PANANGIN

Toimeained: magneesiumaspartaat+kaaliumaspartaat

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 140mg+158mg 50TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on PANANGIN ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on PANANGIN tabletid ja milleks neid kasutatakse

PANANGIN tabletid on mineraalne lisand, mis sisaldab magneesiumi ja kaaliumi, mis on olulised
katioonid rakkude töös. Nad mängivad olulist rolli mitmetes ensüümides, on olulised rakustruktuuride
koostisosad ning osalevad lihaste töös (molekulaarsel tasandil). PANANGIN tablette kasutatakse
kaaliumi- ja magneesiumivaeguse vältimiseks ja raviks (nt suurenenud magneesiumi- ja
kaaliumivajaduse korral, ioonide omastamise häirete korral ja pikajalisest diureetikumide kasutamisest
või kõhulahtisusest tingitud elektrolüütide kaotuse korral).

2. Mida on vaja teada enne PANANGIN võtmist

Mida on vaja teada enne PANANGIN tablettide võtmist

Ärge kasutage PANANGIN tablette:
- kui olete kaalium-magneesiumaspartaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud
lõigus 6) suhtes allergiline
- kui teil on äge või krooniline neerupuudulikkus
- kui teil on Addisoni tõbi
- kui teil esineb 3. astme atrioventrikulaarne blokaad või kardiogeenne Å¡okk (vererõhk alla 90
mmHG)
- kui teil esineb hüperkaleemia (kaaliumiliig)
- kui te kasutate kaaliumi säästvaid diureetikume

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga PANANGIN hüperkaleemiaga kulgevate haiguste korral, mil on
vajalik regulaarselt kontrollida kaaliumi sisaldust plasmas.

Muud ravimid ja PANANGIN
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
PANANGIN võib mõjutada teiste ravimite toimet. PANANGIN vähendab suukaudse tetratsükliini,
rauasoolade ja naatriumfluoriidi imendumist. Nimetatud ravimite ja PANANGIN'i võtmise vahe peab
olema vähemalt 3 tundi. Kui on näidustatud kooskasutamine samaaegse angiotensiini konverteeriva
ensüümi inhibiitoritega (AKE inhibiitoritega), tuleb seda teha ettevaatusega ning seerumi
kaaliumitaset regulaarselt kontrollida.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
võtmist nõu oma arsti või apteekriga.
Andmed PANANGIN tablettide kasutamise ohutuse ja efektiivsuse kohta raseduse või rinnaga
toitmise ajal puuduvad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Andmed PANANGIN'i toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele puuduvad.
Pikaajaline kogemus näitab, et selle ravimi kasutamise ajal ei ole autot juhtides ja seadmetega töötades
täiendavaid ohutusmeetmeid vaja rakendada.

3. Kuidas PANANGIN võtta

Kuidas PANANGIN tablette võtta

Soovitatav annus on 2 PANANGIN tabletti 3 korda päevas, raskematel juhtudel 3 tabletti 3 korda
päevas ühe nädala jooksul.
Seejärel võib annust vähendada kuni ühe tabletini 2 kuni 3 korda päevas.
Kergematel juhtudel võetakse 1 tablett 3 korda päevas.
Maohape võib mõjutada tablettide efektiivsust, mistõttu on neid soovitatav võtta pärast sööki.
Ravikuuri pikkus sõltub seisundist ning näidustustest.

Kui te võtate PANANGIN'i rohkem kui ette nähtud
Kui olete võtnud rohkem tablette kui ette nähtud, teatage sellest koheselt oma arstile või apteekrile.

Üleannustamise juhtumeid teada ei ole. Üleannustamise korral, võivad ilmneda kaaliumi- ja
magneesiumiliia tunnused.
Hüperkaleemia tunnused: üldine väsimus, paresteesiad, paralüüs, südametegevuse häired (nt
bradükardia, arütmiad, kardiaalne depressioon või südametegevuse lakkamine).
Hüpermagneseemia tunnused: iiveldus, oksendamine, letargia, hüpotensioon, bradükardia, väsimus.
Ülepiiriliselt kõrge magneesiumi kontsentratsioon vereseerumis võib põhjustada reflekside nõrkust,
lihashalvatust, hingamise ja südametegevuse seiskumist.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Suurte annuste kasutamisel suureneb väljaheite sagedus.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas PANANGIN säilitada

Kuidas PANANGIN tablette säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida PANANGIN tabletid sisaldavad

- Toimeained on: Iga tablett sisaldab 140 mg magneesiumaspartaati (Mg++ = 11,8 mg) ja 158 mg
kaaliumaspartaati (K+ = 36,2 mg)
- Teised koostisosad on: tableti sisu: kolloidne veevaba ränidioksiid, polüvidoon,
magneesiumstearaat, talk, maisitärklis, kartulitärklis.
tableti kate: Makrogool 6000, , titaandioksiid, Eudragit E 100%, talk.

Kuidas PANANGIN tabletid välja näevad ja pakendi sisu
Õhukese polümeerikattega tablett.
50 tabletti valgest plastikust tabletikonteineris, üks tabletikonteiner pappkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Gedeon Richter Plc.
Gyömröi ut 19-21
1101 Budapest X
Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Richter Gedeon Eesti filiaal
Kitsas 8
51003 Tartu
Tel: +372 742 7056
Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

NIMETUS

PANANGIN 140 mg/158 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga tablett sisaldab:
Magneesiumaspartaati (magneesiumaspartaadi 4H2O kujul) 140 mg, mis vastab 11,8 mg Mg2+
Kaaliumaspartaati (kaaliumaspartaadi 1/2H2O kujul) 158 mg, mis vastab 36,2 mg K+.
INN. Magnesii aspartas, kalii aspartas

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.

Peaaegu valged, kergelt läikivad peaaegu lõhnatud õhukese polümeerikattega tabletid veidi ebatasase
pinnaga, diameetriga 10 mm.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kaaliumi- ja magneesiumivaeguse profülaktika ja ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Tavaline annus on 2 tabletti kolm korda päevas, raskematel juhtudel 3 tabletti kolm korda päevas ühe
nädala jooksul. Seejärel võib annust vähendada ühele tabletile kaks või kolm korda päevas.
Kergematel juhtudel võetakse 1 tablett kolm korda päevas. Maohape võib mõjutada ravimi
efektiivsust, mistõttu on soovitatav PANANGIN tablette võtta pärast sööki. Ravikuuri pikkus sõltub
kliinilisest seisundist ja näidustustest.

PANANGIN tabletid on suukaudseks manustamiseks, neid tuleb võtta pärast sööki.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes
- Äge või krooniline neerupuudulikkus
- Addisoni tõbi
- Hüperkaleemia
- Koos kaaliumi säästvate diureetikumidega
- III astme atrioventrikulaarne blokaad
- Kardiogeenne Å¡okk (vererõhk alla 90 mmHg)

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Tähelepanelik tuleb olla hüperkaleemiaga kulgevate haiguste korral, mil on vajalik regulaarselt
kontrollida kaaliumi sisaldust plasmas.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Inhibeerib suukaudsete tetratsükliinide, rauasoolade ja naatriumfluoriidi imendumist. Nimetatud
ravimite ja PANANGIN'i võtmise vahel peab olema vähemalt 3-tunnine intervall.
Koosmanustamisel kaaliumi säästvate diureetikumide ja/või AKE-inhibiitoritega võib kujuneda
hüperkaleemia.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kaalium- ja magneesiumaspartaadi kasutamise kohta rasedatel ja rinnaga toitmise ajal ei ole piisavalt
andmeid.
Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule,
sünnitusele või postnataalsele arengule (vt lõik 5.3).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

reaktsioonikiirusele

PANANGIN toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Tuginedes aastatepikkusele kogemusele ei ole vaja täiendavaid ohutusmeetmeid rakendada.

4.8. Kõrvaltoimed

Suured annused võivad põhjustada väljaheite kordade sagenemist.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud. Üleannustamise korral võivad ilmneda hüpermagneseemia ja
hüperkaleemia tunnused.
Hüperkaleemia tunnused: üldine väsimus, paresteesiad, bradükardia, paralüüs. Eriti kõrge kaaliumi
plasmakontsentratsiooni korral võib tekkida surmaga lõppev kardiaalne depressioon, arütmiad või
südameseiskus.
Hüpermagneseemia tunnused: varasteks magneesiumimürgistuse tunnusteks on iiveldus,
oksendamine. Letargia, hüpotensioon, bradükardia, väsimus. Eriti kõrge magneesiumi
plasmakontsentratsiooni korral võib areneda hüporefleksia, lihasparalüüs, hingamise ja
südametegevuse peatumine.

Üleannustamise korral lõpetada PANANGIN'i manustamine ja alustada sümptomaatilise raviga.
Veeni manustada kaltsiumkloriidi 100 mg/min, vajadusel teha dialüüs.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Mineraalsed lisandid ATC-kood: A12CX80

Mg++ ja K+ on tähtsad rakusisesed katioonid, mis osalevad paljude ensüümide funktsioonis,
molekulide sidumises subtsellulaarseteks elementideks, samuti lihaskontraktsiooni molekulaarses
mehhanismis. Müokardi kontraktiilsus on mõjutatav K+, Ca++ ja Na+ ekstra- ja intratsellulaarsest
kontsentratsioonist. Ravi ajal südameglükosiidide või diureetikumidega kompenseerib PANANGIN
südame ja vereringe seisundit, parandab elektrolüütide vahetust müokardis, samuti väheneb tundlikkus
südameglükosiidide suhtes. Preparaat omab antiarütmilist toimet, kompenseerib Mg++ ja K+ sisalduse
vähenemist skeletilihastes, südamelihases, vereplasmas ja erütrotsüütides.

Kombineeritud ravi magneesiumi ja kaaliumi sooladega on sobiv järgmistel juhtudel:
- kui esineb nii kaaliumi kui magneesiumi puudus organismis, on kaaliumi omastamiseks vajalik
manustada ka magneesiumi. Sama terapeutilist toimet ei ole võimalik saavutada vaid kaaliumi-
ioone manustades.
- Kaalium ja magneesium vähendavad südameglükosiidide toksilist toimet ilma positiivset
inotroopset toimet mõjutamata.

5.2. Farmakokineetilised omadused

omadused

Magneesiumitasakaal ja selle kontroll
Keskmiselt 70 kg kaaluva inimese kehas on magneesiumi (Mg++ ) umbes 24 grammi (1000 mmol),
millest üle poole on luudes, ligikaudu 35% skeletilihastes ja alla 1% veres. Rakuvälises vedelikus on
61% magneesiumist vaba Mg++ , 6% on seotud ühenditeks ja 33% on seondunud plasmavalkudega.
Tervetel täiskasvanutel varieerub magneesiumi kontsentratsioon 0,70 ja 1,10 mmol/l vahel.
Soovituslik magneesiumi tarbimine toiduga on meestel 350 mg ja naistel 280 mg ööpäevas.
Magneesiumivajadus suureneb naistel raseduse ja rinnaga toitmise ajal (355 mg/ööpäevas).
Peamiseks magneesiumitasakaalu hoidjaks on neerud. 3...5% glomerulust läbivaist magneesiumi-
ioonidest eritub uriiniga, suurem osa Mg++ reabsorbeerub (65% Henle lingu tõusvas osas ning 25%
proksimaaltuubulites). Vastavalt sellele suureneb lingudiureetikumide kasutamisel ioniseeritud Mg++
väljutamine. Kui magneesiumi imendumine peensooles väheneb, põhjustab hüpomagneseemia
ekskretsiooni vähenemise (<0,5 mmol/ööpäevas). Hüpermagneseemia korral suureneb väljutatav osa
kuni 2,5 g/ ööpäevas.
Kaaliumitasakaal ja selle kontroll
Keskmiselt 70 kg kaaluva inimese kehas on kaaliumi (K+ ) umbes 140 grammi (3570 mmol). Naistel
on kaaliumi organismis mõnevõrra vähem ning selle hulk organismis väheneb veidi koos vanusega.
Umbes 10% kogu keha kaaliumist on seotud ning 90% on muutuv. Vereseerumis on kaaliumitase
tavaliselt 3,6...5,4 mmol/l. Vereseerumis mõõdetav väärtus ei peegelda otseselt kogu kaaliumi hulka
kehas, kuna 98...99% K+ ioonidest on rakkudes.
Optimaalne kaaliumivajadus on 3...4 g (75...100 mmol) päevas. Peamine kaaliumi väljutustee on läbi
neerude (90% ööpäevasest eritatud kaaliumist), ülejäänud 10% väljutatakse seedekulgla kaudu.
Seetõttu vastutavad just neerud pikaajalise kaaliumi homoestaasi ja seerumi kaaliumikontsentratsiooni
eest. Lühiajaliselt võidakse kaaliumi taset seerumis reguleerida ka ioonide liikumisega rakkudest välja
ja rakkudesse tagasi.
Alkaalsete ühendite manustamine põhjustab kaaliumi liikumist rakkudesse. Nii insuliin kui β-
adrenergilised katehhoolamiinid suurendavad kaaliumi tagasihaaret rakkudesse läbi rakumembraani
Na+/K+ - ATPaasi stimulatsiooni. Peamiseks kaaliumi reguleerijaks kehas on aldosteroon, kuna
mõjutab kaaliumi väljutamist neerude kaudu. Hüperkaleemia stimuleerib aldosterooni vabanemist
(sünergias angiotensiin II-ga) ja hüpokaleemia inhibeerib aldosterooni vabanemist.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja
reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.
Akuutses katses olid magneesium-kaalium-D,L-aspartaadi LD50 väärtused 8591 mg/kg rottidel ja 8812
mg/kg hiirtel veeni manustamisel). Tuginedes neile andmetele on ühekordse akuutse magneesium-
kaalium-D,L-aspartaadi annuse toksilisus madal.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

loetelu

Tableti sisu:
Kolloidne veevaba ränidioksiid, polüvidoon, magneesiumstearaat, talk, maisitärklis, kartulitärklis.
Tableti kate:
Makrogool 6000, titaandioksiid, Eudragit E 100%, talk.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

45 ml valge polüpropüleenist tabletikonteiner FG-31 sulguri ja lõõtsatüüpi ruumifiksaatoriga.
50 õhukese polümeerikattega tabletti pakituna tabletikonteinerisse, üks tabletikonteiner pappkarbis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

HOIDJA

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapest X
Ungari

8. Müügiloa number

413303

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupev: 17.12.1999
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 4.03.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2013