SERTRALINE LANNACHER

Toimeained: sertraliin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 50mg 30TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SERTRALINE LANNACHER ja milleks seda kasutatakse

Sertraline Lannacher sisaldab toimeainena sertraliini. Sertraliin kuulub ravimite rühma, mida
nimetatakse selektiivseteks serotoniini tagasihaarde inhibiitoriteks (SSRI-d) ning selliseid ravimeid
kasutatakse depressiooni ja/või ärevushäirete ravimiseks.

Sertraline Lannacher’i kasutatakse järgnevate seisundite raviks:
- depressiooni ja depressiooni kordumise ärahoidmine (täiskasvanutel).
- sotsiaalne ärevushäire (täiskasvanutel).
- posttraumaatiline stressihäire (PTSH) (täiskasvanutel).
- paanikahäire (täiskasvanutel).
- obsessiiv-kompulsiivne häire (OKH) (täiskasvanutel ja lastel ning noorukitel vanuses 6…17
aastat).

Depressioon on kliiniline haigus selliste sümptomitega, nagu kurbus, võimetus korralikult magada või
nautida elu nagu varem.

OKH ja paanikahäire on ärevusega seotud haigused, mille sümptomiteks on pidev häiritus sundmõtete
(obsessioonide) tõttu, mis sunnivad teid sooritama korduvaid rituaale (kompulsioone).

PTSH on seisund, mis võib esineda pärast väga emotsionaalset traumaatilist kogemust ja selle mõned
sümptomid sarnanevad depressiooni ja ärevuse omadega.
Sotsiaalne ärevushäire (sotsiaalne foobia) on ärevusega seotud haigus. Seda iseloomustavad tugev
ärevus või stress sotsiaalsetes olukordades (näiteks võõrastega rääkimisel, avalikul esinemisel,
söömisel või joomisel teiste juuresolekul või muretsemine, et võite end ülal pidada valesti).

Teie arst on otsustanud, et see ravim sobib teie haiguse raviks.
Kui te ei ole kindel, miks teile on välja kirjutatud Sertraline Lannacher, pidage nõu oma arstiga.1 / 7

2. Mida on vaja teada enne SERTRALINE LANNACHER võtmist

Ärge võtke Sertraline Lannacher'i:
- kui olete sertraliini või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui te võtate või olete võtnud monoaminooksüdaasi inhibiitoreid (MAOI-d on näiteks selegiliin,
moklobemiid) või MAOI-taolisi ravimeid (nt linesoliid). Kui lõpetate ravi sertraliiniga, peate
ootama vähemalt ühe nädala, enne kui alustate ravi MAOI-ga. Kui lõpetate ravi MAOI-ga,
peate ootama vähemalt 2 nädalat, enne kui alustate ravi sertraliiniga;
- kui te võtate ravimit nimetusega pimosiid (antipsühhootiline ravim).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Sertraline Lannacher’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Ravimid ei sobi alati igaühele. Rääkige oma arstile enne ravi Sertraline Lannacher’iga kui teil esineb
või on kunagi esinenud ükskõik milline järgnevatest haigusseisunditest:

