NOLVADEX D

Toimeained: tamoksifeen

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 20mg 30TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NOLVADEX D ja milleks seda kasutatakse

Nolvadexi toimeaine tamoksifeen kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse antiöstrogeenideks.

Nolvadexi kasutatakse rinnanäärmevähi raviks.

2. Mida on vaja teada enne NOLVADEX D võtmist

Ärge kasutage Nolvadexi, kui:
- olete allergiline (ülitundlik) tamoksifeeni või mõne muu Nolvadexi koostisosa suhtes (loetletud
lõigus 6);
- te olete rase;
- te toidate last rinnapiimaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Informeerige oma arsti, apteekrit või hambaarsti enne Nolvadexi kasutamist:
- kui te kasutate antikoagulante (vere hüübimist vähendavad ravimid);
- kui te kasutate rifampitsiini (tuberkuloosi ravim);
- hilisel rinnataastamise operatsioonil (nädalad või aastad pärast esmast rinnanäärmeoperatsiooni,
kui teie enda kehalt võetud koelapist moodustatakse uus rind) võib Nolvadex suurendada
verehüüvete tekkeriski koelapi väikestes veresoontes, mis viib tüsistuste tekkele.

Venoosne trombemboolia
Tervetel tamoksifeeni saavatel naistel on 2-3 korda suurenenud risk venoosse trombemboolia tekkeks.

Patsientidel, kellel on suurenenud risk trombide tekkeks, tuleb tamoksifeeni kasutada ettevaatusega;
näidustatud võib olla samaaegne antikoagulantravi (ravi vere hüübimist vähendavate ravimitega).

Muud ravimid ja Nolvadex
Palun teavitage oma arsti, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ning ravimtaimedel põhinevad ravimid. Kindlasti palun
informeerige oma arsti, kui te kasutate trombivastaseid ravimeid, näiteks varfariini (hoiab ära
verehüüvete teket) või depressioonivastaseid ravimeid, näiteks paroksetiini (meeleolu parandamiseks


või kuumahoogude raviks). Nolvadexi ei tohi kasutada koos aromataasi inhibiitoritega, näiteks
anastrosooli, letrosooli või eksemestaaniga.

Rasedus ja imetamine
Rasedad ei tohi Nolvadexi kasutada. Nolvadexi kasutamise ajal ei tohi te rasestuda. Palun küsige oma
arstilt, milliseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutada, kuna neist mõnede toimet võib Nolvadex
mõjutada. Te peate otsekohe oma arsti poole pöörduma, kui kahtlustate, et olete alates Nolvadexi
kasutamise alustamisest rasestunud.

Imetamise ajal ei tohi Nolvadexi kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Nolvadexi kasutamisel on täheldatud väsimust, seetõttu tuleb väsimuse tekkimisel olla ettevaatlik
autojuhtimisel ja masinatega töötamisel.

Oluline teave mõningate Nolvadexi koostisainete suhtes:
Ravim sisaldab abiainena laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te
enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas NOLVADEX D võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile määranud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu arsti või apteekriga.

Soovitav annus on 20 mg päevas. Päevase annuse võib võtta iga päev ühekorraga või jagada kaheks
ning võtta hommikul ja õhtul.

Kui teil on tunne, et Nolvadexi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Nolvadexi rohkem, kui ette nähtud:
Võtke kohe ühendust arstiga.

Kui te unustate Nolvadexi võtta:
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Võtke seda niipea, kui meelde
tuleb ning jätkake ravi nagu seni.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimetena võivad esineda mao-ja sooletrakti häired (nagu iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus,
kõhukinnisus), peavalu, pearinglus, kuumahood, genitaalpiirkonna sügelus, voolus või tupekaudne
veritsus, vedelikupeetus, hüpertriglütserideemia (vere rasvasisalduse tõus) vahel koos pankreatiidiga
(valu või hellustunne ülakõhus), nahalööbed või naha sügelus ja koorumine, löövet tekitav väikeste
veresoonte põletik nahas, juuste väljalangemine või kopsu sidekoe põletik (mis võib sarnaselt tavalise
kopsupõletikuga põhjustada õhupuudust ja köha). Tekkida võivad tundlikkuse häired (nagu
maitsehäired ja naha tuimus või torkimistunne).

Tamoksifeeniga ravi saavatel patsientidel on täheldatud nägemisnärvi haiguste teket ning üksikutel
juhtudel on patsient kaotanud nägemisvõime.

Patsientidel, kellel on suurenenud risk trombide tekkeks (k.a väikestes veresoontes), tuleb
tamoksifeeni kasutada ettevaatusega; näidustatud võib olla samaaegne antikoagulantravi (ravi vere
hüübimist vähendavate ravimitega).


Teised võimalikud kõrvaltoimed on kalduvus verevalumite kergemale tekkele, madal leukotsüütide
(valgete vereliblede) sisaldus veres või madal spetsiaalset tüüpi leukotsüütide sisaldus veres
(neutropeenia ja agranulotsütoos), munasarjatsüstid, tupepolüübid või teatud maksakahjustused nagu
nt kollasus. Teised võimalikud kõrvaltoimed on mõju endomeetriumile (emaka sisekiht), mis võib
väljenduda vereeritusena tupest või fibroidide teke (põhjustab emaka suurenemist), mis võib
väljenduda ebamugavustundena vaagnapiirkonnas või tupekaudse vereeritusena.

Tamoksifeenravi saavatel patsientidel on väga harva tekkinud erütematoosluupuse nahavormi või
nahahilisporfüüriat.

Nolvadexi kasutamisel on väga sagedaseks kõrvaltoimeks väsimus.

Oluline on otsekohe arstile teatada, kui teil Nolvadexi kasutamise ajal või ükskõik millisel ajal selle
järgselt, esineb ebaharilik vereeritus tupest, menstruatsioonihäired, tupevoolus või ebamugavustunne
vaagnapiirkonnas, seda nt valu või surumistundena. Teatamine on oluline, kuna võivad tekkida
mitmesugused muutused emaka sisekihis (endomeetriumis), millest mõned võivad olla tõsised, k.a
vähk.

Rinnanäärmevähi ravi alguses võivad haigussümptomid mõnikord süveneda, nt valu või haigusest
haaratud koeosa suurenemine. Teatage oma arstile ka tugevast iiveldusest, oksendamisest või janust,
kuna see võib viidata muudatustele teie vere kaltsiumisisalduses, mida teie arst võib soovida
kontrollida.

Nolvadexi kasutamisel on sagedaseks kõrvaltoimeks jalakrambid ja lihasvalu.

Nolvadexi kasutamisel võivad tekkida käte ja jalgade äkiline nõrkus või halvatus, äkilised raskused
kõnelemisel, käimisel, esemete haaramisel, mõtlemisel. Need sümptomid tekivad ajuverevarustuse
häirumisel ning võivad viidata insuldile.

Kui teil tekib mõni loetletud kõrvaltoimetest ning need kõrvaltoimed on püsivad, palun, rääkige sellest
oma arstile.
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest
oma arsti.

Ärge laske end häirida võimalike kõrvaltoimete loetelust. Teil ei pruugi neist mitte ühtegi esineda.

Lõpetage Nolvadexi kasutamine ja kontakteeruge oma arstiga otsekohe järgmistel juhtudel:
- kui teil tekivad hingamisraskused, millele kaasneb või ei kaasne näo, huulte, keele ja/või kurgu
turse.
- kui teil tekib näo, huulte, keele ja/või kurgu turse, mis võib põhjustada neelamisraskust.
- kui teil tekivad tursed kätele, jalgadele või pahkluude piirkonda.
- kui teil tekib urtikaaria (nõgestõbi).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline,
mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas NOLVADEX D säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast lühendit „Kõlblik
kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


Kui teie arst lõpetab ravi, visake järelejäänud tabletid ära. Säilitage neid vaid oma arsti korraldusel.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nolvadex D sisaldab
- Toimeaine on tamoksifeen. Üks tablett sisaldab 20 mg tamoksifeeni (tamoksifeentsitraadina).
- Abiained on kroskarmelloosnaatrium, želatiin, laktoos, makrogool, magneesiumstearaat,
maisitärklis, metüülhüdroksüpropüültselluloos ja titaandioksiid (E171).

Kuidas Nolvadex D välja näeb ja pakendi sisu
Nolvadex D 20 mg kattega tabletid.
Blisterpakend, mis sisaldab 30 tabletti.

Müügiloa hoidja
AstraZeneca UK Ltd., 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, Ühendkuningriik

Tootja
Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn Strasse, 68723 Plankstadt, Saksamaa
AstraZeneca UK Ltd., Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AstraZeneca Eesti OÜ
Järvevana tee 9
11314 Tallinn
Tel: 6549 600


Infoleht on viimati uuendatud juulis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Nolvadex D, 20 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Nolvadex D sisaldab 30,4 mg tamoksifeentsitraati, mis vastab 20 mg tamoksifeenile.
INN.Tamoxifenum

Abiained vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Rinnanäärme kartsinoomi ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud (sh eakad patsiendid):
Tamoksifeeni soovituslik ööpäevane annus on üldjuhul 20...40 mg, manustatuna ühekordse annusena
või jagatuna kaheks manustamiskorraks. Haiguse varajases staadiumis on soovitatav, et ravimit
kasutataks mitte vähem kui 5 aastat. Optimaalne ravi kestus ei ole määratletud.

Lapsed
Nolvadexi ei soovitata manustada lastele, kuna ravimi ohutus ja efektiivsus selles vanusegrupis ei ole
tuvastatud.

4.3. Vastunäidustused

Nolvadexi ei tohi kasutada raseduse ajal. Enne rinnanäärme vähi ravi alustamist tuleb rasedus
välistada (vt lõik 4.6.).

Nolvadexi ei tohi manustada ülitundlikkuse korral tamoksifeeni või ravimi ükskõik millise abiaine
suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Erioiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Osadel premenopausaalsetel naistel, kes saavad rinnavähi raviks Nolvadexi, on menstruatsioon
pärsitud.

Nolvadexi kasutamisel on täheldatud endomeetriumi muutuste, sh hüperplaasia, polüüpide, vähi ja
emaka sarkoomi (enamasti kartsinosarkoomi) esinemissageduse tõusu. Nende muutuste
tekkemehhanism ei ole lõplikult selge, kuid see võib olla seotud Nolvadexi östrogeensete omadustega.
Kui samaaegselt või varem Nolvadexi kasutanud patsientidel tekkivad häired suguelundite talitluses,eriti vaginaalne verejooks, või kellel kaasnevad menstruatsioonihäiretega tupevoolus, valud või
survetunne vaagnapiirkonnas, tuleb neil koheselt läbi viia täiendavad uuringud.

Kliinilistes uuringutes on rinnavähki põdevatel naistel tamoksifeeniga läbiviidud ravi järgselt
täheldatud uute primaarsete kasvajate esinemissageduse suurenemist muudes elundites kui
endomeetriumis ja teises rinnanäärmes. Preparaadi ja kasvajate tekke vahel ei ole seni põhjuslikku
seost leitud ning nende tulemuste kliiniline tähtsus on ebaselge.

Nolvadex võib suurendada koelapi mikrovaskulaarse tüsistuse riski rinna mikrokirurgilise
hilistaastuse ajal.

Tõsise trombotsütopeenia, leukotsütopeenia või hüperkaltseemia esinemisel on vajalik individuaalne
riski ja kasu suhte hindamine ning põhjalik meditsiiniline järelevalve.
Regulaarselt tuleb kontrollida verepilti, sh trombotsüüte, maksafunktsiooni ja seerumi
kaltsiumisisaldust.

Venoosne trombemboolia (VTE):
Tervetel tamoksifeeni saavatel naistel on 2-3 korda suurenenud risk VTE tekkeks.
Patsientidel, kellel on suurenenud risk trombide tekkeks, tuleb tamoksifeeni kasutada ettevaatusega;
näidustatud võib olla samaaegne profülaktiline antikoagulantravi (vt lõik 4.5).
VTE risk on suurenenud tõsise ülekaalu, tõusnud vanuse ja samaaegse keemiaravi korral (vt. lõik 4.5).
Pikaajaline profülaktiline antikoagulantravi võib olla näidustatud rinnanäärmevähi patsientidel, kellel
esinevad riskitegurid VTE tekkeks.
Kirurgia ja liikumispiirang: tamoksifeenravi tuleb katkestada ainult sel juhul, kui tamoksifeenist
indutseeritud tromboosi risk on selgelt tõsisem ravi katkestamisega seotud riskidest. Kõiki patsiente
peab varustama sobivate tromboosivastaste vahenditega.
Patsiente tuleb juhendada otsima kiiret meditsiinilist abi, kui nad tunnetavad VTE sümptomeid;
sellistel juhtudel tuleb tamoksifeenravi katkestada ning alustada sobiva tromboosivastase raviga.
Kõikidel selles lõigus toodud juhtudel tuleb tamoksifeenravi saavate patsientide riske ja ravist
saadavat kasu hoolikalt kaaluda.

Ilma kontrollrühmata läbi viidud kliinilises uuringus, milles osales 28 McCune’i-Albrighti
sündroomiga tütarlast vanuses 2-10 aastat, manustati 12 kuu jooksul 20 mg tamoksifeeni üks kord
päevas. Keskmine emaka maht suurenes 6-kuulise ravi perioodi jooksul ning kahekordistus
üheaastase uuringu lõpuks. See tulemus on kooskõlas tamoksifeeni farmakodünaamiliste omadustega,
kuid põhjuslikku seost tamoksifeeniga ei ole määratud (vt lõik 5.1).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Nolvadexi kasutamisel koos kumariinitüüpi antikoagulantidega võib täheldada olulist
hüübimisvastase toime tõusu. Nende ravimite samaaegsel kasutamisel on vaja haiget hoolikalt jälgida.

Nolvadexi kasutamisel samaaegselt tsütotoksiliste ainetega suureneb trombembooliate tekkeoht (vt
lõik 4.8).

Tamoksifeeni kasutamine koos aromataasi inhibiitoriga toetava ravina ei ole tamoksifeeni monoraviga
võrreldes parema efektiivsusega.

Kuna Nolvadex metaboliseerub tsütokroom P450 3A4 vahendusel, peab olema ettevaatlik selle
manustamisel samaaegselt ravimitega, mis indutseerivad ensüümi (nt rifampitsiin) ja võivad seetõttu
vähendada tamoksifeeni plasmakontsentratsiooni. Selle koostoime kliiniline tähtsus ei ole teada.

Kirjanduses on andmeid farmakokineetilise koostoime kohta CYP2D6 inhibiitoritega (nt paroksetiin,
fluoksetiin, kinidiin, tsinakaltseet või bupropioon), mille tulemusel väheneb tamoksifeeni aktiivsemetaboliidi, 4-hüdroksü-N-desmetüültamoksifeeni (endoksifeen) tase plasmas. Tamoksifeeni toime
vähenemisest on teatatud samaaegsel manustamisel mõnede SSRI tüüpi antidepressantidega.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Raseduse ajal ei tohi Nolvadexi manustada. Nolvadexi kasutamisega seoses on esinenud iseeneslikke
aborte, sünnidefekte ja loote surma, kuigi põhjuslikku seost ravimi kasutamisega ei ole tuvastatud.

Reproduktiiv-toksikoloogiliste uuringute käigus rottidel, jänestel ja ahvidel ei ole täheldatud ravimi
teratogeenset toimet.

Näriliste reproduktiivsüsteemi arengu uuringutel loodetel ilmnesid tamoksifeeni kasutamise järgselt
östradiooli, etinüülöstradiooli, klomifeeni ja dietüülstilböstrooli (DES) poolt esilekutsututega sarnased
muutused. Kuigi nende muutuste kliiniline tähendus ei ole teada, on mõned neist, eriti vaginaalne
adenomatoos, sarnased muutustele noortel naistel, kes olid in utero eksponeeritud DES'ile ning kellel
tõenäosus haigestuda tupe või emakakaela selgerakulisse vähki on 1:1000. Tamoksifeeni on
manustatud vaid vähestele rasedatele naistele. Seni puuduvad andmed in utero tamoksifeenile
eksponeeritud noortel naistel vaginaalse adenomatoosi või tupe või emakakaela selgerakulise vähi
tekkesageduse kohta.

Naistele tuleb soovitada Nolvadexi kasutamise ajal hoiduda rasestumisest ja kasutada barjääri- või
teisi mittehormonaalseid rasestumisvastaseid meetodeid.

Premenopausis patsiente tuleb võimaliku raseduse välistamiseks enne ravi hoolikalt uurida. Naisi
peab teavitama võimalikest ohtudest lootele rasestumisel Nolvadexi kasutamise ajal või kaks kuud
pärast ravi lõpetamist.

Imetamine
Nolvadexi eritumise kohta rinnapiima puuduvad andmed, mistõttu ei soovitata ravimit imetamise ajal
kasutada. Sõltuvalt ravimi kasutamise tähtsusest emale tuleb teha otsus ravi jätkamise või imetamise
lõpetamise kohta.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Nolvadex ei mõjuta tõenäoliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Nolvadexi kasutamisel
on täheldatud väsimust, seetõttu on väsimuse tekkimisel soovitatav ettevaatus autojuhtimisel ja
masinatega töötamisel.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed võib jagada ravimi farmakoloogilisest toimest tulenevateks (nt kuumahood, vaginaalne
verejooks, tupevoolus, pruritus vulvae ja hõõgumistunne kasvaja piirkonnas) ning üldisemateks
kõrvaltoimeteks (nt seedetraktihäired, peavalu, pearinglus ning harva vedelikupeetus ja juuste
väljalangemine).

Väga tugevaid kõrvaltoimeid võib olla võimalik annuse vähendamisega (mitte alla 20 mg päevas)
leevendada ilma, et ravitoime väheneks. Kui sellega ei saavutata eesmärki, siis võib vajalikuks
osutuda ravi lõpetamine.

Nolvadexi kasutamise ajal on täheldatud nahalöövete (sh harvadel juhtudel multiformne erüteem,
Stevens-Johnsoni sündroom, kutaanne vaskuliit ja bulloosne pemfigoid) ning sageli
ülitundlikkusreaktsioonide (sh angioödeem) teket.

Aeg-ajalt on luumetastaasidega haigetel ravi alguses välja kujunenud hüperkaltseemia.
Rinnavähi raviks tamoksifeeni kasutavatel haigetel on kirjeldatud trombotsüütide hulga vähenemist -tavaliselt väärtusteni 80 000…90 000/mm3, harvem sellest madalamale.

Nolvadexi kasutavatel haigetel on kirjeldatud nägemishäireid, sh harva tekkivaid sarvkesta muutusi ja
sageli tekkivat retinopaatiat. Nolvadexi manustamisega seoses on sageli teatatud katarakti
esinemisest.

Tamoksifeeniga ravi saavatel patsientidel on täheldatud optilise neuropaatia ja optilise neuriidi teket
ning üksikutel juhtudel on patsient kaotanud nägemisvõime.

Nolvadexi kasutavatel haigetel on sageli kirjeldatud tundlikkushäireid (k.a. paresteesiad ja
maitsehäired).

Nolvadexi kasutamisega on seostatud emaka fibroidide, endometrioosi ja teiste endomeetriumi
muutuste, sh hüperplaasia ja polüüpide teket.

Premenopausi-ealistel naistel on üksikutel juhtudel Nolvadexi kasutamise ajal kirjeldatud
munasarjade turset.

Nolvadexi manustamise järgselt on täheldatud leukopeeniat, millega võib harva kaasneda aneemia
ja/või trombotsütopeenia. Üksikutel juhtudel on täheldatud neutropeeniat, mis võib harva olla
raskekujuline; harvadel juhtudel on teatatud agranulotsütoosist.

On tõendeid, et Nolvadexi kasutamisega kaasnevad sageli isheemilised ajuveresoonkonna tüsistused
ja trombemboolilised tüsistused, sh süvaveeni tromboos, mikrovaskulaarne tromboos ja
kopsuemboolia. Trombembooliliste tüsistuste tekkeoht on suurem Nolvadexi kombineerimisel
tsütotoksiliste ravimitega.

Ravimit Nolvadex saavatel patsientidel on sagedaseks kõrvaltoimeks jalakrambid ja lihasvalu.

Aeg-ajalt on esinenud interstitsiaalset pneumoniiti.

Nolvadexi on seostatud maksaensüümide aktiivsuse muutusega seerumis ning raskemate
maksakahjustustega, mis mõnedel juhtudel on olnud fataalsed, sh maksa rasvdüstroofia, kolestaas ja
hepatiit, maksapuudulikkus, tsirroos ja hepatotsellulaarne kahjustus (kaasaarvatud maksanekroos).

Sageli võib esineda seerumi triglütseriidide sisalduse tõusu (mõningatel juhtudel koos pankreatiidiga),
mida seostatakse Nolvadexi kasutamisega.

Nolvadexi kasutavatel naistel on harva esinenud tsüstilist munasarjade turset. Nolvadexi kasutavatel
naistel on harva esinenud tupepolüüpe.

Nolvadexi kasutamisega seoses on aeg-ajalt kirjeldatud endomeetriumi vähi ja harva emaka sarkoomi
(enamasti kartsinosarkoomi) esinemissageduse suurenemist.

Nolvadexi saavatel patsientidel on väga harva kirjeldatud erütematoosluupuse nahavormi.

Nolvadexi saavatel patsientidel on väga harva kirjeldatud nahahilisporfüüriat.

Nolvadexi saavatel patsientidel on väga sagedaseks kõrvaltoimeks väsimus.

Järgnevalt on esitatud Nolvadexiga seotud kõrvaltoimete tabel. Selles lõigus toodud kõrvaltoimed on
defineeritud järgmiselt: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100, ≤1/10); aeg-ajalt (≥1/1000, ≤1/100); harv
(≥1/10000, ≤1/1000) ja väga harv (≤10000).

Kui teisiti määratlemata, siis toodud kõrvaltoimete lahterdamine sageduse järgi põhineb laiaulatusliku
III faasi kliinilise uuringu analüüsil (5 aastat ravi saanud 9366 postmenopausis naist opereeritava
rinnanäärme vähiga); sageduse määramist ei mõjutanud kõrvaltoimete sagedus võrdlusrühmas ega
uurija arvamus selle kohta, kas kõrvaltoime oli seotud uuritava ravimiga.

Organsüsteemi klass
Esinemissagedus
Kõrvaltoime
Vere ja lümfisüsteemi häired
Sage
Trombotsütopeenia
Leukopeenia
Harv
Neutropeeniaa
Agranulotsütoosa
Ainevahetus- ja toitumishäired
Väga sage
Vedelikupeetus
Sage
Hüperkaltseemia
(luumetastaasidega patsientidel)
Närvisüsteemi häired
Harv
Optiline neuriit
Vaskulaarsed häired
Väga sage
Kuumahood
Respiratoorsed, rindkere ja
Aeg-ajalt
Intertitsiaalne pneumoniit
mediastiinumi häired
Seedetrakti häired
Väga sage
Iiveldus
Sage
Pankreatiit
Maksa ja sapiteede häired
Sage
Maksatsirroos
Harv
Maksapõletik
Kolestaasa
Maksapuudulikkusa
Hepatotsellulaarne kahjustusa
Maksanekroosa
Naha ja nahaaluskoe
Väga sage
Lööve
kahjustused
Harv
Angioödeem
Stevens-Johnsoni sündrooma
Kutaanne vaskuliita
Bulloosne pemfigoida
Multiformne erüteema
Väga harv
Kutaanne erütematoosluupusb
Silma kahjustused
Sage
Nägemishäired
Harv
Sarvkesta muutused
Optiline neuropaatiaa
Reproduktiivse süsteemi ja
Väga sage
Veritsus tupest
rinnanäärme häired
Tupevoolus
Harv
Endometrioosa
Tsüstiline munasarjade tursea
Hea-, pahaloomulised ja
Sage
Endomeetriumi vähk
täpsustamata kasvajad
Harv
Emaka sarkoom (tavaliselt
pahaloomulised segatüüpi
Mülleri tuumorid)a
Tupepolüübida
Hõõgumistunne kasvaja
piirkonnasa
Kaasasündinud, perekondlikud
Väga harv
Nahahilisporfüüriab
ja geneetilised häired
Üldised häired ja
Väga sage
Väsimus
manustamiskoha reaktsioonid
a Kõrvaltoimest ei teatatud ülalnimetatud uuringu tamoksifeeni rühmas (n=3094), kuid sellest on
teatatud teiste uuringute ajal. Sageduse arvutamisel on kasutatud 95% usaldusvahemiku ülemist piiripunkthinnanguna (põhineb suhtel 3/x, milles x on valimi suurus ehk 3094). See on arvutatud kui
3/3094, mistõttu langeb sageduskategooriasse ’Harv’.
b Kõrvaltoimet ei ole kirjeldatud teistes suuremates uuringutes. Sageduse arvutamisel on kasutatud
95% usaldusvahemiku ülemist piiri punkthinnanguna (põhineb suhtel 3/x, milles x on summaarne
populatsioon (13357 patsienti) suuremates kliinilistes uuringutes). Tehe on 3/13357, mille vastus
langeb kategooriasse ’Väga harv’.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Teoreetiliselt võib üleannustamine põhjustada eelpooltoodud farmakoloogiliste kõrvalnähtude tekke
ja/või tugevnemise. Loomkatsed näitavad, et ekstreemsel üleannustamisel (100...200-kordne päevane
annus) ilmneb östrogeenne toime.
Kirjanduses on kirjeldatud juhtumeid, kus Nolvadexi korduval manustamisel soovitatavates annustes
on patsiendil täheldatud elektrokardiogrammil QT-intervalli pikenemist.

Nolvadexil puuduvad spetsiifilised antidoodid ning üleannustamise ravi on sümptomaatiline.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: antiöstrogeenid, ATC-kood: L02BA01

Nolvadex (tamoksifeen) on mittesteroidne trifenüületüleenil põhinev ravim, mis avaldab sõltuvalt koe
tüübist kas antagonistlikku või agonistlikku toimet östrogeeni retseptoritele. Rinnavähi haigetel
toimib tamoksifeen kasvaja tasandil antiöstrogeenina, takistades östrogeeni seondumist retseptoritega.
Postmenopausis naistel langetab tamoksifeen üldkolesterooli ja LDL lipoproteiinide kontsentratsiooni
veres 10...20%. Tamoksifeenil puudub ebasoodne toime luukoe tihedusele.

Ilma kontrollrühmata läbi viidud kliinilises uuringus, milles osales heterogeenne rühm 28 McCune’i-
Albrighti sündroomiga tütarlapsega vanuses 2-10 aastat, manustati 12 kuu jooksul 20 mg
tamoksifeeni üks kord päevas. 62%-l (13 haiget 21-st) uuringueelsel ajal tupeveritsusest teatanud
patsientidest ei ilmnenud tupeveritsust 6 kuu jooksul ning 33%-l (7 haiget 21-st) kogu uuringu
jooksul. Keskmine emaka maht suurenes 6-kuulise ravi perioodi jooksul ning kahekordistus
üheaastase uuringu lõpuks. See tulemus on kooskõlas tamoksifeeni farmakodünaamiliste omadustega,
kuid põhjuslikku seost tamoksifeeniga ei ole määratud (vt lõik 4.4). Laste osas pikaajalised
ohutusalased uuringud puuduvad. Tamoksifeeni toimet kasvule, puberteedile ning üldisele keha
arengule ei ole uuritud.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Suu kaudu manustamisel imendub tamoksifeen kiiresti ning maksimaalne kontsentratsioon seerumis
saabub 4...7 tunniga. Püsiv plasmakontsentratsioon (ca 300 ng/ml) saabub neljanädalase 40 mg
päevase annusega ravi järel. Ravim seondub tugevalt seerumi albumiinidega (üle 99%). Tamoksifeen
metaboliseerub hüdroksüleerumise, demetüleerumise ja konjugatsiooni teel. Selle tagajärjel tekivad
mitmed metaboliidid, mis algse toimeainega sarnaste farmakoloogiliste omaduste tõttu suurendavad
ravitoimet. Ravim eritub peamiselt väljaheitega ning ravimi poolväärtusaeg on ligikaudu 7 päeva.
Tamoksifeeni peamise metaboliidi N-desmetüültamoksifeeni poolväärtusaeg on 14 päeva.
Kliinilises uuringus, milles osales 28 McCune’i-Albrighti sündroomiga tütarlast vanuses 2-10 aastat,
kellele manustati 12 kuu jooksul 20 mg tamoksifeeni üks kord päevas, toimus kliirensi vanusest
tingitud vähenemine ning ekspositsiooni suurenemine (kõvera aluse pindala (AUC) tõus) võrreldes
täiskasvanud patsientidega, kusjuures noorimatel patsientidel suurenes ekspositsioon kuni 50%.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Arvukates in vitro ja in vivo katsetes ei ole tamoksifeenil ilmnenud mutageenset toimet. Tamoksifeen
osutus genotoksiliseks mõnedes in vitro katsetes ja in vivo katsetes närilistega. Tamoksifeeni
pikaajalisel manustamisel on hiirtel täheldatud gonaadide kasvajate ning rottidel maksakasvajate
teket. Nende leidude kliiniline tähtsus on praeguseks selgitamata.

Tamoksifeeni senise pikaajalise kasutamise tulemusena on omandatud laialdane kliiniline kogemus.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Kroskarmelloosnaatrium
Želatiin
Laktoos
Makrogool
Magneesiumstearaat
Maisitärklis
Hüdroksüpropüülmetüültselluloos
Titaandioksiid (E171)

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30oC.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Blisterpakend, mis sisaldab 30 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

AstraZeneca UK Ltd.
2 Kingdom Street,
London,W2 6BD,
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

062194

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

14.06.1999/27.06.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juulis 2014