DIPHERELINE 3,75 MG

Toimeained: triptoreliin

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti

Ravimi tugevus: 3,75mg 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DIPHERELINE 3,75 MG ja milleks seda kasutatakse

Diphereline 3,75 mg on loodusliku gonadotropiini vabastajahormooni analoog.
Diphereline 3,75 mg kasutatakse:
- lokaalselt levinud eesnäärmevähi ainsa ravina või lisaks kiiritusravi korral - - metastaseerunud eesnäärmevähi raviks;
- genitaalse ja ekstragenitaalse endometrioosi (I kuni IV staadium) korral;
- emaka müoomide raviks enne müomektoomiat või kui kirurgiline ravi ei ole võimalik;
- varase puberteedi (enne 8.-ndat eluaastat tüdrukutel ja enne 10.-ndat eluaastat poistel) korral;
- naiste viljatuse korral - ovulatsiooni indutseerimiseks kombinatsioonis teiste
gonadotropiinidega, millele järgneb kunstliku viljastamise protseduur ja embrüo ülekanne.

2. Mida on vaja teada enne DIPHERELINE 3,75 MG võtmist


Ärge kasutage Diphereline 3,75 mg:
- Kui te olete toimeaine triptoreliin või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.
- Kui te olete rase või toidate last rinnaga

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Diphereline 3,75 mg kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Diphereline 3,75 mg kasutavatel patsientidel on esinenud depressiooni, mis võib olla tõsine. Kui teid
ravitakse Diphereline 3,75 mg ja teil esineb meeleolu langus, pöörduge arsti poole.

Meestel:
- Kui te kasutate verd vedeldavaid ravimeid võib süstekohal tekkida verevalum.
- Ravi alguses suureneb testosteroonisisaldus veres, mistõttu võivad vähiga seotud sümptomid
halveneda
Võtke ühendust oma arstiga, kui see juhtub. Arst saab sümptomeid leevendada, andes teile anti-
androgeene.Esimeste ravinädalate jooksul Diphereline 3,75 mg-ga nagu ka teiste GnRH analoogidega, on
üksikutel juhtudel esinenud seljaaju kompressiooni või kuseteede takistust (urineerimise ajal). Arst
jälgib teid ja annab teile ravimeid, kui see peaks juhtuma. Pärast kirurgilist kastratsiooni ei vähenda
triptoreliin testosteroonitaset veres ja seega ei kasutata triptoreliini raviks pärast orhidektoomiat.
Hüpofüüsi gonadotropiini sekretsiooni diagnostilised testid ravi ajal või pärast ravi lõppu Diphereline
3,75 mg-ga võivad olla eksitavad.

Täiskasvanutel võib gonadotropiini vabastajahormooni analoogide pikaajaline kasutamine põhjustada
luukoe kadu ja suurendada osteoporoosi riski, eriti kui te tarvitate ohtralt alkoholi, suitsetate või teie
perekonna anamneesis on osteoporoosi juhtumeid (luude hõrenemine), kui te ei söö korralikult või
kasutate krambivastasid ravimeid (epilepsia või krambihoogude vastu) või kortikosteroide (steroide).
Kui teil on probleeme luudega, nagu osteoporoos, peate sellest rääkima oma arstile. See võib
mõjutada arsti otsust, kuidas ta teid ravima hakkab. Kui teil on suhkurtõbi või südameprobleemid,
rääkige sellest oma arstile.

Kui teil on ükskõik, milline südame- või veresoonkonna probleem, kaasaarvatud probleem
südamerütmiga (arütmia) või kui teid ravitakse nende seisundite tõttu , teavitage sellest oma arsti.
Südame rütmihäired võivad süveneda Diphereline 3,75 mg kasutamisel.

Kui teil on hüpofüüsi healoomuline kasvaja, millest te ei olnud varem teadlik, võib see ravi ajal
Diphereline 3,75 mg-ga ilmsiks tulla. Sümptomiteks sel juhul on äkiline peavalu, nägemisprobleemid
ja silmade halvatus.

Naistel:
Täiskasvanutel võib GnRH analoogide pikaajaline kasutamine põhjustada luude hõrenemist, eriti kui
te tarvitate ohtralt alkoholi, suitsetate või teie perekonna anamneesis on osteoporoosi juhtumeid
(seisund, mis mõjutab teie luude tugevust), kui te ei söö korralikult või kasutate krambivastasid
ravimeid (epilepsia või krambihoogude vastu) või kortikosteroide (steroide). Kui teil on probleeme
luudega, nagu osteoporoos, peate sellest rääkima oma arstile. See võib mõjutada arsti otsust, kuidas
ta teid ravima hakkab.
Esimesel ravikuul võib teil esineda verejooksu tupest. Pärast seda menstruatsioon tavaliselt lakkab.
Rääkige arstile, kui teil esineb verejooks pärast esimest ravikuud. Menstruatsioon taastub 2 kuni 3
kuud pärast viimast süstet. Mittehormonaalset kontratseptsiooni peate kasutama alates esimesest
ravikuust kuni 1 kuu pärast viimast süstet, juhul kui teid ei ravita viljatuse probleemide tõttu.

Lastel:
Algne munasarjade stimulatsioon võib põhjustada tüdrukutel vähest veritsust tupest.
Rääkige arstile kui teil on progresseeruv ajukasvaja.
Kui mõni nimetatud probleem teid puudutab, rääkige sellest oma arstile.


Muud ravimid ja Diphereline 3,75 mg

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.
.
Diphereline 11,25 mg võib avaldada koostoimet mõnede südamerütmihäirete korral kasutatavate
ravimitega (nagu kinidiin, prokaiinamiid, amiodaroon ja sotalool) või võib suurendada südamerütmi
probleeme, kui seda kasutada koos mõnede teiste ravimitega (nagu metadoon (kasutatakse
valuvaigistamiseks ja ravimsõltuvuse võõrutusravis), moksifloksatsiin (antibiootikum), või koos
antipsühhootiliste ravimitega raskete psüühikahäirete ravimisel).

Meestel :Kuna testosterooni taset alandavad ravimid võivad mõjutada südame rütmi, peab teie arst
ettevaatlikkusega suhtuma teie poolt niisuguste ravimite kasutamisse, mis võivad mõjutada südame
rütmi (nagu kinidiin, prokaiinamiid, amiodaroon, sotalool).

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Ravimit ei tohi raseduse ja imetamise ajal kasutada.
Ärge kasutage Diphereline 3,75 mg kui te soovite rasestuda (välja arvatud juhul, kui triptoreliin ei ole
osa viljatusravi programmist).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Te võite tunda peapööritust, väsimust või teil võivad tekkida nägemisprobleemid nagu ähmane
nägemine. Need on ravimi või teie haiguse võimalikud kõrvaltoimed. Kui te kogete mõnda nimetatud
toimet ei tohi juhtida autot ega käsitseda masinaid.

3. Kuidas DIPHERELINE 3,75 MG võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Tavaline annus on 1 lihasesisene süste iga 28 päeva järel.Ravimi täpse annuse määrab arst.
Lastel: annus määratakse vastavalt kehakaalule.
Lastele kehakaaluga üle 30 kg: 3,75 mg Diphereline’i 1 lihasesisene süste iga 28 päeva järel.
Lastele kehakaaluga 20 kuni 30 kg: 2/3 Diphereline 3,75 mg-st manustada lihasesiseselt iga 28 päeva
järel, s.t. manustada kaks kolmandikku (mahuliselt) valmissegatud suspensioonist.
Lastele kehakaaluga alla 20 kg: 0,5 Diphereline 3,75 mg, st manustada pool (mahuliselt)
valmissegatud suspensioonist lihasesiseselt iga 28 päeva järel.

Kui teil on tunne, et Diphereline toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Diphereline 3,75 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Paljud kõrvaltoimed on põhjustatud testosteroonitaseme muutusest organismis nagu kuumahood,
impotentsus ja libiido langus.
Harva võib esineda allergilist reaktsiooni. Rääkige oma arstile viivtamatult kui teil tekivad
niisugused sümptomid nagu neelamis-ja/või hingamisraskused, huulte, näo-, kõri- või keeleturse,
lööve.

Kõrvaltoimed meestel:
Väga sage (esineb rohkem kui ühel patsiendil 10-st):
- kuumahood
- nõrkus
- liigne higistamine
- seljavalu
- surin ja "nõelad" jalgades
Sage (esineb rohkem kui ühel patsiendil 100 -st)
- iiveldus
- väsimus, punetus, turse ja/või valu süstekohas, lihas-ja luuvalu, valu kätes ja jalgades, tursed
(vedeliku kogunemine kudedesse)
- peapööritus, peavalu- impotentsus, libiido kadumine
- depressioon, meeleolu kõikumised
Aeg-ajalt (esineb rohkem kui ühel patsiendil 1000 -st):
- kohin kõrvus (tinnitus)
- kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhulahtisus, oksendamine
- uimasus, värisemine, unisus, valu
- mõnede vereanalüüside tulemuste kõrvalekalded normist (kaasa arvatud maksafuntsiooni testid)
- kehakaalu tõus
- podagra (äge valu ja turse liigestes, suures varbas)
- söögiisu tõus
- liigesvalu, lihaskrambid, lihasnõrkus, lihasvalu
- kehakaalu vähenemine
- tundetus või tuimus
- unetus, ärrituvus
- rinnanäärmete suurenemine meestel, valu rinnanäärmetes, munandite mõõtmete vähenemine,
valu munandites
- hingamisraskused
- akne, kiilanemine, sügelus, lööve
- kõrge vererõhk
Harv (esineb rohkem kui ühel patsiendil 10 000 -st):
- naha punetus
- suhkurtõbi
- tasakaaluhäired
- ebanormaalne tunne silmades, ähmane nägemine või nägemishäired
- täiskõhutunne, puhitus, suukuivus, maitsehäired
- rinnavalu
- raskused seismisel
- gripilaadsed sümptomid, palavik
- ülitundlikkusreaktsioonid, anafülaktiline reaktsioon (tõsine allergiline reaktsioon, mis võib
põhjustada peapööritust või hingamisraskust)
- nina-/kurgupõletik
- kehatemperatuuri tõus
- kehakaalu vähenemine
- liigeste jäikus, liigeste turse, lihasluukonna jäikus, osteoartriit
- mälukaotus
- segasus, vähenenud aktiivsus, heaolu- või ülevustunne
- ejakulatsiooni raskused
- õhupuudus lamamisel
- villid
- ninaverejooks
- madal vererõhk
On andmeid ka üldise ebamugavustunde ja muutuste kohta EKG-s (QT intervalli pikenemine).

Kui teil on hüpofüüsi healoomuline kasvaja, millest te varem ei olnud teadlik, siis võidakse see
avastada ravi käigus Diphereline 3,75 mg-ga.
Sümptomite hulgas on äkiline peavalu, nägemisprobleemid ja silmalihaste halvatus.
Patsientidel, keda ravitakse Diphereline 3,75 mg võib esineda vere valgeliblede arvu suurenemist
nagu ka teiste GnRH analoogide puhul.

Kõrvaltoimed naistel:
Paljud kõrvaltoimed on põhjustatud östrogeenide taseme muutusest organismis.
Väga sage: peavalu, libiido langus, meeleolu muutused, unehäired, valu seksuaalvahekorra ajal või
pärast seda, valuperioodid, genitaalverejooks, tupevalu, tupekuivus, liighigistamine ja kuumahood.
Sage: rindade valulikkus, lihaskrambid, liigeste valulikkus, kehakaalu tõus, halb enesetunne,
depressioon, valu või ebamugavustunne alakõhus, punetus, valu ja/või põletik süstekohas.Lisaks on esinenud kõrvaltoimeid nagu oksendamine, ninaverejooks, üldine ebamugavustunne,
vererõhu tõus, lihasnõrkus ja lihasvalu, segasus, peapööritus, „äraoleku“ perioodid, huulte, näo-,
kõri- ja/või keeleturse, nahalööve, hingamisraskused, ebanormaalne tunne silmades ja/või
nägemishäired.

Viljatuse ravi ajal võivad gonadotropiinid koos triptoreliiniga põhjustada valu alakõhus ja/või
kõhuvalu ning õhupuudust. Kui see peaks juhtuma, rääkige sellest arstile niipea kui võimalik.

Kõrvaltoimed lastel:
Sage: tupeverejooks võib tüdrukutel esineda esimese ravikuu jooksul.
Lisaks on sagedased kõrvaltoimed: süstekoha reaktsioonid (punetus, põletik ja/või valu), peavalu,
kuumahood ja/või ülitundlikkusreaktsioonid.
On andmeid ka kõrvaltoimetest nagu kehakaalu tõus, vererõhu tõus, ähmane või ebanormaalne
nägemine, kõhuvalu ja/või ebamugavustunne, oksendamine, ninaverejooks, halb enesetunne,
lihasvalu, meeleolu muutused, närvilisus ja nahalööve.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas DIPHERELINE 3,75 MG säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Ärge kasutage Diphereline 3,75 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast {kuupäev
PP.KK.AAAA}. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olemjäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diphereline 3,75 mg sisaldab:
Toimeaine on triptoreliin. Üks annus (viaal) süstesuspensiooni pulbrit sisaldab 3,75 mg triptoreliini.
Abiained on:
Pulber: D,L - laktiid-koglükoliidpolümeer, mannitool (E421), naatriumkarmelloos, polüsorbaat-80.
Lahusti: mannitool (E421) ja süstevesi.

Kuidas Diphereline 3,75 mg välja näeb ja pakendi sisu:
Diphereline 3,75 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber (prolongeeritud
toimega 28 päevaks) viaalis + 2 ml ampull lahustiga + süstal + 2 nõela karbis. Süstenõel on
varustatud kaitsega.

Müügiloa hoidja:
Ipsen Pharma
65, quai Georges Gorse
92100 Boulogne Billancourt
Prantsusmaa
Tootja:
IPSEN PHARMA BIOTECH
Parc d'Activités du Plateau de Signes
chemin départemental N° 402, 83870 Signes
Prantsusmaa


Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2015Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile:


KASUTUSJUHEND


1 - PATSIENDI ETTEVALMISTUS
Patsient peab olema kõhuliasendis, tuharanahk desinfitseeritud. Seda tuleb teha esimeses järjekorras,
sest niipea, kui triptoreliin on lahustatud, tuleb see kohe süstida.

2 - SÜSTE ETTEVALMISTAMINE
Mullikeste olemasolu lüofilisaadi pinnal on ravimpreparaadi loomulik välimus.
Võtke karbist välja lahustit sisaldav ampull. Koputage ampulli tipule, et kogu vedelik langeks
ampulli allosasse.
Võtke karbist välja pulbrit sisaldav viaal. Koputage viaalile, et kogu pulber langeks viaali põhja.
Eemaldage viaalilt plastkork.
Asetage nõel süstla otsa. Ärge eemaldage veel nõela kaitset.
Murdke ampulli kael (püstises asendis).Eemaldage nõelalt kaitse. Tõmmake kogu lahusti nõelaga lahustiampullist süstlasse.Suruge nõel läbi kummikorgi vertikaalselt viaali. Kandke lahusti aeglaselt viaali, loputades selle
ülaosa.
Tõmmake nõel lahuse ülaossa. Ärge võtke nõela viaalist välja.
Loksutage viaali ümberpööramata (horisontaalselt) õrnalt kuni ühtlase lahuse saamiseni.


Loksutage kuni olete saanud ühtlaselt homogeense piimja suspensiooni.
Kontrollige osakeste puudumist enne suspensiooni süstlasse tõmbamist (osakeste olemasolul,
loksutage õrnalt kuni täiesti ühtlase suspensiooni saamiseni).
Kui suspensioon on homogeenne, lükake nõel alla ja tõmmake ilma viaali keeramata kogu
suspensioon süstlasse. Viaali põhja jäänud suspensioonijääk tuleb hävitada. Põhjajäänud jäägi koguse
korvab algselt lisatud väike ülehulk.Võtke kinni nõela värvilisest otsast ja eemaldage suspensiooni valmistamiseks kasutatud nõel.
Asetage teine nõel süstla otsa (keerake tugevalt otsa).
Eemaldage nõela kaitse.


3 - SÜSTIMINE
Suruge õhk süstlast välja vahetult enne süstimist.Sadestumise vältimiseks süstige kohe desinfitseeritud tuharalihasesse.

4 - PÄRAST SÜSTIMIST
Visake nõelad ära spetsiaalse karbiga.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

0,1 mg Diphereline'i 1 nahaalune süste päevas 7 päeva jooksul, seejärel 3,75 mg Diphereline ‘i 1
lihasesisene süste 8.-ndal päeval, mida korratakse iga 28 päeva järel (1 kord 4 nädala jooksul).

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

3,75 mg Diphreline'i 1 lihasesisene süste iga 4 nädala järel.

Ravi kestus: vt lõik 5.1.

Ravi triptoreliiniga tuleb jätkata metastaatilise kastratsiooni suhtes resistentse eesnäärmevähiga
patsientidel, kes on kirurgiliselt kastreerimata, keda ravitakse triptoreliiniga ja kellele sobib ravi
androgeeni biosünteesi inhibiitoritega.

Varane puberteet (tüdrukutel enne 8-ndat eluaastat ja poistel enne 10-ndat eluaastat).
Laste ravi triptoreliiniga peab kogu ravi jooksul olema laste endokrinoloogi, lastearsti või varase
puberteedi ravimise kogemustega endokrinoloogi kontrolli all.

Lastele kehakaaluga üle 30 kg: 3,75 mg Diphereline’i 1 lihasesisene süste iga 28 päeva järel.
Lastele kehakaaluga 20 kuni 30 kg: 2/3 Diphereline 3,75 mg-st manustada lihasesiseselt iga 28 päeva
järel, s.t. manustada kaks kolmandikku (mahuliselt) valmissegatud suspensioonist.
Lastele kehakaaluga alla 20 kg: 0,5 Diphereline 3,75 mg - st manustada pool (mahuliselt) valmissegatud
suspensioonist lihasesiseselt iga 28 päeva järel

Endometrioos. Ainult lihasesisene manustamisviis, vastavalt pakendis olevale kasutusjuhendile ei tohi
viaali toimeaine lahustamiseks pöörata ega raputada, kuna mikrosfäärid võivad laguneda ja kummikorgi
sisse jääda, põhjustades toimeaine kadusid.
Ravi tuleb alustada menstruaaltsükli esimese viie päeva jooksul.
Süstete sagedus: 3,75 mg Diphereline’i süste iga 4 nädala järel.
Ravi kestus: sõltub endometrioosi raskusastmest ja funktsionaalsest ja anatoomilisest kliinilisest
väljendusest.
Tavaliselt on ravikuur 4 kuni maksimaalselt 6 kuud. Ravi jätkamine või kordamine triptoreliini või teiste
GnRH analoogidega ei ole lubatud.

Emaka müoomide ravi enne müomektoomiat või kui kirurgiline ravi ei ole võimalik. Manustada ainult
lihasesiseselt. Ravi tuleb alustada menstruaaltsükli esimese viie päeva jooksul. Süstete sagedus: 3,75 mg
Diphereline’i süste iga 4 nädala jooksul.
Ravi kestuseks soovitatakse 3 kuud patsientidele, kellel on järgnevalt plaanis müomektoomia ja 6 kuud
patsientidele, kellel kirurgiline operatsioon ei ole võimalik.

Ovulatsiooni indutseerimine kombinatsioonis teiste gonadotropiinidega, millele järgneb kunstliku
viljastamise protseduur ja embrüo ülekanne: Tavaline annustamisskeem: Diphereline 3,75 mg 1 süste
lihasesse menstruaaltsükli teisel päeval. Kombineerimine gonadotropiinidega peab toimuma pärast
hüpofüüsi desensibiliseerimist (plasma östrogeenide sisaldus väiksem kui 50 pg/ml), tavaliselt 15 päeva
pärast Diphereline’i manustamist.

Manustamisviis
NB! On väga oluline, et prolongeeritud toimega lihasesisene süste tehakse täpses vastavuses
instruktsiooniga. Kõikidest juhtudest, kus ravimit manustab mitte arst ise ja ravimi mittetäieliku
manustamise tõttu on jäänud osa ravimist viaali, tuleb kindlasti teatada raviarstile.

Homogeenne piimjas süstesuspensioon tuleb segada õrnalt loksutades.
Järgnevaid ja patsiendi infolehes kirjeldatud lahustamise juhiseid tuleb täpselt järgida.
Ainult ühekordseks kasutamiseks. Järelejäänud suspensioon tuleb hävitada.
Kasutatud nõelad tuleb ära visata koos karbiga.
Pulber lahustada 2 ml-s mannitooli lahuses. Kasutades üht nõeladest, tõmmata kogu lahusti süstlasse ja
kanda lahusti pulbrit sisaldavasse viaali. Loksutada viaali õrnalt kuni pulber on täielikult lahustunud ja
muutunud homogeenseks piimjaks suspensiooniks. Saadud suspensioon tõmmata tagasi süstlasse.
Vahetada nõel ja süstida suspensioon viivitamatult.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus GnRH (gonadotropiini vabastajahormoon), tema analoogide või lõigus 6.1 loetletud mis
tahes abiainete suhtes või mõne muu ravimi koostisaine suhtes (vt lõik 4.8). Rasedus ja imetamine.
Triptoreliini ei kasutata eesnäärmevähi puhul patsientidel, kellel on sedastatud spinaalkompressioon või
spinaalsed metastaasid.

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Üldised

Täiskasvanutel võib GnRH analoogide pikaajaline kasutamine põhjustada luukoe kadu ja suurendada
osteoporoosi riski. Esialgsed andmed näitavad, et meestel, kellel kasutatakse GnRH agoniste
kombinatsioonis bisfosfonaadiga, võib väheneda luuhõrenemine. Ettevaatlikkusega tuleb kasutada
triptoreliini patsientidel, kellel lisanduvad osteoporoosi riski suurendavad faktorid (krooniline alkoholi
tarbimine, suitsetamine, pikaajaline ravi ainetega, mis soodustavad luuhõrenemist, nagu krambivastased
ained või kortikoidid, osteoporoos perekonna anamneesis, alatoitumus).

Enne ravi alustamist triptoreliiniga peab olema kindel, et patsient ei ole rase.
Harva võib ravi GnRH analoogidega paljastada seniavastamata gonadotroopse ajuripatsi adenoomi. Neil
patsientidel võib tekkida ajurabandus, mida iseloomustab äkiline peavalu, oksendamine, nägemishäired
ja oftalmopleegia.
Patsientidel, keda ravitakse GnRH analoogidega nagu triptoreliin, on suurenenud risk depressiooni
tekkeks, mis võib olla tõsine. Patsiente tuleb sellest ohust teavitada ja neid vastavalt ravida, kui
depressiooni sümptomid peaksid ilmnema. Teadaoleva depressiooniga patsiente tuleb ravi kestel
pidevalt jälgida.
Triptoreliini tuleb diagnoositud luuainevahetushaigusega naistel kasutada ettevaatusega.
Antihüpertensiivset ravi saavatel patsientidel võib osutuda vajalikuks annuste kohandamine.

Eesnäärmevähk:
Triptoreliin, nagu ka teised GnRH analoogid, kutsuvad algul esile mööduva seerumi testosterooni taseme
tõusu ja võimaliku eesnäärme vähiga seotud sümptomite halvenemise ravi esimeste nädalate jooksul.
Et esmast testosterooni taseme tõusu vähendada ja leevendada sümptomite halvenemist, võib ravi algul
kaaluda anti-androgeeni kasutamist.
Vähesel arvul patsientidel võivad ajutiselt halveneda eesnäärme vähiga seotud sümptomid nagu kasvaja
ägenemine ja vähiga seotud valu ajutine tugevnemine (metastaatiline valu), mida saab sümptomaatiliselt
leevendada.
Nagu ka teiste GnRH agonistide puhul, on triptoreliini kasutamise puhul esinenud üksikuid seljaaju
kompressiooni juhte või kuseteede obstruktsiooni. Seljaaju kompressiooni või neerukahjustuse
tekkimisel, tuleb kasutada standardseid ravivõtteid ja äärmuslikel juhtudel kaaluda kohest
orhidektoomiat (kirurgiline kastratsioon).
Esimeste nädalate jooksul jälgida pidevalt lülisamba metastaasidega patsiente, kuna neil on suurenenud
seljaaju kompressiooni risk.
Kusetrakti obstruktsiooniga või selle riskiga patsiente tuleb hoolikalt jälgida.
Pärast kirurgilist kastratsiooni ei mõjuta triptoreliin edasist vere testosterooni taseme langust.
Pikaajaline androgeenide puudus bilateraalse orhidektoomia või GnRH analoogide manustamise
tagajärjel seostub luutiheduse vähenemise riskiga. See võib viia osteoporoosi tekkeni ning suurneb
luumurdude risk.

Pikaajaline androgeene pärssiv ravi võib pikendada QT intervalli. Enne ravi alustamist Diphereline 3,75
mg-ga, peaksid arstid kaaluma, kas ravi kasutegur kaalub üle võimalikke riske patsientide jaoks, kellel
on pärilik pika QT sündroom (vt lõik 4.5) või keda ravitakse samaaegselt ravimitega, mis võivad
pikendada QT intervalli, kaasaarvatud torsade de pointes'i võimendamine.

Lisaks on epidemioloogilisi andmeid, et androgeene pärssiva ravi jooksul võib patsientidel suureneda
metaboolsete häirete (näiteks glükoositalumatus) ja kardiovaskulaarsete haiguste risk.

Andmed ei ole kinnitanud seost GnRH analoogidega ravi ja kardiovaskulaarsetesse haigustesse suremuse
vahel. Metaboolsete häirete või kardiovaskulaarse riskiga patsientide puhul tuleb ravi alustamist GnRH
analoogidega ettevaatlikult kaaluda ja neid patsiente ravi ajal pidevalt jälgida.

Triptoreliini manustamine raviannustes põhjustab gonadotropiini sekretsiooni pärssimist.
Normaalne funktsioon taastub tavaliselt pärast ravi lõppu. Seetõttu on diagnostilised testid GnRH
analoogide ravi ajal ja pärast ravi lõppu eksitavad.

Naistel

GnRH agonistide kasutamine võib põhjustada luuhõrenemist keskmiselt 1% võrra kuus 6 kuud kestva
ravi jooksul. Iga 10%-line luutiheduse langus on seotud kahe- kuni kolmekordse luumurdude riski
tõusuga.
Olemasolevate andmete põhjal võib väita, et enamikul naistel toimub luutiheduse taastumine pärast ravi
lõppemist.

Spetsiifilisi andmeid patsientide osteoporoosi või osteoporoosi riskifaktorite kohta pole (näiteks
krooniline alkoholi tarvitamine, suitsetamine, pikaajaline ravi ainetega, mis soodustavad luuhõrenemist,
nagu krambivastased ained või kortikoidid, osteoporoos perekonna anamneesis, alatoitumus, näiteks
anorexia nervosa).
Kuna on tõenäoline, et luuhõrenemine on neile patsientidele kahjulik, peab ravi triptoreliiniga määrama
individuaalselt ja ravi alustama ainult siis, kui eeldatav kasu kaalub üle võimalikud riskid. Peab
arvestama ka lisameetmetega, et võidelda luuhõrenemise vastu.

Emaka müoomid ja endometrioos
Soovitatud annuses kasutamisel kutsub triptoreliin esile pideva hüpogonadotroopse amenorröa. Kui
verejooks emakast tekib pärast esimest ravikuud, tuleb kontrollida plasma östradioolide taset ja kui see
on alla 50 pg/ml-s, tuleb otsida kaasnevaid orgaanilisi koldeid.
Pärast ravi lõpetamist taastub munasarjade funktsioon ja ovulatsiooni on oodata tavaliselt 2 kuud pärast
viimast süstet. Tavaliselt järgneb sellele menstruatsioon ligikaudu 2 nädala pärast. Mittehormonaalne
kontratseptsioon on vajalik kogu ravi ajal kuni 1 kuu pärast viimast süstet.
Kuna menstruatsioon peab triptoreliinravi ajal lõppema, tuleb patsienti instrueerida, et menstruatsiooni
jätkumise korral teavitaks ta sellest kohe oma arsti. Emaka müoomide ravi korral triptoreliiniga
soovitatakse regulaarselt määrata müoomide suurust. Submukoossete müoomidega patsientidel on ravi
ajal GnRH analoogidega andmeid verejooksude kohta.
Tavaliselt on verejooksud esinenud 6 kuni 10 nädalat pärast ravi alustamist.

Naiste viljatus
Vähestel polütsüstiliste munasarjade sündroomiga patsientidel võib GnRH analoogi ja gonadotropiini
manustamisel märkimisväärselt suureneda folliikulite hulk.
Munasarjade reaktsioon triptoreliinile on individuaalne, samuti võib see erineda mõnevõrra ka ühel ja
samal patsiendil erinevate tsüklite ajal.
Ovulatsiooni induktsiooni tuleb teostada range arstliku järelvalve all regulaarse bioloogilise ja kliinilise
monitooringuga.
Juhul, kui munasarjade reaktsioon on ülemäärane, mis on tingitud triptoreliini ja gonadotropiinide
kasutamisest, on soovitatav katkestada tsükli stimuleerimine gonadotropiini manustamise lõpetamisega.
Neeru - või maksakahjustusega patsientidel on triptoreliini keskmine poolväärtusaeg 7 kuni 8 tundi
võrreldes 3 kuni 5 tunniga tervetel täiskasvanutel. Vaatamata pikenenud ajale ei ole tõenäoline, et
triptoreliin on veres embrüo ülekande ajal.

Varane puberteet
Progresseeruvate ajukasvajatega laste ravimisse tuleb suhtuda ettevaatlikult ja individuaalselt kaaluda
kasu - riski vahekorda.

Tüdrukutel
Algne munasarjade stimulatsioon ja järgnev ravist põhjustatud östrogeenide ärajätusündroom võib
esimesel ravikuul põhjustada tüdrukutel vähest või keskmist veritsust tupest.
Pärast ravi lõpetamist areneb välja puberteet.
Andmed tulevase viljakuse kohta on piiratud. Enamikel tüdrukutest algab regulaarne menstruatsioon
keskmiselt aasta pärast ravi lõppu.
Tuleb välistada pseudo-varane puberteet (gonadaalne või neerupealiste kasvaja või hüperplaasia) ja
gonadotropiin-sõltuv varane puberteet (testikulaarne toksikoos, pärilik Leydig'i raku hüperplaasia).

Tsentraalse varase puberteedi korral võib luutihedus ravi ajal GnRH analoogidega väheneda.
Ravi lõpetamisel luumassi lisandumine jätkub ja luumassi lõplik kogus hilises puberteedis ei ole ravist
mõjustatud.


Pärast GnRH analoogidega ravi lõpetamist võib esineda reieluupea epifüüsi nihestust. Arvatakse, et
östrogeeni madalad konstentratsioonid ravi ajal GnRH analoogidega nõrgestavad epifüüsi plaati.
Kasvukiiruse suurenemine pärast ravi lõpetamist vähendab epifüüsi nihestuse ulatust.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ettevaatlikkusega tuleb suhtuda triptoreliini manustamisse koos ravimitega, mis mõjutavad ajuripatsi
gonadotropiinide sekretsiooni. Sel juhul soovitatakse patsiendi hormonaalset seisundit jälgida.

Kuna androgeene pärssiv ravi võib pikendada QT intervalli, siis triptoreliini samaaegsesse kasutamisse
koos ravimitega, mis teadaolevalt pikendavad QT intervalli või ravimid, mis on võimelised indutseerima
torsade de pointes'i, nagu IA klassi (nagu kinidiin, disopüramiid) või III klassi (nagu amiodaroon,
sotalool, dofetiliid, ibutiliid) arütmiavastased ravimid, metadoon, moksifloksatsiin, antipsühhootilised
ravimid jne, tuleb suhtuda ettevaatlikkusega (vt lõik 4.4).

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Triptoreliini ei tohi kasutada raseduse ajal, kuna GnRH agonistide kasutamine on teoreetiliselt seotud
abordi riski või loote anomaaliatega. Kliinilised andmed triptoreliini ja looteanomaaliate või
lootetoksilisuse seose kohta puuduvad. Mittehormonaalne kontratseptsioon on vajalik kogu ravi ajal kuni
menstruatsiooni taastumiseni.

Imetamine
Triptoreliini ei soovitata kasutada rinnaga toitmise ajal.

Fertiilsus
Enne ravi alustamist fertiilses eas naistel, tuleb rasedus kindlalt välistada.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid väljaselgitamaks triptoreliini mõju autojuhtimisele või masinate käsitsemisele ei ole läbi
viidud.
Juhul, kui patsiendil tekib peapööritus, unisus või nägemishäired (võimalikud ravimist või haigusest
põhjustatud kõrvaltoimed), on autojuhtimine ja masinate käsitsemine ravi ajal keelatud.

4.8 Kõrvaltoimed

Kliiniliste uuringute tulemused:
Üldine talutavus meestel:
Nagu ka ravi korral teiste GnRH analoogidega või pärast kirurgilist kastratsiooni, on kõige sagedasem
kõrvaltoime seotud triptoreliini farmakoloogiliste omadustega nagu esialgne testosterooni taseme tõus,
millele järgneb peaaegu täielik testosterooni sekretsiooni pärssimine.
Need kõrvaltoimed on kuumahood (50%), erektsioonihäired (4%) ja libiido langus (3%).
Alljärgnevalt on loetletud kõrvaltoimed, millel on arvatav seos triptoreliiniga.
Enamik neist on teada kui biokeemilise või kirurgilise kastratsiooni-järgsed kõrvaltoimed.

Kõrvaltoimete klassifikatsioon esinemissageduse järgi: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10),
aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000).

Organsüsteemi
Turuletulek
klass
ujärgsed
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
andmed

≥1% kuni
≥0,1% kuni
≥0,01% kuni

≥10%
<10%
<1%
<0,1%
Vere- ja


Purpur

lümfisüsteemi
häired

Kõrva ja

Tinnitus
Tasakaaluhäired
labürindi
kahjustused

Südame häiredQT intervalli
pikendamine
* (vt lõik 4.4
ja 4.5)
Endokriinsüsteem


Suhkurtõbi
Günekomasti
i häired
a

Silma


Ebanormaalne
Hägune
kahjustused
nägemine
nägemine
nägemishäired

Seedetrakti
Iiveldus
Kõhuvalu
Kõhupuhitus

häired
Kõhukinnisus
Suukuivus
Kõhulahtisus
Maitsehäire
OksendamineÜldised häired ja
Asteenia
Väsimus
Letargia
Rinnavalu
Haiglane
manustamiskoha
Liighigistami Süstekoha
Valu
Seismisraskus
enesetunne
reaktsioonid
ne
punetus
Kangestus
Gripi-laadsed
Süstekoha
Unisus
sümptomid
põletik
Palavik
Valu
süstekohas
Süstekoha
reaktsioon
Süstekoha
turse

Immuunsüsteemi


Anafülaktiline
Ülitindlikkus
häired
reaktsioon
-reaktsioon
Ülitundlikkus

Infektsioonid ja


Nasofarüngiit

infestatsioonid

Uuringud

Suurenenud
Suurenenud
Vererõhu
alaniini
vere aluseline
tõus
aminotransferaa
fosfataas
s
Kehatemperatu
Suurenenud
uri tõus
aspartaat
Kehakaalu tõus
aminotransferaa

Organsüsteemi
Turuletulek
klass
ujärgsed
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
andmed
≥1% kuni
≥0,1% kuni
≥0,01% kuni

≥10%
<10%
<1%
<0,1%
s
Suurenenud
vere kreatiniin
Vere kusihape
suurenenud
Kehakaalu tõus

Ainevahetus-ja

Isutus


toitumishäired
Podagra
Suurenenud
söögiisu

Lihas-skeleti ja
Seljavalu
Lihas-
Artralgia
Liigeste jäikus
Luuvalu
sidekoe
skeleti valu
Lihaskramp
Liigeste turse
kahjustused
Valu
Lihasnõrkus
Lihas-skeleti
jäsemetes
Müalgia
jäikus

Osteoartriit
Närvisüsteemi
Alajäsem
Peapööritus Paresteesia
Mälu häired

häired
paraesteesia
Peavalu


Psühiaatrilised
Depressioo

Segadus
Ärevus ja
häired
n
Unetus
Langenud
segadus
Meeleolu
Ärrituvus
aktiivsus

kõikumised
Eufooria

Reproduktiivse
Erektsiooni
Günaekomastia
Ejakulatsiooni

süsteemi ja
häired
Rindade
häired
rinnanäärme
Libiido
valulikkus

häired
langus
Testikulaarne

atroofia
Testikulaarne
valu
Respiratoorsed,

Düspnoe
Ortopnoe

rindkere ja
mediastiinumi
häired

Naha ja
Liighigistami
Akne
Villid
Angioneuroo
nahaaluskoe
ne
Alopeetsia
tiline turse
kahjustused
Sügelus
Nõgestõbi
Lööve

Vaskulaarsed
Kuumahood

Hüpertensioon
Ninaverejooks

häired

Hüpotensioon


Ravi esimese nädala jooksul pärast esimest süstet põhjustab triptoreliin mööduvat plasma testosterooni
taseme tõusu.
Esialgsest testosterooni taseme tõusust tingituna võib väikesel hulgal patsientidel (≤ 5%) esineda ajutist
eesnäärme vähiga seotud sümptomite halvenemist nagu kuseteede sümptomite ägenemine (2%) ja

metastaatiline valu (5%), mida saab ravida sümptomaatiliselt. Need sümptomid on mööduvad ja kaovad
tavaliselt 1 kuni 2 nädala jooksul.
Üksikutel juhtudel on esinenud metastaasidest tingitud kusejuha obstruktsiooni või seljaaju
kompressiooni sümptomeid. Seetõttu tuleb lülisamba metastaasidega ja/või kusetrakti obstruktsiooniga
patsiente esimeste ravinädalate jooksul tähelepanelikult jälgida (vt. lõik 4.4).
GnRH agonistide kasutamine eesnäärmevähi ravis võib põhjustada luuhõrenemist ning viia osteoporoosi
tekkimiseni ja luumurdude riski suurenemiseni.

Üldine talutavus naistel (vt lõik 4.4)
Östrogeenide taseme languse tulemusel on väga sageli esinenud kõrvaltoimeid (esinevad 10% või
rohkematel naistel) nagu peavalu, libiido langus, unehäired, meeleolu muutus, düspareuunia,
düsmenorröa, genitaalne verejooks, munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom, munasarjade
hüpertroofia, valu alakõhus, kõhuvalu, tupe kuivus, liighigistamine, kuumahood ja asteenia.

Alljärgnevad kõrvaltoimed on arvatavalt seotud triptoreliini kasutamisega.
Enamik neist on teada kui biokeemilise või kirurgilise kastratsiooni järgsed kõrvaltoimed.
Kõrvaltoimete klassifikatsioon esinemissageduse järgi: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10),
aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000).


Organsüsteemi
Harv
Turuletulekujärgsed
klass
Väga sage
Sage
andmed
≥1/1000 -
Teadmata sagedus
≥ 10%
≥1/100 <1/10
<1/100
Seedetrakti häired

iiveldus

Kõhulahtisus
Kõhuvalu
Oksendamine
Ebamugavustunn
e alakõhus
Üldised häired ja

Süstekoha

Palavik
manustamiskoha
punetus
Haiglane enesetunne
reaktsioonid
Süstekoha põletik
Valu süstekohal
Uuringus

Kehakaalu tõus

Kõrgenenud vererõhk
Lihas-skeleti ja

Artralgia

Müalgia
sidekoe
Lihaskrambid
Lihasnõrkus
kahjustused

Närvisüsteemi
Peavalu


Peapööritus
häired

Psühhiaatrilised
Unehäired
Depressioon*
Depressioon*
häired
Meeleolu muutused
*
Ärevus ja segadus
Libiido langus
Reproduktiivse
Düspareuunia
Rindade

Amenorröa
süsteemi ja
Düsmenorröa
valulikkus

rinnanäärme
Genitaalne verejooks
häired
(kaasaarvatud
menorraagia,
metrorraagia)
Libiido langus
Munasarjade
hüperstimulatsioon
Munasarjade
hüpertroofia
Valu alakõhus
Tupe kuivus
Naha ja
Liighigistamine


Angioneurootiline
nahaaluskoe
turse
kahjustused
Sügelus
Lööve
Nõgestõbi
Vaskulaarsed
Kuumahoodhäired
Respiratoorsed,


Düspnoe
rindkere ja
mediastiinumi
häired
Silma kahjustused


Hägune nägemine
Nägemishäired
Kõrva ja labürindi


Tasakaaluhäired
kahjustused
Immuunsüsteemi


Ülitundlikkusreaktsi
häired
oon
*Pikaajalisel kasutamisel. Põhineb sagedusel, mis on ühine kõigile GnRH analoogidele kui terapeutilisele klassile.
** Lühiajalisel kasutamisel. Põhineb sagedusel, mis on ühine kõigile GnRH analoogidele kui terapeutilisele klassile.


Väga sageli (10%) esineb ravi algul endometrioosi sümptomite, kaasaarvatud kõhuvalu ja düsmenorröa
ägenemist, mis on tingitud esmasest pöörduvast plasma östradioolide taseme tõusust. Need sümptomid
on pöörduvad ja tavaliselt kaovad 1 kuni 2 nädala jooksul.
Esimesel kuul pärast esimest süstet võib tekkida genitaalverejooks, kaasaarvatud menorraagia ja
metrorraagia.
Kui ravimit kasutatakse viljatuse ravis kombineeritult gonadotropiinidega, võib tekkida munasarjade
hüperstimulatsiooni sündroom. Võivad tekkida munasarjade hüpertroofia, alakõhuvalu ja/või kõhuvalu.

Üldine talutavus lastel (vt. lõik 4.4)
Kõrvaltoimete klassifikatsioon esinemissageduse järgi: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10),
aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000).

Organsüsteemi
Väga sage
Sage
Harv
Turuletulekujärgsed
klass
andmed
≥ 10%
1/100 <1/10
≥1/1000 -<1/100
Teadmata sagedus
Seedetrakti häiredOksendamine
Kõhuvalu
Ebamugavustunne
alakõhus

Üldised häired ja

Valu

Haiglane enesetunne
manustamiskoha
Punetus
reaktsioonid
Süstekoha punetus
Süstekoha põletik
Valu süstekohal
UuringudKõrgenenud
vererõhk
Kehakaalu tõus

Lihas-skeleti jaMüalgia
sidekoe

kahjustused

Närvisüsteemi

Peavalu


häired

PsühhiaatrilisedEmotsionaalne
häired
labiilsus
Närvilisus

Reproduktiivse

Genitaalverejooks


süsteemi ja
Tupeveritsus
rinnanäärme

häired
Vaskulaarsed

Kuumahood


häired

Respiratoorsed,


Ninaverejooks
rindkere ja
mediastiinumi
häired
Silma kahjustused


Hägune nägemine
Nägemishäired

Naha ja


Angioneurootiline
nahaaluskoe
turse
kahjustused
Lööve
Nõgestõbi
Immuunsüsteemi
Ülitundlikkusreaktsio

Ülitundlikkusreaktsi
hired
on
oonVõimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.4.9 Üleannustamine

Üleannustamisest tingitud kõrvaltoimetest pole teatatud. Kui tegemist on üleannustamisega, rakendada
sümptomaatilisi ravivõtteid.


5.
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: gonadotropiini vabastavate hormoonide analoogid
ATC-kood: L02AE04

Triptoreliin on sünteetiline dekapeptiid, loodusliku GnRH (gonadotropiini vabastajahormoon) analoog.

Toimemehhanism
Kliinilised uuringud ja loomkatsed näitavad, et korduva manustamise tulemusena takistab triptoreliin
pärast lühiajalist stimulatsiooni hüpofüüsi LH (luteiniseeriv hormoon) sekretsiooni, mis põhjustab
meestel seerumi testosterooni ja naistel östradiooli sisalduse vähenemise.

Loomuuringud viitavad ka teisele toimemehhanismile: otsene toime gonaadidele, vähendades
perifeersete GnRH retseptorite tundlikkust.

Farmakodünaamilised toimed
Eesnäärmevähk:
Triptoreliini manustamine võib algselt põhjustada vereseerumis LH ja FSH (folliikulit stimuleeriv
hormoon) taseme tõusu, millega kaasneb algse testosterooni taseme tõus.
Kestval manustamisel langebLH ja FSH produktsioon ning testosterooni sisaldus väheneb kastreeritu
tasemele 2…3 nädala jooksul, püsides sellel tasemel kogu triptoreliini kasutamise vältel.

Ravi algul võib esineda pöörduv happelise fosfataasi aktiivsuse suurenemine.
Ravi võib parandada funktsionaalseid ja objektiivseid sümptomeid.

Lokaalselt levinud eesnäärmevähiga 970 patsiendil (T2c-T4) uuriti III faasi randomiseeritud uuringus,
kas radioteraapia koos lühiajalise androgeeni deprivatsiooni teraapiaga (6 kuud, n = 483) on samaväärne
radioteraapiaga, mis kaasnes pikaajalise androgeeni deprivatsioonraviga (3 aastat, n = 487). Triptoreliini
manustati 62,2% ja teisi GnRH agoniste 37,8%. Uuringut ei eristatud agonisti järgi.

Üldse oli kogu suremus 5 aasta pärast "lühiajalise hormoonravi" ja "pikaajalise hormoonravi" gruppides
vastavalt 19,0% ja 15,2%, riski suhe 1,42 (CI: 95,71% = 1,79; 95,71% CI = [1,09; 1,85], p = 0,65
samaväärsuse seisukohalt ja p = 0,0082 uuringujärgsete testide põhjal erinevate ravirühmade vahel). 5-
aastane suremus, mis oli spetsiifiliselt seotud eesnäärmevähiga " lühiajalise" ja "pikaajalise
hormoonravi" rühmades oli vastavalt 4,78% ja 3,2%, riski suhe 1,71 (95% [1,14 kuni 2,57], p = 0,002).

Uuringujärgse analüüsi tulemused triptoreliini alarühmas on samad, mis teistes uuringu alarühmades,
kus üldine suremus vähenes: riski suhe 1,28; 95,71% CI = [0,89; 1,84]. Uuringujärgsete testide
tulemused vastavalt p = 0,38 ja ravirühmade vaheline erinevus p = 0,08.

Uuring näitab, et kiiritusravi ja pikaajalise androgeeni deprivatsioonravi (3 aastat) kombinatsioon on
eelistatav kiiritusravi ja lühiajalise androgeeni deprivatsioonravi kombinatsioonile (6 kuud).

Metastaatilise kastratsiooni suhtes resistentse eesnäärmevähiga patsientidel on kliinilised uuringud
näidanud androgeeni biosünteesi inhiibitorite (nagu abirateroonatsetaat), ravile GnRH analoogide (nagu
triptoreliin) lisamise kasulikkust.

Varane puberteet:

Hüpofüsaarse gonadotroopse hüperaktiivsuse pidurdamine vähendab pärast LHRH stimulatsioonitesti
LH sisaldust, mis tingib östradiooli või testosterooni (olenevalt soost) sekretsiooni pärssimise ja
parandab kasvu/luulise vanuse suhet ja lõplikku kasvu.

Endometrioos:
Triptoreliini kestev manustamine pärsib östrogeeni sekretsiooni ja võimaldab sel moel ektoopilise
endometrioosi koe puhkeoleku.

Emaka müoom:
Uuringud on näidanud, et triptoreliini kasutamisel vähenevad regulaarselt ja oluliselt emaka müoomi
mõõtmed. Müoom väheneb kõige enam kolmandal ravikuul.
Esimese ravikuu järgselt võib enamikul patsientidel tekkida amenorröa. See võib lahendada ka aneemia
probleemid, mis olid tingitud menorraagiast ja/või metrorraagiast.

Naiste viljatus:
Pikajaline triptoreliini manustamine inhibeerib gonadotropiini sekretsiooni (FSH ja LH). Ravi hoiab ära
vahepealse endogeense LH taseme tõusu, võimaldades parandada follikulogeneesi ja ootsüütide
kvaliteeti (saada paremaid ootsüüte).

5.2 Farmakokineetilised omadused

Imendumine ja jaotumine
Meestel:
Pärast prolongeeritud toimega lihasesisest süstet toimub esialgne toimeaine aktiivne vabanemine, millele
järgneb edasine korrapärane toimeaine vabanemine (C
= 0,32
max
± 0,12 ng/ml), kindlustades ühtlase,
stabiilse triptoreliini vabanemise keskmiselt 46,6 ± 7,1 mikrogrammi/päevas. Mikrokapslite biosaadavus
on ühe kuu jooksul ligikaudu 53%.

Naistel:
Pärast lihasesisest süstet saavutatakse triptoreliini maksimaalne kontsentratsioon veres 2 kuni 6 tundi
pärast süstet, toime maksimum on 11 ng/ml. Ei ole andmeid toimeaine kumuleerumise kohta pärast 6
kuud kestnud kasutamist. Minimaalne tase veres langeb 0,1 ja 0,2 ng/ml. Prolongeeritud toimega
preparaadi biosaadavus on ligikaudu 50%.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilised ohutusandmed, mis baseeruvad traditsioonilistel korduva manustamise toksilisuse,
genotoksilisuse, potentsiaalse kartsinogeense toime ja lootetoksilisuse farmakoloogilistel
ohutusuuringutel, ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.


6.
FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Pulber
D,L - laktiid-koglükoliidpolümeer,
Mannitool (E421),
Naatriumkarmelloos,
Polüsorbaat-80.
Lahusti
Mannitool (E421),
Süstevesi.

6.2 Sobimatus


Ei kohaldata.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

3,75 mg süstesuspensiooni pulber viaalis + ampull lahustiga 1ml + süstal + 2 nõela karbis.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.
Kasutamata suspensioon tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele, kui seda ei süstita kohe pärast
lahustamist.


7.
MÜÜGILOA HOIDJA

Ipsen Pharma
65, quai Georges Gorse
92100 Boulogne Billancourt
Cedex
Prantsusmaa


8.
MÜÜGILOA NUMBER

279299


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.10.1999
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.01.201510. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2015


4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed