NITROFURANTOIN NYCOMED

Toimeained: nitrofurantoiin

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 50mg 20TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NITROFURANTOIN NYCOMED ja milleks seda kasutatakse

Mis tavim on Nitrofurantoin Nycomed ja milleks seda kasutatakse

Nitrofurantoin Nycomed on antibakteriaalne ravim, mille toimeaine nitrofurantoiin on baktereid hävitava või
nende paljunemist takistava toimega paljude grampositiivsete ja gramnegatiivsete bakterite suhtes.
Nitrofurantoin Nycomed-i kasutatakse nitrofurantoiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud kuseteede
infektsioonide ravis.

2. Mida on vaja teada enne NITROFURANTOIN NYCOMED võtmist

Ärge võtke Nitrofurantoin Nycomed-i:
• kui olete nitrofurantoiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
• kui teil esineb glükoos-6-fosfaadidehüdrogenaasi puudulikkus, sest sellisel juhul võib tekkida aneemia
(kehvveresus);
• kui teil on raske neerupuudulikkus;
• kui teil on varasemalt nitrofurantoiini kasutamisel tekkinud kopsu- või maksakahjustus;
• kui te olete rase (38.-42. rasedusnädal), kui teil on tuhud, sünnitustegevus on kohe algamas või kui
sünnitus on käimas (vastsündinul on oht aneemia tekkeks)

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
• Suuri annuseid võib manustada ainult normaalse neerutalitluse korral ja mitte kauem kui 10 päeva.
Neerutalitluse häirete korral tuleb kasutatavat annust vähendada;
• Kui teil on äge või krooniline kopsukahjustus;
• Kui teil on eelnevalt esinenud kopsu-, maksa-, neuroloogilisi- või allergilisi haiguseid, ja seisundite
puhul, mis soodustavad perifeerse neuropaatia (piirdenärvisüsteemi haigustumus) teket, nt aneemia, diabeet,
häired elektrolüütide tasakaalus, jõuetus, B-vitamiini puudus.
• kui teil on porfüüria (ainevahetushaigus)

Enne Nitrofurantoin Nycomed-i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Nitrofurantoin Nycomed
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes
muid ravimeid.
Nitrofurantoiin vähendab nalidikshappe, norfloksatsiini ja pipemiidhappe toimet (ravimid, mida kasutatakse
kuseteede infektsioonide raviks).
Uriini glükoosisisalduse määramiseks kasutatavad Benedict'i ja Fehling'i lahused võivad teadmata mehhanismi
kaudu põhjustada valepositiivseid reaktsioone.

Nitrofurantoin Nycomed koos toidu ja joogiga
Ravimit tuleb soovitatavalt võtta koos söögi või piimaga.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist
nõu oma arsti või apteekriga.
Nitrofurantoiin on vastunäidustatud raseduse lõpus (38.-42. rasedusnädalal), tuhude ja sünnituse ajal, või kui
sünnitus on kohe algamas.
Üldiselt võib nitrofurantoiin-ravi ajal last imetada, kuid ettevaatlik tuleb olla juhul, kui imikul on glükoos-6-
fosfaadidehüdrogenaasi defitsiit, kuna rinnapiimas on leitud vähesel hulgal nitrofurantoiini jälgi. Eriline
ettevaatus on vajalik alla 3 kuu vanuste imikute rinnaga toitmisel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravim ei oma toimet autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele.

Nitrofurantoin Nycomed sisaldab laktoosi
Nitrofurantoin Nycomed sisaldab abiainena laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate
te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas NITROFURANTOIN NYCOMED võtta

Kuidas Nitrofurantoin Nycomed-i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanule ja üle 12-aastasele lapsele on 1 tablett (50 mg) 3...4 korda ööpäevas. Vajadusel
võib arst annuse suurendada kuni 2 tabletini (100 mg) 3...4 korda ööpäevas. Suuri annuseid võib manustada
ainult neerude normaalse talitluse korral ja mitte kauem kui 10 päeva. Neerutalitluse häirete korral tuleb
kasutatavat annust vähendada.
Kuna nitrofurantoiin metaboliseerub maksas, siis peavad maksapuudulikkusega patsiendid kasutama väiksemat
annust.
Nitrofurantoiini tuleb ettevaatusega kasutada eakatel, kellel võib esineda ealine neerufunktsiooni langus.

Kuseteede põletike pikaajaliseks profülaktikaks võib täiskasvanule määrata 1 tableti (50 mg) vahetult enne
magamaminekut.

Alla 12-aastasel lapsel on tavaline annus 3…5 mg/kg ööpäevas, jagatuna 3...4 annuseks.
Lapsel võib pikaajaliseks profülaktikaks (kauem kui 10 päeva) kasutada annust 1 mg/kg (maksimaalne annus 50
mg) ööpäevas, vahetult enne magamaminekut.
Üldiselt ei ole Nitrofurantoin Nycomed-i soovitatav kasutada alla 25 kg laste ravimiseks. Kui see on mingil
põhjusel siiski näidustatud, tuleb täpselt järgida arsti juhiseid.

Kui te võtate Nitrofurantoin Nycomed-i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamisest ei ole teatatud.
Spetsiifiline vastumürk puudub, kuid vajalik on suures koguses vedeliku tarbimine, et tagada ravimi eritumine
uriiniga. Soovitatav on oksendamise esilekutsumine. Nitrofurantoiin on dialüüsitav.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed esinevad umbes 10%-l patsientidest. Kõige sagedamini esinevad seedetrakti häired.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l kasutajal 100-st):
iiveldus, oksendamine, isutus, kõhulahtisus, nahalööve.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l kasutajal 1000-st):
peavalu, unisus, peapööritus, uimasus, nüstagm (silmatõmblus), düspnoe (õhupuudustunne), räginad kopsus,
köha, uriini värvuse muutus (pruun või tumekollane).

Harva esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l kasutajal 10000-st):
äge kopsukahjustus, mis võib hõlmata nii kopsupõletikku, turset kui ka verejooksu, hepatiit (maksapõletik),
maksanekroos (kärbus), maksafunktsiooni näitajate tõus, maksatsirroos (maksa sidekoestumine).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l kasutajal 10000-st):
erinevad verepildi muutused, ülitundlikkusreaktsioonid (kaasaarvatud anafülaksia), süsteemne erütematoosne
luupus, ravimpalavik, ülitundlikkusreaktsioonidega kaasneb sageli kopsukahjustus, kehatemperatuuri tõus, raske
ja mõnikord pöördumatu perifeerne neuropaatia (käte ja jalgade tundehäired, kuumatunne, motoorikahäired ja
lihasatroofia), healoomuline koljusisene vererõhu tõus, silma lateraalse sirglihase halvatus, näonärvi halvatus,
BOOP (oblitereeriva bronhioliidi vorm, millega kaasneb kopsukoe armistumine), kopsu sidekoestumine,
kõhunäärmepõletik, kõrvasüljenäärmepõletik, mööduv kiilaspäisus, äge interstitsiaalne nefriit (neerupõletik),
kristalluuria (kristallide leidumine uriinis).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline,
mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas NITROFURANTOIN NYCOMED säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu
viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid,
mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nitrofurantoin Nycomed sisaldab

- Toimeaine on nitrofurantoiin. Üks tablett sisaldab 50 mg nitrofurantoiini.
- Teised abiained on magneesiumstearaat, želatiin, talk, laktoos, kartulitärklis.

Kuidas Nitrofurantoin Nycomed välja näeb ja pakendi sisu
Kahvatu-kollane tablett poolitusjoonega.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.
20 tabletti pruunis klaaspurgis.

Müügiloa hoidja ja tootja
Takeda Pharma AS
Jaama 55B
63308 Põlva
Eesti

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2013
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Nitrofurantoin Nycomed, 50 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 50 mg nitrofurantoiini.
INN. Nitrofurantoinum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoos.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.
Kahvatu-kollane tablett poolitusjoonega.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Nitrofurantoiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud kuseteede infektsioonid.
Kliiniliselt oluline toimespekter: Escherichia coli, S. saprophyticus, Enterococcus.
Nitrofurantoiini määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhiseid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanule 50 mg 3...4 korda ööpäevas. Resistentsete bakterite korral võib annust suurendada kuni
100 mg 3...4 korda ööpäevas, kuid suuri annuseid võib manustada ainult neerude normaalse talitluse
korral ning mitte kauem kui 10 päeva.
Alla 12-aastasele lapsele 3…5 mg/kg ööpäevas, jagatuna 3...4 annuseks.

