapunetus (erüteem) või villid (vesikulatsioon).

Paiksete kortikosteroidide ulatuslik manustamine suurtele kehapiirkondadele või pikema aja jooksul,
eriti oklusiivselt, suurendab märkimisväärselt kõrvaltoimete riski.

Kui Travocort’i kantakse suurtele nahapiirkondadele (10% ja rohkem kehapinnast) või rakendatakse
ravi pikemat aega (üle 4 nädala), võivad esineda järgmised reaktsioonid: naha õhenemine
(nahaatroofia), kapillaarilaienemus, nahajutid, vistrikulise lööbega nahamuutused ja imendumisest
tingituna glükokortikosteroidide süsteemsed toimed.

Harvadel juhtudel võivad, nagu teistegi nahakaudsete kortikoidide puhul, esineda järgnevad
kõrvaltoimed: karvanääpsupõletik (follikuliit), tugevnenud karvakasv kehal (hüpertrihhoos),
suuümbruse nahapõletik, nahavärvuse muutused, allergilised nahareaktsioonid toime- või abiainete
suhtes.

Ei saa välistada kõrvaltoimeid vastsündinuil, kelle emad said raseduse või imetamise ajal ulatuslikku
või kauakestvat ravi. Näiteks võib imikul olla langenud adrenokortikaalne funktsioon (neerupealise
koore talitluse langus, mis võib põhjustada nt kasvupeetust), kui ravimit manustati raseduse viimastel
nädalatel.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas TRAVOCORT säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Pärast tuubi esmast avamist võib kreemi kasutada 3 kuud.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Travocort sisaldab
- Toimeained on isokonasoolnitraat ja diflukortoloonvaleraat. 1 g Travocort'i sisaldab 10 mg
isokonasoolnitraati ja 1 mg diflukortoloonvaleraati.
- Abiained on valge pehme parafiin, vedel parafiin, tsetostearüülalkohol, polüsorbaat 60,
sorbitaanstearaat, dinaatriumedetaat ja puhastatud vesi.

Kuidas Travocort välja näeb ja pakendi sisu
Travocort kreem on keeratava korgi ning täiendava sulguriga alumiiniumtuubis.
Pakendis on 15 g või 30 g kreemi.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja
Bayer Pharma AG
Müllerstraße 178
13353 Berlin
Saksamaa

Tootja
Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.
Via E. Schering 21
20090 Segrate (MI)
Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Tel: 655 8565


Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Travocort, 10 mg/1 mg/g kreem

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g Travocort kreemi sisaldab 10 mg isokonasoolnitraati ja 1 mg diflukortoloonvaleraati.
INN. Isoconazolum, diflucortolonum
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3. Ravimvorm

Kreem

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Glükokortikosteroidravi vajavad, tugevate põletikuliste või ekseemilaadsete nahanähtudega kulgevad
pindmised seeninfektsioonid: dermatofüütide ja Candida poolt põhjustatud naha seeninfektsioonid,
Pityriasis versicolor, erütrasm.

Kliiniliselt oluline toimespekter: Trichophyton (T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T.
violaceum), Microsporum canis, Epidermophyton floccosum, Pityrosporum orbiculare (e Malassezia
furfur), Corynebacterium minutissimum.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Travocort'i tuleb määrida haigestunud nahapiirkondadele kaks korda päevas.

Travocort-ravi tuleb lõpetada pärast põletikuliste või ekseemilaadsete nahanähtude taandumist, aga
siiski hiljemalt kahe nädala möödudes ja jätkata ravikuuri või teha järelravi glükokortikosteroidi-vaba
preparaadiga Travogen. See kehtib eriti kasutamisel kubeme- ja suguelundite piirkonnas.

4.3. Vastunäidustused

Tuberkuloosne või süfiliitiline protsess ravitavas piirkonnas, viirushaigused (nt tuulerõuged,
vöötohatis), rosacea, perioraalne dermatiit ja vaktsineerimisjärgsed nahareaktsioonid ravitavas
nahapiirkonnas.

Ülitundlikkus toime- või abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Bakteriaalsete nahainfektsioonide korral on vajalik täiendav, spetsiifiline ravi.

Kui Travocort'i kasutatakse näol, tuleb vältida selle sattumist silma.

Paiksete kortikosteroidide ulatuslik manustamine suurtele kehapiirkondadele või pikema aja jooksul,
eriti oklusiivselt, suurendab märkimisväärselt kõrvaltoimete riski.

Nagu süsteemsete glükokortikoidide puhul võib ka lokaalsete glükokortikoidide kasutamisel tekkida
glaukoom (nt pärast suurt annust või kandmist suurtele nahapiirkondadele pika aja jooksul,
oklusiivsete sidumistehnikate korral või määrimisel silmaümbruse nahale).

Varbavahedes või sõrmede vahel asuva haiguskolde korral on soovitatav panna varvaste või sõrmede
vahele Travocort ’iga määritud marlitükk.

Infektsiooni taastumise vältimiseks tuleb iga päev vahetada ja keeta isiklikku pesu (näorätikuid,
käterätikuid, aluspesu jne - eelistatavalt puuvillasest materjalist).

Travocort ravi õnnestumiseks on oluline regulaarne hügieen. Tinea pedis'e puhul tuleb varbavahesid
pärast pesemist hoolikalt kuivatada ning iga päev vahetada põlvikuid või sokke.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Loomkatsed glükokortikosteroididega on näidanud reproduktiivtoksilist toimet (vt lõik 5.3).

Mitmed epidemioloogilised uuringud viitavad suurenenud võimalikule suulaelõhestumuse riskile
vastsündinutel, kelle emad said raseduse esimesel trimestril süsteemset glükokortikosteroidravi.
Suulaelõhestumus on harvaesinev haigus ning kui süsteemsetel glükokortikosteroididel ongi
teratogeenne toime, võib see põhjustada haiguse esinemissageduse tõusu vaid ühe või kahe juhtumi
võrra 1000 naise kohta, keda ravitakse raseduse ajal. Andmed paiksete glükokortikosteroidide
kasutamise
kohta
raseduse
ajal
on
ebapiisavad,
kuid
nahakaudselt
manustatavate
glükokortikosteroidide väga madala süsteemse biosaadavuse tõttu on oodatav risk madalam.

Üldjuhul ei tohi glükokortikoide sisaldavaid nahakaudseid preparaate raseduse esimesel trimestril
manustada. Rasedate ja imetavate naiste puhul tuleb hoolikalt üle vaadata kliiniline näidustus
Travocort raviks ja võrrelda saadavat kasu võimalike riskidega. Eriti tuleb vältida suuri nahapiirkondi
ja pikemaajalist ravi.

Imetavatel emadel ei tohi rakendada ravi rindadel.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole kohaldatav.

4.8. Kõrvaltoimed

Üksikjuhtudel võivad Travocort ravi ajal esineda paiksed nahanähud nagu sügelemine, põletustunne,
erüteem või vesikulatsioon.

Kui kortikoide sisaldavaid nahakaudseid preparaate kantakse suurtele nahapiirkondadele (10% ja
rohkem kehapinnast) või rakendatakse ravi pikemat aega (üle 4 nädala), võivad esineda järgmised
reaktsioonid: paiksed sümptomid nagu nahaatroofia, teleangiektaasia, striia, vistrikulise lööbega
nahamuutused ja imendumisest tingituna kortikoidide süsteemsed toimed.

Nagu teistegi nahakaudsete kortikoidide puhul võivad harvadel juhtudel esineda järgnevad
kõrvaltoimed: follikuliit, hüpertrihhoos, perioraalne dermatiit, nahavärvuse muutused, allergilised
nahareaktsioonid toime- või abiainete suhtes.

Ei saa välistada kõrvaltoimeid vastsündinuil, kelle emad said raseduse või imetamise ajal ulatuslikku
või kauakestvat ravi (näiteks langenud adrenokortikaalne funktsioon, kui ravimit manustati raseduse
viimastel nädalatel).
Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Akuutse toksilisuse uuringute tulemused ei viita ühelegi intoksikatsiooni riskile ühekordse dermaalse
üleannustatud aplikatsiooni (aplitseerimine suurele nahapinnale soodsatel imendumistingimustel) või
tahtmatu suukaudse manustamise järgselt.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Seentevastased ained paikseks kasutamiseks, imidasooli derivaadid
kombinatsioonis glükokortikosteroidiga, ATC-kood. D01AC80

Isokonasoolnitraati, mis avaldab ka väga laiaspektrilist mikroobidevastast toimet, kasutatakse naha
pindmiste seennakkuste raviks. See on efektiivne nahaseente, pärmseente, pärmilaadsete seente (kaasa
arvatud mitmevärvilise kliiketendustõve ehk pityriasis versicolor’i tekitaja) ja hallitusseente, samuti
ka erütrasmi põhjustava mikroorganismi suhtes.

Diflukortoloonvaleraat pärsib põletikureaktsiooni põletikuliste ja allergiliste nahaseisundite puhul ning
leevendab subjektiivseid vaevusi nagu sügelemine, põletustunne ja valu.

5.2. Farmakokineetilised omadused

• Isokonasoolnitraat

Isokonasool penetreerub Travocort kreemist kiiresti nahka ja saavutab maksimaalse kontsentratsiooni
naha sarvkihis ja pärisnahas juba 1 tund pärast nahale kandmist. Pärast paikset manustamist
küülikutele saavutati nahas võrreldes kortikosteroide mitte sisaldava preparaadiga suuremad
antimükootikumi tasemed. Seda tõlgendati nahakaudse imendumise aeglustumisena, mis on
kortikosteroidide sooni ahendava toime tulemus.

Antimükootikumi ja kortikosteroidide kontsentratsiooni suhe nahas on kõrgem võrreldes vastava
suhtega 10:1 Travocort kreemis. See viitab sellele, et kortikosteroidid ei kahjusta antimükootikumi
tõhusust.

Isokonasool ei ole nahas metaboolselt inaktiveeritud. Nahakaudsest imendumisest tingitud süsteemne
biosaadavus on madal. Isegi pärast sarvkihi eemaldamist jõudis süsteemsesse tsirkulatsiooni 4-tunnise
kokkupuute jooksul vähem kui 1% manustatud annusest.

Isokonasoolnitraadi metabolismi uurimiseks inimorganismis oli nahakaudselt imendunud hulk liiga
väike. Seetõttu manustati intravenoosselt 0,5 mg 3H-märgistatud isokonasoolnitraati. Isokonasool
metaboliseerub täielikult ja eritub kiirelt.

Kvantitatiivselt kõige olulisemad metaboliidid olid 2,4-Dikloromandeelhape ja 2-(2,6-
diklorobensüüloksü)-2-(2,4-diklorofenüül)-atseethape. Kolmandik märgistatud ainetest eritus uriiniga
ja kaks kolmandikku sapiga. 75% koguannusest eritus 24 tunni jooksul.

• Diflukortoloonvaleraat

Isokonasool ei mõjuta diflukortoloonvaleraadi penetratsiooni ega nahakaudset imendumist.
Diflukortoloonvaleraat penetreerub kiiresti nahka, saavutades sarvkihis kontsentratsiooni ligikaudu
150 µg/ml (= 300 µmol/l) 1 tunni pärast. Selline kontsentratsioon säilib vähemalt 7 tundi.
Kortikosteroidide tase sügavamates epidermisekihtides oli ligikaudu 0,15 µg/ml (= 0,3 µmol/l).

Diflukortoloonvaleraat hüdrolüüsitakse nahas osaliselt sama efektiivseks diflukortolooniks.
Nahakaudselt imendunud kortikosteroidide osa on väike. 4-tunnise kokkupuute jooksul imendus
perkutaanselt vähem kui 1% paikselt manustatud Travocort'i annusest.

Sisenedes süsteemsesse tsirkulatsiooni hüdrolüüsitakse diflukortoloonvaleraat minutite jooksul
diflukortolooniks ja vastavaks rasvhappeks. Plasmas on leitud peale diflukortolooni veel 11-keto-
diflukortolooni ja kahte metaboliiti. Diflukortoloon ja kõik metaboliidid erituvad plasmast
poolväärtusaegadega vastavalt 4…5 tundi ja ligikaudu 9 tundi (poolväärtusajad pärast intravenoosset
manustamist) ja väljutuvad uriini ja roojaga vahekorras 75:25.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Süsteemse tolerantsuse uuringutes korduva nahakaudse ja subkutaanse manustamise järgselt oli
diflukortoloonvaleraadi toime sarnane tüüpilisele glükokortikoidile. Toimeaine kombinatsiooni
korduval manustamisel täheldati vaid glükokortikoididele iseloomulikke toimeid. Nendest tulemustest
võib järeldada, et Travocort kreemi kasutamisel kliinilistel näidustustel äärmuslikel tingimustel nagu
manustamine suurele nahapiirkonnale ja/või oklusioon, ei ole oodata muid kõrvalnähtusid kui need,
mis on omased glükokortikoididele. Ei täheldatud võimalikke koostoimeid isokonasoolnitraadiga.
Isokonasoolnitraadi korduvannustega läbi viidud süsteemse taluvuse uuringute tulemused ei näita
antimükootikumi süsteemset toimet Travocort-ravi ajal.

Embrüotoksilisuse uuringud Travocort'iga andsid glükokortikoididele iseloomulikud tulemused, s.t.
sobivate testsüsteemide rakendamisel kutsutakse esile embrüoletaalne ja/või teratogeenne efekt.
Selliseid tulemusi silmas pidades tuleb Travocort'i määramisse raseduse ajal suhtuda erilise
ettevaatusega. Epidemioloogiliste uuringute tulemuste kokkuvõte on ära toodud lõigus 4.6.

Reproduktsioonitoksikoloogia uuringud ei näidanud isokonasoolnitraadi piiravat toimet erinevatele
reproduktsioonifaasidele. Toimeaine ei näidanud mingit teratogeenset potentsiaali. Kuigi ei ole läbi
viidud ühtegi kliinilist kontrolluuringut, ei viita isokonasoolnitraati sisaldavate preparaatide
manustamise kogemus raseduse ajal embrüotoksilisele riskile.

Geen-, kromosoom- ja genoommutatsioonide avastamiseks läbi viidud in vivo ja in vitro uuringud ei
ole viidanud diflukortoloonvaleraadi ega isokonasoolnitraadi mutageensele toimele.

Spetsiifilisi tumorigeensusuuringuid diflukortoloonvaleraadi ega isokonasoolnitraadiga ei ole läbi
viidud. Farmakodünaamilise toime, genotoksilise potentsiaali puudumise, struktuursete omaduste ja
kroonilise toksilisuse uuringute tulemuste (ei esinenud proliferatiivseid muutusi) põhjal ei ole alust
kahtlustada kummagi toimeaine tumorigeenset potentsiaali. Kuna Travocort'i nahakaudse
manustamise järgselt vastavalt juhenditele ei saavutata süsteemselt efektiivseid annuseid, ei ole oodata
mõju tuumorite tekkele.

Vastavalt
lokaalse
taluvuse
uuringute
tulemustele
diflukortoloonvaleraadi
ning
diflukortoloonvaleraadi ja isokonasoolnitraadi kombinatsiooni korduvannuste nahakaudse
manustamisega ei ole Travocort-ravi järgselt oodata teisi nahamuutusi peale nende kõrvaltoimete, mis
teadaolevalt võivad ilmneda glükokortikoide sisaldavate paiksete preparaatide kasutamise puhul.

Mukoosse taluvuse uuringud küüliku silmal näitavad kerget sidekesta ärritust Travocort'i tahtmatul
sattumisel silma.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

valge pehme parafiin
vedel parafiin
tsetostearüülalkohol
polüsorbaat 60
sorbitaanstearaat
dinaatriumedetaat
puhastatud vesi

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Pärast tuubi esmast avamist võib kreemi kasutada 3 kuud.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tuub on valmistatud puhtast alumiiniumist (seest kaetud epoksüresiiniga, polüesterbaasil väliskiht),
sulgur-rõngas on valmistatud polüamiid-põhisest kuumsuletavast materjalist. Keeratav kork on
valmistatud kõrge tihedusega polüetüleenist.

15 g, 30 g tuub
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Säilitada kõiki ravimeid vastavalt juhendile lastele kättesaamatus kohas.

7. Müügiloa hoidja

Bayer Pharma AG
Müllerstraße 178
13353 Berlin
Saksamaa

8. Müügiloa number

100395

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25.02.2000
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 29.06.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2014