DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 MG

Toimeained: diklofenak

Ravimi vorm: rektaalsuposiit

Ravimi tugevus: 100mg 10TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 MG ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidid ja milleks seda
kasutatakse

Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiit on valuvaigistav ja põletikuvastane ravim, mis kuulub
nn mittesteroidsete põletikuvastaste/valuvaigistavate ainete (MSPVA) rühma.

Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiite kasutatakse valu ja reumaatiliste haiguste korral.

2. Mida on vaja teada enne DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 MG võtmist

Mida on vaja teada enne Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiitide kasutamist

Ärge kasutage Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiite
- kui olete diklofenaki või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline
- kui teil on teadaolevalt esinenud astmahooge, ninalimaskestade tursumist või nahareaktsioone
pärast atsetüülsalitsüülhappe või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-d)
kasutamist
- kui teil esineb või on varasemalt esinenud mao-/kaksteistsõrmikuhaavandeid (peptilised
haavandid) või veritsust (vähemalt 2 erinevat kinnitatud haavandumise või veritsuse episoodi)
- kui teil on varasemalt esinenud seedetrakti veritsust või mulgustumist seoses varasema
MSPVA raviga
- kui teil on väljaselgitamata põhjusega vereloome- või hüübimissüsteemi häired
- kui teil esinevad peaajusisesed verejooksud (tserebrovaskulaarsed hemorraagiad) või muud
aktiivsed verejooksud
- raske südamepuudulikkuse korral
- raske maksa- või neerufunktsiooni kahjustuse korral
- kui teil on väljendunud südamehaigus ja/või tserebrovaskulaarne haigus, nt kui teil on olnud
südamelihaseinfarkt, insult, mini-insult (transitoorne isheemiline atakk, TIA) või südame- või
aju veresoonte sulgus või operatsioon selle raviks või šundilõikus sulguse kõrvaldamiseks
- kui teil on või on olnud vereringehäireid (perifeersete arterite haigus)
- raseduse viimasel kolmandikul
- alla 18-aastastel lastel ja noorukitel. Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidid ei ole
sobivad laste ja noorukite raviks, kuna toimeaine kogus on liiga suur.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidid

Seedetrakti häired
Vältida tuleks Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiitide kooskasutamist teiste mittesteroidsete
põletikuvastaste ainetega, sealhulgas nn COX-2 inhibiitoritega (tsüklooksügenaas-2 inhibiitorid).

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kui manustada haigusnähtude kontrolli alla saamiseks piisav, aga
võimalikult väike annus võimalikult lühikese aja vältel.

Eakad patsiendid: ravi mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega on sageli seotud eakatel patsientidel
tekkivate kõrvaltoimetega, eriti seedetrakti veritsuse ja mulgustumisega. Eakate patsientide ravis on
seetõttu vajalik eriti hoolikas jälgimine.

Seedetrakti veritsus, haavandumine ja mulgustumine: Seedetrakti veritsust, haavandumist ja
mulgustumist, sealhulgas eluohtliku seisundi tekkimist on teatatud kõigi MSPVA-tega seoses. Need
ilmnesid igas ravistaadiumis, koos või ilma eelnevate hoiatavate sümptomiteta või tõsiste seedetrakti
juhtudega.
Risk seedetrakti veritsuse, haavandumise või mulgustumise tekkeks tõuseb MSPVA annusest
sõltuvalt, patsientidel, kellel varem on esinenud haavand, eriti koos tüsistustega nagu veritsus või
mulgustumine (vt lõik “Ärge kasutage Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiite”) ja eakatel
patsientidel. Nendel patsientidel tuleks ravi alustada väikseima võimaliku annusega.
Nende patsientide puhul, nagu ka patsientidel, kes saavad lisaks ravi väikses annuses
atsetüülsalitsüülhappega (ASH) või teiste ravimitega, mis võivad suurendada seedetrakti häirete
tekkimise riski, tuleks kaaluda kombinatsioonravi koos mao limaskesta kaitsvate ravimitega (nt
misoprostool või prootonpumba inhibiitorid).

Patsiendid, kellel on varasemalt esinenud seedetrakti kõrvanähtusid, eriti eakad patsiendid, peaks teada
andma igast seedetrakti kõrvaltoimest (iseäranis seedetrakti veritsus), eriti ravi alguses.
Ettevaatus on soovitatud, kui patsiendid saavad samaaegselt ravimeid, mis võivad suurendada
haavandite või veritsuse tekkeohtu, näiteks nagu kortikosteroidid, antikoagulandid nagu varfariin,
selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (kasutatakse ka depressiooni raviks) või
trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid nagu atsetüülsalitsüülhape (ASH) (vt lõik “Muud ravimid ja
Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidid”).

Kui Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiitidega ravi saaval patsiendil tekib seedetrakti
veritsus või haavandid, tuleb ravi katkestada.

MSPVA-d tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on eelnevalt esinenud seedetrakti häireid
(haavandiline jämesoolepõletik, Crohni tõbi), sest nende seisund võib halveneda (vt lõik 4.).

Südame-veresoonkonna häired
Ravimid nagu Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidid võivad olla seotud südamelihase
infarkti või insuldi vähesel määral kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste
võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestust!

Teavitage kindlasti oma arsti enne Diclofenac-ratiopharm 50 mg võtmist:
- kui te suitsetate;
- kui teil on suhkrutõbi (diabeet);
- kui teil on valu rinnus (stenokardia), verehüübimishäired, kõrge vererõhk, tõusnud
kolesterooli- või triglütseriidide tase veres.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
MSPVA-te kasutamisel on väga harva teatatud tõsistest nahakahjustustest koos punetuse ja villide
tekkega, millest mõned koos eluohtliku seisundiga (sh eksfoliatiivne dermatiit, Stevens-Johnsoni
sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs/Lyelli sündroom, vt lõik 4). Suurim risk selliste
reaktsioonide tekkeks on ravi alguses, kuna need ilmnesid enamusel juhtudest ravi esimesel kuul. Kui
ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustus või mõni muu ülitundlikkusreaktsiooni sümptom, katkestage
koheselt Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiitide manustamine ja pöörduge arsti poole.

Lisainfo
Eriline tähelepanu on vajalik:
- kui teil on teatud kaasasündinud vereloomehäired (nt akuutsed indutseeritud porfüüriad)
- kui teil esinevad teatud autoimmuunhaigused (süsteemne erütematoosne luupus ja
sidekoehaiguste segavorm)
- kui teil on esinenud seedetrakti vaevusi
- kui teil on kõrge vererõhk või südamepuudulikkus
- kui teil on neerukahjustus
- kui teil on maksakahjustus
- vahetult pärast suuremaid kirurgilisi operatsioone
- kui teil esineb allergiaid (nt nahareaktsioone teiste ravimite puhul, astma, heinapalavik),
krooniline ninalimaskestade turse või kroonilisi hingamisteede haigusi.
- kui te olete eakas

Väga harvadel juhtudel on täheldatud tõsiseid ägedaid ülitundlikkusreaktsioone (nt anafülaktiline
šokk). Ravi tuleb katkestada esimese ülitundlikkusreaktsiooni ilmnemisel. Sümptomitest olenevalt
peab vajalikke meditsiinilisi protseduure läbi viima vastava väljaõppe saanud personal.

Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidid võivad põhjustada püsivat trombotsüütide
agregatsiooni pärssimist. Verehüübimise häiretega patsiendid vajavad seetõttu tähelepanelikku
jälgimist.

Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiitide pikemaajalisel manustamisel on vajalik maksa- ja
neerufunktsiooni näitajate ning verepildi regulaarne kontroll.

Enne kirurgilist protseduuri tuleks oma arsti või hambaarsti teavitada Diclofenac-ratiopharm 100 mg
rektaalsuposiitide kasutamisest.

Valuvaigistite pikemaajalise kasutamise korral võivad tekkida peavalud, mida ei tohi ravida annuste
edasise tõstmisega. Pidage nõu oma arstiga, kui teil tekib peavalu Diclofenac-ratiopharm 100 mg
rektaalsuposiitide kasutamise ajal!

Üldiselt võib valuvaigistite harjumuslik kasutamine, eriti erinevate valuvaigistite koosmanustamisel,
põhjustada püsivat neerukahjustust ja sellest tingituna ägedat neerupuudulikkust (analgeetikum-
nefropaatia).

Nagu ka teised prostaglandiini sünteesi inhibeerivad ravimid, võib Diclofenac-ratiopharm 100 mg
rektaalsuposiitide kasutamine raskendada rasestumist. Peaksite teavitama oma arsti, kui planeerite
rasestuda või teil on probleeme rasestumisega.

Lapsed ja noorukid
Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidid ei ole sobivad alla 18-aastate laste ja noorukite
raviks, kuna toimeaine kogus on liiga suur.

Muud ravimid ja Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidid
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Samaaegne Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiitide ja digoksiini (südame jõudlust suurendav
aine) kasutamine, fenütoiin (krampide raviks kasutatav aine) või liitium (meeleoluhäirete raviks
kasutatav aine) võivad suurendada nende ravimite taset vereseerumis. Teie arst laseb teil seetõttu anda
vastavad vereanalüüsid. Vajalik on liitiumi taseme jälgimine vereseerumis. Soovitatav on digoksiini ja
fenütoiini taseme jälgimine vereseerumis.

Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidid võivad nõrgestada vedelikku väljutavate ja vererõhku
alandavate ravimite toimet.

Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidid võivad nõrgestada AKE inhibiitorite ja angiotensiin-
2 antagonistide (ained, mida kasutatakse südamepuudulikkuse raviks ja vererõhu alandamiseks)
toimet. Samaaegsel kasutamisel võib edaspidi tekkida suurenenud risk neerufunktsiooni häire tekkeks.

Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiitide kooskasutamine kaaliumit säästvate
diureetikumidega (teatavat tüüpi vedelikuväljutajad) võib viia kaaliumi sisalduse tõusuni
vereseerumis. Teie arst laseb teil seetõttu anda vastavad vereanalüüsid.

Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiitide ning teiste põletikuvastaste ja valuvaigistavate
ravimite, mis kuuluvad mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-d) rühma, kooskasutamine
või kasutamine koos glükokortikoididega võib suurendada seedetrakti haavandumise või veritsuse
tekkeriski.Trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid nagu atsetüülsalitsüülhape ja teatud
antidepressandid (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid/SSRI-d) võivad suurendada
seedetrakti veritsuse tekkeriski.

Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiitide manustamine 24 tunni jooksul enne järgnevat
metotreksaadi manustamist võib viia metotreksaadi kontsentratsiooni tõusuni vereseerumis ning
suurendada selle kõrvaltoimeid.

Ravimid, mis sisaldavad probenetsiidi või sulfinpürasooni (podagra raviks kasutatav aine), võivad
viivitada diklofenaki eritumist. See võib viia diklofenaki kuhjumiseni organismi ning tekitada
kõrvaltoimeid.

Mittesteroidsed põletikuvastased ained (nagu diklofenak) võivad mõjutada antikoagulantide (nagu
varfariin) toimet. Ettevaatusabinõuna on seetõttu soovitatav ravimite kooskasutamise ajal jälgida
koagulantide tastet.

Mittesteroidsed põletikuvastased ained (nagu diklofenak) võivad mõjutada tsüklosporiini neeru
kahjustavat toimet.

On teatatud vere glükoositaseme tõusu üksikjuhtudest pärast diklofenaki manustamist, mis vajasid
diabeediravimi annuse kohandamist. Ettevaatusabinõuna tuleks seetõttu ravimite koosmanustamise
ajal jälgida vere glükoositaset.

Üksikjuhtudel võivad Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiitide ja kinoloon-antibiootikumide
kooskasutamisel tugevneda kinoloon-antibiootikumide kõrvaltoimed (krambid).

Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidid koos toidu ja joogiga
Ravi ajal Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiitidega tuleks soovitavalt vältida alkoholi
tarvitamist.

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Peaksite ütlema oma arstile, kui rasestute Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiitide kasutamise
ajal. Ravimit võib raseduse esimese ja teise trimestri ajal kasutada ainult pärast arstiga konsulteerimist.
Raseduse kolmanda trimestri ajal ei tohi Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiite kasutada
suurenenud tüsistuste riski tõttu emale ja lapsele.

Imetamine
Minimaalne kogus diklofenakki ja selle ainevahetusprodukte imenduvad rinnapiima. Kuna siiani ei ole
kirjeldatud kahjustavat toimet imikule, ei pea üldiselt ravimi lühiajalisel kasutamisel rinnaga toitmist
katkestama. Pikaajalise või suurtes annustes ravimi kasutamise korral tuleks siiski mõelda varajasele
lapse rinnapiimast võõrutamisele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kuna Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiitide suuremate annuste kasutamisega võivad
kaasneda kesknärvisüsteemi kõrvaltoimed nagu väsimus ja peapööritus, võib üksikjuhtudel olla
häiritud auto juhtimise ja/või masinate käsitsemise võime. Selline mõju kehtib eriti alkoholi
samaaegsel tarvitamisel. Ootamatute ja äkki tekkinud situatsioonide puhul võivad reaktsioonikiirus ja
eesmärgipärasus olla ebaadekvaatsed. Nendel juhtudel ärge juhtige ise autot või mõnda muud
sõidukit! Ärge käsitsege tööriistu või masinaid! Ärge töötage kindla toeta!

3. Kuidas DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 MG võtta

Kuidas Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiite kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui arst ei ole teisiti määranud, kehtivad järgmised juhised.

Reumaatiliste haiguste ravi:

Täiskasvanud peaksid manustama ühe Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidi (vastab 100 mg
diklofenaknaatriumile) üks kord ööpäevas.

Kui teile tundub, et Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidi toime on liiga tugev või liiga nõrk,
palun rääkige oma arsti või apteekriga.

Manustamisviis
Lükake Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiit võimalikult sügavale pärasoolde, võimaluse
korral pärast soole tühjendamist.

Kasutamise kestus
Teie arst otsustab ravi kestuse.

Reumaatiliste haiguste puhul võib olla Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiitide
pikemaajalisem kasutamine.

Kui te kasutate Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiite rohkem, kui ette nähtud
Üleannustamise nähtudena võivad tekkida kesknärvisüsteemi häired nagu peavalu, peapööritus,
joobumustunne ja teadvusekadu, lastel võib esineda ka lihaskrampe. Lisaks võivad tekkida kõhuvalu,
iiveldus, oksendamine, mao-seedetrakti verejooksud ja maksa- ning neerufunktsiooni häired. Madal
vererõhk, hingamissageduse suurenemine (respiratoorne depressioon) ja naha lillakaks värvumine ning
naha limaskestade sinakaks muutumine (tsüanoos) võivad samuti ilmneda. Spetsiifiline vastumürk
puudub.

Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiitide üleannustamise kahtlusest teavitage arsti, kes
vastavalt mürgistuse raskusastmele otsustab, milliseid abinõusid vajadusel tarvitusele võtta.

Kui te unustate Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiite kasutada
Ärge võtke kahekordset annust, kui te unustasite Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidi
kasutamise eelmisel korral.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, küsige oma arstilt või apteekrilt.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on jaotatud järgmiste esinemissageduste järgi:

Väga sage (>1/10)
Sage (>1/100 kuni <1/10);
Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100)
Harv (>1/10 000 kuni <1/1000)
Väga harv (<1/10 000)
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Järgnevalt käsitletavad kõrvaltoimed on enamasti annusest sõltuvad ning avaldumine on erinevatel
patsientidel erinev. Annusest ning kasutamise kestusest sõltub eeskätt seedetrakti verejooksude
(haavandid, limaskesta häired, mao limaskesta põletik) tekkerisk. Seedetrakti kõrvaltoimed esinevad
kõige sagedamini.
Mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandid (peptilised haavandid), mulgustumine või veritsus (mis võib
olla eluohtlik) võivad tekkida eeskätt eakatel patsientidel (vt lõik 2. "Eriline ettevaatus on vajalik
ravimiga Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidid"). Iiveldusest, oksendamisest,
kõhulahtisusest, kõhupuhitust, kõhukinnisust, seedehäiretest, kõhuvalust, roojamise viibimisest, vere
esinemisest okses, haavandilisest suu limaskestade põletikust, jämesoolepõletiku süvenemisest ja
Crohni tõvest (vt lõik 2. “Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Diclofenac-ratiopharm 100 mg
rektaalsuposiidid”) on teatatud pärast diklofenaki manustamist. Mao limaskesta põletikku esineb
harvem.

Tursest, kõrgest vererõhust ja südamepuudulikkusest on teatatud seoses MSPVA-raviga.

Ravimid nagu Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidid võivad olla seotud südameattakide
(“müokardi infarkt”) või insultide kergelt tõusnud riskiga.

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga harv: muutused verepildis (aneemia, leoukopeenia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia,
agranulotsütoos), hemolüütiline aneemia (kehvveresus punaste vereliblede häire kiirenemise tõttu).

Immuunsüsteemi häired
Sage: ülitundlikkusreaktsioonid nagu nahalööve ja naha sügelus.
Aeg-ajalt: nõgestõbi (urtikaaria).
Väga harv: tõsised üldised ülitundlikkusreaktsioonid, allergiast tingitud veresoonte põletik (vaskuliit)
ja kopsupõletik (pneumoniit).

Psühhiaatrilised häired
Väga harv: psühhootilised reaktsioonid, depressioon, ärevus, õudusunenäod.

Närvisüsteemi häired
Sage: peavalu, pearinglus, uimasus, ärevus, ärritatus või kurnatus.
Väga harv: tundlikkuse muutused, maitsetundlikkuse häired, mälu alanemine, desorientatsioon,
krambid, värin.

Silma kahjustused
Väga harv: nägemishäired (ähmastunud või topeltnägemine).

Kõrva ja labürindi kahjustused
Väga harv: kohin kõrvus (tinnitus) ja ajutised kuulmishäired.

Südame häired
Väga harv: südamepekslemine, rindkerevalu, südamepuudulikkus, südameatakk.

Vaskulaarsed häired
Aeg-ajalt: tursed (eriti patsientidel, kellel on kõrge vererõhk või neerufunktsiooni häired).

Väga harv: kõrge vererõhk.

Seedetrakti häired
Väga sage: seedetrakti vaevused nagu iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus; vähene seedetrakti
verekaotus, mis viib üksikjuhtudel aneemiani.
Sage: seedehäired, kõhupuhitus, kõhukrambid, kõhuvalu, isu vähenemine, mao- või soolte haavandid
(mõnel juhul koos veritsuse ja mulgustumisega).
Aeg-ajalt: maolimaskesta põletik, veri okses, veri väljaheites, verine kõhulahtisus.
Väga harv: suu limaskestade põletik, keelepõletik, söögitoru kahjustused, kõhukinnisus, samuti
alakõhuvaevused nagu veritsusega jämesoolepõletik, Crohni tõve/haavandilise jämesoolepõletiku
sümptomite halvenemine, kõhunäärmepõletik (pankreatiit).

Maksa ja sapiteede häired
Sage: maksaensüümide taseme tõus veres.
Aeg-ajalt: maksakahjustus, eriti pikaajalise ravi puhul (äge maksapõletik koos nahakollasusega või
ilma, üksikjuhtudel väga raske kuluga, ka ilma varajaste tuntavate sümptomiteta).

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Sage: nahalööve, sügelus
Aeg-ajalt: juuste väljalangemine.
Väga harv: nahalööbed koos punetuse ja villide tekkega (eksanteem, erüteem, ekseem), ülitundlikkus
valgusele, väikese-laigulised nahaveritsused ja tõsiste nahareaktsioonide vormid koos punetuse ja
villistumisega (nt Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs/Lyelli sündroom).

Neerude ja kuseteede häired
Väga harv: neerukoe kahjustus, millega võib kaasneda äge neerufunktsiooni vähenemine
(neerupuudulikkus), uriinis valgu esinemine (proteinuuria) ja/või uriinis vere esinemine (hematuuria);
nefrootiline sündroom (vedeliku peetumine organismis ja ebatavaline valgueritus uriinis).

Üldised ja manustamiskoha reaktsioonid
Sage: paikse ärrituse nähud, limaskestade eritis koos verega, valulikkus sooletühjendamisel.

Meetmed, mida tuleks rakendada kõrvaltoimete tekkimisel
Kui märkate mõnda järgnevatest kõrvaltoimetest, katkestage Diclofenac-ratiopharm 100 mg
rektaalsuposiitide kasutamine ja võtke koheselt ühendust arstiga:
- rasked ülitundlikkusreaktsioonid, mis võivad ilmneda juba ravimi esimesel manustamisel.
Nendeks sümptomiteks võivad olla näo, keele ja kõri turse koos hingamisteede
kokkutõmbumisega, õhupuudus, tahhükardia, vererõhulangus, mõnikord koos eluohtuliku
šokiseisundiga.
- tõsised ülakõhuvalud, veri okses, veri väljaheites või väljaheite värvumine tumedaks.
- verehüübimise häired. Palavik, kurgukähedus, pindmised haavad suus, gripilaadsed kaebused,
tugev kurnatus, ninaverejooksud ja naha veritsus võivad olla esmasteks sümptomiteks. Vältida
tuleks iseravimist valuvaigistite või palavikualandajatega.
- aseptiline meningiit. Sümptomiteks võib olla tugev peavalu, iiveldus, oksendamine, palavik,
kaelajäikus või teadvuse ähmastumine.
ilmneb või süveneb vähenenud urineerimine, vedeliku peetumine organismis ja üldine enesetunde
-
halvenemine (neeruhaiguse sümptomid, mõnikord koos neerupuudulikkusega).

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja
jooksul.

Kui märkate mõnda järgnevatest kõrvaltoimetest, lõpetage Diclofenac-ratiopharm 100 mg
rektaalsuposiitide manustamine ja pöörduge esimesel võimalusel oma arsti poole:
- nõgestõbi
- infektsiooninähud (nt punetus, turse, ülekuumenemistunne, palavik, valu) esinevad esimest korda
või süvenevad.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 MG säilitada

Kuidas Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiite säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud ravimpakendil ja blistril.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiit sisaldab
- Toimeaine on diklofenaknaatrium. Üks rektaalsuposiit sisaldab 100 mg diklofenaknaatriumi.
- Teised koostisosad on pulbristatud tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, tahke rasv.

Kuidas Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiit välja näeb ja pakendi sisu
Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidid on saadaval polüetüleeniga kaetud alumiiniumblister
pakendis, mis sisaldab 10 rektaalsuposiiti.
Rektaalsuposiit on kollakas-valge, torpeedo kujuline.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
ratiopharm GmbH,
Graf-Arco-Str. 3,
89079 Ulm
Saksamaa

Tootja:
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3
89143 Blaubeuren
Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

ratiopharm
Lõõtsa 8,
11415 Tallinn
Tel: +372 6610 801


Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Diclofenac-ratiopharm 50 mg gastroresistentsed tabletid
Diclofenac-ratiopharm 50 mg rektaalsuposiidid
Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidid
Diclofenac-ratiopharm 75 mg/2ml, süstelahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Diclofenac-ratiopharm 50 mg (tabletid): üks gastroresistentne tablett sisaldab 50 mg
diklofenaknaatriumi.
Diclofenac-ratiopharm 50 mg (rektaalsuposiidid): üks rektaalsuposiit sisaldab 50 mg
diklofenaknaatriumi.
Diclofenac-ratiopharm 100 mg (rektaalsuposiidid): üks rektaalsuposiit sisaldab 100 mg
diklofenaknaatriumi.
Diclofenac-ratiopharm 75 mg/2 ml (süstelahus): süstelahuse 1 ml sisaldab 37,5 mg
diklofenaknaatriumi; 1 ampull sisaldab 2 ml süstelahust (75 mg diklofenaknaatriumi).

INN. Diclofenacum

Teadaolevat toimet omav(ad) abiaine(d):
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Gastroresistentne tablett, rektaalsuposiit, süstelahus.
Diclofenac-ratiopharm 50 mg (gastroresistente tablett)
Kollakas-oranžid ümmargused kaksikkumerad tabletid, kaetud gastroresistense kattega.

Diclofenac-ratiopharm 50 mg (rektaalsuposiit)
Kollakas-valged torpeedokujulised suposiidid.

Diclofenac-ratiopahrm 100 mg (rektaalsuposiit)
Kollakas-valged torpeedokujulised suposiidid.

Diclofenac-ratiopharm 75 mg/2 ml süstelahus
Selge, värvitu kuni kergelt kollaka värvusega lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Valu. Reumaatilised haigused.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Suukaudsed ja rektaalsed ravimvormid.
Diklofenaki annus sõltub haiguse raskusest.

Lastel ja noorukitel kasutatakse diklofenakki ainult juveniilse artriidi raviks.
Sõltuvalt haiguse raskusastmest antakse üle 1aastastele lastele 0,5...2 (maksimaalselt 3) mg/kg
kehakaalu kohta päevas, mis jagatakse 2...3 üksikannuseks.

Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 eluaastast on soovitatav ööpäevane annus 50...150 mg
diklofenaknaatriumi, jagatuna 1...3 üksikannuseks.

Diclofenac-ratiopharm 50 mg (tabletid/rektaalsuposiidid)
Vanus
Üksikannus
Ööpäevane annus

tabletid/rektaalsuposiidid
tabletid/rektaalsuposiidid
Üle 15aastased noorukid 1 (vastavalt 50 mg
1...3 (vastavalt 50...150 mg
täiskasvanud
diklofenaknaatriumi)
diklofenaknaatriumi)

Diclofenac-ratiopharm 100 mg (rektaalsuposiidid)
Täiskasvanutele on soovitatav 1 rektaalsuposiit 1 kord ööpäevas (vastavalt 100 mg
diklofenaknaatriumi).

Diclofenac-ratiopharm 75 mg/2 ml (süstelahus)
Diklofenaknaatriumi süstelahust tuleb manustada intramuskulaarselt, süstides ravimit sügavale
tuharalihasesse (ülemisse välimisse neljandikku), et vähendada närvi- või koekahjustuse riski. Kui
ööpäevas on vajalik kahe annuse manustamine, tuleb teine annus süstida teise tuharasse.
Täiskasvanutele on ravi alustamiseks soovitatav ühekordne süste (vastavalt 75 mg
diklofenaknaatriumi). Kui ravi on vaja jätkata, tuleks seda teha tablettide või rektaalsuposiitidega,
seejuures ei tohiks süstepäeval manustatava toimeaine hulk ületada 150 mg diklofenaknaatriumi.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat efektiivset annust kõige lühema aja jooksul, mis
sümptomite kontrollimiseks vajalik (vt lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused

Neid diklofenaki ravimvorme ei tohi kasutada järgmistel juhtudel:
- ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes,
- ebaselged verepildi muutused ja verehüübimishäired,
- anamneesis varasema MSPVA-te kasutamisega seotud seedetrakti verejooks või
perforatsioon,
- äge või anamneesis korduv seedetrakti haavand/verejooks (kaks või enam kindlat
haavandumise või verejooksu juhtu),
- raseduse viimane trimester (vt lõik 4.6),
- kui pärast atsetüülsalitsüülhappe või teiste prostaglandiini süntetaasi pärssivate ravimite
manustamist on esinenud astmahood, urtikaaria või äge riniit,
- raske südamepuudulikkus;
- raske neeru- või maksahaigus;
- väljakujunenud südame paispuudulikkus (NYHA II-IV klass), südame isheemiatõbi,
perifeersete arterite haigus ja/või tserebrovaskulaarne haigus.

Vastunäidustused laste ja noorukite puhul:
Lastel tohib diklofenakki kasutada ainult juveniilse artriidi raviks. Toimeaine suure sisalduse tõttu on
100 mg rektaalsuposiidid vastunäidustatud alla 18aastastel noorukitel ja lastel; 50 mg tabletid ja
rektaalsuposiidid on vastunäidustatud alla 15aastastel lastel; 25 mg diklofenakki sisaldavad tabletid on
vastunäidustatud alla 6aastastel lastel.
Diclofenac-ratiopharm 75 mg/2 ml süstelahust ei tohi kasutada alla 18aastastel noorukitel ja lastel.

Süstitava diklofenaki vastunäidustusteks on lisaks:
• anamneesis hemorraagiline diatees,
• samaaegne antikoagulantide (nt hepariin) kasutamine,
• anamneesis kindel või kahtlustatav hemorraagiline ajuinsult,
• suure verejooksuohuga operatsioonid,
• anamneesis astma, mõõdukas ja raske neerupuudulikkus, hüpovoleemia, dehüdratsioon.

Diklofenakki tohib kasutada vaid äärmisel vajadusel ja ettevaatlikkusega järgmistel juhtudel:
o raseduse 1. ja 2. trimester (vt lõik 4.6),
o rinnaga toitmise periood (vt lõik 4.6),
o indutseeritav porfüüria,
o süsteemne erütematoosne luupus ja teised segakollagenoosid.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Eriti hoolikas arstlik järelvalve on vajalik järgmistel juhtudel:
o seedetrakti vaevused või varasemalt teadaolevad mao-sooletrakti haavandid või
soolepõletikud (haavandiline koliit, Crohni tõbi),
o kõrgvererõhutõbi ja/või südamepuudulikkus,
o eelnevalt alanenud neerufunktsioon,
o maksa funktsioonihäired,
o vahetult pärast mahukaid operatsioone,
o eakate patsientide puhul.

Eakad: Eakatel on MSPVA-te kasutamisest tingitud kõrvaltoimete (eriti seedetrakti verejooks ja
perforatsioon, mis võib lõppeda letaalselt) esinemissagedus kõrgem.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja
jooksul (vt lõik 4.2 ja allpool Seedetrakti riskid ja Kardiovaskulaarsed riskid).

Diclofenac-ratiopharm’i kasutamise ajal peab vältima teiste MSPVA-te, sh selektiivsete
tsüklooksügenaas-2-inhibiitorite kasutamist.

Astmaga patsiendid.
Patsiendid, kes põevad bronhiaalastmat, allergilist nohu (pollinoos), kellel on nina limaskesta
hüpertroofia (ninapolüübid) või kroonilised obstruktiivsed hingamisteede haigused, tohivad
diklofenakki tarvitada vaid arstliku kontrolli all ja kindlaid ettevaatusabinõusid jälgides, kuna on
suurenenud oht allergiliste reaktsioonide tekkeks. Need võivad avalduda astmahoogudena (nn
analgeetikumidest indutseeritud astma), Quincke ödeemi või urtikaariana.
Sama kehtib ka patsientide puhul, kellel on varem esinenud ülitundlikkus teiste ravimite osas, sest
Diclofenac-ratiopharm’i kasutades on sel juhul kõrgenenud risk ülitundlikkusreaktsioonide tekkeks.

Diklofenak võib pärssida ajutiselt trombotsüütide agregatsiooni. Hüübivushäiretega patsiente tuleb
seetõttu hoolikalt jälgida.

Diclofenac-ratiopharm 75 mg/2 ml (süstelahus) sisaldab lisaainena lidokaiini, mistõttu see ravimvorm
on vastunäidustatud järgmistel juhtudel:
• äge dekompenseerunud südamepuudulikkus,
• II ja III astme AV-blokaad,
• bradükardia,
• ülitundlikkus amiidi-tüüpi lokaalanesteetikumide suhtes.

Ettevaatus on vajalik:
- kõrgenenud krambivalmiduse korral,
- intraventrikulaarsete ülejuhtehäirete ja I astme AV-blokaadi korral.

Hüübimishäiretega patsiente tuleb hoolikalt jälgida (vt lõik 4.3).
Pikaajalise diklofenakravi korral tuleb regulaarselt kontrollida maksa- ja neerufunktsiooni näitajaid
ning verepilti (vt lõik 4.8).

Toimed maksale.
Diklofenakravi tuleks lõpetada, kui ilmnevad maksahaiguse (nt hepatiidi) kliinilised sümptomid või
muud ilmingud (eosinofiilia, nahalööve jne). Lisaks maksaensüümide aktiivsuse tõusule on harva
tekkinud tõsised maksareaktsioonid, kaasa arvatud üksikutel juhtudel surmaga lõppenud fulminantne
hepatiit. Hepatiit võib esineda ilma eelsümptomiteta. Hepaatilise porfüüriaga patsientide puhul tuleb
diklofenakki kasutada ettevaatlikult, kuna see ravim võib vallandada podagrahoo.

Kuna prostaglandiinid etendavad tähtsat osa neerude vereringe alalhoidmisel, tuleb ettevaatlik olla
südame või neeruhaigustega patsientide, vanurite ja diureetikumravil patsientide puhul ning
dehüdratsiooniga patsientide puhul, samuti enne ja pärast suuremaid kirurgilisi operatsioone.

Kardiovaskulaarsed ja tserebrovaskulaarsed riskid.
Hoolikas jälgimine ja nõustamine on vajalikud patsientide puhul, kellel on anamneesis MSPVA-te
kasutamisega seotud hüpertensioon ja/või kerge kuni mõõdukas südame paispuudulikkus vedeliku
retentsiooni ja tursetega.

Kliinilised uuringud ja epidemioloogilised andmed lubavad oletada, et diklofenaki kasutamine, eriti
suurtes annustes (150 mg ööpäevas) ja pikaajaliselt võib olla seotud arteriaalse tromboosi juhtude (nt
müokardiinfarkt ja insult) vähese kõrgenenud riskiga.

Kardiovaskulaarsete haiguste märkimisväärsete riskifaktoritega (nt hüpertensioon, hüperlipideemia,
diabeet, suitsetamine) patsiente tuleb ravida diklofenakiga üksnes pärast hoolikalt kaalumist. Kuna
diklofenakist põhjustatud kardiovaskulaarne risk võib suureneda koos annuse ja toime kestusega, tuleb
diklofenakki kasutada võimalikult lühikest aega ja väikseimat efektiivset päevaannust. Perioodiliselt
tuleb uuesti hinnata patsientide valu sümptomaatilise leevendamise vajadust ja ravivastust.

Mitteravitud hüpertensiooni, südame paispuudulikkuse, südame isheemiatõve, perifeersete arterite
haiguse ja/või tserebrovaskulaarse haigusega patsientidel tohib diklofenakki kasutada ainult pärast
põhjalikku kaalutlust.

Seedetrakti riskid.
Seedetrakti verejooks, haavand ja perforatsioon: Potentsiaalselt letaalset seedetrakti verejooksu,
haavandumist või perforatsiooni on teatatud kõikide MSPVA-te kasutamisega ravi mistahes ajahetkel
kas hoiatavate sümptomitega või ilma ning tõsiste seedetrakti sümptomite anamneesiga või ilma.
Seedetrakti verejooksu, haavandumise ja perforatsiooni risk on kõrgem MSPVA-te annuse
suurendamisega, haavandi anamneesiga patsientidel, eriti kui haavand on komplitseerunud verejooksu
või perforatsiooniga (vt lõik 4.3) ning eakatel. Nendel patsientidel peab ravi alustama võimalusel
väikseima annusega. Sellistel patsientidel, samuti neil, kes kasutavad väikses annuses
atsetüülsalitsüülhapet või teisi seedetrakti kahjustuste riski suurendavaid ravimeid (vt allpool ja lõik
4.5) tuleb kaaluda kombinatsioonravi protektiivsete ainetega (sh misoprostool või prootonpumba
inhibiitorid).

Seedetrakti toksilisuse anamneesiga patsiendid, eriti eakad, peavad teatama mistahes ebatavalisest
seedetrakti sümptomist (eelkõige seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul.
Ettevaatus on vajalik patsientide puhul, kes kasutavad samaaegselt seedetrakti haavandi ja verejooksu
riski suurendavaid ravimeid, nagu suukaudsed kortikosteroidid, antikoagulandid (nt varfariin),
selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid või trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid nagu
atsetüülsalitsüülhape (vt lõik 4.5).

Kui diklofenakravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravi koheselt katkestada.

MSPVA-id tuleb ettevaatusega kasutada seedetrakti haiguse anamneesiga (haavandiline koliit, Crohni
tõbi) patsientidel, kuna MSPVA-d võivad põhjustada nende haiguste ägenemist (vt lõik 4.8).

Nahareaktsioonid.
MSPVA-te kasutamisel on väga harva tekkinud tõsised nahakahjustused, millest mõned võivad
lõppeda surmaga, sealhulgas eksfoliatiivne dermatiit, Stevens-Johnsoni sündroom ja toksiline
epidermaalne nekrolüüs (vt lõik 4.8). Suurim risk nahareaktsioonide tekkeks on varases ravijärgus:
enamasti tekib reaktsioon ravi esimesel kuul. Diclofenac-ratiopharm’i manustamine tuleb katkestada
kohe, kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustused või mõni muu ülitundlikkuse sümptom.

Valuvaigistavate ravimite harjumusliku kasutamise korral (eriti kui kasutatakse kombineeritult
erinevaid valuvaigistavaid ravimeid) esineb oht neerukahjustuse tekkeks (analgeetikum-nefropaatia).

Diklofenak võib ajutiselt pärssida trombotsüütide agregatsiooni. Koagulatsioonihäirega patsiente tuleb
tähelepanelikult jälgida.

Valuvaigistite pikaajalisel suurtes annustes kasutamisel võivad tekkida peavalud, mis suurendatud
ravimi annusega ei leevendu.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Diklofenaki ja digoksiini, fenütoiini, liitiumi preparaatide samaaegsel kasutamisel võib tõusta nende
ravimite plasmakontsentratsioon.
Diklofenak võib vähendada antihüpertensiivsete ja diureetiliste ravimite toimet.
Diklofenak võib vähendada AKE-inhibiitorite toimet, ravimite samaaegsel kasutamisel võib
edaspidiselt suureneda oht neerupuudulikkuse tekkeks.
Diklofenaki ja kaaliumit säästvate diureetikumide samaaegne kasutamine tõstab vereplasma
kaaliumisisaldust (hüperkaleemia), mistõttu on vajalik vereplasma kaaliumisisalduse kontroll.
Diklofenaki ja teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite või glükokortikosteroidide samaaegsel
kasutamisel on suurenenud oht seedetrakti kõrvaltoimete (verejooksu või haavandi) tekkeks.
Diklofenaki tarvitamine 24 tundi enne või pärast metotreksaadi manustamist võib suurendada
metotreksaadi kogust vereplasmas ja põhjustada metotreksaadi kõrvaltoimete ilmnemist.
Probenetsiid ja sulfiinpürasoon pärsivad diklofenaki eritumist organismist.
MSPVA-d võivad suurendada antikoagulantide (näiteks varfariin) toimet (vt lõik 4.4). Soovitatav on
nende ravimite koostarvitamisel kontrollida verehüübivusnäitajaid.
Trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid ja selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid võivad
suurendada seedetrakti verejooksu riski (vt lõik 4.4).
Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (sh diklofenaknaatrium) võivad suurendada tsüklosporiini
nefrotoksilisust.
Üksikjuhtudel on diklofenaki tarvitamisel täheldatud veresuhkruväärtuste muutusi, mis nõudsid
diabeediravimite annuste kohandamist. Seetõttu on soovitatav antidiabeetiliste ravimite tarvitamisel
koos diklofenakiga kontrollida veresuhkru väärtusi.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Raseduse viimasel trimestril on diklofenak vastunäidustatud. Kuna mõju prostaglandiinide sünteesi
pärssimisele raseduse ajal on ebaselge, ei tohiks diklofenakki raseduse esimese 6 kuu jooksul
kasutada. Seni puuduvad piisavad kogemused ravimi kasutamisest inimestel raseduse ajal. Diklofenak
võib põhjustada sünnitegevuse nõrkust, enneaegset arterioosjuha sulgumist, suurenenud verekaotust
emal ja lapsel ning tursete teket emal.
Diklofenak ning tema metaboliidid erituvad mõningal määral rinnapiima.
Kuna kindlaid kõrvaltoimeid seni imikutel täheldatud ei ole, siis ei ole vajalik rinnaga toitmist
lühiajalise ravi korral katkestada. Pikaajalise või suurtes annustes ravimi kasutamise korral tuleb
rinnaga toitmine katkestada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Diklofenakravi ajal võivad ilmneda kesknärvisüsteemi kõrvaltoimed nagu uimasus ja pearinglus, mis
võivad üksikjuhtudel vähendada autojuhtimis- ja liikuvvahenditega töötamise võimet või tekitada
tasakaaluhäireid. Sama kehtib ka ravimi kasutamise kohta koos alkoholiga.

4.8. Kõrvaltoimed

Diklofenaki kõrvaltoimete korral tuleb arvestada seda, et kõrvaltoimete ilmnemine on väga
individuaalne ja sõltub ravimi annusest. Seedetrakti verejooksude (haavand, mao limaskesta põletik,
erosioon) tekkimine sõltub ravimi annusest ja ravimi kasutamise kestusest.

Kliiniline uuring ja epidemiloogilised andmed näitavad järjekindlalt diklofenaki kasutamisega seotud
arteriaalsete trombootiliste tüsistuste (nt südamelihaseinfarkt või insult) suurenenud riski, eriti suure
annuse (150 mg ööpäevas) ja pikaajalise ravi korral (vt lõike 4.3 ja lõik 4.4).

Seedetrakti häired.
Seedetrakti kõrvaltoimed esinevad kõige sagedamini. Tekkida võivad peptilised haavandid,
perforatsioon või seedetrakti verejooks, mis mõnikord võivad lõppeda surmaga, eriti vanemas eas
patsientidel (vt lõik 4.4). Mao-sooletrakti vaevuste (nt iivelduse, oksendamise ja kõhulahtisuse)
esinemisel tuleb arvestada, et kaasneda võib ka väike verejooks seedetraktist, mis harvadel juhtudel
põhjustab kehvveresust. Esineda võivad ka seedehäired, kõhupuhitus, kõhuvalu, isutus, samuti ka
seedetrakti haavandid (osadel juhtudel koos verejooksu ja sooleperforatsiooniga). Harvadel juhtudel
esinevad veriokse, veriroe, verine kõhulahtisus. Patsienti peab informeerima, et selliste sümptomite
tekkel tuleb ravimi kasutamine koheselt katkestada ja sellest raviarsti informeerida.
Üksikjuhtudel on täheldatud haavandilise suu limaskesta põletiku teket, keelepõletikku, söögitoru
kahjustust, soolevalendiku ahenemist, vaevusi alakõhus (mittespetsiifilised veritsevad
jämesoolepõletikud, Crohni tõve või haavandilise koliidi ägenemine), vt lõik 4.4.
Kõhukinnisus/soolesulgus (eriti suukaudselt manustatava ravimi kasutamisel). Harvem võib tekkida
gastriit. Üksikjuhtudel võib tekkida pankreatiit.

Närvisüsteemi häired.
Võivad esineda peavalu, uimasus, unetus, väsimus, erutuvus, ärrituvus, pearinglus. Üksikjuhtudel
võivad esineda paresteesiad, maitsetundlikkuse häired, nägemishäired (nägemise hägustumine,
topeltnägemine), krambid, treemor. Üksikjuhtudel võivad diklofenaki kasutamise ajal tekkida tugevad
peavalud, iiveldus, oksendamine, palavik, kuklakangestus või teadvushäired (aseptilise meningiidi
nähud). Selliste kõrvaltoimete suurem risk on patsientidel, kes põevad autoimmuunse geneesiga
haigusi (süsteemne erütematoosne luupus ja segakollagenoosid).

Psühhiaatrilised häired.
Võivad esineda mäluhäired, orientatsiooni- ja tajuhäired, hirmutunne, hirmuunenäod, depressioon ja
teised psühhootilised reaktsioonid.

Kõrva ja labürindi kahjustused.
Vahel võib esineda kohin kõrvades ja mööduvad kuulmishäired.
Eelnimetatud haigusnähtude esinemisel või nende süvenemisel tuleb ravimi kasutamine koheselt
katkestada ja oma raviarsti sellest informeerida.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused.
Sagedasemad kõrvaltoimed on ülitundlikkusreaktsioonid nagu nahalööve ja sügelus. Harvemini
võivad esineda nõgestõbi, juuste väljalangemine, villid, ekseem, nahapunetus (erüteem),
fotosensibilisatsioon. Täppverevalumid (ka allergilised täppverevalumid) ja raskema kuluga
nahareaktsioonid (Lyelli sündroom) esinevad üksikutel juhtudel.
Väga harva võib tekkida bulloosseid reaktsioone, sh Stevens-Johnsoni sündroom ja toksiline
epidermaalne nekrolüüs.

Neerude ja kuseteede häired.
Üksikjuhtudel tekib neerukahjustus (interstitsiaalne nefriit, papilli nekroos), millega võib kaasuda äge
neerupuudulikkus, proteinuuria ja/või hematuuria, võib tekkida nefrootiline sündroom. Seetõttu tuleb
neerufunktsiooni regulaarselt kontrollida.
Uriinierituse vähenemine, tursete teke, enesetunde halvenemine võivad olla neeruhaiguse või
neerupuudulikkuse tunnusteks. Eelnimetatud haigusnähtude tekkimisel või süvenemisel tuleb
diklofenaki kasutamine koheselt katkestada ja oma raviarsti sellest informeerida.

Maksa ja sapiteede häired.
Ravimi kasutamisel võib tekkida maksaensüümide aktiivsuse tõus. Harvem võib tekkida
maksakahjustus (hepatiit ilma naha- ja limaskestade kollasuseta või koos sellega, üksikjuhtudel
ülikiire kuluga, ka ilma eelnevate sümptomiteta), sellepärast tuleb maksafunktsiooni näitajaid
regulaarselt kontrollida.

Vere ja lümfisüsteemi häired.
Harvadel juhtudel võib esineda verepildi muutusi (aneemia, agranulotsütoos, leukopeenia,
trombotsütopeenia). Esmased haigusnähud võivad olla palavik, kurguvalu, suu limaskesta pindmised
haavandid, gripitaolised vaevused, tugev nõrkustunne, ninaverejooks ja nahaverevalumid. Sellistel
juhtudel tuleb ravimi kasutamine koheselt katkestada ja haigusnähtudest informeerida raviarsti.
Igasugust iseravimist teiste palaviku- ja valuvaigistavate ravimitega tuleb vältida. Pikaajalise ravi
korral tuleb regulaarselt kontrollida verepilti.
Üksikjuhtudel võib tekkida hemolüütiline aneemia.

Südame häired.
Üksikjuhtudel on kirjeldatud südamepekslemist ja valu rindkeres.
Kliinilised uuringud ja epidemioloogilised andmed lubavad oletada, et diklofenaki kasutamine, eriti
suurtes annustes (150 mg ööpäevas), võib olla seotud arteriaalse tromboosi juhtude (nt
müokardiinfarkt või insult) kõrgenenud riskiga (vt lõik 4.4).
MSPVA raviga seoses on teatatud tursetest, hüpertensioonist ja südamepuudulikkusest.

Immuunsüsteemi häired.
Võimalikud on rasked ülitundlikkusreaktsioonid, mis võivad avalduda näo- ja/või suu limaskestade
tursena, kõritursena, astmahoona, südamekloppimisena, ka vererõhu eluohtliku langusena (šokk).
Nende haigusnähtude ilmnemisel, mis võivad tekkida juba ravimi esmakordsel tarvitamisel, tuleb
koheselt arsti poole pöörduda.
Üksikjuhtudel on kirjeldatud allergilist vaskuliiti, pneumoniiti.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid.
Üksikutel juhtudel võib MSPVA-de tarvitamise perioodil infektsioossete põletike kulg halveneda (nt
nekrotiseeruv fastsiit). See on seotud selle ravimgrupi toimemehhanismiga.
Kui diklofenakravi ajal tekivad põletiku tunnused (punetus, turse, valu, temperatuuri tõus) või
olemasolevad haigustunnused süvenevad, peaks patsient kohe konsulteerima raviarstiga; vajalikuks
võib osutuda infektsioonivastane või antibakteriaalne ravi.
Diclofenac-ratiopharm 75 mg/2 ml süstelahus: intramuskulaarsel manustamisel võib esineda paikseid
ärritusnähte (põletik) või koekahjustusi nagu steriilne abstsess, rasvkoe- ja nahanekroosid.
Lidokaiinisisalduse tõttu võib kiirel süstimisel (ekslikult intravenoosselt või süstimisel hea
verevarustusega kudede piirkonda) või üleannustamisel esineda süsteemseid kõrvaltoimeid:
pearinglust, uimasust, somnolentsust, krampe, segasusseisundit, iiveldust, oksendamist, bradükardiat,
rütmihäireid, vererõhu langust kuni šokini.

Infektsioonid ja infestatsioonid.
Harva, eriti kõrgvererõhutõbe põdevatel patsientidel või langenud neerufunktsiooni korral, võivad
tekkida perifeersed tursed.

Diclofenac-ratiopharm 50/100 mg rektaalsuposiidid: rektaalsuposiitide kasutamisel võib esineda
paikseid ärritusnähte, veresegust limaeritust, valulikku defekatsiooni.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid.
Üleannustamise sümptomitena võivad ilmneda kesknärvisüsteemi häired (peavalu, pearinglus,
uimasus, teadvuskadu), lastel lihastõmblused (müokloonilised krambid), järgnevalt seedetrakti häired
(kõhuvalu, iiveldus, oksendamine). Hiljem võib esineda mao-sooletrakti verejookse, maksa- ja
neerufunktsiooni häireid.
Diclofenac-ratiopharm 75 mg/2 ml süstelahus: lidokaiini sisalduse tõttu võib kiirel ravimi
manustamisel (ekslikult intravenoosselt või süstimisel hea verevarustusega kudede piirkonda) või
üleannustamisel esineda süsteemseid kõrvaltoimeid: pearinglust, uimasust, somnolentsust, krampe,
segasusseisundit, iiveldust, oksendamist, bradükardiat, rütmihäireid, vererõhu langust, šokki.

Ravi.
Spetsiifiline diklofenaki antidoot puudub. Ägeda mürgistuse ravi on toetav ja sümptomaatiline.
Eesmärgiks on eemaldada või inaktiveerida ravim, kas oksendamise esilekutsumise või maoloputuse
abil, patsiendile tuleb manustada aktiivsütt. Forsseeritud diureesist, dialüüsist või hemoperfusioonist
on eeldatavasti vähe abi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained;
ATC-kood: M01AB05.

Diklofenak on mittesteroidne põletikuvastane ravim, mis prostaglandiinide sünteesi pärssides on
toimiv loomkatsete põletikumudelites.
Inimestel vähendab diklofenak põletikust tingitud valu, turset, palavikku, pärsib ADP- ja
kollageenindutseeritud trombotsüütide agregatsiooni.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Enterotablettide (gastroresistentsete diklofenaki ravimvormide) suukaudsel manustamisel toimub
ravimi täielik imendumine maost distaalsemal. Sõltuvalt maopassaažist saavutatakse maksimaalne
plasmakontsentratsioon 1...16 tunni, keskmiselt 2...3 tunni pärast. Intramuskulaarse manustamise
korral saavutatakse maksimaalne plasmakontsentratsioon 10...20 minuti, rektaalsel manustamisel
ligikaudu 30 minuti pärast.
Suukaudsel ravimi manustamisel metaboliseerub 35...70% imendunud toimeainest esmasel
maksapassaažil. Ligikaudu 30% toimeainest eritub metaboliitidena väljaheitega. Ligikaudu 70% eritub
pärast esmast metabolismi maksas (hüdroksüleerumine ja konjugatsioon) renaalselt, inaktiivsete
metaboliitidena. Sõltuvalt maksa- ja neerufunktsioonist on eliminatsiooni poolestusaeg u 2 tundi.
Seonduvus plasmavalkudega on u 99%.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus.
Loomkatsed ei ole ägeda mürgistuse nähtude osas lisainformatsiooni andnud.
Krooniline toksilisus.
Kroonilist toksilisust on uuritud rottidel, koertel, ahvidel. Sõltuvalt loomaliigist on toksilised annused
0,5...2,0 mg/kg kehakaalu kohta. Need põhjustavad seedetrakti haavandeid ja muutusi verepildis.
Mutageenne ja kartsinogeenne toime.
In vitro ja in vivo katsetes ei ole diklofenakil mutageenset toimet ilmnenud.
Lidokaiin. On viiteid, et rottidel, seetõttu võimalik, et ka inimestel, võib olla mutageense toimega
ainevahetusprodukt 2,6-ksülidiin, mis in vitro katsetes on andnud väga suuri, toksilisele
kontsentratsioonile lähedasi väärtusi. Seni ei ole kinnitust leidnud, kas lähteaine lidokaiin ise
mutageenset toimet omab. Loomkatsetes hiirte ja rottidega ei ole diklofenaki kartsinogeensus kinnitust
leidnud. Metaboliidi 2,6-ksülidiin kartsinogeensust on uuritud rottidel eriti tundlike
testimissüsteemidega (transplantsentaarne ekspositsioon ja sünnijärgne 2aastane suurtes annustes
manustamine). Tulemuseks on peamiselt ninakõrvalurgete (Ethmoturbinalia) hea- ja pahaloomulised
kasvajad. Kuna inimestel ei ole kartsinogeenne toime välistatud, ei ole lidokaiini sisalduse tõttu
süstelahust soovitatav kasutada suurtes annustes ja pikaajaliselt.
Reproduktsioonitoksilisus. Diklofenaki embrüotoksilisust on uuritud kolmel loomaliigil (rottidel,
hiirtel, küülikutel). Ravimi toksiliste annuste juures ilmnes loote surma ja kasvupeetust. Väärarenguid
ei esinenud. Tiinuse kestus ja sünnitegevuse aeg pikenesid diklofenaki manustamisel. Ravimi toimet
viljakusele ei ole täheldatud. Ravimi annused, mis on toksilistest annustest väiksemad, ei põhjustanud
järglastel postnataalses perioodis mingeid arenguhäireid.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Diclofenac-ratiopharm 50 mg (tabletid): mikrokristalne tselluloos, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A),
kõrgdispersne ränidioksiid, talk, naatriumstearüülfumaraat, hüpromelloos,
polü(etüülakrülaatmetakrüülhape), trietüültsitraat, makrogool 6000, värvaine kinoliinkollane (E104),
titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172).
Diclofenac-ratiopharm 50 mg ja 100 mg (rektaalsuposiidid): pulbristatud tselluloos, kolloidne
veevaba ränidioksiid, tahke rasv.
Diclofenac-ratiopharm 75 mg/2 ml süstelahus: lidokaiinvesinikkloriid , atsetüültsüsteiin,
propüleenglükool, naatriumedetaat, naatriumhüdroksiid, makrogool 400, süstevesi.

6.2. Sobimatus

Diclofenac-ratiopharm 75 mg/2 ml süstelahust ei tohi segada happelise reaktsiooniga süstelahustega.

6.3. Kõlblikkusaeg

Diclofenac-ratiopharm 50 mg (gastroresistentsed tabletid)
Diclofenac-ratiopharm 50 mg ja 100 mg (rektaalsuposiidid)
Diclofenac-ratiopharm 75 mg/ 2ml süstelahus
Kõlblikkusaeg 5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Diclofenac-ratiopharm 50 mg rektaalsuposiidid:
Diclofenac-ratiopharm 100 mg rektaalsuposiidid
Diclofenac-ratiopharm 50 mg gastroresistentsed tabletid:
Hoida temperatuuril kuni 25 ⁰C

Diclofenac-ratiopharm 75 mg/ 2ml süstelahus:
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Diclofenac-ratiopharm 50 mg gastroresistentsed tabletid
PVC-alumiiniumblister, mis sisaldab 20 või 50 gastroresistentset tabletti.

Diclofenac-ratiopharm 50 mg ja 100 mg rektaalsuposiidid
Polüetüleeniga kaetud alumiiniumblister, mis sisaldab 10 rektaalsuposiiti.

Diclofenac-ratiopharm 75 mg/2 ml süstelahus
3, 5 või 10 pruuni I-tüüpi klaasist ampulli (haiglapakend) pakendis mis sisaldavad 2 ml lahust.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Suukaudsed ravimvormid. Tablett tuleb sisse võtta tervelt, koos piisava koguse vedelikuga, mitte tühja
kõhuga. Kergelt tekkiva maoärrituse korral tuleks ravim sisse võtta toidukorra ajal. Tabletid ei ole
poolitatavad.
Rektaalsuposiidid. Rektaalsuposiidid tuleks võimaluse korral pärast defekatsiooni paigaldada sügavale
pärasoolde.
Süstelahus süstitakse sügavale tuharalihasesse.
Anafülaktilise reaktsiooni ja šoki tekkeohu tõttu tuleks süstelahuse manustamise järgselt patsienti
jälgida vähemalt tunni aja jooksul ning olla vajadusel valmis kiireks esmaabiks. Patsienti tuleb
eelnevalt informeerida ravimi süstimisel kaasnevast kõrvaltoimete ohust.
Diclofenac-ratiopharm 75 mg/2 ml süstelahust tohib kasutada vaid ühekordse süstena.

7. Müügiloa hoidja

ratiopharm GmbH,
Graf-Acro-Str. 3,
89079 Ulm,
Saksamaa

8. Müügiloa number

Diclofenac-ratiopharm 50 mg (tabletid): 018793
Diclofenac-ratiopharm 50 mg (rektaalsuposiidid): 231898
Diclofenac-ratiopharm 100 mg (rektaalsuposiidid): 176697
Diclofenac-ratiopharm 75mg/2ml (süstelahus): 018493

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Diclofenac-ratiopharm 50 mg (tabletid): 26.02.1999/31.03.2014
Diclofenac-ratiopharm 50 mg (rektaalsuposiidid): 30.10.1998/31.03.2014
Diclofenac-ratiopharm 100 mg (rektaalsuposiidid): 22.08.1997/26.08.2011
Diclofenac-ratiopharm 75 mg/2 ml (süstelahus): 14.06.1999/1.02.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2015