VALORAN 1G

Toimeained: tsefotaksiim

Ravimi vorm: süste-/infusioonilahuse pulber

Ravimi tugevus: 1000mg 10TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on VALORAN 1G ja milleks seda kasutatakse

Tsefotaksiim on antibiootikum, mida kasutatakse teatud kindlate bakterite poolt põhjustatavate
infektsioonide raviks. Tsefotaksiim kuulub tsefalosporiinideks nimetatavate antibiootikumide hulka.
Tsefalosporiinid toimivad baktereid tapvalt või nende kasvu pärssivalt.
Ravimit kasutatakse kopsupõletiku (pneumoonia), meningiidi, kuseteede tüsistunud infektsioonide,
sepsise, naha ja pehmete kudede infektsioonide, luude ja liigeste infektsioonide ning otiidi
(kõrvapõletiku) ja sinusiidi (põskkoopapõletiku) raviks.
Valoran toimib ka sugulisel teel leviva haiguse gonorröa vastu.
Kui te pole kindel, mida teil ravitakse, küsige oma arsti käest täpsemalt.
Teie arst seletab teile vajadusel, millist infektsiooni teil ravitakse ja annab lisainformatsiooni.

2. Mida on vaja teada enne VALORAN 1G võtmist

Ärge kasutage Valoran'i
- kui olete tsefalosporiin-antibiootikumide või teiste antibiootikumide, eriti penitsilliini või selle
ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Süstelahus võib sisaldada teisi koostisosi, nagu nt lidokaiini. Kui te olete lidokaiinile allergiline, teie
laps on noorem kui 30-kuune või kui teil esineb südamepuudulikkust või -blokaadi, peate te arutama
olukorda enne ravimi manustamist õe või arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Valoran’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:
- kui teil on kunagi esinenud allergiline reaktsioon tsefalosporiinantibiootimumide või teiste
antibiootikumide, eriti penitsilliini suhtes
- kui te olete rase, püütate rasestuda või toidate rinnaga
- kui te olete piiratud naatriumisisaldusega dieedil
- kui teil on esinenud soolepõletikku (koliiti)
- kui teil on neeruhaigus
- kui teil on maksahaigus.

Süstelahus võib sisaldada ka teisi koostisosi, sõltuvalt tilgutis kasutatavast vedelikust. Küsige tilgutit
panevalt meditsiinitöötajalt, mida see sisaldab, juhul, kui te võite mõne koostisosa vastu olla
allergiline.

Kui te olete Valoran’i saava lapse vanem ja kui te teate, et lapsel on kunagi esinenud äge reaktsioon
sellele või mõnele teisele antibiootikumile, eriti penitsilliinile, peate te arutama olukorda enne ravimi
manustamist õe või arstiga.

Muud ravimid ja Valoran
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
võtta mis tahes muid ravimeid,, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

On väga tähtis, et te ütleksite oma arstile, kui te võtate:
- aminoglükosiide
- antibiootikume
- diureetikume
- podagraravimeid (nt probenetsiid)
- või kui teile on plaanis teha tüüfuse elusvaktsiini (tüüfuse elusvaktsiini tuleks manustada vähemalt
24 tundi pärast tsefotaksiimi viimase annuse manustamist).

Mõningatel juhtudel võib arst rakendada hilisemat jälgimist, aga see on rutiin ja te ei pea sellepärast
muretsema.

On oluline, et te räägiksite oma arstile, õele või apteekrile kõigist ravimitest, mida võtate, s.h ka
sellistest, mis on ostetud ilma retseptita.

Kui teil osutub vajalikuks anda vere või uriiniproove või teha mingit diagnostikat selle ravimi võtmise
ajal, palun veenduge, et arst või õde teavad, et te saate Valoran’i.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus
Valoran’i kasutamisest raseduse ajal on parem hoiduda, eriti raseduse esimese trimestri ajal. Kui te
olete rase või püüate rasestuda, küsige oma arstilt või apteekrilt nõu enne, kui võtate ükskõik millist
ravimit, s.h ka Valoran’i.

Imetamine
Kui te olete seda ravimit kasutav täiskasvanu ja te toidate last rinnaga, peate te olukorda arstiga
arutama. Tsefotaksiim eritub vähesel määral rinnapiima. Valoran’i kasutamine imetamise ajal võib
mõjutada imiku füsioloogilist soolte mikrofloorat, põhjustada kõhulahtisust, pärmseene
kolonisatsiooni ja viia tundlikuks muutumiseni. Teie arst võib otsustada katkestada kas imetamine või
ravi, arvestades ravimi vajalikkust imetavale emale.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Tsefotaksiimi on seostatud pearingluse tekkega, mis võib mõjutada autojuhtimise ja masinate
käsitsemise võimet.

3. Kuidas VALORAN 1G võtta

Seda ravimit manustatakse teile alati arsti või õe poolt kas süsti või tilk-infusioonina. Teie arst kirjutab
välja teile sobiliku ravimiannuse, sõltuvalt infektsiooni liigist ja teistest haigustest, mis teil olla võivad.

Kui te küsite ravimit manustavalt isikult informatsiooni, ütlevad nad teile kui palju ja kui tihti arst teile
seda ravimit on manustamiseks määranud.

Täiskasvanud: kergete kuni keskmiste infektsioonide puhul manustatakse 1g tsefotaksiimi iga 8 kuni
12 tunni järel. Arvestades infektsiooni raskust ja haigustekitaja tundlikkust võib vajadusel annuseid
suurendada. Raskete infektsioonide puhul võib ööpäevast annust suurendada 12 g-ni, mida
manustatakse 3…4 üksikannuseks jaotatuna. Maksimaalset ööpäevast annust ei tohi ületada.

Lapsed: kergete kuni keskmiste infektsioonide puhul on tavaliseks annuseks 100…150 mg/kg päevas,
mida manustatakse 2…4 üksikannuseks jaotatuna. Väga raskete infektsioonide puhul võib olla vajalik
annuste kuni 200 mg/kg päevas manustamine. Meningiidi korral 300 mg/kg ööpäevas jaotatuna 4
annuseks. Maksimaalset ööpäevast annust ei tohi ületada.

Vastsündinud: ööpäevane annus on 50 mg/kg päevas, mida manustatakse soovitatavalt 2…4
üksikannuseks jaotatuna.

Eakad patsiendid: annuste vähendamine pole vajalik, v.a neerufunktsiooni languse korral.

Annused gonorröa raviks: manustada ühekordse annusena 1 g veeni või lihasesse.

Kui teil on tunne, et Valoran’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Valoran’i rohkem kui ette nähtud
On äärmiselt ebatõenäoline, et arst või õde manustab teile liiga palju ravimit. Teie arst ja õde jälgivad
manustamisprotsessi ja kontrollivad teile manustatavat ravimit. Küsige alati, kui te pole kindel,
milleks teile ravimit manustatakse.

Kui te unustate Valoran’i kasutada
Arst ja õde järgivad teile ravimit manustades juhiseid. On äärmiselt ebatõenäoline, et te ei saa ravimit
ettekirjutatud määral. Kui teile tundub, et teil on annus vahele jäänud, rääkige sellest arstile või õele.

Kui te lõpetate Valoran’i kasutamise
On tähtis, et arsti poolt väljakirjutatud ravikuur tervikuna läbi viidaks. Te võite hakata end paremini
tundma, aga oluline on mitte lõpetada ravi enne arsti soovitust, muidu võib teie seisund uuesti
halvenema hakata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekriga või
meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teil võib esineda nahalöövet või nahasügelust, palavikku, janu, „karvast” keelt, neeruprobleeme, mis
võivad põhjustada valu neerupiirkonnas, kõhupuhitust, kergelt haiglast enesetunnet või kõhulahtisust.
Kui kõhulahtisus muutub väga tõsiseks, tuleb Valoran’i ravi katkestada ja anda teisi ravimeid
kõhulahtisuse lõpetamiseks.

Harva võib tekkida peavalu või tunne, et teie pea valutab. Te peaksite sellest teavitama oma õde või
arsti, et nad saaksid anda teile selle vastu ravi. Inimestel esineb vahest raskeid allergilisi reaktsioone,
nagu hingamisraskused, mis vajavad viivitamatut abi või kaela-, näo- või kõriturset. Kui teil tekib
mõni neist, teavitage viivitamatult õde või arsti.

Kui teil esineb tõsist löövet, kas suuümbruse haavanditega või ilma, pöörduge viivitamatult arsti
poole.

Valoran võib vahel kahjustada teie verd, kuigi see on väga ebatavaline. Sellisel juhul võite te tunda
end väsinuna või üldiselt halvasti. Kui te kasutate ravimit rohkem kui 10 päeva, võib arst paluda teil
anda vereproov, aga see on tavaline ja teil pole põhjust muretseda.

Kui Valoran’i manustatakse süstina, tunnevad mõned inimesed süstekohas valu. Valoran võib
veenisisese manustamise järel põhjustada ka veresoonte turset. Valoran võib kahjustada ka maksa ja
sellisel juhul võite te tunda end väsinuna või üldiselt halvasti.

Kui te tunnete südame puperdamist, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Kui te hakkate liikuma ebanormaalselt, tundma ootamatuid, tahtmatuid lihaste kokkutõmbeid või
hakkate kaotama teadvust, peate te koheselt arsti kutsuma. Need sümptomid viitavad entsefalopaatiale.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, või apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas VALORAN 1G säilitada

Hoidke seda ravimit temperatuuril kuni 25ºC, originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Valmislahus säilitab oma toime ööpäeva (24 tunni) jooksul, kui seda hoida külmkapis temperatuuril
2...8ºC. Pärast 20 tundi tueb kasutamata jäänud lahus ära visata.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni ega olmeprügi hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Kogu infot Valoran'i kohta siin infolehes ei ole. Kui te soovite t, küsige palun oma arstilt või
apteekrilt.

Mida Valoran sisaldab:
Toimeaine on tsefotaksiim.
Üks Valoran 500 mg viaal sisaldab 500 mg tsefotaksiimi (tsefotaksiimnaatriumina).
Üks Valoran 1 g viaal sisaldab 1 g tsefotaksiimi (tsefotaksiimnaatriumina).

Kuidas Valoran välja näeb ja pakendi sisu:
Valge või kreemika varjundiga pulber läbipaistvast klaasist viaalides, mis on suletud halli
kummikorgiga ja alumiiniumist kaanega. Viaalid on pakitud pappkarpidesse, mis sisaldavad 10, 50 või
100 viaali.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

MÜÜGILOA HOIDJA
Medochemie Ltd.
1-10 Constantinoupoleos street
3011Limassol
Küpros

TOOTJA
Medochemie Ltd. - Factory C
2 Michael Erakleous Street
Agios Athanassios Industrial Area
4101, Agios Athanassios, Limassol
Küpros

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
OÜ Netdoktor
Seebi 3
11316 Tallinn
tel. 5648 0207

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

..2 g tsefotaksiimi lahustatakse 40...100 ml infusioonilahuses.
20 tunni pärast visatakse kasutamata jäänud lahus ära.


7.
MÜÜGILOA HOIDJA

Medochemie Ltd.,
1-10 Constantinoupoleos street,
3011 Limassol,
Küpros.


8.
MÜÜGILOA NUMBRID

Valoran 500 mg: 543907
Valoran 1 g: 543807


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

20.04.2007/30.03.2012


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2014

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed