THERAFLU NT

Toimeained: paratsetamool+kloorfenamiin+pseudoefedriin+dekstrometorfaan

Ravimi vorm: suukaudse lahuse pulber

Ravimi tugevus: 1000mg+4mg+60mg+30mg 10TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on THERAFLU NT ja milleks seda kasutatakse

Theraflu NT sisaldab 4 toimeainet, mis toimivad gripi ja külmetuse sümptomite vastu:

-
paratsetamool on valuvaigisti (analgeetikum) ja palaviku alandaja (vähendab palaviku korral

kehatemperatuuri),
-
pseudoefedriinvesinikkloriid on ninakinnisust vähendava toimega,

-
dekstrometorfaan on köha pärssiva toimega.

-
kloorfeniramiinmaleaat on antihistamiinikum, mis leevendab allergilisi sümptome hingamisteedes.


Theraflu NT'd kasutatakse täiskasvanutel ja üle-16-aastastel noorukitel külmetuse ja gripi poolt
põhjustatud sümptomite (ninakinnisus, valu, peavalu ja/või palavik, köha) lühiajaliseks
leevendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne THERAFLU NT võtmist

Ärge kasutage Theraflu NT'd:
-
Kui te olete paratsetamooli, pseudoefedriinvesinikkloriidi, dektrometorfaanhüdrobromiidi,

kloorfenamiinmaleaadi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6 ja 2) suhtes
allergiline.
-
Kui te kasutate või olete viimase 14 päeva jooksul kasutanud ravimeid, mida nimetatakse

monoamiini oksüdaasi inhibiitoriteks (MAO-inhibiitorid, ravimid, mida kasutatakse depressiooni
ja Parkinsonismi raviks). Kui te ei tea, kas teie retseptiravim sisaldab MAO-inhibiitorit, pidage
enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Theraflu NT kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil esineb:
maksa- või neeruhaigus,
- pärilik seisund, mida nimetatakse glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkuseks või teatud
- tüüpi aneemia, mida nimetatakse hemolüütiliseks aneemiaks,
dehüdratsioon või alatoitumus,
- südame haigused nagu kiire südamerütm või kõrge vererõhk (hüpertensioon),
- kilpnäärme liigtalitlus või diabeet,
- eesnäärme suurenemine,
- vaimne haigus (psühhoosid),
- glaukoom (silmasisese rõhu suurenemine),
- risk hingamispuudulikkuse tekkeks,
- kui teil esineb seedetrakti ummistus,
- kui teil on maohaavand,
- kui teil on epilepsia.
-
Operatsiooni korral on soovitatav ravi lõpetada paar päeva enne operatsiooni, kuna teatud
anesteetikumide kasutamisel võib Theraflu NT suurendada kõrge vererõhu tekkimise riski.

Sportlasi tuleb informeerida, et see ravim sisaldab toimeainet, mis võib põhjustada dopingutesti
valepositiivset tulemust.

Theraflu NT sisaldab paratsetamooli. Mitte kasutada koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega.
Paratsetamooli maksimaalse päevase annuse ületamisel võib ilmneda raske maksakahjustus.

Kroonilistel alkohoolikutel võib olla suurem risk maksakahjustuse tekkeks. Sellistel patsientidel ei tohi
päevane lubatud annus ületada 2000 mg paratsetamooli minimaalse annustamisintervalliga 8 tundi.
Samuti ei tohi maksa-või neerukahjustusega patsientidel päevane paratsetamooli annus ületada 3000
mg.

Pidage nõu arstiga:
kui teil esineb liigse rögaehitusega köha,
- kui teil on pikaajaline või krooniline köha, mis esineb koos astma, emfüseemi või kroonilise
- bronhiidiga,
palavik püsib kauem kui 3 päeva,
- valu, köha või ninakinnisus läheb halvemaks või kestab kauem kui 5 päeva või kaasneb kõrge
- palavik, nahalööve või püsiv peavalu.

Need võivad olla tõsisema seisundi sümptomid.

Muud ravimid ja Theraflu NT:
Öelge oma arstile või apteekrile kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või plaanite kasutada teisi
ravimeid, eriti järgmisi ravimeid:
MAO-inhibiitorid, mida kasutatakse depressiooni ja Parkinsoni tõve raviks; kui te võtate või olete
- võtnud MAO-inhibiitoreid viimase 14 päeva jooksul, ärge võtke Theraflu NT'd.
Depressiooni raviks kasutatavad ravimid nagu tritsüklilised antidepressandid või serotoniini
- tagasihaarde inhibiitorid.
Kõrge vererõhu raviks kasutatavad ravimid.
- Kinidiin ja amiodaroon (kasutatakse südamerütmi kontrollimiseks).
- Verevedeldajad nagu varfariin ja kumariin (antikoagulandid).
- Teisi külmetuse ravimeid, mis sisaldavad paratsetamooli ja ninakinnisusevastaseid ravimeid.
- Ravimid, mida kasutatakse iivelduse ja oksendamise raviks nagu metoklopramiid ja või
- domperidoon.
Tuberkuloosi raviks kasutatavad ravimid (rifampitsiin ja isoniasiid), bakteriaalsete infektsioonide
- ravimid (klooramfenikool).
Krambihoogude ravimid nagu fenütoiin, fenobarbitaal ja karbamasepiin.
- Kolestüramiin, mida kasutatakse rasvasisalduse langetamiseks.
- Sidovudiin, mida kasutatakse HIV-infektsioonide raviks.
- Probenetsiid, mida kasutatakse podagra raviks.
- Ergotamiin ja metüsergiid, mida kasutatakse migreeni raviks.
- Haloperidool, mida kasutatakse psühhiaatriliste seisundite raviks.
- - Muud ravimid, mis teevad teid uimaseks nagu unerohud, rahustid, ärevusevastased
ravimid, antipsühhootikumid, oksendamisvastased ravimid, opioidsed valuvaigistid,
krambivastased ravimid ja hüpnootikumid.
- Antikoliinergilised ravimid (mõned psühhotroopsed ravimid, atropiin ja ravimid, mida
kasutatakse uriinipeetuse raviks)


Theraflu NT koos alkoholiga
Ravi ajal Theraflu NT'ga ärge tarvitage alkoholi.

Rasedus ja imetamine
Theraflu NT kasutamine raseduse ja imetamise ajal ei ole soovitatav. Kui te olete rase, imetate või
arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või
apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravim võib põhjustada uimasust, seetõttu peab ravimi kasutamisel ning järgneval autojuhtimisel või
täpsust nõudvate mehhanismidega töötamisel olema erakordselt tähelepanelik.

Oluline teave Theraflu NT abiainete suhtes
30 mg aspartaami (E951) ühes kotikeses; see on fenüüalaniini allikas, mis võib olla kahjulik
- fenüüketonuuriaga patsientidele.
6,9 g sukroosi ühes kotikeses. Seda tuleb arvesse võtta diabeediga patsientide puhul.
- Patsiendid, kellel esineb harvaesinev pärilik fruktoosi talumatus, glükoosi-galaktoosi imendumishäire
või sukraasi-isomaltaasi puudulikkus, ei tohi seda ravimit võtta.

3. Kuidas THERAFLU NT võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja alates 16-aastased noorukid:
1 kotike lahustuvat pulbrit iga 6 tunni järel. Ärge võtke rohkem kui 4 kotikest 24 tunni jooksul.

Theraflu NT on mõeldud öiseks kasutamiseks. Theraflu ND'd tuleks võtta päeval, see leevendab
sümptomeid päevasel ajal. Neid ravimeid ei tohi võtta samaaegselt.

Maksimaalne lubatud ööpäevane annus nii ühe ravimi kui ka Theraflu NT ja ND kombinatsioonis
kasutamisel on kuni 4 kotikest lahustuvat pulbrit, mitte kauem kui 5 päeva jooksul.
Kui pärast 5 päeva möödumist sümptomid püsivad või halvenevad või palavik püsib kauem kui 3
päeva, rääkige oma arstiga.

Ärge ületage soovituslikku annust.
Ei ole soovitatav alla 16-aastastele lastele.


Kotikese sisu lahustada tassitäies (250 ml) kuumas (mitte keevas) vees. Juua kui on jahutatud sobiva
temperatuurini.

Kui te kasutate Theraflu NT’d rohkem kui ette nähtud
Eksliku üleannustamise korral võtke ühendust arstiga. Isegi kui te tunnete end hästi, on kohene
meditsiiniline jälgimine kriitiliselt oluline, kuna esineb risk hiljem tekkiva raske maksakahjustuse
tekkeks.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Katkestage selle ravimi kasutamine, kui teil tekib mõni järgnevatest sümptomitest:
allergilised reaktsioonid sealhulgas vilisev hingamine, katkendlik hingamine, näo, huulte, keele
- või kurgu turse;
nahalööve (sealhulgas villid, sügelus), nahapunetus;
- ebatavaline veritsus või verevalumid (probleemid verega);
- nahakoorumine, villid, suuhaavandid.
- Need kõrvaltoimed esinevad harva või väga harva (võivad mõjutada 1 kuni 10 inimest 10000-st).
Näiteks on väga harvadel juhtudel teatatud rasketest nahareaktsioonidest.

Järgmised kõrvaltoimed esinevad sageli (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st).
unisus (uimasus).
-
Muud kõrvaltoimed võivad esineda harvadel juhtudel (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st).
närvilisus, unetus,
- ärevus, rahutus,
- asjade nägemine, tundmine ja kuulmine, mida tegelikult ei ole olemas (eriti lastel),
- pearinglus, peavalu, värisemine,
- kiire südamerütm, palpitatsioonid, kõrge vererõhk,
- seedetrakti häired nagu iiveldus, oksendamine, suukuivus,
- uriinipeetus (eriti suurenenud eesnäärmega patsientidel),
-
Mõned kõrvaltoimed esinevad väga harva (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10000-st)
unisus (uimasus),
- ebamugavustunne kõhus.
-
Harvadel juhtudel võib täheldada häireid maksafunktsiooni tulemustes (väärtustes).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas THERAFLU NT säilitada

Hoidke seda ravimit temperatuuril kuni 25ºC.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni:".
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Theraflu NT sisaldab

Toimeained on paratsetamool, pseudoefedriinvesinikkloriid, kloorfeniramiinmaleaat ja
dekstrometorfaanvesinikbromiid. 1 kotike lahustuvat pulbrit sisaldab toimeainena 1000 mg
paratsetamooli, 60 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi, 4 mg kloorfeniramiinmaleaati ja 30 mg
dekstrometorfaanvesinikbromiidi.
Abiained on veevaba sidrunhape, naturaalne sidruni lõhna- ja maitseaine, hüdreeritud kolloidne
ränidioksiid, naatriumtsitraatdihüdraat, sahharoos, trikaltsiumfosfaat, kinoliinkollane, maltodekstriin,
aspartaam, kaaliumatsesulfaam, naturaalne komponent Durarome 861.403/TD 10.90.

Kuidas Theraflu NT välja näeb ja pakendi sisu

Theraflu NT on suukaudse lahuse pulber, mis on pakendatud väikestesse pakkidesse (kotike). Jäme,
hea voolavusega valkjas granulaarne pulber, mis võib sisaldada kollaseid osakesi.
Pärast lahustamist: hägune kollane lahus.

Kotike (LDPE/AL/LDPE/PET/ paber).
6 tk või 10 tk pakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:
Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo
Soome

Tootja:
Novartis Consumer Health GmbH
Zielstattstrasse 40
81379 München
Saksamaa
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Novartis Consumer Health Services S.A.
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Telefon 6630824


Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Theraflu NT, 1000 mg/60 mg/30 mg/4 mg suukaudse lahuse pulber

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 kotike lahustuvat pulbrit sisaldab toimeainena 1000 mg paratsetamooli, 60 mg
pseudoefedriinvesinikkloriidi, 30 mg dekstrometorfaanvesinikbromiidi ja 4 mg kloorfenamiinmaleaati.
INN. Paracetamolum, pseudoephedrinum, chlorphenaminum, dextromethorphanum

Teadaolevat toimet omavad abiained: 1 kotike sisaldab 30 mg aspartaami (E951) ja 6,9 g sahharoosi.


Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudse lahuse pulber.
Jäme, hea voolavusega valkjas granulaarne pulber, mis võib sisaldada kollaseid osakesi, ei sisalda
võõrosakesi ning tükke.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed