NOLICIN

Toimeained: norfloksatsiin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 400mg 20TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NOLICIN ja milleks seda kasutatakse

Nolicin on kinoloonide gruppi kuuluv kemoterapeutikum. Ta hävitab inimorganismis erinevaid
infektsioone põhjustavaid baktereid.

Nolicin tablette kasutatakse sellele ravimile tundlike bakterite poolt põhjustatud infektsioonide raviks.
Peamiselt kasutatakse Nolicin tablette kuseteede infektsioonide, eesnäärme infektsioonide ja gonorröa
raviks.

2. Mida on vaja teada enne NOLICIN võtmist

Ärge võtke Nolicin tablette

- kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.

Nolicin tablette ei tohiks anda ka lastele ja kasvueas noorukitele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Nolicin'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Rääkige oma arstile, kui te põete langetõbe või teil esineb mõni muu kesknärvisüsteemi häire (eriti
siis, kui on tegemist krambivalmidust suurendava häirega). Sellisel juhul võib teil Nolicin tablettide
kasutamisel sagedamini kõrvaltoimeid esineda.

Nolicin-ravi ajal võib teil tekkida ülitundlikkus päikesevalguse ja kunstliku ultraviolettkiirguse suhtes.
Seetõttu on ravi ajal soovitatav vältida üleliigset otsese päikesevalguse ja kunstliku ultraviolettkiirguse
käes viibimist.

Kui teie nägemine halveneb või kui teil esineb teisi silmakahjustusi, pöörduge kohe silmaarsti poole.

Kui teil on neerupuudulikkus, vähendab arst vajalikul määral teie annuseid.

Nolicin-ravi ajal on soovitatav juua palju vedelikku. Küsige oma arstilt, kui palju vedelikku te peaksite

päevas tarbima.

Kui teil tekib Nolicin-ravi ajal valu kõõluste piirkonnas, pöörduge oma arsti poole. Vältige füüsilist
pingutust. Mõnedel eakatel patsientidel, kes said samaaegselt ravi ka kortikosteroididega, on Nolicin-
ravi ajal esinenud kõõlusepõletikku või -rebendeid (eriti Achilleuse kõõlusel).

Ettevaatus on vajalik juhtudel, kui teil on kaasasündinud QT intervalli pikenemine (on näha EKG-l)
või teie perekonnas on seda esinenud, soolade tasakaaluhäired veres (eriti vere madal kaaliumi- või
magneesiumitase), väga aeglane südamerütm (nimetatakse“bradükardia“), nõrk süda
(südamepuudulikkus), on esinenud südameatakk (müokardiinfarkt), te olete naissoost või eakas või te
võtate teisi ravimeid, mis võivad telitada muutuseid EKG-s (vt lõik „Võtmine koos teiste ravimitega).

Muud ravimid ja Nolicin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.

Kui te võtate kõrvetistevastaseid ravimeid (antatsiidid, sukralfaat) või ravimeid, mis sisaldavad rauda,
alumiiniumit, vismutit, magneesiumi, kaltsiumi või tsinki, on norfloksatsiini imendumine seedetraktist
vähenenud. Seetõttu on soovitatav võtta Nolicin tablette 2 tundi enne nimetatud ravimite manustamist.

Kui te võtate Nolicin tablette samaaegselt teofülliini või tsüklosporiiniga, võivad teofülliini või
tsüklosporiini kontsentratsioonid veres suureneda. Seetõttu võivad tekkida teofülliinist või
tsüklosporiinist tingitud kõrvaltoimed. Arst kontrollib teil nende ravimite veretaset ning võib nende
ravimite annuseid vähendada.

Nolicin tablettide samaaegne kasutamine vere hüübimist pärssivate ravimitega (antikoagulantidega)
võib nende ravimite toimet tugevdada - seetõttu võib teil veritsusi esineda.

Nolicin tablettide ja kortikosteroidide samaaegne kasutamine võib suurendada kõõlusepõletike või
kõõluserebendite tekkeohtu.

Teatud ravimite (sulfonüüluurea preparaatide) vere glükoosisisaldust vähendav toime võib Nolicin-
ravi ajal suureneda.

Ärge võtke Nolicin tablette koos nitrofurantoiiniga - sellisel juhul väheneb mõlema ravimi toime.

Te peate informeerima oma arsti, kui te võtate ravimeid, mis võivad mõjutada teie südame rütmi:
ravimid, mis kuuluvad antiarütmikumide hulka (kinidiin, hüdrokinidiin, disopüramiid, amiodaroon,
sotalool, dofetiliid, ibutiliid), tritsüklilised antidepressandid, mõned mikroobidevastased ained (mis
kuuluvad makroliidide gruppi), mõned antipsühhootikumid.

Nolicin tablettide võtmine koos toidu, joogi ja alkoholiga

Nolicin tablette võib võtta nii tühja kõhuga kui ka söögi ajal. Te ei tohiks seda ravimit võtta koos
piima või jogurtiga, kuna vedelad piimatooted vähendavad seedetraktist vereringesse jõudva
norfloksatsiini hulka. Võtke Nolicin tablette 1 tund enne või 2 tundi pärast piimatoodete tarvitamist.
Ravi ajal ei ole soovitatav alkoholi tarvitada.

Rasedus, imetamine ja fertiilsus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Lootel tekkivate kõrvaltoimete ohtu ei saa välistada. Kui te olete rase, võib arst teile Nolicin tablette
välja kirjutada ainult erakorralistel juhtudel, kui ravist saadav oodatav kasu teile ületab võimalikud

ohud lootele.

Nolicin tablettide võtmise ajaks tuleb rinnaga toitmine katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Nolicin võib vähendada teie tähelepanuvõimet. Te peaksite autojuhtimisel ja mehhanismide
käsitsemisel ettevaatlik olema, kuni pole selge, kuidas teie organism ravimile reageerib. Alkoholi
samaaegsel tarvitamisel on kõrvaltoimete tekkeoht suurem.

Nolicin sisaldab asovärvainet E110

Asovärvaine E110 võib põhjustada ülitundlikkusreaktsioonide, sealhulgas astma teket.
Ülitundlikkusreaktsioonid tekivad sagedamini inimestel, kes on ülitundlikud ka atsetüülsalitsüülhappe
(aspiriini) suhtes.

3. Kuidas NOLICIN võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Ärge muutke ravimi annuseid ega lõpetage ravi ilma
eelnevalt arstiga konsulteerimata.
Annused ja ravikestuse määrab vastavalt teie haigusele alati arst. Võtke iga tablett sisse koos klaasitäie
vee või teega.
Nolicin tablette võetakse annuses 400 mg kaks korda ööpäevas. Ravi kestab 3…14 päeva, ägeda
bakteriaalse eesnäärmepõletiku korral aga mitu nädalat.
Kui teil on neerupuudulikkus, vähendab arst vajalikul määral teie annuseid.
Kui teil on tunne, et Nolicin tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või
apteekrile.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Nolicin'i ei tohi kasutada lastel ja noorukitel kasvuperioodil.

Kui te võtate Nolicin tablette rohkem, kui ette nähtud

Liiga suurte annuste manustamine võib põhjustada iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust ning
raskematel juhtudel ka pearinglust, väsimust, segasust ja krampe.
Kui te olete võtnud ravimit suuremas annuses kui ette nähtud, pöörduge otsekohe oma arsti või
apteekri poole.

Kui te unustate Nolicin tablette võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.
Kui te olete unustanud tabletti võtta, võtke see niipea kui see teile meenub, väljaarvatud juhul, kui on
juba peaaegu käes aeg võtta järgmine ettenähtud annus.

Kui te lõpetate Nolicin tablettide kasutamise

Kui te lõpetate ravi liiga vara, võib haigus tagasi tulla.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


- Väga sage ((> 1/10)
- Sage (> 1/100, < 1/10)
- Aeg-ajalt (> 1/1000, < 1/100)
- Harv (>1/10 000, <1/1000)
- Väga harv (<1/10 000)
- Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Tekkida võivad seedetrakti häired, näiteks iiveldus, isutus ja kõhulahtisus. Püsivat kõhulahtisust
esineb ainult erandjuhtudel, kuid siis võib see osutada erilisele soolepõletiku vormile
(pseudomembranoossele koliidile). Püsiva kõhulahtisuse esinemisel pöörduge oma arsti poole.
Tekkida võivad ülitundlikkusreaktsioonid, näiteks sügelus, nahalööve ja nõgestõbi, kuid võimalik on
ka raskemate ülitundlikkusreaktsioonide (näiteks anafülaktilise šoki) teke.
Kesknärvisüsteemi häireid (peavalu, pearinglust, väsimust, unisust, segasust, rahutust, ärrituvust,
hirmutunnet, hallutsinatsioone, depressiooni ning kuminat kõrvus) esineb peamiselt eakatel
patsientidel. Võib esineda maitsmis- või nägemishäireid.
Nolicin-ravi ajal esineb väga harva kõõlusepõletikke või -rebendeid ning tavaliselt tekivad need ka
teiste riskifaktorite olemasolul.
Nolicin võib mõjutada mõnede laboritestide tulemusi. Esineda võib eosinofiiliat ja leukopeeniat
(teatud vererakkude arvu muutused), uriini ja vereseerumi suurenenud kreatiniinisisaldust,
transaminaaside, alkaalse fosfataasi ja laktaatdehüdrogenaasi (teatud ensüümid) aktiivsuse tõusu ning
hematokriti (vererakkude protsentuaalne sisaldus veres) vähenenud väärtusi.
Võimalik on Myasthenia gravis’e ägenemine.
Ebanormaalselt kiire südamerütm, eluohtlik ebaregulaarne südamerütm, muutunud südamerütm
(nimetatakse „QT intervalli pikenemine“, mis on näha EKG-l) võib esineda teadmata
esinemissagedusega.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas NOLICIN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Pakendi siu ja muu teave

Mida Nolicin sisaldab
- Toimeaine on norfloksatsiin. Üks tablett sisaldab 400 mg norfloksatsiini.

- Teised abiained on povidoon, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), mikrokristalliline tselluloos,
kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat ja puhastatud vesi tableti sisus ja
hüpromelloos, talk, titaandioksiid (E171), päikeseloojangukollane FCF (E110) ja
propüleenglükool (E1520) tableti kattes.


Kuidas Nolicin välja näeb ja pakendi sisu
Õhukesed polümeerikattega tabletid on oranžid, ümmargused, kergelt kaksikkumerad, mille ühel
küljel on poolitusjoon.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.
Nolicin on saadaval karpides, 20 õhukese polümeerikattega tabletti blisterpakendis. Karbis on kaks
blisterpakendit 10 tabletiga.

Müügiloa hoidja ja tootja
KRKA d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Nolicin, 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 400 mg norfloksatsiini.
INN. Norfloxacinum

Teadaolevat toimet omav abiaine:
- päikeseloojangukollane FCF (E110): 0,5 mg/tablett

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett
Tabletid on oranžid, ümmargused, kergelt kaksikkumerad tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Norfloksatsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid:
- kuseteede infektsioon.
- Escherichia coli poolt põhjustatud äge prostatiit.
- gonorröa (uretriit ja tservitsiit).
Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhiseid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Näidustused
Ööpäevane annus
Ravi kestus
Ravi
Äge tsüstiit naistel
2 x 400 mg
3…7 päevaÄge mittekomplitseeritud
2 x 400 mg
7…14 päeva
püelonefriit naistel
Äge kuseteede infektsioon
2 x 400 mg
7…14 päeva
meestel
Äge bakteriaalne prostatiit
2 x 400 mg
4…6 nädalat või enam
Gonorröa*
2 x 400 mg
3…7 päeva
*Gonorröa korral võib manustada ka 2…3 tabletti ühekordse annusena.

Ravi jooksul peab tagama normaalse diureesi.

Neerukahjustusega patsiendid
Nolicin’i annuseid tuleb vähendada patsientidel, kelle kreatiniini kliirens on < 0,33 ml/s (20 ml/min)
ja/või kreatiniini kontsentratsioon vereseerumis > 400 µmol/l (4,5 mg/100 ml). Annuseid tuleb

vähendada poole võrra või kahekordistada tavaliste annuste manustamisintervalli.
Hemodialüüsi saavatel patsientidel, kellel säilitatakse normaalne diurees, tuleks annuseid samuti poole
võrra vähendada.
Peritoneaaldialüüsi saavatele patsientidele, kellel säilitatakse normaalne diurees, võib ravimit
manustada samades annustes nagu normaalse neerufunktsiooniga patsientidele.

Tablette võib võtta nii tühja kõhu ja mõningase koguse veega kui ka koos söögiga.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Rasedus ja imetamine
Ravimit ei tohi kasutada ka lastel ja kasvueas noorukitel, kuna puudub kogemus ravimi kasutamise
kohta nimetatud vanusegruppides ning ei saa välistada kasvamise käigus tekkivaid võimalikke
liigeskõhre kahjustusi.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nolicin'i tuleks ettevaatusega kasutada kesknärvisüsteemi häiretega patsientidel (eriti patsientidel,
kellel on diagnoositud epilepsia või mõni teine suurenenud krambivalmidusega haigus).
Patsiendid peaksid ravi ajal vältima liigset viibimist otsese päikesevalguse käes. Valgustundlikkuse
ilmnemisel tuleb ravi katkestada.
Kui nägemine halveneb või kui esineb muid toimeid silmadele, peab otsekohe konsulteerima
silmaarstiga.
Ravi ajal tuleb tagada patsientide piisav hüdreeritus. Neerupuudulikkuse korral tuleb annuseid
vastavalt kohandada.
Kinoloon-ravi käigus on täheldatud üksikuid kõõlusepõletiku ning isegi kõõluserebendi juhtusid
(sagedamini Achilleuse kõõlusega seotud). Selliseid reaktsioone on täheldatud eeskätt eakatel
patsientidel ja samaaegselt kortikosteroid-ravi saavatel patsientidel. Kui patsiendil tekib kõõluste
piirkonnas valu ja/või ilmnevad kõõlusepõletiku esimesed nähud, soovitatakse ravi katkestada.
Patsiendid peaksid ravi ajal ning vahetult pärast ravi lõpetamist vältima liigset füüsilist koormust.

QT intervalli pikenemine
Fluorokinoloone, sh norfloksatsiini, tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel on teadaolevaid
QT intervalli pikenemise riskifaktoreid, nagu näiteks:
- kaasasündinud pikk QT intervall
- kaasuvad ravimid, millel on teadaolev QT intervalli pikendav toime (nt IA ja III klassi
antiarütmikumid, tritsüklilised antidepressandid, makroliidid, antipsühhootikumid)
- korrigeerimata elektrolüütide tasakaal (nt hüpokaleemia, hüpomagneseemia)
- südamehaigused (nt südamepuudulikkus, müokardiinfarkt, bradükardia)
(Vt lõigud 4.5, 4.8, 4.9).

Asovärvaine E110 võib põhjustada ülitundlikkusreaktsioonide, sealhulgas astma teket.
Ülitundlikkusreaktsioonid esinevad sagedamini inimestel, kes on ülitundlikud ka
atsetüülsalitsüülhappe suhtes.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Norfloksatsiini samaaegne kasutamine teofülliini või tsüklosporiiniga suurendab viimaste
kontsentratsiooni vereseerumis; seetõttu soovitatakse nende ravimite kontsentratsioone vereseerumis
jälgida.
Norfloksatsiini samaaegne manustamine suukaudsete antikoagulantidega (varfariiniga) tugevdab
nende ravitoimet.
Piim ja jogurt (vedelad piimatooted), antatsiidid ja sukralfaat vähendavad norfloksatsiini imendumist.

Patsiendid peaksid Nolicin tablette võtma 1 tund enne või 2 tundi pärast piimatoodete tarbimist.
Norfloksatsiini samaaegsel kasutamisel rauda, alumiiniumi, vismutit, magneesiumi, kaltsiumi või
tsinki sisaldavate preparaatidega moodustuvad suured kinoloon-metall kompleksühendid, mis ei
imendu. Patsiendid peaksid antatsiide, sukralfaati ja nimetatud metalle sisaldavaid preparaate
manustama 2 tundi pärast Nolicin tablettide sissevõtmist.
Kinoloonide ja kortikosteroidide samaaegne manustamine võib suurendada kõõlusepõletiku või
kõõluserebendi tekkeohtu.
Norfloksatsiini samaaegsel manustamisel diabeediravimitega (sulfonüüluurea preparaatidega) on
täheldatud viimaste toime tugevnemist.
Norfloksatsiini samaaegne manustamine nitrofurantoiiniga viib mõlema ravimi toime vähenemisele.
Norfloksatsiini, nagu ka teisi fluorokinoloone, tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kes tarvitavad
ravimeid, millel on teadaolev QT intervalli pikendav toime (nt IA ja III klassi antiarütmikumid,
tritsüklilised antidepressandid, makroliidid, antipsühhootikumid) (vt lõik 4.4).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Ravimi ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole kindlaks tehtud.
Sarnaselt teistele kinoloonidele on tõestatud, et norfloksatsiin põhjustab veel mitte täiskasvanud
loomadel artropaatiat ja seetõttu ei soovitata seda raseduse ajal kasutada.

Imetamine
Ravi vajadusel tuleb rinnaga toitmine katkestada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Kinoloonid võivad, kuigi harva, põhjustada krampide teket; seetõttu ei tohiks neid kasutada
patsientidel, kellel on varem krampe esinenud. Nolicin'i kõrvaltoimeid (nt peavalu ja pearinglust)
esineb väga harva, kuid need võivad vähendada patsiendi tähelepanuvõimet; eriti Nolicin’i ja alkoholi
samaaegsel tarvitamisel. Arstid ning apteekrid peaksid patsientidel soovitama autojuhtimisest,
masinate käsitsemisest ning teistest potentsiaalselt ohtlikest tegevustest hoiduma, kuni ei ole selgunud,
kuidas nad ravile reageerivad.

4.8. Kõrvaltoimed

- Väga sage ((> 1/10)
- Sage (> 1/100, < 1/10)
- Aeg-ajalt (> 1/1000, < 1/100)
- Harv (>1/10 000, <1/1000)
- Väga harv (<1/10 000)
- Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)


Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
Teadmata
Vere ja
eosinofiilia,lümfisüsteemi
leukopeenia
häired
Immuunsüsteemi

allergilised reaktsioonid
häired
(urtikaaria, lööve,
sügelus, anafülaksia)
Psühhiaatrilised

väsimus
unisus, segasus,

häired
rahutus, ärrituvus, hirm,
hallutsinatsioonid,
depressioon
Närvisüsteemi


peavalu, pearinglus,

häired
maitsetundlikkuse
häired

Silma


nägemishäired

kahjustused
Kõrva ja


tinnitus

labürindi
kahjustused
Südame häiredvertikulaarse arütmia
ja torsades de pointes
(kirjeldatud peamiselt
pikendatud QT-
intervalli
riskifaktoritega
patsientidel), võib
tekkida EKG QT-
intervalli pikenemine.
(vt lõik 4.4 ja 4.9)
Seedetrakti


iiveldus, isutus,

häired
kõhulahtisus,
pseudomembranoosne
koliit
Lihasskeleti ja


kõõluse põletik ja

sidekoe
kõõluste rebendite oht
kahjustused
koos teiste kahjustavate
teguritega
Uuringud
transaminaaside, kõrgenenud


alkaalse
uurea ja
fosfataasi ja
kreatiniini
laktaadi
seerum, ja
dehüdrogenaasi
hematokriidi
(LDH)
langus
aktiivsuse tõus

Kreatiniinkinaasi (CK) taseme tõusu tõttu võib tekkida Myasthenia gravis’e ägenemine.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Üleannustamise korral võivad eelkõige tekkida iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus ning raskematel
juhtudel ka pearinglus, väsimus, segasus ja krambid.

Tegevus
Pärast suure koguse tablettide sissevõtmist tuleb vajadusel teha maoloputus, jälgida patsiendi seisundit
ning rakendada sümptomaatilist ravi.
Normaalse diureesi tagamiseks on väga oluline tagada patsiendi piisav hüdreeritus. QT intervalli
võimaliku pikenemise tõttu tuleb jälgida EKG-d.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: fluorokinoloonid, ATC-kood: J01MA06.


Norfloksatsiin on suurepärane kuseteede antiseptikum, kuid süsteemsete infektsioonide korral seda ei
kasutata. Norfloksatsiin toimib aeroobsetesse gram-negatiivsetesse mikroorganismidesse ning ka
mõnedesse gram-positiivsetesse mikroorganismidesse.
Madal pH ning kõrge magneesiumioonide kontsentratsioon vähendavad norfloksatsiini antimikroobset
toimet.
Järgnevas tabelis on toodud nende mikroorganismide MIK , mille poolt põhjustatud infektsioone
90
kõige sagedamini norfloksatsiiniga ravitakse:

Bakter
MIK µg/ml
90
Enamus enterobaktereid*
0,015…2
Serratia marcescens
3,1
Providencia stuartii
3,1
Salmonella spp
< 1
Shigella spp
< 1
Yersinia enterocolitica
< 1
Vibrio cholerae
< 1
Campylobacter jejuni
< 1
Haemophilus influenzae
< 0,1
Neisseria meningitidis
< 0,06
Neisseria gonorrhoeae
< 0,06
Moraxella catarrhalis
< 0,06
Pseudomonas aeruginosa
1…3,1
* (Citrobacter spp, Enterobacter spp, E. coli, Klebsiella spp, Morganella morganii, Proteus spp)

Pseudomonas spp ja Acinetobacter spp teised tüved on norfloksatsiinile vähem tundlikud.
Stafülokokid ning streptokokid on samuti norfloksatsiinile vähem tundlikud (tundlikkus varieerub
märgatavalt - MIK on 1…32 µg/l). Norfloksatsiin praktiliselt ei toimi enamikesse kliiniliselt
90
olulistesse anaeroobsetesse bakteritesse. Norfloksatsiin toimib ainult mõnedesse Bacterioides fragilis,
Clostridium perfringens ja Veillonella spp tüvedesse. Mycobacteria, Mycoplasma, Chlamydia ja
Ureaplasma on norfloksatsiini suhtes vähetundlikud.

Toimemehhanism

Norfloksatsiini toime põhineb DNA sünteesi pärssimises bakterirakus. Põhiline toime seisneb ensüüm
DNA-güraasi (topoisomeraas II) inhibeerimises. Seni tehtud uuringud on näidanud, et güraas lagundab
DNA ahela ning seejärel moodustavad kinoloon ja güraas lagundatud DNA ahelas ühtse kompleksi.
Moodustunud kompleks takistab DNA ahela superspiraliseerumist ning muudab selle ruumilisi
omadusi. Selline DNA ei saa enam normaalselt funktsioneerida. Järgmises staadiumis laguneb DNA
väiksemateks fragmentideks. Kinoloonide antimikroobset toimet seostatakse rohkem kompleksi
moodustamise kui lihtsalt DNA-güraasi inhibeerimisega.
Spontaansetest mutatsioonidest põhjustatud resistentsust esineb harva. Enterobakteritel tekib
resistentsust harva. Resistentsus kujuneb sagedamini Pseudomonas aeruginosa-l ning metitsilliin-
resistentsetel stafülokokkide tüvedel. Resistentsus ei ole plasmiidide poolt vahendatud. See tekib
bakteriaalse DNA-güraasi kromosoommutatsiooni tagajärjel. Norfloksatsiini ja teiste
fluorokinoloonide vahel võib esineda ristuvat resistentsust. Nalidikshappe ja pipemiidhappe suhtes
resistentsed bakteritüved on norfloksatsiinile tundlikud.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Norfloksatsiin imendub seedetraktist kiiresti. Tervetel vabatahtlikel kujunes ravimi maksimaalne
kontsentratsioon vereplasmas välja 1…2 tundi pärast suukaudset manustamist. Seedetraktist
imendumine ei ole täielik - imendub 30…40 % suukaudselt manustatud annusest. Tasakaaluseisund
saavutatakse kahe päeva jooksul.


Jaotumine

Vereplasma valkudega seondub ligikaudu 15% norfloksatsiinist. Vähene seondumine valkudega
võimaldab ravimil hästi ja kiiresti organismi erinevatesse kudedesse ja kehavedelikesse tungida.

Norfloksatsiini kontsentratsioonid erinevates kudedes:

Kude või kehavedelik
Kontsentratsioon
Neeru parenhüüm
7,3 µg/g
Eesnääre
2,5 µg/g
Kusepõie sein
3,0 µg/g
Seemnevedelik
2,7 µg/ml
Testised
1,6 µg/g
Emakas/emakakael
3,0 µg/g
Munasarjad
1,9 µg/g
Tupp
4,3 µg/g
Sapp
6,9 µg/ml

Norfloksatsiin (annuses 50 mg/kg) läbib suukaudsel manustamisel platsentaarbarjääri ning selle
kontsentratsioonid loote koes moodustavad ligikaudu 10 % kontsentratsioonist ema vereseerumis.

Ravimi manustamine annustes 400 mg kaks korda ööpäevas annab neerudes kontsentratsiooniks
3,9…16,2 µg/g, mis ületab märkimisväärselt ravimi kontsentratsioone veres (100…300 korda). Pärast
400 mg annuse manustamist saavutatakse maksimaalne kontsentratsioon uriinis (ligikaudu 478 mg/l)
kahe tunni jooksul. Maksimaalne kontsentratsioon eesnäärmes on madalam, 0,7…4,7 µg/g, kuid ületab
siiski kontsentratsioone veres. Norfloksatsiini kontsentratsioonid sapis ning ühissapijuhas on vastavalt
0,15…4,5 µg/g ja 0,4…4 µg/g: need on 3 kuni 7 korda kõrgemad ravimi kontsentratsioonidest veres.
Ravimi kõrgeid kontsentratsioone on leitud ka maksas.
Pärast 400 mg annuse ühekordset manustamist on ravimi kontsentratsioonid tupes ja emakas
plasmakontsentratsioonist 2…3 korda kõrgemad. Ravimi kontsentratsioonid rögas, mandlites,
munasarjades ja sapipõie seinas on sarnased ravimi kontsentratsioniga veres või sellest pisut
madalamad.

Norfloksatsiini maksimaalsed kontsentratsioonid uriinis on ligikaudu 100 korda kõrgemad kui
enamike kuseteede infektsioone põhjustavate mikroorganismide MIK . Ka väljaheites ületavad ravimi
90
kontsentratsioonid märkimisväärselt paljude soolehaigusi põhjustavate mikroorganismide MIK .
90

Eritumine

Norfloksatsiin eritub organismist uriini, sapi ja väljaheitega. Norfloksatsiini bioloogiline
poolväärtusaeg on 3…4 tundi.
24 tundi pärast 100…800 mg annuse suukaudset manustamist on uriiniga eritunud 33…39%
manustatud annusest. Suurte annuste korral (1600 mg) eritub uriiniga 47,8% ravimist, sellest 5…8%
metaboliseerunud kujul.
Norfloksatsiin eritub glomerulaarfiltratsiooni ja tubulaarse sekretsiooni teel.
Väheses ulatuses (2…3 %) eritub norfloksatsiin ka sapiga.
Üle 30% suukaudselt manustatud annusest eritub väljaheitega.

Neerupuudulikkuse korral sõltuvad norfloksatsiini farmakokineetikas toimuvad muutused
neerupuudulikkuse raskusest. Vaatamata farmakokineetilistele muutustele (nt maksimaalse
plasmakontsentratsiooni saavutamiseks kuluva aja pikenemine ning bioloogilise poolväärtusaja ja
eritumisaja pikenemine) on norfloksatsiini kontsentratsioonid kuseteedes kõrged, võimaldades
infektsioonide efektiivset ravi.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Norfloksatsiini pikaajalisel kasutamisel täheldati noortel laboriloomadel liigeskõhre kahjustusi.
Rottidel ja koertel tekkis suurte annuste norfloksatsiini kasutamisel kristalluuria, kui uriini pH oli 6 või
üle selle.
Loomkatsetes ei ole teratogeenseid, mutageenseid või kartsinogeenseid toimeid täheldatud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu
Povidoon
Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)
Mikrokristalliline tselluloos
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Magneesiumstearaat
Puhastatud vesi.

Tableti kate
Hüpromelloos
Talk
Titaandioksiid (E171)
Päikeseloojangukollane FCF (E110)
Propüleenglükool (E1520).

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Blisterpakend (Al foolium, PVC/PVDC foolium): 20 õhukese polümeerikattega tabletti pappkarbis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia


8. Müügiloa number

072294

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.04.2000
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.02.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015