OCTAPLEX

Toimeained: inimese protrombiinkompleks

Ravimi vorm: süstelahuse pulber ja lahusti

Ravimi tugevus: 500RÜ 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on OCTAPLEX ja milleks seda kasutatakse

Octaplex kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse hüübimisfaktoriteks. See sisaldab K-vitamiinist
sõltuvaid inimese hüübimisfaktoreid II, VII, IX ja X.

Octaplex’i kasutatakse verejooksu raviks ja ärahoidmiseks järgmisstel juhtudel:
- K-vitamiini antagonistideks nimetatud ravimite (nt varfariini) põhjustatud verejooksu korral.
Need on ravimid, mis blokeerivad K-vitamiini toime ja kutsuvad esile K-vitamiinist sõltuvate
hüübimisfaktorite vaeguse organismis. Octaplex’i kasutatakse juhul, kui on vajalik
vaegusseisundi kiire korrigeerimine.
- K-vitamiinist sõltuvate II ja X hüübimisfaktori kaasasündinud vaeguse korral, kui puhast
spetsiifilist hüübimisfaktorit sisaldavat ravimit ei ole saadaval.

2. Mida on vaja teada enne OCTAPLEX võtmist

Ärge kasutage Octaplex'i
- kui te olete hüübimisfaktorite või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
- kui te olete allergiline hepariini suhtes või kui hepariin on teil kunagi põhjustanud
vereliistakute hulga vähenemist veres.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- Octaplex’i manustamisel peab konsulteerima hüübimishäirete ravis kogenud eriarstiga.
- Kui teil on K-vitamiinist sõltuvate hüübimisfaktorite omandatud vaegus (nt põhjustatud ravist
K-vitamiini antagonisti tüüpi ravimitega), võib Octaplex’i kasutada vaid juhul, kui vaegust on
vaja kiiresti korrigeerida, nt suure verejooksu või erakorralise operatsiooni puhul. Ülejäänud
juhtudel piisab tavaliselt K-vitamiini antagonisti annuse vähendamisest ja/või K-vitamiini
manustamisest.
- Kui te saate ravi K-vitamiini antagonistiga (nt varfariin), võib teil suureneda risk trombide
tekkeks. Sellisel juhul võib Octaplex’i manustamine seda seisundit halvendada.
- Kui teil on K-vitamiinist sõltuvate hüübimisfaktorite kaasasündinud vaegus, peab olemasolu
korral eelistama puhast spetsiifilist hüübimisfaktorit sisaldavat ravimit.
- Allergiliste või anafülaktilist tüüpi reaktsioonide ilmnemisel lõpetab teie arst koheselt
infusiooni ja rakendab vastavat ravi.
1/7
- Octaplex’i manustamisega (eriti korduva) kaasneb tromboosi või dissemineeritud
intravaskulaarse koagulatsiooni (raske haigusseisund, mille korral tekivad verehüübed kõikjal
organismis) tekke oht. Teid peab hoolikalt jälgima intravaskulaarse koagulatsiooni või
tromboosi sümptomite suhtes.
See on eriti oluline, kui teil on südame pärgarterite haigus, maksahaigus, kui teile plaanitakse
operatsiooni ja juhul, kui Octaplex’i manustatakse vastsündinutele.
- Puuduvad andmed Octaplex’i kasutamise kohta vastsündinutel K-vitamiini puudusest tingitud
sünnitusaegse verejooksu raviks.

Viirusohutus
- Inimverest või vereplasmast valmistatud ravimite manustamisest tulenevate infektsioonide
edasikandumise vältimiseks patsientidele rakendatakse teatud kindlaid meetmeid.
Rakendatavate meetmete hulka kuuluvad vere- ja plasmadoonorite hoolikas valik,
kindlustamaks infektsioonikandjate välistamist, ning individuaalsete vereannetuste ja ühendatud
plasmakoguste analüüs, avastamaks märke viirusest/infektsioonist. Nimetatud toodete
valmistajad rakendavad vere ja vereplasma käitlemisel meetmeid, mis inaktiveerivad või
eemaldavad viiruseid. Meetmetele vaatamata ei saa inimverest või -plasmast valmistatud
ravimite manustamisel infektsioonitekitajate ülekannet täielikult välistada. See kehtib mistahes
tundmatute või uute viiruste ja teiste nakkusetekitajate suhtes.


Rakendatavaid meetmeid loetakse efektiivseteks rasvkapsliga inimese immuunpuudulikkuse
viiruse (HIV), B- ja C-hepatiidi viiruste suhtes. Meetmete efektiivsus võib olla piiratud
rasvkapslita viiruste suhtes, nt A-hepatiidi viirus ja parvoviirus B19. Parvoviirus B19
infektsioon võib osutuda tõsiseks rasedatele naistele (loote infektsioon) ja
immuunpuudulikkusega isikutele või teatud tüüpi aneemiate korral (nt sirprakuline või
hemolüütiline aneemia).

On tungivalt soovituslik, et Octaplex’i igakordsel manustamisel dokumenteeritakse ravimi nimi
ja seerianumber, et talletada seos kasutaud ravimipartiiga

- Kui teile manustatakse regulaarselt/korduvalt inimvereplasmast toodetud protrombiinkompleksi,
on soovitatav asjakohane vaktsineerimine (A ja B hepatiit).

Muud ravimid ja Octaplex
Octaplex’i ei tohi segada teiste ravimitega.

Octaplex neutraliseerib K-vitamiini anatagonistina toimivate ravimite (nt varfariini) mõju, kuid
koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada.

Octaplex võib mõjutada hepariinile tundlike hüübimistestide tulemusi.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Octaplex’i tohib kasutada raseduse ja imetamise perioodil ainult selge meditsiinilise näidustuse
olemasolul.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Octaplex’i toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole teada.

Oluline teave mõningate Octaplex’i koostisainete suhtes
- Hepariin võib põhjustada allergilisi reaktsioone ja mõningate vererakkude arvu vähenemist, mis
võib mõjutada vere hüübimist. Hepariinile allergilised patsiendid ei tohi kasutada hepariini
sisaldavaid ravimeid.
2/7
- Octaplex sisaldab 75...125 mg naatriumi viaali kohta. Sellega tuleb arvestada kontrollitud
naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

3. Kuidas OCTAPLEX võtta

Ravi Octaplex'iga tuleb alustada hüübimishäirete ravis kogemusi omava arsti järelevalve all.
- Esmalt lahustatakse pulber süstevees
- Seejärel manustatakse süstelahus veeni (intravenoosselt).

Annustamine ja ravi kestus sõltuvad:
- teie haiguse raskusastmest,
- veritsuse asukohast ja raskusest ning
- teie üldseisundist.

Kui teile manustati Octaplex’i rohkem kui vaja
Üleannustamise korral on suurem oht
- hüübimishäirete tekkeks (nt südamelihase infarkt, verehüübed veenides või kopsudes)
- dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni tekkeks (raske haigusseisund, mille korral
tekivad verehüübed kõikjal organismis).

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allergilised reaktsioonid
Mõnel patsiendil võib tekkida allergilist tüüpi reaktsioon ja palavik.

Immuunsüsteemi häired
Harva (rohkem kui 1 patsiendil 10000 kohta, kuid vähem kui 1 patsiendil 1000 kohta) võivad
Octaplex’i asendusraviks saavatel patsientidel tekkida neutraliseerivad antikehad (inhibiitorid) ravimi
koostisesse kuuluvate mistahes hüübimisfaktorite vastu. Kui sellised inhibiitorid tekivad, ei pruugi
asendusravi olla väga mõjuv.

Üldised häired
Harva (rohkem kui 1 patsiendil 10000 kohta, kuid vähem kui 1 patsiendil 1000 kohta)
kehatemperatuuri tõusu (palavikku) ei ole täheldatud, kuid see võib harva tekkida .

Vaskulaarsed häired
Selle ravimi manustamise järgselt on oht verehüüvete tekkeks

Närvisüsteemi häired
Harva (rohkem kui 1 patsiendil 10000 kohta, kuid vähem kui 1 patsiendil 1000 kohta) võib tekkida
peavalu.

Uuringud
Harva (rohkem kui 1 patsiendil 10000 kohta, kuid vähem kui 1 patsiendil 1000 kohta) on täheldatud
maksatalitluse laboratoorsete näitajate (transaminaaside) väärtuste mööduvat tõusu.

Muud
Octaplex sisaldab hepariini, mis võib põhjustada vereliistakute arvu äkilist langust veres. See on
allergiline reaktsioon, mida nimetatakse hepariinist tingitud II tüüpi trombotsütopeeniaks. Harvadel
juhtudel võib patsientidel, kellel varasem ülitundlikkus hepariini suhtes puudub, selline vereliistakute
arvu langus tekkida 6...14 päeva pärast ravi alustamist. Patsientidel, kes on varasemast ülitundlikud
hepariinile, võib vähenemine aset leida mõne tunni jooksul ravi alustamisest.

3/7
Allergilise reaktsiooni tekkimisel peab ravi Octaplex’iga otsekohe katkestama. Edaspidi ei tohi
nendele patsientidele enam hepariini sisaldavaid ravimeid manustada.

Informatsiooni viirusohutuse kohta vt lõik 2.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas OCTAPLEX säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.
Pulber tuleb lahustada vahetult enne süstimist. Temperatuuril 2°C…25°C püsib lahus stabiilsena kuni
8 tundi. Siiski tuleb saastumise vältimiseks lahus ära kasutada kohe ja ainult ühe kasutuskorraga.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Octaplex sisaldab pärast viaali sisu lahustamist 20 ml lahustiga:

- toimeained on:

Octaplex
Octaplex
Koostisosa
Kogus viaalis
Kogus ml kohta lahjendatud lahuses
Valgu koguhulk:
260…820 mg
13…41 mg/ml
Toimeained
Inimese II hüübimisfaktor
280…760 RÜ
14…38 RÜ/ml
Inimese VII hüübimisfaktor
180…480 RÜ
9…24 RÜ/ml
Inimese IX hüübimisfaktor
500 RÜ
25 RÜ/ml
Inimese X hüübimisfaktor
360…600 RÜ
18…30 RÜ/ml
Lisatoimeained
Proteiin C
260...620 RÜ
13...31 RÜ/ml
Proteiin S
240…640 RÜ
12…32 RÜ/ml

IX hüübimisfaktori spetsiifiline aktiivsus on ≥0,6 RÜ/mg valgu kohta.

- abiained on hepariin,trinaatriumtsitraat-dihüdraat, süstevesi.

Kuidas Octaplex välja näeb ja pakendi sisu

Octaplex on infusioonilahuse pulber ja lahusti.
Iga Octaplex’i kartongpakend sisaldab:
- 1 viaal, mis sisaldab süstelahuse pulbrit
- 1 viaal, mis sisaldab lahustit - 20 ml süstevesi
- 1 ülekandekomplekt Mix2VialTM.

4/7
Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:
Octapharma (IP) Limited
The Zenith Building
26 Spring Gardens
Manchester M2 1AB
Ühendkuningriik

Tootja:
Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H.
Oberlaaerstr. 235
1100 Vienna
Austria

või

Octapharma Lingolsheim S.A.S.
72 Rue du Marechal Foch
67380 Lingolsheim
Prantsusmaa

või

Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland mbH
Wolfgang-Marguerre-Allee 1
31832 Springe
Saksamaa

või

Octapharma GmbH
Subsidiary Dessau
Otto-Reuter-Str. 3
D-06847 Dessau-Roßlau
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
OÜ Covalent
Pärnu mnt 102c,
11312 Tallinn
Tel.: 6600945

Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2013


INFORMATSIOON TERVISHOIUTÖÖTAJATELE

Üldine teave Octaplex’i kasutamise kohta on lõigus 3.
Järgnev teave on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:

Ravijuhised
Palun lugege läbi kogu juhis ja järgige seda hoolikalt!
Allpool kirjeldatud protseduuri jooksul tuleb säilitada steriilsust.
Ravim lahustub toatemperatuuril kiiresti.
Valmis lahus peab olema selge või kergelt opalestseeruv.
Hägust või sademega lahust ei tohi kasutada.
5/7
Valmis lahust peab enne manustamist visuaalselt kontrollima selles sisalduda võivate osakeste ja
värvuse suhtes.
Pärast lahustamist tuleb lahus kohe ära kasutada.
Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitatda vastavalt kohalikele seadustele.

Annus
Verejooks ja selle ärahoidmine ravi ajal K-vitamiini antagonistidega
Annus sõltub INR väärtusest (international normalised ratio) enne ravi ja eesmärgiks seatud INR
sihtväärtusest. Alljärgnevas tabelis on toodud ligikaudsed annused (lahjendatud lahus ml/kg kehakaalu
kohta) INR normaliseerimiseks (≤1,2 ühes tunnis) erinevate INR algväärtuste korral.

INR algväärtus
2…2,5
2,5…3
3…3,5
>3,5
Ligikaudne annus (Octaplex’i
0,9…1,3
1,3…1,6
1,6…1,9
>1,9
ml/kg kehakaalu kohta)*
*Ühekordne annus ei või ületada 3000 RÜ (= 120 ml Octaplex’i)

Kuna need soovitused on empiirilised ning taastumine ja toime kestus võivad varieeruda, on vajalik
INR-i jälgimine ravi ajal kohustuslik.

Verejooksu ravi ja perioperatiivne profülaktika K-vitamiinist sõltuvate II ja X hüübimisfaktori
kaasasündinud vaeguse korral, kui spetsiifilist hüübimisfaktorit sisaldavat ravimit ei ole saadaval.
Vajaliku algannuse arvutamine põhineb empiirilisel leiul, mille kohaselt II faktori manustamine
annuses 1 RÜ kehakaalu kilogrammi kohta suurendab II faktori aktiivsust vereplasmas 0,02 RÜ/ml ja
X faktori manustamine annuses 1 RÜ kehakaalu kilogrammi kohta suurendab selle aktiivsust
vereplasmas vastavalt 0,017 RÜ/ml.
• Vajalik X faktori annus:
Vajalik ühikute hulk = kehakaal (kg) x soovitud X faktori tõus (RÜ/ml) x 59,
milles 59 (ml/kg) on arvestatud paranemise pöördväärtus.
• Vajalik II faktori annus:
Vajalik ühikute hulk = kehakaal (kg) x soovitud II faktori tõus (RÜ/ml) x 50
Kui individuaalne taastumine on teada, peab annuse arvutamine põhinema sellel.

Lahustamisjuhend:
1.
Vajadusel jätke lahusti (süstevesi) ja pulber avamata viaalides soojenema toatemperatuurini.
Säilitage seda temperatuuri kogu lahustamisprotsessi jooksul.
Kui te kasutate soojendamiseks veevanni, jälgige hoolikalt, et vesi ei satuks kontakti viaalide
kaane või korgiga. Vee temperatuur ei tohi ületada 37°C.
2.
Eemaldage kaitsekorgid pulbriviaalilt ja lahustiviaalilt ning puhastage korgid
alkoholilapikesega.
3.
Mix2VialTM on kujutatud joonisel 1. Asetage lahustiviaal siledale pinnale ja hoidke
kindlalt.Võtke Mix2VialTM ja pöörake sinine ots allapoole. Asetage Mix2VialTM sinine osa
lahustiviaalile ja suruge tugevasti, kuni see kinnitub (Joonised 2 ja 3).
6/7

4.
Asetage pulbriviaal siledale pinnale ja hoidke kindlalt. Võtke
lahustiviaal koos sellele kinnitatud Mix2VialTM-ga ja
pöörake lahustiviaal põhjaga ülespidi. Asetage Mix2VialTM
läbipaistev osa pulbriviaalile ja suruge tugevasti, kuni see
kinnitub (Joonis 4). Lahusti voolab ise pulbriviaali.


5.
Jättes mõlemad viaalid kinnitatuks, keerutage õrnalt
pulbriviaali kuni pulber on lahustunud.
Octaplex lahustub toatemperatuuril kiiresti värvituks kuni
kergelt sinetavaks lahuseks. Keerake Mix2VialTM lahti
kaheks eraldi osaks (Joonis 5).

Kõrvaldage tühi lahustiviaal koos sellele kinnituva
Mix2VialTM sinise osaga.


Kui pulber ei lahustu täielikult või valmislahus sisaldab tükke, ärge ravimit kasutage.

Infusioonijuhend:
Ettevaatusabinõuna tuleb enne infusiooni ja infusiooni ajal mõõta teie pulsisagedust. Kui ilmneb
pulsisageduse märgatav tõus, tuleb infusioonikiirust vähendada või manustamine katkestada.
1.
Kinnitage 20 ml süstal Mix2VialTM läbipaistva osa külge. Keerake viaal põhjaga ülespidi ja
tõmmake lahus süstlasse. Kui lahus on süstlasse tõmmatud, hoidke süstlakolvist kõvasti kinni
(hoides seda suunaga alla) ja eemaldage süstal Mix2VialTM küljest. Kõrvaldage tühi viaal koos
sellele kinnituva Mix2VialTM läbipaistva osaga.
2.
Desinfitseerige süstekoht alkoholilapikesega.
3.
Süstige lahust aeglaselt veeni, algselt kiirusega 1 ml/min, mitte kiiremini kui 2...3 ml/min.

Veri ei tohi sattuda süstlasse verehüübe tekkimise ohu tõttu. Mix2VialTM on ainult ühekordseks
kasutamiseks.

7/7Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Octaplex, 500 RÜ, infusioonilahuse pulber ja lahusti

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Octaplex on pulbri ja lahustina infusioonilahuse valmistamiseks, mis sisaldab inimese
protrombiinkompleksi. Octaplex sisaldab nominaalselt:

Octaplex
Octaplex
Koostisosa
Kogus viaalis
Kogus pärast lahustamist 20 ml
(RÜ)
süsteveega (RÜ/ml)
Toimeained
Inimese II hüübimisfaktor
280…760
14…38
Inimese VII hüübimisfaktor
180…480
9…24
Inimese IX hüübimisfaktor
500
25
Inimese X hüübimisfaktor
360…600
18…30
Lisatoimeained
Proteiin C
260...620
13...31
Proteiin S
240…640
12…32

Valgu kogusisaldus viaali kohta on 260...820 mg. Ravimi spetsiifiline aktiivsus on ≥ 0,6 RÜ/mg valgu
kohta, väljendatuna IX hüübimisfaktori aktiivsusena.

Toimet omavad abiained: naatrium (75...125 mg viaalis), hepariin (100...250 RÜ viaalis, vastab
0,2...0,5 RÜ/1 RÜ FIX).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Infusioonilahuse pulber ja lahusti.
Pulber on sinakasvalge.
Lahusti on selge ja värvitu vedelik.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

- Verejooksu ravi ja perioperatiivse verejooksu profülaktika protrombiinkompleksi
hüübimisfaktorite omandatud vaeguse korral, nt põhjustatuna ravist K-vitamiini antagonistidega
või K-vitamiini antagonistide üleannustamise tagajärjel, kui on vajalik vaeguse kiire
korrigeerimine.

- Verejooksu ravi ja perioperatiivne profülaktika vitamiinist K sõltuvate II ja X hüübimisfaktori
kaasasündinud vaeguse korral, kui puhast spetsiifilist hüübimisfaktorit sisaldavat ravimit ei ole
saadaval.

1/9

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Allpool on toodud vaid üldine annustamisjuhend. Ravi tuleb alustada hüübimishäirete ravis kogemusi
omava arsti järelevalve all. Annustamine ja ravi kestus sõltuvad häire raskusastmest, veritsuse
asukohast ja ulatusest ning patsiendi kliinilisest seisundist.
Manustatav ravimi kogus ja manustamise sagedus arvestatakse individuaalselt iga patsiendi tarvis.
Annustamise intervallid peavad olema kohandatud erinevate protrombiinkompleksi hüübimisfaktorite
tsirkulatsiooni poolväärtusaegadest lähtuvalt (vt lõik 5.2).
Individuaalset annust saab määrata ainult hüübimisfaktorite sisaldust veres regulaarselt kontrollides
või protrombiinkompleksi sisalduse üldiste analüüsidega (protrombiini aeg, INR) ning jätkates
patsiendi kliinilise seisundi jälgimist.

Suurte kirurgiliste sekkumiste korral on oluline asendusravi hoolikas jälgimine, kasutades
hüübimisanalüüse (spetsiifilised hüübimisfaktori analüüsid ja/või protrombiinkompleksi sisalduse
analüüsid).

Verejooksu ravi ja perioperatiivse verejooksu profülaktika ravi ajal K-vitamiini antagonistidega

Annus sõltub INR väärtusest enne ravi ja eesmärgiks seatud INR sihtväärtusest. Alljärgnevas tabelis
on toodud ligikaudsed annused (lahjendatud lahus ml/kg kehakaalu kohta) INR normaliseerimiseks
(≤1,2 ühes tunnis) erinevate INR algväärtuste korral.

INR algväärtus
2…2,5
2,5…3
3…3,5
>3,5
Ligikaudne annus (Octaplex’i
0,9…1,3
1,3…1,6
1,6…1,9
>1,9
ml/kg kehakaalu kohta)*

* ühekordne annus ei tohi ületada 3000 RÜ (120 ml Octaplex’i).

K-vitamiini antagonistidest põhjustatud hemostaasi häire korrektsioon kestab ligikaudu 6…8 tundi.
K-vitamiini toime saavutatakse samaaegsel manustamisel siiski 4...6 tunniga. Seega, pärast
K-vitamiini manustamist ei ole inimese protrombiinkompleksi korduv manustamine tavaliselt vajalik.

Need soovitused on empiirilised ning taastumine ja toime kestus võivad varieeruda, mistõttu on
kohustuslik INR väärtuste kontroll ravi ajal.

Verejooksu ravi ja perioperatiivne profülaktika K-vitamiinist sõltuvate II ja X hüübimisfaktori
kaasasündinud vaeguse korral, kui spetsiifilist verehüübimisfaktorit sisaldavat ravimit ei ole
saadaval

Vajaliku annuse arvutamine põhineb empiirilisel leiul, mille kohaselt ligikaudu 1 RÜ II
hüübimisfaktori manustamine kehakaalu kilogrammi kohta suurendab II hüübimisfaktori aktiivsust
vereplasmas 0,02 RÜ/ml ja 1 RÜ X hüübimisfaktori manustamine selle aktiivsust vereplasmas
vastavalt 0,017 RÜ/ml.

Spetsiifilise faktori manustatav ühikute hulk väljendatakse Rahvusvahelistes Ühikutes (RÜ), mis
vastab Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) standardile iga faktori kohta. Spetsiifilise
hüübimisfaktori aktiivsust veres väljendatakse kas protsentides (suhtena normaalsesse
inimvereplasmasse) või Rahvusvahelistes Ühikutes (suhtena spetsiifilise hüübimisfaktori
rahvusvahelisse standardisse).

Üks Rahvusvaheline Ühik (RÜ) hüübimisfaktori aktiivsust vastab 1 ml normaalse inimvereplasma
aktiivsusele.

Näiteks, X hüübimisfaktori vajaliku annuse arvutamine põhineb empiirilisel leiul, mille kohaselt 1
Rahvusvahelise Ühiku (RÜ) X hüübimisfaktori manustamine kehakaalu kilogrammi kohta suurendab
2/9

X hüübimisfaktori aktiivsust vereplasmas 0,017 RÜ/ml. Vajalik annus määratakse vastavalt järgmisele
valemile:

Vajalik ühikute hulk = kehakaal (kg) x soovitud X hüübimisfaktori tõus (RÜ/ml) x 59

milles 59 (ml/kg) on arvestatud paranemise pöördväärtus.

Vajalik annustamine II hüübimisfaktorile:

Vajalik ühikute hulk = kehakaal (kg) x soovitud II hüübimisfaktori tõus (RÜ/ml) x 50

Kui individuaalne taastumine on teada, peab arvutamiseks kasutama seda väärtust.

Juhiseid ravimi lahustamise kohta enne manustamist vt lõik 6.6.
Octaplex'i manustatakse intravenoosselt. Infusiooni tuleb alustada kiirusega 1 ml minutis, seejärel
2...3 ml minutis.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
- Teadaolev allergia hepariini suhtes või anamneesis hepariinist põhjustatud trombotsütopeenia.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Vajalik on nõustamine hüübimishäirete ravis kogenud spetsialisti poolt.

K-vitamiinist sõltuvate hüübimisfaktorite omandatud vaegusega patsientidel (nt põhjustatud ravist
K-vitamiini antagonistidega) võib Octaplex’i kasutada vaid juhul, kui osutub vajalikuks
protrombiinkompleksi sisalduse kiire korrigeerimine, nt suurte verejooksude või erakorraliste
operatsioonide korral. Teistel juhtudel piisab tavaliselt K-vitamiini antagonistide annuse
vähendamisest ja/või K-vitamiini manustamisest.

Patsientidel, kellele manustatakse K-vitamiini antagoniste, võib taustal olla hüperkoagulatiivne
seisund, mida protrombiinkompleksi infusioon võib ägestada.

K-vitamiinist sõltuva mistahes faktori kaasasündinud vaeguse korral tuleb kasutada spetsiifilist
hüübimisfaktorit sisaldavat ravimit.

Allergiliste või anafülaktilist tüüpi reaktsioonide ilmnemisel tuleb infusioon koheselt lõpetada. Šoki
korral tuleb rakendada standardset šokiravi.

Inimverest või vereplasmast valmistatud ravimite manustamisest tulenevate infektsioonide
ärahoidmiseks rakendatavate standardmeetmete hulka kuuluvad doonorite selektsioon, individuaalsete
vereannetuste ja ühendatud plasmakoguste skriining spetsiifiliste infektsioonimarkerite suhtes ja
efektiivsete meetodite rakendamine tootmisprotsessis viiruste inaktivatsiooniks/eemaldamiseks.
Meetmetele vaatamata ei saa inimverest või -plasmast valmistatud ravimite manustamisel
infektsioonitekitajate ülekannet täielikult välistada. See kehtib ka tundmatute või uute viiruste ja teiste
patogeenide kohta.

Rakendatavaid meetmeid loetakse efektiivseteks rasvkapsliga HIV, HBV ja HCV viiruste suhtes.
Meetmete efektiivsus võib olla piiratud rasvkapslita viiruste, nt HAV ja parvoviirus B19 suhtes.
Parvoviirus B19 infektsioon võib osutuda tõsiseks rasedatele naistele (loote infektsioon) ja
immuunpuudulikkusega või suurenenud erütropoeesiga isikutele (nt hemolüütiline aneemia).

On tungivalt soovituslik, et iga kord, kui patsiendile manustatakse Octaplex’i, dokumenteeritakse
ravimi nimi ja seerianumber, et säilitada seos patsiendi ja manustatud ravimi partii vahel.
3/9


Patsiente, kellele manustatakse regulaarselt/korduvalt inimvereplasmast toodetud
protrombiinkompleksi, on soovitav vaktsineerida (A ja B hepatiit).

Hüübimisfaktorite kaasasündinud või omandatud vaegusega patsientide ravimisel inimese
protrombiinkompleksiga, eriti korduva manustamise korral, on tromboosi ja dissemineeritud
intravaskulaarse koagulatsiooni tekke oht. Patsiente, kellele manustatakse inimese
protrombiinkompleksi, tuleb hoolikalt jälgida intravaskulaarse koagulatsiooni või tromboosi
sümptomite suhtes. Trombemboolsete komplikatsioonide ohu tõttu tuleb protrombiinkompleksi
manustamisel hoolikalt jälgida südame pärgarterite haigusega patsiente, maksahaigusega patsiente,
patsiente peri- või postoperatiivses perioodis, vastsündinuid ja patsiente, kellel on trombemboolsete
tüsistuste või dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni oht. Igas nimetatud situatsioonis tuleb
kaaluda võimalikku ravist saadavat kasu ja komplikatsioonidega seotud ohtu.

Octaplex’i kasutamise kohta vastsündinutel K-vitamiini vaegusest põhjustatud perinataalse veritsuse
korral andmed puuduvad.

Octaplex sisaldab 75...125 mg naatriumi viaali kohta. Sellega tuleb arvestada kontrollitud
naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Inimese protrombiinkompleksi ravimid neutraliseerivad K-vitamiini antagonistide raviefekti, kuid
koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada.

Bioloogilised analüüsid:
Tehes hepariinile tundlikke hüübimisanalüüse patsientidele, kes saavad inimese protrombiinkompleksi
suurtes annustes, peab arvestama manustatava ravimi hepariinisisaldusega.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Inimese protrombiinkompleksi kasutamise ohutust raseduse ja imetamise perioodil ei ole tõestatud.

Loomkatsed ei sobi ohutuse hindamiseks raseduse, embrüo/loote arengu, sünnituse või postnataalse
arengu seisukohalt. Seetõttu tohib inimese protrombiinkompleksi kasutada raseduse ja imetamise ajal
vaid selge näidustuse olemasolul.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

4.8. Kõrvaltoimed

Immuunsüsteemi häired
• Asendusravi võib harva (≥ 1/10000 kuni < 1/1000) põhjustada tsirkuleerivate antikehade teket,
mis pärsivad üht või mitut inimese protrombiinkompleksi faktorit. Kui sellised inhibiitorid
tekivad, manifesteerub olukord halva kliinilise ravivastusena.

• Allergilisi või anafülaktilist tüüpi reaktsioone ja kehatemperatuuri tõusu ei ole kliinilistes
uuringutes Octaplex’iga täheldatud, kuid need võivad harva (≥ 1/10000 kuni < 1/1000)
ilmneda.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
• Kehatemperatuuri tõusu ei ole täheldatud, kuid see võib harva (≥ 1/10000 kuni < 1/1000)
tekkida

4/9

Vaskulaarsed häired
• Inimese protrombiinkompleksi manustamise järgselt on oht trombemboolsete tüsistuste tekkeks
(vt lõik 4.4)

Närvisüsteemi häired
• Harva (≥ 1/10000 kuni < 1/1000) võib ilmneda peavalu.

Uuringud
• Harva (≥ 1/10000 kuni < 1/1000) on täheldatud maksa transaminaaside aktiivsuse mööduvat
suurenemist.

Muud
Octaplex sisaldab hepariini. Seetõttu võib harva täheldada ootamatut, allergiast tingitud
trombotsüütide arvu langust alla 100 x 109/l või 50% lähteväärtusest (II tüüpi trombotsütopeenia).
Patsientidel, kellel varasem ülitundlikkus hepariini suhtes puudub, võib selline trombotsüütide arvu
langus tekkida 6...14 päeva pärast ravi alustamist. Patsientidel, kes on varasemast ülitundlikud
hepariinile, võib vähenemine aset leida mõne tunni jooksul.

Allergilise reaktsiooni avaldumisel peab ravi Octaplex’iga otsekohe katkestama. Edaspidi ei tohi
nendele patsientidele enam hepariini sisaldavaid ravimeid manustada.

Ülekantavate ainete hoiatusi vt lõik 4.4.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Inimese protrombiinkompleksi sisaldavate ravimite kasutamist suurtes annustes on seostatud
müokardiinfarkti, dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni, veenitromboosi ja kopsuemboolia
juhtudega. Seetõttu on üleannustamise korral suurenenud oht trombemboolsete komplikatsioonide või
dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni tekkeks.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: hemorraagiavastased ained, IX, II, VII ja X verehüübimisfaktor
kombinatsioonis.
ATC-kood: B02BD01

II, VII, IX ja X hüübmimisfaktorit, mida sünteesitakse maksas K-vitamiini kaasabil, kutsutakse
tavaliselt protrombiinkompleksiks.

VII hüübmimisfaktor on aktiivse seriini proteaasi faktori VIIa proensüüm, mille kaudu saab alguse
hüübimise nn väline juhtetee. Koefaktor-faktor VIIa kompleks aktiveerib X ja IX hüübimisfaktori,
mistõttu moodustuvad faktorid IXa ja Xa. Hüübimiskaskaadi järgneva aktiveerumise käigus
aktiveerub protrombiin (II hüübimisfaktor) ja muutub trombiiniks. Trombiini mõjul muutub
fibrinogeen fibriiniks, mille tulemusel tekib verehüüve. Samuti on trombiini tekkimine eluliselt tähtis
trombotsüütide funktsioonile kui osale esmasest hemostaasist.

Isoleeritud VII hüübimisfaktori tõsine vaegus viib trombiini vähenenud moodustumisele ning
põhjustab soodumust veritsuse tekkeks seoses fibriini moodustumise ja esmase hemostaasi
häirumisega. Isoleeritud IX hüübimisfaktori vaeguse näol on tegemist ühega klassikalistest
5/9

hemofiiliatest (hemofiilia B). Isoleeritud II hüübimisfaktori või X hüübimisfaktori vaegus on väga
harvad, kuid tõsistel juhtudel põhjustavad verejooksu sarnaselt klassikalisele hemofiiliale.

K-vitamiinist sõltuvate hüübimisfaktorite omandatud vaegus ilmneb ravi ajal K-vitamiini
antagonistidega. Kui vaegus on tõsine, tekib tõsine soodumus verejooksu tekkeks, mida
iseloomustavad pigem retroperitoneaalsed või tserebraalsed verejooksud kui lihas- ja
liigeshemorraagiad. Raskekujulise maksapuudulikkuse tulemusena väheneb samuti K-vitamiinist
sõltuvate verehüübimisfaktorite sisaldus ja tekib kliiniline soodumus veritsusele. Tegemist on siiski
komplitseerituma olukorraga seoses samaaegse madalaastmelise intravaskulaarse koagulatsiooniga,
madala trombotsüütide arvu, koagulatsiooni inhibiitorite vaeguse ja häirunud fibrinolüüsiga.

Inimese protrombiinkompleksi manustamine suurendab K-vitamiinist sõltuvate hüübimisfaktorite
sisaldust veres ning võib ajutiselt korrigeerida hüübimishäire patsientidel, kellel on ühe või rohkema
faktori vaegus.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Poolväärtusajad veres on:

Hüübimisfaktor
Poolväärtusaeg
II faktor
48…60 tundi
VII faktor
1,5…6 tundi
IX faktor
20…24 tundi
X faktor
24…48 tundi

Octaplex'i manustatakse intravenoosselt ja seetõttu jõuab see koheselt organismi.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Asjakohased prekliinilised andmed kliinilise ohutuse kohta puuduvad, va need, mis sisalduvad ravimi
omaduste kokkuvõtte teistes lõikudes.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Pulber:
Hepariin, 0,2...0,5 RÜ/1 RÜ FIX
Trinaatriumtsitraat-trihüdraat

Lahusti:
Süstevesi

6.2. Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Kasutamisaegne keemiline ja füüsikaline stabiilsus on tõestatud kuni 8 tunni jooksul temperatuuril
2°C...25°C.
Mikrobioloogilisest seisukohast tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit kohe ei kasutata, vastutab
kasutaja kasutuseelse säilitusaja ja säilitamistingimuste eest, mis tavaliselt ei tohi ületada 24 tundi
6/9

temperatuuril 2°C...8°C, välja arvatud juhul, kui lahustamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud
aseptilistes tingimustes.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Mitte lasta külmuda.
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.
Säilitustingimusi pärast ravimi lahustamist vt lõik 6.3.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Üks Octaplex'i pakend sisaldab:
- Pulber viaalis (I tüüpi klaas) halobutüülkummist korgiga ja alumiiniumkattega.
- 20 ml süstevett viaalis (I või II tüüpi klaas) halobutüülkummist korgiga ja alumiiniumkattega.
- 1 ülekandekomplekt Mix2VialTM.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Palun lugege kõiki juhiseid ja järgige neid hoolikalt.
Kogu järgnevalt kirjeldatud protseduuri tuleb teostada aseptilistes tingimustes.
Ravim lahustub toatemperatuuril kiiresti.
Lahus peab olema läbipaistev või kergelt opalestseeruv. Ärge kasutage lahuseid, mis on hägusad või
sisaldavad osakesi. Lahjendatud ravimit tuleb hinnata visuaalselt enne kasutamist osakeste sisalduse ja
värvuse suhtes.
Pärast lahustamist tuleb lahus kohe ära kasutada.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

Lahustamisjuhend:

1.
Vajadusel jätke lahusti (süstevesi) ja pulber avamata viaalides soojenema toatemperatuurini.
Säilitage seda temperatuuri kogu lahustamisprotsessi jooksul.
Kui te kasutate soojendamiseks veevanni, jälgige hoolikalt, et vesi ei satuks kontakti viaalide
kaane või korgiga. Vee temperatuur ei tohi ületada 37°C.
2.
Eemaldage kaitsekorgid pulbriviaalilt ja lahustiviaalilt ning puhastage korgid
alkoholilapikesega.
3.
Mix2VialTM on kujutatud joonisel 1. Asetage lahustiviaal siledale pinnale ja hoidke
kindlalt.Võtke Mix2VialTM ja pöörake sinine ots allapoole. Asetage Mix2VialTM sinine osa
lahustiviaalile ja suruge tugevasti, kuni see kinnitub (Joonised 2 ja 3).

7/9

4.
Asetage pulbriviaal siledale pinnale ja hoidke kindlalt. Võtke
lahustiviaal koos sellele kinnitatud Mix2VialTM-ga ja
pöörake lahustiviaal põhjaga ülespidi. Asetage Mix2VialTM
läbipaistev osa pulbriviaalile ja suruge tugevasti, kuni see
kinnitub (Joonis 4). Lahusti voolab ise pulbriviaali.


5.
Jättes mõlemad viaalid kinnitatuks, keerutage õrnalt
pulbriviaali kuni pulber on lahustunud.
Octaplex lahustub toatemperatuuril kiiresti värvituks kuni
kergelt sinetavaks lahuseks. Keerake Mix2VialTM lahti
kaheks eraldi osaks (Joonis 5).

Kõrvaldage tühi lahustiviaal koos sellele kinnituva
Mix2VialTM sinise osaga.


Kui pulber ei lahustu täielikult või valmislahus sisaldab tükke, ärge ravimit kasutage.

Infusioonijuhend:
Ettevaatusabinõuna tuleb enne infusiooni ja infusiooni ajal mõõta patsientide pulsisagedust. Kui
ilmneb pulsisageduse märgatav tõus, tuleb infusioonikiirust vähendada või manustamine katkestada.
1.
Kinnitage 20 ml süstal Mix2VialTM läbipaistva osa külge. Keerake viaal põhjaga ülespidi ja
tõmmake lahus süstlasse. Kui lahus on süstlasse tõmmatud, hoidke süstlakolvist kõvasti kinni
(hoides seda suunaga alla) ja eemaldage süstal Mix2VialTM küljest. Kõrvaldage tühi viaal koos
sellele kinnituva Mix2VialTM läbipaistva osaga.
2.
Desinfitseerige süstekoht alkoholilapikesega.
3.
Süstige lahust aeglaselt intravenoosselt: algselt kiirusega 1 ml/min, mitte kiiremini kui 2...3
ml/min.

Veri ei tohi sattuda süstlasse verehüübe tekkimise ohu tõttu. Mix2VialTM on ainult ühekordseks
kasutamiseks.


8/9

7. Müügiloa hoidja

Octapharma (IP) Limited
The Zenith Building
26 Spring Gardens
Manchester M2 1AB
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

521206

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

: 25.08.2006
Müügiloa uuendamise kuupäev: 22.08.2008

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2013
9/9