DERMOVATE CREAM

Toimeained: klobetasool

Ravimi vorm: kreem

Ravimi tugevus: 500mcg 1g 25g 1TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DERMOVATE CREAM ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on Dermovate.
Dermovate sisaldab klobetasoolpropionaati, mis kuulub ravimite rühma, mida kutsutakse steroidideks. Steroidid
aitavad vähendada nahapunetust, -paistetust ja -ärritust.

Üle üheaastastel lastel kasutatakse Dermovate't dermatiitide korral, mis ei ole reageerinud nõrgatoimelisi
steroide sisaldavatele kreemidele või salvidele.

NÄIDUSTUSED
Allergilise dermatiidi, ekseemi või psoriaasi (v.a. laialdane naastuline psoriaas) sümptomaatiline ravi.

2. Mida on vaja teada enne DERMOVATE CREAM võtmist

Ärge kasutage Dermovate't
Kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline

Järgmiste seisundite raviks, sest ravim võib neid seisundeid halvendada:
nahainfektsioon (väljaarvatud juhul, kui infektsiooni ravitakse samaaegselt põletikuvastase ainega)
akne
rosacea (näonaha haigusseisund, mille puhul nina, põsed, lõug, otsmik või terve nägu on ebatavaliselt punane
kas nähtavate veresoontega või ilma, kaetud mühkudega (paapulitega) või mädaste mühkudega (pustulitega)
suuümbruse lööve
sügelev nahk ilma põletikunähtudeta
päraku ümbruses või suguorganitel (peenis või tupp)
alla 1-aastastel lastel.

Ärge kasutage Dermovate nahalahust: kui teil esineb põletikke peanahal.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Dermovate kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kreem, salv

1
Kasutage Dermovate’t nii kaua kui arst seda soovitab. Kui teie haigusseisund ei parane 2...4 nädalaga, rääkige
arstiga.
Dermovate silmalaugudele manustamisel peab olema ettevaatlik, sest ravim ei tohi silma sattuda.
Dermovate kasutamisel näonahal peab olema ettevaatlik, sest pikaajaline kasutamine võib põhjustada naha
õhenemist.
Jalahaavandi ümbruse ekseemi ravimisel võib paikne kortikosteroid suurendada allergilise reaktsiooni või
infektsiooni riski haavandi ümbruses.
Õhukindlat sidet võib kasutada ainult arsti loal. Kui te kasutate Dermovate't õhukindla sideme all (sealhulgas
lastel mähkmete all), tuleb infektsiooni vältimiseks enne uue sideme/mähkme kasutamist nahka puhastada.

Nahalahus peanahale kasutamiseks
Kui arst ei ole teisiti määranud, siis ei tohi ravitavat peanahka kinni siduda ega muul viisil katta või kinni
mähkida, sest toimeainel on nii lihtsam nahka läbida ja suurendada infektsiooniriski.
Kasutage Dermovate't ainult nii kaua, kui arst on teile soovitanud. Kui teie haigus ei parane 2...4-nädalase ravi
järel, siis rääkige sellest oma arstiga.

Kui vaatamata ravile tekib infektsioon, lõpetage Dermovate kasutamine ning pöörduge arsti poole, kes määrab
teile vajaliku mikroobide vastase ravi.

Muud ravimid ja Dermovate
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes
muid ravimeid.
Mõned ravimid võivad mõjutada Dermovate toimet või muuta tõenäolisemaks kõrvaltoimete tekke selliste
ravimite näidete hulka kuuluvad: Ritonaviir ja itrakonasool.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist
nõu oma arsti või apteekriga. Ärge kasutage Dermovate't enne arstiga nõu pidamata.

Kui toidate last rinnaga, peate enne Dermovate kasutamist arstiga nõu pidama.
Kui te kasutate Dermovate kreemi või salvi imetamise ajal, ärge kandke Dermovate kreemi või salvi rindade
piirkonda, et vältida ravimi juhuslikku sattumist lapse suhu.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Andmed puuduvad.

3. Kuidas DERMOVATE CREAM võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.

Kui palju kasutada
Dermovate't kasutatakse üks või kaks korda ööpäevas. Kui haigusseisund paraneb, võib manustamiskordi
vähendada või määrab arst teile nõrgema toimega glükokortikosteroidi.

Kuidas kasutada
Kreem, salv:
Määrige õrnalt väike kogus ravimit kogu haigestunud nahapiirkonnale.

Pärast ravimi kasutamist peske käed (väljaarvatud juhul, kui ravida on vaja käte nahka).

Enne pehmendavate nahahooldusvahendite pealemäärimist tuleb Dermovate imendumiseks jätta pärast iga
manustamist piisav aeg.

Dermovate’t ei tohi igapäevaselt kasutada kauem kui 4 nädalat korraga.


2
Kui teie ekseem ägeneb sageli, võib arst soovitada teil pärast haiguse kontrolli alla saamist kasutada ravimit
harvem, et vältida ekseemi ägenemist.
Näiteks võib arst soovitada vahelduvat ravi (kord päevas, kaks korda nädalas) eelnevalt kahjustatud
nahapiirkodadel või seal, kus võib tekkida ägenemine.

Nahalahus
Pärast pea pesemist tuleb pea enne vedeliku pealekandmist kuivatada.
Dermovate nahalahus on tuleohtlik (võib süttida). Dermovate nahalahuse pealekandmise ajal ja vahetult pärast
pealekandmist ärge viibige kuuma käes, tule või leegi lähedal ning ärge suitsetage. Pärast Dermovate
kasutamist ärge kuivatage juukseid fööniga.
Keerake maha pudelikork ja pange otsik peanahal kohale, mis vajab ravimist. Vajutage pudelit õrnalt, et katta
ravitav ala õhukese ja ühtlase vedelikukihiga. Võite vedeliku sisse hõõruda, kuid te ei pea seda tegema.
Peanahk tundub jahedamana seni, kuni vedelik on kuivanud.

Kui te unustate Dermovate't kasutada

Kui te unustasite Dermovate’t kasutada, siis manustage see niipea kui see teile meenub ja seejärel jätkake nagu
ennegi.
Ärge kasutage kahekordset Dermovate kogust unustatud annuse tasategemiseks.

Kui te lõpetate Dermovate kasutamise
Ärge lõpetage Dermovate kasutamist ilma arstipoolse nõuandeta.

Kui te kasutate Dermovate’t regulaarselt, peate kindlasti enne ravi lõpetamist arstiga rääkima.

Kui te kasutate Dermovate't rohkem kui ette nähtud

Kui te määrite nahale liiga suure koguse Dermovate’t või neelate kogemata Dermovate’t alla, võib see teha teid
haigeks. Kui te neelasite alla suure koguse Dermovate’t, loputage suud ohtralt veega ja võtke nõu saamiseks
arsti või apteekriga ühendust.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed võivad kahjustada teie nahka ja ka organismi teisi kohti juhul, kui piisavalt suures koguses
ravimit imendub läbi naha ja satub vereringesse.
Kui teie naha seisund halveneb või nahk läheb ravi ajal tursesse, võite te selle ravimi suhtes olla allergiline, teil
võib olla tekkinud infektsioon või te vajate muud ravi.
- Lõpetage Dermovate kasutamine ja rääkige sellest arstile niipea kui võimalik.
Sageli esinevad Need võivad esineda kuni 1 inimesel 10st
• naha sügelus
• paikne põletustunne või valu

Väga harva esinevad kõrvaltoimed
Need võivad esineda kuni 1 inimesel 10000st
Dermovate pikaajalisel või oklusioonsideme all kasutamisel võivad tekkida järgmised sümptomid:

• kehakaalu suurenemine
• kuunägu / näo ümmarguseks muutumine
• rasvumine
• naha õhenemine, mis võib põhjustada striiade teket
• kortsude teke
• naha kuivus

3
• nahaaluste veresoonte nähtavaks muutumine
• nahavärvuse muutumine
• keha karvkatte suurenemine
• juuste väljalangemine / juuste kasvu pidurdumine / kahjustunud juuksed

Teised väga harva esinevad nahareaktsioonid võivad olla:
• allergilised reaktsioonid manustamiskohal
• haigusseisundi süvenemine
• ärritusnähud manustamiskohal
• punetus
• lööve või kublad
• kui te põete psoriaasi, siis võivad teil tekkida nahaalused mädased punnid. Selline seisund võib väga
harva tekkida ravi ajal või pärast ravi ning seda nimetatakse pustulaarseks psoriaasiks.
• naha infektsioon

Laste puhul tuleb arvestada, et võivad tekkida järgmised sümptomid
• aeglasem kehakaalu tõus
• aeglasem pikkuskasv.
Väga harva esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides või siis, kui arst teid üle vaatab.
• kortisooli (teatud hormooni) sisalduse langus veres
• suhkrusisalduse tõus veres või uriinis
• vererõhu tõus
• silmaläätse tuhmumine (katarakt)
• silmasisese rõhu tõus (glaukoom)
• luude nõrgenemine mineraalide järk-järgulise vähenemise tõttu luudes (osteoporoos)

Kui teil tekivad kõrvaltoimed
• Öelge oma arstile, kui mõni eespool loetletud kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või häirivaks või te
märkate kõrvaltoimet, mida siin ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.
.

5. Kuidas DERMOVATE CREAM säilitada

Salv, kreem
Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Dermovate kreemi ei tohi lahjendada.

Nahalahus
Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

4

Mida Dermovate sisaldab:

- Toimeaine on klobetasoolpropionaat. 1 g kreemi ja salvi sisaldavad 500 mikrogrammi (0,05%)
klobetasoolpropionaati. 1 ml nahalahust sisaldab 500 mikrogrammi (0,05%) klobetasoolpropionaati.

- Abiained on:
Kreem: glütserüülmonostearaat, tsetostearüülalkohol, klorokresool, naatriumtsitraat, sidrunhappe
monohüdraat, destilleeritud vesi, Arlacel 165, mesilasvaha asendaja 6621, propüleenglükool.

Salv: propüleenglükool, puhastatud vaseliin, sorbitaanseskvioleaat.

Nahalahus: karbomeer, isopropüülalkohol, naatriumhüdroksiid, destilleeritud vesi.

Kuidas Dermovate välja näeb ja pakendi sisu

Dermovate 0,05% salv ja kreem on saadaval 25 g tuubis.
Dermovate 0,05% nahalahus on saadaval 25 ml plastikpudelis.

Müügiloa hoidja:
Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford
Middlesex
TW8 9GS
Ühendkuningriik

Dermovate 0,05% salvi ja kreemi tootjad:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grunwaldzka 189, Poznan 60322, Poola
Glaxo Operations UK Ltd. (trading as Glaxo Wellcome Operations), Harmire Road, Barnard Castle, Durham
DL12 8DT, Ühendkuningriik
Dermovate 0,05% nahalahuse tootja:
Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 2, 11415 Tallinn.
Telefon: +372 6676 900

Infoleht on viimati uuendatud: oktoobris 2013


5Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Dermovate cream, 0,05% kreem
Dermovate, 0,05% nahalahus
Dermovate ointment, 0,05% salv

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Salvi ja kreemi 1 g sisaldavad 500 mikrogrammi (0,05%) klobetasoolpropionaati.
Nahalahuse 1 ml sisaldab 500 mikrogrammi (0,05%) klobetasoolpropionaati.
INN. Clobetasolum

3. Ravimvorm

Salv, kreem, nahalahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Nõrgematele glükokortikosteroididele resistentsete raskete põletikuliste nahahaiguste ja psoriaasi (va
generaliseerunud naastuline psoriaas) lühiajaline ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Kreem, salv
Kreem sobib niisketele või kergelt leemendavatele pindadele, salv kuivadele, lihhenoidsetele või
ketendavatele pindadele.

Täiskasvanud, eakad ja üle 1-aastased lapsed
Määrige õrnalt väike kogus ravimit, mis kataks ainult haigestunud piirkonna üks või kaks korda ööpäevas
4 nädala vältel kuni paranemise ilmnemiseni. Seejärel tuleb manustamissagedust vähendada või hakata
kasutama nõrgema toimega glükokortikosteroidi. Enne pehmendavate nahahooldusvahendite
pealemäärimist tuleb ravimi imendumiseks jätta piisav aeg pärast iga manustamist.
Ägenemiste ohjamiseks võib kasutada lühiajalisi klobetasoolpropionaadi kuure.
Ravile raskestialluvate kahjustuste korral, nt infiltreeritud psoriaasikolded küünarnukkidel ja põlvedel,
saab ravimi toimet suurendada vastava piirkonna polüetüleenkilega kinnimähkimisega. Rahuldava toime
saamiseks piisab tavaliselt ööpäevasest oklusioonsidemest, ravi jätkatakse tavalisel viisil ilma
oklusioonsidemeta.
Ravi ja diagnoosi tuleb uuesti hinnata, kui seisund halveneb või paranemist ei ilmne 2...4 nädala jooksul.

Ravi ei tohi kesta üle 4 nädala. Pikema ravi vajaduse korral tuleb kasutada nõgema toimega preparaati.
Maksimaalne annus nädalas ei tohi ületada 50 g.

Atoopiline dermatiit (ekseem)
Rahuldava ravivastuse saamisel tuleb ravi klobetasooliga järk-järgult lõpetada ning säilitusraviks kasutada
pehmendavaid nahahooldusvahendeid.
Klobetasooliga ravi järsul katkestamisel võib eelnevalt esinenud nahahaigus ägeneda.

Ravile halvasti alluvad nahahaigused
Sagedaste ägenemistega patsiendid
Pärast haiguse ägenemise efektiivset pidevat ravi paikse kortikosteroidiga võib kaaluda vahelduvat ravi
(kord päevas, kaks korda nädalas, ilma oklusioonita). Selline ravi on näidanud kasu ägenemiste sageduse
vähendamisel.
Ravimit tuleb manustada kõigile eelnevalt kahjustatud nahapiirkodadele või sinna, kus võib tekkida
ägenemine. Sellist ravikseemi tuleb kombineerida rutiinse igapäevase nahka pehmendavate
hooldusvahendite kasutamisega. Haigusseisundit ja ravi jätkamise kasu ja riske tuleb regulaarselt hinnata.

Nahalahus
Väike kogus ravimit tuleks kanda peanahale õhtul ja hommikul kuni paranemiseni. Võimalik, et
paranemine saabub kasutades lahust üks kord päevas või harvemini.

Lapsed
Klobetasool on alla 1-aastastel lastel vastunäidustatud.
Lastel tekivad suurema tõenäosusega paiksete kortikosteroidide lokaalsed ja süsteemsed kõrvaltoimed
ning lapsed vajavad täiskasvanutega võrreldes üldiselt lühemat ravi ning nõrgema toimega kortikosteroidi.
Klobetasooli kasutamisel tuleb olla ettevaatlik ning soovitava ravivastuse saamiseks kasutada minimaalset
vajalikku annust.

Eakad
Kliinilistes uuringutes ei ilmnenud eakatel ja noorematel patsientidel erivusi ravivastuse osas. Eakatel
esineb sagedamini maksa- või neerufunktsiooni langust ning süsteemse imendumise korral võib see
pikendada eritumist. Seetõttu tuleb soovitud ravivastuse saamiseks kasutada minimaalset vajalikku annust
võimalikult lühiajaliselt.

Neeru-/maksapuudulikkus
Süsteemse imendumise korral (kui ravimit kasutataks suurtel nahapindadel pikaajaliselt) võivad
metabolism ja eritumine pikeneda, mistõttu suureneb süsteemse toksilisuse risk. Seetõttu tuleb soovitud
ravivastuse saamiseks kasutada minimaalset vajalikku annust võimalikult lühiajaliselt.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes

Kreem, salv
Järgmisi seisundeid ei tohi ravida:
- Ravimata bakteriaalne nahainfektsioon
- Rosacea
- Acne vulgaris
- Põletikuta pruuritus
- Perianaal- ja genitaalpruuritus
- Perioraalne dermatiit
- Alla 1-aastaste laste dermatoosid, sh dermatiit.

Nahalahus
Peanaha infektsioone ei tohi ravida.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Klobetasooli tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on anamneesis lokaalne ülitundlikkus
kortikosteroidide või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. Lokaalsed ülitundlikkusreaktsioonid (vt lõik
4.8) võivad sarnaneda ravitava haiguse sümptomitega.
Paikse steroidi suurenenud süsteemsest imendumisest võib mõnel isikul tekkida hüperkortisolism
(Cushingi sündroom) ja pöörduv hüpotaalamuse-hüpofüüsi-neerupealise telje supressioon, mis põhjustab
glükokortikosteroidi puudulikkust. Ükskõik millise eelnimetatud seisundi tekkimisel tuleb ravi järk-järgult
lõpetada, vähendades manustamissagedust või asendades ravimi nõrgema kortikosteroidiga. Ravi järsk
lõpetamine võib põhjustada glükokortikosteroidi puudulikkust (vt lõik 4.8).

Süsteemse toime suurenenud riskifaktorid on:
- paikse steroidi tugevus ja ravimvorm
- ravi kestus
- manustamine suurtele nahapindadele
- kasutamine kaetud nahapindadel (nt nahavoltides või oklusioonsideme all, väikelastel võivad
mähkmed toimida oklusioonsidemena)
- naha sarvkihi suurenenud hüdratsioon
- kasutamine õhukese nahaga piirkondadel (nt näonahal)
- kasutamine kahjustatud nahal või teiste seisundite korral, millal naha kaitsebarjäär on nõrgenenud
- võrreldes täiskasvanutega võib lastel imenduda proportsionaalselt suurem kogus paikset
kortikosteroidi ning seetõttu on lapsed tundlikumad süsteemsete kõrvalnähtude tekkeks, sest lastel
on nahabarjäär ebaküps ning võrreldes täiskasvanutega on neil suurem kehapindala võrreldes
kehakaaluga.

Kreem, salv, nahalahus
Lapsed
Väikelastel ja alla 12-aastastel lastel peab võimalusel vältima pikaajalist pidevat ravi paikse
kortikosteroidiga, kuna see võib pärssida neerupealiste funktsiooni.
Lapsed on tundlikumad paiksete kortikosteroidide kasutamisel tekkivate atroofiliste muutuste suhtes. Kui
lastel on vajalik klobetasoolpropionaadi kasutamine, on ravi pikkust soovitatav piirata vaid mõnele
päevale ning ravivajadus kord nädalas üle vaadata.

Oklusioonsidemega seotud infektsioonirisk
Bakteriaalse infektsiooni teket soodustab oklusioonsideme kasutamisega kaasnev või nahavoltides esinev soe
ja niiske keskkond. Oklusioonsideme kasutamisel tuleb enne uue sideme paigaldamist nahk eelnevalt
puhastada.

Kasutamine psoriaasi korral
Paikseid kortikosteroide tuleb psoriaasi korral kasutada ettevaatusega, kuna mõnedel juhtudel on teatatud
tagasilöögi-ägenemisest, tolerantsuse tekkest, psoriaasi generaliseerunud pustulaarse vormi tekkest ning naha
kaitsefunktsiooni nõrgenemise tõttu lokaalse või süsteemse toksilisuse tekkest. Psoriaasi ravimisel peab
patsiendi seisundit hoolikalt jälgima.

Infektsiooni kaasuv esinemine
Bakteriaalselt infitseerunud kollete ravimisel on vajalik sobilik antibakteriaalne ravi. Igasugune infektsiooni
levimine nõuab paikse glükokortikosteroidravi lõpetamist ja ravi sobiva antibakteriaalse ravimiga.

Kroonilised jalahaavandid
Kroonilise jalahaavandi ümber esineva dermatiidi ravis on vahel kasutatud paikseid kortikosteroide. Tuleb
arvestada, et seda võib seostada lokaalse ülitundlikkusreaktsiooni suurema esinemise ja lokaalse infektsiooni
suurema riskiga.

Kasutamine näonahal
Pikaajaline kasutamine näopiirkonnas ei ole soovitatav, sest tekkida võivad naha atroofilised muutused.

Kasutamine silmalaugudel
Silmalaugudele manustamisel tuleb vältida preparaadi silma sattumist, kuna korduval kokkupuutel võivad
tekkida katarakt ja glaukoom.

Nahalahus
Patsientidel tuleb soovitada vältida:
suitsetamist ravimi kasutamise ajal peanahal;
tule, leegi ja kuumuse, sealhulgas fööni kasutamist pärast pealekandmist.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

CYP3A4 inhibiitorid (nt ritonaviir, itrakonasool) võivad samaaegsel kasutamisel pärssida
kortikosteroidide metabolismi, mistõttu suureneb süsteemne ekspositsioon. Selle koostoime kliiniline
olulisus sõltub kortikosteroidi annusest ja manustamisteest ning CYP3A4 inhibiitori tugevusest.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus
Paiksete kortikosteroidide toimet fertiilsusele inimestel ei saa hinnata andmete puudumise tõttu.
Subkutaanselt rottidele manustatud klobetasoolil puudus toime paaritumisele, kuid suurimate annuste
juures oli fertiilsus langenud (vt lõik 5.3).

Rasedus
Klobetasoolpropionaadi kasutamisest rasedatel naistel on vähe andmeid.
Paiksete kortikosteroidide manustamine tiinetele loomadele võib põhjustada loote arenguhäireid (vt lõik
5.3).
Selle leiu olulisust inimestele ei ole kindlaks tehtud, kuid klobetasoolpropionaadi manustamist raseduse
ajal võib kaaluda ainult juhul, kui ravist oodatav kasu emale ületab võimaliku riski lootele.
Raseduse ajal tuleb kasutada minimaalselt toimivat kogust võimalikult lühikese aja jooksul.

Imetamine
Paiksete kortikosteroidide ohutust imetamise ajal ei ole kindlaks tehtud.
Ei ole teada, kas paikselt manustatud kortikosteroidid võivad imenduda süsteemselt sellisel määral, et
põhjustaksid rinnapiimas määratava koguse. Klobetasoolpropionaadi kasutamist imetamise ajal tohib
kaaluda ainult juhul kui ravist oodatav kasu emale ületab võimaliku riski imikule.
Vältimaks juhuslikku sattumist imiku organismi, et tohi klobetasoolpropionaati manustada imetamise ajal
rindadele.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Klobetasooliga ei ole läbi viidud uuringuid, mis hindaksid toimet reaktsioonikiirusele või masinate
käsitsemise võimele. Arvestades paikse klobetasoolpropionaadi kõrvaltoimete profiili, ei ole põhjust
kahjulikku toimet eeldada.

4.8. Kõrvaltoimed

Järgnevalt on kõrvaltoimed loetletud MedDRA organsüsteemi klassi ja esinemissageduse järgi.
Esinemissagedused on toodud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 ja <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 ja
<1/100), harv (≥1/10,000 ja <1/1000) ning väga harv (<1/10,000) sealhulgas üksikjuhud.

Turuletulekujärgsed andmed

Infektsioonid ja infestatsioonid
Väga harv:
oportunistlik infektsioon

Immuunsüsteemi häired
Väga harv:
lokaalne ülitundlikkus

Endokriinsüsteemi häired
Väga harv:
hüpotaalamuse-hüpofüüsi-neerupealise telje supressioon
Cushingoidsed nähud (nt kuunägu, kehatüve rasvumine), lastel hilinenud kaalutõus/kasv, osteoporoos,
glaukoom, hüperglükeemia/glükosuuria, katarakt, hüpertensioon, kehakaalu tõus/rasvumine, endogeense
kortisooli taseme langus, alopeetsia, trihhoreksis (juuste murdumine).

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Sage:
sügelus, paikne naha põletustunne/valu
Väga harv:
allergiline kontaktdermatiit/dermatiit, erütematoosne lööve, urtikaaria, pustulaarne
psoriaas, naha õhenemine*/naha atroofia*, naha kortsud*, naha kuivus*, striiad*, teleangiektaasiad*,
pigmentatsiooni muutused*, hüpertrihhoos, olemasolevate sümptomite ägenemine

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Väga harv:
manustamiskoha ärritus/valu

*Nahanähud, mis tekivad sekundaarselt hüpotaalamuse-hüpofüüsi-neerupealise telje supressioonist
tingitud lokaalsetele ja/või süsteemsetele toimetele.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid ja nähud
Paikselt manustatud klobetasoolpropionaat võib imenduda koguses, mis põhjustab süsteemset toimet.
Ägeda mürgistuse tekke oht on väga ebatõenäoline, kuid kroonilise üleannustamise või valesti kasutamise
tulemusena võivad tekkida hüperkortisolismi ilmingud (vt lõik 4.8).

Ravi
Glükokortikosteroidi puudulikkuse tõttu tuleb üleannustamise korral ravi klobetasoolpropionaadiga
lõpetada järk-järgult, vähendades manustamissagedust või asendades ravimi nõrgema kortikosteroidiga.
Edasine ravi sõltub kliinilistest nähtudest.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: glükokortikosteroidid (IV rühm)
ATC-kood. D07AD01

Paiksete kortikosteroidide põletikuvastane toime avaldub mitme mehhanismi kaudu - hilistüüpi
allergiliste reaktsioonide inhibeerimine, sh nuumrakkude tiheduse vähendamine, kemotaksise
vähendamine, eosinofiilide aktiveerimine, tsütokiini produktsiooni vähendamine lümfotsüütide,
monotsüütide, nuumrakkude ja eosinofiilide poolt ning arahhidoonhappe metabolismi inhibeerimine.
Paiksetel kortikosteroididel on põletikuvastased, sügelusvastased ja vasokonstriktiivsed omadused.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Farmakokineetilised andmed

Imendumine
Paiksed kortikosteroidid imenduvad läbi normaalse intaktse naha. Paiksete kortikosteroidide nahakaudse
imendumise ulatust määravad palju tegurid, sealhulgas kandja ja epidermaalse barjääri terviklikkus.
Oklusioonsideme kasutamine, põletik ja/või muud naha haigusprotsessid võivad suurendada nahakaudset
imendumist.

Jaotumine
Paiksete kortikosteroidide tsirkuleerivad tasemed on alla määratavuse piiri, mistõttu süsteemse
ekspositsiooni määramisel tuleb kasutada farmakodünaamilisi tulemusnäitajaid.

Biotransformatsioon
Pärast nahakaudset imendumist on lokaalsete kortikosteroidide farmakokineetika sarnane süsteemselt
manustatud kortikosteroididega. Kortikosteroidid metaboliseeruvad peamiselt maksas.

Eritumine
Paiksed kortikosteroidid erituvad neerude kaudu. Lisaks erituvad mõned kortikosteroidid ja nende
metaboliidid sapiga.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Kartsinogenees
Klobetasoolpropionnadi kartsinogeense toime hindamiseks ei ole pikaajalisi loomuuringuid läbi viidud.

Genotoksilisus
Klobetasoolpropionaadi genotoksilise toime hindamiseks ei ole spetsiifilisi uuringuid läbi viidud.

Fertiilsus
Fertiilsuse uuringutes ei põhjustanud klobetasoolpropionaadi subkutaanne manustamine rottidele annuses
6,25…50 µg/kg/ööpäevas toimeid paaritumisele; fertiilsus vähenes alles annuse 50 µg/kg/ööpäevas juures.

Tiinus
Klobetasoolpropionaadi subkutaansel manustamisel hiirtele (>100 µg/kg/ööpäevas), rottidele (400
µg/kg/ööpäevas) või küülikutele (1…10 µg/kg/ööpäevas) tiinuse ajal tekkisid looteanomaaliad, sh
suulaelõhe.
Rottide uuringus, kus mõnel loomal lubati poegida, tekkis F1 põlvkonnas arengupeetus annuse >100
µg/kg/ööpäevas juures ja elulemus vähenes annuse 400 µg/kg/ööpäevas juures. Raviga seotud toimeid ei
täheldatud F1 põlvkonna reproduktiivsuses ega F2 põlvkonnas.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Kreem: glütserüülmonostearaat, tsetostearüülalkohol, klorokresool, naatriumtsitraat, sidrunhappe
monohüdraat, destilleeritud vesi, Arlacel 165, mesilasvaha asendaja 6621, propüleenglükool.

Salv: propüleenglükool, puhastatud vaseliin, sorbitaanseskvioleaat.

Nahalahus: karbomeer, isopropüülalkohol, naatriumhüdroksiid, destilleeritud vesi.

6.2. Sobimatus

Ei ole asjakohane.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kreem ja salv: temperatuuril kuni 30 °C. Kreemi ei tohi lahjendada.

Nahalahus: temperatuuril kuni 25 °C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

0,05% kreem, 25 g alumiiniumtuubis. Kokkupigistatavad alumiiniumtuubid, mis on seestpoolt kaetud
epoksüvaigupõhise lakiga ja suletud korgiga.

0,05% salv, 25 g alumiiniumtuubis. Kokkupigistatavad alumiiniumtuubid, mis on seestpoolt kaetud
epoksüvaigupõhise lakiga või lakkimata ja suletud korgiga.

0,05% lahus, 25 ml plastikpudelis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis-/käsitsemisjuhend

Erinõuded käesoleva ravimi käsitsemiseks puuduvad.
Pärast ravimi manustamist on soovitatav käsi pesta (va juhul, kui ravitakse käsi).

7. Müügiloa hoidja

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford
Middlesex
TW 8 9GS
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

Kreem: 214498
Nahalahus: 214598
Salv: 214398

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESIMESE MÜÜGILOA

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 4.09.1998
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.10.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2013