ESTROFEM

Toimeained: östradiool

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 1mg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ESTROFEM ja milleks seda kasutatakse

Estrofem on hormoonasendusravi (HAR) preparaat. Estrofem sisaldab naissuguhormooni
östradiool. Estrofem'i kasutatakse postmenopausis naistel, eelkõige neil, kellel on emakas
operatsiooni käigus eemaldatud ja kes seetõttu ei vaja östrogeeni-progestageeni
kombineeritud ravi.

Estrofem'i kasutatakse:

- Menopausijärgsete sümptomite leevendamiseks

Menopausi ajal naise organismi poolt toodetava östrogeeni hulk langeb. See võib
põhjustada sümptome, nagu õhetav nägu, kael ja rind (kuumahood). Estrofem
leevendab neid menopausijärgseid sümptome. Estrofem’i peaks teile määrama ainult
siis, kui need sümptomid tõsiselt häirivad teie igapäevast elu.

- Osteoporoosi (luuhõrenemise) profülaktikaks juhul, kui teil on suurenenud risk
luumurdude tekkeks ja te ei saa sel eesmärgil kasutada teisi ravimeid.

Üle 65-aastaste naiste Estrofem'iga ravimise kogemus on piiratud.

2. Mida on vaja teada enne ESTROFEM võtmist

Arstlik läbivaatus ja jälgimine
Hormoonasendusravil (HARil) on lisaks kasule ka riskid, mida tuleks arvestada, kui otsustate,
kas seda kasutada või jätkata ravi sellega.Munasarjade puudulikust funktsioonist või amputatsioonist tingitud enneaegses menopausis
olevate naiste ravimise kogemus on piiratud. Kui teil on enneaegne menopaus, siis HARi
kasutamise riskid võivad olla erinevad. Rääkige sellest oma arstiga.

Enne HARi alustamist (või taasalustamist) peaks arst küsima teie isikliku ja perekondliku
anamneesi (haiguse eelloo) kohta. Arst võib otsustada teid läbi vaadata. Selle käigus võib ta
kontrollida teie rindu ja/või teha ka sisemise läbivaatuse juhul, kui see on vajalik.

Kui olete alustanud Estrofem-raviga, peaksite regulaarselt käima arstlikul läbivaatusel
(vähemalt korra aastas). Nendel läbivaatustel võib arst teiega arutada ravi jätkamise kasusid ja
riske.

Vastavalt arsti soovitusele käige regulaarselt rinnauuringutel.

Ärge võtke Estrofem’i
Kui midagi järgnevast loetelust kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, kas midagi alltoodust
käib teie kohta, rääkige sellest oma arstiga enne Estrofem’i võtmist.
Ärge võtke Estrofem’i,
- kui teil on rinnanäärmevähk, selle kahtlus või selle varasem esinemine;
- kui teil on östrogeentundlik vähk (nt emakalimaskesta vähk), selle kahtlus või
varasem esinemine;
- kui teil on ebaselge põhjusega tupekaudne vereeritus;
- kui teil on emakalimaskesta liigne vohamine (endomeetriumi hüperplaasia), mida ei
ole ravitud;
- kui teil on või on varem olnud verehüüve veenis (tromboos), näiteks jalaveenis
(süvaveenide tromboos) või kopsus (trombemboolia);
- kui teil on vere hüübimishäire (nt C-valgu, S-valgu või antitrombiini puudulikkus);
- kui teil on või on hiljuti olnud verehüüvete poolt arterites põhjustatud haigus nagu
näiteks südameinfarkt, ajuinsult või stenokardia;
- kui teil on või oolete põdenud maksahaigusi ning maksafunktsiooni näitajad ei ole
normaliseerunud;
- kui teil on harvaesinev pärilik haigus porfüüria;
- kui olete allergiline (ülitundlik) östradiooli või Estrofem’i mõne abiaine suhtes
(loetletud lõigus 6, „Pakendi sisu ja muu teave“).

Kui mõni loetletud seisunditest tekib teil esimest korda Estrofem’i kasutamise ajal, siis
lõpetage selle võtmine ja pidage viivitamatult nõu oma arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Estrofem
Enne ravi alustamist teavitage oma arsti, kui teil esineb või on varem esinenud mõni allpool
loetletud haigus. Need haigused võivad Estrofem-ravi käigus korduda või süveneda. Sellistel
juhtudel võib olla vajalik sagedasem arsti järelevalve:
- emakasisesed fibroidid;
- emakalimaskesta kasv emakast väljapoole (endometrioos) või varasem endomeetriumi
hüperplaasia (emakalimaskesta vohamine);
- suurenenud risk verehüüvete tekkeks (vt „Verehüübed veenides (tromboos)“)
- suurenenud risk östrogeentundliku vähi tekkeks (kui teie emal, õel või vanaemal on
olnud rinnavähk);
- kõrge vererõhk;
- maksahaigused, nt maksa healoomuline kasvaja;
- diabeet;
- sapikivid;
- migreen või tugev peavalu;
- immuunsüsteemi haigus, mis mõjutab paljusid organeid (süsteemne erütematoosne
luupus - SLE);


- epilepsia;
- astma;
- kõrva trummikilet ja kuulmist mõjutav haigus (otoskleroos);
- kui teie vere rasvatase (triglütseriidid) on kõrge;
- südame- või neeruprobleemidest põhjustatud vedelikupeetus.

Lõpetage Estrofem’i võtmine ja pöörduge viivitamatult arsti poole
Kui märkate hormoonasendusravi ajal midagi järgnevast loetelust:
- kõik seisundid, mis on loetletud lõigus „Ärge võtke Estrofem’i“;
- naha ja silmavalgete kollasus (kollatõbi). See võib olla maksahaiguse tunnuseks;
- vererõhu märkimisväärne tõus (sümptomiteks võivad olla peavalu, väsimus,
pearinglus);
- esmakordne migreenitaoline peavalu;
- kui rasestute;
- kui märkate mõnda verehüüvete sümptomi:
- jala valulik turse ja punetus
- ootamatu valu rinnus
- hingamisraskused

Lisainfo vt „Verehüübed veenides (tromboos)“

Märkus: Estrofem ei ole rasestumisvastane preparaat. Kui teil on viimasest menstruatsioonist
möödunud vähem kui 12 kuud ja te olete noorem kui 50 aastat, võite täiendavalt vajada
rasedust vältivaid vahendeid. Pidage nõu arstiga.

HAR ja vähk

Emakalimaskesta liigne vohamine (endomeetriumi hüperplaasia) ja
emakalimaskestavähk (endomeetriumivähk)
Ainult östrogeeni sisaldava HARi kasutamine suurendab emakaga naistel emakalimaskesta
liigse vohamise (endomeetriumi hüperplaasia) ja emakalimaskestavähi (endomeetriumivähi)
tekke riski.

Progestageeni lisamisel raviskeemi vähemalt 12 päeval ühe 28-päevase tsükli jooksul kaitseb
selle riski eest. Sellepärast määrab arst teile veel progestageeni, kui teil on emakas alles. Kui
teie emakas on operatsiooni teel eemaldatud, siis arutage oma arstiga, kas te võite seda
ravimit ilma progestageenita ohutult kasutada.

Võrdluseks
50…65-aastastel emakaga naistel, kes ei kasuta HARi, diagnoositakse keskmiselt 5-l naisel
1000-st endomeetriumivähk. Ainult östrogeeni sisaldavat HARi kasutavate vanuses 50…65
eluaastat emakaga naiste puhul võib see number sõltuvalt annusest ja kasutamise kestvusest
olla 10…60-l 1000-st (st 5…55 lisajuhtu).

Ootamatu veritsus
Estrofem’i kasutamise ajal esineb teil üks kord kuus menstruatsioonitaoline verejooks. Kui
teil tekib lisaks igakuisele verejooksule veel ootamatut veritsust või määrimist, mis:
- kestab kauem kui esimesed 6 ravikuud;
- tekib pärast 6 kuud kestnud Estrofem’i kasutamist;
- jätkub ka pärast Estrofem’i kasutamise lõpetamist;
minge võimalikult kiiresti arsti juurde.

Rinnanäärmevähk
Uurimistulemused näitavad, et östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni ja võib-olla ka ainult
östrogeeni sisaldava HARi kasutamine suurendab rinnanäärmevähi riski. See sõltub, kui kaua


te võtate HARi. Lisarisk tekib pärast mõneaastast kasutamist. Kuid see langeb normaalsele
tasemele mõne aasta (mitte rohkem kui 5) jooksul pärast ravi lõpetamist.
Emakata naistel, kes on kasutanud ainult östrogeeni sisaldava HARi 5 aasta jooksul, on leitud
rinnanäärme riski vähene suurenemine või puudub see üldse.

Võrdluseks
50…79-aastastel naistel, kes ei kasuta HARi, diagnoositakse keskmiselt 9…17-l naisel 1000-
st 5 aasta jooksul rinnanäärmevähk. 50…79-aastaste naiste puhul, kes kasutavad östrogeeni-
progestageeni sisaldavat HARi üle 5 aasta, diagnoositakse keskmiselt 13…23-l naisel 1000-st
5 aasta jooksul rinnanäärmevähk (st 4 kuni 6 lisajuhtu).

Kontrollige regulaarselt oma rindu. Minge arsti vastuvõtule, kui märkate järgmisi
muutusi:
- naha lohkuvajumine,
- rinnanibu muutused,
- nähtavad või tuntavad tükid.

Munasarjavähk
Munasarjavähk on harva esinev haigus. HARi preparaate pikaajaliselt (vähemalt 5...10 aastat)
kasutanud naistel on leitud munasarjavähi tekkeriski vähest tõusu.
Naistel vanuses 50 kuni 69 eluaastat, kes ei ole HARi kasutanud, diagnoositakse keskmiselt 2
munasarjavähi juhtu 1000 naise kohta 5 aasta jooksul. Naiste puhul, kes on kasutanud HARi 5
aasta vältel, esineb 2 kuni 3 juhtu 1000 kasutaja kohta (st kuni 1 lisajuht).

HARi mõju südamele ja vereringele

Verehüübed veenides (tromboos)
HAR suurendab veenides verehüüvete tekkimise riski 1,3…3-kordselt, seda eriti ravi esimesel
aastal.

Verehüüvete teke võib olla tõsine probleem, sest kui mõni nendest jõuab kopsu, siis võib see
põhjustada valu rinnus, hingamisraskusi, minestamist või isegi surma.

Teil on suurem tõenäosus verehüüvete tekkeks, kui saate vanemaks ning midagi alltoodust
kehtib teie kohta. Teavitage oma arsti nendest olukordadest:
- kui te ei ole võimeline suure operatsiooni, vigastuse või haiguse tõttu pikemat aega
käima (vt ka lõik 3, „Kui teil seisab ees operatsioon“);
- kui te olete tugevalt ülekaaluline (KMI>30 kg/m2);
- kui teil esineb vere hüübivusega probleeme, mis vajavad pikaaegset antikoagulantravi;
- kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on esinenud verehüübeid jalas, kopsus või
mõnes muus organis;
- kui põete süsteemset erütematoosset luupust (SEL);
- kui põete vähki.

Verehüüvete sümptomite kohta lugege ”Estrofem’i võtmise lõpetamine“ ning nende
ilmnemisel minge kohe arsti vastuvõtule.

Võrdluseks
50-ndates eluaastates naistel, kes ei kasuta HARi, diagnoositakse keskmiselt 4-l kuni 7-l
naisel 1000-st 5 aasta jooksul verehüüve veenides.
50-ndates eluaastates naiste puhul, kes kasutavad östrogeeni-progestageeni sisaldavat HARi
üle 5 aasta, diagnoositakse 9 kuni 12 juhtu 1000 kasutaja kohta (st 5 lisajuhtu).
50-ndates eluaastates naiste puhul, kellelt on emakas eemaldatud ning kes on kasutanud ainult
östrogeeni sisaldavat HARi üle 5 aasta, diagnoositakse 5 kuni 8 juhtu 1000 kasutaja kohta (st
1 lisajuht).Südamehaigus (infarkt)
Ei ole tõendeid selle kohta, et HAR aitab ennetada infarkti.

Üle 60-aastastel naistel, kes kasutavad östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat
HARi, tekib südamehaigus veidi suurema tõenäosusega kui neil, kes ei kasuta HARi.

Naistel, kellelt on emakas eemaldatud ning kes kasutavad ainult östrogeeni sisaldavat HARi,
ei ole südamehaiguse tekke risk suurenenud.

Ajuinsult
HARi kasutajatel on ajuinsuldi tekkerisk võrreldes mittekasutajatega 1,5 korda suurem. HARi
kasutavate naiste üldine risk insuldi tekkeks vanuse tõustes suureneb.

Võrdluseks
50-ndates eluaastates naiste puhul, kes ei kasuta HARi, diagnoositakse 8 ajuinsuldi juhtu 1000
naise kohta 5 aasta jooksul. 50-ndates eluaastates naiste puhul, kes kasutavad HARi,
diagnoositakse 11 ajuinsuldi juhtu 1000 naise kohta 5 aasta jooksul (st 3 lisajuhtu).

Muud seisundid
HAR ei enneta mälukaotust. Mälukaotuse risk võib olla mõnevõrra kõrgem naistel, kes
hakkavad kasutama mõnda HARi preparaati pärast 65-ndat eluaastat. Pidage nõu oma arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Mõned ravimid võivad mõjutada Estrofem’i toimet ning kaasa tuua ebaregulaarseid veritsusi.
See käib järgmiste ravimite kohta:
- epilepsiaravimid (näiteks fenobarbitaal, fenütoiin ja karbamasepiin);
- tuberkuloosiravimid (näiteks rifampitsiin ja rifabutiin);
- HIV-infektsiooniravimid (näiteks nevirapiin, efavirens, ritonaviir ja nelfinaviir);
- liht-naistepunaürti (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud
mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, taimseid preparaate
või muid loodustooteid.

Estrofem koos toidu ja joogiga
Tablette võib võtta koos toidu ja joogiga või ka ilma nendeta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Teadaolevalt ei mõjuta Estrofem’i kasutamine masinatega töötamise või autojuhtimise
võimet.

Oluline teave mõningate Estrofem’i koostisainete suhtes
Estrofem sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui te ei talu teatud suhkruid, peate enne Estrofem’i
võtmist konsulteerima arstiga.

Laboratoorsed analüüsid
Kui te peate andma vereanalüüsi, siis teavitage laboripersonali Estrofem’i võtmisest, sest
ravim võib mõjutada teatud analüüside tulemusi.

Rasedus ja imetamine
Estrofem on kasutamiseks ainult postmenopausis naistel. Kui rasestute, siis lõpetage
Estrofem’i kasutamine ja võtke ühendust oma arstiga.
3. Kuidas ESTROFEM võtta

Võtke Estrofem'i alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on emakas eemaldatud või teil ei ole menstruatsioone ning te ei kasuta teisi
hormoonravi preparaate, võite ravi alustada suvalisel päeval.

Võtke üks tablett päevas, iga päev ligikaudu ühel ja samal kellaajal. Kui olete ära
kasutanud kõik pakendis olnud 28 tabletti, võtke uus pakend ja jätkake ravi ilma katkestust
tegemata.

Infot kalenderpakendi kasutamise kohta vt „KASUTUSJUHEND” pakendi infolehe lõpus.

Arst peaks püüdma määrata kõige väiksemat sümptomeid leevendavat annust võimalikult
lühikeseks ajaks. Kui arvate, et teie annus on liiga tugev või pole piisavalt tugev, siis rääkige
sellest oma arstiga.

Kui teil on emakas eemaldatud, ei kirjuta arst teile lisaks progestageeni (teine
naissuguhormoon), v.a endometrioosi (emakalimaskesta paiknemine väljaspool emakat)
puhul.

Kui olete siiani kasutanud teisi HARi ravimeid, siis küsige oma arstilt või apteekrilt, millal
peaksite alustama Estrofem-raviga.

Te ei peaks muretsema, kui teil tekib läbimurdeverejooks või määrimine, eriti kui see tekib
esimestel kuudel pärast HARi alustamist. (Täiendava teabe saamiseks vt ka lõik 2 „HAR ja
vähk“, „Emakalimaskesta liigne vohamine (endomeetriumi hüperplaasia) ja
emakalimaskestavähk (endomeetriumivähk)“).

Kui te võtate Estrofem’i rohkem, kui ette nähtud
Kui olete võtnud ettenähtust rohkem Estrofem-tablette, pidage nõu arsti või apteekriga.
Estrofem’i üleannustamine võib põhjustada iiveldust ja oksendamist.

Kui te unustate Estrofem’i võtta
Kui unustasite tableti võtta tavapärasel ajal, siis püüdke see võtta järgmise 12 tunni jooksul.
Kui möödunud on rohkem kui 12 tundi, alustage järgmisel päeval tavapäraselt. Ärge võtke
kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Vahelejäänud annus võib
põhjustada läbimurdeverejookse ja määrimist juhul, kui emakas on alles.

Kui te lõpetate Estrofem’i kasutamise
Kui soovite Estrofem-ravi lõpetada, pidage nõu oma arstiga. Ta seletab teile ravi katkestamise
mõju ja arutab teiega teisi ravivõimalusi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil seisab ees operatsioon
Kui teil seisab ees operatsioon, rääkige oma arstile, et võtate Estrofem’i. HARi katkestamine
võib olla vajalik 4...6 nädalat enne operatsiooni, et vähendada trombi tekke riski (vt lõik 2,
„Verehüübed veenides“). Küsige oma arstilt, millal võite taas raviga alustada.

4. Võimalikud kõrvaltoimedHaigused, mis esinevad HARi kasutavatel naistel sagedamini kui HARi mittekasutavatel
naistel, on järgmised:
- rinnanäärmevähk,
- emaka limaskesta liigne vohamine või vähk (endomeetriumi hüperplaasia või -vähk),
- munasarjavähk,
- verehüübed jalaveenides või kopsudes (venoosne trombemboolia),
- südamehaigus,
- ajuinsult,
- võimalik mälukaotus, kui HARi on alustatud pärast 65. eluaastat.
Lisainfot nende kõrvaltoimete kohta vaata lõigus 2.

Ülitundlikkus/allergia (aeg-ajalt - avaldub 1…10 kasutajal 1000-st). Kuigi see on aeg-ajal
esinev kõrvaltoime, võib see esineda. Ülitundlikkuse/allergia tunnusteks võivad olla üks või
mitmed järgnevast loetelust: lööve, sügelus, hingamisraskus, madal vererõhk (kahvatu ja jahe
nahk, südamepekslemine), peapööritus, higistamine, mis võivad olla anafülaktilise šoki
tunnused. Mõne nimetatud sümptomi ilmnemisel lõpetage Estrofem’i võtmine ja otsige
meditsiinilist abi.

Allpool loetletud kõrvaltoimed esinevad kindla sagedusega, mida defineeritakse järgnevalt:
Väga sage (rohkem kui 1-l kasutajal 10-st)
Sage (1-l kuni 10-l kasutajal 100-st)
Aeg-ajalt (1-l kuni 10-l kasutajal 1000-st)
Harv (1-l kuni 10-l kasutajal 10 000-st)
Väga harv (vähem kui 1-l kasutajal 10 000-st)
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Sagedad - depressioon
- peavalu
- kõhuvalu
- iiveldus
- jalakrambid
- rindade valulikkus, tundlikkus või suurenemine
- tursed (vedelikupeetus)
- kehakaalu suurenemine

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed
- nägemishäired
- verehüübe teke veenides (tromboos)
- kõrvetised (düspepsia)
- oksendamine
- kõhugaasid ja -puhitus
- sapikivid
- sügelus, nõgestõbi (urtikaaria)

Väga harva esinevad kõrvaltoimed
- ebaregulaarne tupekaudne verejooks*
- migreen, selle halvenemine
- ajuinsult
- unetus
- epilepsia
- libiido häired
- tupe seennakkus
- astma halvenemine
- peapööritus


- kõhulahtisus
- juuste väljalangemine (alopeetsia)
- vererõhu tõus
* naised, kelle emakas on alles

Alljärgnevad kõrvaltoimed on esinenud teiste HARi preparaatide kasutamisel
- sapipõie haigused
- erinevad nahahaigused:

- laigud nahal, eriti näol ja kaelal, tuntud ka kui „rasedusplekid“ (kloasmid);

- valulike punetavate sõlmekeste teke nahal (nodoosne erüteem);

- märklauakujulise punetusega või villidega nahalööve (multiformne erüteem).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ESTROFEM säilitada

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Estrofem'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Mitte hoida külmkapis.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Estrofem sisaldab
Toimeaine on östradiool 1 mg (östradioolhemihüdraadina).
Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, hüdroksüpropüültselluloos, talk ja
magneesiumstearaat.
Tableti kate sisaldab hüpromelloosi, talki, titaandioksiidi (E171), makrogool 400 ja punast
raudoksiidi (E172).

Kuidas Estrofem välja näeb ja pakendi sisu
Ümarad õhukese polümeerikattega punased tabletid, diameetriga 6 mm. Tablettidel on ühel
pool märgistus NOVO 282.

Pakendi suurused:
28 õhukese polümeerikattega tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd, Taani
www.novonordisk.com

See ravim on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega: Estrofem - väljaarvatud


Saksamaa: Estrifam 1 mg

Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2013


Täpne teave selle ravimi kohta on Ravimiameti kodulehel: www.ravimiamet.ee


KASUTUSJUHEND

Kuidas kasutada kalenderpakendit1. Paigaldage päevameelespea
Keerake sisemist ketast nii, et soovitud nädalapäev asetseks väikese plastriba vastas.

2. Võtke esimene tablett:
Lõhkuge plastriba ja raputage välja esimene tablett.
3. Keerake ketast iga päev
Järgmisel päeval keerake läbipaistvat ketast päripäeva ühe ühiku võrra, nagu noolega
näidatud. Raputage välja järgmine tablett. Võtke ainult üks tablett päevas.
Läbipaistvat ketast saab keerata ainult pärast seda, kui tablett on välja võetud.10Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Estrofem, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid.
Estrofem, 2 mg õhukese polümeerikattega tabletid.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg või 2 mg östradiooli (östradioolhemihüdraadina).
INN. Estradiolum

Teadaolevat toimet omavad abiained: laktoos monohüdraat.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.

Estrofem 1 mg: punased ümarad kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, millel on
markeering NOVO 282. Läbimõõt 6 mm.

Estrofem 2 mg: sinised ümarad kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, millel on
markeering NOVO 280. Läbimõõt 6 mm.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Östrogeenide puudusest tingitud sümptomite hormoonasendusravi (HAR) postmenopausis naistel.

Postmenopausaalse osteoporoosi profülaktika naistel, kellel on kõrgenenud risk luumurdude tekkeks
ja kes ei talu või kellel on vastunäidustatud osteoporoosi profülaktika ravi teiste ravimitega.

Östradiool sobib eelkõige naistele, kellel on eemaldatud emakas ja kes ei vaja seetõttu
östrogeeni/progestageeni kombineeritud ravi.

Üle 65-aastaste naiste ravimise kogemus on piiratud.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Estrofem on ainult östrogeeni sisaldav hormoonasendusraviks mõeldud preparaat. Estrofem'i
manustatakse pidevalt; üks kord päevas suu kaudu. Menopausist tingitud sümptomite ravi
alustamiseks ja raviks tuleks kasutada madalaimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul
(vt ka lõik 4.4).

Üleminek Estrofem’i suuremale või väiksemale annusele on näidustatud juhul, kui kolm kuud kestnud
ravi järel ei ole saavutatud piisavat sümptomite taandumist või kui ravimitaluvus ei ole rahuldav.
Mineraalse luumassi kao vähenemine saavutatakse tavaliselt annustega 1…2 mg östradiooli ööpäevas,
seetõttu ei kasutata tavaliselt osteoproosi pikaajaliseks profülaktikaks suuremaid annuseid.

Emakata naistel võib ravi alustada suvalisel päeval. Emakaga naised, kellel esineb amenorröa ja kes
viiakse tsükliliselt kombineeritud hormoonasendusravilt üle Estrofem’ile, võib ravi alustada 5.
vereerituspäeval ning ainult koos progestageeni lisamisega raviskeemi vähemalt iga tsükli 12-14
päevaks. Pidevalt kombineeritud hormoonasendusravilt üleviimisel võib Estrofem-ravi koos
progestiiniga alustada suvalisel päeval. Progestageeni tüüp ja annused peavad olema piisavad
östrogeenist tingitud endomeetriumi proliferatsiooni pärssimiseks (vt ka lõik 4.4).

Kui patsient unustab ühe tableti võtmata, tuleb see võtta niipea kui võimalik järgmise 12 tunni
jooksul. Kui on möödunud rohkem kui 12 tundi, tuleb tablett ära visata. Annuse manustamata jätmisel
suureneb emakaga naiste puhul ebaregulaarse vereerituse ja määrimise tõenäosus.

Progestageeni ei soovitata lisada eemaldatud emakaga naiste raviskeemi, v.a. endometrioosi diagnoosi
korral.

4.3. Vastunäidustused

- Rinnanäärmevähk või selle kahtlus; rinnanäärmevähi esinemine anamneesis.
- Östrogeensõltuvad pahaloomulised kasvajad (nt. endomeetriumi vähk) või nende kahtlus.
- Ebaselge põhjusega vereeritus tupest.
- Ravimata endomeetriumi hüperplaasia.
- Esinev või varem esinenud venoosne trombemboolia (süvaveenide tromboos, kopsuarteri
trombemboolia).
- Teadaolevad trombofiilsed häired (nt valk C, valk S või antitrombiini puudulikkus, vt lõik 4.4).
- Aktiivne või hiljuti esinenud arteriaalne trombemboolia (nt stenokardia, müokardiinfarkt).
- Äge maksahaigus või põetud maksahaigus, kui maksafunktsiooni näitajad ei ole
normaliseerunud.
- Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
- Porfüüria.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Menopausijärgsete sümptomite puhul tuleb hormoonasendusravi alustada vaid juhul, kui sümptomitel
on ebasoodne mõju elukvaliteedile. Kõigil juhtudel tuleb vähemalt kord aastas hoolikalt kaaluda
ravist saadava kasu ja võimalike ohtude vahekorda ning hormoonasendusravi jätkata vaid senikaua,
kuni kasu ületab ohud.

Munasarjade puudulikust funktsioonist või amputatsioonist tingitud enneaegses menopausis olevate
naiste ravimise kogemus on piiratud. Seepärast on ka selliste patsientide HARiga seostud riski kohta
ainult piiratud hulk andmeid. Kuna absoluutne risk noorematel naistel on madal, siis kasuliku ja
kahjuliku toime tasakaal võib nende naiste puhul olla soodsam.

Arstlik läbivaatus ja jälgimine.

Enne hormoonasendusravi alustamist või muutmist tuleb võtta nii patsiendi kui ka tema perekonna
põhjalik anamnees. Arstlik läbivaatus (k.a vaagnaelundid ja rinnad) peab lähtuma anamneesist ja
vastunäidustustest ning hoiatustest ravimi kasutamisel. Ravi käigus tuleb patsienti regulaarselt
kontrollida sõltuvalt individuaalsest vajadusest. Naisi tuleb nõustada, millistest muutustest oma
rindades nad peaksid arstile või õele teatama (vt allpool „Rinnanäärmevähk“). Asjakohased uuringud
ja protseduurid, sealhulgas mammograafia, tuleb läbi viia tavakohaseid sõeluuringu nõudeid järgides
ja vastavalt patsiendi kliinilistele vajadustele.

Jälgimist vajavad seisundid.

Patsient vajab hoolikat jälgimist, kui tal esineb, on kunagi esinenud ja/või on raseduse või varasema
hormoonravi ajal ägenenud mõni järgnevalt nimetatud haigustest. Tuleb arvestada, et eelkõige need
haigused võivad Estrofem-ravi ajal korduda või ägeneda:
- Leiomüoom (emaka silelihaskasvaja) või endometrioos
- Trombembooliliste haiguste või riskifaktorite olemasolu (vt allpool)
- Östrogeensõltuvate kasvajate riskifaktorid, näiteks rinnavähi esinemine lähisugulastel
- Hüpertensioon
- Maksahaigused (nt maksaadenoom)
- Diabeet vaskulaarsete tüsistustega või ilma
- Sapikivitõbi
- Migreen või (tugev) peavalu
- Süsteemne erütematoosne luupus
- Endomeetriumi hüperplaasia anamneesis (vt allpool)
- Epilepsia
- Astma
- Otoskleroos.

Põhjused ravi koheseks lõpetamiseks:

Ravi tuleb viivitamatult lõpetada vastunäidustuse ilmnemisel ja järgmiste seisundite puhul:

- Ikterus või maksafunktsiooni häired
- Märkimisväärne vererõhu tõus
- Migreenitaolise peavalu esmakordne teke
- Rasedus

Endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoom

Intaktse emakaga naistel on endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoomi risk suurenenud juhul, kui
pika aja jooksul manustatakse üksnes östrogeene. Endomeetriumivähi tekkeriski suurenemine ainult
süsteemse östrogeeni kasutajate seas on vahemikus 2…12 korda suurem võrreldes mittekasutajatega,
sõltudes ravi kestusest ja östrogeeni annusest (vt lõik 4.8). Ravi lõpetamise järgselt võib risk püsida
vähemalt 10 aastat.

Emakaga naiste puhul vähendab ainult östrogeeni sisaldava HARiga seotud ülemäärast riski
progestageeni lisamisel raviskeemi vähemalt 12 päeval ühe tsükli jooksul.

Intaktse emakaga naistel võib esimestel ravikuudel esineda ebaregulaarset vereeritust ja määrimist.
Kui vereeritus või määrimine tekib pärast mõnda aega kestnud ravi või jätkub pärast ravi katkestamist,
tuleb kindlaks teha selle põhjus. Pahaloomulise protsessi välistamiseks võib vajalikuks osutuda
endomeetriumi biopsia.

Ainult östrogeeni kasutamine võib põhjustada endometrioosikollete pahaloomulisi muutusi või selle
eelset seisundit. Seetõttu tuleks kaaluda progestageeni lisamist östrogeeni sisaldava
hormoonasendusravi skeemi, kui emakas on eemaldatud endometrioosi tõttu. Seda juhul, kui on teada
endometrioosikollete jäämist organismi.

Rinnanäärmevähk

Üldise tõendusmaterjali alusel võib arvata, et naistel, kes on saanud kombineeritud östrogeen-
progestageen ravi ja võimalik ka, et ainult östrogeeni sisaldavat HARi, on rinnanäärmevähi
suurenenud risk sõltuvuses HARi kasutamise kestusest. Women’s Health Initiative (WHI) ei näidanud
rinnanäärmevähi riski suurenemist hüsterektomeeritud naistel, kes saavad hormoonasendusraviks
ainult östrogeene. Jälgimisuuringud on enamasti näidanud väikest rinnanäärmevähi riski suurenemist,
mis on oluliselt väiksem östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni saanutel leitust (vt lõik 4.8).

Ülemäärane risk ilmneb pärast 3 raviaastat, kuid väheneb mõne (kõige rohkem viie) aasta jooksul
pärast HARi lõppu ravi alustamise tasemele.

Hormoonasendusravi (eriti östrogeeni-progestageeni kombinatsioonid) suurendab mammogrammil
kudede tihedust, mis võib takistada rinnanäärmevähi radioloogilist avastamist.

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb märksa harvem kui rinnanäärmevähki. Ainult östrogeeni sisaldavate HARi
preparaatide pikaajalist (vähemalt 5...10 aastat) kasutamist on seostatud munasarjavähi tekkeriski
vähese tõusuga (vt lõik 4.8). Mõnede uuringute, sh WHI-uuring, põhjal võib eeldada, et pikaajalisel
kombineeritud HARi kasutamisel võib risk olla sarnane või veidi väiksem (vt lõik 4.8).

Venoosne trombemboolia

Hormoonasendusravi on seotud venoosse trombemboolia (VTE), sh. süvaveenide tromboosi või
kopsuarteri trombemboolia riski 1,3 - 3-kordse suurenemisega. VTE tekib suurema tõenäosusega
esimesel raviaastal (vt lõik 4.8).

VTE risk on suurenenud teadaolevate trombofiilsete seisunditega patsientidel ja HAR võib seda riski
suurendada. Seetõttu on HAR sellistel patsientidel vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

VTE üldteada riskifaktorid on östrogeenide kasutamine, kõrgem iga, suur operatsioon, pikaajaline
liikumatus, rasvumine (kehamassiindeks > 30 kg/m2), rasedus/sünnitusjärgne periood, süsteemne
erütematoosne luupus ja vähk. Varikoossete veenide võimaliku rolli kohta VTE tekkes ühene
seisukoht puudub.

Nagu kõikidel postoperatiivsetel patsientidel, tuleb rakendada profülaktilisi meetmeid, et vältida
operatsioonijärgset VTE-d. Kui plaanilise operatsiooni järel on ette näha pikaajalist liikumatust,
tuleks hormoonasendusravi võimaluse korral 4...6 nädalat enne operatsiooni ajutiselt katkestada. Ravi
tohib alustada, kui liikuvus on täielikult taastunud.

Naistele, kellel anamneesis ei ole VTE-d esinenud, kuid kelle esimese astme sugulasel on esinenud
noores eas tromboos, võib pakkuda sõeluuringut pärast hoolikat nõustamist seoses piirangutega
(ainult osa trombofiilsetest defektidest avastatakse uuringu käigus).
Kui trombofiilne defekt avastatakse perekondlikust tromboosist eraldi või defekt on raskekujuline (nt
antitrombiini, valk S või valk C puudulikkus või kombineeritud defektid), on HAR vastunäidustatud.

Pidevat antikoagulantravi saavatel naistel tuleb hoolikalt kaaluda HARi kasu-riski suhet.

Kui VTE tekib ravi käigus, tuleb ravimi kasutamine lõpetada. Patsiendid peavad olema teadlikud
trombemboolia võimalikest sümptomitest (jala valulik turse, äkki tekkiv valu rinnus, hingeldus) ja
nende tekkimisel kohe arsti poole pöörduma.

Südame isheemiatõbi

Randomiseeritud kontrollitud uuringud ei ole kinnitanud östrogeen-progestageeni või ainult östogeeni
sisaldava HARi kasutamise kaitsvat mõju müokardiinfarkti suhtes naistel, kellel esineb või ei esine
südame isheemiatõbe.

Randomiseeritud kontrollitud uuringud ei ole näidanud südame isheemiatõve riski suurenemist ainult
östrogeenravi saanud hüsterektomeeritud naistel.

Ajuinsult

Östrogeen-progestageeni kombinatsioon ja ainult östrogeeni sisaldav ravi on seotud isheemilise
insuldi riski 1,5-kordse suurenemisega. Suhteline risk ei muutu seoses vanusega ega menopausist
möödunud ajaga. Kuna aga insuldi tekkerisk sõltub tugevalt vanususest, siis HARi kasutavate naiste
üldine risk insuldi tekkeks vanuse tõustes suureneb (vt lõik 4.8).

Muud seisundid

Östrogeenid võivad põhjustada vedelikupeetust, mistõttu tuleb hoolikalt jälgida südame- või
neerufunktsiooni häiretega patsiente. Eelneva hüpertriglütserideemiaga naisi tuleks östrogeeni
sisaldava või kombineeritud hormoonasendusravi ajal pidevalt jälgida, kuna harvadel juhtudel on
kirjeldatud sellises seisundis patsientidele östrogeenide manustamisel olulist plasma triglütseriidide
tõusu, mis põhjustas pankreatiidi teket.

Östrogeenid suurendavad türoksiini siduva globuliini (TBG) hulka, mis viib kilpnäärmehormoonide
(mõõdetud valgule seotud joodina, PBI), T4 (mõõdetud kolonnkromatograafial või
radioimmuunanalüüsil) või T3 (mõõdetud radioimmuunanalüüsil) sisalduse tõusule vereringes. T3
resiini haare on vähenenud, mis viitab TBG tõusule. Vaba T3 ja T4 kontsentratsioonid ei muutu.
Seerumis võib suureneda ka teiste sidumisvalkude, näiteks kortikoide siduva globuliini (CBG) ja
suguhormoone siduva globuliini (SHBG) sisaldus. See põhjustab vastavalt kortikosteroidide ja
suguhormoonide koguse suurenemist vereringes. Vabade või bioloogiliselt aktiivsete hormoonide
kontsentratsioonid ei muutu. Tõusta võib teiste plasmavalkude (angiotensinogeeni/reniini substraat,
alfa-1-antitrüpsiin, tseruloplasmiin) sisaldus.

HAR ei paranda kognitiivset funktsiooni. On mõningaid tõendeid võimaliku dementsuse riski
suurenemise kohta naistel, kes alustavad pidevat kombineeritud või ainult östrogeene sisaldava HARi
kasutamist pärast 65. eluaastat.

Tabletid Estrofem sisaldavad laktoosmonohüdraati. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatusega,
Lapp’i laktaasipuudulikkusega või glükoosi-galaktoosi imendumise häiretega patsiendid ei tohiks seda
ravimit tarvitada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Östrogeenide metabolismi võivad kiirendada ravimite ainevahetuses osalevate ensüümide (täpsemalt
tsütokroom P450 ensüümide) aktiivsust indutseerivad ravimid, nt. antikonvulsandid (fenobarbitaal,
fenütoiin, karbamasepiin) ja infektsioonivastased ravimid (rifampitsiin, rifabutiin, nevirapiin,
efavirens).
Ritonaviiri ja nelfinaviiri (ehkki tuntud kui tugevad inhibiitorid) samaaegsel kasutamisel
steroidhormoonidega ilmnevad, vastupidi, indutseerivad omadused. Naistepunaürti (Hypericum
perforatum) sisaldavate taimsete preparaatide manustamine võib aktiveerida östrogeenide
metabolismi.

Kliiniliselt võib östrogeenide ainevahetuse aktiveerimine põhjustada toime vähenemist ja
menstruatsioonitsükli muutusi.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Estrofem ei ole raseduse ajal näidustatud. Kui rasestumine toimub ravi ajal, tuleb Estrofem-ravi kohe
lõpetada. Enamiku epidemioloogiliste uuringute tulemused ei ole seni näidanud teratogeenset või
fetotoksilist toimet, kui östrogeene manustati teadmatu raseduse ajal.

Imetamine
Estrofem ei ole imetamise ajal näidustatud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Estrofem ei oma toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.


4.8. Kõrvaltoimed

Kliiniline kogemus

Kliinilistes uuringutes kirjeldati kõrvaltoimete teket vähem kui 10%-l patsientidest. Kõige sagedamini
kirjeldati rindade valulikkust/tundlikkust, kõhuvalu, turseid ja peavalu.
Estrofem-ravi ajal võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed.

Organsüsteem
Sage
Aeg-ajalt
≥ 1/100;
≥1/1000;
<1/10
<1/100
Psühhiaatrilised häired
Depressioon

Närvisüsteemi häired
Peavalu

Silmakahjustused

Nägemishäired

Vaskulaarsed häired

Veeni emboolia

Seedetrakti häired
Kõhuvalu või iiveldus
Düspepsia
Oksendamine
Kõhupuhitus või -gaasid
Maksa- ja sapiteede

Sapikivitõbi
häired
Naha- ja nahaaluskoe

Nahalööve
kahjustused
Nõgestõbi
Lihas-skeleti- ja sidekoe Jalakrambid

kahjustused
Reproduktiivse
Rindade tundlikkus,

süsteemi ja
suurenemine või valulikkus
rinnanäärme häired
Üldised häired ja
Tursed

manustamiskoha
reaktsioonid
Uuringud
Kehakaalu suurenemine


Turuletulekujärgne kogemus.

Lisaks ülalloetletud kõrvaltoimetele on järgnevalt toodud spontaanselt teatatud kõrvaltoimed, mille
seos Estrofem-raviga on üldhinnangu põhjal tõenäoline. Spontaanselt teavitati kõrvaltoimetest väga
harva (< 1/10 000, teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal)). Turuletulekujärgselt
teavitatakse vähem olulistest ja üldtuntud kõrvaltoimetest vähem, mida tuleks ka toodud
esinemissageduste puhul arvestada.
- Immuunsüsteemi häired: generaliseerunud ülitundlikkusreaktsioonid (nt anafülaktiline
reaktsioon/šokk).
- Närvisüsteemi häired: migreeni süvenemine, ajuinsult, pearinglus, depressioon.
- Seedetrakti häired: diarröa.
- Naha ja nahaaluskoe kahjustused: alopeetsia.
- Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired: ebaregulaarne vereeritus tupest.*
- Uuringud: vererõhu tõus.

Östrogeenraviga seoses on kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

- Müokardiinfarkt, südame paispuudulikkus.
- Venoosne trombemboolia, st jala või vaagna süvaveenide tromboos ja kopsuemboolia.
- Sapipõiehaigused.
- Naha- ja nahaaluskoe haigused: kloasmid, multiformne erüteem, nodoosne erüteem.
trombotsütopeeniline purpur, pruuritus.
- Tupekandidoos.
- Östrogeensõltuvad hea- ja pahaloomulised kasvajad, nt endomeetriumivähk (vt lõik 4.4).
endomeetriumi hüperplaasia või müoomisõlmede suurenemine*.
- Unetus.
- Epilepsia.
- Libiido muutused (teisiti täpsustamata).
- Astma ägenemine.
- Võimalik dementsus (vt lõik 4.4).

* Naistel, kellel ei ole emakat eemaldatud.

Rinnanäärmevähi risk

Ainult östrogeenravi kasutajatel on igasugune risk oluliselt madalam, kui östrogeen-progestageeni
kombinatsiooni kasutajatel.
Riski tase sõltub kasutamise kestusest (vt lõik 4.4).
Suurima randomiseeritud platseebokontrollitud uuringu (WHI Study) ja suurima epidemioloogilise
uuringu (MWS) tulemused on esitatud allpool.

Million Women Study - eeldatav rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5 aastast kasutamist

Vanusevahemik
Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ja Lisajuhud 1000 HAR kasutaja
(aastad)
mittekasutaja kohta
95% CI**
kohta
5 aasta jooksul
Ainult östrogeeni sisaldav HAR
50...65
9...12
1,2
1...2 (0...3)
Östrogeen-progestageeni kombinatsioon
50...65
9...12
1,7
6 (5...7)
* Lähteväärtuse esinemissagedus arenenud riikides
** Üldine riskisuhe. Riskisuhe ei ole püsiväärtus, vaid suureneb kasutamise kestusega.
Märkus: Kuna rinnanäärmevähi esinemissagedus erineb EL riikides, muutub rinnanäärmevähi lisajuhtude arv
samuti proportsionaalselt.

US WHI uuringud - rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5 aastast kasutamist

Vanusevahemik Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ja
Lisajuhud 1000 HAR kasutaja
(aastad)
mittekasutaja kohta
95% CI
kohta 5 aasta jooksul (95% CI)
5 aasta jooksul
CEE ainult östrogeen
50...79
21
0,8 (0,7...1,0) -4 (-6...0)*
CEE+MPA östrogeen-progestageen**
50...79
17
1,2 (1,0...1,5) 4 (0...9)
* WHI uuringus emakata naised, kellel rinnanäärmevähi risk ei suurenenud.
** Ravi esimese 5 aasta jooksul riski suurenemist ei esinenud, kui analüüsiti naisi, kes varem ei olnud HAR’i
kasutanud. Pärast 5 aastat oli risk suurem kui mittekasutajatel.

Endomeetriumivähk

Emakaga postmenopausis naised

Endomeetriumivähi risk on ligikaudu 5-l HARi mittekasutaval emakaga naisel 1000-st.
Emakaga naistel ei ole soovitav kasutada ainult östrogeeni sisaldavat HARi, kuna see suurendab
endomeetriumivähi riski (vt lõik 4.4).
Sõltuvalt ainult östrogeeni sisaldava ravi kestusest ja östrogeeni annusest, varieerub
epidemioloogilistes uuringutes endomeetriumivähi riski suurenemine vahemikus 5 kuni 55 lisajuhtu
iga 1000 naise kohta vanuses 50…65.
Progestageeni lisamine ainult östrogeeni sisaldavale ravile vähemalt 12 päeval tsükli jooksul võib
ennetada riski suurenemist. Million Women Study uuringus ei esinenud kombineeritud HARi
(järjestikuline või pidev) kasutamisel 5 aasta jooksul endomeetriumivähi riski suurenemist (RR 1,0
(0,8...1,2)).

Munasarjavähi risk
Pikaaegset ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni HAR kasutamist on
seostatud munasarjavähi riski vähese suurenemisega. 5 aastat kestnud Million Women Study uuringus
esines HAR’i kasutamisel 1 lisajuht 2500 kasutaja kohta.

Venoosse trombemboolia risk
HARi seostatakse venoosse trombemboolia (VTE) 1,3...3-kordse suhtelise riski suurenemisega, sh
süvaveenide tromboos või kopsuemboolia. Selliste juhtude esinemissagedus on tõenäolisem HAR’i
kasutamise esimesel aastal (vt lõik 4.4). WHI uuringu tulemused on esitatud allpool.

WHI uuringud - VTE lisarisk pärast 5 aastast kasutamist

Vanusevahemik Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ja Lisajuhud 1000 HAR kasutaja
(aastad)
naise kohta platseebo
95% CI
kohta
rühmas 5 aasta jooksul
Suukaudne ainult östrogeen*
50...59
1,2 (0,6...2,4) 1 (-3...10)
Suukaudne kombineeritud östrogeen-progestageen
50...59
2,3 (1,2...4,3) 5 (1...13)
* Uuring emakata naistel

Südame isheemiatõve risk
Südame isheemiatõve risk on vähesel määral suurenenud kombineeritud östrogeen-progestageen
HARi kasutajatel vanuses üle 60 eluaasta (vt lõik 4.4).

Isheemilise insuldi risk
Ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeen-progestageenravi kasutamist on seostatud isheemilise insuldi
suhtelise riski 1,5-kordse suurenemisega. HARi kasutamise ajal hemorraagilise insuldi risk ei ole
suurenenud.
Suhteline risk ei sõltu vanusest ega kasutamise ajast, kuid riski lähteväärtus on selgelt vanusest sõltuv.
HARi kasutavatel naistel suureneb üldine insuldi risk vanuse suurenedes (vt lõik 4.4).

WHI kombineeritud uuringud - isheemilise insuldi* lisarisk 5 aastase kasutamise jooksul

Vanusevahemik Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ja Lisajuhud 1000 HAR kasutaja
(aastad)
naise kohta platseebo
95% CI
kohta
rühmas 5 aasta jooksul
50...59
1,3 (1,1...1,6) 3 (1...5)
* Isheemilist ja hemorraagilist insulti ei eristatud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamine võib avalduda iivelduse ja oksendamisena. Ravi on sümptomaatiline.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: ATC-kood: G03CA03 - Looduslikud ja poolsünteetilised östrogeenid;
ainult östrogeeni sisaldav preparaat pidevaks hormoonasendusraviks.

Estrofem’is sisalduv toimeaine sünteetiline 17β-östradiool on keemiliselt ja bioloogiliselt identne
inimese endogeense östradiooliga. Östradiool kompenseerib östrogeenide sekretsiooni
menopausiaegset vähenemist ja leevendab sellest tingitud sümptomeid.
Menopausi sümptomite leevenemine saavutatakse esimestel ravinädalatel.

Östrogeen hoiab ära menopausi- või ovariektoomiajärgse luumassi vähenemise.

Menopausijärgset östrogeenipuudust seostatakse luukoe ainevahetuse kiirenemisega ja luumassi
vähenemisega. Östrogeenide toime luu mineraalsele tihedusele on annusest sõltuv. Kaitsetoime kestab
senikaua, kuni ravi jätkub. Pärast hormoonasendusravi lõpetamist kulgeb luumassi vähenemine samas
tempos kui ravi mittesaanud naistel.

WHI-uuringu ja uuringute metaanalüüside andmetel väheneb naistel, kes kasutavad HAR ilma või
kombinatsioonis progestageeniga (manustatuna valdavalt tervetele naistele), reieluukaela piirkonna,
lülisamba ja teiste osteoporootiliste luumurdude risk. HAR võib luumurde ära hoida ka madala
luutihedusega ja/või kindlakstehtud osteoporoosiga naistel, kuid selle kohta on tõendusmaterjal
piiratud.

Estrofem’i mõju luu mineraalsele tihedusele hinnati kaheaastases randomiseeritud topeltpimedas,
platseeboga kontrollitud uuringus, kus osalesid varases menopausis naised (n=166, sh 41 manustas
Estrofem 1 mg ja 42 Estrofem- 2 mg). Estrofem 1 mg ja 2 mg hoidis olulisel määral ära luumassi kao
lülisamba nimmepiirkonnas ja reieluupeas võrreldes platseebo manustajatega. Üldine erinevus
keskmiste protsentide osas oli 1 mg ja 2 mg omavahelises võrdluses vastavalt 4.3% ja 5.3% lülisamba
nimmeosas, 4.0% ja 3.9% reieluukaela piirkonnas. Vastavad näitajad reieluu trohhanteri piirkonnas
olid kaheaastase ravi järel 3,3% ja 3,2%.

Nende naiste osakaal, kelle puhul luu mineraalne tihedus püsis 1 mg ja 2 mg Estrofem'i manustamisel
samana või tõusis, oli vastavalt 61% ja 68%.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Suu kaudu manustatav mikroniseeritud 17β-östradiool imendub seedetraktist kiiresti. Ta läbib
ulatusliku esmase metabolismi maksas ja teistes siseorganites. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas
(ligikaudu 44 pg/ml; vahemikus 30...53 pg/ml) saabub 6 tunni jooksul pärast 2 mg manustamist. 17β-
östradiooli poolväärtusaeg on umbes 18 tundi. Vereringes on ta seotud suguhormoone siduva
globuliini ehk SHBG-ga (37%) ja albumiiniga (61%), vaba fraktsiooni suurus on ainult 1...2%. 17 β-
östradiooli metabolism toimub põhiliselt maksas ja soolestikus, kuid ka sihtorganites, mille käigus
tekivad väheaktiivsed või inaktiivsed metaboliidid, sealhulgas östroon, katehhoolöstrogeenid, mitmed
östrogeensulfaadid ja glükuroniidid. Östrogeenid erituvad sapiga, kus nad hüdrolüüsitakse ja
reabsorbeeritakse (enterohepaatiline tsirkulatsioon), ning uriiniga bioloogiliselt inaktiivsel kujul.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Östradiooli toksilisuse profiil on hästi teada. Puuduvad prekliinilised andmed, mis oleksid ravimi
määrajale vajalikud lisaks ravimi omaduste kokkuvõtte teistes alalõikudes toodud andmetele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Mõlema tugevusega tabletid sisaldavad:
laktoosmonohüdraat
maisitärklis
hüdroksüpropüültselluloos
talk
magneesiumstearaat

Tableti polümeerikate:
Estrofem 1 mg: hüpromelloos, talk, titaandioksiid (E171), propüleenglükool ja punane raudoksiid
(E172).

Estrofem 2 mg: hüpromelloos, talk, titaandioksiid (E171), makrogool 400 ja indigokarmiin (E132).

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Mitte hoida külmkapis.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

1 x 28 tabletti kalenderkettaga pakendis.

28 tabletti sisaldaval kalenderkettaga pakendil on 3 osa:
- värvilisest läbipaistmatust polüpropüleenist alus;
- läbipaistvast polüstüreenist ümmargune kate;
- värvilisest läbipaistmatust polüstüreenist südamikskaala.

10

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitadavastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Novo Nordisk A/S
DK-2880 Bagsvaerd
Taani

8. Müügiloa number

Estrofem 1 mg
204898
Estrofem 2 mg
204798

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

19.06.1998/28.10.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2013
11