THROMBO ASS

Toimeained: atsetüülsalitsüülhape

Ravimi vorm: gastroresistentne tablett

Ravimi tugevus: 100mg 100TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on THROMBO ASS ja milleks seda kasutatakse

Thrombo ASS'i toimeaine atsetüülsalitsüülhape omab vereliistakute agregatsiooni vastaseid
omadusi ning seetõttu vähendab verehüüvete (veresoonte tromboosi) tekkimise ohtu.

Thrombo ASS gastroresistentseid tablette kasutatakse järgmistel juhtudel:
Koronaartromboosi (pärgarteri umbumus) profülaktika
müokardiinfarkti kahtluse korral ja järgselt;
- stenokardia (valud rindkeres) korral;
- pärast südame pärgarterite revaskularisatsiooni (veresoonte ja seejärel vereringe taastamine)
- protseduuri;
esmase müokardiinfarkti riski vähendamine kardiovaskulaarsete (südame-veresoonkonna)
- riskitegurite kaasnemisel.
Ajuarterite tromboosi (trombi teke) profülaktika
mööduva ajuisheemia (aju väheveresus) järgselt;
- isheemilise (paiksest väheveresust tingitud) ajuinsuldi järgselt.
-

2. Mida on vaja teada enne THROMBO ASS võtmist

Ärge võtke Thrombo ASS'i
-
kui olete atsetüülsalitsüülhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud

lõigus 6) suhtes allergiline;
-
kui olete teiste salitsülaatide või sarnaste ainete suhtes allergiline;

-
kui teil esinevad mao- või soolehaavandid;

-
kui teil esineb eelsoodumus verejooksudele (hemorraagiline diatees), vereliistakute

vähesus (trombotsütopeenia) või hemofiilia (vere hüübimatus);
-
kui teil esineb neerupuudulikkus või neerukivid (oksalaatide sisaldus uriinis);

-
kui teil esineb maksapuudulikkus (raskekujuline maksakahjustus);

-
kui teil esineb raskekujuline, mittepiisavalt kontrollitud südamepuudulikkus

(südamekahjustus);
-
kui te võtate teatud vähivastast ravimit (15 mg või enam metotreksaati nädalas);

-
raseduse viimases kolmandikus (vt lõik 2 „Rasedus ja imetamine“).


Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Thrombo ASS
Enne Thrombo ASS’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga
-
kui olete teiste valuvaigistavate või põletikuvastaste ravimite või reumavastaste

ravimite suhtes allergiline;
-
kui teil esineb muu allergiline (nt nahareaktsioonid, sügelus, urtikaaria);

-
kui teil on astma, heinapalavik, ninalimaskestade turse (ninapolüübid) või krooniline

hingamisteede haigus;
-
kui saate samaaegselt ravi trombivastaste ravimitega (nt kumariini derivaadid,

hepariin, va ravi väikeseannuselise hepariiniga);
-
kui teil esineb harvaesinev ainevahetusehäire (geneetiline glükoos-6-fosfaat-

dehüdrogenaasi puudulikkus);
-
kui teil on seedetrakti kaebused (nt gastriit);

-
kui teil on olnud seedetrakti haavandid või seedetrakti veritsus;

-
kui teil on neeru- või maksatalitlusehäire;

-
kui teil seisab ees plaaniline kirurgiline protseduur (isegi väike protseduur, nt hamba

eemaldamine). Vere hüübimisaeg võib olla pikenenud. Teatage arstile, et võtate
Thrombo ASS’i.
-
kui osutub vajalikuks teiste salitsülaatide või nn mittesteroidsete põletikuvastaste

ravimite kasutamine. Seda otsustab arst.
-
kui te kasutate aastaid atsetüülsalitsüülhapet suuremates annustes. Vajadusel arst

kontrollib teie neerude talitlust, sest see ravim võib põhjustada neerukahjustust.

Atsetüülsalitsüülhape võib suurendada veritsuse tekkeohtu kui manustada enne trombivastast
ravi. Trombivastase ravi ajal peate hoolikalt jälgima välise või sisemise veritsuse sümptomeid
(nt verevalumid).

Thrombo ASS’i väikesed annused vähendavad kusihappe eritumist. See võib põhjustada
podagra ägenemist eelsoodumusega patsientidel.

