KLACID SR 500 MG

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on KLACID SR 500 MG ja milleks seda kasutatakse

Klacid SR 500 mg on antibiootikum, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse makroliidideks.
Antibiootikumid peatavad teatud infektsioone põhjustavate bakterite kasvu. Selle kasutamist on
kirjeldatud allpool. Klacid SR 500 mg tabletid on toimeainet modifitseeritud vabastavad tabletid, mis
tähendab, et toimeaine vabaneb tabletist aeglaselt, nii et te võite ravimit võtta vaid üks kord ööpäevas.

Milleks Klacid SR 500 mg kasutatakse?
Klacid SR 500 mg tablette kasutatakse infektsioonide raviks, nt:
- Rindkereinfektsioonid, nt bronhiit ja pneumoonia;
- Kurgu ja nina kõrvalurgete infektsioonid;
- Kerged ja mõõdukad naha ja pehmete kudede infektsioonid, mida nimetatakse ka näiteks
tselluliidiks, follikuliidiks või roospõletikuks.

2. Mida on vaja teada enne KLACID SR 500 MG võtmist

Ärge võtke Klacid SR 500 mg
- Kui olete klaritromütsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) või teiste
samasse ravimiklassi (makroliidantibiootikumid) kuuluvate ravimite, nt erütromütsiin või
asitromütsiin, suhtes allergiline.
- Kui te võtate ergotamiini või dihüdroergotamiini tablette või kasutate ergotamiini inhalaatoreid
migreeni raviks, terfenadiini või astemisooli (ravimid, mida võetakse heinanohu või allergiate
vastu) või tsisapriidi tablette (kasutatakse maohäirete raviks) või pimosiidi tablette (ravimid,
mida kasutatakse teatud psühhiaatriliste haiguste raviks).
- Tikagreloori, ranolasiini, suukaudse midasolaami ja kolhitsiini samaaegne kasutamine on
vastunäidustatud.
- Kui te võtate ravimeid kõrge kolesteroolitaseme raviks (nt lovastatiini või simvastatiini).
- Kui teil on probleeme maksa ja/või neerudega.
- Kui teil on hüpokaleemia (kaaliumi madal tase veres) või südame rütmihäired (palpitatsioonid),
konsulteerige oma arstiga enne nende tablettide võtmist.
- Kui teil/teie perekonnas on esinenud teatud südameprobleeme, mis võivad põhjustada tõsist
südame rütmihäiret (pikenenud QT sündroom).

Konsulteerige kindlasti oma arstiga ja ärge võtke klaritromütsiini, kui arvate, et teil võib olla mõni
neist seisunditest.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Klacid SR 500 mg võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga
- Kui te olete rase või toidate last rinnaga (vt lõik „Rasedus ja imetamine“).
- Kui teil tekib raske või pikaajaline kõhulahtisus Klacid SR 500 mg tablettide võtmise ajal või
pärast seda, konsulteerige otsekohe oma arstiga.

Konsulteerige kindlasti oma arstiga ja ärge võtke klaritromütsiini, kui arvate, et teil võib olla mõni
neist seisunditest.

Muud ravimid ja Klacid SR 500 mg
Teatage oma arstile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid
ravimeid.
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mõnda
järgnevatest ravimitest:
- digoksiin, kinidiin või disopüramiid (südameravimid);
- varfariin (verevedeldaja);
- ergotamiin, dihüdroergotamiin või eletriptaan (migreeni puhul);
- karbamasepiin, valproaat või fenütoiin (epilepsia või bipolaarse (maniakaal-depressiivse) häire
ravimid);
- kolhitsiin (podagra raviks);
- insuliin, nateglidiin, pioglitasoon, repagliniid või rosiglitasoon (suhkurtõve raviks);
- teofülliin (astma või emfüseemi raviks);
- terfenadiin või astemisool (heinanohu või allergia vastu);
- triasolaam, alprasolaam või midasolaam (ärevuse vastu või magamiseks);
- statiinid, eriti simvastatiin või lovastatiin (kõrge kolesteroolitaseme raviks);
- tsisapriid või omeprasool (maovaevuste raviks);
- pimosiid või ziprasidoon (skisofreenia või muude psühhiaatriliste seisundite raviks);
- fenobarbitaal (krampide raviks);
- zidovudiin, ritonaviir, atasanaiir, sakvinaviir, nevirapiin, efavirens, dideoksüinosiin või
etraviriin (HIV raviks);
- halofantriin (malaaria raviks);
- rifampitsiin, rifabutiin või rifapentiin (tuberkuloosi ravimid)
- itrakonasool või flukonasool (seeninfektsioonide raviks);
- sildenafiil, tadalafiil või vardenafiil (erektsioonihäirete ravimid);
- tolterodiin (põieprobleemide ravim);
- metüülprednisoloon (steroid põletike raviks);
- vinblastiin (vähiravim);
- aprepitant (oksendamise ärahoidmiseks keemiaravi jooksul);
- tsilostasool (vereringe parandamiseks jalgades);
- kõik beetalaktaamantibiootikumid (teatud penitsilliinid ja tsefalosporiinantibiootikumid);
- takroliimus või tsüklosporiin (organsiirdamise ravimid);
- naistepuna ürt (depressiooni raviks);
- verapamiil, amlodipiin või diltiaseem (kõrgvererõhutõve raviks);
- aminoglükosiidid.

Klacid SR 500 mg koos toidu, joogi ja alkoholiga
Klacid SR 500 mg tabletid tuleb sisse võtta koos toiduga ja tervelt, ilma närimata, alla neelata.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Klacid SR 500 mg ohutus raseduse ja rinnaga toitmise ajal ei
ole teada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Klacid SR 500 mg võib põhjustada pearinglust. Seetõttu võib see mõjutada teie autojuhtimise ja
masinate käsitsemise võimet.

Klacid SR 500 mg sisaldab laktoosi ja naatriumi
Üks tablett sisaldab 115 mg laktoosi ja 15,3 mg naatriumi. Sellega tuleb arvestada kontrollitud
naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud
suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas KLACID SR 500 MG võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav Klacid SR 500 mg annus täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele on 500 mg üks kord
ööpäevas 5…14 päeva jooksul. Teie arst võib raskete infektsioonide puhul annust suurendada kahe
500 mg tabletini. Võtke mõlemad tabletid sisse korraga.

Manustamisviis
Klacid SR 500 mg tuleb võtta koos toiduga ja tervelt alla neelata, seda ei tohi närida. Võtke iga annus
iga päev samal kellaajal kogu oma ravikuuri jooksul.

Ärge lõpetage Klacid SR 500 mg tablettide võtmist, kuna tunnete ennast paremini. On tähtis võtta
tablette nii kaua, nagu arst on teile öelnud, sest muidu võib infektsioon paraneda mittetäielikult ja
haigus võib uuesti tagasi tulla.

Kui teie sümptomid halvenevad, pidage kindlasti nõu oma arstiga.

Kasutamine lastel
Need tabletid ei sobi kasutamiseks alla 12-aastastel lastel, sest neid on raske alla neelata. Seetõttu
eelistatakse lastele üldjuhul vedelaid ravimvorme. Teie arst võib teie lapsele kirjutada mõne teise
sobiva ravimi.

Kui te võtate Klacid SR 500 mg rohkem kui ette nähtud
Kui te juhuslikult võtate päevas rohkem kui kaks Klacid SR 500 mg tabletti või kui laps neelab mõne
tableti kogemata alla, pöörduge abi saamiseks kohe arsti poole, isegi kui ei esine mingeid sümptomeid
ega probleeme. Klacid SR 500 mg tablettide üleannustamine kutsub tõenäoliselt esile oksendamise ja
kõhuvalu ning võimalikud on allergilised reaktsioonid.

Kui te unustate Klacid SR 500 mg võtta
Kui te unustate Klacid SR 500 mg võtta, võtke üks tablett niipea kui see teile meenub. Ärge võtke ühel
päeval rohkem tablette kui arst on teile soovitanud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Alljärgnevalt
on loetletud Klacid SR puhul teatatud kõrvaltoimed:

Klacid SR sagedased kõrvaltoimed (esinevad 1 kasutajal 100-st) on:
- unetus;
- peavalu;
- maitsetundlikkuse häired;
- kõhulahtisus;
- iiveldus või oksendamine;
- kõhuvalu;
- lööve;
- oksendamine;
- seedehäire;
- liigne higistamine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 kasutajal 1000-st) on:
- infektsioonid, nt mao ja soolte infektsioon, põletik ninas, vaginaalne soor ja vaginaalsed
infektsioonid;
- valgete vereliblede vähene hulk, aneemia ja teised valgete vereliblede häired;
- allergilised reaktsioonid, nt lööve, paistetus;
- söögiisu kaotus;
- närvilisus;
- minestamine madala veresuhkru tõttu, krambid, pearinglus, külmavärinad, treemor;
- helin kõrvus, kurtus, peapööritus (pöörlemistunne) ja kõrva kahjustused;
- energiapuudus, uimasus, valu rinnus, näo paistetus, üldine ebamugavustunne, valu ja janu;
- südamerütmi muutused;
- astma ja hingeldus;
- kõhukinnisus, suukuivus, liigsed kõhugaasid;
- lihasspasmid.

Järgmiste kõrvaltoimete esinemissagedus on teadmata:
- raske kõhulahtisus, palavik;
- veresuhkru madal tase, suurenenud söögiisu;
- psühhiaatrilised häired, nt ebanormaalsed unenäod, mania, segasusseisund, düsorienteeritus,
hallutsinatsioonid (asjade nägemine), psühhootiline häire, depressioon, paanikahäire;
- krambid, maitsetundlikkuse kadu, lõhnatundlikkuse kadu;
- kurtus;
- neerude häired, sh neerupõletik ja veri uriinis, kollatõbi;
- maksahaigus (naha ja silmavalgete muutumine kollaseks, tume uriin, heledat värvi väljaheide,
valu paremal kõhus);
- pankreatiit (naha ja silmavalgete muutumine kollaseks, tume uriin, heledat värvi väljaheide, valu
paremal kõhus);
- allergilised reaktsioonid, mis võivad harvadel juhtudel hõlmata hingamisraskust, madalat
vererõhku ja näo ning kurgu turset. Need reaktsioonid võivad olla eluohtlikud ja vajada
erakorralist arstiabi.
- allergiline lööve võib avalduda kerge nahasügeluse või angioödeemina (raske allergiline
reaktsioon koos näo-, keele- või kõritursega), kuid harvadel juhtudel võivad lööbed tekkida
eluohtliku seisundi tõttu, mida nimetatakse Stevensi-Johnsoni sündroomiks (sh haavandumised
suus, huultel ja nahal) või toksiliseks epidermaalseks nekrolüüsiks (sh raske üldhaigestumine ja
naha irdumine). Verenäitajate madal tase (nähtude hulka võivad kuuluda kahvatu nahk ja
väsimus) ja teatud vere vormelementide hulga vähenemine, mis aitavad võidelda
infektsioonidega (nähtude hulka kuuluvad kurguvalu, palavik, tugev iiveldus, kergesti tekkivad
verevalumid, verejooks).
- palavik, lööve ja põletik maksas, neerudes või kopsudes võivad esineda eosinofiilia ja
süsteemsete sümptomitega ravimlööbe puhul.
- esineda võib kõhuvalu ja lillakas nahalööve.
- surina ning torkimise tunne nahal.

Klacid SR 500 mg võib halvendada myasthenia gravis’e (seisund, mille korral lihased muutuvad
nõrgaks ja väsivad kergesti) sümptomeid patsientidel, kellel juba on see seisund.

Klacid SR 500 mg-ravi ajal võib vereanalüüs näidata maksafunktsiooni aktiivsuse suurenemist
(maksaensüümide aktiivsuse tõusu). Samuti võib leida uriinis valku, hüübimisfaktori vähenemist ja
teiste ensüümide aktiivsuse suurenemist.

Kui teil tekib Klacid SR võtmise ajal või pärast seda kõhulahtisus, konsulteerige otsekohe oma arstiga.
Ehkki kõhulahtisus võib tekkida ravimi kõrvaltoimena, võib see samas olla ka palju tõsisema seisundi
nähuks. Teie arst teab, kuidas neid kahte seisundit eristada.

Ebatõenäolisel juhul, kui teie infektsiooni tekitav patogeen ei allu Klacid-ravile, võivad teie
sümptomid halveneda. Kui nii juhtub, konsulteerige kindlasti oma arstiga.

Väga harva võib muutuda hammaste värvus, mis on tavaliselt kõrvaldatav professionaalse
hambapuhastusega.

Harva on olnud teateid ka sellest, et Klacid SR 500 mg põhjustab keele turset või tumenemist.

Kui te võtate ka kolhitsiini (podagra ravim), võib teie arst selleks, et vältida tõsiseid tüsistusi soovida
teid jälgida, eriti kui te olete eakas või kui teil on neeruprobleeme.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas KLACID SR 500 MG säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterribal pärast
"Kõlblik kuni:". Kui tablettide kõlblikkusaeg on möödunud, tagastage need apteekrile ning vajadusel
paluge oma arstilt uus retsept.

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida blisterpakend välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Klacid SR 500 mg sisaldab
- Toimeaine on klaritromütsiin. Üks tablett sisaldab 500 mg klaritromütsiini.
- Teised koostisosad tableti tuumas on: veevaba sidrunhape, naatriumalginaat, naatrium-
kaltsiumalginaat, laktoos, povidoon K30, talk, steariinhape, magneesiumstearaat; tableti kattes:
metüülhüdroksüpropüültselluloos, polüetüleenglükool 400, polüetüleenglükool 8000,
titaandioksiid, kinoliinkollane (E104 alumiiniumlakk), sorbhape.

Kuidas Klacid SR 500 mg välja näeb ja pakendi sisu
Klacid SR 500 mg on kollane ovaalse kujuga toimeainet modifitseeritult vabastav tablett.
Klacid SR 500 mg on saadaval blistrites, milles on 5 või 7 toimeainet modifitseeritult vabastav tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
BGP Products SIA
Mūkusalas 101
Rīga, LV 1004
Läti

Tootja
Aesica Queenborough Limited
Queenborough, Kent ME11 5EL
Ühendkuningriik

AbbVie S.r.l.
S.R. 148 Pontina km 52 snc
04011 Campoverde di Aprilia (LT)
Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Abbott Laboratories SA Eesti Filiaal
Liivalaia 13/15
10118 Tallinn
Tel: + 372 6363 052


Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Klacid SR 500 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Klaritromütsiin 500 mg tabletis.
INN. Clarithromycinum

Teadaolevat toimet omav abiained:
Laktoos: 115 mg tabletis
Naatrium: 15,3 mg tabletis
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett.
Kollane ovaalse kujuga toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, mis sisaldab 500 mg
klaritromütsiini.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Klaritromütsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid:
kroonilise bronhiidi ägenemine, pneumoonia, tonsillofarüngiit, sinusiit, naha ja pehmete kudede
infektsioon, otiit (alternatiivina penitsilliinallergia korral), erütrasm, legionelloos, klamüdioos,
atüüpilised mükobakterioosid, mükoplasmoos, läkaköha, difteeria, kampülobakterioos, Helicobacter
pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi kombineeritud ravi.

Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhendeid.

Kliiniliselt oluline toimespekter. Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, Corynebacterium
diphtheriae, Corynebacterium minutissimum, Helicobacter pylori, Haemophilus influenzae (esineb
resistentseid tüvesid), Legionella, Moraxella catarrhalis, Mycobacterium avium complex,
Mycoplasma, Staphylococcus (esineb resistentseid tüvesid), Streptococcus (välja arvatud
penitsilliinresistentne Streptococcus pneumoniae), Streptococcus pyogenes (esineb resistentseid
tüvesid), Ureaplasma urealyticum.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed
Soovitatav Klacid SR 500 mg annus täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele on 500 mg üks kord
ööpäevas koos toiduga.
Tõsisemate infektsioonide korral võib annust suurendada 1000 mg-ni (kaks 500 mg toimeainet
modifitseeritult vabastava tabletti) ööpäevas. Tavaline ravikuuri kestus on 5…14 päeva, v.a
keskkonnatekkese pneumoonia ja sinusiidi ravi, mis kestab 6…14 päeva.

Ärge purustage ega närige Klacid SR 500 mg tablette.

Lapsed (alla 12-aastased)
Klacid SR ei ole soovitatav kasutada alla 12-aastastel lastel. Klaritromütsiini toimeainet
modifitseeritult vabastavate tablettide kasutamist alla 12-aastastel lastel ei ole uuritud. 6 kuu kuni
12 aasta vanustel lastel on kliinilised uuringud läbi viidud klaritromütsiini pediaatrilise
suspensiooniga. Seetõttu tuleb alla 12-aastastel lastel kasutada klaritromütsiini pediaatrilist
suspensiooni (suukaudse suspensiooni graanuleid).

Neerukahjustusega patsiendid
Märkimisväärse neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens vähem kui 30 ml/min) ei tohi
Klacid SR 500 mg kasutada, kuna selle toote manustamisel ei ole võimalik klaritromütsiini annust
sobivalt vähendada.
Selles patsiendirühmas võib kasutada klaritromütsiini kiirelt vabastavaid tablette (vt lõik 4.3).
Mõõduka neerufunktsiooniga patsientidel (kreatiniini kliirens 30...60 ml/min), tuleb klaritromütsiini
annust vähendada poole võrra, mis on klaritromütsiini modifitseeritult vabastavate tablettide
maksimaalne ööpäevane annus.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, makroliidantibiootikumide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete
suhtes.

Kuna ööpäevane annus ei saa olla väiksem kui 500 mg, on klaritromütsiini toimeainet modifitseeritult
vabastavad tabletid vastunäidustatud patsientidele, kelle kreatiniini kliirens on alla 30 ml/min. Selles
patsiendirühmas tuleb kasutada teisi ravimvorme.

Klaritromütsiini samaaegne manustamine koos järgmiste ravimitega on vastunäidustatud:
- astemisool, tsisapriid, pimosiid või terfenadiin, kuna selle tulemusena võib pikeneda QT-intervall ja
tekkida südame rütmihäired, kaasa arvatud ventrikulaarne tahhükardia, vatsakeste fibrillatsioon ja
torsade de pointes (vt lõik 4.5).
- tikagreloor või ranolasiin.
- tungaltera alkaloidid (nt ergotamiin või dihüdroergotamiin), sest selle tulemusel võib tekkida
ergotamiinimürgistus (vt lõik 4.5).
- suukaudne midasolaam (vt lõik 4.5).
- HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid (statiinid), mis metaboliseeritakse suurel määral CYP3A4 poolt
(lovastatiin või simvastatiin), kuna esineb müopaatia, sh rabdomüolüüsi suurenenud tekkerisk (vt lõik
4.5).
- kolhitsiin. Sarnaselt teistele tugevatele CYP3A4 inhibiitoritele ei tohi klaritromütsiini kasutada
patsientidel, kes võtavad kolhitsiini.

Klaritromütsiini ei tohi anda hüpokaleemiaga patsientidele (risk pikenenud QT intervalli tekkeks).

Klaritromütsiini ei tohi kasutada raske maksapuudulikkusega patsientidel, kellel on ka neerukahjustus.

Klaritromütsiini ei tohi anda patsientidele, kellel on anamneesis QT intervalli pikenemine või
ventrikulaarne südame rütmihäire, sh torsade de pointes (vt lõigud 4.4 ja 4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Arst ei tohi ilma eelneva kasude ja riskide hoolika kaalumiseta rasedale naisele klaritromütsiini välja
kirjutada, eriti raseduse esimese kolme kuu jooksul (vt lõik 4.6).

Raske neerupuudulikkusega patsientidel on soovitav ettevaatus (vt lõik 4.2).

Klaritromütsiin eritub peamiselt maksa kaudu. Seega tuleb maksafunktsiooni häirega patsientidele
seda antibiootikumi manustada ettevaatusega. Klaritromütsiini tuleb ettevaatusega manustada ka
mõõduka või raske neerupuudulikkusega patsientidele.

On teatatud fataalse maksapuudulikkuse juhtudest (vt lõik 4.8). Mõnedel patsientidel võis eelnevalt
olla mõni maksahaigus või siis kasutati teisi maksatoksilisi ravimeid. Patsiente tuleb teavitada, et nad
lõpetaksid ravi ja pöörduksid oma arsti poole, kui neil tekivad maksahaiguse nähud ja sümptomid
nagu isutus, ikterus, tume uriin, kihelus või valulikkus kõhus.

Peaaegu kõigi antibakteriaalsete toimeainete, sh makroliidide korral on teatatud
pseudomembranoossest koliidist, mis võib raskuselt ulatuda kergest kuni eluohtlikuni. Peaaegu kõigi
antibakteriaalsete toimeainete, sh ka klaritromütsiini kasutamisel on teatatud Clostridium difficile’ga
seotud kõhulahtisusest (CDAD), mis võib raskuselt ulatuda kergest kõhulahtisusest kuni surmaga
lõppeva koliidini. Ravi antibakteriaalsete toimeainetega muudab käärsoole normaalset mikrofloorat,
mis võib viia Clostridium difficile ülekasvule. Kõigil patsientidel, kellel esineb antibiootikumide
kasutamise järgselt kõhulahtisus, tuleb arvestada CDAD-ga. Kuna CDAD tekkest on teatatud kahe kuu
jooksul pärast antibakteriaalsete toimeainete manustamist, on vajalik hoolikas meditsiiniline
anamnees. Seetõttu tuleb kaaluda klaritromütsiinravi katkestamist vaatamata näidustusele. Tuleb
teostada mikrobioloogiline uuring ja alustada adekvaatset ravi. Peristaltikat pärssivaid ravimeid tuleb
vältida.

Kolhitsiin
Turuletulekujärgselt on teatatud kolhitsiinimürgistustest klaritromütsiini ja kolhitsiini samaaegsel
kasutamisel, eeskätt eakatel, kusjuures mõnel juhul esines patsiendil neerupuudulikkus. Mõnedel
sellistest patsientidest on teatatud surmajuhtudest (vt lõik 4.5). Klaritromütsiini ja kolhitsiini
samaaegne manustamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Klaritromütsiini samaaegsel manustamisel triasolobensodiasepiinide, nt triasolaami ja intravenoosse
midasolaamiga on soovitav ettevaatus (vt lõik 4.5).

Klaritromütsiini kasutamisel koos teiste ototoksiliste ravimitega, eeskätt aminoglükosiididega on
soovitav ettevaatus. Ravi jooksul ja pärast ravi tuleb kontrollida vestibulaarset ja kuulmisfunktsiooni.

Riski tõttu QT intervalli pikenemise tekkeks tuleb klaritromütsiini kasutada ettevaatusega patsientidel,
kellel on südame pärgarteri haigus, raske südamepuudulikkus, hüpomagneseemia, bradükardia (<50
lööki minutis), samuti juhul kui samaaegselt manustatakse teisi ravimeid, millega kaasneb QT
intervalli pikenemine (vt lõik 4.5). Klaritromütsiini ei tohi kasutada patsientidel, kellel on
kaasasündinud või dokumenteeritud omandatud QT intervalli pikenemine või anamneesis
ventrikulaarne arütmia (vt lõik 4.3).

Pneumoonia
Streptococcus pneumoniae suureneva resistentsuse tõttu makroliidide suhtes on tähtis, et
klaritromütsiini väljakirjutamisel keskkonnatekkese pneumoonia raviks on teostatud tundlikkuse
uuring. Hospitaalse pneumoonia korral tuleb klaritromütsiini kasutada kombinatsioonis täiendavate
sobivate antibiootikumidega.

Kerge kuni mõõduka raskusega naha ja pehmete kudede infektsioonid
Nende infektsioonide põhjustajateks on kõige sagedamini Staphylococcus aureus ja Streptococcus
pyogenes, mis mõlemad võivad olla resistentsed makroliidide suhtes. Seetõttu on tähtis teostada
tundlikkuse uuring. Juhul kui ei saa kasutada beetalaktaamantibiootikume (nt allergia tõttu), võivad
esmavaliku ravimiks olla teised antibiootikumid, nt klindamütsiin. Praegu arvatakse, et makroliidid
mängivad rolli vaid mõnede naha ja pehmete kudede infektsioonide ravis, nt need, mille põhjustajaks
on Corynebacterium minutissimum, roosi või acne vulgaris’e puhul ning olukorras kus penitsilliinravi
ei saa kasutada.

Ägedate akuutsete ülitundlikkusreaktsioonide, nt anafülaksia, Stevensi-Johnsoni sündroomi, toksilise
epidermaalse nekrolüüsi ja DRESS’i korral tuleb klaritromütsiinravi otsekohe lõpetada ja alustada
viivitamatult sobivat ravi.

Klaritromütsiini tuleb kasutada ettevaatusega, kui seda manustatakse üheaegselt ravimitega, mis
indutseerivad CYP3A4 ensüümi (vt lõik 4.5).

HMG-CoA reduktaasi inihibiitorid (statiinid)
Klaritromütsiini samaaegne kasutamine lovastatiini või simvastatiiniga on vastunäidustatud (vt lõik
4.3). Klaritromütsiini määramisel koos teiste statiinidega tuleb olla ettevaatlik. Klaritromütsiini ja
statiine võtvatel patsientidel on teatatud rabdomüolüüsist. Patsiente tuleb jälgida müopaatia nähtude ja
sümptomite suhtes. Olukorras, kus samaaegne klaritromütsiini ja statiinide kasutamine on
möödapääsmatu, on soovitatav määrata statiine väikseimas võimalikus annuses. Kaaluda võib sellise
statiini kasutamist, mis ei sõltu CYP3A metabolismist (nt fluvastatiin) (vt lõik 4.5).

Suukaudsed hüpoglükeemilised ained/insuliin
Klaritromütsiini samaaegne kasutamine suukaudsete hüpoglükeemiliste ainete (nt sulfonüüluuread)
ja/või insuliiniga võib põhjustada olulist hüpoglükeemiat. Soovitatav on hoolikalt jälgida glükoosi
taset (vt lõik 4.5).

Suukaudsed antikoagulandid
Klaritromütsiini manustamisel koos varfariiniga esineb risk tõsise verejooksu tekkeks ja INR
(International Normalized Ratio) ning protrombiiniaja väärtuste oluliseks suurenemiseks (vt lõik 4.5).
Kuni patsiendile manustatakse üheaegselt klaritromütsiini ja suukaudset antikoagulanti, tuleb sagedasti
kontrollida INR ja protrombiiniaega.

Mistahes antimikroobse ravi, sh klaritromütsiini kasutamisel H. pylori raviks võib esineda
ravimresistentseid mikroorganisme.

Sarnaselt teistele antibiootikumidele võib pikaajalise kasutamise tagajärjel tekkida mittetundlike
bakterite ja seente kolooniate hulga suurenemine. Kui tekivad superinfektsioonid, tuleb alustada
sobivat ravi.

Samuti tuleb tähelepanu pöörata ristuva resistentsuse võimalusele klaritromütsiini ja teiste
makroliidravimite vahel, aga ka linkomütsiini ja klindamütsiiniga.

Abiained
Klaritromütsiini toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid sisaldavad laktoosi. Harvaesineva
päriliku galaktoositalumatuse, Lappi laktaasipuudulikkuse ja glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga
patsiendid ei tohi seda ravimit võtta.
Üks tablett sisaldab 15,3 mg (0,665 mmol) naatriumi. Sellega tuleb arvestada patsientide puhul, kes on
kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil.
See ravim võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Järgmiste ravimite kasutamine on rangelt vastunäidustatud võimalike raskete ravimi koostoimete tõttu.

Tsisapriid, pimosiid, astemisool ja terfenadiin
Klaritromütsiini ja tsisapriidi samaaegselt saanud patsientidel on teatatud tsisapriidi taseme tõusust.
See võib põhjustada QT intervalli pikenemist ja südame rütmihäireid, sh ventrikulaarset tahhükardiat,
vatsakeste fibrillatsiooni ja torsade de pointes-t. Sarnaseid toimeid on täheldatud patsientidel, kes
võtavad samaaegselt klaritromütsiini ja pimosiidi (vt lõik 4.3).

On teatatud, et makroliidid muudavad terfenadiini metabolismi, mis põhjustab terfenadiini taseme
tõusu, mis mõnikord on seotud selliste südame rütmihäirete, nagu QT-intervalli pikenemise,
ventrikulaarse tahhükardia, vatsakeste fibrillatsiooni ja torsade de pointes’iga (vt lõik 4.3). Ühes
uuringus 14 tervel vabatahtlikul põhjustas klaritromütsiini ja terfenadiini samaaegne manustamine
terfenadiini happelise metaboliidi seerumitaseme kahe- kuni kolmekordse tõusu ja QT intervalli
pikenemise, mis ei põhjustanud kliiniliselt märgatavat toimet. Sarnaseid toimeid on täheldatud ka
astemisooli ja teiste makroliidide samaaegsel manustamisel.

Tungaltera alkaloidid
Turuletulekujärgsed teated näitavad, et klaritromütsiini samaaegne manustamine koos ergotamiini või
dihüdroergotamiiniga on seotud ägeda ergotamiini toksilisusega, mida iseloomustavad vasospasm ja
isheemia jäsemetes ning teistes kudedes, sh kesknärvisüsteemis. Klaritromütsiini ja tungaltera
alkaloidide samaaegne manustamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid (statiinid)
Klaritromütsiini samaaegne kasutamine lovastatiini või simvastatiiniga on vastunäidustatud (vt
lõik 4.3), sest nende statiinide metabolism toimub ulatuslikult CYP3A4 vahendusel ning samaaegne
ravi klaritromütsiiniga suurendab nende ainete kontsentratsioone plasmas. See omakorda suurendab
müopaatia, sh rabdomüolüüsi riski. Klaritromütsiini koos statiinidega kasutanud patsientide kohta on
laekunud teateid rabdomüolüüsi juhtudest. Kui ravi klaritromütsiiniga on vältimatu, tuleb ravi ajaks
katkestada lovastatiini või simvastatiini võtmine.
Klaritromütsiini määramisel koos statiinidega tuleb rakendada ettevaatust. Olukorras, kus
klaritromütsiini ja statiini samaaegne kasutamine on möödapääsmatu, on soovitatav määrata statiini
väikseimas registreeritud annuses. Võiks kaaluda sellise statiini kasutamist, mille metabolism ei ole
seotud CYP3A4 isoensüümiga (nt fluvastatiin). Patsiente tuleb jälgida müopaatia nähtude ja
sümptomite suhtes.

Teiste ravimite toime klaritromütsiinile

Ravimid, mis indutseerivad CYP3A4 (nt rifampitsiin, fenütoiin, karbamasepiin, fenobarbitaal,
naistepunaürt), võivad indutseerida klaritromütsiini metabolismi. Selle tulemusel võib klaritromütsiini
tase langeda allapoole terapeutilist piiri, mis viib toime vähenemiseni. Lisaks võib osutuda vajalikuks
CYP3A4 indutseerija taseme jälgimine plasmas, kuna see võib olla suurenenud klaritromütsiini
inhibeeriva toime tõttu CYP3A4 suhtes (vt ka manustatava CYP3A4 kohta vastavat tooteinfot).
Rifabutiini ja klaritromütsiini samaaegsel manustamisel oli tagajärjeks rifabutiini sisalduse
suurenemine ja klaritromütsiini sisalduse vähenemine seerumis koos suurenenud riskiga uveiidi
tekkeks.

Järgmised ravimid mõjutavad teadaolevalt või arvatavalt klaritromütsiini tsirkuleerivat
kontsentratsiooni; vajalik võib olla klaritromütsiini annuse kohandamine või alternatiivse ravi
kaalumine.

Efavirens, nevirapiin, rifampitsiin, rifabutiin ja rifapentiin
Tsütokroom P450 metabolismi süsteemi tugevad indutseerijad, nagu efavirens, nevirapiin,
rifampitsiin, rifabutiin ja rifapentiin võivad kiirendada klaritromütsiini metabolismi ja seega alandada
klaritromütsiini plasmataset, samas suurendades ka mikrobioloogiliselt aktiivse metaboliidi 14-OH-
klaritromütsiinitaset. Kuna klaritromütsiini ja 14-OH-klaritromütsiini mikrobioloogiline aktiivsus on
erinevate bakterite suhtes erinev, võib oodatav ravitoime klaritromütsiini ja ensüümiindutseerijate
koosmanustamisel nõrgeneda.

Etraviriin
Etraviriin vähendas ekspositsiooni klaritromütsiinile; aktiivse metaboliidi 14-OH-klaritromütsiini
kontsentratsioon aga suurenes. Kuna 14-OH-klaritromütsiini aktiivsus Mycobacterium avium
kompleksi (MAC) suhtes on vähenenud, võib olla muutunud üldine aktiivsus selle patogeeni suhtes;
seetõttu tuleb MAC puhul kaaluda klaritromütsiini asemel alternatiivset ravi.

Flukonasool
200 mg flukonasooli üks kord ööpäevas samaaegne manustamine 500 mg klaritromütsiiniga kaks
korda ööpäevas 21 tervele vabatahtlikule viis klaritromütsiini keskmise minimaalse
tasakaalukontsentratsiooni (C ) ja kontsentratsioonikõvera aluse pindala (AUC) suurenemiseni
min
vastavalt 33% ja 18% võrra. Samaaegne flukonasooli manustamine ei mõjutanud märkimisväärselt
aktiivse metaboliidi 14-OH-klaritromütsiini tasakaalukontsentratsioone. Klaritromütsiini annuse
kohandamine ei ole vajalik.

Ritonaviir
Farmakokineetiline uuring näitas, et 200 mg ritonaviiri iga kaheksa tunni järel ja 500 mg
klaritromütsiini iga 12 tunni järel koosmanustamine põhjustas klaritromütsiini metabolismi
märkimisväärse inhibeerimise. Samaaegsel manustamisel ritonaviiriga suurenes klaritromütsiini C

max
31%, C suurenes 182% ja AUC suurenes 77%. Täheldati 14-OH-klaritromütsiini moodustumise
min
olulist täielikku inhibeerimist. Klaritromütsiini laia terapeutilise vahemiku tõttu ei ole normaalse
neerufunktsiooniga patsientidel annuse vähendamine vajalik. Neerukahjustusega patsientidel tuleb
siiski arvestada järgmisi annuse kohandamisi:
- Patsientidel, kellel Cl on 30 kuni 60 ml/min, peab klaritromütsiini annust vähendama 50%
CR
- Patsientidel, kellel Cl <30 ml/min, peab klaritromütsiini annust vähendama 75%
CR
- Klaritromütsiini suuremaid annuseid kui 1g ööpäevas ei tohi koos ritonaviiriga manustada.

Samasugust annuse kohandamist tuleb kaaluda vähenenud neerufunktsiooniga patsientidel, kui
ritonaviiri kasutatakse farmakokineetilise võimendajana koos teiste HIV proteaasi inhibiitoritega, sh
atasanaviiri ja sakvinaviiriga (vt allpool lõik Kahesuunalised ravimite koostoimed).

Klaritromütsiini toime teistele ravimitele

CYP3A-põhised Teadaolevalt CYP3A inhibeeriva klaritromütsiini samaaegne manustamine koos ravimiga, mis
peamiselt metaboliseeritakse CYP3A vahendusel, võib põhjustada ravimi kontsentratsioonide
suurenemisi, mis võivad tugevdada või pikendada samaaegselt kasutatava ravimi ravi- ja
kõrvaltoimeid. Klaritromütsiini tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kes saavad ravi ravimitega, mis on teadaolevalt CYP3A ensüümi substraadid, eeskätt juhul kui CYP3A substraadil on
kitsas ohutusvahemik (nt karbamasepiin) ja/või substraati metaboliseeritakse suurel määral selle
ensüümi poolt. Patsientidel, kes saavad samaaegselt klaritromütsiini, võib kaaluda annuse
kohandamist ja võimalusel tuleb hoolikalt jälgida peamiselt CYP3A vahendusel metaboliseeritavate
ravimite kontsentratsioone seerumis.

Järgmised ravimid või ravimirühmad metaboliseeritakse teadaolevalt või arvatavalt sama CYP3A
isoensüümi vahendusel: alprasolaam, astemisool, karbamasepiin, tsilostasool, tsisapriid, tsüklosporiin,
disopüramiid, ergot-alkaloidid, lovastatiin, metüülprednisoloon, midasolaam, omeprasool, suukaudsed
antikoagulandid (nt varfariin, vt lõik 4.4), pimosiid, kinidiin, rifabutiin, sildenafiil, simvastatiin,
siroliimus, takroliimus, terfenadiin, triasolaam ja vinblastiin; käesolev loetelu ei ole ammendav.
Ravimid, mis toimivad tsütokroom P450 süsteemis sarnase mehhanismiga teiste isoensüümide
vahendusel, on fenütoiin, teofülliin ja valproaat.

Turuletulekujärgselt on teatatud klaritromütsiini ja disopüramiidi (antiarütmikum) samaaegsel
manustamisel tekkinud hüpoglükeemiast. Seetõttu tuleb klaritromütsiini ja disopüramiidi üheaegsel
manustamisel jälgida veresuhkru taset.

Suukaudsed hüpoglükeemilised ained/insuliin
Teatud hüpoglükeemiliste ravimite, nt nategliniidi ja repagliniidi puhul tuleb arvestada CYP3A
ensüümi inhibeerimisega klaritromütsiini poolt, mis võib nende ravimite samaaegsel kasutamisel
põhjustada hüpoglükeemiat. Soovitatav on hoolikas glükoositaseme jälgimine.

Antiarütmikumid
On turuletulekujärgseid teateid torsades de pointes’i tekkimisest klaritromütsiini samaaegsel
kasutamisel koos kinidiini või disopüramiidiga. Klaritromütsiini samaaegsel manustamisel koos nende
ravimitega tuleb elektrokardiogrammil jälgida QTc-intervalli pikenemist. Samuti tuleb jälgida
kinidiini ja disopüramiidi taset seerumis.

Omeprasool
Tervetele täiskasvanutele anti klaritromütsiini (500 mg iga 8 tunni järel) kombinatsioonis
omeprasooliga (40 mg ööpäevas). Klaritromütsiini samaaegsel manustamisel suurenesid omeprasooli
plasma tasakaalukontsentratsioonid (C
, AUC
ja t suurenesid vastavalt 30%, 89% ja 34%). Mao
max
0-24
1/2
pH 24 tunni keskmine väärtus oli 5,2, kui omeprasooli manustati üksi, ja 5,7, kui omeprasooli
manustati koos klaritromütsiiniga.

Sildenafiil, tadalafiil ja vardenafiil
Kõik need fosfodiesteraasi inhibiitorid metaboliseeritakse vähemalt osaliselt CYP3A vahendusel ja
samaaegne klaritromütsiini manustamine võib CYP3A inhibeerida. Klaritromütsiini samaaegne
manustamine koos sildenafiili, tadalafiili või vardenafiiliga võib tõenäoliselt põhjustada
fosfodiesteraasi inhibiitori suurenenud ekspositsiooni. Sildenafiili, tadalafiili ja vardenafiili annuste
vähendamist tuleks kaaluda, kui neid ravimeid manustatakse samaaegselt koos klaritromütsiiniga.

Teofülliin, karbamasepiin
Kliiniliste uuringute tulemused näitavad mõõdukat, ent statistiliselt olulist (p≤0,05) tsirkuleeriva
teofülliini või karbamasepiini taseme tõusu, kui üht neist ravimitest manustatakse koos
klaritromütsiiniga. Võib-olla on vajalik kaaluda annuse vähendamist.

Tolterodiin
Tolterodiini esmane metabolismi rada on tsütokroom P450 2D6 isovormi (CYP2D6) kaudu. Siiski on
CYP2D6-vabas populatsiooni alamrühmas identifitseeritud metabolismi rada CYP3A kaudu. Selles
populatsiooni alamrühmas põhjustab CYP3A inhibeerimine märkimisväärselt suurenenud tolterodiini
seerumikontsentratsioone. CYP3A inhibiitorite, nt klaritromütsiini olemasolul võib CYP2D6 aeglaselt
metaboliseerival populatsioonil osutuda vajalikuks tolterodiini annust vähendada.

Triasolobensodiasepiinid (nt alprasolaam, midasolaam, triasolaam)
Kui midasolaami manustatakse koos klaritromütsiini tablettidega (500 mg kaks korda ööpäevas),
suurenes midasolaami AUC 2,7 korda pärast midasolaami intravenoosset manustamist ja 7 korda
pärast suukaudset manustamist. Suukaudse midasolaami ja klaritromütsiini koosmanustamist peab
vältima. Kui intravenoosset midasolaami manustatakse koos klaritromütsiiniga, tuleb patsienti annuse
kohandamise võimaldamiseks hoolikalt jälgida.
Samu ettevaatusabinõusid tuleb rakendada ka teistele bensodiasepiinidele, mida metaboliseeritakse
CYP3A vahendusel, sh triasolaam ja alprasolaam. Bensodiasepiinide korral, mille eliminatsioon ei
sõltu CYP3A-st (temasepaam, nitrasepaam, lorasepaam), ei ole kliiniliselt oluline koostoime
klaritromütsiiniga tõenäoline.
Klaritromütsiini ja triasolaami samaaegsel kasutamisel on esinenud turuletulekujärgseid teateid
ravimite koostoimetest ja toimetest kesknärvisüsteemile (KNS) (nt somnolentsus ja segasus).
Soovitatav on patsiente KNS-i farmakoloogiliste toimete suhtes jälgida.

Olemas on in vivo andmed inimesel, mis kirjeldavad koostoimet klaritromütsiini ja järgmiste ravimite
vahel: aprepitant, eletriptaan, halofantriin ja ziprasidoon. Siiski, kuna in vitro andmed viitavad sellele,
et need ravimid on CYP3A substraadid, tuleb nende samaaegsel manustamisel koos klaritromütsiiniga
rakendada ettevaatust.
Eletriptaani ei tohi manustada koos CYP3A inhibiitoritega nagu klaritromütsiin. On spontaanseid või
avaldatud teateid CYP3A inhibiitorite, nagu klaritromütsiini ravimi koostoimetest koos tsüklosporiini,
takroliimuse, metüülprednisolooni, vinblastiini ja tsilostasooliga.

Teised ravimite koostoimed

Aminoglükosiidid
Ettevaatus on soovitatav seoses klaritromütsiini samaaegse manustamisega koos teiste ototoksiliste
ravimitega, eeskätt aminoglükosiididega (vt lõik 4.4).

Kolhitsiin
Kolhitsiin on CYP3A ja väljavoolu transportija P-glükoproteiini (Pgp) substraat. Teadaolevalt
inhibeerivad klaritromütsiin ja teised makroliidid CYP3A ja Pgp. Kui klaritromütsiini ja kolhitsiini
manustatakse koos, võib Pgp ja CYP3A inhibeerimine klaritromütsiini poolt viia kolhitsiini
ekspositsiooni suurenemiseni. Patsiente tuleb jälgida kolhitsiini toksilisuse kliiniliste sümptomite
suhtes (vt lõik 4.4).

Digoksiin
Digoksiin on arvatavalt väljavoolu transportija P-glükoproteiini (Pgp) substraat. Teadaolevalt
inhibeerib klaritromütsiin Pgp. Kui klaritromütsiini manustatakse koos digoksiiniga, võib Pgp
inhibeerimine klaritromütsiini poolt viia digoksiini ekspositsiooni suurenemiseni. Turuletulekujärgse
järelevalve käigus on samuti teatatud suurenenud digoksiini kontsentratsioonidest seerumis
samaaegselt klaritromütsiini ja digoksiini saavatel patsientidel. Mõnedel patsientidel on avaldunud
digoksiini toksilisuse kliinilised nähud, sh potentsiaalselt surmaga lõppevad arütmiad. Samal ajal kui
patsiendid saavad samaaegselt digoksiini ja klaritromütsiini, peab jälgima digoksiini kontsentratsioone
seerumis.

Zidovudiin
Klaritromütsiini tablettide ja zidovudiini samaaegne suukaudne manustamine HIV-infitseeritud
täiskasvanud patsientidele võib põhjustada zidovudiini tasakaalukontsentratsioonide vähenemist. Kuna
näib, et klaritromütsiin segab samaaegselt suukaudselt manustatud zidovudiini imendumist, on seda
koostoimet võimalik peaaegu täielikult vältida, jättes igakordse ravimite manustamise vahele 4-tunnise
intervalli. See koostoime ei näi ilmnevat pediaatrilistel HIV-infitseeritud patsientidel, kes võtavad
klaritromütsiini suspensiooni koos zidovudiini või dieoksüinosiiniga. See koostoime ei ole tõenäoline,
kui klaritromütsiini manustatakse intravenoossel infusioonil.

Fenütoiin ja valproaat
On esinenud spontaanseid või avaldatud teateid koostoimetest CYP3A inhibiitorite, sh klaritromütsiini
ja ravimite vahel, mis teadaolevalt ei metaboliseeru CYP3A kaudu (nt fenütoiin ja valproaat). Nende
ravimite puhul on soovitatav määrata nende seerumi taset, kui neid manustatakse samaaegselt
klaritromütsiiniga. Teatatud on suurenenud kontsentratsioonidest.

Kahesuunalised ravimite koostoimed

Atasanaviir
Klaritromütsiin ja atasanaviir on mõlemad CYP3A substraadid ja inhibiitorid, esineb tõendeid
kahesuunalisest ravimite koostoimest. Klaritromütsiini (500 mg kaks korda ööpäevas) ja atasanaviiri
(400 mg üks kord ööpäevas) koosmanustamise tagajärjel suurenes 2-kordselt klaritromütsiini
ekspositsioon ja 14-OH-klaritromütsiini ekspositsioon vähenes 70%, koos atasanaviiri AUC
suurenemisega 28%. Klaritromütsiini laia terapeutilise vahemiku tõttu ei ole normaalse
neerufunktsiooniga patsientidel annuse kohandamine vajalik. Mõõduka neerufunktsiooniga
patsientidel (kreatiniini kliirens 30 kuni 60 ml/min) peab klaritromütsiini annust vähendama 50%
võrra. Patsientidel, kellel on kreatiniini kliirens <30 ml/min peab klaritromütsiini annust vähendama
75% võrra, kasutades sobivat klaritromütsiini ravimvormi. Suuremaid klaritromütsiini annuseid kui
1000 mg ööpäevas ei tohi koos proteaasi inhibiitoritega manustada.

Kaltsiumikanali blokaatorid
Hüpotensiooni riski tõttu on soovitatav ettevaatus klaritromütsiini samaaegsel manustamisel
kaltsiumikanali blokaatoritega, mis metaboliseeruvad CYP3A4 vahendusel (nt verapamiil, amlodipiin,
diltiaseem). Koostoime tulemusena võivad suureneda nii klaritromütsiini kui ka kaltsiumikanali
blokaatorite kontsentratsioonid plasmas. Klaritromütsiini koos verapamiiliga võtnud patsientidel on
täheldatud hüpotensiooni, bradüarütmiaid ja laktatsidoosi.

Itrakonasool
Klaritromütsiin ja itrakonasool on mõlemad CYP3A substraadid ja inhibiitorid, mis viib
kahesuunalisele ravimite koostoimele. Klaritromütsiin võib suurendada itrakonasooli taset plasmas,
samas kui itrakonasool võib suurendada klaritromütsiini taset plasmas. Itrakonasooli ja
klaritromütsiini samaaegselt võtvaid patsiente tuleb hoolikalt jälgida tugevnenud või pikenenud
farmakoloogilise toime nähtude või sümptomite suhtes.

Sakvinaviir
Klaritromütsiin ja sakvinaviir on mõlemad CYP3A substraadid ja inhibiitorid, esineb tõendeid
kahesuunalisest ravimite koostoimest. Klaritromütsiini (500 mg kaks korda ööpäevas) ja sakvinaviiri
(pehmed želatiinkapslid, 1200 mg kolm korda ööpäevas) samaaegne manustamine 12 tervele
vabatahtlikule põhjustas vastavalt 177% ja 187% kõrgemad tasakaaluseisundi AUC ja C
väärtused
max
kui sakvinaviiri manustamisel üksinda. Klaritromütsiini AUC ja C
väärtused olid ligikaudu 40%
max
kõrgemad kui klaritromütsiini manustamisel üksinda. Kahe ravimi koosmanustamisel piiratud aja
jooksul uuritud annustes/ravimvormides ei ole annuse kohandamine vajalik.
Vaatlusandmed ravimite koostoimete uuringutest, kus kasutati pehme želatiinkapsli ravimvormi, ei
pruugi olla ülekantavad sakvinaviiri kasutamisest tulenevatele toimetele, kasutades kõva želatiinkapsli
ravimvormi. Vaatlusandmed ainult sakvinaviiriga teostatud ravimite koostoimete uuringutest ei pruugi
olla ülekantavad kõrvaltoimetele, mida on täheldatud sakvinaviir-/ritonaviirravi korral. Kui
sakvinaviiri manustatakse koos ritonaviiriga, peab arvestama ritonaviiri võimaliku toimega
klaritromütsiinile.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Klaritromütsiini kasutamise ohutus raseduse ajal ei ole tõestatud. Hiirtel, rottidel, küülikutel ja ahvidel
läbi viidud uuringute tulemuste põhjal ei saa välistada kõrvaltoimeid embrüofetaalsele arengule.
Seetõttu ei ole ravimit soovitatav kasutada raseduse ajal ilma hoolika kasu-riski suhte kaalumiseta.

Imetamine
Klaritromütsiini ohutus imikute rinnaga toitmise ajal ei ole tõestatud. Klaritromütsiin eritub inimese
rinnapiima.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Klaritromütsiini toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele puuduvad andmed. Enne
kui patsient juhib autot või käsitseb masinaid, tuleb arvestada võimaliku pearingluse, peapöörituse,
segasuse ja düsorienteeritusega, mis võivad tekkida ravimi kasutamisel.

4.8. Kõrvaltoimed

a. Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimeteks, mis on seotud klaritromütsiinraviga nii täiskasvanute kui
laste populatsioonis, on kõhuvalu, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine ja maitsetundlikkuse
muutused. Need kõrvaltoimed on tavaliselt kerge tugevusega ja on kooskõlas
makroliidantibiootikumide teadaoleva ohutusprofiiliga (vt lõik 4.8 alalõik b).

Kliinilistes uuringutes puudusid nende seedetrakti kõrvaltoimete esinemissageduse olulised erinevused
olemasoleva ja puuduva mükobakteriaalse infektsiooniga patsiendirühmas.

b. Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelis

Järgnevas tabelis on esitatud kõrvaltoimed, millest teatati kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgse
kogemuse jooksul klaritromütsiini toimeainet kiirelt vabastavate tablettide, suukaudse suspensiooni
graanulite, süstelahuse pulbri, toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide ja toimeainet
modifitseeritult vabastavate tablettidega.

Kõrvaltoimed, mille puhul peeti vähemalt võimalikuks põhjuslikku seost klaritromütsiiniga, on
esitatud vastavalt organsüsteemi klassile ja esinemissagedusele järgmise kokkuleppe alusel: väga sage
(≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100) ja teadmata (turuletulekujärgse
kogemuse ajal teatatud kõrvaltoimed; esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).
Kõrvaltoimed on esitatud igas esinemissageduse rühmas vastavalt tõsiduse vähenemisele, kui tõsidust
oli võimalik hinnata.

Organsüsteemi
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Teadmata
klass
(≥1/10)
(≥1/100 kuni
(≥1/1000 kuni <1/100)
(ei saa hinnata
<1/10)
olemasolevate
andmete alusel)
Infektsioonid ja


Tselluliit1, kandidiaas,
Pseudomembranoosne
infestatsioonid
gastroenteriit2,
koliit, erüsiipel
infektsioon3,
vaginaalne infektsioon
Vere ja


Leukopeenia,
Agranulotsütoos,
lümfisüsteemi
neutropeenia4,
trombotsütopeenia
häired
trombotsüteemia3,
eosinofiilia4
Immuunsüsteemi


Anafülaktoidne
Anafülaktiline
häired5
reaktsioon1,
reaktsioon,
ülitundlikkus
angioödeem
Ainevahetus- ja


Isutus, söögiisu

toitumishäired
vähenemine
Psühhiaatrilised

Unetus
Ärevus, närvilisus3,
Psühhootiline häire,
häired
nutmine3
segasusseisund,
depersonalisatsioon,
depressioon,
desorientatsioon,
hallutsinatsioon,
ebatavalised unenäod,
mania
Närvisüsteemi

Düsgeusia,
Teadvuskadu1,
Krambid, ageusia,
häired
peavalu,
düskineesia1,
parosmia, anosmia,
maitsetundlikkuse pearinglus, unisus7,
paresteesia
muutused
treemor
Kõrva ja


Peapööritus,
Kurtus
labürindi
kuulmiskahjustus,
kahjustused
tinnitus
Südame häired


Südameseiskus1,
Torsades de pointes8,
kodade fibrillatsioon1,
ventrikulaarne
QT pikenemine
tahhükardia8
elektrokardiogrammil8,
ekstrasüstolid1,
palpitatsioonid
Vaskulaarsed

Vasodilatatsioon1
Hemorraagia9
häired
Respiratoorsed,


Astma1,

rindkere ja
ninaverejooks2,
mediastiinumi
kopsuemboolia1
häired
Seedetrakti häired
Kõhulahtisus10,
Ösofagiit1,
Äge pankreatiit, keele
oksendamine,
gastroösofageaalne
värvuse muutus,
düspepsia,
refluksihaigus2, gastriit, hammaste värvuse
iiveldus,
proktalgia2, stomatiit,
muutus
kõhuvalu
glossiit, kõhupuhitus4,
kõhukinnisus,
suukuivus, röhitsused,
flatulents
Maksa ja

Kõrvalekalded
Kolestaas4, hepatiit4,
Maksapuudulikkus11,
sapiteede häired
maksafunktsiooni alaniin
hepatotsellulaarne
analüüsides
aminotransferaasi
ikterus
sisalduse suurenemine,
aspartaat
aminotransferaasi
sisalduse suurenemine,
gamma-
glutamüültransferaasi
sisalduse suurenemine4
Naha ja

Lööve,
Bulloosne dermatiit1,
Stevensi-Johnsoni
nahaaluskoe
liighigistamine
kihelus, urtikaaria,
sündroom5, toksiline
kahjustused
makulo-papulaarne
epidermiaalne
lööve3
nekrolüüs5,
eosinofiilia ja
süsteemsete
sümptomitega
ravimlööve (DRESS),
akne
Lihas-skeleti ja


Lihasspasmid3, lihas-
Rabdomüolüüs2,12,
sidekoe
skeleti jäikus1,
müopaatia
kahjustused
müalgia2
Neerude ja


Kreatiniini sisalduse
Neerupuudulikkus,
kuseteede häired
suurenemine veres1,
interstitsiaalne nefriit
uurea sisalduse
suurenemine veres1
Üldised häired ja
Flebiit
Valu süstekohal1, Halb enesetunne4,

manustamiskoha
süstekohal1 põletik
püreksia3, asteenia,
reaktsioonid
süstekohal1
valu rinnus4,
külmavärinad4,
kurnatus4
Uuringud


Albumiin-globuliini
INR suurenemine9,

suhte kõrvalekalded1,
protrombiiniaja
alkaalse fosfataasi
pikenemine9, uriini
sisalduse suurenemine
värvuse muutused
veres4,
laktaatdehüdrogenaasi
sisalduse suurenemine
veres4
1 Kõrvaltoimetest teatati ainult süstelahuse pulbri ravimvormi puhul
2 Kõrvaltoimetest teatati ainult toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide ravimvormi puhul
3 Kõrvaltoimetest teatati ainult suukaudse suspensiooni graanulite ravimvormi puhul
4 Kõrvaltoimetest teatati ainult toimeainet kiiresti vabastavate tablettide ravimvormi puhul
5,8,10,11 Vt lõik a)
7,9,12 Vt lõik c)

c. Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Flebiit süstekohas, valu süstekohas, valu veresoone punkteerimise kohas ja põletik süstekohas on
spetsiifilised klaritromütsiini intravenoossele ravimivormile.

Mõnede rabdomüolüüsi teadete puhul oli klaritromütsiini manustatud koos muude ravimitega, mida on
teadaolevalt seostatud rabdomüolüüsiga (nt statiinid, fibraadid, kolhitsiin või allopurinool) (vt lõigud
4.3 ja 4.4).

Turuletulekujärgselt on teatatud ravimi koostoimetest ja kesknärvisüsteemi (KNS) toimetes (nt unisus
ja segasus) klaritromütsiini ja triasolaami samaaegsel kasutamisel. Soovitav on jälgida patsienti
suurenenud farmakoloogilise toime suhtes KNS-le (vt lõik 4.5).

Harvadel juhtudel on teatatud klaritromütsiini toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide
jääkidest väljaheites, mille korral tihti oli tegemist patsiendi anatoomiliste (sh ileostoom või
kolostoom) või funktsionaalsete seedetrakti häiretega (seedetrakti läbimise aja lühenemisega).
Mitmetes teadetes oli tabletijääkide esinemine seotud kõhulahtisusega. Patsiendid, kellel esineb
väljaheites tabletijääke ja kelle seisund ei parane, on soovitatav üle viia mõnele muule klaritromütsiini
ravimvormile (nt suspensioonile) või muule antibiootikumile.

Patsientide erirühmad: Kõrvaltoimed langenud immuunsusega patsientidel (vt lõik e).

d. Lapsed

6 kuu kuni 12 aasta vanustel lastel on kliinilised uuringud läbi viidud klaritromütsiini pediaatrilise
suspensiooniga. Seetõttu tuleb alla 12-aastastel lastel kasutada klaritromütsiini pediaatrilist
suspensiooni.

Kõrvaltoimete oodatav esinemissagedus, tüüp ja raskus on lastel samasugune nagu täiskasvanutel.

e. Teised patsientide erirühmad

Langenud immuunsusega patsiendid

AIDS-iga ja teiste langenud immuunsusega patsientidel, kellel raviti pikaajaliselt suurte
klaritromütsiini annustega mükobakteriaalseid infektsioone, oli sageli raske eristada tõenäoliselt
klaritromütsiini manustamisest tingitud kõrvaltoimeid olemasolevatest inimese immuunpuudulikkuse
viiruse (HIV) haiguse märkidest või samaaegsest haigestumisest.

Täiskasvanud patsientidel, keda raviti klaritromütsiini ööpäevase annusega 1000 mg või 2000 mg, olid
kõige sagedasemad teatatud kõrvaltoimed: iiveldus, oksendamine, maitsetundlikkuse häired, kõhuvalu,
kõhulahtisus, lööve, kõhupuhitus, peavalu, kõhukinnisus, kuulmishäired, seerumi glutamaat-
oksaloatsetaadi transaminaasi (SGOT) ja seerumi glutamaatpüruvaadi transaminaasi (SGPT) tõus.
Vähese sagedusega esines lisaks düspnoed, kuulmishäireid ja suukuivust. Esinemissagedused olid
võrreldavad patsientidel, keda raviti 1000 mg või 2000 mg annustega, kuid need suurenesid ligikaudu
3 kuni 4 korda patsientidel, kelle ööpäevane klaritromütsiini koguannus oli 4000 mg.

Nendel langenud immuunsusega patsientidel hinnati laboritulemusi spetsiaalse testiga, analüüsides
neid väärtusi väljaspool tõsise kõrvalekalde taset (st äärmiselt kõrge või madal piir). Nende
kriteeriumide alusel esinesid umbes 2%...3% neist patsientidest, kes said 1000 mg või 2000 mg
klaritromütsiini ööpäevas, tõsise kõrvalekaldega tõusnud ASAT ja ALAT väärtused ja ebanormaalselt
madalad leukotsüütide ja trombotsüütide väärtused. Väiksemal osal patsientidest neis kahes
annuserühmas olid tõusnud ka vere uurea lämmastiku tasemed. Patsientidel, kelle ööpäevane annus oli
4000 mg, täheldati veidi suuremat väärtuste kõrvalekallete esinemissagedust kõigi parameetrite, välja
arvatud valgete vereliblede arvu suhtes.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Teated näitavad, et klaritromütsiini suurte koguste sissevõtmisel võib oodata gastrointestinaalseid
sümptomeid. Üks patsient, kelle anamneesis esines bipolaarne meeleoluhäire, võttis sisse kaheksa
grammi klaritromütsiini, mille tulemusel tekkisid vaimsed häired, paranoiline käitumine,
hüpokaleemia ja hüpokseemia.
Üleannustamisega kaasnevaid kõrvaltoimeid tuleb ravida imendumata ravimi kohese elimineerimisega
organismist ja toetavate meetmetega. Nagu ka teiste makroliidide puhul, ei mõjuta hemodialüüs või
peritoneaaldialüüs nähtavalt klaritromütsiini kontsentratsiooni vereseerumis.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks, makroliidid
ATC-kood: J01FA09

Klaritromütsiin on poolsünteetiline erütromütsiin A derivaat.

Mikrobioloogia
Klaritromütsiini antibakteriaalne toime põhineb seondumisel tundlike bakterite 50S ribosomaalsete
alaühikutega ning valgusünteesi inhibeerimisel.
In vitro tingimustes on klaritromütsiin näidanud suurepärast toimet nii bakterite standardtüvede kui ka
kliiniliste isolaatide suhtes. Klaritromütsiinil on tugev toime väga erinevatesse aeroobsetesse ja
anaeroobsetesse Gram-positiivsetesse ja Gram-negatiivsetesse mikroorganismidesse. Üldiselt on
klaritromütsiini minimaalsed inhibeerivad kontsentratsioonid (MIC) kaks korda madalamad kui
erütromütsiinil.

Klaritromütsiini esmasel maksapassaažil tekkiv metaboliit 14-hüdroksüklaritromütsiin omab samuti
antibakteriaalset aktiivsust. Selle metaboliidi MIC on enamike mikroorganismide suhtes sama suur või
2 korda suurem kui klaritromütsiini oma, kuid H. influenzae suhtes on 14-hüdroksüklaritromütsiin 2
korda aktiivsem.

In vitro andmed näitavad, et Enterobacteriaceae, pseudomonas liigid ja teised Gram-negatiivsed
bakterid, mis ei fermenteeri laktoosi, ei ole klaritromütsiinile tundlikud.

Tundlikkuse piirid (breakpoints)

Euroopa Antimikroobse Tundlikkuse Testimise Komitee (EUCAST) poolt on kindlaks määratud
järgmised klaritromütsiini tundlikkuse piirid, mis eraldavad tundlikke organisme resistentsetest.

Tundlikkuse piirid (MIC, µg/ml)
Mikroorganism
Tundlik (≤)
Resistentne (>)
Streptococcus liigid
0,25 µg/ml
0,5 µg/ml
Staphylococcus liigid
1 µg/ml
2 µg/ml
Haemophilus liigid
1 µg/ml
32 µg/ml
Moraxella catarrhalis
0,25 µg/ml
0,5 µg/ml

Klaritromütsiini kasutatakse H. pylori eradikatsiooniks; minimaalne inhibeeriv kontsentratsioon (MIC)
on ≤0,25 µg/ml, mille on kehtestanud tundlikkuse piirina Kliiniliste ja Laboratoorsete Standardite
Instituut (CLSI).
104 patsiendil isoleeriti ravieelselt võetud kultuuridest H.pylori ning määrati klaritromütsiini
ravieelsed MIC-d. Neist neljal patsiendil esines resistentse tüvega bakter, kahel patsiendil oli
mõõdukalt tundliku tüvega patogeen ning 98 patsienti olid infitseeritud tundlike tüvedega.
Ravim on bakteritsiidne Helicobacter pylori suhtes; see klaritromütsiini toime on tugevam neutraalse
pH korral võrreldes happelise pH-ga keskkonnaga.

On tõestatud, et klaritromütsiinil on toime enamikule järgnevatest mikroorganismide tüvedest nii in
vitro kui ka kliiniliste infektsioonide puhul nagu kirjeldatud lõigus 4.1:
Aeroobsed Gram-positiivsed bakterid: Staphylococcus aureus (metitsilliintundlik), Streptococcus
pyogenes (A-rühma beetahemolüütilised streptokokid), Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae,
Listeria monocytogenes.
Aeroobsed Gram-negatiivsed bakterid: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae,
Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Neisseria gonorrrhoeae, Legionella pneumophila.
Teised mikroorganismid: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae (TWAR).
Mükobakterid: Mycobacterium leprae, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium chelonae,
Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium avium complex (MAC), mis hõlmab: Mycobacterium
avium, Mycobacterium intracellulare.

Klaritromütsiin toimib bakteritsiidselt veel mitmetesse bakteritüvedesse. Nende mikroorganismide
hulka kuuluvad: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes,
Streptococcus agalactiae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Helicobacter
pylori ja Campylobacter liigid.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Toimeainet modifitseeritult vabastavate klaritromütsiini tablettide farmakokineetikat on uuritud
täiskasvanud vabatahtlikel võrdluses 250 mg ja 500 mg toimeainet kiiresti vabastavate klaritromütsiini
tablettidega. Võrdsete ööpäevaste annuste manustamisel oli toimeaine imenduv osa ekvivalentne.
Absoluutne biosaadavus on umbes 50%. Kumulatsioon oli vähene ja korduva manustamise korral
metaboolne jaotumine ei muutu. Arvestades erinevate ravimvormide ekvivalentset imendumist, on
järgnevad in vitro ja in vivo andmed kohaldatavad ka toimeainet modifitseeritult vabastavatele
tablettidele.

Jaotumine, biotransformatsioon, eritumine
In vitro: in vitro uuringute andmete alusel on kindlaks tehtud, et kontsentratsioonivahemikus
0,45…4,5 µg/ml seondub klaritromütsiin plasmavalkudega 70% ulatuses. Seondumise vähenemine
kuni 41%-le kontsentratsiooni 45,0 µg/ml juures viitas sellele, et seondumiskohad võivad küllastuda,
kuid seda esines ainult kontsentratsioonidel, mis ületasid mitmekordselt ravimi terapeutilise
kontsentratsiooni.

In vivo: loomkatsete tulemused näitavad, et kõigis kudedes, välja arvatud närvikude, ületas
klaritromütsiini kontsentratsioon mitmekordselt veres tsirkuleeriva ravimi kontsentratsiooni. Kõrgeim
kontsentratsioon mõõdeti tavaliselt maksa- ja kopsukoes, kus kontsentratsioonid koes ja plasmas
erinesid 10…20 korda.

Terved katsealused: Klaritromütsiini farmakokineetika on mittelineaarne. Võttes täiskõhuga 500 mg
klaritromütsiini toimeainet modifitseeritult vabastavas ravimvormis ööpäevas, saavutatakse püsivalt
kõrge klaritromütsiini ja tema metaboliidi 14-hüdroksüklaritromütsiini plasmakontsentratsioon,
vastavalt 1,3 ja 0,48 µg/ml. Klaritromütsiini ja tema metaboliidi eliminatsiooni poolväärtusajad on
vastavalt 5,3 ja 7,7 tundi. Annuse tõstmisel 1000 mg-ni ööpäevas olid püsikontsentratsioonid vastavalt
2,4 µg/ml ja 0,67 µg/ml. Klaritromütsiini ja tema metaboliidi eliminatsiooni poolväärtusajad 1000 mg
annuse juures on vastavalt 5,8 ja 8,9 tundi. Suuremate annuste manustamisel on nii klaritromütsiini kui
14-hüdroksüklaritromütsiini poolväärtusajad pikenenud. See klaritromütsiini mittelineaarne
farmakokineetiline käitumine.

Uriiniga eritub ligikaudu 40% klaritromütsiini annusest. Ligikaudu 30% klaritromütsiini annusest
leitakse väljaheitest.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisuse uuringutes olid kõrvaltoimed seotud annuse suuruse ja ravikuuri pikkusega. Kõigil
katseloomaliikidel oli kõrvaltoimete kujunemisel peamine märklaudorgan maks, mille kahjustused
kujunesid koertel ja ahvidel 14 päeva jooksul. Süsteemseid toimeid täheldati vaid maksimaalsetest
soovitatud kliinilistest annustest tunduvalt suuremate annuste manustamisel.

Reas in vitro ja in vivo uuringutes klaritromütsiini mutageenset toimet ei täheldatud.

Fertiilsus- ja reproduktiivsusuuringutes rottidel kõrvaltoimeid ei täheldatud. Teratogeensusuuringutes
rottidel (Wistar (p.o.) ja Sprague-Dawley (p.o. ja i.v.)), Uus-Meremaa valgetel küülikutel ja
makaakidel ei täheldatud klaritromütsiinil teratogeense toime olemasolu. Siiski, mõnedel (6%)
Sprague-Dawley rottidel esinesid kardiovaskulaarsed anomaaliad, põhjustatuna geneetiliste muutuste
spontaansest ekspressioonist. 2 uuringus hiirtel esines erineva (3…30%) sagedusega suulaelõhesid ja
ahvidel on kirjeldatud spontaanseid aborte, kuid seda ainult annuste korral, mis olid selgelt toksilised
ka emasloomale.

Muid toksikoloogilisi toimeid, mis võiksid inimestel kasutatavaid raviannuseid arvestades olulised
olla, ei ole kirjeldatud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti tuum:
Veevaba sidrunhape
Naatriumalginaat
Naatriumkaltsiumalginaat
Laktoos
Povidoon K30
Talk
Steariinhape
Magneesiumstearaat

Tableti kate:
Metüülhüdroksüpropüültselluloos 6cps
Polüetüleenglükool 400
Poluetüleenglükool 8000
Titaandioksiid
kinoliinkollane (e104 alumiiniumlakk)
Sorbhape

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida blisterpakend välispakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Klacid SR 500 mg on saadaval 5 või 7 tabletiga blisterpakendis. PVC/PCdC-st blisterpakendid on
kaetud 20-mikronilise alumiiniumfooliumiga ning pakendatud koos infolehega kartongkarpi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

BGP Products SIA
MÅ«kusalas 101
RÄ«ga, LV 1004
Läti

8. Müügiloa number

268999

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 14.06.1999
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 29.06.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015