KYTRIL

Toimeained: granisetroon

Ravimi vorm: süste-/infusioonilahuse kontsentraat

Ravimi tugevus: 1mg 1ml 1ml 5TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on KYTRIL ja milleks seda kasutatakse

Kytril sisaldab toimeainet nimega granisetroon. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse 5-HT
3
retseptori antagonistideks või antiemeetikumideks.

Kytril’i kasutatakse muust ravist, näiteks keemia- või kiiritusravist, ning operatsioonist tingitud
iivelduse ja oksendamise vältimiseks või raviks.

Süstelahus on ette nähtud kasutamiseks täiskasvanutel ja lastel alates 2 aasta vanusest.

2. Mida on vaja teada enne KYTRIL võtmist

Mida on vaja teada enne Kytril'i manustamist

Ärge kasutage Kytril'i:

kui olete granisetrooni või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes
-
allergiline.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne süste teostamist nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Kytril’i kasutamist pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga, eriti juhul:

kui teil esineb soolefunktsiooni häireid soolesulguse tõttu.
- kui teil on probleeme südamega, kui te saate vähiravi ravimiga, mis teadaolevalt kahjustab
-
südant või teil on muutunud soolade, näiteks kaaliumi-, naatriumi- või kaltsiumisisaldus
organismis (elektrolüütide tasakaaluhäired).

kui te võtate teisi 5-HT retseptori antagoniste. Nendeks on dolasetroon, ondansetroon, mida
-
3
kasutatakse sarnaselt Kytril’iga iivelduse ja oksendamise raviks ja vältimiseks.

Serotoniini sündroom on harv, kuid potentsiaalselt eluohtlik reaktsioon, mis võib tekkida Kytril’i
kasutamisel. See võib põhjustada tõsiseid muutusi aju, lihaste ja seedetrakti talitluses. See reaktsioon
võib tekkida Kytril’i kasutamisel üksinda, kuid see tekib suurema tõenäosusega Kytril’i kasutamisel
koos teatud teiste ravimitega. Rääkige arstile, meditsiiniõele või arstile kindlasti kõikidest
kasutatavatest ravimitest.

Muud ravimid ja Kytril
Teatage oma arstile, meditsiiniõele või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või
kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. See on
vajalik sellepärast, et Kytril võib mõjutada mõnede teiste ravimite toimet. Samuti võivad mõned teised
ravimid mõjutada Kytril’i toimet.

Eriti tähtis on teavitada oma arsti, meditsiiniõde või apteekrit järgmiste ravimite kasutamisest:

ravimid, mida kasutatakse ebakorrapärase südametegevuse raviks, teised 5-HT retseptori
-
3
antagonistid, näiteks dolasetroon või ondansetroon (vt ülal lõik „Hoiatused ja
ettevaatusabinõud“);

fenobarbitaal, mida kasutatakse epilepsia raviks;
- ketokonasool, mida kasutatakse seennakkuste raviks;
- antibiootikum erütromütsiin, mida kasutatakse bakteriaalsete nakkuste raviks;
- SSRI-d (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid), mida kasutatakse depressiooni
-
ja/või ärevuse raviks, sealhulgas fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin, fluvoksamiin, tsitalopraam,
estsitalopraam;

SNRI-d (serotoniini-noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid), mida kasutatakse depressiooni
-
ja/või ärevuse raviks, sealhulgas venlafaksiin, duloksetiin.

Rasedus ja imetamine
Teile ei tohi seda süstet teha, kui te olete rase, üritate rasestuda või toidate last rinnaga, välja arvatud
juhul, kui arst on seda soovitanud.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kytril ei mõjuta tõenäoliselt autojuhtimise ega masinate ja mehhanismidega töötamise võimet.

Kytril sisaldab
Kytril sisaldab naatriumi.

