AUGMENTIN

Toimeained: amoksitsilliin+klavulaanhape

Ravimi vorm: süste-/infusioonilahuse pulber

Ravimi tugevus: 1000mg+200mg 10TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on AUGMENTIN ja milleks seda kasutatakse

Augmentin on antibiootikum, mis hävitab infektsioone põhjustavad bakterid. See sisaldab kahte
erinevat ravimit, mida nimetatakse amoksitsilliiniks ja klavulaanhappeks. Amoksitsilliin kuulub
"penitsilliinideks" nimetatud ravimite rühma, mille toime võib mõnikord kaduda (ravim muutub
inaktiivseks). Teine aktiivne koostisosa (klavulaanhape) takistab sellel juhtumast.

Augmentin'i kasutatakse täiskasvanutel ja lastel järgmiste infektsioonide raviks:
- raskekujulised kõrva-, nina- ja kurguinfektsioonid
- hingamisteede infektsioonid
- kuseteede infektsioonid
- naha ja pehmete kudede infektsioonid, sh hambainfektsioonid
- luude ja liigeste infektsioonid
- kõhuõõne infektsioonid
- suguelundite infektsioonid naistel.

Augmentin'i kasutatakse täiskasvanutel ja lastel suurte kirurgiliste protseduuridega seotud
infektsioonide vältimiseks.

2. Mida on vaja teada enne AUGMENTIN võtmist

Mida on vaja teada enne Augmentin'i saamist

Teile ei tohi Augmentin'i manustada:
- kui olete amoksitsilliini, klavulaanhappe, penitsilliini või selle ravimi mis tahes koostisosa
(loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui teil on kunagi tekkinud raske allergiline (ülitundlikkus-) reaktsioon mõne teise
antibiootikumi suhtes. See võib avalduda nahalööbe või näo või kaela tursena.
- kui teil on antibiootikumi võtmisel kunagi esinenud maksaprobleeme või ikterust (naha
kollasus).
Kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, siis ärge Augmentin’i kasutage. Kui te ei
ole milleski kindel, pidage enne Augmentin’i saamist nõu oma arsti, apteekri või
meditsiiniõega.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Augmentin’i saamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:
- kui teil on mumps.
- kui te saate ravi maksa- või neeruprobleemide tõttu.
- kui te ei urineeri korrapäraselt.
Kui te ei ole kindel, kas midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, pidage enne Augmentin’i saamist
nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Teatud juhtudel võib arst uurida, millist tüüpi bakterid teil infektsiooni põhjustavad. Sõltuvalt
tulemustest võidakse teile määrata Augmentin’i erinev tugevus või mõni muu ravim.

Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata
Augmentin võib muuta mõned olemasolevad seisundid raskemaks või põhjustada tõsiseid
kõrvaltoimeid. Nendeks on allergilised reaktsioonid, krambid ja jämesoolepõletik. Augmentin’i
võtmise ajal tuleb jälgida teatud sümptomeid, et vähendada võimalike probleemide riski. Vt
„Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata“ lõigus 4.

Vere- ja uriinianalüüsid
Kui teile tehakse vereanalüüsid (näiteks punavereliblede analüüsid või maksafunktsiooni testid) või
uriinianalüüsid (glükoosisisalduse määramine), palun teavitage arsti või meditsiiniõde
Augmentin-ravist. See on vajalik sellepärast, et Augmentin võib mõjutada nende analüüside tulemusi.

Muud ravimid ja Augmentin
Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete
kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid ja taimseid
preparaate.

Kui te võtate koos Augmentin’iga allopurinooli (podagraravim), tekib suurema tõenäosusega
allergiline nahareaktsioon.

Kui te võtate probenetsiidi (podagraravim), võib arst korrigeerida Augmentin’i annust.

Kui koos Augmentin’iga võetakse verehüübimist takistavaid ravimeid (nagu varfariin), võivad olla
vajalikud täiendavad vereanalüüsid.

Augmentin võib mõjutada metotreksaadi (ravim, mida kasutatakse vähi või reumaatiliste haiguste
raviks) toimet.

Augmentin võib mõjutada mükofenolaatmofetiili (ravim, mida kasutatakse siirdatud organi äratõuke
reaktsiooni vältimiseks) toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Oluline teave mõningate Augmentin'i koostisainete suhtes
- Augmentin sisaldab ligikaudu 62,9 mg (2,7 mmol) naatriumi. Sellega tuleb arvestada juhul, kui te
olete kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil.
- Augmentin sisaldab ligikaudu 39,3 mg (1,0 mmol) kaaliumi. Sellega peavad arvestama patsiendid,
kellel esinevad neeruprobleemid või kes on kontrollitud kaaliumisisaldusega dieedil.

3. Kuidas AUGMENTIN võtta

Kuidas Augmentin'i manustatakse

Seda ravimit ei manusta te kunagi ise. Ravimit manustab vastava väljaõppe saanud isik, nagu arst või
meditsiiniõde.

Soovitatavad annused on:

Täiskasvanud ja lapsed kehakaaluga 40 kg ja enam

Tavaline annus
1000 mg/200 mg iga 8 tunni järel.


Infektsioonide vältimiseks
1000 mg/200 mg enne operatsiooni, kui teile manustatakse
operatsiooni ajal ja pärast seda
anesteetikumi.

Annus võib erineda sõltuvalt teile tehtava operatsiooni tüübist.
Arst võib annuse manustamist korrata, kui operatsioon kestab
üle 1 tunni.

Lapsed kehakaaluga alla 40 kg
Kõik annused määratakse sõltuvalt lapse kehakaalust kilogrammides.

Lapsed vanuses 3 kuud ja enam:
25 mg/5 mg kehakaalu kilogrammi kohta iga 8 tunni järel.
Lapsed vanuses alla 3 kuu või
25 mg/5 mg kehakaalu kilogrammi kohta iga 12 tunni järel.
kehakaaluga alla 4 kg

Neeru- ja maksaprobleemidega patsiendid
- Kui teil esineb probleeme neerudega, võidakse annust muuta. Arst võib valida ravimi erineva
tugevuse või mõne teise ravimi.
- Kui teil on probleeme maksaga, jälgib arst teid hoolikalt ja teile võidakse sagedamini teha
maksafunktsiooni testid.

Kuidas Augmentin’i manustatakse
- Augmentin’i süstitakse veeni või manustatakse veeniinfusiooni teel.
- Veenduge, et joote Augmentin-ravi ajal palju vedelikku.
- Augmentin-ravi ei kesta tavaliselt üle 2 nädala ilma, et arst hindaks uuesti ravi vajadust.

Kui teile manustatakse Augmentin’i rohkem kui ette nähtud
On ebatõenäoline, et teile manustatakse liiga palju ravimit, ent kui arvate, et teile on manustatud liiga
palju Augmentin’i, rääkige sellest kohe oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele. Tekkida võivad mao
ärritusnähud (iiveldus, oksendamine või kõhulahtisus) või krambid.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi manustamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või
meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Selle ravimi
kasutamisel võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed.

Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata

Allergilised reaktsioonid:
- nahalööve
- veresoonte põletik (vaskuliit), mida võib näha punaste või punakaslillade ümbritsevast
kõrgemate laikudena nahal, kuid mis võivad tekkida ka teistes kehaosades
- palavik, liigesevalu, lümfisõlmede suurenemine kaelal, kaenla all või kubemepiirkonnas
- tursed, mõnikord näo või suu turse (angioödeem), mis põhjustab hingamisraskust
- minestus.
Võtke otsekohe ühendust arstiga, kui teil tekib mõni nimetatud sümptomitest. Lõpetage
Augmentin’i kasutamine.

Jämesoolepõletik
Jämesoolepõletik, mis põhjustab vesivedelat kõhulahtisust, millega tavaliselt kaasneb vere- ja
limaeritus, kõhuvalu ja/või palavik.
Nende sümptomite tekkimisel võtke nõu küsimiseks arstiga ühendust niipea kui võimalik.

Sageli esinevad kõrvaltoimed
Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st
- soor (candida - tupe, suuõõne või nahavoltide seennakkus)
- kõhulahtisus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed
Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st
- nahalööve, sügelus
- ümbritsevast nahapinnast kõrgem sügelev lööve (nõgestõbi)
- iiveldus, eriti suurte annuste kasutamisel

sellisel juhul võtke Augmentin’i enne sööki
- oksendamine
- seedehäire
- pearinglus
- peavalu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:
- teatud maksa poolt toodetavate ainete (ensüümide) sisalduse suurenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed
Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st
- nahalööve, millega võib kaasneda villide teke ja mis näevad välja nagu väikesed märklauad
(tume täpp keskel, mida ümbritseb heledam ala, mille ümber on omakorda tume ring -multiformne erüteem)
kui märkate mõnda nimetatud sümptomitest, võtke kiiresti ühendust arstiga.
- turse ja punetus piki veeni kulgu, mis on katsudes äärmiselt hell.

Harva esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:
- verehüübimises osalevate rakkude madal arv
- valgevereliblede madal arv.

Muud Muud kõrvaltoimed on tekkinud väga väikesel arvul inimestel, kuid nende täpne esinemissagedus on
teadmata.
- Allergilised reaktsioonid (vt eespool)
- Jämesoolepõletik (vt eespool)
- Aju ümbritsevate kaitsvate mebraanide põletik (aseptiline meningiit)
- Tõsised nahareaktsioonid:
- laialdane lööve koos villide ja naha ketendusega, eriti suu, nina, silmade ja suguelundite
ümbruses (Stevensi-Johnsoni sündroom), ning raskem vorm, mis põhjustab naha
ulatuslikku irdumist (üle 30% kehapinnast - toksiline epidermaalnekrolüüs)
- laialdane punetav nahalööve väikeste mäda sisaldavate villidega (bulloosne eksfoliatiivne
dermatiit)
- punetav, ketendav nahalööve nahaaluste muhkude ja villidega (eksantematoosne
pustuloos).
Kui teil tekib mõni nimetatud sümptomitest, võtke otsekohe ühendust arstiga.

- maksapõletik (hepatiit)
- ikterus e kollasus, mida põhjustab bilirubiini (maksas toodetava aine) sisalduse suurenemine
veres ning mille puhul võivad nahk ja silmavalged muutuda kollaseks
- neerutorukeste põletik
- aeglustunud verehüübimine
- krambid (inimestel, kes võtavad Augmentin’i suurtes annustes või kellel on probleeme
neerudega).

Kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vere- või uriinianalüüsides:
- valgevereliblede arvu tugev vähenemine
- punavereliblede madal arv (hemolüütiline aneemia)
- kristallid uriinis.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime
pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles
infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.
Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas AUGMENTIN säilitada

Kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused on arstile, meditsiiniõele või apteekrile teadmiseks. Lahuse
valmistab arst, apteeker või meditsiiniõde. See tuleb ära kasutada 20 minuti jooksul pärast
valmistamist.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Augmentin sisaldab
- Toimeained on amoksitsilliin ja klavulaanhape. Iga viaal või pudel sisaldab
amoksitsilliinnaatriumi koguses, mis vastab 1000 mg amoksitsilliinile ning kaaliumklavulanaati
koguses, mis vastab 200 mg klavulaanhappele.

Ravim ei sisalda abiaineid. Kuid Augmentinis's sisalduva naatriumi ja kaaliumi kohta vaadake palun
olulist teavet lõigust 2.

Arst, meditsiiniõde või apteeker valmistab enne manustamist süstelahuse, kasutades selleks sobivat
lahustit (nt süstevesi või süste/infusioonilahused).

Kuidas Augmentin välja näeb ja pakendi sisu
Augmentin 1000 mg/200 mg süste- või infusioonilahuse pulber on läbipaistvas klaasviaalis või pudelis
olev steriilne pulber süste- või infusioonilahuse valmistamiseks. Viaale turustatakse pakendites, mis
sisaldavad 1, 5, 10, 25 või 100 viaali.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
SmithKline Beecham Ltd
980 Great West Road, Brentford
Middlesex TW8 9GS
Ühendkuningriik

Partii vabastamise eest vastutavad tootjad:
SmithKlineBeecham Pharmaceuticals, Worthing, West Sussex BN14 8QH, Ühendkuningriik
või
Biopharma S.r.l., Via delle Gerbere 22/30, 00134 Santa Paloma, Rooma, Itaalia
või
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grunwaldzka 189, 60322 Poznan, Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
GlaxoSmithKline Eesti OÜ,
Lõõtsa 8a,
11415 Tallinn

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Belgia - Augmentin
Küpros - Augmentin
Tšehhi Vabariik - Augmentin
Eesti - Augmentin
Prantsusmaa - Augmentin IV
Saksamaa - Augmentan IV
Kreeka - Augmentin
Ungari - Augmentin
Island - Augmentin IV
Iirimaa - Augmentin Intravenous
Itaalia - Augmentin
Läti - Augmentin
Luksemburg - Augmentin
Malta - Augmentin Intravenous
Holland - Augmentin
Poola - Augmentin
Rumeenia - Augmentin Intravenos
Sloveenia - Augmentin
Hispaania - Augmentine Intravenoso
Ühendkuningriik - Augmentin Intravenous


Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

rmatsiooni saamiseks lugege palun ravimi omaduste kokkuvõtet

Manustamine
Augmentin’i võib manustada kas aeglase intravenoosse süstimise teel 3...4 minuti jooksul otse veeni
või 30...40 min kestva veeniinfusiooni teel. Augmentin ei sobi intramuskulaarseks manustamiseks.

Lahustamine
Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus tuleb minema visata.
Lahustamine/lahjendamine peab toimuma aseptilistes tingimustes. Lahust tuleb enne manustamist
visuaalselt kontrollida võõrosakeste esinemise või värvuse muutuse suhtes. Kasutada tohib ainult
lahust, mis on selge ja milles ei ole võõrosakesi.
Augmentin’i viaalid või pudelid ei sobi korduvaks kasutamiseks.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Intravenoosse süstelahuse valmistamine
Tavaline lahusti on süstevesi.

Lahustamise käigus võib, kuid ei pruugi tekkida mittepüsiv roosa värv. Valmislahus on tavaliselt
värvitu või kollase värvusega.

Augmentin’i intravenoosne boolussüste tuleb manustada 20 min jooksul pärast kuivaine lahustamist.

Augmentin 1000 mg/200 mg tuleb lahustada 20 ml lahustiga. Selle tulemusel saadakse ühekordse
annuse mahuks ligikaudu 20,9 ml lahust.

Intravenoosse infusioonilahuse valmistamine
Augmentin tuleb lahustada nii nagu eespool on kirjeldatud süstelahuse valmistamist. Edasi lisatakse
20 ml-s süstevees lahustatud Augmentin koheselt 100 ml-le infusioonilahusele (kasutades nt minikotti
või in-line büretti).

Valmislahuste stabiilsus
Lahustatud viaalid (intavenoosseks süsteks või enne infusioonilahuseks lahjendamist)
Ravimi valmislahus (1 viaal lahustatud 20 ml süsteveega) tuleb kasutada või lahjendada koheselt, 20
minuti jooksul.

Lahjendatud intravenoosseks infusiooniks
Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 2...3 tunni jooksul temperatuuril kuni
25°C või 8 tunni jooksul temperatuuril kuni 5°C. Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb
lahustatud ja lahjendatud lahus (1 viaali sisu minimaalselt 100 ml infusioonilahuses) kohe ära
kasutada.

Amoksitsilliini-klavulanaadi infusiooni võib läbi viia mitme erineva infusioonilahusega. Vajalik
kontsentratsioon on stabiilne temperatuuril 5° C ja toatemperatuuril 25° C allpool antud
infusioonilahuste ruumala korral. Kui kuivaine lahustatakse ja hoitakse toatemperatuuril (25° C), peab
infusioon olema lõpule viidud tabelis näidatud aja jooksul.

Veeniinfusioon
Stabiilsus 25 °C juures
Süstevesi
3 tundi
Naatriumkloriidi 0,9% infusioonilahus (9 mg/ml)
3 tundi
Ringerilahus
2 tundi
Ringerlaktaadi (Hartmanni) lahus
2 tundi
Kaaliumkloriidi 0,3% ja naatriumkloriidi 0,9%
2 tundi
infusioonilahus (3 mg/ml ja 9 mg/ml)

Säilitamiseks temperatuuril 5°C võib Augmentin’i intravenoosse valmislahuse lisada kas süstevett või
naatriumkloriidi (0,9%) sisaldavasse eeljahutatud infusioonikotti, mida võib säilitada kuni 8 tundi.
Edasi tuleb lahus manustada kohe, kui see on soojenenud toatemperatuurini.

Augmentin’i infusioonilahuse stabiilsus sõltub kontsentratsioonist. Kui tuleb valmistada suurema
kontsentratsiooniga lahus, tuleb lahuse stabiilsus määrata eraldi.

Augmentin on vähem stabiilne glükoosi, dekstraani või bikarbonaate sisaldavates infusioonilahustes.
Augmentin'i lahustatud kuivaine lahuseid ei tohi seetõttu nimetatud lahustele lisada.
Kasutamata jäänud antibiootikumi kogused tuleb minema visata.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Augmentin, 1000 mg/200 mg süste- või infusioonilahuse pulber

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks viaal või pudel sisaldab amoksitsilliinnaatriumi koguses, mis on võrdne 1000 mg amoksitsilliiniga
ja kaaliumklavulanaati, mis on võrdne 200 mg klavulaanhappega.

INN. Amoxicillinum, Acidum clavulanicum.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süste- või infusioonilahuse pulber.
Viaalid või pudelid, mis sisaldavad valget kuni valkjat värvi steriilset pulbrit.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Amoksitsilliini ja klavulaanhappe kombinatsioon on näidustatud järgmiste infektsioonide raviks
täiskasvanutel ja lastel (vt lõigud 4.2, 4.4 ja 5.1):
- Raskekujulised kõrva-, nina- ja kurguinfektsioonid (nagu mastoidiit, peritonsillaarsed
infektsioonid, epiglotiit ja sinusiit, kui kaasnevad rasked süsteemsed sümptomid)
- Kroonilise bronhiidi ägenemine (adekvaatselt diagnoositud)
- Olmetekkene pneumoonia
- Tsüstiit
- Püelonefriit
- Naha ja pehmete kudede infektsioonid, nt tselluliit, loomahammustused, raskekujuline
hambaabstsess koos leviva tselluliidiga
- Luu- ja liigeseinfektsioonid, eriti osteomüeliit
- Intraabdominaalsed infektsioonid
- Naiste genitaaltrakti infektsioonid.

Suurte kirurgiliste protseduuridega seotud infektsioonide profülaktika täiskasvanutel, mis hõlmab:
- seedetrakti
- vaagnaõõne
- pea- ja kaelapiirkonna
- sapiteede operatsioone.

Antibakteriaalsete ainete määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhiseid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annused on läbivalt toodud amoksitsilliini/klavulaanhappe sisaldusena, välja arvatud juhul, kui
annused on esitatud üksikkomponentide kohta eraldi.

Augmentin’i individuaalse annuse valimisel vastavalt infektsioonile peab arvesse võtma järgmist:

- Arvatavad patogeenid ja nende tõenäoline tundlikkus antibakteriaalsete ravimite suhtes (vt
lõik 4.4).
- Infektsiooni raskus ja lokalisatsioon.
- Patsiendi vanus, kehakaal ja neerufunktsioon, nagu on toodud allpool.

Vajadusel tuleb kaaluda Augmentin’i teiste ravimvormide (nt nende, mis sisaldavad amoksitsilliini
suuremates annustes ja/või erinevas suhtes amoksitsilliini ja klavulaanhapet) kasutamist (vt lõigud 4.4
ja 5.1).

See Augmentin’i süste- või infusioonilahuse pulber annab ööpäevase koguannuse 3000 mg
amoksitsilliini ja 600 mg klavulaanhapet, kui ravimit manustatakse vastavalt allpool toodud
soovitustele. Kui vajalikuks osutub amoksitsilliini suurema ööpäevase annuse kasutamine, on
soovitatav valida Augmentin’i alternatiivne intravenoosne ravimvorm, et vältida klavulaanhappe
asjatult suurte ööpäevaste annuste manustamist.

Ravi kestuse määrab patsiendi ravivastus. Mõned infektsioonid (nt osteomüeliit) vajavad pikemaajalist
ravi. Ravi ei tohi kesta üle 14 päeva ilma, et ravi vajadust oleks uuesti hinnatud (pikaajalise ravi kohta
vt lõik 4.4).

Amoksitsillini/klavulaanhappe manustamissageduse osas tuleb järgida kohalikke juhiseid.

Täiskasvanud ja lapsed kehakaaluga ≥ 40 kg
Lõigus 4.1 loetletud infektsioonide raviks: 1000 mg/200 mg iga 8 tunni järel

Profülaktikaks kirurgiliste
Protseduuride korral, mille kestus on alla 1 tunni, on Augmentin’i
protseduuride korral
soovitatav annus 1000 mg/200 mg kuni 2000 mg/200 mg, mis

manustatakse anesteesia induktsiooni ajal (annuste 2000 mg/200 mg

saavutamiseks tuleb kasutada Augmentin’i alternatiivseid
intravenoosseid ravimvorme).

Protseduuride korral, mis kestavad üle 1 tunni, on Augmentin’i
soovitatav annus 1000 mg/200 mg kuni 2000 mg/200 mg, mis
manustatakse anesteesia induktsiooni ajal ning kuni kolm
1000 mg/200 mg annust 24 tunni jooksul.

Kui operatsiooni ajal esinevad selged kliinilised infektsiooninähud,
tuleb operatsioonijärgselt läbi viia tavaline intravenoosne või
suukaudne ravikuur.


Lapsed kehakaaluga < 40 kg
Soovitatavad annused:
- Lapsed vanuses 3 kuud ja vanemad: 25 mg/5 mg kehakaalu kg kohta iga 8 tunni järel.
- Lapsed vanuses alla 3 kuu või kehakaaluga alla 4 kg: 25 mg/5 mg kehakaalu kg kohta iga
12 tunni järel.

Eakad
Annuse kohandamine ei ole vajalik.

Neerukahjustus
Annuse korrigeerimine põhineb amoksitsilliini maksimaalsel soovitataval sisaldusel.
Annust ei ole vaja muuta patsientidel, kelle kreatiniini kliirens (CrCl) on üle 30 ml/min.

Täiskasvanud ja lapsed kehakaaluga ≥ 40 kg
CrCl: 10...30 ml/min
Algannus 1000 mg/200 mg ja seejärel 500 mg/100 mg kaks korda ööpäevas
CrCl < 10 ml/min
Algannus 1000 mg/200 mg ja seejärel 500 mg/100 mg iga 24 tunni järel
Hemodialüüs
Algannus 1000 mg/200 mg ja seejärel 500 mg/100 mg iga 24 tunni järel
pluss 500 mg/100 mg dialüüsi lõpus (kuna nii amoksitsilliini kui
klavulaanhappe kontsentratsioon seerumis väheneb)

Lapsed kehakaaluga < 40 kg
CrCl: 10...30 ml/min
25 mg/5 mg kehakaalu kg kohta iga 12 tunni järel
CrCl < 10 ml/min
25 mg/5 mg kehakaalu kg kohta iga 24 tunni järel
Hemodialüüs
25 mg/5 mg kehakaalu kg kohta iga 24 tunni järel pluss 12,5 mg/2,5 mg kg
kohta dialüüsi lõpus (kuna nii amoksitsilliini kui klavulaanhappe
kontsentratsioon seerumis väheneb).

Maksakahjustus
Annustada ettevaatlikult ja kontrollida regulaarselt maksafunktsiooni (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Augmentin on ette nähtud intravenoosseks manustamiseks.

Augmentin’i võib manustada kas aeglase intravenoosse süstimise teel 3...4 minuti jooksul otse veeni
või 30...40 min kestva veeniinfusiooni teel. Augmentin ei sobi intramuskulaarseks manustamiseks.

Alla 3 kuu vanustele lastele tohib Augmentin'i manustada ainult infusiooni teel.

Augmentin-ravi võib alustada intravenoosse preparaadiga ja lõpule viia sobiva suukaudse
preparaadiga, kui see on antud patsiendi puhul sobiv.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete, penitsilliinide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Anamneesis raskekujuline kiiret tüüpi ülitundlikkusreaktsioon (nt anafülaksia) teiste beetalaktaam
antibiootikumide suhtes (nt tsefalosporiin, karbapeneem või monobaktaam).

Anamneesis amoksitsilliini/klavulaanhappe manustamisest tingitud ikterus/maksakahjustus (vt
lõik 4.8).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Enne amoksitsilliini/klavulaanhappega ravi alustamist tuleb läbi viia põhjalik küsitlus eelnevate
ülitundlikkusreaktsioonide kohta penitsilliinide, tsefalosporiinide või teiste beetalaktaam
antibiootikumide suhtes (vt lõigud 4.3 ja 4.8).

Penitsilliinravi saavatel patsientidel on kirjeldatud tõsiseid ja mõnikord surmaga lõppenud
ülitundlikkusreaktsioone (anafülaktoidseid reaktsioone). Need reaktsioonid tekivad suurema
tõenäosusega isikutel, kellel on anamneesis ülitundlikkus penitsilliini suhtes või atoopilistel isikutel.
Allergilise reaktsiooni tekkimisel tuleb ravi amoksitsilliini/klavulaanhappega lõpetada ja alustada
sobivat alternatiivset ravi.

Kui tehakse kindlaks, et infektsiooni tekitaja(te)ks on amoksitsilliinile tundlik(ud) mikroorganism(id),
tuleb kaaluda üleminekut amoksitsilliini/klavulaanhappe kasutamiselt amoksitsilliini kasutamisele
vastavalt ametlikele juhistele.

See Augmentin’i ravimvorm ei pruugi sobida kasutamiseks juhul, kui esineb suur oht, et oletatavad
patogeenid on resistentsed beetalaktaam antibiootikumide suhtes, mida ei vahenda klavulaanhappe
poolt inhibeerimise suhtes tundlikud beetalaktamaasid. Kuna puuduvad spetsiifilised andmed T>MIK
kohta ja andmed võrreldavate suukaudsete ravimvormide kohta on piiripealsed, ei pruugi see
ravimvorm (ilma täiendava amoksitsillinita) sobida penitsilliin-resistentse S. pneumoniae raviks.

Neerufunktsiooni häirega või suuri annuseid saavatel patsientidel võivad tekkida krambid (vt lõik 4.8).

Amoksitsilliini/klavulaanhappe kasutamisest tuleb hoiduda infektsioosse mononukleoosi kahtluse
korral, sest selle haiguse puhul on amoksitsilliini kasutamise järgselt tekkinud morbilliformne lööve.

Allopurinooli kasutamisel koos amoksitsilliiniga võib suureneda allergiliste nahareaktsioonide tekke
tõenäosus.

Pikaajaline ravi võib mõnikord viia mittetundlike mikroorganismide vohamiseni.

Ravi alustamisel esinev palavikuga kulgev generaliseerunud erüteem koos mädavillidega võib olla
ägeda generaliseerunud eksantematoosse pustuloosi (AGEP) sümptomiks (vt lõik 4.8). Selle
reaktsiooni korral tuleb Augmentin’i kasutamine lõpetada ning amoksitsilliini igasugune edasine
kasutamine on vastunäidustatud.

Amoksitsilliini/klavulaanhapet tuleb ettevaatlikult kasutada patsientidel, kellel esinevad
maksakahjustuse tunnused (vt lõigud 4.2, 4.3 ja 4.8).

Maksa kõrvaltoimeid on kirjeldatud peamiselt meestel ja eakatel patsientidel ning need võivad olla
seotud pikaajalise raviga. Neid kõrvaltoimeid on väga harva kirjeldatud lastel. Sümptomid tekivad
tavaliselt ravi ajal või vahetult pärast ravi, kuid mõningatel juhtudel ei pruugi need ilmneda enne, kui
ravi lõpust on möödunud mitu nädalat. Need on tavaliselt pöörduvad. Maksa kõrvaltoimed võivad olla
rasked ning äärmiselt harvadel juhtudel on need lõppenud surmaga. Need on peaaegu alati tekkinud
patsientidel, kellel esineb raskekujuline põhihaigus või kes võtavad samaaegselt ravimeid, millel on
teadaolev kahjulik toime maksale (vt lõik 4.8).

Antibiootikumidega seotud koliiti on kirjeldatud peaaegu kõikide antibakteriaalsete ravimite puhul
ning selle raskus võib ulatuda kergest kuni eluohtlikuni (vt lõik 4.8). Seetõttu on tähtis seda diagnoosi
kaaluda patsientide puhul, kellel tekib mis tahes antibiootikumide manustamise ajal või pärast seda
kõhulahtisus. Antibiootikumidega seotud koliidi tekkimisel tuleb ravi Augmentin’iga otsekohe
lõpetada, konsulteerida arstiga ja alustada sobivat ravi. Sellisel puhul on peristaltikat pärssivad ravimid
vastunäidustatud.

Pikaajalise ravi korral soovitatakse regulaarselt hinnata organsüsteemide, sh neeru-, maksa- ja
vereloome talitlust.

Amoksitsilliini/klavulaanhapet saavatel patsientidel on harva kirjeldatud protrombiiniaja pikenemist.
Seda tuleb jälgida juhul, kui samaaegselt kasutatakse antikoagulante. Soovitud verehüübimist takistava
toime säilitamiseks võib olla vaja muuta suukaudsete antikoagulantide annust (vt lõigud 4.5 ja 4.8).

Neerukahjustusega patsientidel tuleb annust korrigeerida vastavalt kahjustuse raskusastmele (vt
lõik 4.2).

Vähenenud uriinieritusega patsientidel on väga harva täheldatud kristalluuriat, peamiselt parenteraalse
ravi korral. Amoksitsilliini suurte annuste manustamise ajal on soovitatav tarbida piisavalt vedelikku
ja tagada piisav uriinieritus, et vähendada amoksitsilliiniga seotud kristalluuria tekkevõimalust.
Põiekateetriga patsientidel tuleb regulaarselt kontrollida kateetri läbitavust (vt lõik 4.9).

Amoksitsilliinravi ajal tuleb uriini glükoosisisalduse määramiseks kasutada ensümaatilisi
glükoosoksüdaasi meetodeid, sest mitte-ensümaatiliste meetodite kasutamisel võidakse saada
valepositiivsed tulemused.

Klavulaanhappe sisaldus Augmentin’is võib põhjustada IgG ja albumiini mittespetsiifilist seondumist
erütrotsüütide membraanidega, mille tulemuseks on valepositiivne Coombs’i test.

Positiivseid testitulemusi on kirjeldatud Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testi
kasutamisel amoksitsilliini/klavulaanhapet saavatel patsientidel, kes järgnevalt leiti olevat Aspergillus
infektsiooni vabad. Kirjeldatud on ristreaktsioone mitte-Aspergillus polüsahhariidide ja
polüfuranoosidega Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testi puhul. Seetõttu tuleb
amoksitsilliini/klavulaanhapet kasutavatel patsientidel saadud positiivseid testitulemusi tõlgendada
ettevaatlikult ja kinnitada muude diagnostiliste meetodite abil.

See ravim sisaldab 62,9 mg (2,7 mmol) naatriumi viaali kohta. Sellega tuleb arvestada patsientide
puhul, kes on kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil.

See ravim sisaldab 39,3 mg (1,0 mmol) kaaliumi viaali kohta. Sellega tuleb arvestada patsientide
puhul, kellel esineb neerufunktsiooni langus või kes on kontrollitud kaaliumisisaldusega dieedil.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Suukaudsed antikoagulandid
Suukaudseid antikoagulante ja penitsilliinantibiootikume on praktikas laialdaselt kasutatud ilma
koostoimete tekketa. Kuid kirjanduses on teateid rahvusvahelise normaliseeritud suhte suurenemisest
patsientidel, kes kasutasid atsenokumarooli või varfariini koos amoksitsilliiniga. Kui
koosmanustamine on vajalik, tuleb amoksitsilliini lisamise või ärajätmise järgselt hoolikalt jälgida
protrombiiniaega või rahvusvahelist normaliseeritud suhet. Lisaks võib olla vaja muuta suukaudsete
antikoagulantide annust (vt lõigud 4.4 ja 4.8).

Metotreksaat
Penitsilliinid võivad vähendada metotreksaadi eritumist, mille tagajärjel võib suureneda toksilisus.

Probenetsiid
Probenetsiidi samaaegset kasutamist ei soovitata. Probenetsiid vähendab amoksitsilliini
tubulaarsekretsiooni. Probenetsiidi samaaegne kasutamine võib viia amoksitsilliini (kuid mitte
klavulaanhappe) sisalduse pikaajalise suurenemiseni veres.

Mükofenolaatmofetiil
Mükofenolaatmofetiili (MPA) saavatel patsientidel on täheldatud aktiivse metaboliidi
mükofenoolhappe (MPA) annuse manustamise eelse kontsentratsiooni vähenemist ligikaudu 50%
võrra pärast ravi alustamist suukaudse amoksitsilliini pluss klavulaanhappega. Annuse manustamise
eelse sisalduse muutus ei pruugi täpselt näidata muutusi MPA kogu ekspositsioonis. Seetõttu ei ole
mükofenolaatmofetiili annuse muutmine tavaliselt vajalik juhul, kui puuduvad siiriku funktsioonihäire
kliinilised ilmingud. Kuid kombineeritud ravi ajal ja vahetult pärast antibiootikumravi on vajalik
hoolikas kliiniline jälgimine.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule,
sünnitusele või postnataalsele arengule (vt lõik 5.3). Piiratud andmed, mis on saadud
amoksitsilliini/klavulaanhappe kasutamisel raseduse ajal inimestel, ei näita suurenenud riski
kaasasündinud väärarengute tekkeks. Ühes uuringus naistel, kellel tekkis lootekesta enneaegne rebend,
kirjeldati, et profülaktiline ravi amoksitsilliini/klavulaanhappega võib olla seotud suurenenud riskiga
nekrotiseeriva enterokoliidi tekkeks vastsündinutel. Ravimi kasutamist raseduse ajal tuleb vältida,
välja arvatud juhul, kui arst seda vajalikuks peab.

Imetamine
Mõlemad toimeained erituvad rinnapiima (puuduvad andmed klavulaanhappe mõju kohta rinnapiima
saavale lapsele). Seega on võimalik kõhulahtisuse ja limaskestade seennakkuse teke rinnapiima saaval
lapsel, mistõttu võib olla vaja rinnaga toitmine lõpetada.
Amoksitsilliini/klavulaanhapet tohib rinnaga toitmise ajal kasutada ainult pärast riski ja kasu suhte
hindamist arsti poolt.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Siiski võivad tekkida kõrvaltoimed (nt allergilised reaktsioonid, pearinglus, krambid), mis võivad
mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet (vt lõik 4.8).

4.8. Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini kirjeldatud kõrvaltoimed on kõhulahtisus, iiveldus ja oksendamine.

Järgnevalt on loetletud Augmentin'i kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt kirjeldatud
kõrvaltoimed MedDRA organsüsteemi klasside järgi.

Kõrvaltoimete klassifitseerimiseks on kasutatud järgmisi termineid.
Väga sage (≥1/10)
Sage (≥1/100 kuni <1/10)
Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)
Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)
Väga harv (<1/10000)
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Infektsioonid ja infestatsioonid
Mukokutaanne kandidiaas
Sage
Mittetundlike mikroorganismide vohamine
Teadmata
Vere ja lümfisüsteemi häired
Pöörduv leukopeenia (sh neutropeenia)
Harv
Trombotsütopeenia
Harv
Pöörduv agranulotsütoos
Teadmata
Hemolüütiline aneemia
Teadmata
Veritsusaja ja protrombiiniaja pikenemine1
Teadmata
Immuunsüsteemi häired10
Angioneurootiline turse
Teadmata
Anafülaksia
Teadmata
Seerumtõve sarnane sündroom
Teadmata
Ülitundlikkusest põhjustatud vaskuliit
Teadmata
Närvisüsteemi häired
Pearinglus
Aeg-ajalt
Peavalu
Aeg-ajalt
Krambid2
Teadmata
Aseptiline meningiit
Teadmata
Vaskulaarsed häired
Tromboflebiit3
Harv
Seedetrakti häired
Kõhulahtisus
Sage
Iiveldus
Aeg-ajalt
Oksendamine
Aeg-ajalt
Seedehäire
Aeg-ajalt
Antibiootikumidega seotud koliit4
Teadmata
Maksa ja sapiteede häired
AST ja/või ALT aktiivsuse suurenemine5
Aeg-ajalt
Hepatiit6
Teadmata
Kolestaatiline ikterus6
Teadmata
Naha ja nahaaluskoe kahjustused 7
Nahalööve
Aeg-ajalt
Sügelus
Aeg-ajalt
Urtikaaria
Aeg-ajalt
Multiformne erüteem
Harv
Stevensi-Johnsoni sündroom
Teadmata
Toksiline epidermaalnekrolüüs
Teadmata
Villiline eksfoliatiivne dermatiit
Teadmata
Äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP)9
Teadmata
Neerude ja kuseteede häired
Interstitsiaalne nefriit
Teadmata
Kristalluuria8
Teadmata
1 Vt lõik 4.4.
2 Vt lõik 4.4.
3 Süstekohas.
4 Kaasa arvatud pseudomembranoosne koliit ja hemorraagiline koliit (vt lõik 4.4).
5 AST ja/või ALT aktiivsuse mõõdukat suurenemist on täheldatud beetalaktaam
antibiootikumidega ravitud patsientidel, kuid nende leidude tähtsus on teadmata.
6 Neid kõrvaltoimeid on täheldatud teiste penitsilliinide ja tsefalosporiinide puhul (vt lõik 4.4).
7 Mis tahes ülitundlikkusest tingitud dermatiidi tekkimisel tuleb ravi lõpetada (vt lõik 4.4).
8 Vt lõik 4.9.
9 Vt lõik 4.4.
10 Vt lõigud 4.3 ja 4.4.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid
Tekkida võivad seedetrakti sümptomid ning vee ja elektrolüütide tasakaaluhäired. Täheldatud on
amoksitsilliiniga seotud kristalluuriat, mis mõningatel juhtudel viib neerupuudulikkuse tekkimiseni
(vt lõik 4.4).

Neerufunktsiooni häirega või suuri annuseid saavatel patsientidel võivad tekkida krambid.

Kirjeldatud on amoksitsilliini sadestumist põiekateetrites, peamiselt pärast suurte annuste veenisisest
manustamist. Regulaarselt tuleb kontrollida kateetri läbitavust (vt lõik 4.4).

Mürgistuse ravi
Seedetrakti sümptomeid võib ravida sümptomaatiliselt, pöörates tähelepanu vee/elektrolüütide
tasakaalule.

Amoksitsilliin/klavulaanhape on vereringest eemaldatavad hemodialüüsi teel.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Penitsilliinide kombinatsioonid, k.a beetalaktamaasi inhibiitorid;
ATC-kood: J01CR02.

Toimemehhanism
Amoksitsilliin on poolsünteetiline penitsilliin (beetalaktaam antibiootikum), mis inhibeerib ühte või
enamat ensüümi (sageli nimetatakse penitsilliini siduvateks valkudeks, PBP’d, inglise k. penicillin-
binding proteins) bakteriaalse peptidoglükaani biosünteesi rajas, mis on bakteri rakuseina lahutamatu
strukturaalne komponent. Peptidoglükaani sünteesi inhibeerimine viib rakuseina nõrgenemiseni,
millele tavaliselt järgneb raku lüüs ja surm.

Amoksitsilliin on tundlik resistentsete bakterite poolt toodetavate beetalaktamaaside lagundava toime
suhtes ja seetõttu ei hõlma ainult amoksitsilliini toimespekter mikroorganisme, mis toodavad neid
ensüüme.

Klavulaanhape on penitsilliinidega ehituslikult sarnane beetalaktaam. See inaktiveerib mõned
beetalaktamaas ensüümid, hoides seeläbi ära amoksitsilliini inaktiveerimise. Klavulaanhape üksinda ei
avalda kliiniliselt kasulikku antibakteriaalset toimet.

Farmakokineetika/farmakodünaamika suhe
Amoksitsilliini efektiivsust põhiliselt määravaks teguriks loetakse aega üle minimaalse inhibeeriva
kontsentratsiooni (T>MIK).

Resistentsusmehhanismid
Kaks põhilist resistentsusmehhanismi amoksitsilliini/klavulaanhappe suhtes on:
• Inaktiveerimine nende bakteriaalsete beetalaktamaaside poolt, mida ei inhibeeri klavulaanhape,
sealhulgas klassid B, C ja D.
• Penitsilliini siduvate valkude muutus, mis vähendavad antibakteriaalse aine afiinsust sihtmärgi
suhtes.

Bakterite või väljavoolupumba mehhanismide küllastamatus võib põhjustada või soodustada bakterite,
eriti gramnegatiivsete bakterite resistentsust.

Murdepunktid
Amoksitsilliini/klavulaanhappe MIK murdepunktid, mis on määratud Euroopa Komisjoni poolt
antibakteriaalse tundlikkuse testimise kohta (European Committee on Antimicrobial Susceptibility
Testing, EUCAST).

Mikroorganism
Tundlikkuse murdepunktid (mikrogrammi/ml)

Tundlik
Vahepealne
Resistentne
Haemophilus influenzae1
≤ 1
- > 1
Moraxella catarrhalis1
≤ 1
- > 1
Staphylococcus aureus2
≤ 2
- > 2
Koagulaasnegatiivsed stafülokokid2
≤ 0,25

> 0,25
Enterococcus1
≤ 4
> 8
Streptococcus A, B, C, G5
≤ 0,25
- > 0,25
Streptococcus pneumoniae3
≤ 0,5
1...2
> 2
Enterobacteriaceae1,4
- - > 8
Gramnegatiivsed anaeroobid1
≤ 4
> 8
Grampositiivsed anaeroobid1
≤ 4
> 8
Liigiga mitte seotud murdepunktid1
≤ 2
4...8
> 8
1 Kirjeldatud väärtused on amoksitsilliini kontsentratsioonide kohta. Tundlikkuse testimise
eesmärkidel fikseeritakse klavulaanhappe kontsentratsioon väärtusele 2 mg/l.
2 Kirjeldatud väärtused on oksatsilliini kontsentratsioonid.
3 Tabelis toodud murdepunkti väärtused põhinevad ampitsilliini murdepunktidel.
4 Resistentsuse murdepunkt R>8 mg/l tagab selle, et kõik resistentsusmehhanismidega isolaadid
loetakse resistentseteks.
5 Tabelis toodud murdepunkti väärtused põhinevad bensüülpenitsilliini murdepunktidel.

Resistentsuse levimus võib varieeruda geograafiliselt ja aja jooksul valitud liikide suhtes ning eriti
raskete infektsioonide ravimisel on soovitatav järgida kohalikku informatsiooni resistentsuse kohta.
Vajadusel tuleb küsida spetsialisti arvamust, kui kohalik resistentsuse levimus on selline, et ravimi
kasutamine vähemalt mõnda tüüpi infektsiooni korral on küsitav.

Sageli tundlikud liigid
Aeroobsed grampositiivsed mikroorganismid
Enterococcus faecalis
Gardnerella vaginalis
Staphylococcus aureus (metitsilliin-tundlik)£
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae1
Streptococcus pyogenes ja teised beetahemolüütilised streptokokid
Streptococcus viridans grupp

Aeroobsed gramnegatiivsed mikroorganismid
Actinobacillus actinomycetemcomitans
Capnocytophaga spp.
Eikenella corrodens
Haemophilus influenzae2
Moraxella catarrhalis
Neisseria gonorrhoeae§
Pasteurella multocida

Anaeroobsed mikroorganismid
Bacteroides fragilis
Fusobacterium nucleatum
Prevotella spp.

Liigid, mille puhul võib probleemiks olla omandatud resistentsus
Aeroobsed grampositiivsed mikroorganismid
Enterococcus faecium $

Aeroobsed gramnegatiivsed mikroorganismid
Escherichia coli
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris

Algselt resistentsed mikroorganismid
Aeroobsed gramnegatiivsed mikroorganismid
Acinetobacter sp.
Citrobacter freundii
Enterobacter sp.
Legionella pneumophila
Morganella morganii
Providencia spp.
Pseudomonas sp.
Serratia sp.
Stenotrophomonas maltophilia

Muud mikroorganismid
Chlamydia trachomatis
Chlamydophila pneumoniae
Chlamydophila psittaci
Coxiella burnetti
Mycoplasma pneumoniae
$ Loomulik vahepealne tundlikkus omandatud resistentsusmehhanismi puudumisel.
£ Kõik metitsilliin-resistentsed stafülokokid on resistentsed amoksitsilliini/klavulaanhappe suhtes
§ Kõik beetalaktamaaside poolt mitte vahendatud amoksitsilliinresistentsusega liigid on resistentsed
amoksitsilliini/klavulaanhappe suhtes
1 See amoksitsilliini/klavulaanhappe ravimvorm ei pruugi sobida penitsilliin-resistentse
Streptococcus pneumoniae raviks (vt lõigud 4.2 ja 4.4).
2 Vähenenud tundlikkusega liike on kirjeldatud mõnedes Euroopa Liidu riikides
esinemissagedusega üle 10%.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Järgnevalt on toodud farmakokineetilised tulemused uuringutest, kus amoksitsilliini/klavulaanhapet
manustati tervetele vabatahtlikele annuses 500 mg/100 mg või 1000 mg/200 mg intravenoosse
boolussüstena.

Keskmised (± SD) farmakokineetilised parameetrid

Intravenoosne boolussüst
Manustatud annus
Amoksitsilliin
Annus
Keskmine
T 1/2 (h)
AUC
Eritumine uriiniga
maksimaalne
(h.mg/l)
(%, 0…6 h )
kontsentratsioon
seerumis (µg/ml)
AMX/CA
500 mg
32,2
1,07
25,5
66,5
500 mg/100 mg
AMX/CA
1000 mg
105,4
0,9
76,3
77,4
1000 mg/200 mg

Klavulaanhape
AMX/CA
100 mg
10,5
1,12
9,2
46,0
500 mg/100 mg
AMX/CA
200 mg
28,5
0,9
27,9
63,8
1000 mg/200 mg

AMX - amoksitsilliin, CA - klavulaanhape

Jaotumine
Ligikaudu 25% kogu plasmas leiduvast klavulaanhappest ja 18% kogu plasmas leiduvast
amoksitsilliinist on seotud valkudega. Jaotusruumala on ligikaudu 0,3...0,4 l/kg amoksitsilliini ja
ligikaudu 0,2 l/kg klavulaanhappe puhul.

Pärast veenisisest manustamist on nii amoksitsilliini kui klavulaanhapet leitud sapipõies, kõhukudedes,
nahas, rasv- ja lihaskoes, sünoviaal- ja peritoneaalvedelikus, sapis ja mädas. Amoksitsilliin ei jaotu
piisavalt tserebrospinaalvedelikku.

Loomakatsetest ei ole saadud tõendeid kummagi komponendiga seotud materjali olulisest peetumisest
kudedes. Nagu enamik penitsilliine, eritub ka amoksitsilliin rinnapiima. Rinnapiimas on leitav ka
klavulaanhapet minimaalsetes kogustes (vt lõik 4.6).

Biotransformatsioon
Amoksitsilliin eritub osaliselt uriiniga inaktiivse penitsilliinhappena kogustes, mis vastavad kuni
10...25%-le algannusest. Klavulaanhape metaboliseerub inimese organismis ulatuslikult ning eritub
uriini ja roojaga ning süsinikdioksiidi kujul väljahingatava õhuga.

Eritumine
Amoksitsilliin eritub peamiselt neerude kaudu, samal ajal kui klavulaanhape eritub nii renaalsel kui ka
mitterenaalsel teel.

Amoksitsilliini/klavulaanhappe keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg tervetel isikutel on ligikaudu
üks tund ja keskmine kogukliirens ligikaudu 25 l/tunnis. Ligikaudu 60...70% amoksitsilliinist ja
ligikaudu 40...65% klavulaanhappest eritub muutumatul kujul uriiniga esimese 6 tunni jooksul pärast
ühekordset 500/100 mg või ühekordset 1000/200 mg intravenoosset boolust. Erinevates uuringutes on
leitud, et uriiniga eritub 50...85% amoksitsilliinist ja 27...60% klavulaanhappest 24-tunnise perioodi
jooksul. Klavulaanhappe puhul eritub suurim kogus ravimist esimese 2 tunni jooksul pärast
manustamist.

Probenetsiidi samaaegsel manustamisel aeglustub amoksitsilliini eritumine, kuid mitte klavulaanhappe
eritumine neerude kaudu (vt lõik 4.5).

Vanus
Amoksitsilliini eliminatsiooni poolväärtusaeg on sarnane ligikaudu 3 kuu kuni 2 aasta vanustel lastel
ning suurematel lastel ja täiskasvanutel. Väga väikestel lastel (kaasa arvatud enneaegsed vastsündinud)
ei tohi esimesel elunädalal manustamisintervall ületada kaks korda ööpäevas manustamist renaalse
eliminatsioonitee ebaküpsuse tõttu. Kuna eakatel patsientidel on suurem tõenäosus neerufunktsiooni
languse tekkeks, peab annuse valimisel olema ettevaatlik ning kasulik võib olla neerufunktsiooni
jälgimine.

Neerukahjustus
Amoksitsilliini/klavulaanhappe kogukliirens seerumis väheneb proportsionaalselt neerufunktsiooni
langusega. Ravimi kliirensi vähenemine on enam väljendunud amoksitsilliini kui klavulaanhappe
puhul, kuna suurem osa amoksitsilliinist eritub renaalsel teel. Annused neerukahjustuse korral peavad
seetõttu ära hoidma amoksitsilliini liigse kuhjumise, säilitades samal ajal klavulaanhappe piisava
sisalduse (vt lõik 4.2).

Maksakahjustus
Maksakahjustusega patsientide puhul tuleb ravimit annustada ettevaatlikult ning jälgida regulaarselt
maksafunktsiooni.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, genotoksilisuse ja reproduktsioonitoksilisuse prekliinilised uuringud ei ole
näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Amoksitsilliini/klavulaanhappega koertel läbi viidud kroonilise toksilisuse uuringud näitavad
maoärritust ja oksendamist ning keele värvuse muutust.

Augmentin’i või selle komponentidega ei ole kartsinogeensuse uuringuid läbi viidud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Puudub.

6.2. Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud
lõigus 6.6.
AUGMENTIN'i ei tohi segada vereproduktide, teiste valku sisaldavate lahustega (nagu
proteiinhüdrolüsaadid) või i.v. rasvlahustega. Koosmanustamisel aminoglükosiididega ei tohi
nimetatud antibiootikume segada samas süstlas, infusioonikotis või manustada sama süsteemi kaudu,
kuna aminoglükosiidide toime võib nendel tingimustel inaktiveeruda.

AUGMENTIN'i lahuseid ei tohi segada glükoosi, dekstraane või vesinikkarbonaati sisaldavate
infusioonilahustega.

6.3. Kõlblikkusaeg

Pulber viaalis
2 aastat.

Lahustatud viaalid (intravenoosseks süsteks või enne infusioonilahuseks lahjendamist)
Ravimi valmislahus (1 viaal lahustatud 20 ml süsteveega) tuleb kasutada või lahjendada koheselt, 20
minuti jooksul.

Lahjendatud intravenoosseks infusiooniks
Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 2...3 tunni jooksul temperatuuril kuni
25°C või 8 tunni jooksul temperatuuril kuni 5°C. Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb
lahustatud ja lahjendatud lahus (1 viaali sisu minimaalselt 100 ml infusioonilahuses) kohe ära
kasutada.

Amoksitsilliini/klavulaanhappe infusiooni võib läbi viia mitme erineva infusioonilahusega. Vajalik
kontsentratsioon on stabiilne temperatuuril 5° C ja toatemperatuuril 25° C allpool antud
infusioonilahuste ruumala korral. Kui kuivaine lahustatakse ja hoitakse toatemperatuuril (25° C), peab
infusioon olema lõpule viidud tabelis näidatud aja jooksul.

Veeniinfusioon
Stabiilsus 25 °C juures
Süstevesi
3 tundi
Naatriumkloriidi 0,9% infusioonilahus (9 mg/ml)
3 tundi
Ringerilahus
2 tundi
Ringerlaktaadi (Hartmanni) lahus
2 tundi
Kaaliumkloriidi 0,3% ja naatriumkloriidi 0,9%
2 tundi
infusioonilahus (3 mg/ml ja 9 mg/ml)

Säilitamiseks temperatuuril 5°C võib AUGMENTIN’i intravenoosse valmislahuse lisada kas süstevett
või naatriumkloriidi (0,9%) sisaldavasse eeljahutatud infusioonikotti, mida võib säilitada kuni 8 tundi.
Edasi tuleb lahus manustada kohe, kui see on soojenenud toatemperatuurini.

AUGMENTIN’i infusioonilahuse stabiilsus sõltub kontsentratsioonist. Kui tuleb valmistada suurema
kontsentratsiooniga lahus, tuleb lahuse stabiilsus määrata eraldi.

AUGMENTIN on vähem stabiilne glükoosi, dekstraani või bikarbonaate sisaldavates
infusioonilahustes. Amoksitsilliini/klavulaanhappe lahustatud kuivaine lahused võib manustada
infusioonisüsteemi kaudu 3…4 min jooksul.
Kasutamata jäänud antibiootikumi kogused tuleb minema visata.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Läbipaistvast klaasist 25 ml viaalid või 50 ml pudelid (tüüp I või III klaas), mis on suletud
klorobutüülkummist korgiga ja turvarõngaga.
Pakendi suurused 1, 5, 10, 25, või 100 viaali.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus tuleb minema visata.
Lahustamine/lahjendamine peab toimuma aseptilistes tingimustes. Lahust tuleb enne manustamist
visuaalselt kontrollida võõrosakeste esinemise või värvuse muutuse suhtes. Kasutada tohib ainult
lahust, mis on selge ja milles ei ole võõrosakesi.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Intravenoosse süstelahuse valmistamine
Süstevesi on tavaline lahusti. AUGMENTIN 1000/200 mg pulber tuleb lahustada 20 ml lahustis. See
annab ligikaudu 20,9 ml lahust ühekordseks manustamiseks. Lahustamise ajal võib, kuid ei pruugi
tekkida lahuse mööduv värvumine roosaks. Valmislahused on tavaliselt värvitud või kollast värvi.

AUGMENTIN tuleb manustada 20 minuti jooksul pärast lahustamist.

Intravenoosse infusioonilahuse valmistamine
AUGMENTIN’i viaalid ei sobi korduvaks kasutamiseks.

AUGMENTIN tuleb lahustada nii, nagu on kirjeldatud süstelahuse puhul. Saadud lahusele tuleb kohe
lisada 100 ml infusioonilahust, kasutades minikotti või büretti.

7. Müügiloa hoidja

SmithKline Beecham Ltd,
980 Great West Road,
Brentford,
Middlesex TW8 9GS,
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

241698

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 11.12.1998
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25.11.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2015