OLFEN DEPOTABS

Toimeained: diklofenak

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 75mg 30TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on OLFEN DEPOTABS ja milleks seda kasutatakse

Olfen Depotabs kuulub ravimrühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks
(MSPVA) ning neid kasutatakse valu ja põletiku raviks.
Olfen Depotabs leevendab põletiku sümptomeid, nt turset ja valu. See ei toimi põletiku või palaviku
põhjustele.

Olfen Depotabs-i kasutatakse valu ja põletiku raviks järgmistel juhtudel:
- artriidid (reumatoidartriit, osteoartroos, anküloseeriv spondüliit, krooniline polüartriit),
- ägedad lihas-skeleti haigused nagu periartriit, tendiniit, tenosünoviit, bursiit,
- valulikud traumajärgsed tursed või põletikud,

Kui teil on küsimusi Olfen Depotabs-i toime kohta või miks see ravim teile määrati, siis pidage nõu
oma arstiga.

2. Mida on vaja teada enne OLFEN DEPOTABS võtmist

Järgige hoolikalt kõiki arsti või apteekri poolt antud juhiseid isegi juhul, kui need erinevad selles
infolehes olevast teabest.

Ärge võtke Olfen Depotabs-i:
- kui olete diklofenaki või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui teil on mao- või soolehaavand, mao mulgustumine või mao- või sooleverejooks, mille
sümptomiteks võivad olla veri väljaheites või musta värvi väljaheide;
- kui teil on varem olnud mao- või sooeverejooks või mulgustumine seoses eelneva MSPVA-de
kasutamisega;
- raseduse viimase kolme kuu jooksul;
- kui teil on raske neeru-, maksa- või südamepuudulikkus;
- kui teil on väljendunud südamehaigus ja/või ajuveresoonkonna haigus, nt kui teil on olnud
südamelihaseinfarkt, insult, mini-insult (transitoorne isheemiline atakk, TIA) või südame- või
aju veresoonte sulgus või operatsioon selle raviks või šundilõikus sulguse kõrvaldamiseks.
- kui teil on või on olnud vereringehäireid (perifeersete arterite haigus)


- kui teil on varem olnud allergilisi reaktsioone seoses põletiku- või valuvastaste ravimitega (nt
atsetüülsalitsüülhape (aspiriin), diklofenak või ibuprofeen). Selliste reaktsioonide hulka
kuuluvad nt astma, vesine nohu, nahalööve, näoturse. Kui te arvate, et võite olla ravimi suhtes
allergiline, pidage nõu oma raviarstiga.

Kui teil on mõni eelpool loetletud seisunditest, rääkige sellest oma arstile ja ärge võtke Olfen
Depotabs-i. Arst otsustab, kas peate seda ravimit võtma või mitte.
Lapsed ja noorukid ei tohi Olfen Depotabs-i võtta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Olfen Depotabs-i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Rääkige oma arstile:
- kui te võtate Olfen Depotabs-iga samal ajal teisi MSPVA-sid, k.a atsetüülsalitsüülhape
(aspiriin), kortikosteroide, verehüübivust pärssivaid ravimeid („verevedeldajad“) või
antidepressante (vt lõik „Kasutamine koos teiste ravimitega“);
- kui teil on astma või te olete allergiline;
- kui te suitsetate;
- kui teil on suhkurtõbi (diabeet);
- kui teil on valu rinnus (stenokardia), verehüübimishäired, kõrge vererõhk, kolesterooli- või
triglütseriidide suurenenud tase veres;
- kui teil on kunagi olnud mao- või soolehaigus nt maohaavand, veritsus, musta värvi väljaheide,
ebamugavustunne kõhus või kõrvetised pärast MSPVA-de võtmist;
- kui teil on põletik jämesooles (haavandiline koliit) või peensooles (Crohn’i tõbi);
- kui teil on või on olnud südamehaigus (vt lõik „Muud hoiatused“);
- kui teil on maksa- või neeruhaigus;
- kui teil on jalgade tursed;
- kui teil on veritsushäired või muud verehaigused, sh harvaesinev maksahaigus porfüüria.

Teavitage oma arsti enne Olfen Depotabs-i võtmist, kui teil esineb mõni eelnimetatud seisund või
haigus.

Muud hoiatused
Ravimid nagu Olfen Depotabs võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi riski vähese
tõusuga. Mistahes risk on tõenäolisem suurte annuste ja pikaajalise ravi korral. Ärge ületage
soovitatavat annust või ravi kestust.
Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti insult või kui te arvate, et teil on oht selliste
seisundite tekkeks (nt, kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui
te suitsetate), siis peate enne diklofenaki võtmist arutama seda oma raviarsti või apteekriga.
Olfen Depotabs võib maskeerida põletiku sümptomeid (nt peavalu, kõrge palavik), mistõttu on
põletikku raskem diagnoosida ja ravida. Kui te tunnete ennast halvasti ja lähete arsti vastuvõtule, siis
mainige kindlasti, et tarvitate Olfen Depotabs-i.
Väga harvadel juhtudel võib Olfen Depotabs (nagu teisedki MSPVA-d) põhjustada raskeid allergilisi
nahareaktsioone (nt löövet). Sellise reaktsiooni tekkel teavitage otsekohe oma arsti.

Eakad
Eakad patsiendid võivad olla Olfen Depotabs-i toimete suhtes tundlikumad. Seetõttu peavad eakad
patsiendid järgima arsti juhiseid eriti hoolikalt ning kasutama väikseimat arvu tablette, mis aitavad
sümptomeid leevendada. On väga tähtis, et eakad patsiendid teavitaksid tekkinud kõrvaltoimetest
otsekohe oma arsti.

Muud ravimid ja Olfen Depotabs
Öelge oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mistahes
muid ravimeid.


Eriti tähtis on oma arsti teavitada sellest, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:
- liitium või selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (ravimid, mida kasutatakse teatud
tüüpi depressiooni raviks);
- südameglükosiid (nt digoksiin), mis on südamehaiguse ravim;
- diureetikumid (ravimid, mida kasutatakse uriinierituse suurendamiseks);
- AKE-inhibiitorid või beetablokaatorid (kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse ravimid);
- teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, näiteks atsetüülsalitsüülhape (aspiriin) või
ibuprofeen;
- kortikosteroidid (organismis põletikku leevendavad ravimid);
- „verevedeldajad” (vere hüübimist takistavad ravimid);
- suhkurtõveravimid, välja arvatud insuliin;
- metotreksaat (teatud vähiliikide ja liigesepõletike korral kasutatav ravim);
- tsüklosporiin (ravim, mida kasutatakse ennekõike pärast elundi siirdamist);
- kinoloonide rühma antibiootikumid (infektsioonivastased ravimid);
- fenütoiin (epilepsiavastane ravim);
- kolestipool ja kolestüramiin (ateroskleroosivastane ravim);
- sulfiinpürasoon (podagravastane ravim) või vorikonasool (seeninfektsioonidevastane ravim);
- mifepristoon (ravim raseduse katkestamiseks).

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
võtmist nõu oma arstiga.
Diklofenak võib takistada rasestumist. Teavitage oma arsti, kui planeerite rasestuda või teil on
probleeme rasestumisega.
Olfen Depotabs-i ei tohi raseduse esimesel kuuel kuul võtta, välja arvatud juhtudel, kui see on
tingimata vajalik.
Sarnaselt teiste põletikuvastaste ravimitega ei tohi Olfen Depotabs-i võtta raseduse viimasel kolmel
kuul, sest see võib kahjustada loodet või põhjustada probleeme sünnitusel.

Imetamine
Teavitage oma arsti, kui te imetate last.
Kui te võtate Olfen Depotabs-i, ei ole imetamine lubatud, sest ravim võib kahjustada teie last.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kui ravi ajal Olfen Depotabs-iga tekivad nägemishäired, pööritustunne, uimasus või muud
kesknärvisüsteemi häired, ärge juhtige autot või käsitsege masinaid.

Olfen Depocaps sisaldab laktoosi.
Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne ravimi võtmist nõu oma arstiga.

3. Kuidas OLFEN DEPOTABS võtta

Kuidas Olfen Depotabs-i võtta

Kasutage Olfen Depotabs-i alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju ravimit võtta
Soovitatud annust ei tohi ületada. Oluline on, et kasutate valu vastu väikseimat toimivat annust ja
võtate Olfen Depotabs-i võimalikult lühikest aega.
Teie arst ütleb teile täpselt, kui palju Olfen Depotabs-i võtta tuleb. Sõltuvalt teie ravivastusest võib arst
suurendada või vähendada annust.

Täiskasvanud
Diklofenaknaatriumi soovitatav ööpäevane annus täiskasvanutele on üldjuhul 50 mg…150 mg.
Olfen Depotabs 75 mg üksikannus täiskasvanutele on 1 tablett (= 75 mg diklofenaknaatriumi).
Ööpäevane koguannus täiskasvanutele on 1...2 tabletti (= 75...150 mg diklofenaknaatriumi).
Kui te võtate rohkem kui ühe tableti ööpäevas, peate te tablettide koguarvu jagama võrdselt
manustamiskordade vahel, nt 1 tablett enne hommikusööki ja 1 tablett enne õhtusööki.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Lapsed ja noorukid ei tohi Olfen Depotabs-i võtta.

Millal ja kuidas Olfen Depotabs-i võtta
Tabletid tuleb katki närimata alla neelata koos klaasitäie veega enne sööki.

Kui kaua Olfen Depotabs-i võtta
Järgige täpselt arsti antud juhiseid.

Kui te võtate Olfen Depotabs-i rohkem kui ette nähtud
Kui te olete kogemata võtnud liiga suure annuse Olfen Depotabs-i, teavitage oma arsti või apteekrit
või pöörduge kohe haigla erakorralise abi osakonda. Te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Olfen Depotabs-i võtta
Kui te unustasite annuse võtmata, võtke üks tablett kohe, kui see teile meenub. Kui järgmise annuseni
on jäänud vähe aega, võtke lihtsalt järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui
tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmised harva või väga harva esinevad kõrvaltoimed võivad osutuda tõsisteks:
- ebatavaline veritsus või verevalumid,
- kõrge palavik või püsiv kurguvalu,
- allergiline reaktsioon koos näo, huulte, suu, keele või kurgu tursega, millega kaasnevad sageli
nahalööve ja sügelus, põhjustades neelamisrakust, hüpotensiooni (vererõhu langus), minestust,
- hingamisraskus ja pigistustunne rindkeres (astma sümptomid),
- valu rindkeres (võimalik südamelihaseinfarkti sümptom),
- äkiline ja tugev peavalu, iiveldus, pearinglus, tuimus, kõnevõimetus või kõneraskused, halvatus
(ajuinsuldi sümptomid),
- kaela jäikus (võimalik ajukelmepõletiku sümptom),
- krambid,
- kõrge vererõhk (hüpertensioon),
- punane või sinakas nahk (veresoonte põletiku võimalik sümptom), villiline nahalööve, villid
huultel, silmades ja suus, ketendav või kooruv nahapõletik,
- tugev maovalu, verine või must väljaheide, veriokse,
- naha või silmade kollasus (maksapõletiku sümptomid);
- veri uriinis, liigne valgusisaldus uriinis, uriinierituse oluline vähenemine (neerutalitluse häire
sümptomid).

Teavitage kohe oma arsti, kui täheldate endal nimetatud kõrvaltoimeid.

Muud sageli esinevad kõrvaltoimed:
Need ilmnevad 1…10 patsiendil 100-st:
- peavalu,
- pööritustunne või peapööritus,
- iiveldus,
- oksendamine,
- kõhulahtisus,
- kõrvetised,
- kõhuvalu,
- kõhugaasid,
- isutus,
- maksatalitluse häired (nt maksaensüümide aktiivsuse tõus vereproovis),
- nahalööve.

Muud harvaesinevad kõrvaltoimed;
Need ilmnevad 1...10 patsiendil 10000-st:
- uimasus,
- nõgestõbi (urtikaaria),
- käte ja jalgade turse (ödeem).

Muud väga harva esinevad kõrvaltoimed:
Need ilmnevad vähem kui 1 patsiendil 10000-st:
- desorientatsioon,
- depressioon,
- unehäired,
- hirmuunenäod,
- ärrituvus,
- psühhootilised häired,
- jäsemete surisemine või tuimus,
- mäluhäired,
- ärevus,
- värisemine,
- maitsetundlikkuse muutused,
- nägemis- või kuulmishäired,
- kopsupõletik,
- suuhaavandid,
- kõhukinnisus,
- söögitoruhaavandid
- südamekloppimine,
- juuste väljalangemine,
- nahapunetus, nahaturse ja villiline nahalööve (suurenenud tundlikkus päikesevalgusele).

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja
jooksul.

Diklofenak ja sellega sarnased ravimid võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi riski vähese
tõusuga. Mistahes risk on tõenäolisem suurte annuste ja pikaajalisel ravi korral. Ärge ületage
soovitatavat annust ega ravi kestust.

Teavitage kohe oma arsti, kui täheldate endal nimetatud kõrvaltoimeid.

Kui te võtate Olfen Depotabs-i kauem kui mõned nädalad, peate kindlasti regulaarselt käima arsti
vastuvõtul, et kontrollida, kas vahepeal on tekkinud kõrvaltoimeid, mida te ise pole märganud.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas OLFEN DEPOTABS säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Olfen Depotabs-i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni".
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Olfen Depotabs sisaldab

Iga tablett sisaldab:
- toimeaine on diklofenaknaatrium. Iga tablett sisaldab 75 mg diklofenaknaatriumi.
- abiained on laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, hüpromelloos, talk,
magneesiumstearaat, titaandioksiid E171, punane raudoksiid E172, polüetüleenglükool 6000.

Kuidas Olfen Depotabs välja näeb ja pakendi sisu

Roosad, ümmargused, kaksikkumera pinnaga õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele
on pressitud „75” ning teisele küljele „SR”.
Tabletid on pakitud PVDC/alumiiniumfooliumi blisterribadesse.
Pakendis on 10 või 30 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Mepha Lda.
Lagoas Park
2740-298 Porto Salvo,
Portugal

Tootjad

Mepha Pharma GmbH
Marie-Curie-Str.8
79539 Lörrach
Saksamaa

või

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Strasse 3
89143 Blaubeuren
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal
Lõõtsa 8
11415 Tallinn
Eesti Vabariik
Telefon: +372 6610801


Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2014



Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Olfen Depotabs 75 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga tablett sisaldab 75 mg diklofenaknaatrium .

Teadaolevat toimet omav abiaine:
iga tablett sisaldab 60 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett .
Roosad ümmargused kaksikkumera pinnaga õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on
pressitud “75” ning teisele küljele "SR".

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Valu ja põletiku sümptomaatiline ravi:
- artriidid (reumatoidartriit, osteoartroos, anküloseeriv spondüliit, krooniline polüartriit);
- ägedad lihas-skeleti haigused nagu periartriit, tendiniit, tenosünoviit, bursiit;
- valulikud traumajärgsed tursed või põletikud.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat efektiivset annust kõige lühema aja jooksul, mis
on vajalik sümptomite kontrollimiseks (vt lõik 4.4).


Diklofenaknaatriumi soovitatav ööpäevane annus täiskasvanutele on üldjuhul 50 mg…150 mg.
Olfen Depotabs 75 mg üksikannus täiskasvanutele on 1 tablett (= 75 mg diklofenaknaatriumi).
Ööpäevane koguannus täiskasvanutele on 1...2 tabletti (= 75...150 mg diklofenaknaatriumi).
Manustamise kestus peab olema meditsiiniliselt põhjendatud.

Eripopulatsioonid

Eakad
Eakatel on suurem oht kõrvaltoimetest tingitud raskete tüsistuste tekkeks. Uuringud näitavad, et
diklofenaknaatriumi farmakokineetika eakatel ei erine kliiniliselt olulisel määral, kuid Olfen
Depotabs’i kasutamisel eakate patsientide raviks peab sarnaselt teiste mittesteroidsete
põletikuvastasete ainetega (MSPVA) olema siiski ettevaatlik, st manustama seda väikseimas toimivas
annuses ja võimalikult lühikese aja jooksul. Neid patsiente tuleb ravi ajal MSPVA-dega regulaarselt
jälgida seedetrakti verejooksu suhtes.

Neeru- ja maksapuudulikkus
Kerge kuni mõõduka neeru- või maksakahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik.

Lapsed
Olfen Depotabs'i ei tohi kasutada laste ja alla 18-aastaste noorukite raviks..


Tabletid tuleb sisse võtta enne sööki ilma närimata koos klaasitäie veega.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mistahes abiainete suhtes.
- Aktiivne mao- või soolehaavand, verejooks või perforatsioon.
- Varasem seedetrakti verejooks või perforatsioon seoses eelneva MSPVA-de manustamisega.
- Äge või varasem korduv seedetrakti haavand või verejooks (kaks või enam kindlat
haavandumise või verejooksu juhtu).
- Raseduse viimane trimester (vt lõik 4.6).
- Raske maksa-, neeru- või südamepuudulikkus (vt lõik 4.4).
- Väljakujunenud südame paispuudulikkus (NYHA II-IV klass), südame isheemiatõbi,
perifeersete arterite haigus ja/või tserebrovaskulaarne haigus.
- Sarnaselt teiste MSPVA-dega on diklofenak vastnäidustatud patsientidele, kellel
atsetüülsalitsüülhappe või teise MSPVA manustamise tagajärjel on tekkinud astmahoog,
urtikaaria või äge riniit.
- Lapsed ja alla 18-aastased noorukid

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Üldised

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat toimivat annust võimalikult lühikese aja jooksul,
mis on vajalik sümptomite leevendamiseks (vt lõik 4.2 ning järgnevad alalõigud „Seedetrakt“,
„Kardiovaskulaarsed ja tserebrovaskulaarsed toimed“).
Peb vältima Olfen Depotabs’i samaaegset kasutamist teiste süsteemsete MSPVA-dega, k.a
selektiivsed tsüklooksügenaas-2 inhibiitorid, sest puuduvad mistahes tõendid sünergistliku kasu kohta
ja on oht kõrvaltoimete tugevnemiseks.

Eakate patsientide ravimisel peab olema ettevaatlik. Eakatel on MSPVA-de kasutamisest tingitud
kõrvaltoimete (eriti seedetrakti verejooks ja perforatsioon, mis võib lõppeda letaalselt)
esinemissagedus kõrgem. Nõrgestatud või väikese kehakaaluga eakatel patsientidel on eriti soovitatav
kasutada väikseimat toimivat annust.

Sarnaselt teiste MSPVA-dega, võivad ka diklofenaki esmakordsel kasutamisel harva tekkida
allergilised, sealhulgas anafülaktilised/anafülaktoidsed reaktsioonid.
Sarnaselt teiste MSPVA-dega, võib ka diklofenak oma farmakodünaamiliste omaduste tõttu varjata
infektsioonisümptomeid ja -nähte.

Seedetrakt

Kõikide MSPVA-de, k.a diklofenaki puhul on teatatud seedetrakti verejooksust, haavandumisest või
perforatsioonist, mis võivad olla fataalsed ja tekkida mistahes ajal ravi vältel koos hoiatavate
sümptomitega või ilma, sõltumata tõsiste seedetrakti haigusjuhtude varasemast esinemisest. Eakatel on
tüsistused üldiselt raskemad.
Kui ravi ajal Olfen Depotabs’iga tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravi katkestada.
Kõikide MSPVA-de, k.a diklofenaki puhul on vajalik hoolikas meditsiiniline järelvalve ja eriti
ettevaatlik peab olema diklofenaki määramisel patsientidele, kellel on seedetrakti häirele viitavad
sümptomid või viited varasemale mao- või soolehaavandile, verejooksule või perforatsioonile (vt lõik
4.8). Seedetrakti verejooksu risk on suurem MSPVA-de annuse suurendamisel ja haavandi
anamneesiga patsientidel, eriti kui haavand on tüsistunud verejooksu või perforatsiooniga.
MSPVA-de kõrvaltoimete, eriti surmaga lõppeda võivate seedetrakti verejooksu ja perforatsiooni
esienemissagedus on eakatel kõrgem. Gastrointestinaalse toksilisuse ohu vähendamiseks eakatel ja
haavandi anamneesiga patsientidel, eriti kui see tüsistus verejooksu või perforatsiooniga, tuleb ravi
alustada ja jätkata väikseima toimiva annusega.
Neil patsientidel tuleb kaaluda kombineeritud ravi kaitsvate ainetega (nt prootonpumba inhibiitorite
või misoprostooliga), samuti patsientidel, kes vajavad samaaegset ravi atsetüülsalitsüülhappega (ASA)
väikses annuses või teiste ravimitega, mis tõenäoliselt suurendavad ohtu seedetraktile.
Gastrointestinaalse toksilisuse anamneesiga patsiendid, eriti eakad, peavad teatama mistahes
ebatavalisest seedetrakti sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust).
Ettevaatus on soovitatav patsientide puhul, kes kasutavad samaaegselt seedetrakti haavandi ja
verejooksu ohtu suurendavaid ravimeid, nt süsteemseid kortikosteroide, antikoagulante,
trombotsüütide agregatsiooni inhibiitoreid või selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (vt
lõik 4.5).
Haavandilise koliidi või Crohn’i tõvega patsientide ravimisel peab samuti olema ettevaatlik ja
rakendama hoolikat meditsiinilist järelvalvet, sest soolepõletik võib ägeneda (vt lõik 4.8).

Toimed maksale

Hoolikas jälgimine on vajalik Olfen Depotabs’i määramisel kahjustatud maksafunktsiooniga
patsientidele, sest nende seisund võib halveneda. Sarnaselt teiste MSPVA-dega võib diklofenak
põhjustada maksaensüümide aktiivsuse tõusu. Pikaajalise ravi korral Olfen Depotabs’iga on soovitatav
regulaarselt kontrollida maksatalitlust.
Olfen Depotabs’i manustamine tuleks lõpetada kauakestva või süveneva maksatalitluse häire korral,
kui ilmnevad maksahaiguse kliinilised sümptomid või muud nähud (nt eosinofiilia, nahalööve jne).
Diklofenaki kasutamisel võib tekkida hepatiit ilma prodromaalsete sümptomiteta. Maksaporfüüriaga
patsientide ravis Olfen Depotabs’iga peab olema ettevaatlik, sest ravim võib vallandada haigushoo.

Toimed neerudele
MSPVA-de, k.a diklofenakiga seoses on teatatud vedelikupeetuse ja tursete tekkest, mistõttu peb
olema eriti ettevaatlik järgmistel juhtudel:
- südame- või neerutalitluse häiretega patsiendid,
- hüpertensiooniga patsiendid,
- eakad,
- samaaegne ravi diureetikumide või teiste neerutalitlust oluliselt mõjutada võivaid ravimitega,
- mistahes põhjusel tekkinud dehüdratsiooniga patsiendid,
- suuremate kirurgiliste operatsioonide eel või järel (vt. lõik 4.3).
Kui Olfen Depotabs’i kasutatakse niisugustel juhtudel, on soovitatav ettevaatusabinõuna kontrollida
neerutalitlust. Kui ravi lõpetatakse, taastub tavaliselt ravieelne seisund.

Toime nahale

MSPVA-de kasutamisel on väga harva teatatud tõsistest, mõnikord surmaga lõppenud
nahareaktsioonidest, k.a eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline
epidermaalne nekrolüüs (vt lõik 4.8). Suurim oht nahareaktsioonide tekkeks on ravi alguses; enamikul
juhtudest tekib reaktsioon esimesel ravikuul. Olfen Depotabs’i manustamine tuleb katkestada kohe,
kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustused või mistahes muu ülitundlikkusnäht.

Kardiovaskulaarsed ja tserebrovaskulaarsed toimed

Hoolikas jälgimine ja nõustamine on vajalikud patsientide puhul, kellel on anamneesis MSPVA-de
kasutamisega seotud hüpertensioon ja/või kerge kuni mõõdukas südame paispuudulikkus vedeliku
retentsiooni ja tursetega.
Kliinilised uuringud ja epidemioloogilised andmed viitavad sellele, et diklofenaki kasutamine, eriti
suurtes annustes (150 mg päevas) ja pikaajaliselt, võib olla seotud arteriaalse tromboosi juhtude (nt
müokardiinfarkt ja insult) riski vähese tõusuga.
Kardiovaskulaarsete haiguste märkimisväärsete riskifaktoritega (nt hüpertensioon, hüperlipideemia,
diabeet, suitsetamine) patsiente tuleb ravida diklofenakiga üksnes pärast hoolikalt kaalumist. Kuna
diklofenakist põhjustatud kardiovaskulaarne risk võib suureneda koos annuse ja toime kestusega, tuleb
diklofenakki kasutada võimalikult lühikest aega ja väikseimat efektiivset päevaannust. Perioodiliselt
tuleb uuesti hinnata patsientide valu sümptomaatilise leevendamise vajadust ja ravivastust.

Ravimata hüpertensiooni, südame paispuudulikkuse, südame isheemiatõve, perifeersete arterite
haiguse ja/või tserebrovaskulaarse haigusega patsientidel tohib diklofenakki kasutada ainult pärast
põhjalikku kaalutlust.

Hematoloogilised toimed

Sarnaselt teiste MSPVA-dega on Olfen Depotabs’i pikaajalisel kasutamisel soovitatav jälgida
vererakkude arvu.
Sarnaselt teiste MSPVA-dega võib Olfen Depotabs ajutiselt pärssida trombotsüütide agregatsiooni.
Hüübimishäirega patsiente tuleb tähelepanelikult jälgida.

Olemasolev astma

Patsientidel, kellel on astma, hooajaline allergiline nohu, ninalimaskesta turse (nt ninapolüübid),
krooniline obstruktiivne kopsuhaigus või hingamisteede kroonilised infektsioonid (eriti allergilise
nohu sarnaste sümptomitega), esineb MSPVA-de suhtes reaktsioone sagedamini kui teistel
patsientidel. Selliste reaktsioonide hulka kuuluvad astma ägenemine (nn analgeetikumide talumatus/
analgeetikumastma), Quincke ödeem või urtikaaria. Seepärast on nende patsientide puhul vajalikud
erilised ettevaatusabinõud (valmisolek erakorraliseks abiks). Sama kehtib ka patsientide kohta, kes on
allergilised teiste toimeainete suhtes, nt on neil varem tekkinud nahareaktsioone, sügelust või
urtikaariat.

Fertiilsus

Diklofenak võib kahjustada naiste fertiilsust ning seda ei soovitata naistele, kes soovivad rasestuda.
Naistel, kellel on probleeme rasestumisega või kellele tehakse viljatusuuringuid, tuleks kaaluda ravi
katkestamist diklofenakiga.

Laktoosisisaldus

Olfen Depotabs sisaldab laktoosi ja seetõttu ei tohi seda ravimit kasutada patsiendid, kellel on
harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumishäire.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Alljärgnevalt kirjeldatud koostoimeid on täheldatud diklofenaki gastroresistentsete tablettide ja/või
teiste ravimvormidega.

Liitium
Samaaegsel manustamisel võib diklofenak suurendada liitiumi kontsentratsiooni vereplasmas.
Soovitatav on jälgida vereseerumi liitiumisisaldust.

Digoksiin
Samaaegsel manustamisel võib diklofenak suurendada digoksiini kontsentratsiooni vereplasmas.
Soovitatav on jälgida vereseerumi digoksiinisisaldust.

Diureetikumid ja antihüpertensiivsed ravimid
Sarnaselt teiste MSPVA-dega võib diklofenak samaaegsel manustamisel pärssida diureetikumide või
antihüpertensiivsete ravimite (nt beeta-adrenoblokaatorid, angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE)
inhibiitorid) toimet. Seepärast peab nimetatud ravimite samaaegsel manustamisel olema ettevaatlik
ning perioodiliselt kontrollima patsientide vererõhku, eriti eakatel patsientidel. Patsiendid peavad
olema adekvaatselt hüdreeritud ning tuleb kaaluda neerutalitluse jälgimist pärast samaegse ravi
alustamist ning perioodiliselt ravi jooksul, eriti diureetikumide ja AKE-inhibiitorite korral
nefrotoksilisuse ohu suurenemise tõttu. Samaaegne kaaliumi säästvate ravimite kasutamine võib
põhjustada kaaliumisisalduse suurenemist, mida tuleb seetõttu sageli kontrollida (vt lõik 4.4).

Teised MSPVA-d ja glükokortikosteroidid
Samaaegne ravi diklofenaki või teiste süsteemsete MSPVA-de ja kortikosteroididega võib suurendada
seedetrakti kõrvaltoimete esinemissagedust (vt lõik 4.4).

Antikoagulandid ja trombotsüütide agregatsiooni pärssivad ravimid
Soovitatav on ettevaatus, sest samaaegne manustamine võib suurendada verejooksu ohtu (vt lõik 4.4).
Kuigi kliiniliste uuringute põhjal ei mõjuta diklofenak antikoagulantide toimet, on diklofenaki ja
antikoagulantidega samaaegselt ravitud patsientidel üksikjuhtudel teatatud verejooksu suurenenud
tekkeriskist. Seetõttu on neid patsiente soovitatav hoolikalt jälgida.

Selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d)
Süsteemsete MSPVA-de, sh diklofenaki ja SSRI-de samaaegne manustamine võib suurendada
seedetrakti verejooksu tekkeriski (vt lõik 4.4).

Diabeediravimid
Kliiniliste uuringute põhjal võib diklofenakki manustada samaaegselt suukaudsete diabeediravimitega
ja see ei mõjuta kummagi ravimi kliinilist toimet. Siiski on üksikjuhtudel kirjeldatud hüpo- ja
hüperglükeemilist toimet, mistõttu tuli kohandada diabeediravimite annuseid ravi ajal diklofenakiga.
Samaagse ravi korral on ettevaatusabinõuna soovitatav kontrollida vere glükoosisisaldust.

Metotreksaat
Diklofenak võib pärssida metotreksaadi tubulaarset kliirensit neerudes, mistõttu metotreksaadi
kontsentratsioon veres võib tõusta. Ettevaatus on vajalik, kui MSPVA-d, sh diklofenakki on
manustatud vähem kui 24 tundi enne või pärast metotreksaadi manustamist, sest metotreksaadi
kontsentratsioon veres võib tõusta ja toksilisus suureneda.

Tsüklosporiin
Sarnaselt teiste MSPVA-dega mõjutab diklofenak renaalseid prostaglandiine ja võib seetõttu
suurendada tsüklosporiini nefrotoksilisust. Diklofenaki annus patsientidel, kes saavad samaaegselt ravi
tsüklosporiiniga, peab olema väiksem.

Antibakteriaalsed kinoloonid
Üksikjuhtudena on kirjeldatud krambihoogude teket, mis võisid olla tingitud kinoloonide ja
MSPVA-de samaaegsest kasutamisest.

Fenütoiin
Samaaegsel ravil fenütoiini ja diklofenakiga on soovitatav kontrollida vereplasma fenütoiinisisaldust,
sest fenütoiini süsteemne saadavus tõenäoliselt suureneb.

Kolestipool ja kolestüramiin
Need ravimid võivad aeglustada või vähendada diklofenaki imendumist. Seetõttu soovitatakse
diklofenakki manustada vähemalt üks tund enne või 4…6 tundi pärast kolestipooli ja kolestüramiini
manustamist.

Tugevatoimelised CYP2C9 inhibiitorid
Soovitatav on ettevaatus, kui diklofenakki määratakse samaaegselt tugevatoimeliste CYP2C9
inhibiitoritega (nt sulfiinpürasoon ja vorikonasool), mis võivad põhjustada diklofenaki maksimaalse
kontsentratsiooni ja süsteemse saadavuse olulist suurenemist metabolismi pärssimise tõttu.

Südameglükosiidid
MSPVA-de ja südameglükosiidie samaaegne kasutamine võib süvendada südamepuudulikkust,
vähendada glomerulaarfiltratsiooni ja suurendada glükosiidide sisaldust vereplasmas.

Mifepristoon
MSPVA-sid ei tohi kasutada 8...12 päeva pärast mifepristooni manustamist, sest MSPVA-d võivad
vähendada mifepristooni toimet.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Prostaglandiinide sünteesi pärssimine võib negatiivselt mõjutada rasedust ja/või embrüo/loote arengut.
Epidemioloogiliste uuringute andmed näitavad, et prostaglandiinide sünteesi inhibiitorite kasutamine
raseduse varases perioodis suurendab raseduse katkemise, südame väärarendite ja gastroskiisi
tekkeohtu. Südame-veresoonkonna väärarendite absoluutne risk suurenes ligikaudu tasemelt alla 1%
tasemele1,5%. Arvatavasti on nimetatud risk sõltuvuses annusest ja ravi kestusest.
Loomadel on prostaglandiinide sünteesi inhibiitorite manustamise tulemuseks implantatsioonieelse ja
-järgse lootekao ning embrüo-loote suremuse tõus. Lisaks on prostaglandiini sünteesi inhibiitorite
manustamisel loomadele tiinuse organogeneesi perioodis täheldatud erinevate väärarendite (sh
kardiovaskulaarsete) tekkesageduse tõusu.

Raseduse esimeses ja teises trimestris ei ole Olfen Depocaps’i manustamine lubatud, välja arvatud
juhtudel, kui selline vajadus on selgelt põhjendatud. Diklofenaki manustamisel rasestuda soovivale
naisele või raseduse esimesel ja teisel trimestril peab ravimi annus olema võimalikult väike ja ravi
kestus võimalikult lühike.

Raseduse kolmandas trimestris võivad kõik prostaglandiini sünteesi inhibiitorid põhjustada
lootele:
- kardiopulmonaalset toksilisust (arterioosjuha enneaegne sulgumine ja pulmonaalhüpertensioon);
- neerufunktsiooni häiret, mis võib progresseeruda neerupuudulikkuseks koos
oligohüdramnioniga;
emale ja vastsündinule raseduse lõpus:
- veritsusaja võimalikku pikenemist, agregatsioonivastast toimet, mis võib avalduda juba väga
väikeste annuste korral;
- emakakontraktsioonide vähenemist, mille tulemuseks on sünnitustegevuse hilinemine või
ajaline pikenemine.
Seetõttu on diklofenak raseduse kolmandas trimestris vastunäidustatud.

Imetamine

Sarnaselt teiste MSPVA-dega eritub diklofenak vähesel määral rinnapiima. Kõrvaltoimete tekke
vältimiseks vastsündinul ei tohi imetamisperioodil diklofenakki manustada.

Fertiilsus

Sarnaselt teiste MSPVA-dega võib diklofenak kahjustada naise viljakust ning seda ei soovitata
naistele, kes soovivad rasestuda. Naistel, kellel on probleeme rasestumisega või kellele tehakse
viljatusuuringuid, tuleks kaaluda ravi katkestamist diklofenakiga .

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Patsiendid, kellel Olfen Depotabs'i kasutamise ajal tekivad nägemishäired, pööritustunne, vertiigo,
unisus või muud kesknärvisüsteemi häireid, ei tohi juhtida autot ega käsitseda masinaid.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on esitatud kokkuleppelise sagedusjaotuse alusel rühmadena,sageduse vähenemise
järjekorras: väga sage (>1/10), sage (>1/100 <1/10), aeg-ajalt (>1/1000 <1/100), harv (>1/10000
<1/1000), väga harv (<1/10000) ), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Lühi- ja pikaajalisel kasutamisel on teatatud järgnevatest kõrvaltoimetest:

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga harv
Trombotsütopeenia, leukopeenia, aneemia (sh hemolüütiline ja aplastiline aneemia),
agranulotsütoos.
Immuunsüsteemi häired
Harv
Ülitundlikkus, anafülaktilised ja anafülaktoidsed reaktsioonid (sh hüpotensioon ja
šokk).
Väga harv
angioneurootiline ödeem (sh näoturse).
Psühhiaatrilised häired
Väga harv
Desorientatsioon, depressioon, unetus, hirmuunenäod, ärritatavus, psühhootilised
häired.
Närvisüsteemi häired
Sage
Peavalu, pööritustunne.
Harv
Unisus
Väga harv
Paresteesia, mäluhäired, krambid, ärevus, treemor, aseptiline meningiit,
maitsetundlikkuse häired, tserebrovaskulaarne tüsistus.
Silma kahjustused
Väga harv
Nägemishäired, ähmane nägemine, kahelinägemine.
Kõrva ja labürindi kahjustused
Sage
Vertiigo
Väga harv
Tinnitus, kuulmiskahjustus
Südame häired
Väga harv
Palpitatsioonid, valu rindkeres,südamepuudulikkus, müokardiinfarkt.
Vaskulaarsed häired
Väga harv
Hüpertensioon, vaskuliit.
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Harv
Astma (sh düspnoe).
Väga harv
Pneumoniit.
Seedetrakti häired
Sage
Iiveldus, oksendamine, düspepsia, kõhuvalu, kõhupuhitus, anoreksia.
Harv
Gastriit, seedetrakti verejooks, veriokse, veriroe, verine kõhulahtisus, seedetrakti
haavand (veritsuse, perforatsiooniga või ilma, mõnikord letaalne).
Väga harv
Koliit (sh hemorraagiline koliit ning haavandilise koliidi või Crohni tõve ägenemine),
kõhukinnisus, stomatiit (sh haavandiline stomatiit), glossiit, söögitoru kahjustus,
membraanitaolised soolestriktuurid, pankreatiit.
Maksa ja sapiteede häired
Sage
Transaminaaside aktiivsuse tõus
Harv
Hepatiit, maksakahjustus
Väga harv
Fulminantne hepatiit, maksanekroos, maksapuudulikkus.
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Sage
Nahalööve.
Harv
Urtikaaria.
Väga harv
Bulloosne lööve, ekseem, erüteem, multiformne erüteem, Stevens-Johnson’i sündroom,
epidermise nekrolüüs (Lyell’i sündroom), eksfoliatiivne dermatiit, juuste
väljalangemine, valgustundlikkus reaktsioon, purpur, allergiline purpur, sügelus.
Teadmata
Spontaanne hematoom.
Neerude ja kuseteede häired
Väga harv
Äge neerupuudulikkus, hematuuria, proteinuuria, nefrootiline sündroom, interstitsiaalne
nefriit, nefrootiline sündroom, neerude papillinekroos.
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Harv
Tursed.

Kliiniline uuring ja epidemiloogilised andmed näitavad järjekindlalt diklofenaki kasutamisega seotud
arteriaalsete trombootiliste tüsistuste (nt südamelihaseinfarkt või insult) suurenenud riski, eriti suure
annuse (150 mg ööpäevas) ja pikaajalise ravi korral (vt lõik 4.3 ja lõik 4.4 ).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid

Diklofenaki üleannustamisel tüüpiline kliiniline pilt puudub.
Üleannustamisel võivad tekkida järgmised sümptomid: oksendamine, seedetrakti verejooks,
kõhulahtisus, pööritustunne, tinnitus või krambid. Raske mürgistuse korral võivad tekkida äge
neerupuudulikkus ja maksakahjustus.

Ravivõtted

MSPVA-dest, sh diklofenakist tingitud ägeda mürgistuse ravi on üldiselt toetav ja sümptomaatiline.
Tüsistuste nagu hüpotensiooni, neerupuudulikkuse, krampide, seedetrakti häirete ja hingamise
pärssimise ravi on toetav ja sümptomaatiline.
Forsseeritud diureesist, dialüüsist või hemosorptsioonist on eeldatavasti vähe abi MSPVA-de, sh
diklofenaki elimineerimiseks nende suure valkudega seonduvuse ja ulatusliku metabolismi tõttu.
Potentsiaalselt toksilise annuse manustamise järel võib kaaluda aktiivsöe kasutamist ja pärast
võimaliku eluohtliku annuse manustamist mao tühjendamist (nt oksendamine, maoloputus).

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained, äädikhappe derivaadid
ja sarnased ained; ATC-kood: M01AB05.

Olfen Depotabs sisaldab diklofenaki naatriumsoola, mittesteroidset ainet, millel on väljendunud
antireumaatiline, põletikuvastane, valuvaigistav ja palavikuvastane toime. Toime põhineb arvatavasti
prostaglandiinide sünteesi pärssimisel, mida on tõestatud eksperimenaalselt. Prostaglandiinidel on
oluline roll põletiku, valu ja palaviku tekkes.
Diklofenaknaatrium ei pärsi proteoglükaanide biosünteesi kõhres in vitro konstentratsioonide korral,
mis on samaväärsed inimestel saavutatavatega.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Pärast mao läbimist imendub diklofenak kiiresti ja täielikult. Olfen Depotabs 75 mg toimeainet
prolongeeritult vabastava tableti manustamisel 2 korda päevas on maksimaalne kontsentratsioon
vereplasmas püsitasakaalu seisundis ligikaudu 489±237 ng/ml.

Jaotumine

Ligikaudu 99,7% diklofenakist seondub vereseerumi valkudega, peamiselt albumiiniga (99,4%).
Diklofenaki keskmine jaotusmaht on arvestuslikult 0,12...0,17 l/kg. Terapeutiline kontsentratsioon
vereplasmas on 0,7...2 µg/ml.
Korduv manustamine kineetikat ei muuda. Soovitatud manustamisintervalli järgimisel kumulatsiooni
ei toimu.
Diklofenak imendub sünoviaalvedelikku, kus maksimaalne kontsentratsioon saavutatakse 2...4 tundi
hiljem kui vereplasmas. Eliminatsiooni poolväärtusaeg sünoviaalvedelikust on 3...6 tundi. Kaks tundi
pärast maksimaalse kontsentratsiooni saavutamist vereplasmas on toimeaine kontsentratsioon
sünoviaalvedelikus juba kõrgem kui vereplasmas ja püsib kõrgemana kuni 12 tundi.

Biotransformatsioon

Ligikaudu pool manustatud toimeainest metaboliseerub maksa esmasel läbimisel. Seetõttu on
kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC) suukaudse või rektaalse manustamise järgselt ligikaudu
poole väiksem kui sama annuse parenteraalsel manustamisel.
Diklofenaki biotransformatsioon toimub osaliselt intaktse molekuli glükuronidatsiooni teel, kuid
peamiselt üksik- ja multihüdroksüleerumise ning metoksüleerumise teel, mille tulemuseks on mitmed
fenoolmetaboliidid (3'-hüdroksü-, 4'-hüdroksü-, 5-hüdroksü-, 4',5-dihüdroksü- ja 3'-hüdroksü-4'-metoksü-diklofenak), millest enamik konjugeeritakse glükuroniidkonjugaatideks. Neist kaks
fenoolmetaboliiti on bioloogiliselt aktiivsed, kuid palju vähemal määral kui diklofenak.

Eritumine

Diklofenaki süsteemne plasmakliirens on 263± 56 ml/min (keskmine ± SD). Terminaalne
poolväärtusaeg on 1...2 tundi. Neljal metaboliidil, millest kaks on aktiivsed, on samuti lühike
poolväärtusaeg: 1...3 tundi. Inaktiivse metaboliidi - 3’-hüdroksü-4-metoksü-diklofenaki -poolväärtusaeg vereplasmas on oluliselt pikem. Ligikaudu 60% manustatud annusest eritub neerude
kaudu metaboliitidena, vähem kui 1% muutumatul kujul. Ülejäänud osa annusest eritub
metaboliitidena sapi kaudu väljaheites.

Kineetika kliinilistes eriolukordades

Eakad patsiendid
Patsiendi vanus ei mõjuta oluliselt diklofenaki imendumist, metabolismi ega eliminatsiooni.

Neerukahjustusega patisendid
Kahjustatud neerutalitlusega patsientidel ei täheldatud tavalise annustamisskeemi järgmisel
üksikannuse kineetika põhjal toimeaine suurenenud eritumist muutumatul kujul. Kui kreatiniini
kliirens on vähem kui 10 ml/min, on hüdroksümetaboliitide teoreetiline püsikontsentratsioon ligikaudu
neli korda suurem kui tervetel. Sellele vaatamata erituvad metaboliidid lõpuks sapi kaudu.

Maksahaigusega patsiendid
Kahjustatud maksatalitlusega (krooniline hepatiit, dekompenseerimata tsirroos) patsientidel on
diklofenaki kineetika ja metabolism sarnased maksahaiguseta patsientide omaga.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Asjakohane teave diklofenaki ohutuse kohta on ravimi omaduste kokkuvõtte teistes peatükkides.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti tuum
Laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, hüpromelloos, talk, magneesiumstearaat,

Kate
Hüpromelloos, titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172), polüetüleenglükool 6000.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tabletid on pakitud PVC/PVDC/alumiiniumfooliumi blisterribadesse.
Pakendis on 10 või 30 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Mepha Lda.
Lagoas Park
2740-298 Porto Salvo
Portugal

8. Müügiloa number

369201

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

7.12.2001/13.12.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2014
10