- Serotoniinisündroom. See sündroom võib harvadel juhtudel tekkida siis, kui võtate teatud
ravimeid ühel ja samal ajal sertraliiniga. (Sümptomite kohta vt lõik 4. „Võimalikud
kõrvaltoimed“). Teie arst peab teile ütlema, kas teil on seda varem esinenud.
- Kui teil on veres vähe naatriumi, sest see võib tekkida ravi tulemusel Sertraline Lannacher’iga.
Samuti peate rääkima oma arstile, kui võtate teatud vererõhuravimeid, sest ka need ravimid
muudavad teie vere naatriumisisaldust.
- Olge eriti ettevaatlik, kui olete eakas, sest teil võib esineda suurem risk vähese
naatriumisisalduse tekkimiseks veres (vt ülalpool).
- Maksahaigus; teie arst võib otsustada vähendada teie Sertraline Lannacher’i annust.
- Diabeet; sest Sertraline Lannacher võib muuta teie veresuhkrusisalduse väärtusi ja seetõttu võib
olla vajalik muuta teie diabeediravimite annust.
- Kui teil on varem esinenud epilepsiat või krambihoogusid. Kui teil tekivad krambid, siis võtke
kohe ühendust oma arstiga.
- Kui te olete põdenud maniakaal-depressiivset häiret (bipolaarne häire) või skisofreeniat. Kui
teil tekib maniakaalne episood, siis võtke kohe ühendust oma arstiga.
- Kui teil esineb või on varem esinenud enesetapumõtteid (vt allpool „Enesetapu ja oma seisundi
halvendamise mõtted“).
- Kui teil on esinenud veritsushäireid või olete võtnud verd vedeldavaid ravimeid (nt
atsetüülsalitsüülhapet (aspiriin) või varfariini) või kui teil on suurenenud verejooksu oht.
- Kui te olete laps või alla 18-aastane nooruk. Sertraline Lannacher’i võib kasutada vaid
6…17-aastaste obsessiiv-kompulsiivse häirega laste ja noorukite ravimisel. Kui teil ravitakse
seda häiret, on teie arstil vaja teid hoolikalt jälgida (vt allpool „Lapsed ja noorukid“).
- Kui te saate elekter-krampravi.

Enesevigastamise- ja enesetapumõtted ning depressiooni või ärevushäire süvenemine (või
halvenemine):
Kui teil on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või
enesetapumõtted. Need võivad tekkida sagedamini, kui te hakkate võtma esimest korda
antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega (tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid
vahel kauem).
Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:
- kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele,
- kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud
suitsidaalse -käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel täiskasvanutel (alla 25-aastased), keda
raviti antidepressandiga.
Kui teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid ükskõik mis ajal, võtke ühendust oma arstiga või
minge otsekohe haiglasse.
Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire
all ning paluge neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates teie
depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

2 / 7


Lapsed ja noorukid (alla 18-aastased)
Sertraliini ei tohi tavaolukorras kasutada laste ja alla 18-aastaste noorukite ravimisel, välja arvatud
obsessiiv-kompulsiivse häire puhul. Alla 18-aastastel lastel esineb antud ravimirühma kuuluvate
preparaatide kasutamisel suurenenud risk kõrvaltoimete tekkeks, nagu enesetapukatse,
enesetapumõtted ja vaenulik käitumine (peamiselt vägivaldsus, vastanduv käitumine ja viha). Sellele
vaatamata võib arst Sertraline Lannacher’i määrata ka alla 18-aastastele patsientidele, kui ta leiab, et
see on patsiendi huvides. Kui teie arst on Sertraline Lannacher’i välja kirjutanud alla 18-aastasele
patsiendile ja te soovite seetõttu konsultatsiooni, pöörduge uuesti oma arsti poole. Informeerige oma
arsti, kui alla 18-aastasel Sertraline Lannacher’i kasutajal tekib või süveneb mõni ülalloetletud
kõrvaltoimetest. Lisaks ei ole antud vanuserühmas veel tõestatud Sertraline Lannacher’i kasutamise
pikaajaline ohutus kasvamisele ning kognitiivsele ja käitumuslikule arengule.

Muud ravimid ja Sertraline Lannacher
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mistahes
muid ravimeid.

Sertraline Lannacher’i võtmisel koos alljärgnevate ravimitega võivad esineda koostoimed:
- Monoaminooksüdaasi inhibiitorid (MAOI), näiteks moklobemiid (depressiooni raviks) ja
selegiliin (Parkinsoni tõve raviks) ja linesoliid (antibiootikum).
- Pimosiid (psüühiliste häirete raviks kasutatav ravim).
- Taimsed ravimid, mis sisaldavad naistepuna (Hypericum perforatum).
- Aminohapet - trüptofaani - sisaldavad ravimid.
- Tugeva valu raviks kasutatavad ravimid (nt tramadool).
- Migreeni raviks kasutatavad ravimid (nt sumatriptaan).
- Verd vedeldavad ravimid (varfariin).
- Valu/artriidi raviks kasutatavad ravimid (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (MSPVA),
nagu ibuprofeen, atsetüülsalitsüülhape (aspiriin).
- Rahustid (diasepaam).
- Diureetikumid.
- Epilepsiavastased ravimid (fenütoiin).
- Diabeediravimid (tolbutamiid).
- Ravimid maohappesuse vähendamiseks ja haavandite ravimiseks (tsimetidiin).
- Maania ja depressiooni raviks kasutatavad ravimid (liitium).
- Teised depressiooniravimid (nt amitriptüliin, nortriptüliin).
- Skisofreenia ja teiste psüühiliste häirete raviks kasutatavad ravimid (perfenasiin, levomepromasiin
ja olansapiin).

Sertraline Lannacher koos toidu, joogi ja alkoholiga
Sertraline Lannacher’i tablette võib võtta koos toiduga või ilma.
Sertraline Lannacher’i võtmise ajal ei tohi tarbida alkoholi, kuna alkohol võib mõjutada Sertraline
Lannacher’i toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Andmed Sertraline Lannacher’i ohutuse kohta raseduse ja imetamise ajal on piiratud.
Rasestumisvõimelised naised peavad ravi ajal Sertraline Lannacher’iga kasutama efektiivseid
rasestumisvastaseid vahendeid.

Teavitage oma arsti ja ämmaemandat sellest, et kasutate sertraliini. Raseduse ajal võetuna, eriti
raseduse 3 viimase kuu jooksul, võivad ravimid nagu Sertraline Lannacher suurendada vastsündinul
tõsise seisundi, püsiva pulmonaalse hüpertensiooni tekkeriski, mis põhjustab vastsündinu kiiremat
hingamist ja naha muutumise sinakaks. Tavaliselt ilmnevad need sümptomid esimese 24 tunni jooksul
pärast sündi. Kui see juhtub teie lapsega, võtke koheselt ühendust oma arstiga.

3 / 7


Teie arst otsustab kas võite Sertraline Lannacher’i võtta raseduse või imetamise ajal.

Loomkatsetes on mõned ravimid, nt sertraliin, kahjustanud sperma kvaliteeti. Teoreetiliselt võib see
kahjustada viljakust, kuid mõju inimese viljakusele ei ole veel täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Psühhotroopsed ravimid, nagu sertraliin, võivad mõjutada teie autojuhtimise või masinatega töötamise
võimet. Te ei tohi juhtida autot ega töötada masinatega seni, kuni ei ole selge, kuidas ravim mõjutab
teie võimet seda teha.

3. Kuidas SERTRALINE LANNACHER võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Sertraline Lannacher'i tablette võib võtta koos toiduga või ilma.
Võtke (närimata kujul) ravimit üks kord ööpäevas iga päev samal ajal (kas hommikul või õhtul).

Soovitatav annus on:
Täiskasvanud:
Depressioon ja obsessiiv-kompulsiivne häire:
Depressiooni ja OKH puhul on tavaline efektiivne annus 50 mg ööpäevas. Ööpäevast annust võib
suurendada 50 mg kaupa ühenädalaste ajavahemike tagant mitme nädala vältel. Suurim soovitatav
annus on 200 mg ööpäevas.

Paanikahäire, sotsiaalne ärevushäire ja posttraumaatiline stressihäire:
Paanikahäire, sotsiaalse ärevushäire ja posttraumaatilise stressihäire korral on algannus 25 mg
ööpäevas, mida nädala möödudes suurendatakse 50 mg-ni ööpäevas. Seejärel võib päevaannust
ühenädalaste intervallidega 50 mg kaupa suurendada. Suurim soovitatav annus on 200 mg ööpäevas.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Sertraline Lannacher’i tohib kasutada 6…17 aastaste ainult obsessiiv-kompulsiivse häirega (OKH)
laste ja noorukite raviks.

Obsessiiv-kompulsiivne häire:
6...12-aastased lapsed. Soovitatav algannus on 25 mg ööpäevas. Ühe nädala pärast võib arst
suurendada annust 50 mg-ni ööpäevas. Maksimaalne annus on 200 mg ööpäevas.
13...17-aastased noorukid. Soovitatav algannus on 50 mg ööpäevas. Maksimaalne annus on 200 mg
ööpäevas.

Teie arst ütleb teile, kui kaua te peate seda ravimit võtma. See sõltub teie haiguse iseloomust ja
sellest, kui hästi te ravile reageerite. Sümptomite paranemiseks võib kuluda mitu nädalat.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Kui te võtate Sertraline Lannacher’i rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate Sertraline Lannacher’i juhuslikult liiga palju, rääkige sellest kohe oma arstile või minge
lähimasse erakorralise meditsiini osakonda. Ärge unustage kaasa võtmast ravimipakendit, isegi kui
see on tühi.
Üleannustamise sümptomid on unisus, iiveldus ja oksendamine, südame löögisageduse tõus,
värisemine, agitatsioon, pearinglust ja harvadel juhtudel teadvuse kaotus.

Kui te unustate Sertraline Lannacher’i võtta

4 / 7

Kui unustate annuse võtmata, ärge võtke vahelejäänud annust. Võtke järgmine annus ettenähtud ajal.
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Sertraline Lannacher’i võtmise
Ärge lõpetage Sertraline Lannacher’i võtmist, kui arst ei ole teil seda käskinud teha. Teie arst
vähendab teie Sertraline Lannacher’i annust järk-järgult mitme nädala jooksul, enne kui lõpetate
ravimi võtmise täielikult. Kui lõpetate ravimi võtmise äkki, võivad teil tekkida kõrvaltoimed, nagu
peapööritus, tuimus, unehäired, agitatsioon või ärevus, peavalu, iiveldus, oksendamine ja värisemine.
Kui te märkate Sertraline Lannacher’i võtmise lõpetamisel endal mõnda nendest kõrvaltoimetest või
mõnda teist kõrvaltoimet, palun rääkige sellest oma arstile.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõige sagedam kõrvaltoime on iiveldus. Kõrvaltoimete teke sõltub annusest ja need mööduvad sageli
ilma ravita.

Võtke viivitamatult ühendust oma arstiga:
- Kui teil tekib tõsine villiline nahalööve (mitmekujuline erüteem) (see võib esineda teie suus ja
keelel). Need võivad olla Stevensi-Johnsoni sündroomi või toksilise epidermise nekrolüüsina
(TEN) tuntud haigusseisundi nähud. Nendel juhtudel lõpetab arst teie ravi.
- Allergiline reaktsioon või allergia, mis võib hõlmata sümptomeid, nagu sügelev nahalööve,
hingamisprobleemid, hingeldus, silmalaugude, näo või huulte turse.
- Kui teil tekib agitatsioon, segasus, kõhulahtisus, kõrge palavik ja vererõhk, liigne higistamine
ning südametöö kiirenemine. Need on serotoniinisündroomi sümptomid. See sündroom võib
harvadel juhtudel tekkida siis, kui võtate teatud ravimeid ühel ja samal ajal sertraliiniga. Teie
arst võib soovida teie ravi lõpetada.
- Kui teie nahk ja silmad muutuvad kollaseks.
- Kui teil tekivad depressioonisümptomid koos enesetapumõtetega.
- Kui te muutute rahutuks ega ole võimeline rahulikult istuma või seisma. Selliste sümptomite
teke on tõenäolisem ravi esimestel nädalatel.

Järgmisi kõrvaltoimeid täheldati täiskasvanutel:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 patsiendil 10-st):
Unetus, peapööritus, unisus, peavalu, kõhulahtisus, iiveldus, suukuivus, ejakulatsioonihäire, väsimus.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1...10 patsiendil 100-st):
Kurguvalu, isutus, söögiisu suurenemine, depressioon, isiksusetunde kadu (enda tunnetamine
võõrana), luupainajad, ärevus, agitatsioon, erutuvus, seksuaalse huvi langus, hammaste krigistamine,
tuimus ja pakitsustunne, värisemine, lihaspinge, maitsehäire, kontsentreerumisvõime langus,
nägemishäired, helin kõrvades, südamepekslemine, kuumahood, haigutamine, kõhuvalu,
oksendamine, kõhukinnisus, seedehäired, gaasid, lööve, suurenenud higistamine, lihasvalu,
seksuaalfunktsiooni häired, erektsioonihäired, valu rindkeres.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1...10 patsiendil 1000-st):
Köha, vesine nina, hallutsinatsioonid, ülim õnnetunne, hoolivuse puudumine, ebanormaalne
mõtlemine, krambid, tahtmatud lihaskontraktsioonid, koordinatsiooni häired, motoorne rahutus,

5 / 7

amneesia, puutetundlikkuse vähenemine, kõnehäired, peapööritus püstitõusmisel, migreen, kõrvavalu,
kiire südametegevus, kõrge vererõhk, nahaõhetus, hingamisraskused, võimalik hingeldus, õhupuudus,
ninaverejooks, söögitoruprobleemid, neelamisraskused, hemorroidid, suurenenud süljeeritus, keele
kahjustused, röhitsused, silmade turse, punakad täpid nahal, juustekadu, külm higi, kuiv nahk,
nahalööbed, osteoartriit, lihasnõrkus, seljavalu, lihastõmblused, öine urineerimine, võimetus
urineerida, suurenenud urineerimine, suurenenud urineerimissagedus, urineerimishäired,
tupeverejooks, seksuaalne düsfunktsioon naistel, halb enesetunne, külmavärinad, palavik, nõrkus,
janutunne, kehakaalu langus, kehakaalu suurenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1...10 patsiendil 10 000-st):
Soolehäired, kõrvapõletik, vähk, näärmete turse, kõrge kolesteroolitase, madal veresuhkru sisaldus,
füüsilised sümptomid stressi või emotsioonide tõttu, ravimisõltuvus, psühhootiline häire, agressioon,
paranoia, enesetapumõtted, unes kõndimine, enneaegne ejakulatsioon, kooma, ebanormaalsed
liigutused, liikumisraskused, suurenenud puutetundlikkus, sensoorsed häired, glaukoom, probleemid
pisaravedeliku tekkega, täpid silmade ees, kahekordne nägemine, silmade valguspelgus,
sidekestaalune verevalum, laienenud pupillid, südameatakk, südametöö aeglustumine,
südameprobleemid, käsivarte ja jalasäärte verevarustuse häired, kõrispasm, hingamise kiirenemine,
hingamise aeglustumine, rääkimisraskused, luksumine, veri väljaheites, suuvalu, keele haavandumine,
hambakahjustused, keele kahjustused, suu haavandumine, maksatalitluse häired, villilised nahalööbed,
follikulaarne lööve, ebanormaalne juuste tekstuur, ebanormaalne nahalõhn, luukahjustused,
vähenenud urineerimine, kusepidamatus, urineerimiskõhklus, tupeverejooks, tupepiirkonna kuivus,
punetav valulik peenis ja eesnahk, voolus suguelunditest, pikenenud erektsioon, eritis
rinnanäärmetest, song, süstekoha armistumine, ravimitaluvuse vähenemine, kõndimisraskused,
kõrvalekalded laboratoorsete analüüside tulemustes, ebanormaalsed seemnerakud, vigastused,
veresoonte lõõgastumine.

Kliinilistes uuringutes lastega ja noorukitega täheldatud kõrvaltoimed olid üldiselt täiskasvanutega
samasugused. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed lastel ja noorukitel olid peavalu, unetus, kõhulahtisus
ja iiveldus.

Sertraliini turustamise järgselt on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:
Vere valgeliblede arvu vähenemine, vereliistakute arvu vähenemine, kilpnäärmehormoonide sisalduse
langus, endokriinsed häired, naatriumi vaegus veres, hirmutavad unenäod, suitsidaalne käitumine,
lihaste liigutamise probleemid (motoorne rahutus, lihaspinge ja kõndimisraskused), minestamine,
nägemishäired, verejooksud (ninaverejooks, maoverejooks või veri uriinis), pankreatiit, tõsised
maksatalitluse häired, ikterus, nahaturse, nahareaktsioonid päikesele, sügelemine, liigesevalu,
lihaskrambid, rinnanäärmete suurenemine, ebaregulaarne menstruatsioon, jalgade turse,
verehüübimisprobleemid ja tõsine allergiline reaktsioon.

Seda tüüpi ravimit võtvatel patsientidel on täheldatud luumurdude tekkeriski suurenemist.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada Eesti
Ravimiametit, koduleht: www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi
ohutusest.6 / 7

5. Kuidas SERTRALINE LANNACHER säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sertraline Lannacher sisaldab
- Toimeaine on sertraliin. Üks tablett sisaldab 50 mg või 100 mg sertraliini (vesinikkloriidina).
- Teised koostisosad on:
Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, naatriumtärklisglükolaat, kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat,
hüdroksüpropüültselluloos, polüsorbaat 80, magneesiumstearaat
Tableti kate: hüpromelloos, propüleenglükool, titaandioksiid (E171).

Kuidas Sertraline Lannacher välja näeb ja pakendi sisu
Sertraline Lannacher 50 mg või 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid:
valged või hallikasvalged, kaksikkumerad, mille ühel küljel on poolitusjoon.

Blisterpakendis 10, 14, 20, 28 või 30 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
G.L. Pharma Ges.m.b.H,
Schlossplatz 1,
8502 Lannach,
Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Covalent OÜ
Pärnu mnt 102c
11312 Tallinn
Tel: +372 6600945
Faks: +372 6600946

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2013.


_______________________________________________________________________________

7 / 7

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Toksilisus
Lähtudes olemasolevatest andmetest, on sertraliinil üleannustamise korral suur ohutusvaru. On
registreeritud sertraliini üleannustamisi kuni 13,5 g. Surmajuhtumeid on täheldatud seoses sertraliini
üleannustamisega, kui ravimit on kombineeritud teiste ravimite ja/või alkoholiga. Seetõttu tuleb iga
üleannustamist käsitleda kui intensiivravi vajavat juhtu.

Sümptomid
Üleannustamise sümptomid on serotoniini vahendatud kõrvaltoimed, nagu unisus, seedetrakti häired
(iiveldus ja oksendamine), tahhükardia, treemor, agitatsioon ja pearinglus. Harvemini on täheldatud
koomat.

Ravi
Sertraliini jaoks ei ole spetsiifilist antidooti. Vajadusel vabastada hingamisteed ning tagada piisav
hapniku juurdepääs ja kopsude ventilatsioon. Üleannustamise ravis tuleb kaaluda aktiivsöe
kasutamist, mida võib kasutada koos lahtistiga ja mis võib olla vähemalt sama tõhus kui maoloputus.
Oksendamise esilekutsumist ei soovitata. Tuleb jälgida südametegevust ja teisi elutähtsaid näitajaid
koos samaaegse üldiste ja sümptomaatiliste toetavate meetmete rakendamisega. Sertraliini suure
jaotusruumala tõttu ei ole tõenäoliselt kasu forsseeritud diureesist, dialüüsist, hemoperfusioonist ega
verevahetusest.
Samasse klassi kuuluvate ravimite toime: epidemioloogilised uuringud, kus osalesid peamiselt
50-aastased ja vanemad patsiendid, on näidanud selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid ja
tritsüklilisi antidepressante võtvatel patsientidel luumurdude tekkeriski suurenemist. Riski
tekkemehhanism ei ole teada.


8 / 7Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Sertraline Lannacher, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Sertraline Lannacher, 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Sertraline Lannacher 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid.
Üks tablett sisaldab sertraliinvesinikkloriidi koguses, mis vastab 50 mg sertraliinile.

Sertraline Lannacher 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid.
Üks tablett sisaldab sertraliinvesinikkloriidi koguses, mis vastab 100 mg sertraliinile.

INN. Sertralinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.
Valge või hallikasvalge kaksikkumer tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed