NAKLOFEN

Toimeained: diklofenak

Ravimi vorm: süstelahus

Ravimi tugevus: 25mg 1ml 3ml 5TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NAKLOFEN ja milleks seda kasutatakse

Naklofen süstelahus on mittesteroidne põletikuvastane ravim, millel on valuvaigistav, põletikuvastane
ja palavikku alandav toime. Naklofen süstelahust kasutatakse erinevat tüüpi reumaatiliste haiguste
raviks ning erinevate valude leevendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne NAKLOFEN võtmist

Ärge kasutage Naklofen'i:
- kui te toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
või te olete ülitundlik atsetüülsalitsüülhappe või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite
suhtes;
- kui teil on varem pärast mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite või atsetüülsalitsüülhappe
kasutamist tekkinud hingamisprobleemid (bronhiaalastma), nõgestõbi (urtikaaria),
ninalimaskesta põletik (allergiline riniit) või ülitundlikkusreaktsioon ootamatu huulte, näo ja
kaela turse või ka käte ja jalgade tursega või lämbumistunde ja häälekähedusega kulgev
ülitundlikkusreaktsioon (angioödeem);
- kui teil on või on varem ravitud kaksteistsõrmiksoole haavand, seedetrakti verejooks;
- kui teil on väljendunud südamehaigus ja/või tserebrovaskulaarne haigus, nt kui teil on olnud
südamelihaseinfarkt, insult, mini-insult (transitoorne isheemiline atakk, TIA) või südame- või
aju veresoonte sulgus või operatsioon selle raviks või šundilõikus sulguse kõrvaldamiseks;
- kui teil on või on olnud vereringehäireid (perifeersete arterite haigus);
- kui teil on raske maksa- või,neerupuudulikkus;
- kui te olete rohkem kui kuus kuud rase;
- kui teil on peaaju veresoonte või mõni muu aktiivne verejooks või teil tehakse suure
verejooksuohuga kirurgilist operatsiooni;
- kui teil esinevad ebaselged muutused verepildis või verehüübimishäired;
- kui teil esineb kalduvus verejooksude tekkeks;
- kui te kasutate samaaegselt vere hüübivust pärssivaid ravimeid (nt hepariini);
- kui teie organismi vedelikuga varustatus on ebapiisav või veremaht on vähenenud;
- lastele ja alla 18-aastastele noorukitele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Naklofen’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

- kui teil on või on esinenud seedetrakti haiguseid, siis peaksite olema arsti hoolika jälgimise all;
- kui teil on raske neeru- või maksapuudulikkus või olete eakas;
- kui teil ravitakse epilepsiat või kui teil on väga harva esinev verepigmentide ainevahetushäire
(porfüüria);
- kui te kasutate ravimeid, mis takistavad vere hüübimist (antikoagulandid) või ravimeid, mis
lahustavad olemasolevaid veretrombe (fibrinolüütikumid);
- kui teil on astma, allergiline nohu, nina limaskesta turse, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus
või hingamisteede kroonilised infektsioonid, konsulteerige enne Naklofen süstelahuse
kasutamist oma arstiga;
- kui teil on esinenud tõsiseid nahareaktsioone.

Teavitage kindlasti oma arsti enne diklofenaki võtmist:
- kui te suitsetate;
- kui teil on suhkurtõbi (diabeet);
- kui teil on valu rinnus, kõrge vererõhk, tõusnud kolesterooli- või triglütseriidide tase või
esinenud verehüübeid (trombe).

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja
jooksul.

Muud ravimid ja Naklofen
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Koostoimel teiste ravimitega võib Naklofen süstelahuse toime suureneda või väheneda. Eeskätt võivad
mõjutada järgmised ravimid, mida kasutatakse:
- vaimsete häirete raviks (liitium);
- südamepuudulikkuse raviks (digoksiin);
- uriinihulga suurendamiseks (diureetikumid);
- valu raviks (atsetüülsalitsüülhape ja teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid);
- vere hüübimise takistamiseks (varfariin);
- depressiooni raviks (serotoniini tagasihaarde inhibiitorid);
- suhkrutõve raviks;
- peale elundi siirdamist (tsüklosporiin);
- teatud vähi raviks (metotreksaat);
- infektsioonide raviks (kinoloonantibiootikumid);
- krambihoogude raviks (fenütoiin);
- kõrge vererõhu raviks (AKE inhibiitorid, beetablokaatorid);
- põletiku raviks (kortikosteroidid);
- kolesterooli alandamiseks (kolestipool ja kolestüramiin);
- podagra raviks (sulfiinpürasoon) ja seeninfektsioonide raviks (vorikonasool).

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Naklofen süstelahust ei soovitata kasutada raseduse ajal. Arst otsustab, kas ravist tulenev potentsiaalne
kasu ületab võimalikud ohud lootele. Seega tohib raseduse ajal võtta ravimit ainult arsti jälgimise all.
Raseduse viimasel kolmandikul ei tohi Naklofen süstelahust kasutada.

Naklofen süstelahuse ravi ajal ei ole rinnaga toitmine soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Naklofen süstelahus mõjutab kergelt või mõõdukalt teie võimet juhtida autot või töötada masinatega.
Kui te tunnete pearinglust ja/või mõnda muud kesknärvisüsteemi kõrvaltoimet, ärge juhtige autot ega

töötage masinatega.

Oluline teave mõningate Naklofen süstelahuse koostisainete suhtes
Bensüülalkohol on vastunäidustatud vastsündinutele ja alla 3-aastastele lastele. Bensüülalkohol võib
tekitada toksilisi ja allergilisi reaktsioone imikutel ja kuni 3-aastastel lastel. Mitte manustada
enneaegsetele vastsündinutele ja imikutele.
Metabisulfitid võivad tundlikel inimestel põhjustada raskeid ülitundlikkusreaktsioone, sealhulgas
anafülaktilisi nähte ja bronhospasmi, eriti neil, kellel on astmat või allergiat ka varem esinenud.

3. Kuidas NAKLOFEN võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arstiga.

Naklofen süstelahust tuleb manustada sügava lihasesisese süstena tuharalihasesse.

Süstelahust kasutatakse ainult ägedate seisundite ravis. Niipea kui võimalik, tuleks ravi jätkata kas
tablettide või pärakuküünaldega.

Tugeva valu vaigistamiseks süstitakse 1 ampull (3 ml) süstelahust tuharalihasesse 1…2 korda
ööpäevas.
Neerukooliku puhul võib teise süsti teha pärast 30 minuti möödumist esimesest süstist.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Naklofen süstelahust ei kasutata lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Kui teil on tunne, et Naklofen süstelahuse toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või
apteekrile.

Kui te saate Naklofen’i rohkem kui ette nähtud
Arst otsustab teie annuse suuruse ja ravi kestuse üle. Kui teil tekivad üleannustamisnähud või teile
tundub, et saate suuremaid annuseid, kui oleksite pidanud saama, konsulteerige oma arstiga, kes teeb
ravis vajadusel muudatusi või vähendab ravimi annust.

Kui te unustate Naklofen’i kasutada
Arst otsustab süstimise sageduse üle. Kui te mingil põhjusel ei ole saanud ettenähtud süsti,
informeerige sellest niipea kui võimalik oma arsti.

Kui te lõpetate Naklofen’i kasutamise
Ravi katkestamine teie enda poolt võib osutuda ohtlikuks. Kui te kasutate diklofenakki lühiajaliselt
valu leevendamiseks, võite selle kasutamise täiesti ohutult lõpetada niipea, kui te seda enam ei vaja.
Kui arst on teile määranud pikaajalise ravi, peaksite temaga enne ravi katkestamist konsulteerima.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Diklofenakiga on täheldatud järgnevaid kõrvaltoimeid:

- Sageli (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st): iiveldus, kõhulahtisus, kõhukinnisus, kõhuvalu,
düspepsia, kõhupuhitus, peavalu, pearinglus, suurenenud maksaensüümide aktiivsus, lööve.


- Harva (võib mõjutada kuni 1 inimest 1 000-st): verejooks, haavandid, perforatsioon, ikterus,
maksafunktsiooni häired (asümptomaatiline hepatiit, äge hepatiit, krooniline aktiivne hepatiit),
sapi normaalse voolu häired maksast soolestikku (kolestaas), unisus, väsimus,
neerupuudulikkus, veri uriinis (hematuuria), nõgestõbi (urtikaaria), ülitundlikkusreaktsioonid
(bronhospasm, angioödeem, anafülaktiline šokk), vedelikupeetus (ödeem), hingamise häired
(astma, düspnoe).

- Väga harva (võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st): verepildi muutused (aneemia,
trombotsütopeenia, leukopeenia, agranulotsütoos), näo turse (angioneurootiline turse),
desorientatsioon, depression, unehäired (unetus), hirmuunenäod, ärrituvus, psühhootilised
häired, tundlikkushäired (paresteesia), mäluhäired, krambid, ärevus, treemor, aseptiline
meningiit, maitsetundlikkuse häired, insult, nägemishäired, ähmane nägemine, kahekordne
nägemine (diploopia), kohin kõrvus, kuulmiskahjustus, südamepekslemine, valu rinnus,
südamepuudulikkus, müokardiinfarkt, kõrge vererõhk, veresoonte põletik, koliit (sh
hemorraagiline koliit ning haavandilise koliidi või Crohni tõve ägenemine), kõhukinnisus,
stomatiit (sh haavandiline stomatiit), glossiit, söögitoru kahjustus, mao limaskesta põletik,
kõhunäärme- ja
soolestriktuurid,
maksafunktsioonihäired
(fulminaalne
hepatiit,
maksapuudulikkus ja nekroos), kuseteede häired (interstitsiaalne nefriit, nefrootiline sündroom),
papillaarnekroos, proteinuuria, villiline lööve, sh Stevens-Johnsoni sündroom (raskem villiline
lööve nahal, suus, silmades ja suguelundite piirkonnas) ja toksiline epidermolüüs (raske,
ulatuslik villiline nahalööve, punetus ja naha ketendus), juuste väljalangemine, tundlikkus
päikesevalguse sihtes (fototoksiline reaktsioon), punased või lillad värvimuutused nahal
(purpur), sügelus (pruritus).

- Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): segasus, hallutsinatsioonid, üldine
ebamugavustunne (jõuetus).

Kliinilised uuringud ja epidemioloogilised andmed lubavad oletada, et Naklofeni kasutamine, eriti
suurtes annustes (150mg päevas) ja pika-ajaliselt on seotud arteriaalse tromboosi juhtude riski
suurenemisega (nt müokardiinfarkt või insult).

Paikse ärrituse tulemusel võib süstekohal esineda valu, turset või nahapunetust.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas NAKLOFEN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Naklofen sisaldab

- Toimeaine on diklofenak. 1 ml süstelahust sisaldab 25 mg diklofenaknaatriumi.
3 ml süstelahust (1 ampull) sisaldab 75 mg diklofenaknaatriumi.
- Teised abiained on: bensüülalkohol, propüleenglükool (E1520), naatriummetabisulfit (E223),
naatriumhüdroksiid (E542), süstevesi.

Kuidas Naklofen välja näeb ja pakendi sisu
Süstelahus on selge, värvusetu kuni kergelt kollaka värviga lahus.
Igas karbis on 5 ampulli 3 ml süstelahusega.

Müügiloa hoidjaja tootja
KRKA, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Sobimatus:
Naklofen süstelahust ei soovitata segada samas süstlas koos teiste ravimitega.

Tegemist on retseptiravimiga. Seda ravimit võib manustada ainult tervishoiuasutustes või
kvalifitseeritud meditsiinitöötaja poolt.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Naklofen, 25 mg/ml süstelahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml süstelahust sisaldab 25 mg diklofenaknaatriumi, 1 ampull sisaldab 3 ml süstelahust.

INN. Diclofenacum

Teadaolevat toimet omavad abiained:
- bensüülalkohol
- naatrium
- naatriummetabisulfit

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstelahus.

Süstelahus on:selge, värvusetu kuni kergelt kollaka värvusega lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Valu. Reumaatilised haigused.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Tugeva valu vaigistamiseks manustada 1 ampull (3 ml) süstelahust intramuskulaarselt tuharalihasesse
üks või kaks korda ööpäevas.
Niipea kui võimalik, tuleks ravi jätkata teiste ravimvormidega.

Neerukoolikutega patsientidele võib teise süsti teha 30-minutilise intervalli järel.

Lapsed
Naklofen süstelahust ei kasutata alla 18-aastastel noorukitel ja lastel.

Naklofen süstelahust ja teisi ravimeid ei soovitata samas süstlas segada ega manustada.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese ajooksul, mis sümptomite kontrollimiseks vajalik.(vt lõik 4.4 ).

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

- Sarnaselt kõikidele mittesteroidsetele põletikuvastastele ainetele (MSPVA) on diklofenak
vastunäidustatud patsientidele, kellel atsetüülsalitsüülhape või teised MSPVA-d kutsuvad esile
astma, urtikaaria või ägeda nohu hooge.
- Äge mao või soolte haavand, verejooks või perforatsioon.
- Anamneesis varasema MSPVA-de kasutamisega seotud seedetrakti verejooks või perforatsioon.
Äge või anamneesis korduv seedetrakti haavand/verejooks (kaks või enam kindlat
haavandumise või verejooksu juhtu).
- Diagnoositud kongestiivne südamepuudulikkus (NYHA II-IV klass), südame isheemiatõbi,
perifeersete arterite haigus ja/või tserebrovaskulaarne haigus.
- Tserebrovaskulaarne või muu aktiivne verejooks, suure verejooksuohuga operatsioonid.
- Ebaselged verepildi muutused ja verehüübimishäired.
- Anamneesis hemorraagiline diatees.
- Samaaegne antikoagulantide (nt hepariini) kasutamine.
- Raske maksa- või,neerupuudulikkus (vt lõik 4.4).
- Hüpovoleemia, dehüdratsioon.
- Alla 15-aastased noorukid ja lapsed.
- Raseduse viimane trimester (vt lõik 4.6).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Üldised
Kõrvaltoimeid saab vähendada kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja
jooksul, mis sümptomite kontrollimiseks vajalik (vt lõik 4.2, ja allpool Seedetrakti riskid ja
Kardiovaskulaarsed riskid).

Peab vältima samaaegset kasutamist teiste süsteemsete MSPVA-dega, k.a selektiivsed
tsüklooksügenaas-2 inhibiitoritega, sest puuduvad mistahes tõendid sünergistliku kasu kohta ja on oht
kõrvaltoimete tugevnemiseks.

Eakate patsientide ravimisel peab olema ettevaatlik. Nõrgestatud või väikese kehakaaluga eakatel
patsientidel on eriti soovitatav kasutada väikseimat toimivat annust.

Sarnaselt teiste MSPVA-dega, võivad ka diklofenaki esmakordsel kasutamisel harva tekkida
allergilised, sealhulgas anafülaktilised/anafülaktoidsed reaktsioonid.

Sarnaselt teiste MSPVA-dega, võib ka diklofenak oma farmakodünaamiliste omaduste tõttu varjata
infektsioonisümptomeid ja -nähte.

Süstelahuse abiaine naatriummetabisulfit võib üksikjuhtudel põhjustada rasket
ülitundlikkusreaktsiooni või bronhospasmi.

Diklofenak süstelahust ei tohi kasutada enneaegsetel imikutel või vastsündinutel. Süstelahuses
sisalduv bensüülalkohol võib põhjustada toksilisi ja anafülaktilisi reaktsioone imikutel ja kuni 3-
aastastel lastel.

Toimed seedetraktile
Kõikide MSPVA-de, k.a diklofenaki puhul on teatatud seedetrakti verejooksust, haavandumisest või
perforatsioonist, mis võivad olla fataalsed ja tekkida mistahes ajal ravi vältel koos hoiatavate
sümptomitega või ilma, sõltumata tõsiste seedetrakti haigusjuhtude varasemast esinemisest. Eakatel on
tüsistused üldiselt raskemad. Kui ravi ajal diklofenakiga tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb
ravi katkestada.

Kõikide MSPVA-de, k.a diklofenaki puhul on vajalik hoolikas meditsiiniline järelvalve ja eriti
ettevaatlik peab olema diklofenaki määramisel patsientidele, kellel on seedetrakti häirele viitavad
sümptomid või viited varasemale mao- või soolehaavandile, verejooksule või perforatsioonile (vt lõik
4.8). Seedetrakti verejooksu risk on suurem MSPVA-de annuse suurendamisel ja haavandi

anamneesiga patsientidel, eriti kui haavand on tüsistunud verejooksu või perforatsiooniga. MSPVA-de
kõrvaltoimete, eriti surmaga lõppeda võivate seedetrakti verejooksu ja perforatsiooni
esienemissagedus on eakatel kõrgem.

Gastrointestinaalse toksilisuse ohu vähendamiseks eakatel ja haavandi anamneesiga patsientidel, eriti
kui see tüsistus verejooksu või perforatsiooniga, tuleb ravi alustada ja jätkata väikseima toimiva
annusega.

Eelkirjeldatud patsientidel tuleb kaaluda kombineeritud ravi magu kaitsvate ainetega (nt
prootonpumba inhibiitorite või misoprostooliga), samuti neil patsientidel, kes vajavad samaaegset ravi
atsetüülsalitsüülhappega (ASA) väikses annuses või teiste ravimitega, mis tõenäoliselt suurendavad
ohtu seedetraktile.

Gastrointestinaalse toksilisuse anamneesiga patsiendid, eriti eakad, peavad teatama mistahes
ebatavalisest seedetrakti sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust). Ettevaatus on soovitatav
patsientide puhul, kes kasutavad samaaegselt seedetrakti haavandi ja verejooksu ohtu suurendavaid
ravimeid, nt süsteemseid kortikosteroide, antikoagulante, trombotsüütide agregatsiooni inhibiitoreid
või selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (vt lõik 4.5).

Haavandilise koliidi või Crohn’i tõvega patsientide ravimisel peab samuti olema ettevaatlik ja
rakendama hoolikat meditsiinilist järelvalvet, sest soolepõletik võib ägeneda (vt lõik 4.8).

Toimed maksale
Kahjustatud maksafunktsiooniga patsientidele diklofenaki määramisel on vajalik hoolikas jälgimine,
sest nende seisund võib halveneda.

Sarnaselt teiste MSPVA-dega võib diklofenak põhjustada maksaensüümide aktiivsuse tõusu.
Pikaajalise ravi korral diklofenakiga on soovitatav regulaarselt kontrollida maksatalitlust. Diklofenaki
manustamine tuleks lõpetada kauakestva või süveneva maksatalitluse häire korral, kui ilmnevad
maksahaiguse kliinilised sümptomid või muud nähud (nt eosinofiilia, nahalööve jne). Diklofenaki
kasutamisel võib tekkida hepatiit ilma prodromaalsete sümptomiteta.

Maksaporfüüriaga patsientide ravis diklofenakiga peab olema ettevaatlik, sest ravim võib vallandada
haigushoo.

Toimed neerudele
MSPVA-de, k.a diklofenakiga seoses on teatatud vedelikupeetuse ja tursete tekkest, mistõttu peab
olema eriti ettevaatlik südame- või neerutalitluse häiretega patsientidega, hüpertensiooniga
patsientidega, eakatega, samaaegse ravi korral diureetikumide või teiste neerutalitlust oluliselt
mõjutada võivate ravimitega, mistahes põhjusel tekkinud dehüdratsiooniga patsientide puhul ja
suuremate kirurgiliste operatsioonide eel või järel (vt. lõik 4.3). Kui diklofenakki kasutatakse
niisugustel juhtudel, on soovitatav ettevaatusabinõuna kontrollida neerutalitlust. Kui ravi lõpetatakse,
taastub tavaliselt ravieelne seisund.

Toime nahale
MSPVA-de kasutamisel on väga harva teatatud tõsistest, mõnikord surmaga lõppenud
nahareaktsioonidest, k.a eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline
epidermaalne nekrolüüs (vt lõik 4.8). Suurim oht nahareaktsioonide tekkeks on ravi alguses; enamikul
juhtudest tekib reaktsioon esimesel ravikuul. Diklofenaki manustamine tuleb katkestada kohe, kui
ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustused või mistahes muu ülitundlikkusnäht.

Kardiovaskulaarsed ja tserebrovaskulaarsed riskid
Hoolikas jälgimine ja nõustamine on vajalikud patsientide puhul, kellel on anamneesis MSPVA-de
kasutamisega seotud hüpertensioon ja/või kerge südame paispuudulikkus vedeliku retentsiooni ja
tursetega.
Kliinilised uuringud ja epidemioloogilised andmed viitavad sellele, et diklofenaki kasutamine, eriti

suurtes annustes (150 mg päevas) ja pika-ajaliselt on seotud arteriaalse tromboosi juhtude (nt
müokardiinfarkt ja insult) kõrgenenud riskiga.
Oluliste kardiovaskulaarsete haiguste riskifaktoritega (sh hüpertensioon, hüperlipideemia, suhkurtõbi,
suitsetamine) patsientidel tuleks diklofenaki kasutamist hoolikalt kaaluda.
Diklofenaki kardivaskulaarsed riskid võivad suureneda annuse ja ravi kestuse suurenemisega, seetõttu
tuleks kasutada lühimat võimalikku ravikuuri ja väikseimat efektiivset päevast annust. Patsientidel
tuleb perioodiliselt hinnata sümptomite leevendumist ja ravivastust.

Hematoloogilised toimed
Sarnaselt teiste MSPVA-dega on diklofenaki pikaajalisel kasutamisel soovitatav jälgida vererakkude
arvu.

Sarnaselt teiste MSPVA-dega võib diklofenak ajutiselt pärssida trombotsüütide agregatsiooni.
Hüübimishäirega patsiente tuleb tähelepanelikult jälgida.

Olemasolev astma
Patsientidel, kellel on astma, hooajaline allergiline nohu, ninalimaskesta turse (nt ninapolüübid),
krooniline obstruktiivne kopsuhaigus või hingamisteede kroonilised infektsioonid (eriti allergilise
nohu sarnaste sümptomitega), esineb MSPVA-de suhtes reaktsioone sagedamini kui teistel
patsientidel. Selliste reaktsioonide hulka kuuluvad astma ägenemine (nn analgeetikumide talumatus/
analgeetikumastma), Quincke ödeem või urtikaaria. Seepärast on nende patsientide puhul vajalikud
erilised ettevaatusabinõud (valmisolek erakorraliseks abiks). Sama kehtib ka patsientide kohta, kes on
allergilised teiste toimeainete suhtes, nt on neil varem tekkinud nahareaktsioone, sügelust või
urtikaariat.

Oluline teave abiainete kohta:
3 ml Naklofen süstelahust (1 ampull) sisaldab 120 mg bensüülalkoholi. Bensüülalkohol on
vastunäidustatud vastsündinutele ja enneaegsetele lastele. See võib tekitada toksilisi ja anafülaktilisi
raktsioone imikutel ja alla 3-aastastel lastel.
Metabisulfitid võivad harva põhjustada ülitundlikkusreaktsioone, sealhulgas anafülaktilisi nähte ja
bronhospasmi.
See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, st põhimõtteliselt
"naatriumi vaba".

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Alljärgnevalt kirjeldatud koostoimeid on täheldatud diklofenaki gastroresistentsete tablettide ja/või
teiste ravimvormidega.

Liitium: Samaaegsel manustamisel võib diklofenak suurendada liitiumi kontsentratsiooni
vereplasmas. Soovitatav on jälgida vereseerumi liitiumisisaldust.

Digoksiin: Samaaegsel manustamisel võib diklofenak suurendada digoksiini kontsentratsiooni
vereplasmas. Soovitatav on jälgida vereseerumi digoksiinisisaldust.

Diureetikumid ja antihüpertensiivsed ravimid: Sarnaselt teiste MSPVA-dega võib diklofenak
samaaegsel manustamisel pärssida diureetikumide või antihüpertensiivsete ravimite (nt beeta-
adrenoblokaatorid, angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid) toimet. Seepärast peab
nimetatud ravimite samaaegsel manustamisel olema ettevaatlik ning perioodiliselt kontrollima
patsientide vererõhku, eriti eakatel patsientidel. Patsiendid peavad olema adekvaatselt hüdreeritud ning
tuleb kaaluda neerutalitluse jälgimist pärast samaegse ravi alustamist ning perioodiliselt ravi jooksul,
eriti diureetikumide ja AKE-inhibiitorite korral nefrotoksilisuse ohu suurenemise tõttu. Samaaegne
kaaliumi säästvate ravimite kasutamine võib põhjustada kaaliumisisalduse suurenemist, mida tuleb
seetõttu sageli kontrollida (vt lõik 4.4).

Teised MSPVA-d ja glükokortikosteroidid: Samaaegne ravi diklofenaki või teiste süsteemsete

MSPVA-de ja kortikosteroididega võib suurendada seedetrakti kõrvaltoimete esinemissagedust (vt
lõik 4.4).

Antikoagulandid ja trombotsüütide agregatsiooni pärssivad ravimid: Soovitatav on ettevaatus,
sest samaaegne manustamine võib suurendada verejooksu ohtu (vt lõik 4.4). Kuigi kliiniliste uuringute
põhjal ei mõjuta diklofenak antikoagulantide toimet, on diklofenaki ja antikoagulantidega samaaegselt
ravitud patsientidel üksikjuhtudel teatatud verejooksu suurenenud tekkeriskist. Seetõttu on neid
patsiente soovitatav hoolikalt jälgida.

Selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d): Süsteemsete MSPVA-de, sh
diklofenaki ja SSRI-de samaaegne manustamine võib suurendada seedetrakti verejooksu tekkeriski (vt
lõik 4.4).

Diabeediravimid: Kliiniliste uuringute põhjal võib diklofenakki manustada samaaegselt suukaudsete
diabeediravimitega ja see ei mõjuta kummagi ravimi kliinilist toimet. Siiski on üksikjuhtudel
kirjeldatud hüpo- ja hüperglükeemilist toimet, mistõttu tuli kohandada diabeediravimite annuseid ravi
ajal diklofenakiga. Samaagse ravi korral on ettevaatusabinõuna soovitatav kontrollida vere
glükoosisisaldust.

Metotreksaat: Diklofenak võib pärssida metotreksaadi tubulaarset kliirensit neerudes, mistõttu
metotreksaadi kontsentratsioon veres võib tõusta. Ettevaatus on vajalik, kui MSPVA-d, sh
diklofenakki on manustatud vähem kui 24 tundi enne või pärast metotreksaadi manustamist, sest
metotreksaadi kontsentratsioon veres võib tõusta ja toksilisus suureneda.

Tsüklosporiin: Sarnaselt teiste MSPVA-dega mõjutab diklofenak renaalseid prostaglandiine ja võib
seetõttu suurendada tsüklosporiini nefrotoksilisust. Diklofenaki annus patsientidel, kes saavad
samaaegselt ravi tsüklosporiiniga, peab olema väiksem.

Antibakteriaalsed kinoloonid: Üksikjuhtudena on kirjeldatud krambihoogude teket, mis võisid olla
tingitud kinoloonide ja MSPVA-de samaaegsest kasutamisest.

Fenütoiin: Samaaegsel ravil fenütoiini ja diklofenakiga on soovitatav kontrollida vereplasma
fenütoiinisisaldust, sest fenütoiini süsteemne saadavus tõenäoliselt suureneb.

Kolestipool ja kolestüramiin: Need ravimid võivad aeglustada või vähendada diklofenaki
imendumist. Seetõttu soovitatakse diklofenakki manustada vähemalt üks tund enne või 4…6 tundi
pärast kolestipooli ja kolestüramiini manustamist.

Tugevatoimelised CYP2C9 inhibiitorid: Soovitatav on ettevaatus, kui diklofenakki määratakse
samaaegselt tugevatoimeliste CYP2C9 inhibiitoritega (nt sulfiinpürasoon ja vorikonasool), mis võivad
põhjustada diklofenaki maksimaalse kontsentratsiooni ja süsteemse saadavuse olulist suurenemist
metabolismi pärssimise tõttu.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Prostaglandiinide sünteesi pärssimine võib negatiivselt mõjutada rasedust ja/või embrüo/loote arengut.
Epidemioloogiliste uuringute andmed näitavad, et prostaglandiinide sünteesi inhibiitorite kasutamine
raseduse varases perioodis suurendab raseduse katkemise, südame väärarendite ja gastroskiisi
tekkeohtu. Südame-veresoonkonna väärarendite absoluutne risk suurenes ligikaudu tasemelt alla 1%
tasemele1,5%.

Arvatavasti on nimetatud risk sõltuvuses annusest ja ravi kestusest. Loomadel on prostaglandiinide
sünteesi inhibiitorite manustamise tulemuseks implantatsioonieelse ja -järgse lootekao ning embrüo-
loote suremuse tõus.


Lisaks on prostaglandiini sünteesi inhibiitorite manustamisel loomadele tiinuse organogeneesi
perioodis täheldatud erinevate väärarendite sh kardiovaskulaarsete tekkesageduse tõusu. Raseduse
esimeses ja teises trimestris ei ole Naklofen süstelahuse manustamine lubatud, välja arvatud juhtudel,
kui selline vajadus on selgelt põhjendatud. Naklofen süstelahuse manustamisel rasestuda soovivale
naisele või raseduse esimesel ja teisel trimestril peab ravimi annus olema võimalikult väike ja ravi
kestus võimalikult lühike.

Raseduse kolmandas trimestris võivad kõik prostaglandiini sünteesi inhibiitorid põhjustada lootele:
- kardiopulmonaalset toksilisust (arterioosjuha enneaegne sulgumine ja pulmonaalhüpertensioon);
- neerufunktsiooni
häiret,
mis
võib
progresseeruda
neerupuudulikkuseks
koos
oligohüdramnioniga;

emale ja vastsündinule raseduse lõpus:
- veritsusaja võimalikku pikenemist, agregatsioonivastast toimet, mis võib avalduda juba väga
väikeste annuste korral;
- emakakontraktsioonide vähenemist, mille tulemuseks on sünnitustegevuse hilinemine või
ajaline pikenemine.

Seetõttu on Naklofen süstelahus raseduse kolmandas trimestris vastunäidustatud.

Imetamine
Sarnaselt teiste MSPVA-dega eritub diklofenak vähesel määral rinnapiima. Kõrvaltoimete tekke
vältimiseks vastsündinul ei tohi imetamisperioodil diklofenakki manustada.

Fertiilsus
Sarnaselt teiste MSPVA-dega võib diklofenak kahjustada naise viljakust ning seda ei soovitata
naistele, kes soovivad rasestuda. Naistel, kellel on probleeme rasestumisega või kellele tehakse
viljatusuuringuid, tuleks kaaluda ravi katkestamist diklofenakiga.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Patsiendid, kellel tekivad nägemishäired, pööritustunne, vertiigo, unisus või muud kesknärvisüsteemi
häired, ei tohi juhtida autot ega käsitseda masinaid.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on esitatud kokkuleppelise sagedusjaotuse alusel rühmadena,sageduse vähenemise
järjekorras: väga sage (>1/10), sage (>1/100 <1/10), aeg-ajalt (>1/1000 <1/100), harv (>1/10000
<1/1000), väga harv (<1/10000)), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Lühi- ja pikaajalisel kasutamisel on teatatud järgnevatest kõrvaltoimetest.


Sage
Harv
Väga harv
Teadmata
Vere ja


Trombotsütopeenia,

lümfisüsteemi
leukopeenia, aneemia
häired
(sh hemolüütiline ja
aplastiline aneemia),
agranulotsütoos.
Immuunsüstee
Ülitundlikkus,
Angioneurootiline

mi häired
anafülaktilised ja ödeem (sh näoturse),
anafülaktoidsed
sügelus, urtikaaria.
reaktsioonid (sh
angioödeem,
hüpotensioon ja
šokk).


Psühhiaatrilise

Desorientatsioon,

d häired
depressioon, unetus,
hirmuunenäod,
ärritatavus,
psühhootilised häired.
Närvisüsteemi Peavalu,
Unisus, väsimus.
Paresteesia,
Segasus,
häired
pööritustunne.

mäluhäired, krambid, hallutsinatsioonid,

ärevus, treemor,
ebamugavustunne.
aseptiline meningiit,
maitsetundlikkuse
häired,
tserebrovaskulaarne
tüsistus.

Silma


Nägemishäired,

kahjustused
ähmane nägemine,
kahelinägemine.
Kõrva ja
Vertiigo.

Tinnitus,

labürindikahjus
kuulmiskahjustus.
tused
Südame häired
Vedelikupeetus ja Palpitatsioonid, valu

tursed
rindkeres,südamepuud

ulikkus,
müokardiinfarkt.
Vaskulaarsed


Hüpertensioon,

häired
hüpotensioon,
vaskuliit.
Respiratoorsed
Astma (sh
Pneumoniit.

, rindkere ja
düspnoe).
mediastiinumi

häired
Seedetrakti
Iiveldus,
Gastriit,
Koliit (sh

häired
oksendamine,
seedetrakti
hemorraagiline koliit
düspepsia,
verejooks,
ning haavandilise
kõhuvalu,
veriokse, veriroe, koliidi või Crohni tõve
kõhupuhitus,
verine
ägenemine),
anoreksia.
kõhulahtisus,
kõhukinnisus,

seedetrakti
stomatiit (sh
haavand veritsuse, haavandiline
perforatsiooniga
stomatiit), glossiit,
või ilma.
söögitoru kahjustus,

membraanitaolised
soolestriktuurid,
pankreatiit.
Maksa ja
Transaminaasid Kollatõbi,
Fulminantne hepatiit,
sapiteede
e aktiivsuse
asümptomaatiline maksanekroos,
häired
tõus.
hepatiit, äge
maksapuudulikkus.

hepatiit,
krooniline
aktiivne hepatiit

kolestaas

Naha ja
Nahalööve.
Urtikaaria.
Bulloosne lööve,

nahaaluskoe


ekseem, erüteem,
kahjustused
multiformne erüteem,
Stevens-Johnson’i
sündroom, epidermise
nekrolüüs (Lyell’i
sündroom),
eksfoliatiivne
dermatiit, juuste
väljalangemine,
valgustundlikkus
reaktsioon, purpur,
allergiline purpur,
sügelus.
Neerude ja


Äge

kuseteede
neerupuudulikkus,
häired
hematuuria,
proteinuuria,
nefrootiline sündroom,
interstitsiaalne nefriit,
neerude
papillinekroos.

Kliinilised uuringud ja epidemiloogilised andmed viitavad sellele, et diklofenaki kasutamine, eriti
suurtes annustes (150 mg päevas) ja pika-ajaliselt on seotud vähese kõrgenenud riskiga arteriaalse
tromboosi juhtude (nt müokardiinfarkt või insult) (vt lõik 4.3 ja 4.4 ).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Diklofenaki üleannustamisel tüüpiline kliiniline pilt puudub. Üleannustamisel võivad tekkida
järgmised sümptomid: oksendamine, seedetrakti verejooks, kõhulahtisus, pööritustunne, tinnitus või
krambid. Raske mürgistuse korral võivad tekkida äge neerupuudulikkus ja maksakahjustus.

Ravi
MSPVA-dest, sh diklofenakist tingitud ägeda mürgistuse ravi on üldiselt toetav ja sümptomaatiline.
Tüsistuste nagu hüpotensiooni, neerupuudulikkuse, krampide, seedetrakti häirete ja hingamise
pärssimise ravi on toetav ja sümptomaatiline.
Forsseeritud diureesist, dialüüsist või hemosorptsioonist on eeldatavasti vähe abi MSPVA-de, sh
diklofenaki elimineerimiseks nende suure valkudega seonduvuse ja ulatusliku metabolismi tõttu.
Potensiaalselt ohtliku annuse manustamisel manustada aktiivsütt ja eluohtliku annuse manustamisel
maosisu eemaldamine (nt oksendamine, maoloputus).

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained, ATC-kood: M01AB05.

Diklofenak on mittesteroidne põletikuvastane ravim, millel on valuvaigistav, põletikuvastane ja
palavikku alandav toime. Ta inhibeerib ensüüm tsüklooksügenaasi aktiivsust ja sellest tulenevalt
prostaglandiinide sünteesi. On leitud, et diklofenaki-ravi ajal alaneb prostaglandiinide kontsentratsioon
uriinis, mao limaskestas ning sünoviaalõõne vedelikus.
Diklofenakki kasutatakse reumaatiliste haiguste ja valu erinevate vormide ravis.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Jaotumine
Diklofenak saavutab lihasesse manustamisel maksimaalse kontsentratsiooni vereseerumis poole tunni
jooksul. 99% diklofenakist seondub vereplasma valkudega, peamiselt albumiiniga.
Diklofenak tungib kergesti sünoviaalvedelikku, kus ta saavutab taseme, mis moodustab 60…70%
ravimi kontsentratsioonist vereseerumis. 3…6 tundi pärast manustamist on ravimi ja tema
metaboliitide kontsentratsioonid sünoviaalvedelikus suuremad kui vereseerumis. Diklofenak eritub
sünoviaalvedelikust aeglasemalt kui vereseerumist.

Biotransformatsioon ja eritumine
Diklofenaki bioloogiline eliminatsiooni poolväärtusaeg on 1…2 tundi. Kerge neeru- või
maksapuudulikkuse korral jääb see muutumatuks.
Praktiliselt kogu manustatud diklofenaki kogus metaboliseerub maksas, peamiselt hüdroksüleerimis-ja metoksüleerimisreaktsioonide tulemusel. Ligikaudu 70% diklofenakist eritub farmakoloogiliselt
inaktiivsete metaboliitidena uriiniga. Vaid 1% ravimist eritub metaboliseerumata kujul. Ülejäänud
metaboliidid erituvad sapi ja väljaheitega.
Eakatel patsientidel ei esine diklofenaki imendumises, jaotumises, metabolismis ja eritumises
märkimisväärseid muutusi.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ägeda toksilisuse uuringute andmetel on diklofenaknaatrium suukaudsel, intraperitoneaalsel,
intravenoossel või subkutaansel manustamisel katseloomadele suhteliselt toksiline. DL väärtused
50
olid enamikul katseloomaliikidel alla 500 mg/kg: hiirtel 116...530 mg/kg, rottidel 52...240 mg/kg,
küülikutel >100...157 mg/kg ning koertel 42...59 mg/kg. Ahvidel oli DL väärtus 3200 mg/kg. Rotid
50
ja koerad näivad olevat teiste katseloomaliikidega võrreldes diklofenaki toksilisuse suhtes suurema
tundlikkusega.
Diklofenaknaatriumi pikaajalisel suukaudsel manustamisel annustes kuni 16 mg/kg ööpäevas ilmnesid
rottidel toksilised kahjustused seedetraktis ja maksas. Vastupidiselt nendele andmetele täheldati
reesusahvidel seedetrakti kahjustusi ainult kõige suuremate manustatud annuste korral, st loomadel,
kes said 6 kuu jooksul ravimit annuses 75 mg/kg ööpäevas. Toksilise toime erinevused erinevatel
loomaliikidel näivad olevat tingitud ravimi erinevatest metaboolsetest radadest eri katseloomaliikidel.
Siinkohal peaks ära märkima, et diklofenaki metabolismirajad inimestel ja reesusahvidel on sarnased.
Reproduktiivsusuuringutes ei ilmnenud ravimil teratogeenset toimet hiirtele, rottidele ega ka
küülikutele, kuid annustes kuni 20 mg/kg ööpäevas võib ravim avaldada toksilisi toimeid nii
emasloomadele kui loodetele. Diklofenaki prostaglandiinide sünteesi pärssiv toime võib põhjustada
gestatsiooniaja pikenemist.
Diklofenakil ei ole täheldatud mutageenseid ega kartsinogeenseid toimeid.
In vitro ja in vivo uuringutes näidati, et ravim võib indutseerida valgustundlikkust.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Bensüülalkohol
Propüleenglükool (E1520)

Naatriummetabisulfit (E223)
Naatriumhüdroksiid (E2524)
Süstevesi

6.2. Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega samas süstlas.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ampull: 5 ampulli 3 ml süstelahusega pappkarbis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

KRKA, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia

8. Müügiloa number

()

073094

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 17.12.1999
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.01.2015

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2015