Kliinik.ee privaatsussätted ja kasutustingimused

AS Postimees Grupp, registrikood 10184643, aadress Tartu mnt 80, Tallinn 10112 (edaspidi Postimees Grupp) haldab tervisenõustamise keskkonda www.kliinik.ee (edaspidi „Portaal“), mis võimaldab kasutajatel küsida tervisealast nõu Eesti tipparstidelt, tarbida tervisealaseid uudiseid ja artikleid, leida teavet nii haiguste kui ka ravimite kohta ning arutada erinevaid tervisealaseid teemasid Portaali foorumis.

Alljärgnevalt Portaali privaatsussätted ning kasutajatingimused.

Kliinik.ee privaatsussätted

Postimees Grupile on teie isikuandmete turvalisus tähtis ning seetõttu peame vajalikuks teavitada teid kõikidest teie isikuandmetega tehtavatest toimingutest.

Postimees Grupp töötleb teie isikuandmeid vastavalt AS-i Postimees Grupi poolt Postimees Grupile kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (kättesaadav: https://www.postimees.ee/tingimused/#isikuandmed) ja käesolevas privaatsusteates sätestatud lisatingimustele. Lisaks kasutab Postimees Grupp Portaalis reklaamiküpsiseid vastavalt Media Investments & Holdingu poolt Postimees Grupile kehtestatud küpsiste kasutamise tingimustele (kättesaadav: https://www.postimees.ee/tingimused/#cookies).

Postimees Grupil on õigus aeg ajalt ühepoolselt täiendada ja/või muuta käesolevat privaatsusteadet, mille puhul Postimees Grupp teavitab teid.

Postimees Grupp töötleb üksnes selliseid isikuandmeid teie kohta, mida te olete otsustanud Postimees Grupile vabatahtlikult Portaali kasutamisel avaldada. Palume teil siiski arvestada, et kui te otsustate jätta isikuandmed avaldamata, siis ei pruugi teil olla võimalik Portaalis arstilt nõu küsida või foorumipostitusi edastada.

Portaali vahendusel tervisealase nõu pakkumiseks kogume teilt järgmisi andmeid (edaspidi „Isikuandmed“):

  • Portaalis arstile küsimuse edastamisel kogutavad Isikuandmed: sugu, vanus, teid puudutavad terviseandmed, millega seonduvalt soovite küsimust Portaalis esitada (nt esinevad sümptomid ja nende ilmnemisaeg, teave varasemate arstivisiitide kohta ning teave ravimite kasutamise kohta).

    Lisaks võimaldab Portaal edastada teil arstile ka foto murettekitava terviseprobleemi sümptomitest. Juhul, kui otsustate koos küsimusega edastada ka foto, siis foto edastatakse üksnes arstile ega kuulu Portaalis avalikustamisele.

  • Foorumipostituse edastamisel kogutavad Isikuandmed: nimi, e-posti aadress ning mis tahes muud andmed, sh terviseandmed, mida otsuste vabatahtlikult oma foorumipostituses avaldada.

    Pange tähele, et teie poolt foorumipostituse tegemisel sisestatud nimi avalikustatakse Portaalis täies ulatuses. Juhul, kui te ei soovi oma isikut Portaali teistele kasutajatele avalikustada, siis Postimees Grupp ei soovita sisestada foorumipostituse tegemisel oma täisnime (st ees- ja perekonnanime).

Kõigi küsimuste ja foorumipostituste edastamisel kogutavate Isikuandmete avaldamise ja edastamise üle otsustate teie alati ise ning juhul, kui te ei soovi teile tundlikke ja muude eriliigiliste andmete sattumist Postimees Grupi või muude käesolevas teates nimetatud isikute kätte, palume vastavaid Isikuandmeid mitte avaldada.

Postimees Grupp töötleb ja kogub Isikuandmeid (sh terviseandmeid) teile Portaali teenuste osutamiseks ning vastavalt teie nõusolekule selleks, et pakkuda Teile võimalikult asjakohast tervisealast nõu, foorumipostitusest teavitamiseks ning teile Portaali uudiskirjade edastamiseks. Teil on õigus Isikuandmete töötlemiseks, sh uudiskirjade edastamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Postimees Grupp võib töödelda teie Isikuandmeid ka seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Postimees Grupp kui teie Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest.

Postimees Grupp ei edasta teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui selline Isikuandmete edastamine on osa Portaali teenustest või kui Isikuandmeid avalikustatakse seaduses ette nähtud juhtudel riigiasutustele nende seadusjärgsete ülesannete täitmiseks.