3. Kuidas KYTRIL võtta

Kuidas Kytril'i manustatakse

Seda ravimit manustab teile arst või meditsiiniõde. Kytril'i soovitatav annus varieerub sõltuvalt
patsiendist. See sõltub teie vanusest, kehakaalust ning sellest, kas seda ravimit manustatakse teile
iivelduse ja oksendamise vältimiseks või raviks. Arst määrab, kui palju ravimit teile manustada.

Kytril'i võib manustada veenisiseselt (intravenoosselt).

Kiiritus- või keemiaravijärgse iivelduse või oksendamise vältimine
Süste tehakse teile enne kiiritus- või keemiaravi algust. Ravimi veenisisene manustamine kestab
30 sekundit kuni 5 minutit ning annus jääb tavaliselt vahemikku 1...3 mg. Enne manustamist võidakse
ravimit lahjendada.

Kiiritus- või keemiaravijärgse iivelduse või oksendamise ravi
Ravimi manustamine kestab 30 sekundit kuni 5 minutit ning annus jääb tavaliselt vahemikku 1...3 mg.
Enne veenisisest manustamist võidakse ravimit lahjendada. Pärast esimest annust võidakse teile
manustada veel annuseid. Kahe annuse manustamise vahele peab jääma vähemalt 10 minutit.
Maksimaalselt tohib Kytril’i manustada 9 mg ööpäevas.

Kombinatsioon steroididega
Kortikosteroidideks nimetatud ravimite samaaegne kasutamine võib süste toimet parandada.
Steroidina manustatakse kas 8...20 mg deksametasooni enne kiiritus- või keemiaravi või 250 mg
metüülprednisolooni nii enne kui ka pärast kiiritus- või keemiaravi.

Kasutamine lastel iivelduse või oksendamise vältimiseks või raviks kiiritus- või keemiaravi-
järgselt
Lastele manustatakse Kytril’i veenisiseselt nagu eespool kirjeldatud ning annus sõltub lapse
kehakaalust. Ravimit lahjendatakse ja manustatakse enne kiiritus- või keemiaravi 5 minuti jooksul.
Lastele manustatakse maksimaalselt 2 annust ööpäevas, vähemalt 10-minutilise vahega.

Operatsioonijärgse iivelduse või oksendamise ravi
Ravimi veenisisene manustamine kestab 30 sekundit kuni 5 minutit ning annus on tavaliselt 1 mg.
Kytril’i manustatakse maksimaalselt 3 mg ööpäevas.

Kasutamine lastel operatsioonijärgse iivelduse või oksendamise vältimiseks või raviks
Lastel ei kasutata seda ravimit operatsioonijärgse iivelduse või oksendamise raviks.

Kui teile manustatakse liiga palju Kytril’i
Kuna seda ravimit manustab teile arst või meditsiiniõde, ei ole tõenäoline, et teile manustatakse liiga
palju ravimit. Ent kui olete sellepärast mures, rääkige oma arsti või meditsiiniõega. Üleannustamise
sümptomiteks on kerged peavalud. Teid ravitakse sõltuvalt teil esinevatest sümptomitest.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või
apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui te
märkate järgmist probleemi, peate otsekohe pöörduma arsti poole:

allergilised reaktsioonid (anafülaksia). Nähtudeks võivad olla kõri-, näo-, huulte ja suuturse,
-
hingamis- või neelamisraskus.

Muud kõrvaltoimed, mis võivad tekkida selle ravimi kasutamise ajal:

Väga sage: võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st

peavalu.
- kõhukinnisus. Arst jälgib teie seisundit.
-

Sage: võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st

unehäired (unetus).
- maksafunktsiooni häired, mida näitavad vereanalüüsid.
- kõhulahtisus.
-

Aeg-ajalt: võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st

nahalööbed või allergiline nahareaktsioon või nõgestõbi (urtikaaria). Nähtudeks võivad olla
-
punased, ümbritsevast nahapinnast kõrgemad sügelevad muhud.

südamerütmi muutused ja muutused EKG-s (südamefunktsiooni elektriline salvestis).
- ebanormaalsed tahtmatud liigutused, näiteks värisemine, lihasjäikus ja lihaste kokkutõmbed.
- serotoniini sündroom. Selle nähtudeks võivad olla palavik, higistamine, värisemine,
-
kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, lihaste värinad, tõmblused või jäikus, üliaktiivsed
refleksid, koordinatsioonihäired, kiire südametegevus, vererõhu muutused, segasus, erutus,
rahutus, hallutsinatsioonid, meeleolu muutused, teadvuse kaotus ja kooma.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.
Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas KYTRIL säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja/või ampullil pärast
"Kõlblik kuni" (EXP). Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida ampull välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast lahjendamist tuleb valmislahust hoida temperatuuril 2oC...8oC ja kasutada see ära 24 tunni
jooksul pärast lahjendamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Kytril sisaldab

Toimeaine on granisetroon.
-
Üks ml süste- või infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 1 mg granisetrooni (vesinikkloriidina).

Abiained on naatriumkloriid, süstevesi, sidrunhappemonohüdraat, vesinikkloriidhape ja
-
naatriumhüdroksiid pH (happesuse) korrigeerimiseks.

Kuidas Kytril välja näeb ja pakendi sisu
Kytril süste- või infusioonilahuse kontsentraat on selge värvitu vedelik 1 ml värvitust klaasist
ampullides. Pakendis on 1 või 5 ampulli. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
1 ml Kytril’i lahust sisaldab 1 mg granisetrooni (vesinikkloriidina).
Üks 1 ml ampull sisaldab 1 mg granisetrooni (vesinikkloriidina).

Lahjendamine
Ainult ühekordseks kasutamiseks. Enne kasutamist lahjendada. Enne süsti või infusiooni teel
manustamist tuleb preparaat lahjendada.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Roche Eesti OÜ
Lõõtsa 2
11415 Tallinn, Eesti
Tel: + 372 6 177 380

Tootja
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Saksamaa


See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Austria, Belgia, Bulgaaria, TÅ¡ehhi Vabariik, Eesti, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg,
Holland, Portugal, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik: Kytril
Saksamaa: Kevatril

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2015

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti (EMA) kodulehel
http://www.ema.europa.eu/.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Kytril, 1 mg/1 ml süste- või infusioonilahuse kontsentraat

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks ml süste- või infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 1 mg granisetrooni (vesinikkloriidina).

INN. Granisetronum

Teadaolevat toimet omav abiaine: naatrium

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süste- või infusioonilahuse kontsentraat.
Süste- või infusioonilahuse kontsentraat on selge värvitu vedelik.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Granisetroon on näidustatud täiskasvanutel
- keemia- ja kiiritusraviga kaasneva ägeda iivelduse ja oksendamise ennetamiseks ja raviks;
- operatsioonijärgse iivelduse ja oksendamise ennetamiseks ja raviks.

Granisetroon on näidustatud keemia- ja kiiritusraviga kaasneva hilise iivelduse ja oksendamise
ennetamiseks.

Granisetroon on näidustatud keemiaraviga kaasneva ägeda iivelduse ja oksendamise
ennetamiseks ja raviks lastel alates 2 aasta vanusest.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Keemia- ja kiiritusravist tingitud iiveldus ja oksendamine

Ennetamine (äge ja hiline iiveldus)
Granisetrooni süste- või infusioonilahust manustatakse annuses 1...3 mg
(10...40 mikrogrammi/kg) kas aeglase veenisisese süstena või lahjendatult veenisisese infusiooni
teel 5 minuti jooksul enne keemiaravi algust. Lahus tuleb lahjendada arvestusega 5 ml mg kohta.

Ravi (äge iiveldus)
Granisetrooni süste- või infusioonilahust manustatakse annuses 1...3 mg
(10...40 mikrogrammi/kg) kas aeglase veenisisese süstena või lahjendatuna veenisisese
infusiooni teel 5 minuti jooksul. Lahus tuleb lahjendada arvestusega 5 ml mg kohta.
Granisetrooni süste -või infusioonilahuse säilitusannuse võib järgnevalt manustada vähemalt 10
minuti pärast. 24 tunni jooksul manustatav maksimaalne annus ei tohi ületada 9 mg.

Kombinatsioon koos kortikosteroidiga
Parenteraalselt manustatud granisetrooni toimet võib suurendada kortikosteroidi veenisisese
lisaannuse manustamisega, nt 8...20 mg deksametasooni manustada enne tsütostaatikumiga ravi
alustamist või 250 mg metüülprednisolooni manustada enne keemiaravi algust ja vahetult pärast
keemiaravi lõppu.

Lapsed
Granisetrooni süste- või infusioonilahuse kontsentraadi kasutamise ohutus ja efektiivsus
2-aastastel ja vanematel lastel keemiaraviga kaasneva ägeda iivelduse ja oksendamise
ennetamiseks ja raviks (kontrollimiseks) ning keemiaravist tingitud hilise iivelduse oksendamise ennetamiseks on hästi tõestatud. Annus 10...40 mikrogrammi/kg kehakaalu kohta
(kuni 3 mg) manustatakse veenisisese infusiooni teel, lahjendatuna 10...30 ml
infusioonivedelikus ja manustatuna 5 minuti jooksul enne keemiaravi algust. Vajadusel võib 24
tunni jooksul manustada ühe lisaannuse. Lisaannust ei tohi manustada enne, kui esimesest
infusioonist on möödunud vähemalt 10 minutit.

Operatsioonijärgne iiveldus ja oksendamine
Granisetrooni süste- või infusioonilahust manustatakse annuses 1 mg (10 mikrogrammi/kg)
aeglase veenisisese süstena. 24 tunni jooksul manustatav maksimaalne annus ei tohi ületada
3 mg.

Ravimi kasutamisel operatsioonijärgse iivelduse ja oksendamise profülaktikaks peab
manustamine olema lõpetatud enne anesteesia induktsiooni.

Lapsed
Olemasolevad andmed on esitatud lõigus 5.1, aga soovitusi annustamise kohta pole võimalik
anda. Puuduvad piisavad kliinilised andmed, et soovitada süstelahuse manustamist lastele
operatsioonijärgse iivelduse ja oksendamise vältimiseks ja raviks.

Patsientide erigrupid

Eakad inimesed ja neerukahjustus
Eakatel ega neerukahjustusega patsientidel ei ole erilised ettevaatusabinõud vajalikud.

Maksakahjustus
Hetkel puuduvad tõendid kõrvaltoimete suurema esinemissageduse kohta maksakahjustusega
patsientidel. Granisetrooni kineetika alusel, kuigi annuse korrigeerimine ei ole vajalik, tuleb
ravimit selles patsiendirühmas kasutada teatud ettevaatusega (vt lõik 5.2).

Ravimit võib manustada aeglase veenisisese süstena (30 sekundi jooksul) või veenisisese
infusiooni teel, lahjendatuna 20...50 ml sobivas infusioonivedelikus ja manustada 5 minuti
jooksul.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kuna granisetroon võib aeglustada soole motoorikat, tuleb alaägeda sooleobstruktsiooni
nähtudega patsiente granisetrooni manustamise järgselt jälgida.

Sarnaselt teiste 5-HT antagonistidega on granisetrooni kasutamisel kirjeldatud muutusi EKG-s,
3
sealhulgas QT-intervalli pikenemist. Olemasolevate südame rütmihäirete või erutusjuhte
häiretega patsientidel võivad need põhjustada kliinilisi tagajärgi. Seetõttu peab olema ettevaatlik
patsientide puhul, kellel esinevad kaasuvad südamehaigused, kes saavad kardiotoksilist
keemiaravi ja/või kellel esinevad samaaegselt elektrolüütide tasakaaluhäired (vt lõik 4.5).

Kirjeldatud on ristuvat tundlikkust 5-HT antagonistidega (nt dolasetroon, ondansetroon).
3

Kytril on praktiliselt naatriumivaba, sest see sisaldab alla 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse
kohta (3 mg).

Teateid serotoniini sündroomi kohta on saadud 5-HT antagonistide kasutamisel üksinda, kuid
3
enamasti kombinatsioonis teiste serotonergiliste ravimitega (sh selektiivsed serotoniini
tagasihaarde inhibiitorid [SSRI-d] ja serotoniini-noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid [SNRI-
d]). Soovitatav on patsientide asjakohane jälgimine serotoniini sündroomi taoliste sümptomite
suhtes.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Sarnaselt teiste 5-HT antagonistidega on granisetrooni kasutamisel kirjeldatud muutusi EKG-s,
3
sealhulgas QT-intervalli pikenemist. Patsientide puhul, kes saavad samaaegset ravi teadaolevalt
QT-intervalli pikendavate ja/või arütmogeensete ravimitega, võivad sellel olla kliinilised
tagajärjed (vt lõik 4.4).

Tervete vabatahtlikega läbiviidud uuringutes pole täheldatud koostoimeid granisetrooni ning
bensodiasepiinide (lorasepaam), neuroleptikumide (haloperidool) või haavandtõve ravimitega
(tsimetidiin). Lisaks ei ole granisetrooni kasutamisel ilmnenud koostoimeid vähi raviks
kasutatavate emetogeensete kemoterapeutikumidega.

Anesteesias patsientidel ei ole spetsiifilisi koostoimete uuringuid läbi viidud.

Serotonergilised ravimid (nt SSRI-d ja SNRI-d): 5-HT antagonistide ja teiste serotonergiliste
3
ravimite (sh SSRI-d ja SNRI-d) samaaegse kasutamise järgselt on kirjeldatud serotoniini
sündroomi teket.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Granisetrooni kasutamise kohta rasedatel on andmeid piiratud hulgal. Loomkatsed ei näita otsest
ega kaudset kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Ettevaatusabinõuna on parem
vältida granisetrooni kasutamist raseduse ajal.

Imetamine
Ei ole teada, kas granisetroon või selle metaboliidid erituvad rinnapiima. Ettevaatusabinõuna ei
ole granisetroonravi ajal rinnaga toitmine soovitatav.

Fertiilsus
Rottidel ei avaldanud granisetroon kahjulikku mõju reproduktsioonivõimele ega fertiilsusele.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Kytril'il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Ohutusandmete kokkuvõte
Granisetrooni kasutamisel kõige sagedamini kirjeldatud kõrvaltoimed on peavalu ja
kõhukinnisus, mis võivad olla mööduvad. Granisetrooni puhul on kirjeldatud muutusi EKG-s,
sealhulgas QT-intervalli pikenemine (vt lõigud 4.4 ja 4.5).

Kõrvaltoimete kokkuvõte tabeli kujul
Järgnevas tabelis loetletud kõrvaltoimed on saadud granisetrooni ja teiste 5-HT antagonistide
3
kliinilistest uuringutest ja turuletulekujärgsetest andmetest.

Esinemissageduse kategooriad on järgmised:
Väga sage: >1/10;
Sage: >1/100 kuni <1/10;
Aeg-ajalt: >1/1000 kuni <1/100;
Harv: >1/10 000 kuni <1/1000;
Väga harv: <1/10 000

Immuunsüsteemi häired
Aeg-ajalt
Ülitundlikkusreaktsioonid, nt anafülaksia, urtikaaria
Psühhiaatrilised häired
Sage
Unetus
Närvisüsteemi häired
Väga sage
Peavalu
Aeg-ajalt
Ekstrapüramidaalsed reaktsioonid
Aeg-ajalt
Serotoniini sündroom (vt ka lõigud 4.4 ja 4.5)
Südame häired
Aeg-ajalt
QT-intervalli pikenemine
Seedetrakti häired
Väga sage
Kõhukinnisus
Sage
Kõhulahtisus
Maksa ja sapiteede häired
Sage
Maksa transaminaaside aktiivsuse tõus*
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt
Lööve
*Esines sarnase esinemissagedusega võrdlusravimit saanud patsientidel.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus
Sarnaselt teiste 5-HT antagonistidega on granisetrooni kasutamisel kirjeldatud muutusi EKG-s,
3
sealhulgas QT-intervalli pikenemine (vt lõigud 4.4 ja 4.5).

Sarnaselt teiste 5-HT antagonistidega on Kytril’i ja teiste serotonergiliste ravimite samaaegse
3
kasutamise järgselt kirjeldatud serotoniini sündroomi juhtusid (sealhulgas vaimse seisundi
muutused, autonoomne düsfunktsioon ja neuromuskulaarsed häired) (vt lõigud 4.4 ja 4.5).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist.
See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada
kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Granisetroonil spetsiifiline antidoot puudub. Üleannustamisel süstena tuleb rakendada
sümptomaatilist ravi. Granisetrooni on ühekordse süstena manustatud annustes kuni 38,5 mg,
mille tagajärjel tekkis kerge peavalu, kuid muid tagajärgi ei ilmnenud.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: oksendamis- ja iiveldusvastased ained, serotoniini (5-HT )
3
antagonistid.
ATC-kood: A04AA02

Neuroloogilised mehhanismid, serotoniini vahendatud iiveldus ja oksendamine
Serotoniin on põhiline neurotransmitter, mis on seotud oksendamisega keemia- või kiiritusravi
järgselt. 5-HT retseptorid paiknevad kolmes kohas: uitnärvi lõpmetes seedetraktis ning ajutüve
3
oksekeskuse area postrema’s ja nucleus tractus solidarius’es asuvates kemoretseptorite trigger-
tsoonides. Kemoretseptorite trigger-tsoonid paiknevad neljanda ajuvatsakese kaudaalses osas
(area postrema). Sellel struktuuril puudub efektiivne hematoentsefaalne barjäär ning see tuvastab
emeetilised ained nii süsteemses vereringes kui ka tserebrospinaalvedelikus. Oksekeskus paikneb
ajutüve medullaarsetes struktuurides. See saab impulsse kemoretseptorite trigger-tsoonidest ning
uitnärvilt ja sümpaatilistelt närvidelt soolest.

Pärast kokkupuudet kiiritusega või tsütotoksiliste ainetega vabaneb serotoniin (5-HT) peensoole
limaskesta enterokromafiinrakkudest, mis külgnevad uitnärvi aferentsete neuronitega, millel
paiknevad 5-HT retseptorid. Vabanenud serotoniin aktiveerib 5-HT retseptorite kaudu
3
3
uitnärvirakke, mis lõpptulemusena viib tugeva oksendamiseni, mida vahendab kemoretseptorite
trigger-tsoon area postrema’s.

Toimemehhanism
Granisetroon on tugevatoimeline antiemeetiline ravim ja väga selektiivne 5-hüdroksütrüptamiini
(5-HT ) retseptorite antagonist. Radioaktiivselt märgistatud ravimi seonduvuse uuringud on
3
näidanud, et granisetrooni afiinsus teiste retseptorite (sh 5-HT ja dopamiini D ) suhtes on
2
väheoluline.

Keemia- ja kiiritusravist tingitud iiveldus ja oksendamine
Veenisiseselt manustatud granisetroon hoiab ära keemiaravist tingitud iivelduse ja oksendamise
täiskasvanutel ja lastel vanuses 2...16 aastat.

Operatsioonijärgne iiveldus ja oksendamine
Veenisiseselt manustatud granisetroon on efektiivne postoperatiivse iivelduse ja oksendamise
profülaktikaks ja raviks täiskasvanutel.

Granisetrooni farmakoloogilised Kirjeldatud on koostoimeid neurotroopsete ja muude toimeainetega toime kaudu tsütokroom
P450 süsteemile (vt lõik 4.5).

In vitro uuringud on näidanud, et granisetroon ei mõjuta tsütokroom P450 ensüümi 3A4 (mis
osaleb mõningate peamiste narkootiliste ainete metabolismis). Kuigi in vitro on ilmnenud, et
ketokonasool inhibeerib granisetrooni aromaatse tuuma oksüdatsiooni, ei peeta seda toimet
kliiniliselt oluliseks.

Kuigi 5-HT retseptorite antagonistide kasutamisel on täheldatud QT-intervalli pikenemist (vt
3
lõik 4.4), avaldub see toime sellise sageduse ja ulatusega, et sellel puudub kliiniline tähtsus
tervete isikute puhul. Sellest hoolimata on soovitatav EKG-s muutuste ja kliiniliste kõrvalekallete
jälgimine, kui patsienti ravitakse samaaegselt ka ravimitega, mis teadaolevalt põhjustavad QT-
intervalli pikenemist (vt lõik 4.5).

Kasutamine lastel
Candiotti et al on kirjeldanud granisetrooni kliinilist kasutamist lastel. Prospektiivses,
mitmekeskuselises, randomiseeritud, topeltpimedas, paralleelsete gruppidega uuringus hinnati
157 last vanuses 2...16 aastat, kellele tehti plaaniline operatsioon. Enamikul patsientidel täheldati
operatsioonijärgse iivelduse ja oksendamise täielikku puudumist esimese 2 tunni jooksul pärast
operatsiooni.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Suukaudselt manustatud ravimi farmakokineetika on lineaarne soovitatust kuni 2,5 korda
suurema annuse kasutamisel täiskasvanutel. Laialdasest annustamisprogrammist on selgunud, et
antiemeetiline toime ei ole selgelt korrelatsioonis granisetrooni manustatud annuste ega
plasmakontsentratsioonidega.

Granisetrooni esialgse profülaktilise annuse neljakordistamisel ei muutunud ravile reageerinud
patsientide arv ega sümptomite taandumise kestus.

Jaotumine
Granisetrooni jaotumine on ulatuslik: keskmine jaotusruumala on ligikaudu 3 l/kg.
Plasmavalkudega seondub ligikaudu 65% toimeainest.

Biotransformatsioon
Granisetroon metaboliseerub peamiselt maksas oksüdatsiooni teel, millele järgneb konjugatsioon.
Põhilised ühendid on 7-OH-granisetroon ja selle sulfaat- ning glükuroniidkonjugaadid. Kuigi
täheldatud on 7-OH-granisetrooni ja indasoliin N-desmetüülgranisetrooni antiemeetilisi omadusi,
ei ole tõenäoline nende oluline roll granisetrooni farmakoloogilises toimes inimestel.
In vitro maksa mikrosoomide uuringud näitavad, et ketokonasool inhibeerib granisetrooni
põhilist metabolismi rada, mis viitab sellele, et metabolismi vahendavad tsütokroom P450 3A
ensüümid (vt lõik 4.5).

Eritumine
Ravim elimineeritakse peamiselt maksas toimuva metabolismi teel. Uriiniga eritub granisetrooni
manustatud annusest 12% muutumatul kujul ja metaboliitidena ligikaudu 47%. Ülejäänud osa
annusest eritub roojaga metaboliitidena. Plasma keskmine poolväärtusaeg ravimi suukaudse ja
veenisisese manustamise järgselt on ligikaudu 9 tundi, mis on erinevatel patsientidel varieeruv.

Farmakokineetika patsientide erigruppides

Neerupuudulikkus
Raske neerupuudulikkusega patsientidel üldjuhul ei erinenud ravimi farmakokineetika pärast
ühekordset veenisisest manustamist tervete uuritavate omast.

Maksakahjustus
Kasvajalisest protsessist tingitud maksakahjustusega patsientidel oli intravenoosse annuse
plasmakliirens ligikaudu poole võrra aeglustunud võrreldes maksakahjustuseta patsientidega.
Nendele muutustele vaatamata ei ole annuse korrigeerimine vajalik (vt lõik 4.2).

Eakad inimesed
Eakatel patsientidel ei erinenud ravimi farmakokineetika pärast ühekordset veenisisest
manustamist nooremate täiskasvanud patsientide omast.

Lapsed
Lastel on ravimi farmakokineetika pärast ühekordset veenisisest manustamist sarnane
täiskasvanute omaga, kui vastavaid näitajaid (jaotusruumala, kogu plasmakliirens)
korrigeeritakse kehakaalu järgi.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, reproduktsioonitoksilisuse ja genotoksilisuse
mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Kartsinogeensuse
uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele, kui ravimit kasutati inimestele
soovitatavas annuses. Kuid suuremates annustes või pikema aja jooksul manustatuna ei saa
välistada kartsinogeensuse riski.
Uuring, mis viidi läbi kloonitud inimese südame ioonkanalitel näitas, et granisetroon võib
mõjutada südame repolarisatsiooni läbi HERG kaaliumikanalite blokaadi. On leitud, et
granisetroon blokeerib nii naatriumi- kui kaaliumikanaleid, mis võib mõjutada nii
depolarisatsiooni kui repolarisatsiooni läbi PR, QRS ja QT-intervalli pikendamise. Need andmed
aitavad selgitada mõningate EKG-s esinevate muutuste (eriti QT- ja QRS-intervalli pikenemine)
molekulaarseid mehhanisme, mida seostatakse selle ravimirühmaga. Samas ei muutu südame
löögisagedus, vererõhk ega EKG-pilt. Kui muutused ilmnevad, on need üldjuhul kliinilise
tähenduseta.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumkloriid
Sidrunhappe monohüdraat
Vesinikkloriidhape
Naatriumhüdroksiid
Süstevesi

6.2. Sobimatus

Teised ravimid
Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud
lõigus 6.6.

Võimalikud koostoimed
Selle preparaadi lahjendamiseks tuleb kasutada klaaspudeleid ja/või polüpropüleensüstlaid.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb valmislahus kohe ära kasutada. Kui lahust ei
kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt
ületada 24 tundi temperatuuril 2...8 °C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud
kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Vt ka lõik 6.6.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida ampull välispakendis, valguse eest kaitstult.
Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi lahjendamist vt lõik 6.3.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Süstelahuse esmane pakend on 1 ml värvitu klaasampull.

Pakendis on 1 või 5 ampulli. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Hävitamine
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Lahjendamine
Ainult ühekordseks kasutamiseks. Enne kasutamist lahjendada.
Enne süsti või infusiooni teel manustamist tuleb preparaat lahjendada.

Täiskasvanutele: sobiv annus tuleb lahjendada kogumahuni 5...15 ml (aeglase veenisüstena
manustamiseks) või 20...50 ml (veeniinfusiooni teel manustamiseks) mis tahes järgnevate
lahustega: 0,9% naatriumkloriidilahus, 0,18% naatriumkloriidilahus ja 4% glükoosilahus,
5% glükoosilahus; 1,85% Hartmanni lahus, naatriumlaktaadi lahus ja 10% mannitoolilahus.

Lastele: sobiv annus tuleb lahjendada (nagu täiskasvanutel) kogumahuni 10...30 ml.

Soovitatud lahustite kasutamisel on valmislahus toatemperatuuril stabiilne vähemalt 24 tundi.

7. Müügiloa hoidja

Roche Eesti OÜ,
Lõõtsa 2,
11415 Tallinn, Eesti

8. Müügiloa number

137596

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 08.02.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.01.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2015

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti (EMA) kodulehel
http://www.ema.europa.eu/.