VENDAL RETARD 60 MG

Toimeained: morfiin

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 60mg 30TK

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on VENDAL RETARD 60 MG ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Vendal retard ja milleks seda kasutatakse

Vendal retard on tugevatoimealine valuvaigisti, seda kasutatakse pikka aega kestva tugeva
valu korral kui teiste valuvaigistite kasutamine ei ole tõhus. Seda ravimit ei tohi kasutada
kerge valu korral.
Vendal retard prolongeeritult toimet vabastavatest tablettidest vabaneb toimeaine
pikkamööda. Valuvaigisti pikendatud toime tõttu võetakse Vendal retard'i tablette 12 tunniste
vahedega.

2. Mida on vaja teada enne VENDAL RETARD 60 MG võtmist

Mida on vaja teada enne Vendal retard'i võtmist

Ärge võtke Vendal retard'i
- kui olete morfiinvesinikkloriidi või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud
lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui teil on hingamisteede haigus või hingamishäired muul põhjusel.
- kui teil on krambid või peavigastus.
- kui teil on kõhukinnisus.
- kui teil on ootamatult tekkinud äge kõhuvalu ("äge kõht"), iileus (sooleparalüüs) või
seedehäire (mao hilinenud tühjenemine).
- kui teil on maksahaigus.
- kui te samaaegselt võtate MAO inhibiitoreid (depressiooni ravis kasutatavad ravimid)
või olete neid võtnud viimase kahe nädala jooksul.
- kui olete tarvitanud alkoholi või võtnud unerohtu.

Morfiinvesinikkloriidi ei tohi manustada alla 1-aastastele lastele.


Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Vendal retard’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Vendal retard’i kasutamisel on vajalik ettevaatus
- kui olete või olete olnud morfiinisõltlane
- kui teil esineb koljusisese rõhu tõus või madal vererõhk
- kui teil esineb teadvushäire
- kui teil esinevad sapiteede häired või teil on sapiteede või emaka spasmid
- kui teil esineb neerufunktsiooni häire
- kui teil on kõhunäärmepõletik või soolepõletik
- kui teil esineb eesnääre suurenenemine
kui teil esineb neerupealsete funktsioonihäire (nt Addison’i tõbi).

Vendal retard tablettide kasutamine tuleb koheselt lõpetada sooleparalüüsi kahtluse või
ägenemise (paralüütiline iileus) korral.

Alkoholi tarbimine Vendal retard’i võtmise ajal võib muuta teid uniseks või suurendada
tõsiste kõrvaltoimete, nt pindmine hingamine hingamisseiskuse tekkeohuga ja teadvusekadu,
teket. Ravi ajal Vendal retard’iga ei ole soovitatav alkoholi tarbida.

Vendal retard’i väärkasutamine või pikaajalinel kasutamine võib põhjustada füüsilist
sõltuvust.

Morfiiniga ravi järsul lõpetamisel võivad ilmneda ärajätunähud (vt lõik 3).

Kui teie vanus on üle 65 aasta, teil on kilpnäärme funktsioonihäire (alatalitlus) või teil esineb
raske maksa või neeru funktsioonihäire, võib teie arst määrata teile väiksema annuse.

Kui te olete viljastamisvõimeline mees või rasestumisvõimeline naine, võite võtta Vendal
retard’i ainult siis kui kasutate efektiivset kontratseptsiooni (vt „Rasedus ja imetamine“).

Vendal retard tabletid võivad põhjustada dopingukontrollis positiivse tulemuse.

Tablette ei tohi lahustada ega süstida. See võib põhjustada süstekohal nekroosi ja granuloomi
teket kopsudes. Väärkasutamine võib põhjustada kõrvaltoimete teket, sh surmaga lõppevaid.

Muud ravimid ja Vendal retard
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta
mis tahes muid ravimeid.

Vendal retard tablettide võtmine koos teiste ravimitega võib põhjustada nende toime
tugevnemist või nõrgenemist.

Vendal retard’i toime kesknärvisüsteemile võib tugevneda, nt sedatsioon ja hingamise
depressioon (hingamise häire), koosmanustamisel järgnevate ravimitega:
- anesteetikumid (suuõnne ja üldine kirurgia),
- unerohud ja trankvillisaatorid,
- antidepressandid (nt depressiooni või psühhoosi ravim),
- antiemeetikumid,
- antihistamiinikumid,
- teised opiaadid (valuvaigistid),
- alkohol.

Vendal retard võib tugevdada järgnevate ravimite toimet:
- anesteetikumid,

- unerohud ja trankvillisaatorid,
- alkohol,
- lihaslõõgastid ja
- antihüpertensiivsed ravimid.

Vendal retard’i ja kesknärvisüsteemi mõjutavate ravimite samaaegne kasutamine (nt
unerohud, rahustid, teatud ravimid psüühikahäirete raviks, bensodiasepiinid) võib põhjustada
hingamise depressiooni (hingamise pärssimist), sh surmaga lõppevat. Enne Vendal retard’i
võtmist koos kesknärvisüsteemi mõjutavate ravimitega, pidage nõu oma arstiga.

Vendal retard’i toimet võivad mõjutada järgnevad ravimid:
- maohapet neutraliseerivad ravimid (antatsiidid). Pärast nende tablettide võtmist peab
olema vähemalt 2-tunnine vahe enne järgneva tableti võtmist.
- tsimetidiin (maohappe sekretsiooni inhibeeriv ravim).
- monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorid (depressiooni raviks kasutatav ravim).
- rifampitsiin (tuberkuloosi ravis kasutatav ravim).
- klomipramiin ja amitriptülliin (depressiooni raviks kasutatavad ravimid).

Vendal retard’i ja morfiini-sarnaseid valuvaigisteid ei tohi kombineerida (nt buprenorfiin,
nalbufiin, pentakotsiin).

Vendal retard koos toidu, joogi ja alkoholiga
Vendal retard’i võib võtta koos toiduga või ilma.
Ravi ajal Vendal retard’iga ei tohi tarvitada alkoholi, kuna see võib võimendada toimet.
Vendal retard’i suurte annuste võtmine koos alkoholiga võib põhjustada kõrvaltoimete teket,
sh surmaga lõppevaid.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Vendal retard’i ei tohi kasutada raseduse ajal.

Sünnituse ajal ei soovitata morfiinvesinikkloriidi kasutada vastsündinu hingamise pärssimise
ohu tõttu. Vastsündinutel, kelle emad said raseduse ajal ravi Vendal retard'iga, võivad
ilmneda võõrutusnähud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
See ravim võib kahjustada teie reaktsioonikiirust ja autojuhtimisevõimet
Pidage nõu oma arstiga, kes hindab teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Vendal retard sisaldab laktoosi (piimasuhkrut).
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist
konsulteerima arstiga.
Vendal retard 60 mg ja Vendal retard 100 mg sisaldavad värvainet päikeseloojangukollane
(E110), mis võib tekitada allergilisi reaktsioone, sh astma.
Vendal retard 200 mg sisaldab värvainet päikeseloojangukollane (E110) ja Ponceau 4R
(E124), mis võivad tekitada allergilisi reaktsioone, sh astma.

3. Kuidas VENDAL RETARD 60 MG võtta

Kuidas Vendal retard'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga. Ärge ületage ennenähtud annust.


Neelake tabletid alla tervelt koos veega (nt klaas vett) . Tableti poolitamine, purustamine või
lahustamine rikub toimeainet prolongeeritult vabastava süsteemi, mis võib põhjustada raskete
kõrvaltoimete teket.

Annus
Vendal retard’i annus sõltub valu intensiivsusest, vanusest ja haigusest. Teie arst määrab teile
vastava annuse. Sobiv annus peatab valu 12 tunniks ilma kõrvaltoimeteta või talutavate
kõrvaltoimetega.
Teie arst määrab teie ravi kestuse.

Vendal retard’i optimaalseks annustamiseks on saadaval 10 mg, 30mg, 60 mg, 100 mg ja
200 mg tabletid.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid
Ravi alustamisel võetakse 1…3 Vendal retard 10 mg tabletti kaks korda ööpäevas (hommikul
ja õhtul). Rangelt kinni pidada annustamisskeemist (annuste vahe 12 tundi).
Valu intensiivistumisel või morfiini annuse suhtes taluvuse tekkimisel, arst suurendab teie
annust.

Ravi alustamiseks ei sobi Vendal retard 60 mg/100 mg/200 mg tableted.

Lapsed
Vendal retard’i kasutamine alla 12-aastastel lastel ei ole soovitatav piiratud kogemuse tõttu.
Vendal retard’i ei tohi manustada alla 1-aastastele lastele.

Eakad ja neeru- või maksatalitlusehäirega patsiendid
Arst võib ravi alustamisel vähendada annust.

Kui te võtate Vendal retard’i rohkem kui ette nähtud
Vendal retard’i üleannustamise suurim risk on hingamise pärssimine. Kui te olete võtnud
rohkem tablette kui ette nähtud, võtke viivitamatult ühendust oma arstiga. Üleannustamise
sümptomid võivad olla järgnevad: kitsenenud pupillid, raskendatud hingamine, mille
tagajärjeks võib olla hindamise seiskus, vererõhu langus, vereringehäire, šokk ja teadvusetus.
Viivitamatult võtke ühendust oma arstiga kui kahtlustate lapsel Vendal retard’i juhuslikku
manustamist, ärge jääge ootama sümptomite ilmnemist.

Kui te unustate Vendal retard’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.
Võtke tavapärane annus kohe kui teile unustatud annus meelde tuleb. Järgmine annus võtke
12 tunni pärast.

Kui te lõpetate Vendal retard’i võtmise
Ravi järsul lõpetamisel Vendal retard’iga, võivad ilmneda ärajätusümptomid nagu iiveldus,
oksendamine, värisemine, pööritustunne, kõhulahtisus, higistamine või külmatunne, krambid,
kiire südametegvus ja kõrge vererõhk.
Enne ravi lõpetamist Vendal retard’iga, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kui mistahes kõrvaltoime süveneb või märkate kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole
nimetatud, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõrvaltoime võib olla
Väga sage (esineb enam kui 1 kasutajal 10-st)
Sage (esineb 1...10 kasutajal 100-st)
Aeg-ajalt (esineb 1...10 kasutajal 1000-st)
Harv (esineb 1...10 kasutajal 10000-st)
Väga harv (esineb vähem kui 1 kasutajal 10000-st)
Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Sage:
Uimasus;
pupilli kitsenemine;
iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus.
Kui teil tekib iiveldus, oksendamine ja/või kõhukinnisus, pidage nõu oma arstiga. Arst
määrab teile vastava ravi.

Aeg-ajalt:
südame pekslemine;
higistamine, pööritustunne, peavalu, segasus, meeleolu muutused. Üleannus võib põhjustada
hingamishäireid.
spasmid hingamisteedes, hingamishäired;
spasmid seedetraktis, suukuivus;
urineerimise häired, spasmid kuseteedes;
õhetus;
spasmid sapiteededes;
hallutsinatsioonid.

Harv:
Südame löögisageduse suurenemine või aeglustumine;
ähmane nägemine või kahelinägemine, silma tahtmatud liigutused;
astmahood disponeeritud patsientidel;
nõgestõbi, sügelus;
vererõhu langus;
vedeliku kogunemine kudedes (ödeem), ülitundlikkuse reaktsioonid, üldine nõrkustunne kuni
minestamiseni, külmavärinad;
insomnia.

Väga harv:
intensiivravil olevatel patsientidel vedeliku kogunemist kopsudes.

Teadmata:
Kognitiivsed häired, lihaskrambid.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada Eesti Ravimiametit, koduleht www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada
rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas VENDAL RETARD 60 MG säilitada

Kuidas Vendal retard'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.


Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik
kuni". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Vendal retard sisaldab
- Toimeaine on morfiinvesinikkloriid. Tabletid sisaldavad toimeainena
morfiinvesinikkloriidi (10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg või 200 mg).
- Teised koostisosad on laktoos, polüakrülaatdispersioon 30%,
metakrüülhappe-etüülakrülaadi kopolümeer (1:1), ammooniummetakrülaadi
kopolümeer tüüp B, hüpromelloos 4000, magneesiumstearaat, makrogool 6000, talk,
titaandioksiid (E171), hüpromelloos 5, veevaba ränikolloid (Vendal retard 10 mg
koostises).

Tabletid sisaldavad ka järgnevaid aineid:
10 mg: titaandioksiid (E171)
30 mg: indigokarmiin (E132), kinoliinkollane (E104)
60 mg: kinoliinkollane (E104), päikeseloojangukollane FCF (E110)
100 mg: kinoliinkollane (E104), päikeseloojangukollane FCF (E110)
200 mg: Ponceau 4R (E124), päikeseloojangukollane FCF (E110)

Kuidas Vendal retard välja näeb ja pakendi sisu
10 mg tabletid on valged,ümarad ja kaksikkumerad.
30 mg tabletid on sinakas-rohelised, ümarad ja kaksikkumerad.
60 mg tabletid on kollased, ümarad ja kaksikkumerad.
100 mg tabletid on kollakas-oranžid, ümarad ja kaksikkumerad.
200 mg tabletid on punased, ümarad ja kaksikkumerad.

Pakend
Pakendis (PVC/alumiiniumfoolium) 30 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja:
G.L. Pharma Ges.m.b.H.
Schlossplatz 1
8502 Lannach, Austria.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
Covalent OÜ
Pärnu mnt 102c
Tallinn 11312
Eesti
Tel: +3726600945
fax: +3726600946

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2014

Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Vendal retard 10 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid
Vendal retard 30 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid
Vendal retard 60 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid
Vendal retard 100 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid
Vendal retard 200 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

10 mg:
1 tablett sisaldab 10 mg morfiinvesinikkloriidi, mis vastab 7,6 mg morfiinile.

30 mg:
1 tablett sisaldab 30 mg morfiinvesinikkloriidi, mis vastab 22,79 mg morfiinile.

60 mg:
1 tablett sisaldab 60 mg morfiinvesinikkloriidi, mis vastab 45,6 mg morfiinile.

100 mg:
1 tablett sisaldab 100 mg morfiinvesinikkloriidi, mis vastab 75,95 mg morfiinile.

200 mg:
1 tablett sisaldab 200 mg morfiinvesinikkloriidi, mis vastab 151,90 mg morfiinile.

Teadaolevat toimet omavad abiained:
10 mg:
laktoosmonohüdraat 8 mg tableti kohta.

30 mg:
laktoosmonohüdraat 24,74 mg tableti kohta.

60 mg:
laktoosmonohüdraat 49,48 mg tableti kohta
värvaine päikeseloojangukollane (E110) 0,00128 mg tableti kohta.

100 mg:
laktoosmonohüdraat 82,20 mg tableti kohta
värvaine päikeseloojangukollane (E110) 0,0332 mg tableti kohta.

200 mg:
laktoosmonohüdraat 164,40 mg tableti kohta
värvaine Ponceau 4R (E124) 0,0225 mg tableti kohta
värvaine päikeseloojangukollane (E110) 0,01375 mg tableti kohta.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

10 mg: ümarad ja kaksikkumerad valged tabletid.
30 mg: ümarad ja kaksikkumerad sinakas-rohelised tabletid.
60 mg: ümarad ja kaksikkumerad kollased tabletid.
100 mg: ümarad ja kaksikkumerad kollakas-oranžid tabletid.
200 mg: ümarad ja kaksikkumerad punased tabletid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Tugev valu.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Ravi alguses suurendatakse morfiini annust järk-järgult kuni piisava valuvaigistava toime
saavutamiseni, kasutades selleks kiire toimega ravimvormi (tablette või lahust). Seejärel viiakse
patsient üle Vendal toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide sama ööpäevase annuse
kasutamisele. Läbimurdevalu raviks kasutada kiiretoimelist morfiini.

Vendal retard toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette manustatakse 12-tunniste intervallide
järel. Annus sõltub valu tugevusest, patsiendi vanusest ja eelnevast valuvaigistite kasutamisest.

Annustamine
Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid:
Tugeva valu ravi alustatakse tavaliselt 10...30 mg morfiinvesinikkloriidiga iga 12 tunni järel, väikese
kehakaaluga (alla 70 kg kaaluvatel) patsientidel kasutada väiksemat algannust.
Eakaid ja maksa- või neerufunktsiooni häirega patsiente tuleb ravida ettevaatusega ning kasutada
väiksemat algannust.
Valu tugevnemisel tuleb morfiini annust suurendada. Konkreetsele patsiendile on sobiv selline annus,
mis kontrollib valu 12 tunni jooksul ja millega ei kaasne kõrvaltoimeid või on kõrvaltoimed talutavad.

Üldjuhul on Vendal retard 200 mg tablett ette nähtud eeskätt vähivalu leevendamiseks patsientidel,
kes taluvad morfiini ja vajavad 200 mg ületavat morfiini ööpäevast annust.
Patsiente, kes saavad Vendal retard tablette süstitava morfiini asemel, tuleb ravida ettevaatusega
individuaalsest tundlikkusest lähtudes, mis tähendab, et ööpäevase annuse vajadust ei tohi üle hinnata.

Lapsed:
Vendal retard'i ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 12-aasta ohutuse ja efektiivsuse ebapiisavate
andmete tõttu.
Alla 1-aastastel lastel on morfiini kasutamine vastunäidustatud.

Manustamisviis
Toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid tuleb alla neelata tervelt koos väikese koguse
vedelikuga.

Vendal retard toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette ei tohi enne manustamist poolitada ega
lahustada. Vendal retard toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide lahustamine või poolitamine
viib morfiini kiire vabanemiseni, mis võib kaasa tuua märkimisväärsete kõrvaltoimete tekke.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mistahes abiainete suhtes;
Hingamise depressioon;
Lima eritumisehäire hingamisteedes;
Hingamisteede obstruktiivne haigus;
Krambid või peavigastus;
Paralüütiline iileus;
Äge kõht või mao aeglustunud tühjenemine;
Äge maksahaigus;
Monoamiinioksüdaasi (MAO) inhibiitorite samaaegne kasutamine või vähem kui kaks nädalat pärast
MAO inhibiitorite kasutamise lõpetamist;
Ärevusseisundid alkoholi või uinuteid kasutanud patsientidel;
Alla 1-aastased lapsed.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Opiodide kasutamisel on kõrgendatud risk hingamise depressiooniks.

Vendal retard'i tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel esineb:
opioidsõltuvus;
koljusisese rõhu tõus;
hüpotensioon koos hüpovoleemiaga;
teadvusehäired;
sapiteede haigused;
sapi- või neerukoolikud;
raske neerufunktsiooni häire;
pankreatiit;
obstruktiivsed ja põletikulised soolehaigused;
eesnäärme hüpertroofia;
neerupealise koore puudulikus.

Kuritarvitamise oht:
Morfiini korduv ebaõige kasutamine võib viia ravimi kuritarvitamiseni ja sõltuvuse tekkeni. Täpne
manustamine kroonilise valuga patsientidele vähendab oluliselt riski füüsilise ja psüühilise sõltuvuse
tekkeks ning see ei ole tugeva valuga patsientide ravis tõsiseks probleemiks. Esineb ristuv tolerantsus
teiste opioididega.

Opioidide pikaajalisel kasutamisel võib kujuneda ravimisõltuvus. Kui opioidi manustamine järsku
lõpetada või manustada opioidi antagoniste, võib ilmneda võõrutussündroom.

Tablette ei tohi lahustada ega manustada parenteraalselt. See võib põhjustada hingamise depressiooni,
lokaalset nekroosi ja organite granulotomatoosse põletiku teket (nt kopsud).

Mittesoovitav kasutamine:
Vendal retard’i ja alkoholi samaaegne kasutamine võib suurendada kõrvaltoimete esinemissagedust,
mistõttu samaaegset kasutamist tuleb vältida.

Morfiini mutageensete omaduste tõttu võib seda toimeainet anda fertiilses eas meestele ja naistele
ainult juhul, kui kasutatakse usaldusväärset kontratseptiivset meetodit (vt lõigud 4.6 ja 5.3).

Vendal retard tablette ei ole soovitav kasutada raseduse või sünnituse ajal või 24 tundi enne või pärast
kirurgilist protseduuri.

Kui tekib paralüütiline iileus või esineb selle kahtlus, tuleb Vendal retard prolongeeritult vabastavate
tablettide kasutamine otsekohe lõpetada.

Annuse tiitrimine
Annust on soovitatav vähendada eakatel, hüpotüreodismi ja märkimisväärse neerufunkstioonihäire või
maksafunkstioonihäirega patsientidel.

Tuleb rõhutada, et kui ühe opioidi efektiivne annus on välja tiitritud, ei tohi üle minna teistele
toimeainet aeglaselt, prolongeeritult või modifitseeritult vabastavatele morfiinipreparaatidele või
teistele narkootilistele analgeetikumidele ilma annust uuesti tiitrimata või patsiendi kliinilise
uurimiseta. Vastasel korral ei saa tagada valuvaigistava toime jätkumist.

Dopingu kontrolluuringud
Vendal retard toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide kasutamine võib dopingukontrollis
anda positiivseid analüüsitulemusi.

Abiained
See ravimpreparaat sisaldab laktoosi.
Harvaesineva päriliku fruktoositalumatuse, galaktoositalumatuse, galaktoseemia või glükoos-
galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Vendal retard 60 mg ja Vendal retard 100 mg tabletid sisaldavad värvainet päikeseloojangukollane
(E110), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone, sh astma.
Vendal retard 200 mg tabletid sisaldavad värvainet päikeseloojangu kollane (E110) ja Ponceau 4R
(E124), mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone, sh astma.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Alkohol võib tugevdada Vendal retard'i farmakodünaamilisi toimeid, mistõttu tuleb vältida nende
samaaegset kasutamist.

Vendal retard’i toimel võib tugevneda pärssiv toime kesknärvisüsteemile, nt sedatsioon ja hingamise
depressioon, järgnevatel ravimitel:
anesteetikumid,
trankvillisaatorid, uinutid ja rahustid,
neuroleptikumid,
antidepressandid, antiemeetikumid,
antihistamiinikumid,
teised opiodid.

Vendal retard’i toimel võib tugevneda
Anesteetikumide,
trankvillisaatorite, uinutite, rahustite,
lihasrelaksantide ja
antihüpertensiivsete ravimite toime.

Väärkasutamise korral tuleb patsienti teavitada hingamise depressiooni ja surmaga lõppevast
võimalikust ohust kui samaaegselt tarbitakse alkoholi ja kasutatakse tsentraalse toimega depressante.

Vendal retard’i toimet võivad mõjutada järgnevad ravimid:
- Antatsiidid. Samaaegne kasutamine võib põhjustada morfiini oodatust kiiremat vabanemist;
seetõttu peab nende ravimite manustamise vahe olema vähemalt kaks tundi.
- Tsimetidiin. See pärsib morfiini biotransformatsiooni, seetõttu tugevdada toimet.
- Monoamiini oksüdaasi inhibiitorid. Teada on monoamiini oksüdaasi inhibiitorite koostoime
narkootiliste analgeetikumidega, mille tulemusena tekib kesknärvisüsteemi erutus või
depressioon koos hüper- või hüpotensiivse kriisiga (vt lõik 4.3).
- Rifampitsiin. See indutseerib olulisel määral suukaudselt manustatud morfiini
biotransformatsiooni, mistõttu võib osutuda vajalikuks suuremate annuste kasutamine.
- Klomipramiin ja amitriptülliin. Need suurendavad morfiini valuvaigistavat toimet, mis võib olla
osaliselt tingitud biosaadavuse suurenemisest.

Vastunäidustatud on morfiini kombineerimine morfiini agonistide/antagonistidega (buprenorfiin,
nalbufiin, pentasotsiin), kuna see põhjustab valuvaigistava toime vähenemist retseptorite konkureeriva
blokeerimise tõttu, millega kaasneb võõrutussündroomi oht.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Teratogeensuse riski hindamiseks inimestel on andmeid ebapiisavalt. On teatatud võimalikust seosest
kubemesonga suurenenud esinemissagedusega. Morfiin läbib platsentaarbarjääri. Loomkatsed on
näidanud kahjuliku toime võimalust lootele terve tiinuse jooksul (vt lõik 5.3).
Seetõttu võib morfiini raseduse ajal kasutada vaid juhul, kui kasu emale selgelt ületab riski lapsele.
Morfiini mutageensete omaduste tõttu võib seda anda fertiilses eas meestele ja naistele ainult juhul,
kui kasutatakse tõhusat kontratseptsiooni meetodit.
On teatatud võõrutusnähtudest vastsündinutel pärast morfiini pikaajalist kasutamist raseduse ajal.
Sünnituse ajal ei soovitata morfiini kasutada vastsündinu hingamisdepressiooni ohu tõttu.

Imetamine
Kuna morfiin eritub rinnapiima, ei soovitata seda kasutada rinnaga toitmise ajal. Vastsündinutel, kelle
emad said pikaajalist ravi, täheldati võõrutusnähte.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Morfiinil on tugev toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. See võib muuta tähelepanu ja
reaktsioone sellisel määral, et võime osaleda aktiivselt tänavaliikluses või käsitseda masinaid võib olla
kahjustatud või puududa.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on klassifitseeeritud vastavalt raskusastmele ja esinemissagedusele:
Väga sage ((> 1/10)
Sage (> 1/100 kuni < 1/10)
Aeg-ajalt (> 1/1 000 kuni < 1/100)
Harv (> 1/10 000 kuni < 1/1 000)
Väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Sagedamini esinevad kõrvaltoimed on iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, mioos ja uimasus.

Südame häired
Aeg-ajalt: südamepekslemine
Harv: südame löögisageduse tõus või langus.

Närvisüsteemi häired
Sage: uimasus
Aeg-ajalt: higistamine, vertiigo, peavalu, segasus, meeleolu muutused. Üleannus võib põhjustada
hingamishäireid.
Teadmata: kognitiivsed häired, müokloonus.

Silma kahjustused
Sage: mioos
Harv: ähmane nägemine, diplopia, nüstagm.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Aeg-ajalt: bronhospasm, hingamise depressioon
Harv: hood astmale disponeeritud patsientidel
Väga harv: intensiivravil olevatel patsientidel on täheldatud kopsuturset.

Seedetrakti häired
Sage: iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus
Aeg-ajalt: seedetrakti spasmid, suukuivus.

Neerude ja kuseteede häired
Aeg-ajalt: urineerimishäired, kusetrakti spasmid.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt: kuumahood
Harv: urtikaaria, sügelus.

Vaskulaarsed häired
Harv: vererõhu tõus või langus.

Üldised häired
Harv: perifeerne turse (möödub ravi lõpetamise järgselt), ülitundlikkusreaktsioonid, üldine nõrkus
kuni minestamiseni, külmavärinad.

Maksa ja sapiteede häired
Aeg-ajalt: sapiteede spasmid

Psühhiaatrilised häired
Aeg-ajalt: hallutsinatsioonid.
Harv: insomnia.

Kui Vendal retard toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide kasutamise ajal tekib iiveldus ja
oksendamine, võib neid vajadusel kombineerida antiemeetikumiga. Kõhukinnisuse raviks võib
kasutada sobivaid lahtisteid.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Morfiini mürgistuse ja üleannustamise sümptomid on nõelteravad pupillid, hingamise depressioon ja
hüpotensioon. Raskematel juhtudel võib tekkida vereringehäire ja süvenev kooma. Lisaks on
täheldatud tahhükardiat, vertiigot, kehatemperatuuri langust, skeletilihaste lõõgastumist. Lastel on
täheldatud generaliseerunud krampe.

Ravi
Esmalt tuleb pöörata tähelepanu vabade hingamisteede tagamisele ja abistava või juhitava hingamise
rakendamisele.
Väga raske üleannustamise puhul soovitatakse naloksooni veenisisest manustamist. Infusioonikiiruse
valimisel tuleb arvestada eelnevate boolusannustega ja patsiendi reaktsiooniga ravile. Et naloksooni
toime kestus on suhteliselt lühike, tuleb patsienti hoolega jälgida kuni spontaanse hingamise
taastumiseni. Kuna Vendal retard toimeainet prolongeeritult vabastavatest tablettidest vabaneb
morfiin 12 tunni jooksul pärast manustamist, tuleb üleannustamise ravi vastavalt sellele
modifitseerida.
Naloksooni ei ole tohi manustada morfiini üleannustamisest tingitud kliiniliselt olulise hingamise või
vereringe depressiooni puudumisel. Naloksooni tuleb ettevaatusega manustada patsientidele, kellel
esineb või kahtlustatakse morfiinisõltuvust. Neil juhtudel võib opioidi toime järsk või täielik
lõpetamine vallandada ägeda võõrutussündroomi.
Vajalik võib olla maoloputus veel imendumata ravimi eemaldamiseks, eriti kui manustatud on
toimeainet modifitseeritult vabastavat ravimvormi.


5.
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: opioidide rühma valuvaigisti; ATC-kood: N02AA01

Morfiin toimib kesknärvisüsteemis opioidretseptorite agonistina, avaldades toimet ennekõike µ- ja
vähemal määral κ-retseptoritele. Arvatakse, et µ-retseptorid vahendavad supraspinaalset analgeesiat,
hingamise depressiooni ja eufooriat, ning κ-retseptorid spinaalanalgeesiat, mioosi ja sedatsiooni.
Morfiinil on ka otsene toime sooleseina närvipõimikutele, põhjustades kõhukinnisust.
Eakatel patsientidel on morfiini valuvaigistav toime suurenenud.
Morfiini muud toimed kesknärvisüsteemile on iiveldus, oksendamine ja antidiureetilise hormooni
vabastamine.
Morfiini hingamist pärssiv toime võib viia hingamispuudulikkuse tekkeni patsientidel, kellel on
kopsuhaiguse või teiste ravimite toime tõttu vähenenud ventilatsioonimaht.
Morfiini toime võib olla suurenenud entsefaliidiga patsientidel.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine ja jaotumine
Suukaudu manustatud morfiin imendub hästi ning läbib ulatusliku ja muutuva esmase maksapassaaži.
Morfiini biosaadavus on 30%, vahemik 10...50%. Maksavähiga patsientidel võib biosaadavus
suureneda. Morfiinil on lineaarne annuse farmakokineetika.

Vendal retard tablettidest vabaneb morfiinvesinikkloriid prolongeeritult, mistõttu on nende
manustamisintervall kuni 12 tundi, samal ajal mitte-prolongeeritud ravimvormide manustamisintervall
on 4...6 tundi.
Vendal retard toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide manustamisel täis kõhuga pikeneb T

max
2,4 tunnilt (tühja kõhuga) 3,4 tunnini.
Morfiin läbib platsentaarbarjääri ja eritub rinnapiima.

Biotransformatsioon
Suur osa ravimist biotransformeerub glükuroniidideks, mis läbivad enterohepaatilise retsirkulatsiooni.

Eritumine
90% morfiinist eritub metaboliitidena (morfiin-3-glükuroniid ja morfiin-6-glükuroniid) peamiselt
neerude kaudu ja vaid vähesel määral sapiga. Morfiin-6-glükuroniid on aktiivsem kui morfiin. Morfiin
läbib platsentaarbarjääri ja eritub rinnapiima.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Uuringutest on ilmnenud, et morfiinsulfaat põhjustab kromosoomikahjustust loomade keha- ja
sugurakkudes ning inimese keharakkudes. Morfiinil on mutageenne toime, sellega tuleb arvestada ka
inimese puhul. Morfiini tohib kasutada ainult juhul kui rakendatakse ohutuid
kontraseptsioonimeetmeid.
Morfiini kartsinogeensuse pikaajalisi loomkatseid ei ole läbi viidud. Mitmetest uuringutest on
ilmnenud, et morfiin võib soodustada tuumori kasvu.
Loomkatsetes oli morfiinil teratogeenne toime, samuti põhjustas ta neuroloogilist defitsiiti areneval
organismil, samal ajal kui inimestelt saadud andmed ei näita morfiini väärarengute teket soodustavat
või fetotoksilist toimet.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

10 mg:
Laktoosmonohüdraat, polüakrülaatdispersioon 30%, metakrüülhappe-etüülakrülaadi kopolümeer
(1:1), ammooniummetakrülaadi kopolümeer tüüp B, hüpromelloos 4000, veevaba kolloidne
ränidioksiid, magneesiumstearaat, makrogool 6000, talk, titaandioksiid (E171), hüpromelloos 5.

30 mg:
Laktoosmonohüdraat, polüakrülaatdispersioon 30%, metakrüülhappe-etüülakrülaadi kopolümeer
(1:1), ammooniummetakrülaadi kopolümeer tüüp B, hüpromelloos 4000, magneesiumstearaat,
makrogool 6000, talk, titaandioksiid (E171), hüpromelloos 5, värvaine indigokarmiin (E132),
värvained kinoliinkollane (E104)/indigokarmiin (E132).

60 mg:
Laktoosmonohüdraat, polüakrülaatdispersioon 30%, metakrüülhappe-etüülakrülaadi kopolümeer
(1:1), ammooniummetakrülaadi kopolümeer tüüp B, hüpromelloos 4000, magneesiumstearaat,
makrogool 6000, talk, titaandioksiid (E171), hüpromelloos 5, värvained kinoliinkollane (E104) /
päikeseloojangukollane FCF (E110).

100 mg:
Laktoosmonohüdraat, polüakrülaatdispersioon 30%, metakrüülhappe-etüülakrülaadi kopolümeer
(1:1), ammooniummetakrülaadi kopolümeer tüüp B, hüpromelloos 4000, magneesiumstearaat,
makrogool 6000, talk, titaandioksiid (E171), hüpromelloos 5, värvained kinoliinkollane (E104) /
päikeseloojangukollane FCF (E110), värvaine päikeseloojangukollane FCF (E110).

200 mg:
Laktoosmonohüdraat, polüakrülaatdispersioon 30%, metakrüülhappe-etüülakrülaadi kopolümeer
(1:1), ammooniummetakrülaadi kopolümeer tüüp B, hüpromelloos 4000, magneesiumstearaat,
makrogool 6000, talk, hüpromelloos 5, värvaine Ponceau 4R (E124), värvaine päikeseloojangukollane
FCF (E110).

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

10 mg: 3 aastat.
30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg: 5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pakendi tüüp: blister (PVC ja alumiiniumfoolium).
Pakendi suurus: karbis 30 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
A 8502 Lannach
Austria

8. Müügiloa number

Vendal retard 10 mg: 264699
Vendal retard 30 mg: 264999
Vendal retard 60 mg: 265099
Vendal retard 100 mg: 264799
Vendal retard 200 mg: 264899

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 14.06.1999
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.06.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud augustis 2014