Kõik teie poolt Portaali vahendusel esitatud küsimused või foorumipostitused avalikustatakse Portaalis. Seega mõistate, et Postimees Grupil on õigus avalikustada teie poolt arstile esitatud küsimuses või foorumipostituses olevaid Isikuandmeid (sh terviseandmeid) teistele Portaali Kasutajatele ja Portaalis tegutsevatele arstidele.

Postimees Grupp säilitab teie poolt avaldatud Isikuandmeid seni, kuni te ei ole edastanud Postimees Grupile avaldust andmete kustutamiseks. Avaldus andmete kustutamiseks tuleb edastada e-posti aadressile [email protected]Kliinik.ee kasutajatingimused

„Kasutaja“ või „teie“ tähendab füüsilist isikut, kes kasutab Portaalis pakutavaid teenuseid ja/või sisu, sh ilma eraldi kasutajakonto loomiseta. Portaali kasutamisega kinnitab Kasutaja, et on kasutustingimused tähelepanelikult läbi lugenud ning nõustub sellega, et kasutustingimused on õiguslikult siduvad. Portaali kasutamise tulemusel muutuvad kasutustingimused teie ja Postimees Grupi vahel sõlmitud siduvaks lepinguks („Leping“), mis reguleerib Portaali teenuste kasutamist.    

1. PORTAAL JA SELLE TEENUSTE KASUTAMINE

1.1. Portaal on tervisenõustamise keskkond, mille vahendusel on Kasutajatel võimalik küsida tervisealast nõu Eesti tipparstidelt, lugeda tervisealaseid artikleid, uudiseid ja tervisealaseid nõuandeid, püstitada teemasid foorumis, osaleda foorumivestlustes ja kasutada muid Portaalis pakutavaid teenuseid.

1.2. Portaali vahendusel edastatav teave, sh arstilt saadud tervisealane nõu, on üksnes informatiivne ega asenda regulaarset ega erakorralist tervisekontrolli. Lähtuvalt eeltoodust ei vastuta Postimees Grupp Portaalis avaldatud teabe (sh arsti soovituste ja diagnooside, isegi kui neid väljastatakse) õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.

2. KASUTAJA KINNITUSED, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Postimees Grupp annab teile Portaali kasutamiseks piiratud lihtlitsentsi käesolevas Lepingus kirjeldatud tingimustel. Te mõistate ja nõustute, et Portaali omand ja opereerimisõigus kuulub üksnes Postimees Grupile. Nõustute, et Portaali kasutamine ei anna teile omandiõigust mis tahes Portaali sisu suhtes.

2.2. Portaali kasutamisel on Kasutaja kohustatud järgima käesolevast Lepingust tulenevaid tingimusi, sh kohustub Kasutaja küsimuste ja foorumipostituste postitamisel järgima Postimees Grupi poolt Lepingu punktis 2.4 sätestatud reegleid.

2.3. Tulenevalt asjaolust, et Portaali teenused võivad olla tasulised, võtab Kasutaja kohustuse tasuda tasulise teenuse eest Postimees Grupile kui see on ettenähtud vastavalt käesoleva Lepingu punktile 4.

2.4. Kasutajal on keelatud

2.4.1. Kasutada Portaali pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;

2.4.2. Ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;

2.4.3. Saata rämpsposti;

2.4.4. Kasutada Portaali ebasündsal või ebamoraalsel eesmärgil;

2.4.5. Üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Portaali funktsionaalsust või toimimist;

2.4.6. Moodustada andmebaase või nimekirju Portaali kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil;

2.4.7. Avaldada Portaalis küsimusi või foorumipostitusi, mis on sisutud või teemavälised;

2.4.8. Avaldada Portaalis küsimusi või foorumipostitusi teise isiku nime alt, mh avaldada teise isiku muid isikuandmeid nagu isikukood, aadress, kontaktandmed või andmed tervisliku seisundi kohta;

2.4.9. Avaldada Portaalis küsimusi või foorumipostitusi, mis on sisult solvavad, ähvardavad, laimavad, pahatahtlikud, õhutavad füüsilisele või psühholoogilisele vägivallale või mis toetavad muul viisil õigusvastaseid tegevusi. Muuhulgas on

Kasutajal keelatud postituste tegemisel kasutada ebatsensuurseid väljendeid, levitada valet või halvustada põhjendamatult teisi isikuid;

2.4.10. Avaldada Portaalis küsimusi või foorumipostitusi, mis sisaldavad teemaväliseid linke või reklaami.

2.5. Kasutaja mõistab, et Postimees Grupil on õigus kustutada Kasutaja poolt Portaalis avaldatud küsimus või foorumipostitus, mis on vastuolus käesoleva Lepingu tingimustega, heade kommetega või kehtivate õigusaktidega. Seejuures saab Kasutaja aru, et Postimees Grupp ei kohustu põhjendama Kasutajale küsimuse või foorumipostituse kustutamist.

3. TASU

3.1. Portaalis pakutavate teenuste kasutamine võib olla tasuline. Näiteks võib mõnele eriarstile tervisealase küsimuse esitamine olla tasuline. Sellisel juhul teavitatakse teid tasu maksmise kohustusest ja tasu suurusest enne küsimuse esitamise võimaldamist.

3.2. Tasu teenuse eest tasutakse pangaülekandega ning ettemaksuna.

3.3. Postimees Grupp jätab endale õiguse muuta tasu suurust objektiivsel põhjusel, nt kui muutuvad maksumäärad, teenustasud, hooldustasud, jne. Uuendatud tasumäärad avaldatakse Portaalis tasulise teenuse juures.

4. VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE

4.1. Portaaliga seoses või selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu, teenus, funktsioonid pakutakse põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“, ilma mis tahes tagatisteta. Postimees Grupp ütleb lahti kõigist garantiidest niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õiguse alusel võimalik.

4.2. Postimees Grupp ei taga ega garanteeri, et Portaal ühildub mis tahes teie poolt kasutatava riist- ja tarkvaraga, on alati kättesaadav või mõnel konkreetsel ajahetkel kättesaadav, toimib igal ajal katkestusteta, on turvaline ja vaba vigadest.

4.3. Postimees Grupp ei vastuta muu hulgas, ent mitte üksnes, järgmiste asjaolude eest:

4.3.1. Portaalis avaldatud mistahes informatsiooni õigsuse, täpsuse, täielikkuse, aktuaalsuse, kehtivuse ja seaduslikkuse eest, olenemata sellest kas vastav informatsioon on avaldatud artiklina, uudisena, arsti poolt esitatud vastusena või kasutaja või arsti poolt edastatud foorumipostitusena;

4.3.2. Portaalis avaldatud tervisealase nõu järgimisest tingitud mistahes tagajärgede eest;

4.3.3. Kasutaja poolt Portaalis avaldatud postituse sisu või nende kaudu kättesaadavaks tehtud veebilehekülgede sisu eest. Kahtluse vältimiseks peab Postimees Grupp vajalikuks rõhutada, et Postimees Grupp ei toimeta Portaalis kasutajate või arstide poolt avaldatud sisu;

4.3.4. Portaali või seal pakutava teenuse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatus;

4.3.5. Mis tahes programmivead, viirused, Trooja hobused jms, mida keegi võib Portaalile või seal pakutavale teenusele või nende kaudu edastada;

4.3.6. Mis tahes sisu või andmete kustutamine või võimatus sisu või andmeid salvestada;

4.3.7. Portaali poole pöördumiseks kasutatavate tehniliste vahendite ühildamatus;

4.3.8. Kasutajate käitumise eest Portaalis.

4.4. Postimees Grupp ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille te olete kolmandate isikute suhtes toime pannud, sh halvustava sisuga postitusest tingitud isiklike õiguste rikkumise eest. Mõistate täielikult, et Portaalis mistahes sisu avaldamisel (nt vastuse andmine, küsimuse esitamine, foorumi teema lisamisel või foorumipostituse tegemisel), olete teie vastava sisu avaldajaks, mistõttu vastutate ainuisikuliselt avaldatud sisu eest.

4.5. Te nõustute hüvitama meile kõik kulud, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt teie poolt toime pandud Lepingu või mis tahes kohaldatava õigusakti sätete rikkumisest.

5. MITMESUGUST

5.1. Postimees Grupil on õigus Portaali parema kasutamise huvides andmeid Portaalis ümber paigutada, nt tõsta küsimusi parema jälgimise huvides erinevatesse kategooriatesse. Ühtlasi jätab Postimees Grupp endale õiguse hajutada Kasutajate küsimusi sama valdkonna spetsialistide vahel.

5.2. Postimees Grupp jätab endale õiguse käesolevas Lepingus sätestatud tingimusi igal ajal muuta või täiendada, avaldades uuendatud kasutajatingimused Portaalis.

5.3. Asjaolu, et Postimees Grupp ei nõua mis tahes sätte täitmist või ei kasuta mõnda oma Lepingust tulenevat õigust, ei tähenda, et Postimees Grupp on loobunud edaspidi selle sätte täitmise nõudmisest või õiguse kasutamisest.

5.4. Lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

5.5. Portaali kasutamisest tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.