DOLTARD

Toimeained: morfiin

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 60mg 20TK

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DOLTARD ja milleks seda kasutatakse

Doltard on toimeainet prolongeeritult vabastav (pika toimeajaga) ravim, mis kuulub looduslike
oopiumi alkaloidide gruppi. Morfiin on opioidne valuvaigisti, mis seondub meie aju erinevates
piirkondades retseptoritega, mis kontrollivad valuaistingu vastuvõtmist ja emotsionaalset vastust
valule.

Doltard-i kasutatakse tugeva valu vaigistamiseks.

2. Mida on vaja teada enne DOLTARD võtmist

Ärge kasutage Doltard-i:
- kui olete morfiini, teiste opioidide või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline;
- kui teil on mõni krooniline kopsuhaigus (nt astma);
- kui teil on soolesulgus;
- kui te kasutate või olete vähem kui 2 nädalat tagasi kasutanud ravimeid, mida nimetatakse
monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoriteks (depressiooni raviks kasutatavad ravimid);
- kui teil on esinenud krampe;
- kui teil on peavigastus;
- kui teil esineb ärevusseisund seoses alkoholi või uinutite kasutamisega;
- kui teil esineb äge maksahaigus;
- lastel operatsioonijärgse valu korral;
- kui te olete rase või toidate last rinnaga;
- enne operatsiooni.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- kui te olete vanemaealine;
- kui te põete kroonilisi neeru- või maksahaigusi, siis tuleb kasutatavaid annuseid vähendada;
- kui teil on kilpnäärme alatalitlus;
- kui teil on neerupealiste puudulikkus;
- kui teil on eesnäärme suurenemine;
- kui teil on põletikuline soolehaigus;
- kui teil on äge kõhuvalu;
- kui teie hingamisfunktsioon on langenud;
- kui teil on kodade laperdus või muud supraventrikulaarsed tahhükardiad;
- kui te põete lihashaigust nimega myastenia gravis;
- kui teil on kõhunäärme põletik;
- kui teil on madal vererõhk;
- kui teil on vähenenud vere maht (tekib näiteks olulise vedelikupuuduse, liigse vedelikukaotuse või
tugeva verejooksu tagajärjel).
Morfiin võib põhjustada ravimsõltuvust.
Morfiini avastamisel uriinis dopingukontrollil sportlane diskvalifitseeritakse.

Enne Doltard-i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui te joote Doltard-i võtmise ajal alkoholi, võite te tunda ennast rohkem unisemalt või suureneb
tõsiste kõrvaltoimete (nagu pindmine hingamine koos hingamisseisaku ja teadvusekaoga) tekkerisk.
Soovitatav on Doltard-i võtmise ajal alkoholi mitte juua.

Muud ravimid ja Doltard
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid. Samuti informeerige oma arsti, et te võtate Doltard-i, kui teile mõni muu ravim välja
kirjutatakse.

Eeskätt puudutab see järgmiseid ravimeid:
Uinutid ja rahustid võimendavad teadvusehäirete ja hingamise pärssumise teket.
Doltard-i ei tohi tarvitada samaaegselt teatud antidepressantidega (monoamiini oksüdaasi
inhibiitoritega) ega 14 päeva jooksul pärast nimetatud preparaatide tarvitamist.
Mõned tuberkuloosivastased ravimid (rifampitsiin ja rifapentiin) vähendavad Doltard-i valuvaigistavat
toimet.
Vererõhku alandavate ravimite toime võib Doltard-i samaaegsel manustamisel tugevneda.
Kesknärvisüsteemi (KNS) depressandid (barbituraadid, bensodiasepiinid, tsentraalselt toimivad
lihasrelaksandid, teised opioidanalgeetikumid, fenotiasiinid) pärsivad KNS-i funktsioone. Kasutamisel
koos morfiiniga võib tekkida hingamissüsteemi pärssumine, hüpotensioon, sedatsioon või kooma.
Lisaks on vajalik ettevaatus tsimetidiini (seedetrakti haavandite ravim), antatsiidide (maohapet
neutraliseerivad ravimid), klomipramiini ja amitriptülliini (antidepressandid), buprenorfiini, nalbufiini ja
pentasotsiini (opiaatide rühma kuuluvad valuvaigistid) puhul.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Doltard-i võib raseduse ja imetamise ajal kasutada ainult juhul, kui arst on nii otsustanud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravi ajal Doltard-ga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme.

Doltard sisaldab laktoosmonohüdraati
Doltard sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid,
peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas DOLTARD võtta

Kuidas Doltard-i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanutele: annustamine on individuaalne vastavalt arsti ettekirjutusele.
Soovitatav annus: 30…100 mg iga 12 tunni järel.

Kasutamisjuhend
Tabletid tuleb neelata tervelt (ei tohi katki närida) ja peale juua vett.

Pika toimeajaga tablettidest toimub toimeaine aeglane vabanemine maos ja sooletraktis. Seetõttu ei
võeta neid nii sageli kui tavalisi tablette.

Kui te võtate Doltard-i rohkem kui ette nähtud
Kasutades ravimit suuremates annustes kui on ette nähtud, tekib üleannustamisoht. Üleannustamise
korral on kirjeldatud järgmisi sümptomeid: ahenenud pupillid, hingamishäired, erakordselt tugev
unisus kuni koomani, madal vererõhk, skeletilihaste nõrkus, külm ja higine nahk ja mõnikord ka
aeglane südame löögisagedus. Raske üleannustamise korral, peamiselt veenisiseselt, võib esineda ka
hingamispeetus, vereringe häire, südame seiskumine ja surm. Üleannustamisnähtude korral pöörduge
arsti poole. Näidake arstile pakendit.

Kui te unustate Doltard-i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või
meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 100-st):
iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, uriinipeetus, unisus, peapööritus, pupilli ahenemine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 inimesel 1000-st):
hingamishäired, uimasus, mööduvud segasusseisundid ja meelepetted, nägemused, põhjendamatult
kõrgendatud meeleolu, ärevus, nõrkus, peavalu, ärrituvus, meeleolu muutused, värisemine,
koordineerimata lihasliigutused, lihaste jäikus, suukuivus, higistamine, kusejuha spasm, krambid,
unetus, psüühiline ja füüsiline sõltuvus.
Morfiini kasutanud ema vastusündinul võib tekkida ärajätusündroom: rahutus, oksendamine,
suurenenud isu, ärrituvus, hüperaktiivsus, värisemine, ninakinnisus, krambid, kriiskav nutt.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 10 000-st):
kõrgenenud vererõhk, madal vererõhk, kiirenenud südametegevus, aeglane südame löögisagedus,
südamekloppimine, nöopunetus, südamepuudulikkus, tursed jäsemetel, külmavärinad, üldine nõrkus
kuni minestuseni, hingamise pärssumine, astmahoog tundlikel patsientidel, ähmane nägemine,
kahelinägemine, silmatõmblused, nahakihelus ja erinevad nahalööbed.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1-l inimesel 10 000-st):
krambihoog (väga suurte annuste puhul), kopsuturse, sapiteede spasm, süsteemsed allergilised
reaktsioonid, käte ja jalgade tahtele allumatud kiired korduvad tõmblused.

Doltard võib põhjustada ka halvatuslikku soolesulgust ja vähenenud libiidot.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas DOLTARD säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Doltard sisaldab

- Toimeaine on morfiinsulfaat. Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 60 mg
morfiinsulfaati.
- Teised abiained on hüdroksüetüültselluloos, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat,
hüdroksüpropüülmetüültselluloos, polüvidoon, propüleenglükool, talk.
Värvained: indigotiin E 132 ja titaandioksiid E 171.

Kuidas Doltard välja näeb ja pakendi sisu

Sinine kumera pinnaga tablett.
20 tabletti blisterpakendis ja väliskarbis.

Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS
Jaama 55B, 63308 Põlva, Eesti
Telefon: +372 79 98 100

Tootja

Takeda Pharma A/S
Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde, Taani


Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2013




Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Doltard 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid
Doltard 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 30 mg (kollane tablett) või 60 mg
(sinine tablett) morfiinsulfaati.

INN: Morphini sulfas
Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoosmonohüdraat.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Tugev valu.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud

Annustamine tuleb kohandada vastavalt valu tugevusele ja patsiendi reageerimisele ravile.
Soovitatav algannus: 30...100 mg kaks korda ööpäevas.

Annus patsiendile, kes ei ole varem morfiin-ravi saanud, on 30 mg ööpäevas, vajadusel
rohkem.
Üleminekul kiire toimega suukaudselt preparaadilt depoopreparaadile jäetakse ööpäevane
morfiiniannus muutmata. Depoopreparaati manustatakse võrdsetes kogustes 2 korda
ööpäevas. Üleminekul parenteraalselt morfiinilt depoopreparaadile soovitatakse ööpäevast
morfiiniannust suurendada 2...6 korda, et kompenseerida väiksemat biosaadavust suukaudsel
manustamisel.
Halvas üldseisundis ja alakaaluliste patsientide korral on soovitatav algannust vähendada.
Depoopreparaat ei toimi ägedate valude ja läbimurdevalude korral.

Lapsed
Lastele on morfiini algannuseks vähktõvest põhjustatud tugeva ja ravile raskesti alluva valu
korral 0,2...0,8 mg/kg iga 12 tunni järel. Vajadusel tuleb annuseid kohandada.
Vastsündinutel ja väikestel lastel tuleb morfiini kasutada ettevaatusega, kuna nad võivad olla
opioididele tundlikumad.

Maksapuudulikkusega patsiendid
Eliminatsiooni poolväärtusaeg on maksapuudulikkusega patsientidel (nt tsirroosi puhul)
pikenenud. Seetõttu tuleb maksapuudulikkusega patsientidele morfiini manustada
ettevaatusega ja annustamise intervalle võib pikendada.

Neerupuudulikkusega patsiendid
Morfiin muutub maksas ainevahetuse käigus inaktiivseteks metaboliitideks, mis eritatakse
neerude kaudu. Kuna metaboliiti morfiin-6-glükoroniid peetakse aktiivseks, siis kroonilise
neerupuudulikkusega patsientidel soovitatakse morfiini annust vähendada. Keskmise
raskusega neerupuudulikkuse puhul (GFR 10...50 ml/min) peaks manustama 75%
tavaannusest tavaliste intervallidega ja raske neerupuudulikkusega patsiendid (GFR vähem
kui 10 ml/min) peaksid saama tavaannusest 50% tavaliste intervallidega.

Eakad
Eakatel tuleks algannust vähendada ja annust tiitrida iga patsiendi puhul individuaalselt kuni
soovitud terapeutilise vastuse saamiseni. Kuna eakatel on morfiini elimineerumine
organismist aeglasem kui noortel, võib vajalik olla ka päevase kogudoosi vähendamine
eakatel, kes saavad korduvaid morfiini annuseid.

Operatsioonijärgne valu
Täiskasvanule ja eakale patsiendile ei soovitata manustada Doltard tablette 24 tunni jooksul
pärast operatsiooni. Edasine morfiini manustamine peab toimuma arsti järelvalvel:
(a) patsientidele kehakaaluga kuni 70 kg manustatakse 20 mg iga 12 tunni järel.
(b) patsientidele kehakaaluga üle 70 kg manustatakse 30 mg iga 12 tunni järel.
Vajadusel võib manustada täiendavalt parenteraalset morfiini, jälgides hoolikalt morfiini
koguannust (arvestada tuleb Doltard tablettidest vabaneva morfiini pikenenud toimeajaga).
Nagu kõiki teisi morfiini suukaudseid preparaate tuleb ka Doltard tablette kasutada eriti
ettevaatlikult "ägeda kõhu" ja järgneva kõhuõõne kirurgia korral.

Lastele ei soovitata morfiini operatsioonijärgse valu vaigistamiseks kasutada.
Toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette ei tohi katki närida.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või teiste opioidide või lõigus 6.1 loetletud abiaine(te) suhtes.
Hingamise depressioon, raske bronhiaalastma.
Paralüütiline iileus, gastrointestinaalne obstruktsioon.
Peavigastus.
Ärevusseisundid alkoholi või uinuteid kasutanud patsientidel.
Hingamisteede obstruktiivne haigus.
Äge maksahaigus.
Monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorite samaaegne kasutamine või kuni kaks nädalat
pärast MAO inhibiitorite kasutamise lõpetamist (vt lõik 4.5). Morfiini tablette ei soovitata
kasutada lastel operatsioonijärgse valu korral.
Rasedus ja imetamine.
Doltard tablette ei soovitata manustada enne operatsiooni.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Doltard on morfiini-tüüpi opioidretspetorite agonist, ja nagu teised tugevad opioidid võib ka
morfiini puhul esineda nii legaalset kui illegaalset kuritarvitamist.

Annuse vähendamine võib olla vajalik:
• neeru ja/või maksapuudulikkusega patsientidel (vt lõik 4.2);
• eakatel patsientidel (vt lõik 4.2);
• patsientidel, kes saavad teisi kesknärvisüsteemi (KNS) depressante (vt lõik 4.5);
• vastsündinutel ja väikelastel (vt lõik 4.2), kuna nad võivad olla vastuvõtlikumad
morfiini toimele, eriti hingamist pärssivale toimele;
• hüpotüreoidismi ja adrenokortikaalse puudulikkusega patsientidel;
• prostata hüpertroofiaga patsientidel;
• šokiga patsientidel.

Ettevaatusabinõud:
Morfiini tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel esineb:
• hingamisfunktsiooni langus;
• intrakraniaalse rõhu tõus;
• kodade laperdus või muud supraventrikulaarsed tahhükardiad;
• äge kõhuvalu;
• või keda ravitakse opioidi agonistidest/antagonistidest analgeetikumidega (vt lõik
4.5).


Samuti on ettevaatus vajalik, kui patsiendil on anamneesis esinenud krambid, põletikuline
soolehaigus, myastenia gravis, pankreatiit, hüpotensioon ja hüpovoleemia.

Opiaatide ordineerimisel vanuritele tuleb arvestada ealist neerukliirensi vähenemist.
Vaatamata sellele võib piisav valuvaigistav annus olla sama suur kui noorematel patsientidel.
Opiaatide kasutamine lastel on vajalik väga harva ja selle üle otsustab arst.

Morfiini korduv ebaõige kasutamine võib viia ravimi kuritarvitamiseni ja sõltuvuse tekkeni.
Opioidanalgeetikumide pikaajaline kasutamine võib põhjustada füüsilise sõltuvuse teket. Kui
opioidi manustamine järsku lõpetada või manustada opioidi antagoniste, võib ilmneda
võõrutussündroom.
Psüühilise sõltuvuse risk opiaatide kasutamisel meditsiinilistel näidustustel on väike ja
lühiajalise ravi puhul puudub. Sõltuvuse teke ei ole oluline haiguse terminaalstaadiumis.

Alkoholi ja Doltard tablettide samaaegne kasutamine võib suurendada Doltard tablettide
kõrvaltoimeid; samaaegset kasutamist tuleks vältida.

Doltard tabletid sisaldavad laktoosmonohüdraati. Harvaesineva päriliku fruktoositalumatuse,
galaktoositalumatuse, galaktoseemia või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei
tohi seda ravimit kasutada.

Morfiini avastamisel uriinis dopingukontrollil sportlane diskvalifitseeritakse.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

MAO inhibiitorite ja morfiini samaaegsel manustamisel võib esineda hüpotensioon ja KNS-i
ning hingamist pärssiva toime tugevnemine (vt. lõik 4.3).
Opiaadid potentseerivad neuroleptikumide ja bensodiasepiinide, samuti anesteetikumide,
lihasrelaksantide ja antihüpertensiivsete ravimite toimet.
Barbituurhappe derivaadid potentseerivad opiaatide poolt esilekutsutud teadvushäireid ja
hingamise depressiooni.
Alkohol võib tugevdada Doltard tablettide farmakodünaamilisi toimeid; samaaegset
kasutamist tuleks vältida.
Tuberkuloosivastased ravimid rifampitsiin ja rifapentiin indutseerivad tsütokroom P450 3A4
ensüüme ja seega võib väheneda morfiini ja selle metaboliit morfiin-6-glükoroniidi
plasmakontsentratsioon (nii AUC kui Cmax). Rifampitsiin vähendab morfiini analgeetilist
toimet tunduvalt.
KNS-i depressandid (barbituraadid, bensodiasepiinid, tsentraalselt toimivad lihasrelaksandid,
teised opioidanalgeetikumid, fenotiasiinid) pärsivad KNS-i funktsioone. Kasutamisel koos
morfiiniga võib tekkida hingamissüsteemi pärssumine, hüpotensioon, sedatsioon või kooma
(vt lõik 4.4).
Teiste opioidanalgeetikumide manustamisel koos morfiiniga võivad esineda KNS-i ja
hingamisteede pärssimisest tulenevad toimed, nt hüpotensioon, sedatsioon, kooma (vt lõik
4.4).
Antatsiidide samaaegne kasutamine võib põhjustada morfiini oodatust kiiremat vabanemist;
seetõttu peab nende ravimite manustamise vahe olema vähemalt kaks tundi.
Tsimetidiin pärsib morfiini metabolismi.
Klomipramiin ja amitriptülliin suurendavad morfiini valuvaigistavat toimet, mis võib olla
osaliselt tingitud biosaadavuse suurenemisest.
Opioidide agonistide/antagonistide kuritarvitamisel võivad tekkida opioidide võõrutusnähud
retseptorite konkureeriva blokeerimise tõttu (vt lõik 4.4).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Morfiini terapeutilise annuse kasutamine raseduse ajal tõenäoliselt ei tekita olulisi
teratogeenseid riske, kuid pole piisavaid andmeid tõestamaks, et riski pole. Raseduse ajal
kroonilist ravi saanud emadel sündinud vastsündinutel on täheldatud sageli võõrutusnähte.
Kasutamine sünnituse ajal: morfiin läbib platsentaarbarjääri ja võib vastsündinul põhjustada
hingamise ja psühho-füsioloogiliste funktsioonide pärssumist. Vajalik võib olla elustamine.
Morfiini tuleb kasutada ettevaatusega.

Imetamine
Morfiin eritub rinnapiima, saavutades umbes 3 korda suurema kontsentratsiooni kui
plasmas.Morfiin võib imikul põhjustada hingamishäireid ja bradükardiat. Rinnaga toitmise
ajal ravimit kasutada ei tohi.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Doltard omab tugevat toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Seda on oodata
eriti ravi alguses, pärast annuse muutmist ja seoses alkoholi või rahustite kasutamisega.

4.8. Kõrvaltoimed

Väga sage (>1/10); Sage (>1/100 kuni <1/10); Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100); Harv
(>1/10 000 kuni <1/1000); Väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate
andmete alusel).
Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Doltard'i kasutamise suurim oht on hingamise pärssumine, väiksem on vereringe pärssumise
oht. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on kõhukinnisus ja iiveldus. Morfiini manustamisel
võib sageli tekkida unisus, peapööritus ja sedatsioon. Ravi jätkamisel nimetatud kõrvaltoimed
(välja arvatud kõhukinnisus) tavaliselt lahenevad.

Närvisüsteemi häired
Sage:
unisus, peapööritus, sedatsioon.
Aeg-ajalt:
hingamisdepressioon KNS retseptorite inhibeerimise tõttu, uimasus, eufooria,
ärevus, nõrkus, peavalu, ärrituvus, treemor, koordineerimata lihasliigutused, krambid,
meeleolu muutused, nägemused, lihaste jäikus, mööduvad hallutsinatsioonid ja
desorientatsioon, nägemishäired, unetus, intrakraniaalse rõhu tõus.
Väga harv:
suured annused võivad põhjustada KNS erutatust ja selle tulemusel võivad
tekkida krambid.

Südame ja vaskulaarsed häired
Harv:
hüpotensioon, hüpertensioon, bradükardia, tahhükardia, palpitatsioonid,
näopunetus, südamepuudulikkus.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Harv:
hingamise pärssumine, astmahood tundlikel patsientidel.
Väga harv:
kopsuturse.

Seedetrakti häired
Sage:
kõhukinnisus, iiveldus, oksendamine.
Aeg-ajalt: suukuivus.
Võib tekkida paralüütiline iileus.

Maksa ja sapiteede häired
Väga harv:
sapiteede spasm.

Neerude ja kuseteede häired
Sage: uriini retentsioon.


Rasedus, sünnitusjärgsed ja perinataalsed seisundid
Aeg-ajalt:
morfiini saanud emadel sündinud vastsündinutel on täheldatud
ärajätusümptomeid (rahutus, oksendamine, suurenenud isu, ärrituvus, hüperaktiivsus,
värisemine, ninakinnisus, krambid, kriiskav nutt).

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Vähenenud libiido.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Harv:
kihelus, urtikaaria ja teised nahalööbed.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Väga harv:
doosist võltuv müokloonus.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Aeg-ajalt:
psühholoogiline ja füüsiline sõltuvus, higistamine.
Harv:

perifeersed tursed (mööduvad pärast ravi lõpetamist), külmavärinad, üldine
nõrkus kuni minestuseni.
Väga harv:
anafülaktiline reaktsioon.

Silma kahjustused
Sage:
mioos.
Harv:
ähmane nägemine, nüstagm, kahelinägemine.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Morfiini suures koguses üleannustamisel on kirjeldatud järgmisi sümptomeid: ahenenud
pupillid, hingamise depressioon, erakordselt tugev unisus kuni stuupori ja koomani,
hüpotensioon, skeletilihaste nõrkus, külm ja higine nahk ja mõnikord ka bradükardia. Raske
üleannustamise korral, peamiselt intravenoosselt, võib esineda ka apnoe, tsirkulatoorne
kollaps, südame seiskumine ja surm.

Ravi:
Esmajärjekorras tuleb pöörata tähelepanu vabade hingamisteede säilitamisele, vajadusel tuleb
rakendada abistavat või juhitavat hingamist.
Raviks kasutatakse morfiini antidooti naloksooni. Üleannustamise korral manustatakse 0,8
mg naloksooni veeni. Vajadusel korrata 2...3 minutiliste intervallidega või infusioonina, mis
sisaldab 2 mg naloksooni 500 ml 0,9% naatriumkloriidi- või 5% dekstroosilahuses (0,004
mg/ml).
Infusioonikiiruse valimisel tuleb arvestada eelnevate infusioonilahuste annuseid ja see peab
olema kooskõlas patsiendi reaktsiooniga infusioonile.
Tühjendada magu. Maoloputuseks sobib 0,02% kaaliumpermanganaadi lahus. Vajadusel
toetada hingamist ja säilitada vedeliku ja elektrolüütide taset.
Doltard tablettide kohta peab arst teadma, et soolde jäänud tabletid jätkavad veel mitme tunni
jooksul morfiinsulfaadi vabastamist.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: looduslikud oopiumi alkaloidid, ATC-kood: N02AA01

Morfiin on opioidne valuvaigisti, mis seondub stereospetsiifiliste opioidretseptoritega
(peamiselt μ-retseptoritega, vähem δ-retseptoritega) kesknärvisüsteemi erinevates
piirkondades, mis kontrollivad valuaistingu vastuvõtmist ja emotsionaalset vastust valule.
Morfiinil on ka otsene toime sooleseina närvipõimikutele, põhjustades kõhukinnisust.
Morfiini muud toimed kesknärvisüsteemile on iiveldus, oksendamine ja antidiureetilise
hormooni vabastamine.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Depootablettide (monodepoo) valmistamisel on kasutatud erilist farmatseutilist tehnoloogiat,
mistõttu imendumine toimub pikema aja jooksul.
Morfiin imendub suukaudsel manustamisel väga hästi, kuid läbib esmast maksapassaaži,
mille tulemusena morfiini biosaadavus suu kaudu manustamisel on 20...60%.
Morfiin jaotub kogu organismis, peamiselt parenhümatoossetes organites, vähem ajus ja
lihastes. Morfiin läbib hematoentsefaalse barjääri, platsentaarbarjääri ja eritub rinnapiimaga.
Umbes 35% on seotud valkudega.
Morfiini maksimaalne kontsentratsioon vereseerumis saabub umbes 4 tundi pärast
sissevõtmist. Poolväärtusaeg vereseerumis on 2...3 tundi. Toime kestab umbes 12 tundi.
Maksas ja seedetraktis suurem osa morfiinist konjugeeritakse glükuroonhappega, mille
tulemusel tekivad morfiin-3-glükoroniid ja morfiin-6-glükoroniid, millest viimane peaks
toetama morfiini analgeetilist toimet. Morfiin-3-glükoroniid võib aga muuta morfiini ja
morfiin-6-glükoroniidi analgeetilise toime vastupidiseks ja võib olla ka paradoksaalse valu
põhjuseks, mis esineb mõnedel patsientidel, kes saavad raviks morfiini. Aktiivseteks
metaboliitideks on veel normorfiin, kodeiin ja morfiini eeterlik sulfaat.
Kuni 10% morfiini doosist eritub konjugeeritult sapi kaudu väljaheitega, ülejäänud osa eritub
uriiniga peamiselt konjugeeritud kujul. Umbes 90% kogu morfiinist eritub 24 tunni jooksul,
kuid uriinist on võimalik leida jälgi ka hiljem kui 48 tunni pärast.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsetes hiirtega ilmnesid teratogeensed toimed inimestel kasutatavatest annustest
mitmeid kordi suuremates annustes. Uuringute tulemuste olulisus inimkontekstis ei ole teada.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Hüdroksüetüültselluloos, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat,
hüdroksüpropüülmetüültselluloos, polüvidoon, propüleenglükool, talk. Värvained: Indigotiin
E 132 (60 mg tabletid), riboflaviin E 101 (30 mg tabletid) ja titaandioksiid E 171 (30 ja 60 mg
tabletid).

6.2. Sobimatus


Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kollane (30 mg) või sinine (60 mg) kumera pinnaga tablett.
Doltard 30 mg, 20 tabletti blisterpakendis ja väliskarbis.
Doltard 60 mg, 20 tabletti blisterpakendis ja väliskarbis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS
Jaama 55B, 63308 Põlva, Eesti

8. Müügiloa number

Doltard 30 mg: 170797
Doltard 60 mg: 170897

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 09.051997
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25.05.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2013