BETALOC ZOK 25

Toimeained: metoprolool

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 25mg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on BETALOC ZOK 25 ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Betaloc ZOK ja milleks seda kasutatakse

Metoproloolsuktsinaat on selektiivne beeta-1-adrenoblokaator. Metoproloolsuktsinaat
vähendab stresshormoonide toimet südames, neerudes ja ajus asuvatele beeta-1-
adrenoretseptoritele.

Betaloc ZOKi kasutatakse:
- Kõrgvererõhutõve raviks (langetada vererõhku, vähendada südame-veresoonkonna
haigustesse haigestumuse ja suremuse, k.a äkksurma riski) ning kõrgvererõhutõve
tüsistuste (nt ajuinsult, südamelihaseinfarkt, äkksurm) riski vähendamiseks
- Südamelihaseinfarkti raviks ja järgnevate infarktide ennetamiseks. (Südamelihaseinfarkti
järgne säilitusravi);
- Stressist või füüsilisest koormusest põhjustatud südame- ja rindkerevalu korral südame
isheemiatõve ehk südame pärgarterite haigusega patsientidel. (Stenokardia);
- Kroonilise südamepuudulikkuse korral elulemuse parandamiseks, haiglaravi vajaduse
vähendamiseks ning kardiaalsete sümptomite leevendamiseks. (Sümptomaatiline kerge-kuni raskekujuline krooniline südamepuudulikkus, koos muu südamepuudulikkuse
raviga: elulemuse parandamiseks, haiglaravi vajaduse vähendamiseks, südame vasaku
vatsakese funktsiooni parandamiseks, südamepuudulikkuse raviks ja elukvaliteedi
parandamiseks);
- Südame rütmihäiretega patsientidel, eriti kiire südametegevuse korral. (Südame
rütmihäired, eriti supraventrikulaarne tahhükardia);
- Migreenihoogude vältimiseks. (Migreeni profülaktika).

2. Mida on vaja teada enne BETALOC ZOK 25 võtmist

Mida on vaja teada enne Betaloc ZOKi kasutamist

Ärge kasutage Betaloc ZOKi, kui:
- olete allergiline (ülitundlik) metoproloolsuktsinaadi või mõne muu Betaloc ZOKi
koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6);
Versioon 12


Ravimiametis kinnitatud 21.10.2014
- kui teil on esinenud madalast veresuhkru tasemest (hüpoglükeemia) tingitud sümptome.
- kui teil on esinenud ebaharilikke reaktsioone teistele ravimitele.
Informeerige oma raviarsti ka teistest terviseprobleemidest, eriti kui need on seotud südame,
vereringe, kopsude, maksa või neerudega. Ärge unustage mainimast allergilisi reaktsioone
putukahammustustele, toitudele või teistele ainetele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- Kui teie südame löögisagedus muutub Betaloc ZOKi ravi ajal liiga aeglaseks, teatage
sellest arstile niipea kui võimalik. Arst võib teie ravimi annust vähendada või ravimi
kasutamise järk-järgult vähendades ära lõpetada.
- Kui teile on plaanis teostada stomatoloogilisi protseduure või operatsioone
üldanesteesias, siis öelge arstile või hambaarstile, et kasutate Betaloc ZOKi.
- Betaloc ZOK ravi järsku lõpetamist tuleks vältida. Kui ravimi ärajätmine osutub
vajalikuks, tuleks seda teha järk-järgult, võimalusel vähemalt kahe nädala pikkuse perioodi
vältel kuni annuseni Betaloc ZOK 25 pool tabletti ööpäevas, mida tuleks võtta vähemalt 4
päeva enne ravi täielikku lõpetamist.

Informeerige arsti varem esinenud allergilistest, ebameeldivatest või ebaharilikest
reaktsioonidest Betaloc ZOKi või muude ravimite suhtes.

Muud ravimid ja Betaloc ZOK
Palun teavitage oma arsti või apteekrit, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete
kasutada muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ning ravimtaimedel põhinevad
ravimeid.

Ravimid, mis võivad põhjustada metoproloolsuktsinaadi ravitoime muutusi, on teised
südame-veresoonkonda toimivad ravimid (nt digitaalis/digoksiin, kaltsiumikanalite
blokaatorid, rütmihäirete vastased ravimid, sümpaatilised ganglioblokaatorid, hüdralasiin),
monoamino oksüdaasi (MAO) inhibiitorid, inhalatsioonianesteetikumid, mõned
antibiootikumid (nt rifampitsiin), haavandtõve ravimid (nt tsimetidiin), mittesteroidsed
põletikuvastased ravimid (nt indometatsiin, tselekoksiib), teatud antidepressandid ja
psühhoosivastased ravimid, antihistamiinikumid, teised beeta-adrenoblokaatorid (nt beeta-
adrenoblokaatoreid sisaldavad silmatilgad) ning teised ained (nt alkohol, mõned hormoonid).

Kui kasutate samaaegselt klonidiini ja Betaloc ZOKi ning tekib vajadus klonidiinravi
lõpetamiseks, tuleks mõne päeva jooksul enne klonidiinravi lõpetamist katkestada Betaloc
ZOKi manustamine. Betaloc ZOKi ärajätmise kohta vt lõik Hoiatused ja ettevaatusabinõud.

Suukaudsete suhkurtõve vastaste ravimite kasutamisel võib osutuda vajalikuks Betaloc ZOKi
annuse korrigeerimine.

Betaloc ZOKi kasutamine koos toidu ja joogiga
Metoproloolsuktsinaadi ravi ajal kasutatud alkohol võib tõsta metoproloolsuktsinaadi taset
veres ning süvendada ravimi toimet.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kui olete rase või planeerite
rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige sellest oma arsti. Ärge kasutage Betaloc ZOKi
raseduse ja rinnapiimaga toitmise ajal, kui arst ei pea seda eluliselt vajalikuks.

β-blokaatorid, sealhulgas metoprolool, võivad põhjustada lootekahjustusi ja enneaegset
sünnitust. Betaloc ZOK võib põhjustada kõrvaltoimeid, nt loote ja vastsündinu südame
löögisageduse vähenemist.

Versioon 12


Ravimiametis kinnitatud 21.10.2014
Betaloc ZOK eritub vähesel määral rinnapiima. Kui imetav ema kasutab
metoproloolsuktsinaati tavalistes raviannustes, tundub imiku risk kahjulikeks kõrvaltoimeteks
olevat madal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kuna metoproloolsuktsinaat võib põhjustada pearinglust ja väsimust, peaksite enne
autojuhtimist või masinatega töötamist teadma, kuidas see ravim teile toimib.

3. Kuidas BETALOC ZOK 25 võtta

Kuidas Betaloc ZOKi kasutada

Kasutage Betaloc ZOKi alati täpselt nii, nagu arst on teile määranud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Betaloc ZOK toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette või poolitatud tablette ei tohi
närida ega purustada. Need tuleb koos vedelikuga alla neelata. Betaloc ZOK 50 ja Betaloc
ZOK 100 poolitusjoon on mõeldud tableti lõhustamiseks, et kergendada tableti allaneelamist.
Betaloc ZOK 50 ja Betaloc ZOK 100 tablett ei ole poolitatav võrdseteks annusteks. Vaid
BETALOC ZOK 25 tablett on poolitatav.

Betaloc ZOKi soovitatakse tavaliselt võtta üks kord ööpäevas toiduga või ilma. Küsige oma
arstilt, kuidas ja millal ravimit võtta.