Ravimit tuleb soovitatavalt võtta koos söögi või piimaga.
Neerutalitluse häirete korral tuleb annust vähendada. Patsiendile, kelle kreatiniini kliirens on 50...70
ml/min, antakse pool tavalisest annusest. Nitrofurantoiini ei tohiks anda neerupuudulikkusega
patsientidele (GFR <50 ml/min) kuna sellel juhul ei pruugi tekkida uriinis antibakteriaalset
kontsentratsiooni ja plasmas võib tekkida toksiline kontsentratsioon.
Kuna nitrofurantoiin metaboliseerub maksas, siis tuleks maksapuudulikkusega patsientidel kasutada
madalamat annust.

Kuseteede põletike pikaajaliseks profülaktikaks võib täiskasvanule ordineerida 50 mg vahetult enne
magamaminekut.
Lapsel võib pikaajaliseks profülaktikaks (kauem kui 10 päeva) kasutada annust 1 mg/kg (maksimaalne
annus 50 mg) ööpäevas, vahetult enne magamaminekut.
Nitrofurantoiini tuleb ettevaatusega kasutada eakatel, kellel võib esineda ealine neerufunktsiooni
langus.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus nitrofurantoiini või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
Anuuria, oliguuria ja neerupuudulikkus (GFR <50 ml/min), kuna sellel juhul ei pruugi tekkida uriinis
antibakteriaalset kontsentratsiooni, samas plasmas võib tekkida toksiline kontsentratsioon.
Glükoos-6-fosfaadidehüdrogenaasi puudulikkus, mille korral võib tekkida hemolüütiline aneemia.
Raseduse lõpus (38…42 rasedusnädal), tuhude ja sünnituse ajal või kui sünnitus on kohe algamas, sest
vastsündinul on oht hemolüütilise aneemia tekkeks (vt lõik 4.6).
Varasemalt nitrofurantoiini poolt indutseeritud kopsu- või maksatoksilisus.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ägedad ja kroonilised kopsukahjustused
Nitrofurantoiini kasutamisel võivad ilmeda ägedad või kroonilised kopsukahjustused. Äge
kopsukahjustus on tavaliselt annusest sõltuv. Sensibiliseerumine ilmneb kõige varajasemalt 1…2
nädalat peale ravi alustamist esimese ravikuuri ajal. Ägedaid kopsukahjustusi esineb lastel äärmiselt
harva. Nitrofurantoiini ärajätmisel taanduvad kliinilised sümptomid tavaliselt kiiresti. Kroonilised
kopsukahjustused esinevad 10…20 korda harvemini kui ägedad kahjustused ja hõlmavad peamiselt
eakaid patsiente. Kroonilised kopsukahjustused ei ole alati mööduvad.
Kõiki pikaaegseid ravi saavaid patsiente tuleb jälgida kopsufunktsiooni muutuste suhtes ja esmaste
kopsukahjustuse tunnuste tekkimisel tuleb ravi lõpetada (vt lõik 4.8).

Maksakahjustus
Patsiente tuleb tähelepanelikult jälgida hepatiidi sümptomite suhtes (eriti pikaajalise ravi korral).
Nitrofurantoiini kasutamine võib anda uriinile tumekollase või pruunika värvuse.

Porfüüria
Nitrofurantoiin võib olla ohtlik porfüüriaga patsientidele, kuna seda seostatakse porfüüria
ägenemistega.

Perifeerne neuropaatia
Ettevaatus on vajalik patsientidel, kellel on eelnevalt esinenud kopsu-, maksa-, neuroloogilisi- või
allergilisi haiguseid, ja seisundite puhul, mis soodustavad perifeerse neuropaatia teket (nt aneemia,
diabeet, häired elektrolüütide tasakaalus, jõuetus, vitamiin B puudus). Esinemissagedus sõltub
annusest, ravimi kontsentratsioonist kudede tihedusest ning neerufunktsioonist; kuni 90%
polüneuropaatia juhtudest esineb neerupuudulikkusega patsientidel. Perifeerse neuropaatia sümptomite
esinemisel tuleks nitrofurantoiini annustamine lõpetada.

Üldiselt ei ole Nitrofurantoin Nycomed 50 mg tablette soovitatav kasutada alla 25kg laste ravimiseks.
Kui see on mingil põhjusel siiski näidustatud, tuleb vanematele täpselt selgitada kuidas ravimit
annustada.

Nitrofurantoin Nycomed tabletid sisaldavad abiainena laktoosi. Harvaesineva päriliku
fruktoositalumatuse, galaktoositalumatuse, galaktosemia või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga
patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Uriini glükoosisisalduse määramiseks kasutatavad Benedict'i ja Fehling'i lahused võivad teadmata
mehhanismi kaudu põhjustada valepositiivseid reaktsioone.
Nitrofurantoiin vähendab nalidikshappe, norfloksatsiini ja pipemiidhappe toimet.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Retrospektiivsete ülevaadete ja suure hulga jälgitud raseduste põhjal võib öelda, et nitrofurantoiini
kasutamine raseduse ajal ei suurenda märgatavalt sünnidefektide või muude raseduse normaalse kulu
kõrvalekallete tekkeriski.
Nitrofurantoiin on vastunäidustatud raseduse lõpus, tuhude ja sünnituse ajal või kui sünnitus on kohe
algamas (vt lõik 4.3).
Üldiselt võib nitrofurantoiin-ravi ajal last imetada, kuid ettevaatlik tuleb olla juhul, kui imikul on
glükoos-6-fosfaadidehüdrogenaasi defitsiit, kuna rinnapiimas on leitud vähesel hulgal nitrofurantoiini
jälgi. Eriline ettevaatus on vajalik alla 3 kuu vanuste imikute puhul.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Nitrofurantoin Nycomed ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Väga sage (>1/10); sage (>1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100);
harv (>1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000).

Kõrvaltoimed esinevad umbes 10%-l patsientidest. Kõige sagedamini esinevad seedetrakti häired.

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga
harv:
eosinofiilia, hemolüütiline aneemia (tekib glükoos-6-fosfaadidehüdrogenaasi
puudulikkusega patsientidel), aneemia, neutropeenia, methemoglobineemia,
agranulotsütoos.

Immuunsüsteemi häired
Väga harv:
ülitundlikkusreaktsioonid (kaasaarvatud anafülaksia), süsteemne erütematoosne
luupus, ravimpalavik. Ülitundlikkusreaktsioonidega kaasneb sageli kopsukahjustus.

Ainevahetus- ja toitumishäired
Väga harv:
hüpertermia.

Närvisüsteemi häired
Aeg-ajalt:
peavalu, unisus, peapööritus, uimasus, nüstagm.
Väga harv:
raske ja mõnikord pöördumatu perifeerne neuropaatia (käte ja jalgade tundehäired,
kuumatunne, motoorikahäired ja lihasatroofia), tavaliselt nõrgenenud neerutalitlusega
patsientidel ja pikaajalise ravi puhul. Teatatud on ka üksikutest healoomulistest
intrakraniaalsetest hüpertensiooni juhtudest. Samuti on teatatud ka silma lateraalse
sirglihase paralüüsi ja näonärvi halvatuse juhtudest.

Silma kahjustused
Väga harv:
on teatatud üksikutest nägemisnärvi põletiku juhtudest.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Harv:
akuutne kopsukahjustus, mis võib hõlmata nii pneumooniat, turset kui ka
hemorraagiat (vt lõik 4.4).
Aeg-ajalt: düspnoe,
räginad kopsus, köha.
Väga harv:
BOOP (oblitereeriva bronhioliidi vorm, millega kaasneb kopsukoe armistumine).
Kopsufibroosi on täheldatud patsientidel kes on saanud pikaajalist ravi (6 kuud või
kauem) (vt lõik 4.4). Need toimed on tavaliselt pöörduvad.

Seedetrakti häired
Sage:
iiveldus, oksendamine, anoreksia, kõhulahtisus.
Väga harv:
pankreatiit, parotiit.

Maksa ja sapiteede häired
Harv:
hepatiit, maksanekroos, maksafunktsiooni näitajate
tõus.

Võimalik on tsirroos, eriti
pikaajalise ravi korral. Seisund normaliseerub tavaliselt pärast ravi lõpetamist.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Sage: nahalööve.
Väga harv:
mööduv alopeetsia.

Neerude ja kuseteede häired
Aeg-ajalt:
uriini värvuse muutus (pruun või kollane).
Väga harv:
akuutne interstitsiaalne nefriit, kristalluuria.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.
Spetsiifiline antidoot puudub, kuid vajalik on suures koguses vedeliku tarbimine, et tagada ravimi
eritumine uriiniga. Soovitatav on oksendamise esile kutsumine. Nitrofurantoiin on dialüüsitav.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: nitrofuraani derivaadid, ATC-kood: J01XE01.

Nitrofurantoiin on sünteetiline nitrofuraani derivaat, mis toimib terapeutilises annuses uriinis
bakteriostaatiliselt. Nitrofurantoiin on kõige aktiivsem happelises uriinis, kui uurini pH>8 kaob ka
suurem osa antibakteriaalsest toimest. Bakteriaalsed flavoproteiinid lagundavad nitrofurantoiini
reaktiivseteks vaheühenditeks, mis inaktiveerivad või muudavad bakteriaalseid ribosoomi valke ja
muid makromolekule. Sellise inaktiveerimise tulemusena inhibeeritakse valgu sünteesi, aeroobse
metabolismi, DNA sünteesi, RNA sünteesi ja rakuseina sünteesi tähtsad biokeemilised protsessid.
Nitrofurantoiin toimib bakteriostaatiliselt või bakteritsiidselt paljudesse grampositiivsetesse ja
gramnegatiivsetesse bakteritesse nii uriinis kui ka kudedes, kus ravimite kontsentratsioon jääb tihti
madalaks (nt. neeruparenhüümis). Vereplasmas ja kudedes bakteriostaatilist kontsentratsiooni ei
saavutata. Antibakteriaalne toime uriinis saavutatakse ca 30 min. peale manustamist. Toime on
tugevam uriini madala pH juures. Resistentsus nitrofurantoiini suhtes kujuneb suhteliselt aeglaselt.
Ravim ei mõjusta soole mikrofloorat. Osa Klebsiella tüvesid, enamus Proteus’e tüvesid ja kõik
Pseudomonas aeruginosa tüved on nitrofurantoiini suhtes resistentsed.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Nitrofurantoiin imendub seedetraktist peaaegu täielikult (umbes 90%). Toidu olemasolu seedetraktis
võib tõsta nitrofurantoiini biosaadavust ja pikendada uriinis terapeutilise kontsentratsiooni kestvust.

Jaotumine
Kõrge kontsentratsioon saavutatakse uriinis ja neerudes, samal ajal kui kontsentratsioon veres ja
muudes organismi kudedes on madal kiire eliminatsiooni tõttu. 60-90 % nitrofurantoiinist seondub
vereplasma valkudega. Plasma poolväärtusaeg on 0,3...1 tundi. Normaalse neerutalitlusega patsientidel
annab nitrofurantoiini keskmine annus uriini kontsentratsiooniks 50...300 mikrogrammi/ml.
Nitrofurantoiin läbib platsentat ja hematoentsefaalbarjääri. Rinnapiimas on leitud vähesel hulgal
nitrofurantoiini jälgi.

Biotransformatsioon
Nitrofurantoiin metaboliseerub enamikus keha kudedes inaktiivseteks ühenditeks. Peamine
metabolismi koht on maks.

Eritumine
30...40% annusest eritub kiiresti uriiniga muutumatul kujul. Happelises uriinis võib esineda
tubulaarset reabsorbtsiooni.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Väärarengute esinemissagedus järglastel ei suurenenud, kui tiinetele rottidele ja jänestele manustati
inimese nitrofurantoiini maksimaalset annust 1...3 korda ületavaid annuseid. Mõningat väärarengute
esinemissageduse tõusu täheldati järglastel ka juhul, kui hiirtele manustati nitrofurantoiini 25 korda
suuremas annuses kui maksimaalne kliiniline annus. Nende tulemuste tähendus võimalike riskide
suhtes, mis on seotud nitrofurantoiini kasutamisega raseduse ajal, ei ole teada.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Magneesiumstearaat,
želatiin,
talk,
laktoos,
kartulitärklis.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

20 tabletti pruunis klaaspurgis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS
Jaama 55B
63308 Põlva
Eesti

8. Müügiloa number

051194

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 10.03.1994
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.09.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2013