IMDUR

Toimeained: isosorbiitmononitraat

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 60mg 30TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on IMDUR ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Imdur
Imduri toimeaine on paigutatud Durules-tüüpi tabletti, mis vabastab seda kontrollitult pika aja
jooksul. Imdur Durules-tüüpi tableti toestik ei lahustu seedemahlade toimel, kuid laguneb
üldjuhul sooleperistaltika toimel pärast seda, kui kogu toimeaine on sellest vabanenud.

Imdur Durules tabletid tagavad ravimi ühtlase toime kogu päeva jooksul.

Kuidas Imdur toimib
Imduri toimeaine isosorbiitmononitraat kuulub nitraatideks kutsutavate ravimite rühma.
Ravim lõõgastab veresoonte seintes asuvaid silelihaseid, laiendades artereid ja veene. Sellega
paraneb verevool ja väheneb koormus südamele.

Imdur on näidustatud füüsilisest koormusest või stressist põhjustatud südame ja rindkere
valude ärahoidmiseks (stenokardia profülaktiline ravi).

2. Mida on vaja teada enne IMDUR võtmist

Ärge kasutage Imduri, kui:

- te olete ülitundlik isosorbiitmononitraadi või ravimi mõne koostisosa suhtes. Seepärast
teavitage oma arsti, kui teil on esinenud ebatavalisi reaktsioone ravimite kasutamisel.

- teil on madal vererõhk või muud südameprobleemid.

Imduri manustamisega samaaegselt ei tohi kasutada erektsioonihäirete raviks kasutatavaid
fosfodiesteraas tüüp 5 inhibiitoreid, nt Viagrat (sildenafiil), Levitrat (vardenafiil) ja Cialist
(tadalafiil).
Imdur ei ole näidustatud ägedate rinnaangiini hoogude raviks. Ägeda hoo korral kasutage
nitroglütseriini nagu teie arst on soovitanud.


Ärge kasutage teistele haigetele määratud ravimit.
Ärge andke ravimit Imdur lastele.
Ärge kasutage Imduri, kui mõni ülaltoodud punktidest käib teie kohta. Kui te ei ole kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Imduri kasutamist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Mõningatel juhtudel tuleb Imduri kasutamisel olla eriti ettevaatlik. Seepärast teavitage alati
oma raviarsti ka teistest terviseprobleemidest, eriti kui need on seotud südame või madala
vererõhuga.

Rasedus
Enne ravi alustamist teavitage oma arsti, kui olete rase või kavatsete rasestuda.
Ärge kasutage ravimit Imdur raseduse ajal, tehke seda ainult juhul, kui teie arst seda teile
soovitab. Kui rasestute Imduri kasutamise ajal, teavitage sellest kohe oma arsti.

Imetamine
Enne Imduri kasutamist teavitage oma arsti, kui toidate last rinnapiimaga.
Ärge kasutage ravimit Imdur rinnapiimaga toitmise ajal, tehke seda ainult juhul, kui arst seda
teile soovitab.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Alustades ravi Imduriga võite tunda peapööritust. Seega selgitage enne auto juhtimist või
seadmete käsitsemise alustamist välja, milline on Imduri toime teile.

Muud ravimid ja Imdur
Ravimit Imdur ja erektsioonihäirete raviks kasutatavate fosfodiesteraas tüüp 5 inhibiitorite
nagu Viagra (sildenafiil), Levitra (vardenafiil) ja Cialise (tadalafiil) samaaegsel kasutamisel
võivad tekkida tõsised kõrvaltoimed. Ravimi Imdur manustamisega samaaegselt ei tohi
nimetatud ravimeid kasutada.

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

3. Kuidas IMDUR võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile määranud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.
Ravimit Imdur võib võtta koos toiduga või tühja kõhuga.
Toimeaine pikenenud vabanemisega tabletid on poolitusjoonega ning neid saab hõlpsasti
poolitada. Poolitatud või poolitamata Imduri tablette ei tohi närida ega purustada ja need tuleb
alati alla neelata tervelt, koos poole klaasi vedelikuga.

Imduri tavaline annus on 60 mg ühe annusena hommikul. Vajadusel võib teie arst suurendada
annust kuni 120 mg-ni ühekordse annusena hommikul.
Teie arst võib otsustada ravi alustada väiksema annusega - 30 mg ööpäevas esimestel 2...4
ravipäeval, vähendamaks peavalu tekkimise võimalust.

Tablett on lahustumatu toestikuga, mis laguneb toimeaine vabanemise järgselt. Harva võib
tableti toestik lagunemata läbida seedekulgla ja sattuda väljaheitesse, kuid seejuures on
toimeaine sellest täielikult vabanenud.

Imduri annust ei pea eakatele patsientidele kohandama, juhul kui seda ei tingi madal
vererõhk.Kui teile tundub, et Imduri toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui te võtate Imduri rohkem, kui ette nähtud

Kui olete sisse võtnud rohkem Imduri, kui oleks pidanud, võtke viivitamatult ühendust oma
arstiga.
Üleannustamise tunnused on: pulseeriv peavalu, erutus, punetus, külm higi, pearinglus,
iiveldus, oksendamine; tunne, et liigute ise või et liigub ümbrus, teadvuse kadu, südame
löögisageduse kiirenemine. Seetõttu on väga oluline, et te võtaksite arsti poolt määratud
annuseid. Kui ilmneb mõni nendest nähtudest, kutsuge viivitamatult arst.

Kui te unustate Imduri võtta
Ärge võtke kahekordset annust, et manustada unustatud annust. Kui te unustate Imduri
manustamata ja see tuleb teile meelde järgneva nelja tunni jooksul, siis võtke unustatud tablett
ning jätkake seejärel regulaarset raviskeemi.
Kui möödas on enam kui neli tundi, siis oodake ning võtke järgmine annus õigel ajal.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Soovimatud kõrvaltoimed mööduvad harilikult ravi jätkamisel. Ravi alustamisel võib tekkida
peavalu. Harva on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest: madal vererõhk koos pearingluse ja
iivelduse nähtudega ning südame löögisageduse tõus. Harva on täheldatud ka minestamist,
oksendamist, kõhulahtisust, nahalöövet ja sügelust. Üksikutel juhtudel on ilmnenud lihasvalu.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas IMDUR säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast lühendit
„Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Imdur sisaldab
- Toimeaine on isosorbiitmononitraat. Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett
sisaldab 60 mg isosorbiitmononitraati.

Abiained on naatriumalumiiniumsilikaat, parafiin, hüdroksüpropüültselluloos,
-
magneesiumstearaat, kolloidne ränidioksiid, hüpromelloos, makrogool, värvaine
titaandioksiid (E171), kollane värvaine raudoksiid (E172)

Kuidas Imdur välja näeb ja pakendi sisu
Imdur (Durules) 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on kollased, ovaalsed,
poolitusjoonega ja märgistatud A/ID, 7 x 13 mm.Pakend
HDPE pudel
60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 30 või 100 tabletti pakendis.

Müügiloa hoidja ja Tootja

Müügiloa hoidja:
AstraZeneca AB
S-151 85 Södertälje
Rootsi

Tootja:
AstraZeneca AB
Gärtunavägen
S-151 85 Södertälje
Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.

AstraZeneca Eesti OÜ
Järvevana tee 9
11314 Tallinn
Tel: (0) 6549 600

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2013

Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

IMDUR, 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 60 mg isosorbiitmononitraati.
INN. Isosorbide mononitrate.
Abiained vt 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

Kahvatukollane, ovaalne, poolitusjoonega, märgistatud A/ID, 7x13 mm.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

IMDURi toimeaine on paigutatud Durules-tüüpi tabletti, mis vabastab seda prolongeeritult pika aja
jooksul. IMDUR Durules-tüüpi tableti toestik ei lahustu seedemahlade toimel, kuid laguneb üldjuhul
sooleperistaltika toimel pärast seda, kui kogu toimeaine on sellest vabanenud.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Stenokardia profülaktika.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud.
IMDURi toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette võetakse 60 mg 1 kord päevas hommikul.
Annust võib vajadusel suurendada 120 mg-ni päevas.
Peavalu vältimiseks on soovitatav annust tiitrida, alustades 30 mg annusega esimese 2...4 päeva
jooksul. Tablette manustatakse koos toiduga või ilma.

60 mg tabletid on poolitusjoonega ja neid võib poolitada. Tervet ega poolitatud tabletti ei tohi närida
ega purustada, need tuleb alla neelata tervelt koos poole klaasi vedelikuga. IMDUR ei ole näidustatud
haiguse ägenemise ilmnemisel. Nendel juhtudel tuleb kasutada raviks sublingvaalseid või bukaalseid
nitroglütseriini tablette ning sprei ravimvorme.

IMDUR Durules-tüüpi tableti toestik on lahustumatu, kuid laguneb pärast seda kui kogu toimeaine on
sellest vabanenud. Mõnikord võib tableti toestik läbida mao-soolekanali lahustumatul kujul ja võib
olla nähtav väljaheites, mis aga ei viita asjaolule, et väheneks ravimi toime.

Lapsed
IMDURi ohutus ja efektiivsus ei ole lastel tõestatud.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus ravimi toimeaine, teiste nitraatide või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Versioon 3
Ravimiametis kinnitatud 31.05.2010
1/5
Äge tsirkulatoorne puudulikkus (šokk, tsirkulatoorne kollaps), kardiogeenne šokk, äge müokardi
infarkt koos madala täitumisrõhuga, hüpotensioon (süstoolne rõhk alla 90 mmHg), konstriktiivne
kardiomüopaatia, konstriktiivne perikardiit, perikardi tamponaad, kinnise nurga glaukoom.
Patsiendid, keda ravitakse IMDURiga ei tohi samal ajal kasutada fosfodiesteraas tüüp 5 inhibiitoreid
(sildenafiil, tadalafiil, vardenafiil), vt lõik 4.5.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Tähelepanu nõuavad patsiendid, kellel on raskekujulised tserebraalne arterioskleroos, tõusnud
intrakraniaalne rõhk, ortostaatiline hüpotensioon, cor pulmonale ja isheemia, mitraalklapi prolaps,
aordi- ja/või mitraalklapi stenoos.

Tähelepanu tuleb pöörata patsientide ravimisele, kellel on raske aneemia, madal vererõhk või kes on
hüpovoleemilised, et vältida vererõhu liigset langust, eriti kui nad on vertikaalses asendis. Selliste
patsientide ravi peab toimuma haiglas.

Ägeda müokardiinfarkti korral võib isosorbiitmononitraati kasutada ainult range arstliku järelevalve
all, hoiduda tuleb süstoolse rõhu langusest alla 90 mmHg.

Patsientidel, kellel on puudulik methemoglobiinreduktaasi aktiivsus või ebanormaalne hemoglobiini
süntees, on täheldatud methemoglobineemia teket.

IMDUR ei ole näidustatud ägeda stenokardiahoo leevendamiseks.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimit IMDUR ei tohi kombineerida fosfodiesteraas tüüp 5 inhibiitoritega, mis võivad suurendada
IMDURi vasodilatoorset toimet ning põhjustada tõsiseid kõrvalmõjusid nagu eluohtlikku vererõhu
langust, minestust või müokardiinfarkti. Samaaegne IMDURi ja fosfodiesteraas tüüp 5 inhibiitorite
(sildenafiil, tadalafiil, vardenafiil) kombineerimine ei ole lubatud (vt lõik 4.3). Ajavahemik nende
ravimite ning isosorbiitmononitraadi manustamise vahel peab olema vähemalt 24 tundi.

Toidu mõju IMDURi imendumisele ei ole kliiniliselt täheldatud.

Samaaegne teiste vasodilataatorite, vererõhku alandavate ravimite, AKE inhibiitorite, beeta-
blokaatorite, katsiumikanali antagonistide, diureetikumide, neuroleptikumide või tritsükliliste
antidepressantide ja alkoholi kasutamine võib tugevdada IMDUR'i vererõhku langetavat toimet.

IMDUR võib tõsta dihüdroergotamiini hüpertensiivset toimet suurendades viimase biosaadavust.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine
Loomadel läbiviidud prekliinilised uuringud pole näidanud, et isosorbiitmononitraat võiks olla
kahjulik lootele. Kuna puuduvad kliinilised kogemused isosorbiitmononitraadi kasutamise kohta
rasedatel ja rinnaga toitvatel naistel, siis võib IMDURi raseduse ja imetamise ajal kasutada vaid juhul,
kui ravist saadav kasu ületab ohud lapsele.

Pole teada, kas isosorbiitmononitraat imendub rinnapiima.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

IMDURi manustamise ajal võib esineda pearinglust ning seda tuleb arvesse võtta hoolikat tähelepanu
nõudvate tegevuste korral, nt auto juhtimisel või seadmete käsitsemisel.

4.8. Kõrvaltoimed

Versioon 3
Ravimiametis kinnitatud 31.05.2010
2/5

Enamus kõrvaltoimeid põhineb ravimi farmakoloogilistel omadustel ning sõltub annusest. Ravimi
kasutajatel võib ravi alguses esineda peavalu. See kaob tavaliselt ravi jätkamisel.
Harva on teatatud hüpotensiooni tekkest, millega võivad kaasneda pearinglus ja iiveldus,
üksikjuhtudel minestus. Ravi jätkamisel need sümptomid tavaliselt kaovad.

Organsüsteem
Esinemissagedus
Kõrvaltoime
Närvisüsteemi häired
Sage (>1/100, <1/10)
Peavalu, pearinglus
Harv (> 1/10000, <1/1000)
Minestus
Vaskulaarsed häired
Sage (>1/100, <1/10)
Vererõhu langus, tahhükardia
Seedetrakti häired
Sage (>1/100, <1/10)
Iiveldus
Aeg-ajalt (>1/1000, <1/100)
Oksendamine, kõhulahtisus
Naha ja nahaaluskoe
Harv (> 1/10000, <1/1000)
Nahalööve, sügelus
kahjustused
Lihas-skeleti ja sidekoe

Väga harv (<1/10000)
Lihasvalu
kahjustused

4.9. Üleannustamine

Nähud
Pulseeriv peavalu. Tõsisemad sümptomid on erutus, punetav ja soe nahk, külm higi, iiveldus,
oksendamine, pearinglus, minestus, tahhükardia ja vererõhu langus. Suured annused võivad
põhjustada methemoglobineemiat. Väga suured annused võivad põhjustada intrakraniaalse rõhu tõusu,
millega kaasneb segasus, tserebraalsed sümptomid ja oksendamine.

Ravi

Oksendamise esilekutsumine, aktiveeritud söe manustamine. Dialüüsist ei ole kasu. Väljendunud
hüpotensiooni korral tuleb kõigepealt patsient asetada lamavasse asendisse, jalad kõrgemale tõstetud.
Vajadusel manustada intravenoosselt vedelikku.
Adrenaliini ja selle sarnaste ainete manustamine on vastunäidustatud.
Methemoglobineemia vastu on saadaval järgmised antidoodid, sõltuvalt seisundi raskusastmest:
1. Vitamiin C: 1 g suukaudsena või naatriumsoolana intravenoosselt.
2. Metüleensinine: kuni 50 ml 1%-list metüleensinise lahust intravenoosselt.
3. Toluidiinsinine: algselt 2...4 mg/kg kehakaalu kohta rangelt intravenoosselt; korrata vajadusel
ühetunnise intervalliga 2 mg/kg kehakaalu kohta.
4. Hapnikravi, hemodialüüs, transfusioon.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: isheemiatõve vastased ained, vasodilataatorid, ATC-kood: C01DA14.

Isosorbiitmononitraadi (isosorbiitdinitraadi aktiivne metaboliit) peamine farmakoloogiline toime on
lõõgastada veresoonte silelihaseid, kutsuda esile vasodilatsioone nii arterites kui veenides
(venodilatatsioon on domineeriv). Ravi toime sõltub annusest. Madal plasmakontsentratsioon
põhjustab veenide dilatatsiooni, mistõttu veri koguneb perifeeriasse, väheneb venoosne naas
südamesse ja väheneb vasaku vatsakese diastooli lõpurõhk (eelkoormus). Kõrge
plasmakontsentratsioon põhjustab ka arterite dilatatsiooni, mistõttu väheneb perifeerne vaskulaarne
resistentsus ja langeb arteriaalne vererõhk, seetõttu väheneb südame järelkoormus.

Versioon 3
Ravimiametis kinnitatud 31.05.2010
3/5
Isosorbiitmononitraat võib omada otsest dilateerivat toimet südamepärgarteritele. Diastoli lõpurõhu ja
diastoolse mahu vähenemisega langeb ka intramuraalne rõhk, mistõttu paraneb subendokardiaalne
verevool. Isosorbiitmononitraadi kompleksne toime vähendab seega südame mehhaanilist tööd ning
parandab hapniku varustuse ja vajaduse tasakaalu müokardis.

Platseeboga kontrollitud kliinilistes uuringutes, IMDURi manustamisel 1 kord päevas, on IMDUR
efektiivne stenokardia kontrollimisel nii füüsilise jõudluse ja sümptomite ning müokardi isheemia
tunnuste vähendamisel. Toime kestus on vähemalt 12 tundi. Sellel ajal on kontsentratsioon plasmas
sama kui 1 tund pärast annuse manustamist (umbes 1300 nmol/l).

IMDURi monoteraapia on sama efektiivne kui kombinatsioonravis β-adrenoblokaatoritega ja
kaltsiumiantagonistidega.

Kõrgete või ühtlaste plasmakontsentratsioonide tõttu võib väheneda pideva ravi korral nitraatide ravi
toime. Seda saab vältida madalate plasmakontsentratsioonidega, kasutades kindlaid doseerimise
intervalle. Kui manustada IMDURi 1 kord päevas hommikuti, moodustub plasma profiil, mis on
päeval kõrge plasma sisaldusega ja öösel madala plasma sisaldusega. IMDURi manustamisel annustes
60 mg või 120 mg 1 kord päevas hommikuti ei ole tolerantsust antianginaalse ravi toime suhtes
täheldatud. IMDURiga ei ole esinenud kirjeldatud annustamise ja katkendliku nitraadiravi vahel
tagasilöögi efekti. IMDUR on ohutu ja hästi talutav ka ägeda müokardiinfarkti korral. Esimene annus
oli 30 mg, teine annus 12 tundi hiljem 30 mg, seejärel 60 mg 1 kord päevas. Ägeda müokardiinfarktiga
patsientidel ja tervetel vabatahtlikel olid plasmakontsentratsioonid sarnased. Samaaegsel morfiini
manustamisel võib vahel pikeneda ravimi imendumisaeg.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Isosorbiitmononitraat imendub täielikult ja ei metaboliseeru esmasel maksapassaažil. See vähendab
intra- ja interindividuaalseid erinevusi plasmakontsentratsioonides ning annab võimaluse saavutada
vajaliku kliinilise toime. Isosorbiitmononitraadi elimineerumise poolestusaeg on umbes 5 tundi,
jaotusruumala on 0,6 l/kg ning kliirens 115 ml/minutis. Eliminatsioon leiab aset denitratsiooni ja
konjugatsiooni teel. Metaboliidid erituvad peamiselt neerude kaudu. Ainult 2% manustatud annusest
eritub neerude kaudu muutumatult.
Neeru- ja maksatalitluse häired ei mõjuta ravimi kliinilist toimet.

IMDUR on isosorbiitmononitraati prolongeeritult vabastav tabletivorm (Durules-tüüpi). Toimeaine
vabaneb IMDURist sõltumata pH-st umbes 10 tunni jooksul. Võrreldes tavaliste tablettidega on
IMDURi imendumisfaas prolongeeritud ja toimeaeg pikem.IMDURi biosaadavus on umbes 90%
võrreldes toimeainet konventsionaalselt vabastavate tablettidega. Samaaegne toidu manustamine ei
mõjuta ravimi imendumist. Pärast korduvat suukaudset 60 mg ravimi manustamist 1 kord päevas
saabub maksimaalne kontsentratsioon plasmas (umbes 3000 nmol/l) ligikaudu 4 tunniga. Seejärel
plasmakontsentratsioon järk-järgult väheneb (kuni 500 nmol/l) annustamisintervalli lõpuks (24 tundi
pärast sissevõtmist).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Andmed isosorbiitmononitraadi toksilisuse, mutageense või onkogeense toime kohta puuduvad.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumalumiiniumsilikaat, parafiin, hüdroksüpropüültselluloos, magneesiumstearaat, kolloidne
ränidioksiid, hüpromelloos, makrogool, titaandioksiid (värvaine E171), kollane raudoksiid (värvaine
E172).

Versioon 3
Ravimiametis kinnitatud 31.05.2010
4/5

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Säilitamistingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

HPDE pudel:
60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 30 või 100 tabletti pakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhised.

Puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

AstraZeneca AB
S-151 85 Södertälje, Rootsi

8. Müügiloa number

243599

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

26.02.1999/31.05.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud mais 2010
Versioon 3
Ravimiametis kinnitatud 31.05.2010
5/5