Kõrgvererõhutõbi

Täiskasvanud: Kerge ja keskmise raskusega kõrgvererõhutõve korral manustatakse Betaloc
ZOK 50 üks tablett ööpäevas. Haigetel, kelle haigus ei allu ravile Betaloc ZOK 50 ühe
tabletiga, võib arst annust suurendada 95...190 mg (Betaloc ZOK 100 üks kuni kaks tabletti)
üks kord ööpäevas või kombineerida Betaloc ZOKi teiste vererõhku langetavate ravimitega.

On täheldatud, et pikaajaline ravi metoprolooliga annuses 95...190 mg (Betaloc ZOK 100 üks
kuni kaks tabletti) ööpäevas vähendab kõrge vererõhu tõttu tekkida võivate tüsistuste riski
(insult, südamelihaseinfarkt, äkksurm).

Lapsed: Betaloc ZOKi ei soovitata kasutada alla 6-aastaste laste ravis. Lapspatsientidele
alates 6.eluaastast ja vanematele sõltub raviannuse suurus lapse kehamassist. Arst määrab
kindlaks õige raviannuse lapsele.

Südamelihaseinfarkt (säilitusravi)

Tavaline annus pikaajalise ravi puhul on 190 mg (Betaloc ZOK 100 kaks tabletti) üks kord
ööpäevas sisse võtta. On täheldatud, et pikaajaline ravi metoprolooliga annuses 190 mg
(Betaloc ZOK 100 kaks tabletti) ööpäevas vähendab suremuse ning korduvinfarkti riski.

Stenokardia

Soovitatav raviannus on 95...190 mg (Betaloc ZOK 100 üks kuni kaks tabletti) üks kord
ööpäevas. Samaaegselt võib arst teile määrata teisi stenokardiaravimeid.

Südamepuudulikkus

Annus tuleb kohandada individuaalselt, soovitatav algannus on kas Betaloc ZOK 25 pool
tabletti või üks tablett üks kord ööpäevas sisse võtta esimese 1...2 ravinädala jooksul. Seejärel
Versioon 12


Ravimiametis kinnitatud 21.10.2014
soovitatakse annust iga kahe nädala järel kahekordistada kuni maksimaalse raviannuseni
190 mg (Betaloc ZOK 100 kaks tabletti) üks kord ööpäevas või kõrgeima talutava annuseni.

Südame rütmihäired

Soovitatav raviannus on 95...190 mg (Betaloc ZOK 100 üks kuni kaks tabletti) üks kord
ööpäevas.

Funktsionaalsed südamehäired koos südamepekslemisega

Soovitatav raviannus on 95 mg (Betaloc ZOK 100 üks tablett) üks kord ööpäevas. Vajadusel
võib arst annust suurendada 190 mg-ni (Betaloc ZOK 100 kaks tabletti) ööpäevas.

Migreeni profülaktika

Soovitatav raviannus on 95...190 mg (Betaloc ZOK 100 üks kuni kaks tabletti) üks kord
ööpäevas.

Kui teil on tunne, et Betaloc ZOKi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti
või apteekriga.

Kui te kasutate Betaloc ZOKi rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud Betaloc ZOKi soovitatud annusest rohkem, pöörduge koheselt arsti või
apteekri poole.

Piisavalt suurte annuste korral võivad tekkida järgmised mürgistusnähud: aeglane või
ebaregulaarne südamerütm, hingamisraskus, jalgade turse, südamepekslemistunne rinnus,
pearinglus, minestus, valu rindkeres, külm nahk, nõrk pulss, segasus, ärevus, südameseiskus,
pigistustunne rindkeres, osaline või täielik teadvuse kadu (või kooma), iiveldus,
oksendamine, naha sinakas värvus.

Kui Betaloc ZOKi üleannustamise korral kasutatakse samaaegselt alkoholi, teisi vererõhku
langetavaid ravimeid, kinidiini või uinuteid (barbituraadid), võivad üleannustamisest
põhjustatud nähud süveneda.

Üleannustamise esmased nähud ilmnevad 20 minutit kuni 2 tundi pärast ravimi sissevõtmist.
Juhul, kui tekivad mõned eelnimetatud nähtudest, tuleb kohe konsulteerida arstiga või
pöörduda erakorralise meditsiini osakonda.

Kui te unustate Betaloc ZOKi kasutada
Kui te unustasite Betaloc ZOKi annuse võtmata ja sellest on möödunud vähem kui 12 tundi,
võtke kohe unustatud annus. Kui unustatud annusest on möödunud 12 või enam tundi, võtke
ainult pool annusest. Järgmine annus võtke õigel ajal.

4. Võimalikud kõrvaltoimed


Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Metoproloolsuktsinaadiga ravitud patsientidel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid, ehkki
kõigil juhtudel pole seos ravimi kasutamisega täielikult kinnitatud. Kui teil tekib mõni allpool
kirjeldatud sümptomitest ja kui see on püsiva iseloomuga, konsulteerige kindlasti arstiga.

Versioon 12


Ravimiametis kinnitatud 21.10.2014
Sageli on täheldatud väsimust, pearinglust, peavalu, aeglast südamerütmi, kehaasendi
muutmisega seotud pearinglust (väga harva võib tekkida minestus), jalgade ja käte külmust,
iiveldust, kõhuvalu, kõhulahtisust, kõhukinnisust, füüsilisel pingutusel tekkivat õhupuudust,
südamekloppimistunnet.

Aeg-ajalt on registreeritud põletus-, torkimis- või tuimustunnet, lihaskrampe, südamehaiguse
nähtude (hingamisraskus, nõrkus või alajäsemete turse) ajutist süvenemist, olulist vererõhu
langust südameinfarkti ajal (kardiogeenne šokk), väheseid muutusi EKG-s, mis ei mõjuta
südametegevust, turseid, valu rinnus, meeleolu langust, keskendumishäireid, unisust,
uinumisraskusi, õudusunenägusid, nahalöövet, oksendamist, suurenenud higistamist,
kehakaalu tõusu.

Harva on esinenud ülejuhtehäireid (muutused EKG-s), südame rütmihäireid, närvilisust,
ärevust, maksafunktsiooni näitajate muutusi, juuste väljalangemist, allergilist nohu,
nägemishäireid, silmade kuivust ja/või ärritust, suukuivust, allergiast tingitud silmade
vesisust ja/või punetust, impotentsust või seksuaalfunktsiooni häireid.

Väga harva on täheldatud jäsemete verevarustuse häireid raskete vereringehäiretega
patsientidel, liigesevalusid, mälukaotust/mäluhäireid, segasust, hallutsinatsioone,
fotosensibilisatsioonist (ehk naha valgustundlikkuse muutusest) tingitud nahareaktsioone,
psoriaasi ägenemist, kohinat kõrvus, maitsetundlikkuse muutusi, trombotsüütide arvu
vähenemist veres, hepatiiti.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Ärge katkestage ravi Betaloc ZOKiga ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

5. Kuidas BETALOC ZOK 25 säilitada

Kuidas Betaloc ZOKi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast lühendit
„Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Betaloc ZOK sisaldab:

- Toimeaine on metoproloolsuktsinaat.
- Abiained on etüültselluloos, hüpromelloos, mikrokristalliline tselluloos, parafiin,
makrogool, ränidioksiid, naatriumstearüülfumaraat ja titaandioksiid.

Kuidas Betaloc ZOK välja näeb ja pakendi sisu

BETALOC ZOK 25, 23,75 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid.
1 tablett sisaldab 23,75 mg metoproloolsuktsinaati, mis vastab 25 mg metoprolooltartraadile
ja 20 mg metoproloolile.
Versioon 12


Ravimiametis kinnitatud 21.10.2014
BETALOC ZOK 50, 47,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid.
1 tablett sisaldab 47,5 mg metoproloolsuktsinaati, mis vastab 50 mg metoprolooltartraadile ja
39 mg metoproloolile.
BETALOC ZOK 100, 95 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid.
1 tablett sisaldab 95 mg metoproloolsuktsinaati, mis vastab 100 mg metoprolooltartraadile ja
78 mg metoproloolile.

Polüpropüleenkorgiga plastikpudelis (HDPE) 30 või 100 tabletti või alumiiniumfooliumist
(PVC) blisteris 14, 28, 30 või 98 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
AstraZeneca AB
S-151 85 Södertälje
Rootsi

Tootja:
AstraZeneca AB
Gärtunavägen
S-151 85 Södertälje
Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.

AstraZeneca Eesti OÜ
Järvevana tee 9
11314 Tallinn
Tel: +372 6549 600

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2014

Versioon 12


Ravimiametis kinnitatud 21.10.2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

BETALOC ZOK 25, 23,75 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid
BETALOC ZOK 50, 47,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid
BETALOC ZOK 100, 95 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

BETALOC ZOK 25, 23,75 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid.
1 tablett sisaldab 23,75 mg metoproloolsuktsinaati, mis vastab 25 mg metoprolooltartraadile ja 20 mg
metoproloolile.
BETALOC ZOK 50, 47,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid.
1 tablett sisaldab 47,5 mg metoproloolsuktsinaati, mis vastab 50 mg metoprolooltartraadile ja 39 mg
metoproloolile.
BETALOC ZOK 100, 95 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid.
1 tablett sisaldab 95 mg metoproloolsuktsinaati, mis vastab 100 mg metoprolooltartraadile ja 78 mg
metoproloolile.
INN. Metoprololum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

BETALOC ZOK 25, 23,75 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett on valge, ovaalne
mõõtudega 5,5 mm x 10,5 mm, mõlemal poolel on poolitusjoon ja ühel poolel ka märgistus „A/β“.
Tablett on poolitatav.

BETALOC ZOK 50, 47,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett on valge, ümmargune
läbimõõduga 9 mm, mille ühel poolel on poolitusjoon ja teisel poolel märgistus „A/mO“. Poolitusjoon
on mõeldud tableti lõhustamiseks, et kergendada tableti allaneelamist. Tablett ei ole poolitatav
võrdseteks annusteks.

BETALOC ZOK 100, 95 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett on valge, ümmargune
läbimõõduga 10 mm, mille ühel poolel on poolitusjoon ja teisel poolel märgistus "A/mS".
Poolitusjoon on mõeldud tableti lõhustamiseks, et kergendada tableti allaneelamist. Tablett ei ole
poolitatav võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Täiskasvanud:
Arteriaalne hüpertensioon. Stenokardia. Südame rütmihäirete profülaktika ja ravi. Krooniline
südamepuudulikkus vasaku vatsakese funktsiooni langusega. Ägeda müokardiinfarkti järgsete
tüsistuste profülaktika. Migreeni profülaktika.
Versioon 15


Ravimiametis kinnitatud 21.10.2014Lapsed ja noorukid vanuses 6…18 aastat:
Hüpertensiooni ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

BETALOC ZOK toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette manustatakse üks kord ööpäevas
toiduga või ilma. Tabletid tuleb sisse võtta koos vedelikuga. Tablette ega poolitatud tablette ei tohi
närida ega purustada. Vaid BETALOC ZOK 25 tablett on poolitatav.

Üldjuhul soovitatakse järgmisi BETALOC ZOKi annuseid:

Hüpertooniatõbi

47,5...95 mg metoproloolsuktsinaati (BETALOC ZOK 50 üks kuni kaks tabletti) üks kord ööpäevas
sisse võtta. Kui 47,5 mg ei oma piisavat toimet, võib raviannust suurendada kuni 95...190 mg üks kord
ööpäevas (BETALOC ZOK 100 üks kuni kaks tabletti) ja/või sama annust kombineerida teiste
antihüpertensiivsete ravimitega.

Stenokardia

95...190 mg metoproloolsuktsinaati (BETALOC ZOK 100 üks kuni kaks tabletti) sisse võtta üks kord
ööpäevas. Vajadusel võib ravimit kombineerida nitraatidega või annust suurendada.

Täiendav ravi AKE-inhibiitorite, diureetikumide või südameglükosiidide kõrvale stabiilse
sümptomaatilise südamepuudulikkuse korral

Ravi alustamisel peab krooniline südamepuudulikkus olema stabiilses faasis viimase kuue nädala
jooksul ning baasravi ei ole muudetud viimase kahe nädala jooksul.
Ravi beetablokaatoritega võib mõnikord põhjustada sümptomite ajutist ägenemist. Mõnedel juhtudel
on võimalik jätkata ravi või vähendada annust, teistel juhtudel tuleb ravi katkestada. Ainult
kardioloogidel on soovitav alustada ravi BETALOC ZOKiga raske südamepuudulikkusega haigetel
(IV NYHA funktsionaalne klass) (vt lõik 4.4).

Krooniline südamepuudulikkus (II NYHA funktsionaalne klass)

Soovitatav algannus esimesel kahel nädalal on 23,75 mg (BETALOC ZOK 25 üks tablett) üks kord
ööpäevas. Kahe nädala pärast võib annust suurendada kuni 47,5 mg (BETALOC ZOK 50 üks tablett)
üks kord päevas. Seejärel kahekordistada annust igal teisel nädalal. Pikaajalise ravi korral on
eesmärgiks jõuda annuseni 190 mg (BETALOC ZOK 100 kaks tabletti) üks kord ööpäevas.

Krooniline südamepuudulikkus (III-IV NYHA funktsionaalne klass)

Soovitatav algannus esimesel kuni teisel ravinädalal on ½ BETALOC ZOK 25 tabletti üks kord
ööpäevas. Annust peab individuaalselt kohandama ning patsienti tuleb hoolikalt jälgida, kuna
mõnikord võivad südamepuudulikkuse sümptomid ägeneda. Annust peaks seejärel kahekordistama
igal teisel nädalal kuni maksimumannuseni 190 mg (BETALOC ZOK 100 kaks tabletti) üks kord
ööpäevas (või kuni kõrgeima talutava annuseni).

Pikaajalise ravi korral on eesmärgiks jõuda annuseni 190 mg metoproloolsuktsinaati (BETALOC
ZOK 100 kaks tabletti) üks kord ööpäevas (või kuni patsiendi poolt talutava kõrgeima annuseni).
Mistahes annuseastmel tuleb hoolikalt jälgida patsiendi ravimtaluvust. Hüpotensiooni ja/või
bradükardia tekkimisel võib vajalikuks osutuda kaasuva ravimi või BETALOC ZOKi annuse
Versioon 15


Ravimiametis kinnitatud 21.10.2014


vähendamine. Algne hüpotensioon ei pruugi tähendada, et metoproloolsuktsinaadi sama annust
pikaajalise ravi korral ei taluta, kuid patsiendile tuleb manustada ravimit väiksemas annuses kuni
seisundi stabiliseerumiseni. Võib olla tekkinud vajadus neerufunktsiooni hoolika kontrolli järele.

Südame rütmihäired

95...190 mg metoproloolsuktsinaati (BETALOC ZOK 100 üks kuni kaks tabletti) üks kord ööpäevas
sisse võtta. Vajadusel võib annust suurendada.

Ägeda müokardiinfarkti järgne säilitusravi

On täheldatud, et pikaajaline ravi metoproloolsuktsinaadiga annuses 190 mg (BETALOC ZOK 100
kaks tabletti) üks kord ööpäevas vähendab riski suremusele (k.a äkksurma) ning korduvinfarkti riski
(ka diabeedihaigetel).

Südametegevuse häired koos palpitatsioonidega

95 mg (BETALOC ZOK 100 üks tablett) üks kord ööpäevas. Vajadusel võib annust suurendada kuni
190 mg (BETALOC ZOK 100 kaks tabletti) ööpäevas.

Migreeni profülaktika

95...190 mg metoproloolsuktsinaati (BETALOC ZOK 100 üks kuni kaks tabletti) üks kord ööpäevas.

Neerufunktsiooni kahjustus

Kahjustatud neerufunktsiooni korral ei ole annuse kohandamine vajalik.

Maksafunktsiooni kahjustus

Maksatsirroosi korral ei ole metoproloolsuktsinaadi annuse vähendamine vajalik, kuna
metoproloolsuktsinaat seondub valkudega vähesel määral (5…10%). Kui aga esinevad raskekujulise
maksakahjustuse tunnused (nt opereeritud haiged portaalveeni šundiga), tuleks kaaluda annuse
vähendamist.

Eakad patsiendid
Eakatel patsientidel ei ole annuse kohaldamine vajalik.

Lapsed ja noorukid
Vanuses üle 6-eluaasta on hüpertensiooniga (kõrge vererõhk) lapspatsientidele soovitavaks
algannuseks 0,5 mg/kg BETALOC ZOKi (0,48 mg/kg metoproloolsuktsinaati) üks kord ööpäevas.
Manustatud lõplik annus milligrammides peab olema lähim ümardatud annus arvestusele mg/kg
kohta. Kui annuse juures 0,5 mg/kg ravivastust ei teki, võib annust suurendada annuseni 1,0 mg/kg
(vastab 0,95 mg/kg metoproloolsuktsinaadile), mis ei ületa 50 mg BETALOC ZOKi (47,5 mg
metoproloolsuktsinaati). Kui annuse juures 1,0 mg/kg ravivastust ei teki, võib annust suurendada
maksimaalse päevase annuseni 2,0 mg/kg (1,9 mg/kg metoproloolsuktsinaati). Metoproloolsuktsinaadi
kasutamise kogemus puudub annustes üle 190 mg (BETALOC ZOK 100 kaks tabletti) üks kord
päevas sisse antuna lastele ja noorukitele.

Alla 6-aastastel lastel ei ole uuritud BETALOC ZOKi toimet ja ohutust. Seetõttu ei soovitata
BETALOC ZOKi selles vanuserühmas kasutada.

4.3. Vastunäidustused

Versioon 15


Ravimiametis kinnitatud 21.10.2014- II või III astme atrioventrikulaarne (AV) blokaad
- ebastabiilne dekompenseerunud südamepuudulikkus (kopsuturse, hüpoperfusioon või
hüpotensioon)
- samaaegne beetaadrenoretseptori agonismi kaudu toimivate inotroopse toimega ravimite
kasutamine
- kliiniliselt oluline siinusbradükardia
- siinussõlme nõrkuse sündroom (sick-sinus syndrome); siinussõlme nõrkuse sündroom ei ole
vastunäidustus, kui paigaldatud on püsiv kardiostimulaator
- kardiogeenne šokk
- perifeerse arteriaalse verevarustuse raskekujuline häire

Metoprolooli ei tohi manustada ägeda müokardiinfarkti kahtlusega patsientidele, kellel südame
löögisagedus on alla 45 löögi minutis, PQ-intervall üle 0,24 sekundi või süstoolne arteriaalne rõhk
alla 100 mmHg. Kui südamepuudulikkusega patsientidel on selili asendis mõõdetuna süstoolne
vererõhk alla 100 mmHg, peab enne ravi alustamist vererõhku uuesti mõõtma.

Metoproloolsuktsinaat on vastunäidustatud patsientidele, kellel esineb ülitundlikkus
metoproloolsuktsinaadi või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes või teiste beetaadrenoblokaatorite
suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Beetaadrenoblokaatoritega samaaegselt ei tohi intravenoosselt manustada verapamiili-tüüpi
kaltsiumikanalite blokaatoreid.

Metoproloolsuktsinaat võib ägestada perifeerse arteriaalse verevarustuse häire sümptomeid, näiteks
vahelduvat lonkamist. Metoproloolsuktsinaati tuleb ettevaatusega manustada neerufunktsiooni olulise
languse ja ägedate raskekujuliste metaboolse atsidoosiga kulgevate seisundite korral. Rakendada
ettevaatust südameglükosiididega koosmanustamisel.
Prinzmetali stenokardia haigetel võib stenokardiahoogude sagedus ja ulatus suureneda alfa-
adrenoretseptorite vahendatud pärgarterite kontraktsiooni tõttu. Selle tõttu ei tohi mitteselektiivseid
beetablokaatoreid nendel patsientidel kasutada. Selektiivsete beeta-1-adrenoblokaatorite kasutamisel
tuleb rakendada ettevaatust.

Üldjuhul tuleks astmahaigete ravimisel kasutada lisaks beeta-2-agoniste (tabletina ja/või
inhalatsioonina). Metoproloolsuktsinaadi manustamise alustamisel võib osutuda vajalikuks beeta-2-
agonistide annuse kohaldamine (suurendamine). Oht, et BETALOC ZOK toimeainet prolongeeritult
vabastavate tablettide manustamine häirib beeta-2-adrenoretseptoreid, on väiksem kui selektiivsete
beeta-1-adrenoblokaatorite tavapäraste ravimvormide manustamisel.

Metoproloolsuktsinaat mõjutab süsivesikute ainevahetust ja varjab hüpoglükeemiale viitavaid
sümptomeid vähemal määral kui beeta-1-adrenoblokaatorite tavapärased (st mitte-toimeainet
prolongeeritult vabastavad) tabletid ja palju vähemal määral kui mitteselektiivsed beeta-
adrenoblokaatorid.
Väga harvadel juhtudel võib eelnevalt esinenud kergekujuline AV-juhtehäire süveneda (kuni AV-
blokaadini).
Kui patsiendil tekib ravi ajal süvenev bradükardia, tuleb metoproloolsuktsinaati manustada väiksemas
annuses või manustamine järk-järgult lõpetada.
Kui metoproloolsuktsinaati ordineeritakse feokromotsütoomiga haigetele, tuleb kaasuvalt manustada
alfaadrenoblokaatorit.

Versioon 15


Ravimiametis kinnitatud 21.10.2014


Sarnaselt teistele beetaadrenoblokaatoritele tuleb metoproloolsuktsinaadi manustamist psoriaasi
põdevale patsiendile hoolikalt kaaluda.
Kontrollitud kliinilistest uuringutest on saadud piiratud hulgal efektiivsuse/ohutuse alaseid andmeid
stabiilse raske sümptomaatilise südamepuudulikkuse (IV NYHA funktsionaalne klass) kohta. Seetõttu
on ainult kardioloogidel soovitav alustada raske südamepuudulikkuse ravi (vt lõik 4.2).

Ravi järsku lõpetamist tuleks vältida, eriti kõrge riskiga patsientidel. Kui ravi
metoproloolsuktsinaadiga peab lõpetama, tuleks seda võimalusel teha järk-järgult vähemalt 2 nädala
jooksul, vähendades annust iga kord poole võrra kuni lõppannuseni, milleks on pool BETALOC ZOK
25 tabletti. Sellist lõppannust tuleks manustada vähemalt 4 päeva enne ravi täielikku lõpetamist.
Kaebuste esinemisel soovitatakse veel aeglasemat annuse vähendamist. Beetaadrenoblokeeriva
toimega ravi järsul lõpetamisel võib krooniline südamepuudulikkus süveneda ning suureneda
müokardiinfarkti ja äkksurma risk.

Enne operatsioone tuleb anestesioloogi informeerida, et patsient kasutab metoproloolsuktsinaati.
Beetaadrenoblokeeriva ravi lõpetamine kirurgilist protseduuri vajavatel haigetel ei ole soovitatav, sest
ravi järsk taasalustamine kõrges annuses metoprolooliga võib kardiovaskulaarse riskiga patsiendil viia
bradükardia, hüpotensiooni või insuldi, sealhulgas surmlõppega, tekkeni.

Ravi beetaadrenoblokaatoritega võib raskendada anafülaktilise reaktsiooni ravi. Tavaline
adrenaliiniannus ei pruugi anda loodetud efekti.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Metoprolooli metabolism on otseselt seotud CYP2D6-ga, mis kuulub tsütokroom P450 alaperekonda.
Ravimid, mis seda ensüümi indutseerivad või inhibeerivad, võivad mõjutada metoprolooli
kontsentratsiooni vereplasmas. CYP2D6 inhibeerivateks ravimiteks on kinidiin, terbinafiin,
paroksetiin, fluoksetiin, sertraliin, tselekoksiib, propafenoon ja difenhüdramiin. Võib juhtuda, et
BETALOC ZOKi ravi saavatel patsientidel tuleb BETALOC ZOKi annust vähendada ravi alustamisel
mõnega ülalnimetatud ravimitest.

Vältida kombineerimist BETALOC ZOKiga:
Barbituurhappe derivaadid: barbituraadid (pentobarbitaal) indutseerivad metoproloolsuktsinaadi
ainevahetust läbi ensüüminduktsiooni.
Propafenoon: Propafenooni manustamisel neljale metoproloolsuktsinaatravil olevale patsiendile
tõusis metoproloolsuktsinaadi plasmakontsentratsioon 2-5 korda ning kahel patsiendil tekkisid
tüüpilised metoproloolsuktsinaadiga seotud kõrvaltoimed. Koostoime kinnitus kaheksal tervel
vabatahtlikul. Koostoimet saab ilmselt selgitada sellega, et propafenoon pärsib sarnaselt kinidiinile
metoproloolsuktsinaadi ainevahetust tsütokroom P4502D6 kaudu. Kombinatsioon on ilmselt raskesti
käsitletav, kuna ka propafenoon omab beetaretseptoreid blokeerivaid omadusi.
Verapamiil: Koostoimes beetaadrenoblokaatoritega (kirjeldatud atenolooli, propranolooli ja
pindolooli) võib verapamiil põhjustada bradükardiat ja vererõhu langust. Verapamiil ja
beetablokaatorid võivad omada täiendavat pärssivat toimet AV-juhtele ja siinussõlme funktsioonile.
Digitaalise glükosiidid: Koostoimes beetaadrenoblokaatoritega võivad digitaalise glükosiidid
pikendada atrioventrikulaarset juhteaega ning indutseerida bradükardiat.

BETALOC ZOKi kombineerimisel järgnevate ravimitega võib ilmneda vajadus annuse muutmise
järele:
Amiodaroon: kirjanduse andmetel võib amiodarooni ravi saavatel patsientidel areneda väljendunud
siinusbradükardia samaaegsel ravil metoprolooliga. Amiodaroonil on väga pikk poolväärtusaeg
(ligikaudu 50 päeva), mis näitab, et koostoime võib tekkida pärast ravimi manustamise katkestamist
veel pika aja jooksul.
Versioon 15


Ravimiametis kinnitatud 21.10.2014


I klassi antiarütmikumid: I klassi antiarütmikumid ja beetaadrenoblokaatorid omavad täiendavat
negatiivset inotroopset toimet, mis võib anda raskeid hemodünaamilisi kõrvaltoimeid vasaku
vatsakese vähenenud funktsiooniga patsientidel. Nende ravimite kombinatsiooni tuleb vältida ka
siinussõlme nõrkuse sündroomi ja AV-juhtehäire korral. Koostoimet on kõige paremini
dokumenteeritud disopüramiidi korral.
Mittesteroidsed põletikuvastased /antireumaatilised vahendid: MSPVA-antiflogistikumid takistavad
beetaadrenoblokaatorite vererõhku langetavat toimet. Peamiselt on uuritud indometatsiini. Sulindak
ilmselt sellist toimet ei oma. Kliinilises uuringus ei ole leitud koostoimeid diklofenakiga.
Difenhüdramiin: difenhüdramiin langetab (2,5 korda) metoproloolsuktsinaadi kliirensit alfa-
hüdroksümetoprolooliks CYP2D6 abil nn. kiiretel metaboliseerijatel. Seetõttu metoproloolsuktsinaadi
toime pikeneb. Difenhüdramiin pärsib tõenäoliselt teiste CYP2D6 substraatide ainevahetust.
Diltiaseem: diltiaseem ja beetaadrenoblokaatorid omavad üksteist täiendavat pärssivat toimet AV-
juhtele ja siinussõlme funktsioonile. Kombineeritud ravil diltiaseemiga on täheldatud (raportid
juhtude kohta) väljendunud bradükardiat.
Epinefriin: kirjanduses on olemas kümmekond juhtu, kus mitteselektiivsete beeta-
adrenoblokaatoritega (kaasa arvatud pindolool ja propranolool) ravitud patsientidel tekkis
väljendunud hüpertensioon ja bradükardia apinefriini (adrenaliini) manustamise järgselt. Need
kliinilised tähelepanekud leidsid kinnitust uuringutel tervete vabatahtlikega. Samuti arvatakse, et
paiksetes tuimestites sisalduv adrenaliin võib soonesisesel manustamisel neid reaktsioone vallandada.
Kardioselektiivsete beetaadrenoblokaatorite korral on risk tõenäoliselt väikesem.
Fenüülpropanolamiin: 50 mg üksikannuses fenüülpropanolamiin (norefedriin) võib tõsta diastoolset
vererõhku patoloogiliste väärtusteni tervetel vabatahtlikel. Propranolool tavaliselt takistab
fenüülpropanolamiinist indutseeritud vererõhu tõusu. Siiski võivad beetaadrenoblokaatorid vallandada
paradoksaalseid hüpertensiivseid reaktsioone patsientidel, kes kasutavad fenüülpropanolamiini suurtes
annustes. Paaril juhul on kirjeldatud hüpertensiivset kriisi, mis tekkis ainult fenüülpropanolamiini
kasutamisel.
Kinidiin: kinidiin pärsib metoproloolsuktsinaadi ainevahetust nn. kiiretel metaboliseerijatel (näiteks
Rootsis üle 90% elanikkonnast), mille tulemuseks on oluliselt tõusnud plasmakontsentratsioon ja
paranenud beetaadrenoblokeeriv toime. Vastav koostoime võib esineda koos teiste beeta-
adrenoblokaatoritega, mille ainevahetuse eest vastutab sama ensüüm (tsütokroom P4502D6).
Klonidiin: klonidiini manustamise järsul katkestamisel tekkiv hüpertensiivne reaktsioon võib ägeneda
beetaadrenoblokaatorite toimel. Kui kaasuv ravi klonidiiniga on plaanis lõpetada, tuleb ravi beeta-
adrenoblokaatoritega katkestada mitmeid päevi enne klonidiini ravi lõppemist.
Rifampitsiin: rifampitsiin võib kiirendada metoproloolsuktsinaadi ainevahetust, langetades sellega
plasmakontsentratsiooni.

Patsiente, kes kaasuvalt kasutavad teisi beetaadrenoblokaatoreid (nt silmatilgad) või MAO-
inhibiitoreid, tuleb hoolikalt jälgida. Beetaadrenoblokaatoritega ravi saavatel patsientidel tugevdavad
inhaleeritavad tuimestid kardiodepressiivset efekti. Beetaadrenoblokeeriva ravi korral tuleb
suukaudsete antidiabeetiliste ravimite annuseid kohaldada. Metoproloolsuktsinaadi
plasmakontsentratsioon võib tõusta samaaegsel tsimetidiini või hüdralasiini manustamisel.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Metoproloolsuktsinaati ei tohi kasutada raseduse ja rinnapiimaga toitmise ajal, kui seda ei peeta
eluliselt vajalikuks. Beetaadrenoblokaatorid vähendavad platsentaarset perfusiooni, mis võib
põhjustada loote kasvupeetuse, emakasisese surma, raseduse katkemise ja enneaegse sünnituse.
Seetõttu soovitatakse ema ja loote monitoorimist, kui rasedat naist ravitakse metoprolooliga.
Beetaadrenoblokaatorid võivad põhjustada lootel, vastsündinul ja rinnapiimaga toidetaval imikul
kõrvaltoimeid, nt bradükardiat ja hüpoglükeemiat. Seda tuleb arvestada ravimi määramisel rasedatele
raseduse viimasel trimestril ning seoses sünnitusega.

Versioon 15


Ravimiametis kinnitatud 21.10.2014


Ravi BETALOC ZOKiga tuleb lõpetada järk-järgult 48-72 tundi enne sünnituse tähtaega. Kui see ei
ole võimalik, tuleb vastsündinut jälgida beetablokaadi tunnuste ja sümptomite (nt kardiaalsed ja
pulmonaalsed tüsistused) suhtes 48-72 tunni jooksul pärast sünnitust. Metoproloolsuktsinaati on
kasutatud rasedusega seotud hüpertensiooni raviks pärast 20. rasedusnädalat, jälgides patsienti
hoolikalt. Kuigi metoproloolsuktsinaat läbib platsentaarbarjääri ja seda on leitud ka nabaväädi veres,
pole teadaolevaid andmeid loote väärarengutest.

Metoproloolsuktsinaadi kontsentratsioon rinnapiimas on ligikaudu kolm korda kõrgem kui ema
plasmakontsentratsioon. Kui imetav ema kasutab metoproloolsuktsinaati tavalistes raviannustes,
tundub imiku risk kahjulikeks kõrvaltoimeteks olevat madal. Siiski tuleb imikut jälgida beetablokaadi
sümptomite suhtes.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Patsiendid peaksid enne autojuhtimist või masinate käsitsemist kindlaks tegema, kuidas nad
reageerivad metoproloolsuktsinaadi kasutamisele, kuna ravim võib aeg-ajalt põhjustada pearinglust ja
väsimust.

4.8. Kõrvaltoimed

Metoproloolsuktsinaat on üldiselt hästi talutav ning kõrvaltoimed on tavaliselt kergekujulised ja
mööduvad. Järgnevalt on loetletud kõrvaltoimed, mida on täheldatud kliinilistes uuringutes või
igapäevases kasutuses, enamasti tavapäraste metoprolooli (metoprolooltartraat) tablettide kasutamisel.
Mitmetel juhtudel puudub selge seos kõrvaltoime ilmnemise ja metoproloolsuktsinaadi kasutamise
vahel.
Kasutatakse järgmist kõrvaltoimete esinemissageduse määratlust:
väga sage (≥1/10)
sage (≥1/100 kuni <1/10)
aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)
harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)
väga harv (<1/10 000).

Südame häired
Sage: bradükardia, ortostaatilised verevarustuse häired (väga harva koos minestusega), käte ja jalgade
külmus, palpitatsioonid
Aeg-ajalt: südamepuudulikkuse sümptomite süvenemine, kardiogeenne šokk ägeda
müokardiinfarktiga patsientidel*, I astme AV- blokaad, ödeem, valu südame piirkonnas
Harv: südame erutusjuhte häired, südame arütmiad
Väga harv: gangreen nendel patsientidel, kellel eelnevalt esinesid raskekujulised perifeerse
verevarustuse häired

*0,4% võrra kõrgem sagedus võrreldes platseeboga 46 000 ägeda müokardiinfarktiga patsiendiga
uuringus, kus kardiogeense šoki sagedus oli 2,3% metoprolooli rühmas ning 1,9% platseebo rühmas
madala šoki riski indeksiga patsientide hulgas. Šoki riski indeks põhineb iga patsiendi šoki
absoluutsel riskil, mis arvestab vanust, sugu, ajalist viivitust, Killipi klassi, vererõhku, südame
löögisagedust, EKG hälbeid ning varasemat vererõhu anamneesi. Madala šoki riski indeksiga
patsientide rühmas on patsiendid, kellel soovitatakse metoprolooli kasutada ägeda müokardiinfarkti
korral.

Närvisüsteemi häired
Väga sage: väsimus
Sage: peavalu, pearinglus.
Aeg-ajalt: paresteesiad, lihaskrambid
Versioon 15


Ravimiametis kinnitatud 21.10.2014


Väga harv: maitsetundlikkuse häired.

Seedetrakti häired
Sage: iiveldus, kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhulahtisus
Aeg-ajalt: oksendamine
Harv: Suukuivus

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga harv: trombotsütopeenia

Maksa ja sapiteede häired
Harv: maksafunktsiooni näitajate muutused
Väga harv: hepatiit

Ainevahetus-ja toitumishäired
Aeg-ajalt: kehakaalu suurenemine

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Väga harv: artralgia

Psühhiaatrilised häired
Aeg-ajalt: depressioon, keskendumishäired, unisus või unetus, hirmuunenäod
Harv: närvilisus, ängistus, impotentsus/seksuaalne düsfunktsioon
Väga harv: amneesia/mälu halvenemine, segasus, hallutsinatsioonid

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Sage: pingutusdüspnoe
Aeg-ajalt: bronhospasm
Harv: riniit.

Silma kahjustused
Harv: nägemishäired, silmade kuivus ja/või ärritus, konjunktiviit.

Kõrva ja labürindi kahjustused
Väga harv: kohin kõrvus (tinnitus)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt: lööve (psoriaasiformse urtikaaria ja düstroofiliste nahakahjustuste kujul), suurenenud
higistamine.
Harv: juuste väljalangemine.
Väga harv: fotosensibilisatsiooni reaktsioon, psoriaasi süvenemine.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Üleannustamise sümptomid võivad olla hüpotensioon, südamepuudulikkus, bradükardia ja
bradüarütmia, südamejuhtehäired ja bronhospasm.

Versioon 15


Ravimiametis kinnitatud 21.10.2014


Ravi
Ravi tuleb läbi viia üksuses, kus on tagatud sobivad toetavad süsteemid, jälgimine ja ravikorraldus.

Vajadusel manustada kõhulahtistit ja/või aktiivsütt.

Bradükardia ja juhtehäirete raviks kasutada atropiini, adrenostimuleeriva toimega ravimeid või
kardiostimulaatorit.

Hüpotensiooni, ägedat südamepuudulikkust ja shokki tuleb ravida vereringemahu täitmisega, süstitava
glükagooniga (vajadusel võib sellele järgneda glükagooni veenisisene infusioon),
adrenostimuleerivate ravimite nagu dobutamiini veenisisese manustamisega ning alfa-1-retseptori
agonistidega, mida lisatakse vasodilatsiooni korral. Ca2+ veenisisest kasutamist tuleb samuti kaaluda.

Bronhospasmi raviks kasutatakse tavaliselt bronhilõõgasteid.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: selektiivsed beetaadrenoblokaatorid
ATC-kood: C07AB02.

Metoprolool on selektiivne beeta-1-adrenoblokaator, st beeta-1-adrenoretseptorid blokeeritakse palju
väiksema ravimi koguse juures kui beeta-2-adrenoretseptorid.

Metoprolooli membraane stabiliseeriv toime on ebaoluline, tal ei ole ka osalist agonistlikku aktiivsust.
Metoprolool vähendab või inhibeerib katehhoolamiinide (mis vabanevad vaimse ja füüsilise stressi
tingimustes) agonistlikku toimet südamele. Metoprolool vähendab katehhoolamiinide kiirest
vabanemisest tingitud südame löögisageduse, minutimahu, müokardi kontraktiilsuse ja vererõhu
tõusu. Endogeense adrenaliini suurte väärtuste juures mõjutab metoprolool vererõhu kontrolli
tunduvalt vähem kui mitteselektiivsed beetaadrenoblokaatorid.

Erinevalt selektiivsete beeta-1-adrenoblokaatorite tavapärastest ravimvormidest (k.a
metoprolooltartraat) tagavad BETALOC ZOK toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid ravimi
ühtlase kontsentratsiooni vereseerumis ja toime enam kui 24-tunniks.

Tänu väljendunud plasmakontsentratsiooni maksimumile, on kliiniline beeta-1-selektiivsus
BETALOC ZOKi manustamisel parem kui selektiivsete beeta-1-adrenoblokaatorite tavapäraste
ravimvormide puhul. Lisaks on potentsiaalne risk maksimaalse plasmakontsentratsiooniga seotud
kõrvaltoimete (bradükardia ja jalgade väsimine) tekkeks väiksem.

Obstruktiivse kopsuhaiguse sümptomite esinemisel võib metoproloolsuktsinaati manustada vajadusel
koos beeta-2-agonistidega. Kui manustada metoproloolsuktsinaati raviannustes koos beeta-2-
agonistidega, pärsib metoproloolsuktsinaat beeta-2-agonistide bronhodilateerivat toimet tunduvalt
vähem kui mitteselektiivsed beetaadrenoblokaatorid.

Metoproloolsuktsinaat mõjutab insuliini vabanemist ja süsivesikute metabolismi vähem kui
mitteselektiivsed beetaadrenoblokaatorid.

Metoproloolsuktsinaat mõjutab tunduvalt vähem kardiovaskulaarsüsteemi vastusreaktsiooni
hüpoglükeemiale kui mitteselektiivsed beetaadrenoblokaatorid.

Versioon 15


Ravimiametis kinnitatud 21.10.2014


Lühiajalised uuringud on näidanud, et metoproloolsuktsinaat vähesel määral suurendab
triglütseriidide ja vähendab vabade rasvhapete taset veres. Mõningatel juhtudel on täheldatud kõrge
tihedusega lipoproteiidide (HDL) fraktsiooni taseme väikest langust, kuid seda väiksemas mahus kui
mitteselektiivsete beetaadrenoblokaatorite kasutamisel. Ühes, üle mitme aasta kestnud uuringus
täheldati metoproloolsuktsinaadi manustamisel üldkolesterooli taseme olulist langust.

Metoproloolsuktsinaadi manustamisel säilib elukvaliteet muutumatuna või paraneb.
Elukvaliteedi paranemist metoproloolsuktsinaadi manustamisel on täheldatud patsientidel pärast
müokardiinfarkti läbipõdemist. Lisaks on BETALOC ZOKi manustamisel ilmnenud elukvaliteedi
paranemine kroonilise südamepuudulikkuse korral.

Toime hüpertensioonile
Metoproloolsuktsinaat langetab vererõhku kehaasendist sõltumata. Ravi algul võib ilmneda
lühiajaline (mõnetunnine) ning kliiniliselt mitteoluline perifeerse resistentsuse tõus. Pikaajalise ravi
korral võib perifeerne vaskulaarne resistentsus väheneda. Lisaks on pikaajaline antihüpertensiivne
ravi metoproloolsuktsinaadiga näidanud vasaku vatsakese hüpertroofia vähenemist ja diastoolse
funktsiooni ning täituvuse paranemist.

4-nädalaline uuring, milles osales 144 essentsiaalse hüpertensiooniga patsienti vanuses
6...16 eluaastat, näitas, et BETALOC ZOK manustatuna annuses 1,0 mg/kg ja 2,0 mg/kg langetas
süstoolset vererõhku 4 ... 6 mmHg (vähenemine võrreldes platseeboga). Ravimi manustamisel annuses
2,0 mg/kg vähenes diastoolne vererõhk platseeboga võrreldes 5 mmHg ning annuste puhul 0,2 mg/kg,
1,0 mg/kg ja 2,0 mg/kg ilmnes annusest sõltuv vererõhu langus. Vanusest, Tanneri staadiumist ja
rassist tingitud erinevusi vererõhu languses ei täheldatud.

Metoproloolsuktsinaadi manustamisel kergekujulise kuni mõõduka arteriaalse hüpertensiooniga
meestele on täheldatud suremuse riski vähenemist kardiovaskulaarsüsteemi haigustesse, seda
peamiselt kardiovaskulaarse äkksurma, fataalse ja mittefataalse müokardiinfarkti ja ajuinsuldi riski
vähenemisest.

Toime stenokardiale
Metoprolool vähendab nii stenokardiahoogude kui „tumma“ isheemia episoodide esinemissagedust,
kestust ning tõsidust ja suurendab füüsilist koormustaluvust.

Toime kroonilisele südamepuudulikkusele
Südamepuudulikkuse sümptomitega (NYHA II...IV) ja vähenenud väljutusfraktsiooniga (≤ 0,40)
patsientidel parandas metoproloolsuktsinaat elulemust ja vähendas südamepuudulikkuse süvenemisest
tingitud hospitaliseerimiste arvu. Lisaks suurendas metoproloolsuktsinaadi manustamine südame
väljutusfraktsiooni, vähendas vasaku vatsakese lõppsüstoolset ja lõppdiastoolset mahtu, parandas
NYHA funktsionaalset klassi ja elukvaliteeti.

MERIT-HF uuringus lisati BETALOC ZOKi vasaku vatsakese vähenenud väljutusfraktsiooniga ja
mõõduka kuni raskekujulise kroonilise südamepuudulikkusega patsientide standardravile AKE-
inhibiitorid koos diureetikumidega, mille tulemusel vähenes:
- üldine suremus 34% (p=0,0062 (kohandatud); p=0,00009 (nominaalne))
- üldise suremuse ja üldise hospitaliseerimise kombineeritud tulemusnäitaja (aeg esimese
juhtumini) 19% (p=0,00012)
- üldise suremuse ja südamepuudulikkuse süvenemise tõttu hospitaliseerimise kombineeritud
tulemusnäitaja (aeg esimese juhtumini) 31% (p=0,00001)
- suremuse ja südametransplantatsiooni kombineeritud tulemusnäitaja (aeg esimese
juhtumini) 32% (p=0,0002)
- kardiovaskulaarne suremus 38% (p=0,00003)
- äkksurmad 41% (p=0,0002)
Versioon 15


Ravimiametis kinnitatud 21.10.2014


- surm südamepuudulikkuse süvenemise tõttu 49% (p=0,0023)
- kardiaalsete surmade ja mittefataalsete ägedate müokardi infarktide ühine esinemissagedus
39% (p<0,00001)
- üldise suremuse, südamepuudulikkuse süvenemise tõttu hospitaliseerimise ja
kardiovaskulaarsete kaebuste tõttu erakorralise meditsiini osakonda pöördumise
kombineeritud tulemusnäitaja (aeg esimese juhtumini) 32% (p<0,00001)
- südamepuudulikkuse süvenemise tõttu hospitaliseerimine 30% ja kardiovaskulaarsetel
põhjustel hospitaliseerimine 15% (p=0,0003)

Toime südame rütmile
Supraventrikulaarse tahhükardia või kodade virvenduse esinemisel ning ventrikulaarsete
ekstrasüstolite olemasolul aeglustab metoproloolsuktsinaat vatsakeste löögisagedust ning vähendab
ventrikulaarsete ekstrasüstolite hulka.

Toime müokardiinfarkti korral
Kahtlustatava või kindlakstehtud müokardiinfarkti korral vähendab metoprolool suremust peamiselt
äkksurma riski vähenemise tõttu. See toime on eeldatavalt osaliselt tingitud vatsakeste virvenduse
ennetamisest. Virvendusevastane toime on usutavasti tingitud kahest mehhanismist: vagaalne toime
läbi hematoentsefaalbarjääri, mõjutades südame elektrilist stabiilsust ja sümpaatiline mehhanism, kus
antiisheemiline toime mõjutab kontraktiilsust, frekventsi ja arteriaalset vererõhku. Nii varajase kui ka
hilissuremuse langus ilmneb ka eelnevalt mõnda kardiovaskulaarsüsteemi haigust põdenud kõrge
riskiga haigete grupis, samuti suhkruhaigete seas.
Metoprolool vähendab ka mittefataalse müokardiinfarkti kordumise riski.

Südametegevuse häired koos palpitatsioonidega
Metoproloolsuktsinaat sobib südame funktsionaalsete häirete raviks, millega kaasneb
südamekloppimine (palpitatsioon).

Migreeni profülaktika
Metoproloolsuktsinaat sobib migreeni profülaktiliseks raviks.

Lapsed ja noorukid
4-nädalases uuringus, mis hõlmas 144 esmase hüpertensiooniga pediaatrilist (vanuses 6…16 aastat)
patsienti, langes Betaloc ZOKi rühmas (maksimaalne annus 200 mg) süstoolne rõhk vastavalt
5,2 mmHg võrra (annuse juures 0,2 mg/kg, p=0,145), 7,7 mmHg võrra (annuse juures 1,0 mg/kg,
p=0,027) ja 6,3 mmHg võrra (annuse juures 2,0 mg/kg, p=0,049), võrreldes platseeboga (keskmiselt
1,9 mmHg). Diastoolne rõhk langes vastavalt 3,1 (p=0,655), 4,9 (p=0,280), 7,5 (p=0,017) ja
2,1 mmHg. Vanus, Tanneri staadium ega rassiline kuuluvus ei mõjutanud vererõhu languse vahelisi
erinevusi.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine ja jaotumine

Suukaudsel manustamisel imendub BETALOC ZOK täielikult. Metoproloolsuktsinaadi suukaudse
üksikannuse süsteemne biosaadavus on tänu ulatuslikule esmasele maksapassaažile ligikaudu 50%.
Võrreldes tavapärase ravimvormiga on BETALOC ZOK toimeainet prolongeeritult vabastavate
tablettide biosaadavus on 20-30% väiksem. See ei põhjusta siiski ravitoimes märkimisväärseid
erinevusi, kuna toimekõvera alune pindala (AUEC) südame löögisageduse suhtes on sama mis
tavalistel tablettidel. Vereplasma valkudega seondub metoproloolsuktsinaat vähesel määral, ligikaudu
5…10% ulatuses.

Versioon 15


Ravimiametis kinnitatud 21.10.2014


BETALOC ZOKi toimeainet prolongeeritult vabastav tablett koosneb mitmest sajast
metoproloolsuktsinaadi graanulist. Iga graanul on kaetud polümeerse membraaniga, mis kontrollib
metoproloolsuktsinaadi vabanemise kiirust.

Tablett laguneb kiiresti peale sisse võtmist ja graanulid hajuvad seedetraktis ning toimeaine vabaneb
püsivalt 20 tunni jooksul. Metoproloolsuktsinaadi eliminatsiooni poolväärtusaeg on keskmiselt 3,5
tundi. Need asjaolud tagavad ka 24-tunnise manustamisintervalli korral ühtlase
plasmakontsentratsiooni. Toimeaine vabanemine ei sõltu füsioloogilistest teguritest nagu pH, toit ja
peristaltika.

Metabolism ja eliminatsioon

Metoprolool metaboliseeritakse maksas oksüdatiivsete protsesside tulemusena esmalt ensüüm
CYP2D6 vahendusel. Eraldatud on kolm peamist metaboliiti, millest ükski ei oma kliiniliselt olulist
beetaadrenoblokeerivat toimet.

Reeglina on üle 95% suukaudselt manustatud annusest määratav metaboliitidena uriinist. Ligikaudu
5% eritub uriiniga muutumatul kujul, üksikjuhtudel võib see tõusta 30%-ni. Eliminatsiooni
poolväärtusaeg on keskmiselt 3,5 tundi (vahemikus 1…9 tundi). Üldine kliirens on ligikaudu 1 l/min.

Vanuritel ei esine võrreldes nooremaealistega olulisi farmakokineetilisi erinevusi.
Metoproloolsuktsinaadi süsteemne biosaadavus ja eliminatsioon vähenenud neerufunktsiooni korral ei
muutu. Metaboliitide ekskretsioon on aga aeglustunud. Metaboliitide olulist kumulatsiooni
täheldatakse patsientidel, kellel glomerulaarfiltratsiooni kiirus on väiksem kui 5 ml/min. Selline
metaboliitide kumulatsioon ei suurenda aga beeta-blokaadi.

Halvenenud maksafunktsioon mõjustab metoprolooli farmakokineetikat vähesel määral. Siiski võib
raskekujulise maksatsirroosi ja portaalveeni šundi korral metoprolooli biosaadavus suureneda ja
üldine kliirens aeglustuda. Portaalveeni anastomoosi olemasolu korral on metoproloolsuktsinaadi
üldine kliirens ligikaudu 0,3 l/min ja AUC kuni 6 korda kõrgem kui tervetel patsientidel.

Lapsed ja noorukid
Metoprolooli farmakokineetiline profiil hüpertensiooniga lapspatsientidel vanuses 6...17 eluaastat
sarnaneb eelnevalt kirjeldatud farmakokineetiliste andmetega täiskasvanutel. Metoprolooli näiv
oraalne kliirens (CL/F) suurenes lineaarselt koos kehamassi tõusuga.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Olulisi tähelepanekuid ei ole.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Etüültselluloos, hüpromelloos, mikrokristalliline tselluloos, parafiin, makrogool, ränidioksiid,
naatriumstearüülfumaraat, titaandioksiid.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

Versioon 15


Ravimiametis kinnitatud 21.10.20143 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Polüpropüleenkorgiga plastikpudel (HDPE) või alumiiniumfooliumist (PVC) blister.

BETALOC ZOK 25, 23,75 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid: 14, 28 või 98 tk
blisterpakendis.
BETALOC ZOK 50, 47,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid: 28, 30 või 98 tk
blisterpakendis; 30 või 100 tk plastikpudelis.
BETALOC ZOK 100, 95 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid: 28, 30 või 98 tk
blisterpakendis; 30 või 100 tk plastikpudelis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded hävitamiseks ja käsitsemiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

AstraZeneca AB
S-151 85 Södertälje
Rootsi

8. Müügiloa number

BETALOC ZOK 25, 23,75 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid: 359401
BETALOC ZOK 50, 47,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid: 202298
BETALOC ZOK 100, 95 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid: 202398

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

BETALOC ZOK 25, 23,75 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid: 19.10.2001/13.12.2011
BETALOC ZOK 50, 47,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid: 19.06.1998/15.09.2014
BETALOC ZOK 100, 95 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid: 19.06.1998/15.09.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2014
Versioon 15


Ravimiametis kinnitatud 21.10.2014