GELOMYRTOL FORTE

Toimeained: mürtool, standardiseeritud

Ravimi vorm: gastroresistentne kapsel

Ravimi tugevus: 300mg 20TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on GELOMYRTOL FORTE ja milleks seda kasutatakse

GeloMyrtol forte on taimse päritoluga ravim, toimeaine standardiseeritud mürtool saadakse taimede
eeterlikest õlidest. Sekreedi vedeldamiseks sinusiidi ja bronhiidi korral.

2. Mida on vaja teada enne GELOMYRTOL FORTE võtmist

Ärge võtke GeloMyrtol forte't
- kui olete standardiseeritud mürtooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.

Muud ravimid ja GeloMyrtol forte
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

GeloMyrtol forte't võib raseduse ajal kasutada.
Rasvlahustuvate omaduste tõttu tuleb arvesse võtta GeloMyrtol forte eritumist rinnapiima. Ravi
vajadusel tuleb lõpetada imetamine või ravimit mitte võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei kohaldata.

GeloMyrtol forte sisaldab sorbitooli
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima
arstiga.


3. Kuidas GELOMYRTOL FORTE võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on:

Üle 10-aastased lapsed, noorukid ja täiskasvanud võtavad ägeda põletiku puhul 1 kapsli 3...4 korda
ööpäevas. Kroonilise haiguse puhul 1 kapsel 2...3 korda ööpäevas. Selline annus on soovitatav ka
säilitusravi korral.
Alla 10-aastased lapsed võtavad ägeda põletiku puhul 1 kapsli 1...2 korda ööpäevas. Kroonilise
haiguse puhul 1 kapsel ööpäevas. Selline annus on soovitatav ka säilitusravi korral.

Kroonilise bronhiidi korral hommikuse köhimise kergendamiseks võtta 1 kapsel GeloMyrtol forte't
õhtul enne magamaminekut.

Kapsel neelata alla tervelt (mitte närida) koos rohke jaheda vedelikuga pool tundi enne sööki.
Viimase annuse võib võtta enne magamaheitmist.
Kui teil on tunne, et GeloMyrtol forte toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate GeloMyrtol forte't rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate GeloMyrtol forte't rohkem kui ette nähtud, pöörduge niipea kui võimalik arsti poole.
Ülisuurte annuste puhul võivad esineda iiveldus, oksendamine, krambid, harvadel juhtudel
hingamisraskused. Kui patsient vajab viivitamatut arstiabi, kutsuge kiirabi.

Kui te unustate GeloMyrtol forte't võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Üksikjuhtudel võib esineda mao-soole vaevusi, olemasolevad neeru- ja sapikivid võivad hakata
liikuma. Üksikjuhtudel on esinenud ülitundlikkusnähte (nt nahalööve, näoturse, õhupuudus ja
vereringehäired).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem
infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas GELOMYRTOL FORTE säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida GeloMyrtol forte sisaldab

- Toimeaine on standardiseeritud mürtool.
- Teised koostisosad on puhastatud rapsiseemne õli, želatiin, glütserool 85%, hüpromelloos-
atsetaatsuktsinaat, trietüültsitraat, sorbitooli lahus (mittekristalliseeruv), naatriumlaurüülsulfaat,
talk, dekstriin, ammooniumglütsürisaat, lahjendatud vesinikkloriidhape.

Kuidas GeloMyrtol forte välja näeb ja pakendi sisu

Värvimata läbipaistvad pehmed želatiinkapslid. Üks blister sisaldab 10 kapslit. Karbis on 2, 5 või 10
blistrit.

Müügiloa hoidja ja tootja

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.KG
Kieler Straße 11
25551 Hohenlockstedt
Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ
Tähtvere 4
51007 Tartu
Tel: + 372 7338080

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

GeloMyrtol, 120 mg gastroresistentsed pehmekapslid
GeloMyrtol forte, 300 mg gastroresistentsed pehmekapslid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

GeloMyrtol gastroresistentne kapsel sisaldab 120 mg standardiseeritud mürtooli.
GeloMyrtol forte gastroresistentne kapsel sisaldab 300 mg standardiseeritud mürtooli.

Teadaolevat toimet omav abiaine: sorbitool.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Gastroresistentne pehmekapsel

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Sekreedi vedeldamine sinusiidi ja bronhiidi korral.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

GeloMyrtol
Üle 10-aastased lapsed, noorukid ja täiskasvanud võtavad ägeda põletiku puhul 2 kapslit 4...5 korda
ööpäevas. Kroonilise haiguse puhul 2 kapslit 3 korda ööpäevas. Selline annus on soovitatav ka
säilitusravi korral.
Alla 10-aastased lapsed võtavad ägeda põletiku puhul 1 kapsli 4...5 korda ööpäevas. Kroonilise
haiguse puhul 1 kapsel 3 korda ööpäevas. Selline annus on soovitatav ka säilitusravi korral.

GeloMyrtol forte
Üle 10-aastased lapsed, noorukid ja täiskasvanud võtavad ägeda põletiku puhul 1 kapsli 3...4 korda
ööpäevas. Kroonilise haiguse puhul 1 kapsel 2...3 korda ööpäevas. Selline annus on soovitatav ka
säilitusravi korral.
Alla 10-aastased lapsed võtavad ägeda põletiku puhul 1 kapsli 1...2 korda ööpäevas. Kroonilise
haiguse puhul 1 kapsel ööpäevas. Selline annus on soovitatav ka säilitusravi korral.

Kroonilise bronhiidi korral hommikuse köhimise kergendamiseks võtta kas 2 kapslit GeloMyrtol'i või
1 kapsel GeloMyrtol forte't õhtul enne magamaminekut. Alla 10-aastased lapsed võtavad sel juhul 1
kapsli GeloMyrtol'i.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravim sisaldab sorbitooli. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, Lapp laktaasi puudulikkuse
või glükoos-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Eksperimentaalsete uurimuste tulemusel ja pikaajalise terapeutilise kasutamise kogemuste põhjal
oletatakse vastavalt praegu teadaolevale teaduslikule informatsioonile, et GeloMyrtol’i/GeloMyrtol
forte’t võib võtta raseduse ajal, konsulteerides eelnevalt oma raviarstiga.
GeloMyrtol/GeloMyrtol forte lipofiilsete omaduste tõttu tuleb arvesse võtta nende eritumist
rinnapiima.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Pole asjakohane.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete esinemissageduse hindamisel on kasutatud järgmist määratlust:

enam kui 1-l 10-st patsiendist
väga sage
enam kui 1-l 100-st patsiendist
sage
enam kui 1-l 1000-st patsiendist
aeg-ajalt
enam kui 1-l 10000-st patsiendist
harv
vähem kui 1-l 10000-st patsiendist
väga harv, sh üksikjuhud

Aeg-ajalt võivad esineda seedetrakti häired.
Harva on teatatud ülitundlikkusreaktsioonide (nt lööve, näo turse, düspnoe või vereringe häired)
esinemise juhtudest.
Väga harva võivad esineda maitsetundlikkuse muutused ja olemasolevad neerukivid ja sapikivid
võivad hakata liikuma.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Standardiseeritud mürtoolil on madal toksilisus, maksimaalselt talutud annus inimesel on 1500 mg/kg
kehakaalu kohta ja üle 2000 mg/kg kehakaalu kohta rottidel. Koertele manustatud suukaudsed
annused üle 2000 mg/kg kehakaalu kohta ei põhjustanud tõsiseid kahjulikke reaktsioone.
Kõrvaltoimed on eeterlikel õlidel harvad ka isegi vale kasutamise korral. Väga suurte annuste puhul
võivad esineda iiveldus, oksendamine, krambid ja rasketel juhtudel kooma ning hingamisraskused.
Raske intoksikatsiooni korral on harva esinenud kardiovaskulaarseid komplikatsioone.
ESMAABIKS: vaseliinõli 3 ml/kg kehakaalu kohta, maoloputus 5%-lise naatriumvesinikkarbonaadi
lahusega, vajadusel hapnik.


5.
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised ekspektorandid; ATC-kood: R05CA87

GeloMyrtol’i/GeloMyrtol forte toimeaine mürtool on taimset päritolu ja saadakse taimede eeterlikest
õlidest. GeloMyrtol/GeloMyrtol forte omab sekretolüütilist ja sekretomotoorset toimet. Tihenenud
lima veeldub, sekretsioon suureneb ja see soodustab ekspektoratsiooni. Pärast standardiseeritud
mürtooli suukaudset manustamist vastavalt üldisele kliinilisele praktikale sekretsioon kiireneb, mida
võib näha ka loomkatsetes.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Standardiseeritud mürtooli monoterpeensed komponendid (limoneen, tsineool, a-pineen) imenduvad
pärast suukaudset manustamist kiiresti ja täielikult. Maksimaalne kontsentratsioon veres saabub
loomkatsete põhjal 1...3 tunni pärast. Limoneen metaboliseerub kiiresti. Pärast suukaudset
manustamist eritub limoneen peamiselt uriiniga. Ligikaudu 60% eritub 24 tunni jooksul uriiniga, 5%
väljaheitega ja umbes 2% väljahingatava süsihappegaasiga. Monoterpeen limoneeni peamised
metaboliidid on dihüdroperillahape ja perillahape, millest kumbki moodustab 35% plasmas olevast
limoneenist. 1,2-diool-limoneen on ka üks peamisi metaboliite, mis moodustab umbes 18% limoneeni
algkontsentratsioonist plasmas. Perillahappe ja hüdroperillahappe metüülestreid on leitud plasmast
pärast limoneeni manustamist, kuid vähem kui 5% nendest estritest on moodustunud sellest. Teiste
standardiseeritud mürtooli monoterpeensete komponentide farmakokineetika sarnaneb limoneenile,
kuid nende metaboliseerumist on uuritud seni vähem.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Standardiseeritud mürtooli pikaajalist (üle 26 nädala) manustamist rottidele ja koertele ei saa seostada
olulise histopatoloogilise toksilisusega inimesele. Ohutuse farmakoloogilistes uuringutes
standardiseeritud mürtooli suurte annustega saadud toimed vastasid lenduvate (eeterlike) õlide
toimetele, mis on juba teada. Kesknärvisüsteemi depressioon ja liigutuste aktiivsuse vähenemine
pärast mürtooli väga suuri annuseid on ilmselt põhjustatud mittespetsiifilistest toimetest
membraanidele, mis avaldub inhibeeriva toimena kesknärvisüsteemi erinevatele osadele. Verevoolu
suurenemine neerudes koos sellele järgneva glomerulaarse filtratsiooni suurenemisega on arvatavalt
ka suurenenud diureetilise toime põhjuseks. Uuringutes mürtooli toimele seedetraktis leidis kinnitust
toime silelihastele ja sellest lähtuvalt seedetrakti peristaltika vähenemine. Täheldatud maomahla
produktsiooni vähenemisele ei leitud farmakoloogilist põhjendust.
Standardiseeritud mürtool ei avaldanud toimet kardiovaskulaar- ja hingamiselundkonnale.
Loomkatsetes ei leitud andmeid GeloMyrtol’i/GeloMyrtol forte teratogeensest toimest. Samuti ei ole
mürtooliga ravitud loomadel leitud inimese jaoks olulisi toimeid suguvõimele, fertiilsusele ja järglaste
postnataalsele arengule.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

GeloMyrtol: keskmise ahelaga triglütseriidid, želatiin, glütserool, hüpromelloosatsetaatsuktsinaat,
trietüültsitraat, sorbitooli lahus (mittekristalliseeruv), naatriumlaurüülsulfaat, talk, dekstriin,
ammooniumglütsürisaat, lahjendatud vesinikkloriidhape.

GeloMyrtol forte: puhastatud rapsiseemne õli, želatiin, glütserool 85%, hüpromelloos-
atsetaatsuktsinaat, trietüültsitraat, sorbitooli lahus (mittekristalliseeruv), naatriumlaurüülsulfaat, talk,
dekstriin, ammooniumglütsürisaat, lahjendatud vesinikkloriidhape.

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

20, 50 või 100 gastroresistentset pehmekapslit pakendis.
Kapslid on blistris ja blistrid pappkarbis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.KG
Kieler Straße 11
25551 Hohenlockstedt
Saksamaa

8. Müügiloa number

GeloMyrtol: 423203
GeloMyrtol forte: 423103

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

26.04.2000/28.10.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2013.