Kliinik.ee kasutustingimused

Internetikeskkonnas www.kliinik.ee viibimisega ja selle vahendusel pakutavate teenuste kasutamisel, sh meditsiinialaste küsimuste esitamisel, kommentaariumi ja patsiendifoorumite kasutamisel, nõustub kasutaja kõigi alljärgnevate kasutustingimustega:

1. Kasutustingimuste eemärk

1.1 Kasutustingimuste eesmärgiks on reguleerida internetikeskkonna www.kliinik.ee (edaspidi nimetatud „kliinik.ee”) kasutaja ja kliinik.ee omaniku ja haldaja AS Eesti Meedia, reg.nr. 10184643, asukoht Maakri 23a, Tallinn 10145 (edaspidi nimetatud „kliinik.ee haldaja”, kliinik.ee haldaja ja kasutaja on edaspidi eraldi nimetatud ka kui „pool” ja koos „pooled”) vahelisi õigussuhteid kasutaja kliinik.ee veebileheküljel viibimisel ja selle vahendusel pakutavate teenuste kasutamisel.

1.2 Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel käesolevatest kasutustingimustest ning kasutustingimustega sätestamata juhtudel Eesti Vabariigi seadusandlusest ning muudest õigusaktidest.

1.3 Kliinik.ee haldaja jätab endale õiguse igal ajal muuta käesolevaid kasutustingimusi, mistõttu on soovitav kliinik.ee veebileheküljele sisenedes kasutustingimustega tutvuda. Kasutustingimustega mittenõustumisel tuleb kliinik.ee veebilehekülje kasutamine koheselt lõpetada.

2. Kasutaja õigused ja kohustused

2.1 Kliinik.ee veebilehekülge saavad kasutada kõik huvilised kas tavakasutajatena või registreeritud kasutajatena.

2.2 Kasutaja kinnitab, et tema poolt kliinik.ee keskkonda sisestatav informatsioon ei ole eksitav, vastuolus heade kommete, Eesti Vabariigi seaduste ja muude õigusaktidega. Kasutajal on keelatud, ja kasutaja kohustub kliinik.ee veebilehel mitte avaldama kommentaare ja sõnumeid, mis sisaldavad: ähvardusi; solvanguid; õhutavad vaenule ja/või vägivallale; üleskutseid ebaseaduslikele tegevustele; sisaldavad selliseid isikuandmeid nagu nt isikukood, info tervisliku seisundi kohta, kodune aadress, telefoninumber; on kirjutatud teise isiku nime all ja/või sisaldavad muid teise isiku isikuandmeid; sisaldavad teemaväliseid linke, spämmi ja reklaami; on sisutud ja/või teemavälised; sisaldavad ebatsensuursed väljendusi ja labasusi; kutsuvad üles narkootikumide ja/või relvade kasutamisele.

2.3 Kasutaja kohustub mitte kasutama kliinik.ee veebikeskkonda ebaseaduslikuks tegevuseks või pettusteks.

2.4 Sobimatu kommentaari avastamisel palume kasutajal sellest kliinik.ee haldajat teavitada. Selleks on iga kommentaari küljes nupp "Teata sobimatust kommentaarist". Kliinik.ee haldaja lähtub kommentaaride jälgimisel notice-and-take-down printsiibist - kasutajat kutsutakse üles halvast kommentaarist teatama (notice), toimetus vaatab laekunud teateid ja reageerib vastavalt kommentaari kustutades (take-down) või heaks kiites. Kliinik.ee haldaja jälgib laekuvaid teateid regulaarselt ja kõrvaldab reegleid eiravad kommentaarid esimesel võimalusel. Esmajärjekorras tegeletakse kasutajaid isiklikult puudutanud kommentaaridega.

2.5 Kasutaja kasutab kliinik.ee veebilehekülge selliselt, et kasutaja tegevus ei kahjusta teiste isikute õigusi ega piira nende kliinik.ee veebilehe kasutamist.

2.6 Kasutaja on kohustatud mitte kahjustama, häirima, rikkuma kliinik.ee tavapärast funktsioneerimist.

2.7 Kasutaja kohustub järgima ka kõiki teisi kasutustingimustest ning seadustest tulenevaid kohustusi.

3. Kliinik.ee haldaja õigused ja kohustused

3.1 Kliinik.ee haldajal on igal ajal õigustatud jälgima kliinik.ee toimuvat tegevust, sh jälgima kliinik.ee veebilehele kasutaja poolt sisestatavat informatsiooni. Kliinik.ee haldajal on igal ajal õigustatud eemaldama kliinik.ee veebilehelt kasutaja poolt tehtud sissekandeid juhul, kui need on vastuolus kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega. Oma otsust sissekande eemaldamise kohta ei pea kliinik.ee haldaja põhjendama. Kliinik.ee haldajal on õigus eelkirjeldatud juhul piirata kasutaja ligipääsu kommentaaride kirjutamisele või võtta kasutajalt ära kommenteerimise võimalus.

3.2 Kliinik.ee haldajal on õigus blokeerida kasutaja, kes rikkunud head tava, kasutustingimusi, seadust, kahjustanud kliinik.ee või kliinik.ee haldaja mainet või seganud kliinik.ee tööd. Kasutaja blokeerimisele eelneb hoiatus.

3.3 Kliinik.ee haldaja on õigustatud igal ajal teostama kliinik.ee parema kasutamise huvides kliinik.ee piires andmete ümberpaigutusi sisestatud andmete osas, nt tõstma esitatud küsimusi parema jälgitavuse huvides erinevatesse kategooriatesse, muutmata sealjuures sissekande sisu.

3.4 Kliinik.ee haldaja jätab endale õiguse keelduda vastuste andmisest mitteasjakohastele ning mitte tõsiselt võetavatele kasutaja poolt esitatud küsimustele.

3.5 Kliinik.ee haldaja jätab endale õiguse vajaduse korral hajutada kasutajate küsimusi sama valdkonna spetsialistide vahel.

3.6 Ravimiseaduse järgi jätab kliinik.ee haldaja endale õiguse blokeerida meditsiinikasutaja gruppi kuuluva kasutaja, kelle puhul ei ole võimalik tõendada, et ta kuulub mõnda lubatud kasutajate gruppi (arstid, proviisorid, farmatseudid ning kliinik.ee klientide ja koostööpartnerite esindajad).

3.7 Kliinik.ee haldaja ei taga kliinik.ee veavaba toimimist, esinevate vigade parandamist ning kliinik.ee serveri vea- või viirusevaba tööd, kuid teeb selleks kõik endast mõistlikult oleneva.

3.8 Kliinik.ee haldaja kohustub järgima ka kõiki teisi käesolevatest kasutustingimustest ning seadustest tulenevaid kohustusi.

4. Kliinik.ee kasutamine, andmete sisestamine ja isikuandmete kaitse

4.1 Kliinik.ee haldaja kogub kasutajate kohta infot kahel viisil:

4.1.1 andmete kaudu, mida kasutaja on ise kliinik.ee keskkonda sisestanud (nt kasutamisankeet, tagasiside, osalemine küsitlustes või võistlustes);

4.1.2 veebilehekülje kliinik.ee kasutamise elektroonilise jälgimise teel.

Mõlema infokogumisviisi korral lähtub kliinik.ee haldaja võlaõigusseaduse ja isikuandmete kaitse seaduse nõuetest. Kliinik.ee haldaja kasutab saadud infot selleks, et korraldada kliinik.ee veebikeskkonna toimimist ja pakkuda kliinik.ee kasutajatele personaalsemat ja mugavamat teenust.

4.2 Meditsiinilistele küsimuste esitamisel eraldab kliinik.ee haldaja alati küsija isikuinfo esitatud küsimusest. Kui küsimuses esineb isikunimesid, siis kliinik.ee haldaja eemaldab need enne küsimuse saatmist arstile. Küsimusi toimetab meditsiinilise kõrgharidusega inimene. Arst vastab anonüümsele küsimusele, ta ei tea kes on küsimuse esitaja. Igale vastajale genereeritakse vastuse kood. Vastuste lugemiseks tuleb valida menüü "Arstid" ning sobiva teema all klikkida "Loe küsimusi ja vastuseid". Koodi abil saab kasutaja leida vastuse esitatud küsimusele.

4.3 Kliinik.ee-s registreerimiseks täidab kasutaja registreerimisankeedi, milles kasutaja avaldab kliinik.ee haldaja poolt soovitud andmed kasutaja kohta. Ebaõigete andmete esitamise eest vastutab Kasutaja.

4.4 Registreerimisel valib Kasutaja endale kasutajatunnuse ja parooli, mida Kasutajal on õigus kasutada kliinik.ee kasutamiseks. Kliinik.ee registreerumine kehtib tähtajatult.

4.5 Kasutaja garanteerib talle eraldatud kasutajatunnuse ja parooli konfidentsiaalsuse kolmandate isikute suhtes. Kasutaja kannab vastutust kõikide temale eraldatud kasutajatunnuse ja parooli abil tehtud toimingute eest.

4.6 Viibides kliinik.ee veebikeskkonnas, sisestades kliinik.ee veebikeskkonda informatsiooni, sh kasutajana registreerumisel, annab kasutaja kliinik.ee haldajale nõusoleku kasutaja poolt avaldatud isikuandmete töötlemiseks vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, sh vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Kliinik.ee haldaja kohustub mitte kasutama kasutaja isikuandmeid muudel eesmärkidel kui kliinik.ee poolt vahendatavate teenuste osutamiseks ning kliinik.ee veebikeskkonna parema toimimise tagamiseks. 

4.7 Kliinik.ee veebileht kasutab reklaamküpsiseid, mis võimaldavad jälgida, mis lehekülgi kasutaja vaatab ja sellest tulenevalt pakkuda kasutaja huvidele vastavat reklaami. Kogutud teave ei ole seostatav kasutaja isikuga.    

4.8 Kliinik.ee haldaja ei edasta kasutaja isikuandmeid edasi kolmandatele osapooltele ilma kasutaja nõusolekuta, kui selline kohustus ei tulene seadusest või kasutajaga sõlmitud kokkuleppest.

4.9 Kliinik.ee veebikeskkonnas avaldatud isikuandmete töötleja on kliinik.ee haldaja AS Eesti Meedia, registrikood 10184643, asukoht Maakri 23a, Tallinn 10145.

4.10 Edasise isikuandmete töötluse lõpetamiseks saadab kasutaja vastavasisulise e-kirja aadressile kliinik@kliinik.ee. Märgitud andmetöötluse lõpetamine ei kehti tagasiulatuvalt.

5. Autoriõigused

5.1 Kliinik.ee ja iga selle osa on autorikaitse objekt ning selle omandiõigus kuulub kliinik.ee haldajale.

5.2 Kõik interneti-väljaandes kliinik.ee avaldatud materjalid, sh artiklid, fotod, illustratsioonid ja visuaalelemendid on autoriõigusega kaitstud teosed, kuuludes kas kliinik.ee haldajale või vastavale litsentsiandjale ning mille kasutamise reeglid on sätestatud autoriõiguse seaduses.

5.3
Kliinik.ee keskkonnas avalikustatud materjalide kasutamine ja reprodutseerimine ilma kliinik.ee haldaja kirjaliku nõusolekuta on keelatud, välja arvatud füüsilistel isikutle isiklikuks otstarbeks reprodutseerimine ja tõlkimine tingimusel, et selline tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.

5.4 Kliinik.ee artiklite refereerimisel, sh mujal meedias, peab refereerija viitama artikli autorile, pealkirjale ja hüperlingiga panema viite artikli originaalile kliinik.ee keskkonnas. Tsiteerimine ja refereerimine on lubatud motiveeritud mahus, järgides refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust.

6. Vastutus

6.1 Kliinik.ee veebikeskkonnas kasutaja küsimusele antud vastus on üldise iseloomuga ning soovitusliku sisuga. See ei ole mõeldud spetsiifilise meditsiinilise seisundi diagnoosimiseks ning ravi määramiseks. Konkreetsete ravimite kasutamist tuleb konsulteerida raviarstiga. Kliinik.ee haldaja ei vastuta vastuste sisus toodud informatsiooni ning vastuses sisalduva nõuande järgimisest tulenevate tagajärgede eest.

6.2 Kliinik.ee arutelufoorum ja kommentaarium on tehnilised vahendid, mis võimaldavad kasutajatel arutleda erinevatel teemadel, sisestades kliinik.ee veebikeskkonda sõnumeid ning avaldades kommentaare. Kliinik.ee haldaja käsitleb sõnumi sisestajat ja kommentaari lisajat avaldajana võlaõigusseaduse tähenduses. Kliinik.ee kasutajate poolt sisestatud sõnumeid ega lisatud kommentaare ei toimeta. Kliinik.ee haldaja ei vastuta kasutaja poolt sisestatud sõnumi, kommentaari, nende sisu ega sõnumi ja/või kommentaari kaudu kättesaadavaks tehtud veebilehekülgede sisu eest.

6.3 Kasutaja vastutab täies ulatuses tema poolt kliinik.ee veebilehel avaldatud sõnumi ja/või kommentaari sisu eest. Kasutaja vastutab täielikult tema poolt kliinik.ee veebilehele sisestatud informatsiooni tagajärjel kliiniku haldajale tekkinud kahju eest.

6.4 Kasutaja viibib kliinik.ee veebikeskkonnas ja kasutab kliinik.ee teenuseid täielikult omal vastutusel. Kliinik.ee haldaja ei vastuta kliinik.ee veebilehel avaldatud informatsiooni õigsuse, täpsuse, täielikkuse, aktuaalsuse, kehtivuse ja seaduslikkuse eest.

6.5 Kliinik.ee haldaja ei vastuta kliinik.ee toimimise häiretest kasutajale tekkiva kahju eest.

6.6 Pooled kannavad täielikku vastutust kasutustingimuste mittetäitmisega või mittekohase täitmisega teisele poolele või kolmandatele isikutele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigi seadustes ja kasutustingimustes sätestatud alustel ja korras.

7. Vaidluste lahendamine

7.1 Kõik kasutustingimuste täitmisest, muutmisest, lõpetamisest või vastutuse kohaldamisest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse poolte vaheliste läbirääkimiste teel.

7.2 Juhul kui läbirääkimiste teel ei õnnestu kokkulepet saavutada, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Kliinik.ee kasutamisest tulenevatele õigussuhetele ja käesolevate kasutustingimuste sisule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust.

Lehekülge viimati muudetud 1.01.2018.