Kliinik.ee privaatsussätted ja kasutustingimused

KASUTUSTINGIMUSED

Kliinik.ee

 

Confido Healthcare Group OÜ, registrikood 12874945, aadress Veerenni 51, Tallinn 10138 (edaspidi Confido) haldab tervisenõustamise keskkonda www.kliinik.ee (edaspidi „Portaal“), mis võimaldab kasutajatel küsida tervisealast nõu Eesti tipparstidelt, tarbida tervisealaseid uudiseid ja artikleid, samuti leida teavet nii haiguste kui ka ravimite kohta.

 

Kasutaja“ või „teie“ tähendab füüsilist isikut, kes kasutab Portaalis pakutavaid teenuseid ja/või sisu, sh ilma eraldi kasutajakonto loomiseta. Portaali kasutamisega kinnitab Kasutaja, et on kasutustingimused tähelepanelikult läbi lugenud ning nõustub sellega, et kasutustingimused on õiguslikult siduvad. Portaali kasutamise tulemusel muutuvad kasutustingimused teie ja Confido vahel sõlmitud siduvaks lepinguks („Leping“), mis reguleerib Portaali teenuste kasutamist.

 

1.              PORTAAL JA SELLE TEENUSTE KASUTAMINE

 

1.1.         Portaal on tervisenõustamise keskkond, mille vahendusel on Kasutajatel võimalik küsida tervisealast nõu Eesti tipparstidelt, lugeda tervisealaseid artikleid, uudiseid ja tervisealaseid nõuandeid ning kasutada muid Portaalis pakutavaid teenuseid.

 

1.2.         Portaali vahendusel edastatav teave, sh arstilt saadud tervisealane nõu, on üksnes informatiivne ega asenda regulaarset ega erakorralist tervisekontrolli. Lähtuvalt eeltoodust ei vastuta Confido Portaalis avaldatud teabe (sh arsti soovituste ja diagnooside, isegi kui neid väljastatakse) õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest. 

 

2.              KASUTAJA KINNITUSED, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

2.1.         Confido annab teile Portaali kasutamiseks piiratud lihtlitsentsi käesolevas Lepingus kirjeldatud tingimustel. Te mõistate ja nõustute, et Portaali omand ja opereerimisõigus kuulub üksnes Confidole. Nõustute, et Portaali kasutamine ei anna teile omandiõigust mis tahes Portaali sisu suhtes.

 

2.2.         Portaali kasutamisel on Kasutaja kohustatud järgima käesolevast Lepingust tulenevaid tingimusi, sh kohustub Kasutaja küsimuste postitamisel järgima Confido poolt Lepingu punktis 2.4 sätestatud reegleid.

 

2.3.         Tulenevalt asjaolust, et Portaali teenused võivad olla tasulised, võtab Kasutaja kohustuse tasuda tasulise teenuse eest Confidole, kui see on ettenähtud vastavalt käesoleva Lepingu punktile 4.  

 

2.4.         Kasutajal on keelatud

 

2.4.1.      Kasutada Portaali pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;

2.4.2.      Ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;

2.4.3.      Saata rämpsposti;

2.4.4.      Kasutada Portaali ebasündsal või ebamoraalsel eesmärgil;

2.4.5.      Üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Portaali funktsionaalsust või toimimist;

2.4.6.      Moodustada andmebaase või nimekirju Portaali kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil;

2.4.7.      Avaldada Portaalis küsimusi, mis on sisutud või teemavälised;

2.4.8.      Avaldada Portaalis küsimusi teise isiku nime alt, mh avaldada teise isiku muid isikuandmeid nagu isikukood, aadress, kontaktandmed või andmed tervisliku seisundi kohta;

2.4.9.      Avaldada Portaalis küsimusi, mis on sisult solvavad, ähvardavad, laimavad, pahatahtlikud, õhutavad füüsilisele või psühholoogilisele vägivallale või mis toetavad muul viisil õigusvastaseid tegevusi. Muuhulgas on Kasutajal keelatud postituste tegemisel kasutada ebatsensuurseid väljendeid, levitada valet või halvustada põhjendamatult teisi isikuid;

2.4.10.   Avaldada Portaalis küsimusi, mis sisaldavad teemaväliseid linke või reklaami.

 

2.5.         Kasutaja mõistab, et Confidol on õigus kustutada Kasutaja poolt Portaalis avaldatud küsimus, mis on vastuolus käesoleva Lepingu tingimustega, heade kommetega või kehtivate õigusaktidega. Seejuures saab Kasutaja aru, et Confido ei kohustu põhjendama Kasutajale küsimuse kustutamist.

 

3.              TASU

 

3.1.         Portaalis pakutavate teenuste kasutamine võib olla tasuline. Näiteks võib mõnele eriarstile tervisealase küsimuse esitamine olla tasuline. Sellisel juhul teavitatakse teid tasu maksmise kohustusest ja tasu suurusest enne küsimuse esitamise võimaldamist.

 

3.2.         Tasu teenuse eest tasutakse pangaülekandega ning ettemaksuna.

 

3.3.         Confido jätab endale õiguse muuta tasu suurust objektiivsel põhjusel, nt kui muutuvad maksumäärad, teenustasud, hooldustasud, jne. Uuendatud tasumäärad avaldatakse Portaalis tasulise teenuse juures.

 

4.              VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE

 

4.1.         Portaaliga seoses või selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu, teenust ja funktsioone pakutakse põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“, ilma mis tahes tagatisteta. Confido ütleb lahti kõigist garantiidest niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õiguse alusel võimalik.

 

4.2.         Confido ei taga ega garanteeri, et Portaal ühildub mis tahes teie poolt kasutatava riist- ja tarkvaraga, on alati kättesaadav või mõnel konkreetsel ajahetkel kättesaadav, toimib igal ajal katkestusteta, on turvaline ja vaba vigadest.

 

4.3.         Confido ei vastuta muu hulgas, ent mitte üksnes, järgmiste asjaolude eest:

 

4.3.1.   Portaalis avaldatud mistahes informatsiooni õigsuse, täpsuse, täielikkuse, aktuaalsuse, kehtivuse ja seaduslikkuse eest, olenemata sellest, kas vastav informatsioon on avaldatud artiklina, uudisena või arsti poolt esitatud vastusena;

4.3.2.   Portaalis avaldatud tervisealase nõu järgimisest tingitud mistahes tagajärgede eest;

4.3.3.   Kasutaja poolt Portaalis avaldatud postituse sisu või nende kaudu kättesaadavaks tehtud veebilehekülgede sisu eest. Kahtluse vältimiseks peab Confido vajalikuks rõhutada, et Confido ei toimeta Portaalis kasutajate või arstide poolt avaldatud sisu;

4.3.4.   Portaali või seal pakutava teenuse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatus;

4.3.5.   Mis tahes programmivead, viirused, Trooja hobused jms, mida keegi võib Portaalile või seal pakutavale teenusele või nende kaudu edastada;

4.3.6.   Mis tahes sisu või andmete kustutamine või võimatus sisu või andmeid salvestada;

4.3.7.   Portaali poole pöördumiseks kasutatavate tehniliste vahendite ühildamatus;

4.3.8.   Kasutajate käitumise eest Portaalis.

 

4.4.         Confido ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille te olete kolmandate isikute suhtes toime pannud, sh halvustava sisuga postitusest tingitud isiklike õiguste rikkumise eest. Mõistate täielikult, et Portaalis mistahes sisu avaldamisel (nt vastuse andmine, küsimuse esitamine), olete teie vastava sisu avaldajaks, mistõttu vastutate ainuisikuliselt avaldatud sisu eest.

 

4.5.         Te nõustute hüvitama Confidole kõik kulud, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt teie poolt toime pandud Lepingu või mis tahes kohaldatava õigusakti sätete rikkumisest.

 

5.              MITMESUGUST

 

5.1.         Confidol on õigus Portaali parema kasutamise huvides andmeid Portaalis ümber paigutada, nt tõsta küsimusi parema jälgimise huvides erinevatesse kategooriatesse. Ühtlasi jätab Confido endale õiguse hajutada Kasutajate küsimusi sama valdkonna spetsialistide vahel.   

 

5.2.         Confido jätab endale õiguse käesolevas Lepingus sätestatud tingimusi igal ajal muuta või täiendada, avaldades uuendatud kasutajatingimused Portaalis.

 

5.3.         Asjaolu, et Confido ei nõua mis tahes sätte täitmist või ei kasuta mõnda oma Lepingust tulenevat õigust, ei tähenda, et Confido on loobunud edaspidi selle sätte täitmise nõudmisest või õiguse kasutamisest.

 

5.4.         Lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

 

5.5.         Portaali kasutamisest tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
PRIVAATSUSTEADE

Kliinik.ee

 

Confido Healthcare Group OÜ, registrikood 12874945, aadress Veerenni 51, Tallinn 10138 (edaspidi Confido) haldab tervisenõustamise keskkonda www.kliinik.ee (edaspidi „Portaal“), mis võimaldab kasutajatel küsida tervisealast nõu Eesti tipparstidelt, tarbida tervisealaseid uudiseid ja artikleid, samuti leida teavet nii haiguste kui ka ravimite kohta.

 

Confidole on teie isikuandmete turvalisus tähtis ning seetõttu peame vajalikuks teavitada teid kõikidest teie isikuandmetega tehtavatest toimingutest.

 

Confido kohaldab teie isikuandmete töötlemisele Confidos kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid (kättesaadavad: https://www.confido.ee/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/confido-tingimused.pdf) ja käesolevas privaatsusteates sätestatud lisatingimustele. Lisaks kasutab Confido Portaalis küpsiseid vastavalt eeltoodud dokumendis sätestatule.

 

Confidol on õigus aeg ajalt ühepoolselt täiendada ja/või muuta käesolevat privaatsusteadet, mille puhul Confido teavitab teid sellest.

 

Confido töötleb üksnes selliseid isikuandmeid teie kohta, mida te olete otsustanud Confidole vabatahtlikult Portaali kasutamisel avaldada. Palume teil siiski arvestada, et kui te otsustate jätta isikuandmed avaldamata, siis ei pruugi teil olla võimalik Portaalis arstilt nõu küsida.

 

Portaali vahendusel tervisealase nõu pakkumiseks kogume teilt järgmisi andmeid (edaspidi „Isikuandmed“):

 

-       Portaalis arstile küsimuse edastamisel kogutavad Isikuandmed: sugu, vanus, teid puudutavad terviseandmed, millega seonduvalt soovite küsimust Portaalis esitada (nt esinevad sümptomid ja nende ilmnemisaeg, teave varasemate arstivisiitide kohta ning teave ravimite kasutamise kohta).

 

Lisaks võimaldab Portaal edastada teil arstile ka foto murettekitava terviseprobleemi sümptomitest. Juhul, kui otsustate koos küsimusega edastada ka foto, siis foto edastatakse üksnes arstile ega kuulu Portaalis avalikustamisele.

 

Kõigi küsimuste edastamisel kogutavate Isikuandmete avaldamise ja edastamise üle otsustate teie alati ise ning juhul, kui te ei soovi teile tundlike ja muude eriliigiliste andmete sattumist Confido või muude käesolevas teates nimetatud isikute kätte, palume vastavaid Isikuandmeid mitte avaldada.

 

Confido töötleb ja kogub Isikuandmeid (sh terviseandmeid) teile Portaali teenuste osutamiseks ning vastavalt teie nõusolekule selleks, et pakkuda Teile võimalikult asjakohast tervisealast nõu ning teile Portaali uudiskirjade edastamiseks. Teil on õigus Isikuandmete töötlemiseks, sh uudiskirjade edastamiseks, antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

 

Confido võib töödelda teie Isikuandmeid ka seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

 

Confido kui teie Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest.

 

Confido ei edasta teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui selline Isikuandmete edastamine on osa Portaali teenustest või kui Isikuandmeid avalikustatakse seaduses ette nähtud juhtudel riigiasutustele nende seadusjärgsete ülesannete täitmiseks.

 

Kõik teie poolt Portaali vahendusel esitatud küsimused avalikustatakse Portaalis. Seega mõistate, et Confidol on õigus avalikustada teie poolt arstile esitatud küsimuses olevaid Isikuandmeid (sh terviseandmeid) teistele Portaali Kasutajatele ja Portaalis tegutsevatele arstidele.

 

Confido säilitab teie poolt avaldatud Isikuandmeid seni, kuni te ei ole edastanud Confidole avaldust andmete kustutamiseks. Avaldus andmete kustutamiseks tuleb edastada e-posti aadressile info@confido.ee.

 

Kasutaja mõistab ja on tutvunud käesoleva privaatsusteatega ning mõistab täielikult ja nõustub selgesõnaliselt, et Confido kogub, kasutab ja edastab kasutaja Isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsusteates toodud tingimustele.