Lapsed ja noorukid
Thrombo ASS on vastunäidustatud lastele ja noorukitele, kuna atsetüülsalitsüülhappe
(Thrombo ASS’i toimeaine) kasutamise ajal on üksikjuhtudel esinenud Reye’ sündroomi
(eluohtlik tüsistus, mida iseloomustab kauakestev oksendamine, dehüdratsioon e
vedelikuvaegus, teadvuse häire ja krambid).

Muud ravimid ja Thrombo ASS
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta
mis tahes muid ravimeid.

Ravi toime võib olla mõjutatud kui Thrombo ASS’i kasutatakse samaaegselt teiste ravimitega
nt:
- veretrombide teket vähendavad ravimid (nt varfariin ja teised kumariini derivaadid,
hepariin, dipüridamool, sulfiinpürasoon);
- transplantatsiooni järgselt organi äratõukereaktsiooni vähendavad ravimid
(tsüklosporiin);
- kõrge vererõhu raviks (nt diureetikumid ja AKE inhibiitorid kombinatsioonis
Thrombo ASS’iga annuses üle 3 g/ööpäevas);
- valu ja põletiku raviks (nt kortikosteroidid või põletikuvastased ravimid);
- podagra raviks (probenetsiid, sulfiinpürasoon kombinatsioonis Thrombo ASS’iga
annuses üle 3 g/ööpäevas);
- vähktõve või reumatoidartriidi raviks (metotreksaat);
- diabeedivastased ravimid (sulfonüüluurea);
- depressiooni raviks (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, nt sertraliin või
paroksetiin);
- infektsioonide raviks (sulfoonamiidid ja sulfoonamiidi kombinatsioonid sh
kotrimoksasool);
- kilpnäärme haiguste raviks (trijoodtüroniin);
- krampide raviks (valproehape);
- tursete raviks, nt südamehaigusega või kõrge vererõhuga patsientidel (spironolaktoon,
kanrenoon, furosemiid kombinatsioonis Thrombo ASS üle 3 g/ööpäevas).

Digoksiini, barbituraatide ja liitiumi kontsentratsioon veres võib tõusta.

Samaaegsel kasutamisel teatud infektsioonidevastaste ravimitega (tetratsükliinid), peab
manustamise vahele jääma vähemalt 1...3-tunnine vaheaeg.

Enne atsetüülsalitsüülhappe kasutamist pidage nõu oma arstiga. Atsetüülsalitsüülhappe pideva
kasutamise korral pidage eelnevalt nõu oma arstiga kui plaanite võtta teisi ravimeid (sh ilma
retseptita müüdavad ravimid).

Thrombo ASS koos alkoholiga
Thrombo ASS’i kasutamine koos alkoholiga võib suurendada seedetrakti verejooksu
tekkeohtu.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus
Raseduse esimese 6 kuu jooksul tohib atsetüülsalitsüülhapet kasutada ainult arsti
ettekirjutusel.
Raseduse viimase 3 kuu jooksul ei tohi Thrombo ASS’i kasutada, kuna see võib põhjustada
nii emal kui vastsündinul sünnituse käigus veritsusaja pikenemist.

Imetamine
Imetamise ajal tohib atsetüülsalitsüülhapet kasutada ainult arsti ette kirjutusel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet mõjutavaid toimeid ei ole oodata.

Thrombo ASS sisaldab laktoosi.
Kui te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas THROMBO ASS võtta

Tabletid tuleb alla neelata tervelt koos piisava koguse vedelikuga koos toiduga või ilma.
Gastroresistentse katte tõttu ei tohi tablette poolitada.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Saadaval on Thrombo ASS gastroresistentsed tabletid: 75 mg ja 100 mg.

Soovitatav annus on:
Stenokardiaga patsientidel müokardiinfarkti tekkeohu vähendamiseks:
75...300 mg atsetüülsalitsüülhapet ööpäevas.

Müokardiinfarktijärgse retsidiivi tekkeohu vähendamiseks:
75...300 mg atsetüülsalitsüülhapet ööpäevas.

Tromboosi profülaktikaks pärast pärgarterite kirurgilist operatsiooni, nt pärgarterite
šunteerimine:
75...300 mg atsetüülsalitsüülhapet ööpäevas.

Transitoorse ajuisheemia ja ajuinfarkti sekundaarseks profülaktika:
75...300 mg atsetüülsalitsüülhapet ööpäevas.

Esmase müokardiinfarkti riski vähendamine kardiovaskulaarsete riskitegurite kaasnemisel (nt
stenokardia või müokardiinfarkt diabeediga patsientidel):
100...300 mg atsetüülsalitsüülhapet ööpäevas. Vajadusel võib arst annust vähendada (75 mg
atsetüülsalitsüülhapet ööpäevas).

Lapsed
Atsetüülsalitsüülhapet ei tohi manustada alla 12-aastastele lastele, va arsti ette kirjutusel (vt
lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Märkus: atsetüülsalitsüülhappe kasutamiseks valu ja/või palaviku korral, on saadaval suurema
annusega ravimid.

Kui te võtate Thrombo ASS’i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise ja mürgistuse sümptomiteks on iiveldus, oksendamine, kõhuvalu,
pööritustunne, kõrvakohin, peavalu, segasus ja hüperventilatsioon (hingeldus). Kui teil esineb
mõni neist sümptomitest, võtke viivitamatult ühendust arstiga.

Kui te unustate Thrombo ASS’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata, vaid manustage
järgmine annus ettenähtud ajal.

Kui te lõpetate Thrombo ASS’i võtmise
Enne kui lõpetate Thrombo ASS’i võtmise, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Seedetrakti raskekujulise veritsuse sümptomiteks võivad olla musta värvi väljaheide või
veriokse. Sel juhul võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Kõrvaltoimed on klassifitseeritud vastavalt nende raskusastmele ja esinemissagedusele:
Väga sage (esineb 1...10 kasutajal 100-st)
Seedetrakti häired nagu kõrvetised, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu ja kõhulahtisus, samuti
seedetrakti mikroveritsus.

Aeg-ajalt (esineb 1...10 kasutajal 1000-st)
Ülitundlikkusereaktsioonid nagu bronhospasm ja nahareaktsioonid.
Seedetrakti veritsus, samuti seedetrakti haavand, mis harvadel juhtudel võiad perforeeruda ja
seedetrakti põletik.

Harv (esineb 1...10 kasutajal 10000-st)
Veritsusaja pikenemine, trombotsütopeenia, ninaverejooksu, igemete ja naha veritsemisaja
pikenemine (see toime võib kesta 4...8 päeva pärast ravi algust).
Ülitundlikkusereaktsioonid (üksikjuhtudel eksudatiivne multivormne erüteem), võib kaasneda
vererõhu langus, düspnoe, anafülaktilised reaktsioonid ja angioneurootiline ödeem, eriti
astmaga patsientidel.
Astmahoogude vallandumine.
Pikaajaline suurte annuste manustamine võib põhjustada neerukahjustust.

Väga harv (esineb vähem kui 1 kasutajal 10000-st)
Raskekujuline veritsemine, nt ajusisene veritsus, eriti ebapiisavalt kontrollitud hüpertensiooni
ja/või samaaegselt trombivastast ravi saavatel patsientidel, mis üksikjuhtudel võib olla
eluohtlik.
Hüpoglükeemia.
Maksaensüümide taseme tõus.
Äge neerupuudulikkus.

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
Hemolüüsi (punaste vererakkude ebatavaline lagunemine) või hemolüütilist aneemiat
(punaste ererakkude arvu vähenemine või hemoglobiini sisalduse vähenemine veres, mis on
tingitud hemolüüsist) on täheldatud raskekujulise glükoos-6-fosfaat-dehüdrogenaasi
puudulikkusega patsientidel (kaasasündinud haigus, mis kahjustab punaste vererakkude
biotransformatsiooni).
Atsetüülsalitsüülhape vähendab kusihappe eritumist. See võib põhjustada podagra ägenemist
eelsoodumusega patsientidel.

Peavalu, vertiigo, segasus, kuulmishäired või kõrvakohin võivad olla üleannustamise
sümptomid, eriti lastel ja eakatel (vt lõik 3 „Kui te võtate Thrombo ASS’i rohkem kui ette
nähtud“).

Thrombo ASS’i pikaajalisel manustamisel võib tekkida rauadefitsiit aneemia, mis on tingitud
seedetrakti veritsusest.

Kõrvaltoimed esinemissagedus on annusest sõltuv.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada Eesti Ravimiamet, www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot
ravimi ohutusest.

5. Kuidas THROMBO ASS säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida blister välispakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik
kuni" või "EXP". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Thrombo ASS sisaldab
-
Toimeaine on atsetüülsalitsüülhape. 1 gastroresistentne tablett sisaldab 75 mg

atsetüülsalitsüülhapet.
-
Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, veevaba

kolloidne ränidioksiid, kartulitärklis, talk, triatsetiin, metakrüülhappe etüülakrülaat-kopolümeeri (1:1) 30% dispersioon.

Kuidas Thrombo ASS välja näeb ja pakendi sisu
Thrombo ASS 100 mg gastroresistentsed tabletid on valged, ümmargused, kaksikkumerad,
poolitusjooneta tabletid.

PVC/alumiiniumblisterpakendis on 30 või 100 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugu olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach
Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole
Covalent OÜ
Pärnu mnt 102c
Tallinn 11312
Eesti
Tel: +3726600945, fax: +3726600946

Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Thrombo ASS, 100 mg gastroresistentsed tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 gastroresistentne tablett sisaldab 100 mg atsetüülsalitsüülhapet (ASH).

INN. Acidum acetylsalicylicum

Teadaolevat toimet omav abaine:
Laktoosmonohüdraat 60 mg

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Gastroresistentne tablett

Valge, ümmargune, kaksikkumer, poolitusjooneta gastroresistentne tablett.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Koronaartromboosi profülaktika
- müokardiinfarkti kahtluse korral ja järgselt;
- stenokardia korral;
- pärast südame pärgarterite revaskularisatsiooni protseduuri;
- esmase müokardiinfarkti riski vähendamine kardiovaskulaarsete riskitegurite kaasnemisel.
Ajuarterite tromboosi profülaktika
- mööduva ajuisheemia järgselt;
- isheemilise ajuinsuldi järgselt.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud
Stenokardiaga patsientidel müokardiinfarkti tekkeohu vähendamiseks:
75...300 mg atsetüülsalitsüülhapet ööpäevas.

Müokardiinfarktijärgse retsidiivi tekkeohu vähendamiseks:
75...300 mg atsetüülsalitsüülhapet ööpäevas.

Tromboosi profülaktikaks pärast pärgarterite kirurgilist operatsiooni, nt pärgarterite
šunteerimine:
75...300 mg atsetüülsalitsüülhapet ööpäevas.

Transitoorse ajuisheemia ja ajuinfarkti sekundaarseks profülaktika:
75...300 mg atsetüülsalitsüülhapet ööpäevas.

Esmase müokardiinfarkti riski vähendamine kardiovaskulaarsete riskitegurite kaasnemisel (nt
stenokardia või müokardiinfarkt diabeediga patsientidel):
100...300 mg atsetüülsalitsüülhapet ööpäevas. Vajadusel võib arst annust vähendada (75 mg
atsetüülsalitsüülhapet ööpäevas).

Lapsed
Atsetüülsalitsüülhapet ei tohi manustada alla 12-aastastele lastele, va arsti ette kirjutusel (vt lõik 4.4).

Tabletid tuleb alla neelata tervelt koos piisava koguse vedelikuga koos toiduga või ilma.
Gastroresistentse katte tõttu ei tohi tablette poolitada.

Ravi kestus
Manustatakse pikaajaliseks raviks võimalikult madalas annuses.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes,
- Ülitundlikkus (allergia, astmahood) teiste salitsülaatide või mittesteroidsete
valuvaigistite/reumavastaste ainete (MSPVA) suhtes;
- Mao- ja soolehaavandid;
- Hemorraagiline diatees, trombotsütopeenia, hemofiilia;
- Neerupuudulikkus ja oksaluuria;
- Raskekujuline maksapuudulikkus;
- Raskekujuline südamepuudulikkus, mis ei allu piisavalt ravile;
- Samaaegne ravi metotreksaadiga annuses 15 mg nädalas või enam;
- Raseduse vimane trimester.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Atsetüülsalitsüülhapet tuleb kasutada ettevaatusega järgnevate seisundite esinemise korral:
- ülitundlikkus valuvaigistavate/põletikuvastaste/antireumaatiliste ravimite suhtes;
- muud allergiad (nt nahareaktsioonid, sügelus, urtikaaria);
- kopsuastma, heinapalavik, nina limaskestade turse (ninapolüübid), krooniline hingamisteede
haigus;
- samaaegne ravi antikoagulantidega (nt kumariini derivaadid, hepariin, va ravi
väikeseannuselise hepariiniga);
- geneetiliselt määratletud glükoos-6-fosfaat-dehüdrogenaasi puudulikkus (hemolüütiline
aneemia);
- seedetrakti kaebused (nt gastriit);
- anamneesis seedetrakti haavand või kaksteistsõrmiksoole haavand või seedetrakti verejooks;
- neeru- ja/või maksatalitlusehäire.

Enne kirurgilist protseduuri (isegi enne väikesemahulist protseduuri, nt hambakirurgia) tuleb arsti
teavitada Thrombo ASS’i kasutamisest ja arvesse võtta ravimi trombotsüütide agregatsiooni pärssiv
toime.
Hüübimisaeg võib pikeneda.

Vältida tuleb teiste salitsülaatide või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite samaaegset
kasutamist.

ASH suurte annuste kasutamisel mitme aasta vältel ei saa välistada neerukahjustust. Neerufunktsiooni
tuleb regulaarselt jälgida.

Trombolüütilist ravi saavaid patsiente tuleb jälgida välise või sisemise veritsuse sümptomite (nt
verevalumid) suhtes.

Väikeseannuseline atsetüülsalitsüülhape vähendab kusihappe eritumist. See võib põhjustada podagra
ägenemist eelsoodumusega patsientidel.

Lastel ja noorukitel on üksikjuhtudel täheldatud atsetüülsalitsüülhappe kasutamise ajal eluohtlikke
tüsistusi, millega kaasub kauakestev oksendamine, dehüdratsioon, pärsitud teadvus ja krambid (Reye’
sündroom), mis vajavad viivitamatut intensiivravi. Siiski põhjuslikku seost kindlate ravimitega ei ole
tõestatud.

See ravimpreparaat sisaldab laktoosmonohüdraati. Harvaesinevate pärilike haigustega nagu galaktoosi
talumatus, Lapp-laktaasi puudulikkus või glükoosi-galaktoosi imendumishäirega patsiendid ei tohi
seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

ASH samaaegne kasutamine teiste ravimitega võib nende toimeid tugevdada või vähendada.

Tugevneb:
- verehüübivust vähendavate ja tromboosivastaste ravimite (nt kumariini derivaatide, hepariini,
dipüridamooli, sulfiinpürasooni) toime;
- trombivastaste ravimite toime, nt tiklopidiin, klopidogreel, hüübimisaja pikenemine;
- sulfonüüluurea-derivaatide hüpoglükeemiline toime;
- mittesteroidsete põletiku- ja reumavastaste ravimite toimed ja kõrvaltoimed;
- metotreksaadi toime ja kõrvaltoimed;
- seedetrakti veritsuse oht, kui samaaegselt kasutatakse glükokortikoide, selektiivseid
serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (nt sertraliin, paroksetiin) või alkoholi;
- digoksiini, barbituraatide ja liitiumi tase vereplasmas;
- sulfoonamiidi ja sulfoonamiidi kombinatsioonid, sh kotrimoksasooli toime;
- trijoodtüroniini toime;
- valproehappe toime.

Nõrgeneb:
- aldosterooni antagonistide toime (spironolaktooni ja kanrenoon);
- lingudiureetikumide toime (furosemiid);
- urikosuuriliste ravimite (probenetsiid, sulfiinpürasoon) toime;
- AKE inhibiitorite toime.
Atsetüülsalitsüülhappe suurte annuste korral, so 3 g/ööpäevas.

Tetratsükliiniga samaaegsel manustamisel võivad moodustuda mitteimenduvad kompleksid. Seetõttu
peab manustamise vahe olema vähemalt 1...3 tundi.

Ettevaatus on vajalik tsüklosporiiniga samaaegsel manustamisel.

Eksperimentaalsed andmed lubavad oletada, et ibuprofeeni koosmanustamine võib pärssida
atsetüülsalitsüülhappe väikese annuse toimet trombotsüütide agregatsioonile.
Piiratud andmed ja ex vivo andmete tõlgendamise ebakindlus kliinilistes olukordades tähendab, et
ibuprofeeni pideva kasutamise kohta ei saa teha kindlaid järeldusi.
Tõenäoliselt ei ole ibuprofeeni aeg-ajalt kasutamisel kliiniliselt olulist toimet (vt lõik 5.1).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Epidemioloogiliste uuringute andmed viitavad atsetüülsalitsüülhappe varajases raseduse järgus
manustamise ja väärarengute (suulalõhe, südame väärareng) suurenenud tekkeohule, terapeutilises
annusevahemikus on tekkeoht väike (ööpäevad annused 50 mg ja 150 mg).
Atsetüülsalitsüülhape analgeetilises annuses raseduse viimases trimestris võib põhjustada gestatsiooni
pikenemist tingituna protaglandiinide sünteesi pärssimisest ning raseduse 28...30 nädalal Botalli
arterioosjuha enneaegset sulgumist. Sellised annused võivad põhjustada verejookse lootel ja emal,
ning koljusisest verejooksu enneaegsetel vastsündinutel kui manustada vahetult enne sünnitust.
Käesolev kogemus ASH kasutamise kohta teises ja kolmandas trimestris annuses 50...150 mg
ööpäevas ei tõenda tokolüüsi teket, kalduvust veritsemisele või Botalli arterioosjuha enneaegset
sulgumist.
Puuduvad andmed 150...300 mg annuse kohta.

1. ja 2.trimester
Esimese ja teise trimestri ajal tohib Thrombo ASS kasutada ainult arsti ettekirjutusel põhjendatud
näidustuse korral.

3.trimester
Theombo ASS’i kasutamine viimase trimestri ajal on vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Imetamine
Salitsülaadid ja selle metaboliidid erituvad väikestes kogustes rinnapiima. Kuna seni ei ole
täheldatud ravimi aeg-ajalt kasutamise kahjulikku mõju lapsele, ei ole vaja lühiajalise kuni 150 mg
annuse kasutamise korral rinnaga toitmist katkestada. Pikaajalise või suurte annuste (enam kui
150 mg ööpäevas) kasutamisel tuleb rinnaga toitmine katkestada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Thrombo ASS ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on klassifitseeritud vastavalt nende raskusastmele ja esinemissagedusele:
Väga sage: (> 1/10)
Sage: (> 1/100 kuni < 1/10)
Aeg-ajalt: (> 1/1000 kuni < 1/100)
Harv: (> 1/10000 kuni < 1/1000)
Väga harv: (< 1/10 000)
Teadmata: (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Vere ja lümfisüsteemi häired
Harv: veritsusaja pikenemine, trombotsütopeenia.

Pikenenud veritsusajaga verejooksud, nagu ninaverejooks, igemete veritsus ja naha veritsus.
Sümptomid võivad püsida 4…8 päeva pärast ravi lõpetamist atsetüülsalitsüülhappega.

Harva kuni väga harva on teatatud raskekujulisest veritsemisest nagu ajusisene veritsus, eriti eakatel
ravimata hüpertensiooni ja/või samaaegse hüübimisvastase raviga, üksikutel juhtudel võib olla
eluohtlik. Hemolüüsi või hemolüütilist aneemiat on täheldatud raskekujulise glükoos-6-fosfaat-
dehüdrogenaasi puudulikkusega patsientidel.

Immuunsüsteemi häired:
Aeg-ajalt: ülitundlikkusreaktsioonid, nt bronhospasm ja nahareaktsioonid.
Harv: ülitundlikkusreaktsioonid (üksikutel juhtudel eksudatiivne multivormne erüteem), kaasneda
võib vererõhu langus, düspnoe, anafülaktilised reaktsioonid ja angioneurootiline ödeem, eriti astmaga
patsientidel.

Ainevahetus- ja toitumishäired
Väga harv: hüpoglükeemia.
Atsetüülsalitsüülhape vähendab kusihappe eritumist. See võib põhjustada podagra ägenemist
eelsoodumusega patsientidel.

Närvisüsteemi häired
Üleannustamise sümptomid võivad olla: peavalu, vertiigo, segasus, kuulmishäired või kõrvakohin,
eriti lastel ja eakatel (vt ka lõik 4.9).

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Harv: astmahoo vallandumine.

Seedetrakti häired
Sage: seedetrakti häired nagukõrvetised, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu ja kõhulahtisus, samuti
latentne seedetrakti veritsus (mikroveritsus).
Aeg-ajalt: seedetrakti veritsus, samuti seedetrakti põletik ja seedetrakti haavandid, mis harvadel
juhtudel võivad perforeeruda.
Raskekujulise maoveritsuse sümptomiteks võivad olla musta värvi väljaheide või veriokse. Sel juhul
tuleb viivitamatult arsti teavitada.

Thrombo ASS’i pikaajaline manustamine võib põhjustada rauavaegust, mis on tingitud verekaotusest
seedetrakti kaudu.

Maksa ja sapiteede häired
Väga harv: maksaensüümide taseme tõus.

Neerude ja kuseteede häired
Harv: suuremate annuste manustamine pikemate perioodide vältel võib põhjustada neerukahjustust.
Väga harv: äge neerupuudulikkus.

Kõrvaltoimete esinemissagedus tõus on annusest sõltuv.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üldiselt tuleb eristada atsetüülsalitsüülhappe krooniline üleannustamine, millega kaasneb enamasti
kesknärvisüsteemi häired nagu uimasus, vertiigo, segasus ja iiveldus (salitsülism), ägedast
mürgistusest.

Atsetüülsalitsüülhappega ägeda mürgistuse korral on kõige olulisem aspekt happe-aluse tasakaalu
raske häire. Isegi terapeutilise annusega tekib higamissageduse tõusust respiratoorne alkaloos. Seda
kompenseeritakse vesinikkarbonaadi suurenenud eritumisega neerude kaudu, vere pH on normi piires.
Toksiliste annuste korral ei see kompensatsioonimehhanism piisav ja samuti vere pH, kuna
vesinikkarbonaadi kontsentratsioon langeb. Vere PCO väärtused võivad olla normi piires. Kliiniline
2
pilt tõenäoliselt viitab metaboolsele atsidoosile. Tegelikult on see respiratoorse ja metaboolse atsidoosi
kombinatsioon. Põhjused on järgnevad:
Toksilisest annusest tingitud hingamisehäire, happe kogunemine, osaliselt tingitud eritumise
vähenemisest neerude kaudu (etüülhape ja fosforhape, samuti salitsüülahpe, piimhape, äädikhape, jt),
mis põhjustab süsivesikute biotransformatsioonihäire. Lisaks esineb elektrolüütide tasakaaluhäire.
Esineb kaaliumi kadu.

Ägeda mürgistuse sümptomid
Kergekujulise ägeda mürgistuse sümptomid (200...400 µg/ml):
Happe-aluse tasakaaluhäire, elektrolüütide tasakaaluhäire (nt kaaliumi kadu), hüpoglükeemia,
nahalööve, samuti seedetrakti veritsus, hüperventilatsioon, tinnitus, iiveldus, oksendamine, nägemis-ja kuulmishäired, peavalu, vertiigo ja segasus.

Raskekujulise mürgistuse korral (enam kui 400 µg/ml) võivad esineda deliirium, treemor, düspnoe,
tugev higistamine, eksikoos, hüpertermia ja kooma.
Surmava mürgistuse korral saabub surm hingamispuudulikkuse tagajärjel.

Mürgistuse ravi
Atsetüülsalitsüülhappega mürgistuse ravi sõltub mürgistuse raskusastmest, staadiumist ja kliinilistest
sümptomitest. Need kattuvad üldiste meetmetega, et vähendada toimeaine imendumist, jälgida vee ja
elektrolüütide tasakaalu ning kehatemperatuuri ja hingamist.
Oluline on eritumise kiirendamine ja happe-aluse taskaalu ning elektrolüütide tasakaalu
normaliseerimine. Naatriumvesinikkarbonaadi ja kaaliumkloriidi intravenoosne manustamine, samuti
diureetikumide manustamine. Uriin peab olema aluseline, et suurendada salitsülaatide ioniseerumist ja
vähendada tubulaarset imendumist.
Rangelt soovitatav on verenäitajate jälgimine (pH, PCO , vesinikkarbonaat, kaalium, jt).
2
Rasketel juhtudel võib olla vajalik intensiivravi (aluseline forsseeritud diurees, hemodialüüs),
krampide korral diasepaami manustamine.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid, välja arvatud hepariin
ATC-kood: B01AC06

Farmakodünaamilise toimed

Atsetüülsalitsüülhappe antitrombootiline toime põhineb tromboksaan A2-sünteesi pärssimises
trombotsüütides. See saavutatakse tsüklooksügenaasi asetüleerimisel, mille tulemusel tromboksaan-A2
süntees (trombotsüütide agregatsioon - prostaglandiinide toetus ja vasokonstriktsioon) inhibeeritakse
trombotsüütides. See on pöördumatu toime ja tavaliselt püsib trombotsüütide 8-päevase elutsükli
vältel.

Uued kliinilised kogemused kinnitavad atsetüülsalitsüülhappe tromboosivastast toimet isegi väikeste
annustega.
Atsetüülsalitsüülhapet kasutatakse ka harva esineva Kawasaki sündroomi raviks. Vastav annus pärineb
teaduslikust kirjandusest.

Atsetüülsalitsüülhape kuulub ka mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) rühma, millel
esinevad analgeetilised, antipüreetilised ja antiflogistilised omadused, kuna inhibeerib
prostaglandiinide sünteesi.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Eksperimentaalsete andmete alusel võib eeldada, et ibuprofeen inhibeerib väikeses annuses
atsetüülsalitsüülhappe trombotsüütide agregatsiooni tekitava toime, kui neid manustatakse
samaaegselt. Ühes uuringus, kus ühekordselt manustati 400 mg ibuprofeeni 8 tundi enne või
30 minutit pärast kiirelt vabanevat atsetüülsalitsüülhappe annust (81 mg), ilmnes
atsetüülsalitsüülhappe toime nõrgenemine tromboksaani tekkele või trombotsüütide agregatsioonile.
Andmed on piiratud ja ex vivo andmete tõlgendamine kliinilisse praktikasse ei sisalda kindlaid
seisukohti ibuprofeeni pideva kasutamise kohta ning kliiniliselt mitteoluline toime on seotud
tõenäoliselt ibuprofeeni juhusliku kasutamisega.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Gastroresistentse tableti manustamise järgselt imendub atsetüülsalitsüülhape kaksteistsõrmiksooles.
Maksimaalne tase vereplasmas saabub 3 tundi pärast manustamist.

Jaotumine
Seondumine vereplasma valkudega sõltub kontsentratsioonist: on saadud väärtused 49%...70%
(atsetüülsalitsüülhape) ja 66% ...98% (salitsüülhape), vastavalt.
Thrombo ASS gastroresistentsed tabletid on bioekvivalentsed astetüülsalitsüülhappe vesilahusega,
kusjuures eriline ravimvorm tagab poolväärtusaja pikenemise 2 tunnilt 4 tunnile.

Salitsüülhape läbib platsentat ja eritub rinnapiima.

Biotransformatsioon
Atsetüülsalitsüülhape hüdrolüüsitakse peamiselt maksas, kuid ka soolestiku limaskestas ensüümide
abil salitsüülhappeks. Edasiselt salitsüülhape glükuroniseeritakse maksas.

Eritumine
Salitsüülhappe eritumine (85 % aluselise ja 10 % happelise uriiniga) nagu ka tema konjugaatide ja
derivaatide eritumine toimub peamiselt neerude kaudu.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Prekliiniliste katsete tulemused saadi pärast suukaudset, intranasaalset, subkutaanset ja intravenoosset
manustamist hiirtele, rottidele, merisigadele, küülikutele ja koertele.
Kroonilise toksilisuse uuringutes, milles kasutati atsetüülsalitsüülhappe terapeutilisi annuseid inimesel,
ei täheldatud märkimisväärseid erinevusi, võrreldes kontrollrühmaga.
In vitro katsed ei näidanud atsetüülsalitsüülhappe võimalikku mutageenset toimet.
Hiirte ja rottidega läbiviidud katsed ei tõestanud atsetüülsalitsüülhappe võimalikku kantserogeenset
toimet.
Reproduktsioonitoksilisus:
Loomkatsetes (roti ja koeraga), milles kasutati atsetüülsalitsüülhappe suuri annuseid, esines
teratogeenseid toimeid. Prenataalse kokkupuute järgselt kirjeldati järglastel implantatsioonihäiret,
embrüo- ja lootetoksilist toimet, samuti õppimisvõime häiret.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat
Mikrokristalne tselluloos
Kolloidne ränidioksiid, veevaba
Kartulitärklis
Talk
Triatsetiin
Metakrüülhappe/etüülakrülaadi kopolümeeri (1:1) 30% dispersioon.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida blister välispakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC/alumiinium blister
Pakendis 30 või 100 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach
Austria

8. Müügiloa number

221298

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

4.02.2005/28.01.2015

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2015