CITALOPRAM ACTAVIS 40 MG

Toimeained: tsitalopraam

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 40mg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CITALOPRAM ACTAVIS 40 MG ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Citalopram Actavis ja milleks seda kasutatakse

Citalopram Actavis kuulub antidepressantide gruppi, mida nimetatakse selektiivseteks serotoniini
tagasihaarde inhibiitoriteks (SSRI). Need ravimid on serotoniini tagasihaarde spetsiifilised inhibiitorid
ajus ning nende toimeks on selle neuroülekande sisalduse normaliseerimine ajus.
Serotoniini süsteemi häired ajus arvatakse olevat depressiooni ja sellesarnaste haiguste tekke oluline
faktor.

Citalopram Actavis't kasutatakse depressiooni ja paanika häirete raviks, mis kulgevad kas siis ilma või
koos agorafoobiaga (see on hirm avaliku koha ees).

Teie arst võib teile olla määranud seda ravimit ka mõnel muul põhjusel. Järgige alati arsti nõuandeid.

2. Mida on vaja teada enne CITALOPRAM ACTAVIS 40 MG võtmist

Mida on vaja teada enne Citalopram Actavis'e kasutamist

Ärge võtke Citalopram Actavis't:
- kui olete tsitalopraami või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
- kui te kasutate samaaegselt või olete viimase 14 päeva jooksul võtnud monoamiini oksüdaasi
inhibiitoreid (nn MAO inhibiitorid, mida kasutatakse depressiooni ravis). MAO inhibiitorid on
näiteks selegiliin, fenelsiin, iproniasiid, isokarboksasiid, nialamiid, tranüültsüpromiin ja
moklobemiid. Kui teie raviarst muudab ravi Citalopram Actavis’elt MAO inhibiitorile, peate te
alati jätma 7-päevase pausi, enne kui alustate ravi MAO inhibiitoriga.

Teie arst räägib teile, kuidas hakata Citalopram Actavis’t võtma, kui olete lõpetanud MAO
inhibiitorite võtmise (vt „Muud ravimid ja Citalopram Actavis“).
- kui te võtate ravimit, mis sisaldab linesoliidi (kasutatakse infektsioonide raviks) (vt „Muud
ravimid ja Citalopram Actavis“).
- kui teil on kaasasündinud või on varem esinenud tavapäratu südamerütmiga episoode (mida on
näha EKG-s; uuring, millega hinnatakse südamefunktsiooni).
- kui te võtate ravimeid südamerütmi probleemide puhul või ravimeid, mis võivad mõjutada südame
rütmi. Vt ka lõik „Muud ravimid ja Citalopram Actavis“.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel
Citalopram Actavis’t ei tohi tavaolukorras kasutada laste ja alla 18-aastaste noorukite ravimisel. Tuleb
silmas pidada, et alla 18-aastastel lastel esineb antud ravimgruppi kuuluvate preparaatide kasutamisel
suurenenud risk kõrvaltoimete, nagu näiteks enesetapukatse, suitsiidimõtted ja vaenulik käitumine
(peamiselt vägivaldsus, vastanduv käitumine ja viha), tekkeks. Sellele vaatamata võib arst Citalopram
Actavis’t määrata ka alla 18-aastastele patsientidele juhul, kui ta leiab, et see on patsiendi huvides. Kui
teie arst on välja kirjutanud Citalopram Actavis’t alla 18-aastasele isikule ning te soovite seetõttu
konsultatsiooni, pöörduge uuesti oma arsti poole. Informeerige oma arsti, kui alla 18-aastasel selle
ravimi kasutajal tekib või süveneb mõni ülalloetletud kõrvaltoimetest. Lisaks ei ole antud
vanusegrupis veel tõestatud Citalopram Actavis’e kasutamise pikaajaline ohutus kasvamisele,
küpsemisele ja kognitiivsele ning käitumuslikule arengule.

Citalopram Actavis’t tuleb kasutada ettevaatusega
- kui teil ravitakse paanikahooge. Ravi alguses võivad tugevneda ärevuse sümptomid. Selline
reaktsioon taandub tavaliselt esimese kahe ravinädala jooksul. Arst võib teie annust kohandada (vt
lõik 3 „Kuidas võtta Citalopram Actavis’t“).
- kui teil on esinenud maniakaal-depressiivne haigus. Ravi ajal Citalopram Actavis’ega võib
toimuda üleminek maniakaalsesse faasi. Seda iseloomustavad ohtrad ja kiiresti muutuvad mõtted,
liialdatud lõbusus ja ülemäärane füüsiline aktiivsus. Sellistel juhtudel tuleb kontakteeruda arstiga.
- kui teil on suhkurtõbi; võib osutuda vajalikuks teie diabeediravimi annuse muutmine.
- kui teil on epilepsia. Kui teil esinevad või sagenevad krambid, tuleb ravi katkestada.
- kui teil tekivad sümptomid nagu ebameeldiv või muret tekitav rahutus, ärevus ja vajadus liikuda,
sageli koos võimetusega rahulikult istuda või seista. Need sümptomid esinevad sagedamini ravi
esimese paari nädala jooksul.
- kui te kasutate ravimeid, mis seonduvad serotoniini retseptoritega (serotonergilise toimega), nagu
sumatriptaan või teised triptaanid, tramadool, oksitriptaan ja trüptofaan. Vt lõik „Muud ravimid ja
Citalopram Actavis“.
kui te kasutate ravimeid, mida nimetatakse pöörduvateks selektiivseteks MAO-A inhibiitoriteks
- (monoamiini oksüdaasi A inhibiitorid, kasutatakse vaimsete häirete raviks). Vt lõigud „Ärge võtke
Citalopram Actavis’t“ ja „Muud ravimid ja Citalopram Actavis“.
- kui naatriumi tase teie veres langeb (nähtuvalt vereanalüüsist). Sümptomiteks võivad olla väsimus,
segasus ja lihastõmblused. Seda tüüpi ravimid põhjustavad harva naatriumi tasemete langust veres,
eriti eakatel naistel. Naatriumitasemed normaliseeruvad tavaliselt pärast ravi lõpetamist.
- kui teil on esinenud veritsushäireid. Ettevaatus on vajalik kui te võtate ravimeid, mis suurendavad
veritsusriski, nt atsetüülsalitsüülhape ja mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d, valu
vaigistavad ravimid). Vt lõik „Muud ravimid ja Citalopram Actavis“.
- kui te saate elekter-krampravi.
- kui te kasutate liht-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavaid taimseid preparaate.
Samaaegsel manustamisel suureneb kõrvaltoimete risk (vt lõik „Muud ravimid ja Citalopram
Actavis”).
- kui teil on rasked neerude või maksaprobleemid. Arst võib teie annust vähendada või ravi
katkestada.
- kui teil on vaimuhaigus, nagu psühhoos, millega kaasnevad depressiooni episoodid.
- kui teil või teie perekonnas esineb südamehaigust, mida kutsutakse pikenenud QT intervalli
sündroomiks.
- kui teil on või on olnud südameprobleeme või teil on hiljuti olnud südameinfarkt.
- kui teil on puhkeolekus aeglane südamerütm ja/või kui te teate, et teil võib olla soolade puudus,
mis on tingitud pikemaajalisest raskest kõhulahtisusest ja oksendamisest või diureetikumide
(„veetabletid“) kasutamisest.
- kui te tunnete, et süda lööb kiiresti või ebaregulaarselt, et te tahate minestada, tunnete, et kukute
kokku või et pea käib püsti tõustes ringi, võib see viidata südame rütmihäiretele.
- kui teil on veres madal kaaliumi või magneesiumi sisaldus (hüpokaleemia/hüpomagneseemia).
- kui teil on suletudnurga glaukoom või kui teil on olnud glaukoom.
- kui ravi lõpetatakse, võivad tekkida ärajätunähud (vt lõik 3 „Kui te lõpetate Citalopram Actavis’e
võtmise“).

Enesevigastamise- ja enesetapumõtted ning depressiooni või ärevushäire süvenemine
Kui teil on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või
enesetapumõtted. Need võivad tekkida sagedamini kui te hakkate võtma esimest korda
antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega (tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid
vahel kauem).
Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:
- kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele.
- kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud
suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel täiskasvanutel (alla 25-aastased),
keda raviti antidepressandiga.
Kui Teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid ükskõik mis ajal, võtke ühendust oma arstiga või
minge otsekohe haiglasse.
Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire
all ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates Teie
depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast Teie käitumises.

Serotoniini sündroom
Mõnedel patsientidel võib ravi Citalopram Actavis’ega viia serotoniini sündroomi tekkeni. Võtke
viivitamatult arstiga ühendust, kui teil esineb selliste sümptomite kombinatsioon, kuhu kuuluvad kõrge
palavik, lihasjäikus, värinad, agiteeritus, segasus või ärevus, sest need nähud viitavad antud sündroomi
tekkele.

Muud ravimid ja Citalopram Actavis
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.
Pange tähele, et see käib ka nende ravimite kohta, mida te võtsite näiteks 14 päeva tagasi või mida
kavatsete tulevikus võtta.

Ärge võtke Citalopram Actavis’t kui te võtate südamerütmi probleemide vastu ravimeid või ravimeid,
mis võivad mõjutada südame rütmi, nt IA ja III klassi antiarütmikumid, antipsühhootikumid (nt
fenotiasiini derivaadid, pimosiid, haloperidool), tritsüklilised antidepressandid, teatud antimikroobsed
ained (nt sparfloksatsiin, moksifloksatsiin, erütromütsiin IV, pentamidiin, malaariavastased ravimid,
eriti halofantriin), teatud antihistamiinikumid (astemisool, misolastiin). Kui teil on selle kohta
lisaküsimusi, pöörduge palun oma arsti poole.

Citalopram Actavis’e kombinatsiooni järgmiste ravimitega tuleb vältida või kasutada ettevaatusega:
- Ravimid, mida nimetatakse monoamiini oksüdaasi inhibiitoriteks (MAO inhibiitorid,mida
kasutatakse depressiooni ja Parkinsoni tõve ravimiseks), nagu selegiliin, fenelsiin, iproniasiid,
isokarboksasiid, nialamiid, tranüültsüpromiin ja moklobemiid (vt eespool lõik „Ärge võtke
Citalopram Actavis’t“). Neid ravimeid ei tohi võtta Citalopram Actavis’ega samaaegselt.
- Ravimid, mis sisaldavad linesoliidi (kasutatakse infektsioonide raviks). Ärge võtke Citalopram
Actavis’t kui te kasutate linesoliidi (vt eespool lõik „Ärge võtke Citalopram Actavis’t“).
- Sumatriptaan ja teised triptaanid (migreeniravim).
- Oksütriptaan või trüptofaan (unehäirete ja depressiooni ravim).
- Tramadool (valuvaigisti).
- Ravimid, mis võivad suurendada veritsusriski nii nahas kui ka limaskestades, kui manustada koos
Citalopram Actavis’ega, siia kuuluvad antikoagulandid (ravimid, mis takistavad vere hüübimist),
nt varfariin, tiklopidiin ja dipüridamool, MSPVA-tüüpi valuvaigistid nt ibuprofeen, ketoprofeen ja
diklofenak ning atsetüülsalitsüülhape.
- Neuroleptikumid (kasutatakse teatud vaimuhaiguste ravis) nt tioksanteenid ja butürofenoonid.
- Maohaavandite ravimid, omeprasool, lansoprasool, tsimetidiin, esomeprasool.
- Depressioonivastased ravimid, nt fluoksetiin, fluvoksamiin, paroksetiin, sertraliin, venlafaksiin,
bupropioon, tritsüklilised antidepressandid, nagu nortriptülliin, desipramiin, klomipramiin,
imipramiin või desipramiin, samuti ravimtaim naistepuna (Hypericum perforatum).
- Buspiroon (kasutatakse ärevuse ja depressiooni ravis).
- Propafenoon ja flekainiid (rütmihäirete raviks).
- Psühhiaatriliste haiguste korral kasutatavad ravimid (antipsühhootikumid), nt liitium, risperidoon,
kloorpromasiin, tioridasiin, kloorprotikseen ja haloperidool.
- Meflokviin (malaaria ravim).
- Ravimid, mis pikendavad QT-intervalli või ravimid, mis alandavad kaaliumi- või magneesiumi
taset veres. Konsulteerige oma arstiga.
- Metoprolool (kasutatakse kõrge vererõhu ja südameveresoonkonna haiguste ravis ja migreeni
ärahoidmiseks).

Citalopram Actavis koos toidu, joogi ja alkoholiga
Tablette võib võtta koos toidu ja joogiga. Vältige alkoholi tarbimist.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus
Citalopram Actavis’t võib raseduse ajal võtta ainult siis, kui see on kliiniliselt näidustatud. Kui te olete
rase või arvate, et olete rase, rääkige sellest oma arstile. Ärge võtke Citalopram Actavis’t kui te olete
rase või plaanite rasestuda, ilma et te oleksite oma arstiga arutanud riski ja kasu tegureid. Ärge
lõpetada Citalopram Actavis’e ravi järsku.

Informeerige kindlasti oma ämmaemandat ja/või arsti, et kasutate Citalopram Actavis’t. Raseduse ajal
võttes, eriti viimase 3 raseduskuu vältel, võivad ravimid nagu Citalopram Actavis suurendada imikutel
riski tõsise seisundi tekkeks, mida nimetatakse vastsündinu püsivaks pulmonaalseks hüpertensiooniks
(PPHV), mis põhjustab lapse kiiremat hingamist ning naha muutumise sinakaks. Need sümptomid
tekivad üldiselt esimese 24 tunni jooksul pärast lapse sündi. Kui see juhtub teie lapsega, kontakteeruge
oma ämmaemanda ja/või arstiga.

Kui te kasutasite Citalopram Actavis’t kolme viimase raseduskuu jooksul, informeerige sellest oma
arsti, kuna lapsel võivad pärast sündi avalduda teatud sümptomid. Enamikel juhtudel avalduvad need
sümptomid esimese 24 tunni jooksul pärast lapse sündi. Nende sümptomite hulka kuuluvad uinumis-,
toitumis- ja hingamisraskused, naha tõmbumine sinakaks või liiga kuumaks või külmaks,
oksendamine, pidev nutmine, lihaste kangus või lõtvus, teadvusehäire, värinad, närvilisus või
krambihood. Kui teie lapsel avalduvad pärast sündi nimetatud sümptomid, pöörduge abi saamiseks
kohe oma arsti poole.

Imetamine
Citalopram Actavis eritub väikestes koguste rinnapiima. On võimalus, et ravim avaldab toimet ka
lapsele. Kui te kasutate Citalopram Actavis't, konsulteerige oma arstiga enne, kui alustate imetamist.

Viljakus
Loomkatsetest nähtub, et tsitalopraam vähendab sperma kvaliteeti. Teoreetiliselt võib see mõjutada
viljakust, kuid mõju inimese viljakusele ei ole veel uuritud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Citalopram Actavis võib mõjutada autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.
Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid enne, kui teate kuidas tsitalopraam teile mõjub.


3. Kuidas CITALOPRAM ACTAVIS 40 MG võtta

Kuidas Citalopram Actavis't võtta

Annustamine
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Erinevatel inimestel on
erinevad vajadused. Teie arst otsustab teie seisundi põhjal, millist annust te vajate ja kui kaua te peate
ravimit võtma. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatavad annused on:

Täiskasvanud
Depressiooni ravi
Tavaline annus on 20 mg ööpäevas. Teie arst võib annust suurendada maksimaalselt kuni 40 mg-ni
ööpäevas.
Ravi tuleb jätkata seni, kuni teil ei ole sümptomeid esinenud 4...6 kuu vältel.
Paanikahäire ravi
Algannus on 10 mg ööpäevas esimese nädala vältel enne kui annust suurendatakse 20...30 mg-ni
ööpäevas. Teie arst võib annust suurendada maksimaalselt kuni 40 mg-ni ööpäevas.

Eakad patsiendid (üle 65-aastased)
Algannust tuleb vähendada poole võrra soovituslikust annusest, st 10…20 mg ööpäevas. Eakad
patsiendid ei tohi üldjuhul saada rohkem kui 20 mg ööpäevas.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Citalopram Actavis’e kasutamine ei ole lastele ja alla 18-aastastele noorukitele soovitatav, kuna selle
ohutus ja efektiivsus ei ole kindlaks tehtud.

Neeru- või maksafunktsiooni häirega patsiendid
Annuse vähendamine on vajalik. Järgige arsti nõuandeid.
Maksakaebustega patsiendid ei tohi saada suuremat annust kui 20 mg ööpäevas.

Citalopram Actavis’t tuleb manustada ühekordse suukaudse annusena kas hommikul või õhtul, koos
toiduga või ilma. Neelake tablett alla klaasitäie veega.

Enne ravi muutmist või ravimi võtmise katkestamist pidage arstiga nõu. Vt hoiatused ülalpool.

Kui te võtate Citalopram Actavis’t rohkem kui ette nähtud
Kui olete ekslikult võtnud rohkem tablette kui selles infolehes soovitatud või rohkem kui teie arst
määranud, võtke koheselt ühendust arstiga või kutsuge kiirabi.

Üleannuse sümptomid on:
Unisus, teadvusetus, krambid, aeglane/kiire pulss, pearinglus, südame rütmihäire (nt QT-intervalli
pikenemine), madal/kõrge vererõhk, treemor, minestamine, iiveldus, oksendamine, higistamine,
agiteeritus, kõrge palavik, südameseiskus, pupillide laienemine, vaimse seisundi muutus, nahavärvuse
muutumine sinakaks hapniku ebapiisava koguse tõttu veres (tsüanoos), hüperventilatsioon. Tekkida
võivad serotoniinisündroomi nähud (vt „Võimalikud kõrvaltoimed”), eriti teiste ravimite samaaegsel
kasutamisel.

Kui te unustate Citalopram Actavis’t võtta
Kui olete unustanud ravimi õigel ajal võtmata, võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge kunagi võtke
kahte annust korraga.

Kui te lõpetate Citalopram Actavis’e kasutamise
Ärge katkestage järsku Citalopram Actavis’e võtmist, see võib põhjustada teatud sümptomite teket, nt
pearinglus, kihelus (torkiv tunne), unehäired, rahutus, treemor, segasus, peavalu, iiveldus,
närvilisus/ärevus või liighigistamine (ning eelsoodumusega patsientidel ka enesetapu mõtete
taastumine). Tavaliselt kestavad need sümptomid 2 nädalat, kuid juhul kui te saate Citalopram
Actavis’e suuri annuseid võivad nad olla ka raskemad või pikemaajalisemad.
Kui te tahate katkestada Citalopram Actavis’e võtmise, peate te küsima selleks arstilt juhised, kuna
seda ravimit tuleb ära jätta järk-järgult nädalate kuni kuude jooksul. Oluline on, et arst teid selle
perioodi jooksul hoolikalt jälgiks.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Ravi ajal Citalopram Actavis'ega tekivad kõrvaltoimed esimese 8…14 päeva jooksul, kui üldse
tekivad. Tavaliselt kaovad need kõrvaltoimed jälle.

Kui te täheldate endal mõnda järgmistest sümptomitest, lõpetage Citalopram Actavis’e võtmine ja
pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda:

- Serotoniinisündroom: Pöörduge oma arsti poole, kui teil tekib kõrge palavik, värinad,
lihastõmblused ja ärevus, sest need sümptomid võivad viidata nimetatud seisundi tekkele.
Citalopram Actavis’e võtmine tuleb otsekohe lõpetada.
- Tõsised allergilised reaktsioonid: Pöörduge kohe oma arsti poole, kui teil tekivad järgmised
sümptomid nagu näo, keele ja/või neeluturse ja/või neelamisraskused või nõgestõbi koos
hingamisraskustega (angioödeem). Need on väga tõsised kõrvaltoimed. Kui teil esinevad need, siis
võib teil olla tõsine allergiline reaktsioon Citalopram Actavis’e suhtes. Te võite vajada erakorralist
arstiabi või hospitaliseerimist. Kõik need väga tõsised kõrvaltoimed esinevad väga harva.
- Kiire, ebaregulaarne südamerütm, minestamine, mis võib olla eluohtliku seisundi, Torsade de
Pointes, sümptomiks.

Kui teil on enesevigastamise või enesetapumõtteid, võtke ühendust oma arstiga või pöörduge
otsekohe haiglasse.

Järgnevad kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja võivad taanduda paari ravipäeva jooksul: iiveldus (halb
enesetunne), kõhulahtisus, suurenenud higistamine, suukuivus, väsimus, unetus ja unisus.

Järgmistest kõrvaltoimetest on teatatud näidatud ligikaudsete esinemissagedustega:

Väga sage (esineb rohkem kui 1-l patsiendil 10-st):
- südamepeksmine (palpitatsioonid)
- peavalu
- halb enesetunne (iiveldus), suukuivus
- suurenenud higistamine
- unisus, unehäired.

Sage (esineb 1...10 patsiendil 100-st):
- treemor, pearinglus
- söögiisu langus, kehakaalu vähenemine, kehakaalu kaotus (anoreksia)
- rahutus, ärevus, närvilisus, segasus
- vähenenud sugutung (libiido)
- kipitustunne, kihelus või tuimus nahas (paresteesia)
- keskendumisprobleemid
- helin kõrvus (tinnitus)
- kõrge vererõhk (hüpertensioon)
- kõhulahtisus, oksendamine, kõhukinnisus, seedehäire (düspepsia), kõhuvalu, kõhupuhitus
(gaasid), suurenenud süljeeritus
- lihasvalu (müalgia), liigesevalu (artralgia)
- migreen
- nohu, põskkoopa põletik
- suurenenud uriinieritus (polüuuria)
- sügelus (pruritus)
- unisus, haigutamine
- võimetus naistel saavutada orgasmi, menstruatsioonivalud, impotentsus, ejakulatsioonihäired
- ebatavalised unenäod, mälukaotus (amneesia), emotsioonide või entusiasmi puudumine.

Aeg-ajalt (esineb 1...10 patsiendil 1000-st):
- aeglane südame löögisagedus
- kiire südame löögisagedus
- suurenenud söögiisu, suurenenud kehakaal
- agressioon, endast eraldumise tunne (depersonalisatsioon), hallutsinatsioonid, mania (olles väga
põnevil, üliaktiivne ja kergesti ärritunud või segaduses), eufooria (optimistlik, rõõmsameelsus ja
heaolu), suurenenud sugutung (libiido)
- minestus (sünkoop)
- laienenud pupillid (müdriaas)
- köha
- nõgestõbi (urtikaaria)
- nahalööve
- juuste väljalangemine (alopeetsia)
- punetus või punased täpid nahal (purpur)
- valgustundlikkus (nahalööve tingitud päikesevalgusest)
- urineerimisprobleemid (kusepeetus)
- vererohke menstruatsioon (menorraagia)
- turse (üldine turse).

Harv (esineb 1...10 patsiendil 10000-st):
- verejooksud (nt tupe-, seedetrakti-, naha- ja limaskestade verejooksud)
- krambid (grand mal tüüpi hood), tahtmatud liigutused (düskineesia)
- maitsetundlikkuse häired
- maksapõletik (hepatiit)
- palavik (püreksia)
- vere naatriumisisalduse langus (hüponatreemia).

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
- vereliistakute arvu langus (trombotsütopeenia)
- muutused südame rütmis või südame löögisageduses (arütmia)
- naha või limaskestade turse (angioödeem)
- äkiline, raske allergiline reaktsioon (anafülaktiline reaktsioon), mida iseloomustab järsk vererõhu
langus, sügelev nahalööve, huulte, keele või kõri turse ja hingamisraskused
- allergia (ülitundlikkus)
- seisind, mida tuntakse kui SIADH (antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom), peamiselt
eakatel
- madal kaaliumisisaldus veres
- paanikahood, hammaste kiristamine (bruksism), rahutus
- enesetapumõtted või suitsidaalne käitumine
- krambid
- serotoniini sündroom (sümptomid nagu kõrge palavik, värinad, lihastõmblused ja ärevus)
- ekstrapüramidaalhäire (nt tahtmatud liigutused, värisemine, lihaste jäikus ja lihaste kokkutõmbed)
- rahutuse tunne ja võimetus püsida paigal (akatiisia)
- liikumishäired
- nägemishäired
- südamehaigus, mida nimetatakse QT-intervalli pikenemiseks (südame rütmihäired, mis on
äratuntavad EKG-s)
- pearinglus kiire püstitõusmise korral, tingituna madalast vererõhust (ortostaatiline hüpotensioon)
- ninaverejooks
- veri väljaheites (seedetrakti või rektaalne verejooks)
- kõrvalekalded maksafunktsiooni näitajates
- verevalumid (ekhümoos)
- ebanormaalne piima eritumine rinnanäärmetest meestel (galaktorröa)
- valulik pikenenud erektsioon (priapism)
- ebaregulaarne menstruatsioon (metrorraagia)..
- seda tüüpi ravimeid võtvatel patsientidel on täheldatud suurenenud luumurdude riski.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas CITALOPRAM ACTAVIS 40 MG säilitada

Kuidas Citalopram Actavis't säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Citalopram Actavis sisaldab
- Toimeaine on tsitalopraamvesinikbromiid, mis vastab 20 mg või 40 mg tsitalopraamile.
- Abiained on mannitool (E421), mikrokristalne tselluloos, veevaba kolloidne ränidioksiid,
magneesiumstearaat, hüpromelloos, makrogool 6000 ja värvaine titaandioksiid (E171).

Kuidas Citalopram Actavis välja näeb ja pakendi sisu
20 mg tabletid: ümmargused, valged, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega, mõlemalt poolt ja
külgedelt poolitusjoonega tabletid, diameetriga 8 mm.
Pakendi suurused: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 250 ja 500 tabletti.

40 mg tabletid: ümmargused, valged, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega, mõlemalt poolt ja
külgedelt poolitusjoonega tabletid, diameetriga 10 mm.
Pakendi suurused: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 250 ja 500 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Actavis Nordic A/S,
Ørnegårdsvej 16,
DK-2820 Gentofte,
Taani

Tootjad:
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH & Co. KG,
Göllstrasse. 1, D-84529,
Tittmoning,
Saksamaa

GENERICON PHARMA,
Gesellschaft m.b.H.,
Hafnerstrasse 211,
A-8054 Graz,
Austria

Actavis Nordic A/S,
Ørnegårdsvej 16,
DK-2870 Gentofte,
Taani

Actavis Ltd,
BLB016 Bulebel Industrial Estate,
Zejtun ZTN 3000,
Malta

Balkanpharma-Dupnitsa AD.,
3 Samokovsko Shosse Str.,
Dupnitsa 2600,
Bulgaaria


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,
Tiigi 28/Kesk tee 23a,
Rae vald, 75301 Harjumaa,
Tel: (+372) 6100 565


Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2013
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Citalopram Actavis, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Citalopram Actavis, 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Citalopram Actavis 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid: 1 tablett sisaldab 24,99 mg
tsitalopraamvesinikbromiidi, mis vastab 20 mg tsitalopraamile.
Citalopram Actavis 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid: 1 tablett sisaldab 49,98 mg
tsitalopraamvesinikbromiidi, mis vastab 40 mg tsitalopraamile.

INN. Citalopramum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett

Citalopram Actavis 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid:
Ümmargused, valged, kaksikkumerad, mõlemalt poolt ja külgedelt poolitusjoonega õhukese
polümeerikattega tabletid, diameetriga 8 mm.
Citalopram Actavis 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid:
Ümmargused, valged, kaksikkumerad, mõlemalt poolt ja külgedelt poolitusjoonega õhukese
polümeerikattega tabletid, diameetriga 10 mm.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Depressioon.
Paanikahäire agorafoobiaga või ilma.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Tsitalopraami tuleb manustada ühekordse suukaudse annusena kas hommikul või õhtul. Tablette võib
võtta ilma või koos toiduga, kuid vedelikuga.

Lapsed ja noorukid vanuses kuni 18 eluaastat
Tsitalopraami ei tohi kasutada lastel ja noorukitel vanuses alla 18 eluaasta kuna ohutus ja efektiivsus ei ole
selles patsientide grupis tõestatud (vt lõik 4.4).

Depressiooni ravi
Täiskasvanud
Soovitatav suukaudne annus on 20 mg üks kord ööpäevas.
Sõltuvalt patsiendi reageerimisest ravile, võib annust suurendada kuni maksimaalse annuseni 40 mg
ööpäevas.

Pärast ravi algust on antidepressiivse toime avaldumise algust oodata vähemalt kahe nädala pärast. Pärast
sümptomite taandumist on vajalik ravi jätkamine vähemalt 4...6 kuu vältel.

Paanikahäire ravi
Täiskasvanud
Soovitatav suukaudne annus on 10 mg ööpäevas esimese nädala vältel, pärast mida võib annust
suurendada 20 mg-ni ööpäevas. Sõltuvalt patsiendi reageerimisest ravile, võib annust suurendada
maksimaalselt kuni 40 mg ööpäevas.

Eakad (üle 65-aastased)
Soovitatav ööpäevane annus on pool soovituslikust annusest st 10 mg...20 mg manustatuna üks kord
ööpäevas. Maksimaalne soovitatav annus eakatele on 20 mg ööpäevas.

Neerufunktsiooni langus
Kerge kuni keskmise raskusega neerukahjustuse korral ei ole annuse korrigeerimine vajalik. Puuduvad
andmed ravimi kasutamise kohta raske neerukahjustusega (kreatiniini kliirens < 20 ml/min) patsientidel
(vt lõik 4.4).

Maksafunktsiooni langus
Algannus on 10 mg ööpäevas esimese kahe nädala vältel kerge kuni mõõduka maksafunktsiooni häirega
patsientidele. Sõltuvalt patsiendi reageerimisest ravile, võib annust suurendada maksimaalselt 20 mg-ni
ööpäevas. Soovitatav on ettevaatus ja eriti tähelepanelik annuse titreerimine raske maksafunktsiooni
kahjustusega patsientidel (vt lõik 5.2).

Aeglased CYP2C19-kaudu metaboliseerijad
Teadaolevalt aeglastele CYP2C19 metaboliseerijatele on soovitatav algannus kahe esimese nädala jooksul
10 mg ööpäevas. Sõltuvalt patsiendi individuaalsest reageerimisest ravile võib seejärel annust suurendada
maksimaalselt kuni 20 mg-ni ööpäevas (vt lõik 5.2).

SSRI ärajätmisel täheldatud ärajätunähud
Tuleb hoiduda ravi järsust ärajätmisest. Kui ravi tsitalopraamiga lõpetatakse, tuleb annust ärajätunähtude
riski vähendamiseks vähendada järk-järgult vähemalt 1…2-nädalase perioodi vältel (vt lõigud 4.4 ja 4.8).
Kui pärast annuse vähendamist või ravi ärajätmisel ilmnevad talumatuse sümptomid, tuleb kaaluda
eelnevalt väljakirjutatud annuse juurde tagasi pöördumist. Seejärel võib arst jätkata annuse vähendamist,
kuid pikema perioodi vältel.

4.3. Vastunäidustused

-
Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

- MAO (monoamiini oksüdaasi) inhibiitorid

- Mõnel juhul meenutasid ilmnenud sümptomid serotoniinisündroomi.
- Tsitalopraami ei tohi anda patsientidele, kes kasutavad monoamiini oksüdaasi inhibiitoreid
(MAOI), sh selegiliini, ööpäevase annusega üle 10 mg.
- Tsitalopraami ei tohi anda kahe nädala jooksul pärast pöördumatu toimega MAO inhibiitorite
kasutamist või pöörduva toimega MAO inhibiitori (RIMA) kasutamist (MAOI ravimi omaduste
kokkuvõttes toodud aja jooksul). MAO inhibiitorit ei tohi kasutada 7 päeva pärast tsitalopraami
võtmist (vt lõik 4.5).

- Tsitalopraam on vastunäidustatud kombinatsioonis linesoliidiga, välja arvatud juhul, kui on
võimalus patsiendi hoolikaks jälgimiseks ja vererõhu monitooringuks (vt lõik 4.5).

- Tsitalopraam on vastunäidustatud teadaoleva QT-intervalli pikenemisega või kaasasündinud pika
QT sündroomiga patsientidel.

- Tsitalopraami koosmanustamine ravimitega, mis teadaolevalt pikendavad QT-intervalli, on
vastunäidustatud (vt lõik 4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Eakate ning neeru-ja maksafunktsiooni häiretega patsientide ravi, vt lõik 4.2.

Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel
Lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei soovitata tsitalopraami kasutada. Kliinilistes uuringutes täheldati
antidepressantidega ravitavatel lastel ja noorukitel võrreldes platseeboga sagedamini suitsidaalset
käitumist (suitsiidi katseid ja suitsiidi mõtteid) ning vaenulikkust (peamiselt agressiivset, vasturääkivat
käitumist ja viha). Kui lähtuvalt kliinilisest vajadusest võetakse siiski vastu otsus raviga alustada, tuleb
patsienti väga hoolikalt suitsiidi sümptomite osas jälgida. Lisaks sellele puuduvad pikaajalise ohutuse
andmed laste ja noorukite kasvu, vaimse küpsuse ja kognitiivsete funktsioonide ning käitumise kohta.

Suitsiid/suitsiidimõtted või kliiniline halvenemine
Depressioon on seotud suitsiidimõtete, enesevigastamise ja suitsiidi (suitsiidiga seotud juhtumite)
suurenenud ohuga, mis püsib kuni remissiooni saabumiseni. Kuna paranemist ei pruugi ilmneda esimese
paari või enama ravinädala jooksul, tuleb patsiente hoolikalt jälgida kuni paranemise ilmnemiseni. Nagu
näitab kliiniline kogemus, võib paranemise algstaadiumides suitsiidioht suureneda.

Suitsiididega seotud juhtude suurenenud risk võib olla seotud ka muude psüühikahäiretega, mille raviks
tsitalopraami kasutatakse. Lisaks võivad need haigused esineda depressiooniga samaaegselt. Seetõttu tuleb
muude psüühikahäiretega patsientide ravimisel rakendada samu ettevaatusabinõusid nagu depressiooniga
patsientide ravimisel.

Patsientidel, kellel on esinenud suitsiidiga seotud juhte või kellel esinevad suitsiidimõtted enne ravi
alustamist, on teadaolevalt suurem risk suitsiidimõteteks või -katseks ning neid tuleb ravi ajal hoolikalt
jälgida. Antidepressante saavate psühhiaatriliste häiretega täiskasvanute hulgas läbiviidud platseebo-
kontrollitud kliiniliste uuringute meta-analüüs näitas antidepressante saavate alla 25-aastaste patsientide
suitsidaalse käitumise suurenenud riski võrreldes platseeboga.

Ravikuuriga peaks kaasnema patsientide, iseäranis kõrge riskiga patsientide, põhjalik järelvalve, seda eriti
ravi alguses ja annuse muutmise järel. Patsiente (ja nende hooldajaid) tuleb teavitada vajadusest jälgida
tervislikku seisundit iga võimaliku kliinilise halvenemise (kaasa arvatud uute sümptomite teke),
suitsiidimõtete/suitsidaalse käitumise ja ebatavaliste muutuste suhtes käitumises ning pöörduda sellistel
juhtudel koheselt arsti poole.

Akatiisia/psühhomotoorne rahutus
Selektiivsete serotoniini/noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorite kasutamine on seotud akatiisia tekkega,
mida iseloomustab subjektiivselt ebameeldiv või piinav rahutus ja vajadus liikuda, millega sageli kaasneb
võimetus rahulikult istuda või seista. Kõige sagedamini esineb see esimeste ravinädalate jooksul.
Patsientidel, kellel taolised sümptomid tekivad, on annuse edasine suurendamine kahjulik.

Diabeet
Diabeetikutel võib ravi SSRI-ga muuta glükoosi taset veres. Insuliini ja/või suukaudsete suhkrutõve
ravimite annust võib vajadusel korrigeerida.

Krambid
Antidepressantide kasutamisega võivad kaasneda krambihood. Ravi peab katkestama kohe, kui patsiendil
tekivad krambid.
Tsitalopraam-ravist tuleb hoiduda ebastabiilse epilepsiaga patsientide puhul ning epilepsia ravi saavate
patsientide seisundit tuleb hoolikalt jälgida. Epilepsiahoogude sagenemisel tuleb tsitalopraamravi
lõpetada.

SSRI-ravi ärajätmisel täheldatud ärajätunähud
Ravi lõpetamisel tekivad sageli ärajätunähud, eriti kui ravi lõpetatakse järsku (vt lõik 4.8). Haiguse
kordumise vältimise kliinilises uuringus tsitalopraamiga esines kõrvaltoimeid 40% aktiivse ravi lõpetanud
patsientidest ja 20% tsitalopraam-ravi jätkanud patsientidest.
Ärajätusümptomite risk võib sõltuda mitmetest teguritest, sealhulgas ravi kestvus ja annus ning selle
vähendamise kiirus. Sageli on kirjeldatud pearinglust, tundlikkushäireid (sh paresteesia), unehäireid (sh
unetus ja hirmuunenäod), agitatsiooni või ärevust, iiveldust ja/või oksendamist, treemorit, segasust,
higistamist, peavalu, kõhulahtisust, südamepekslemist, emotsionaalset ebastabiilsust, ärrituvust ja
nägemishäireid. Need sümptomid on üldjuhul kerged või mõõdukad, kuid mõnel patsiendil võivad need
olla ka raskekujulised. Tavaliselt tekivad need esimestel päevadel pärast ravi ärajätmist, kuid neid
sümptomeid on väga harva kirjeldatud patsientidel, kellel on kogemata jäänud annus manustamata.
Sümptomid taanduvad tavaliselt iseeneslikult 2 nädala jooksul, kuigi võivad mõnel inimesel püsida kauem
(2...3 kuud või enam). Seetõttu on soovitatav tsitalopraam jätta ära annust järkjärgult vähendades mitme
nädala või kuu jooksul, vastavalt patsiendi vajadusele (vt lõik 4.2 „SSRI ärajätmisel täheldatud
ärajätunähud“).

Elekter-krampravi (ETC)
Väheste kliiniliste kogemuste tõttu peaks tsitalopraami ordineerimisel olema ettevaatlik, kui patsient saab
elekter-krampravi.

Mania
Tsitalopraami tuleb kasutada ettevaatlikkusega anamneesis esinenud maniakaal-depressiivse haigusega
patsientidel. Võib toimuda üleminek maniakaalsesse faasi. Tsitalopraami ravi tuleb lõpetada, kui
patsiendil tekib maniakaalne psühhoos.

Hemorraagia
On teateid, et SSRI-d pikendavad veritsusaega ja/või võivad põhjustada järgmisi verejookse: ekhümoos,
günekoloogiline verejooks, seedetrakti verejooks ja teised naha või limaskestade veritsused (vt lõik 4.8).
Ettevaatus on vajalik SSRI kasutavate patsientide puhul, eelkõige kui samaaegselt kasutatakse ravimeid,
mis teadaolevalt mõjutavad trombotsüütide funktsiooni või muid aineid, mis võivad suurendada
verejooksu tekkeohtu, aga ka anamneesis veritsushäiretega patsientide puhul (vt lõik 4.5).

Serotoniinisündroom
Harva võib SSRI kasutavatel patsientidel tekkida serotoniinisündroom. Sümptomite kombinatsioon nagu
agiteeritus, treemor, müokloonilised tõmblused ja hüpertermia võivad viidata selle sündroomi tekkele.
Sellisel juhul tuleb koheselt tsitalopraamravi lõpetada ja alustada sümptomaatilise raviga.

Serotoninergilised ravimid
Tsitalopraami ei tohi kasutada koos serotoninergilise toimega ravimitega, nagu sumatriptaan või teised
triptaanid, tramadool, oksitriptaan ja trüptofaan.

Paradoksaalne ärevus
Mõnedel paanikahäirega patsientidel on ravi alguses tekkinud ärevuse sümptomite tugevnemine. Selline
paradoksaalne reaktsioon taandub tavaliselt esimese kahe ravinädala jooksul. Paradoksaalse anksiogeense
toime avaldumise tõenäosuse vähendamiseks soovitatakse ravi alustada väikeste annustega (vt lõik 4.2).

Psühhoos
Psüühikahäirete all kannatavate patsientide depressiooni ravi võib soodustada psühhoosi sümptomeid.

Hüponatreemia
Selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite kasutamisel on harva kirjeldatud hüponatreemiat, mis
on arvatavasti tingitud antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroomist (SIADH) ja mis on ravi
katkestamisel pöörduv. Riskigruppi näivad kuuluvat eeskätt eakad naispatsiendid.

Liht-naistepuna
Kõrvaltoimeid võib sagedamini esineda tsitalopraami ja liht-naistepuna (Hypericum perforatum)
sisaldavate taimsete preparaatide samaaegsel kasutamisel. Seetõttu ei tohi tsitalopraami ja liht-naistepuna
sisaldavaid preparaate koos kasutada (vt lõik 4.5).

Annuse kohaldamine
Ravi alguses võivad tekkida unetus ja agiteeritus. Sellisel juhul võib abi olla annuse kohandamisest.

QT-intervalli pikenemine
On leitud, et tsitalopraam põhjustab annusest sõltuvat QT-intervalli pikenemist. Turuletulekujärgselt on
teatatud QT-intervalli pikenemisest ja ventrikulaarsest arütmiast, sealhulgas torsade de pointes juhtudest,
peamiselt naissoost patsientidel, hüpokaleemiaga või varasemalt esinenud QT-intervalli pikenemisega või
teiste südamehaigustega patsientidel (vt lõigud 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 ja 5.1).
Väljendunud bradükardia või hiljutise ägeda müokardiinfarkti või kompenseerimata
südamepuudulikkusega patsientide puhul on vajalik ettevaatus.
Elektrolüütide tasakaaluhäired, nagu hüpokaleemia ja hüpomagneseemia suurendavad pahaloomuliste
arütmiate riski ning need tuleb korrigeerida enne tsitalopraam-ravi alustamist.
Kui ravitakse stabiilse südamehaigusega patsiente, tuleb enne tsitalopraam-ravi alustamist kaaluda EKG
kontrolli.
Kui südame arütmiad tekivad tsitalopraam-ravi ajal, tuleb ravi lõpetada ja läbi viia EKG-uuring.

Suletudnurga glaukoom
SSRI-del, kaasa arvatud tsitalopraamil, võib olla toime pupilli suurusele, põhjustades müdriaasi. Selle
müdriaatilise toime tagajärjel võib kitseneda silmanurk, põhjustades silmasisese rõhu tõusu ja
suletudnurga glaukoomi, eriti vastava eelsoodumusega patsientidel. Seetõttu peab tsitalopraami kasutama
ettevaatlikult suletudnurga glaukoomiga või glaukoomi anamneesiga patsientidel.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakodünaamilised
Farmakodünaamilisel tasandil on teatatud serotoniinisündroomi juhtudest tsitalopraami ning
moklobemiidi ja buspirooni koosmanustamisel.


Vastunäidustatud kombinatsioonid

MAO-inhibiitorid
Tsitalopraami ja MAO inhibiitorite samaaegne kasutamine võib esile kutsuda raskeid kõrvaltoimeid, sh
serotoniinisündroomi (vt lõik 4.3).
Tõsiseid ja vahel surmaga lõppevaid kõrvaltoimeid on esinenud patsientidel, kes on kasutanud selektiivset
serotoniini tagasihaarde inhibiitorit (SSRI) kombinatsioonis MAO inhibiitoriga, k.a selektiivset MAO
inhibiitorit selegiliini ja pöörduva toimega MAO inhibiitoreid linesoliidi ja moklobemiidi ning
patsientidel, kes lõpetasid hiljuti ravi SSRI-ga ja alustasid MAO inhibiitoriga.
Mõnedel juhtudel tekkisid serotoniinisündroomile sarnased nähud. Serotoniinisündroomi sümptomid:
hüpertermia, värin, diaforees, lihasrigiidsus, müokloonus, autonoomne ebastabiilsus koos võimalike
kiirete kõikumistega elulistes funktsioonides, segasusseisund, ärrituvus ja agiteeritus. Kui seisund süveneb
ja seda ei ravita, võib see rabdomüolüüsi, tsentraalse hüpertermiaga kaasnevate mitmete elundite raske
kahjustuse, deliiriumi ja kooma tagajärjel lõppeda surmaga.

QT-intervalli pikenemine
Tsitalopraami ja teiste QT-intervalli pikendavate ravimpreparaatidega ei ole farmakokineetika ja
farmakodünaamika uuringuid läbi viidud. Välistada ei saa tsitalopraami aditiivset toimet nende
preparaatidega. Seega tsitalopraami ja QT-intervalli pikendavate ravimpreparaatide, nagu IA ja III klassi
antiarütmikumid, antipsühhootikumid (nt fenotiasiini derivaadid, pimosiid, haloperidoon), tritsüklilised
antidepressandid, teatud antimikroobsed preparaadid (nt sparfloksatsiin, moksifloksatsiin, erütromütsiin
IV, pentamidiin, malaariavastased ravimid, eriti halofantriin), teatud antihistamiinikumid (astemisool,
misolastiin) jne, kooskasutamine on vastunäidustatud.

Pimosiid
Üksikannusena 2 mg pimosiidi manustamine isikutele, keda raviti ratseemilise tsitalopraamiga 40 mg
päevas 11 päeva vältel põhjustas pimosiidi AUC ja C
suurenemise, seda mitte pidevalt uuringu jooksul.
max
Pimosiidi ja tsitalopraami koos manustades suurenes põhiliselt QTc intervall ligikaudu 10 msek. Kuna
koostoimed ilmnesid juba pimosiidi madalatel annustel, siis on tsitalopraami ja pimosiidi
koosmanustamine vastunäidustatud.

Ettevaatust nõudvad kombinatsioonid

Selegiliin (selektiivne MAO-B inhibiitor)
Farmakokineetilise/ farmakodünaamilise koostoime uuringus samaaegselt manustatud tsitalopraami
(20 mg ööpäevas) ja selegiliiniga (10 mg ööpäevas) (selektiivne MAO-B inhibiitor) ei ilmnenud
kliiniliselt olulisi koostoimeid. Tsitalopraami ja selegiliini (rohkem kui 10 mg ööpäevas)
koosmanustamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Serotoninergilised ravimid
Liitium ja trüptofaan: Tsitalopraami ja liitiumi koosmanustamise kliinilistes uuringutes ei ole
farmakodünaamilisi koostoimeid täheldatud. Ent selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite
manustamisel koos liitiumi või trüptofaaniga võib viimaste toime tugevneda; seetõttu peab nende ravimite
samaaegsel kasutamisel olema ettevaatlik. Rutiinset liitiumitaseme kontrolli tuleks jätkata nagu tavaliselt.

Manustamine koos serotoninergiliste ravimitega (nt tramadool, sumatriptaan) võib põhjustada 5-HT
seotud toimete tugevnemist. Kuni täiendava informatsiooni saamiseni ei ole tsitalopraami ja 5-HT
agonistide, nagu sumatriptaan jt triptaanid, samaaegne kasutamine soovitatav (vt lõik 4.4).

Hemorraagia
Ettevaatus on vajalik patsientidega, kes saavad samaaegselt ravi antikoagulantidega, ravimitega, mis
pärsivad trombotsüütide agregatsiooni, nt mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d),
atsetüülsalitsüülhape, dipüridamool ja tiklopidiin või teisi ravimeid (nt atüüpilised antipsühhootikumid),
mis võivad tõsta verejooksu riski (vt lõik 4.4).

Krambiläve alandavad ravimid
SSRI-d võivad alandada krambiläve. Ettevaatlik tuleks olla, kui samaaegselt kasutatakse teisi ravimeid,
mis võivad krambiläve alandada (nt antidepressandid, sh antidepressandid ja SSRI-d, neuroleptikumid
(butürofenoonid, tioksanteenid), meflokiin, bupropioon ja tramadool).

EKR (elekter-krampravi)
Elekter-krampravi ja tsitalopraami samaaegse kasutamise riskide või kasu kohta ei ole kliinilisi uuringuid
läbi viidud (vt lõik 4.4).

Liht-naistepuna
Kõrvaltoimed võib sagedamini esineda tsitalopraami ja harilikku naistepunaürti sisaldavate taimsete
preparaatide (Hypericum perforatum) samaaegsel kasutamisel (vt lõik 4.4). Farmakokineetilisi koostoimed
ei ole uuritud.

Alkohol
Alkoholi ja tsitalopraami farmakodünaamilist ja farmakokineetilist koostoimet pole tõestatud. Alkoholi
tarbimist on siiski soovitatav ravimi võtmise ajal vältida.

Hüpokaleemiat/hüpomagneseemiat põhjustavad ravimid
Ettevaatlik peab olema hüpokaleemiat/hüpomagneseemiat põhjustavate ravimite samaaegsel kasutamisel,
sest nende seisundite korral suureneb maliigsete arütmiate tekkeoht (vt lõik 4.4).

Farmakokineetilised koostoimed

Tsitalopraami biotransformatsioon demetüültsitalopraamiks toimub tsütokroom P450 isoensüümide
CYP2C19 (ligikaudu 38%), CYP3A4 (ligikaudu 31%) ja CYP2D6 (ligikaudu 31%) kaudu. Kuna
tsitalopraam metaboliseerub enam kui ühe isoensüümi kaudu, on biotransformatsiooni inhibeerimine
vähem tõenäoline ning kliinilises praktikas on tsitalopraami manustamisel koos teiste ravimitega väga
väike tõenäosus farmakokineetiliste koostoimete tekkeks.

Toit
Puuduvad andmed, et toit võiks mõjutata tsitalopraami imendumist või teisi farmakokineetilisi omadusi.

Teiste ravimite toime tsitalopraami farmakokineetikale
Ketokonasooli (tugev CYP3A4 inhibiitor) samaaegne manustamine ei muutnud tsitalopraami
farmakokineetikat.

Liitum
Liitiumi ja tsitalopraami farmakokineetilise koostoime uuringus ei ilmnenud farmakokineetilisi
koostoimeid.

Tsimetidiin, omeprasool ja teised CYP2C19 inhibiitorid
Tsimetidiin (tugev CYP2D6, 3A4 ja 1A2 inhibiitor) põhjustas tsitalopraami keskmise
tasakaalukontsentratsiooni mõõduka tõusu. Tsimetidiini kombineeritud kasutamisel tsitalopraamiga on
soovitav olla ettevaatlik. Vajalikuks võib osutuda annuse kohandamine.
Estsitalopraami (tsitalopraami aktiivne enantiomeer) manustamine koos 30 mg omeprasooliga (CYP2C19
inhibiitor) üks kord ööpäevas viis estsitalopraami plasmakontsentratsiooni mõõduka (ligikaudu 50%)
suurenemiseni. Seega peab olema ettevaatlik, kui estsitalopraami kasutatakse koos CYP2C19 inhibiitorite
(nt omeprasool, esomeprasool, fluvoksamiin, lansoprasool ja tiklopidiin) või tsimetidiiniga. Vajalikuks
võib osutuda tsitalopraami annuse vähendamine, mis peab lähtuma samaaegse ravi korral täheldatud
kõrvaltoimetest.

Tsitalopraami toime teiste ravimite farmakokineetikale
Tsitalopraam ja demetüültsitalopraam on tähtsusetud CYP2C9, CYP2E1 ja CYP3A4 inhibiitorid ning
kõigest nõrgad CYP1A2, CYP2C19 ja CYP2D6 inhibiitorid võrreldes teiste selektiivsete serotoniini
tagasihaarde inhibiitoritega, millel on märkimisväärne inhibeeriv toime.
Seetõttu ei täheldatud farmakokineetika muutusi või täheldati väga minimaalseid kliiniliselt ebaolulisi
muutusi, kui tsitalopraami manustati koos CYP1A2 (klosapiin ja teofülliin), CYP2C9 (varfariin),
CYP2C19 (imipramiin ja mefenütoiin), CYP2D6 (sparteiin, imipramiin, amitriptülliin, risperidoon) ja
CYP3A4 (varfariin, karbamasepiin (ja selle metaboliit karbamasepiinepoksiid) ja triasolaam)
substraatidega.

Plasmavalkudega seondumise tasemel ei ole farmakokineetilisi koostoimeid oodata.

CYP2D6 inhibiitorid
Estsitalopraam (tsitalopraami aktiivne enantiomeer) on ensüümi CYP2D6 inhibiitor. Ettevaatus on
soovitatav, kui tsitalopraami manustatakse samaaegselt koos ravimitega, mis metaboliseeruvad peamiselt
selle ensüümi abil ja millel on kitsas terapeutiline indeks, nagu flekainiid, propafenoon ja metoprolool
(kasutades südamepuudulikkuse korral) või mõned kesknärvisüsteemis toimivad ravimid, mis
metaboliseeruvad peamiselt CYP2D6 abil, nt antidepressandid nagu desipramiin, klomipramiin ja
nortriptülliin või antipsühhootikumid nagu risperidoon, tioridasiin ja haloperidool. Annuse kohandamine
võib olla vajalik. Tsitalopraami ja metoprolooli samaaegse manustamine näitas metoprolooli
plasmakontsentratsiooni kahekordset suurenemist, samas puudus metoproloolil statistiliselt oluline mõju
tervete vabatahtlike vererõhule ja pulsisagedusele.

Desipramiin, imipramiin
Farmakokineetilises uuringus tsitalopraami ega imipramiini tase ei muutunud, kuid suurenes imipramiini
peamise metaboliidi desipramiini tase. Kui desipramiini manustati koos tsitalopraamiga, täheldati
desipramiini plasmakontsentratsiooni suurenemist. Vajalikuks võib osutuda desipramiini annuse
vähendamine.

Levomepromasiin, digoksiin, karbamasepiin
Farmakokineetilisi koostoimeid ei leitud tsitalopraami ja levomepromasiini või digoksiini (eeldusel, et
tsitalopraam ei indutseeri ega inhibeeri P-glükoproteiini), või karbamasepiini ja viimase metaboliidi
karbamasepiinepoksiidi vahel.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus
Loomkatsete andmed on näidanud, et tsitalopraam mõjutab sperma kvaliteeti (vt lõik 5.3). Inimestel
esinenud kõrvaltoimete teatised mõnede SSRI-dega on näidanud, et toime sperma kvaliteedile on pöörduv.
Mõju inimese fertiilsusele ei ole senini täheldatud.

Rasedus
Suur hulk andmeid kasutamisest rasedatel naistel (rohkem kui 2500 tulemust) ei näita väärarenguid
põhjustavat feto/vastsündinu toksilisust.. Siiski tohib tsitalopraami rasedatel kasutada ainult äärmise
vajaduse korral ning pärast hoolikat kasu/riski kaalumist.

Epidemioloogilised andmed on näidanud, et SSRI-de kasutamine raseduse ajal, eriti selle hilisstaadiumis,
võib suurendada püsiva pulmonaalse hüpertensiooni riski vastsündinul (PPHN). Täheldatud risk oli
ligikaudu 5 juhtu 1000 raseduse kohta. Üldpopulatsioonis esineb 1…2 PPHN juhtu 1000 raseduse kohta.

Kui tsitalopraami kasutamine jätkub raseduse viimases pooles, eriti kolmandal trimestril, tuleb
vastsündinut jälgida. Raseduse ajal tuleb vältida ravi järsku katkestamist.

On olnud teateid ärajätunähtudest vastsündinutel, kelle emad olid kasutanud raseduse ajal SSRI-sid.
Pärast selektiivsete serotoniini/noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorite kasutamist raseduse lõpuosas
võivad vastsündinutel tekkida järgmised sümptomid: respiratoorne distress, tsüanoos, apnoe, krambid,
ebastabiilne kehatemperatuur, imemisraskus, oksendamine, hüpoglükeemia, hüpertoonia, hüpotoonia,
hüperrefleksia, treemor, närvilisus, ärrituvus, letargia, pidev nutt, somnolentsus ja unehäired. Need
sümptomid võivad viidata nii serotoninergilistele toimetele kui ärajätunähtudele. Enamikel juhtudel
ilmnevad komplikatsioonid vahetult või varsti (<24 tundi) pärast sünnitust.

Imetamine
Tsitalopraam eritub rinnapiima. Rinnapiimatoidul lapseni jõudev annus moodustab ligikaudu 5% ema
kehakaaluga seotud ööpäevasest annusest (mg/kg). Imikutel ei ole või on täheldatud vaid minimaalseid
toimeid. Ent olemasolevad andmed ei ole piisavad, et hinnata ohtu lapsele. Soovitatav on ettevaatus.
Rinnaga toitmise eelised peaksid üles kaaluma võimalikud kõrvaltoimed lapsele.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Tsitalopraamil on kerge või mõõdukas toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
Psühhoaktiivsed ravimid võivad vähendada otsustusvõimet ja reageerimiskiirust. Patsiente tuleb nendest
toimetest informeerida ja hoiatada, et nende sõidukijuhtimise või masinatega töötamise võime võivad olla
häiritud.

4.8. Kõrvaltoimed

Tsitalopraami kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja mööduvad. Kõige rohkem väljenduvad need ravi
esimestel nädalatel ning depressiivse seisundi taandumisel need tavaliselt nõrgenevad.

Järgmiste kõrvaltoimete puhul avastati sõltuvus annusest: suurenenud higistamine, suukuivus, unetus,
somnolentsus, kõhulahtisus, iiveldus ja väsimus.

Tabelis on toodud selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite ja/või tsitalopraamiga seotud
kõrvaltoimed, mida täheldati >1% platseebokontrolliga topeltpimeuuringutes osalenud patsientidest või
turuletulekujärgsel perioodil. Esinemissagedused on määratletud vastavalt MedDRA esinemissageduse
määrale: väga sage (>1/10); sage (>1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100); harv (>1/10000
kuni <1/1000); väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

MedDRA organsüsteemi
Esinemissagedus Eelistatud termin
klass
Vere ja lümfisüsteemi
Teadmata
Trombotsütopeenia
häired
Immuunsüsteemi häired
Teadmata
Ülitundlikkus, anafülaktiline reaktsioon
Endokriinsüsteemi häired
Teadmata
ADH liignõristuse sündroom
Sage
Söögiisu langus, kehakaalu langus, anoreksia
Ainevahetus- ja
Aeg-ajalt
Söögiisu suurenemine, kehakaalu tõus
toitumishäired
Harv
Hüponatreemia
Teadmata
Hüpokaleemia
Agiteeritus, libiido langus, ärevus, närvilisus,
Sage
segasusseisund, ebanormaalne orgasm (naistel)
ebanormaalsed unenäod, apaatia
Psühhiaatrilised häired
Agressiivsus, depersonalisatsioon, hallutsinatsioonid,
Aeg-ajalt
mania, eufooria, suurenenud libiido
Paanikahoog, bruksism, rahutus, suitsiidimõtted ja
Teadmata
suitsidaalne käitumine2
Väga sage
Somnolentsus, unetus, peavalu
Treemor, paresteesia, pearinglus, tähelepanuhäired,
Sage
migreen, amneesia
Närvisüsteemi häired
Aeg-ajalt
Minestus
Harv
Grand mal hood, düskineesia, maitsetundlikkuse
häired
Krambid, serotoniinisündroom,
Teadmata
ekstrapüramidaalhäired , akatiisia, liigutushäired
Aeg-ajalt
Müdriaas
Silma kahjustused
Teadmata
Nägemishäired
Kõrva ja labürindi
Sage
Tinnitus
kahjustused
Väga sage
Südamepekslemine
Südame häired
Aeg-ajalt
Bradükardia, tahhükardia
QT-intervalli pikenemine1, supraventrikulaarne ja
Teadmata
vatsakeste arütmia sh torsade de pointes
Sage
Hüpertensioon
Vaskulaarsed häired
Harv
Verejooks
Teadmata
Ortostaatiline hüpotensioon
Sage
Haigutamine, riniit, sinusiit
Respiratoorsed, rindkere ja
Aeg-ajalt
Köha
mediastiinumi häired
Teadmata
Epistaksis
Väga sage
Suukuivus, iiveldus
Seedetrakti häired
Sage
Kõhulahtisus, oksendamine, kõhukinnisus, düspepsia,
kõhuvalu, kõhupuhitus, suurenenud süljevoolus
Teadmata
Seedetrakti verejooks (sh pärasoole verejooks)
Harv
Hepatiit
Maksa ja sapiteede häired
Teadmata
Kõrvalekalded maksafunktsiooni näitajates
Väga sage
Suurenenud higistamine
Sage
Sügelus
Naha ja nahaaluskoe
kahjustused
Urtikaaria, alopeetsia, lööve, purpur,
Aeg-ajalt
valgustundlikkuse reaktsioonid
Teadmata
Täppverevalumid, angioödeem
Lihas-skeleti ja sidekoe
Sage
Lihasvalu, liigesvalu
kahjustused
Neerude ja kuseteede
Sage
Polüuuria
häired
Aeg-ajalt
Kusepeetus
Impotentsus, ejakulatsiooni häired, ejakulatsiooni
Sage
puudumine
Reproduktiivse süsteemi ja
Naised: düsmenorröa
rinnanäärme häired
Aeg-ajalt
Naised: menorraagia
Teadmata
Naised: metrorraagia. Mehed: priapism, galaktorröa
Sage
Väsimus
Üldised häired ja
manustamiskoha
Aeg-ajalt
Tursed
reaktsioonid
Harva
Palavik

Patsientide arv: tsitalopraam/platseebo = 1346/545
1 QT-intervalli pikenemist ja ventrikulaarset arütmiat, sh torsade de pointes’ on täheldatud
turuletulekujärgsel perioodil, peamiselt naissoost patsientidel, hüpokaleemiaga või eelnevalt esinenud
QT-intervalli pikenemisega või muude südamehaigustega patsientidel (vt lõigud 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 ja 5.1).
2 tsitalopraami ravi ajal või peatselt pärast ravi lõpetamist on teatatud suitsiidimõtete ja suitsidaalse
käitumise juhtudest (vt lõik 4.4).

SSRI-ravi ärajätmisel täheldatud ärajätunähud
Tsitalopraami lõpetamisel tekivad sageli ärajätunähud, eriti kui ravi lõpetatakse järsku. Kõige sagedamini
on kirjeldatud pearinglust, tundlikkushäireid (sh paresteesia), unehäireid (sh unetus ja hirmuunenäod),
agiteeritust või ärevust, iiveldust ja/või oksendamist, treemorit, segasust, higistamist, peavalu,
kõhulahtisust, südamepekslemist, emotsionaalset ebastabiilsust, ärrituvust ja nägemishäireid. Need
sümptomid on üldjuhul kerged või mõõdukad ja taanduvad iseeneslikult, kuid mõnel patsiendil võivad
need olla ka raskekujulised ja/või kauapüsivad. Seetõttu on soovitatav, et kui tsitalopraam-ravi ei ole enam
vajalik, tuleb see lõpetada annust järk-järgult vähendades (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Luumurrud
Epidemioloogilised uuringud, peamiselt läbi viidud 50-aastaste ning vanemate patsientidega, näitavad
SSRI ja TCA ravi saanud patsientidel suurenenud luumurdude riski. Toimemehhanism ei ole teada.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Toksilisus
Ulatuslikud kliinilised andmed tsitalopraami üleannustamise kohta on piiratud ja paljudel juhtudel on
tegemist teiste ravimite/alkoholi samaaegse üleannustamisega. On registreeritud ainult tsitalopraami
üleannustamisega seotud surmaga lõppenud juhtumeid, ehkki enamus surmaga lõppenud juhtudest on olnud
seotud teiste ravimite samaaegse üleannustamisega.

Sümptomid
Tsitalopraami üleannustamise korral kirjeldatud sümptomid on järgmised: krambid, tahhükardia,
somnolentsus, QT-intervalli pikenemine, kooma, oksendamine, treemor, hüpotensioon, minestus,
südameseiskus, iiveldus, serotoniinisündroom, agiteeritus, bradükardia, pearinglus, His’i kimbu sääre
blokaad, QRS-kompleksi laienemine, hüpertensioon, müdriaas, torsade de pointes, stuupor, higistamine,
vaimse seisundi muutus, tsüanoos, hüperventilatsioon, närvi hüperaktiivsus, palavik ning kodade ja
vatsakeste arütmia.
Harva on täheldatud rabdomüolüüsi.

Ravi
Spetsiifiline antidoot puudub. Ravi peab olema sümptomaatiline ja üldtoetav. Kaaluda tuleb aktiveeritud
söe ja, lahtistite (nagu naatriumsulfaat) kasutamist ning maoloputust. Kui patsient ei ole teadvusel, tuleb
kasutada intubeerimist. Tuleb jälgida EKG-d ja elulisi näitajaid.
Südame paispuudulikkusega /bradüarütmiaga, samaaegselt teisi QT-intervalli pikendavaid
ravimpreparaate kasutavate või metabolismihäiretega, nt maksakahjustusega, patsientidel on soovitav
üleannuse korral läbi viia EKG monitooring.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antidepressandid
ATC-kood: N06AB04.

Tsitalopraam on tugeva ja selektiivse toimega antidepressant, 5-hüdroksütrüptamiini (5-HT, serotoniin)
tagasihaarde inhibiitor.

Toimemehhanism ja farmakodünaamilised Tsitalopraami 5-HT tagasihaaret pärssiv toime ei tekita pikaajalise ravi jooksul tolerantsust.
Antidepressiivne toime on tõenäoliselt tingitud serotoniini tagasihaarde valikulisest pärssimisest ajukoes.
Tsitalopraam ei avalda praktiliselt mingit toimet noradrenaliini, dopamiini ja gamma-aminovõihappe
neuronaalsele tagasihaardele. Tsitalopraamil puudub või on väga nõrk toime koliinergilistele,
histamiinergilistele, adrenaliinergilistele, serotoniinergilistele ja dopamiinergilistele retseptoritele.
Tsitalopraam on bitsükliline isobensofuraanderivaat, mis ei kuulu keemiliselt tritsükliliste, tetratsükliliste
jt turustatavate antidepressantide gruppi. Tsitalopraami peamised metaboliidid on samuti selektiivsed
serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, kuid nõrgema toimega. Metaboliidid ei mõjuta antidepressiivset
toimet.

Topeltpimedas, platseebokontrolliga EKG uuringus tervete vabatahtlikega oli QTc muutus võrreldes
algväärtusega (Fridericia-korrektuur) 7,5 (90% CI 5,9...9,1) msek annusega 20 mg ööpäevas ja 16,7 (90%
CI 15,0...18,4) msek annusega 60 mg ööpäevas (vt lõigud 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 ja 4.9).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Tsitalopraam imendub suukaudsel manustamisel kiiresti: maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub
keskmiselt 4 (1...7) tunni pärast. Toit ei mõjuta ravimi imendumist. Biosaadavus suukaudsel manustamisel
on ligikaudu 80%.

Jaotumine
Näiv jaotusruumala on 12...17 l/kg. Tsitalopraami ja tema metaboliitide seondumine plasmavalkudega on
alla 80%.

Biotransformatsioon
Tsitalopraam lammutatakse demetüültsitalopraamiks, didemetüültsitalopraamiks, tsitalopraam-N-oksiidiks
ja desaminopropioonhappe derivaadiks. Propioonhappe derivaat on farmakoloogiliselt inaktiivne.
Demetüültsitalopraam, didemetüültsitalopraam ja tsitalopraam-N-oksiid on selektiivsed serotoniini
tagasihaarde inhibiitorid, kuid nõrgema toimega kui lähteühend.
Peamine metabolismis osalev ensüüm on CYP2C19. Võimalik on ka mõningane CYP3A4 ja CYP2D6
kaasatus.

Eritumine
Plasma poolväärtusaeg on ligikaudu 1,5 päeva. Pärast süsteemset manustamist on plasma kliirens
ligikaudu 0,3...0,4 l/min ja suukaudsel manustamisel ligikaudu 0,4 l/min. Tsitalopraam eritub peamiselt
maksa kaudu (85%), kuid vähesel määral ka ka neerude kaudu (15%). Sõltuvalt tsitalopraami manustatud
annusest eritub muutumatul kujul neerude kaudu 12...13%. Hepaatiline kliirens on ligikaudu 0,3 l/min ja
renaalne kliirens 0,05...0,08 l/min.
Püsikontsentratsioon saavutatakse 1...2 nädala pärast. Püsikontsentratsiooni ja manustatud annuse vahel
on näidatud lineaarset sõltuvust. Annusega 40 mg päevas saavutatakse keskmine plasmakontsentratsioon
umbes 300 nmol/l. Tsitalopraami plasmakontsentratsiooni ja ravivastuse või kõrvaltoimete vahel puudub
selge seos.

Patsientide iseloomustus
Eakad (üle 65-aastased)
Eakatel patsientidel pikeneb plasma poolväärtusaeg ja väheneb kliirens aeglustunud ainevahetuse tõttu.

Maksafunktsiooni häired
Tsitalopraami eritumine on aeglasem maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel. Tsitalopraami plasma
poolväärtusaeg on ligikaudu korda pikem ja püsikontsentratsioon ligikaudu 2 korda kõrgem kui normaalse
maksafunktsiooniga patsientidel.

Neerufunktsiooni häired
Tsitalopraami eritumine on aeglasem kerge kuni mõõduka neerukahjustusega patsientidel,
farmakokineetilisi muutusi ei täheldatud. Puuduvad andmed raske neerukahjustusega (kreatiniini kliirens
alla 20 ml/min) patsientide kohta.

Polümorfism
Halvasti CYP2C19-kaudu metaboliseerijatel on täheldatud estsitalopraami kaks korda suuremaid
plasmakontsentratsioone võrreldes kiiresti metaboliseerijatega. Omastatavuses olulisi muutusi CYP2D6-
kaudu halvasti metaboliseerijatel ei täheldatud (vt lõik 4.2).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Uuringud laboratoorsete loomadega ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.
See põhineb konventsionaalsetel farmakoloogilise ohutuse uuringutel ning korduvtoksilisuse,
genotoksilisuse ning kartsinogeensuse uuringutel. Korduvtoksilisuse uuringutes rottidel jälgiti
fosfolipidoosi erinevates organites. Pöörduv fosfolipidoos on teada mitmete lipofiilsete amiinide puhul,
mille tulemusena ei teki morfoloogilisi ega funktsionaalseid muutusi. Selle toime kliiniline tähtsus ei ole
teada.
Embrüotoksilised uuringud rottidega näitasid, et suurtes annustes põhjustab tsitalopraam lootel skeleti
anomaaliaid. Toime on arvatavasti seotud tsitalopraami farmakoloogilise aktiivsusega või olla
emasloomale toksilise toime kaudne efekt. Potentsiaalne oht inimesele on teadmata.

Andmed loomkatsetest on näidanud, et tsitalopraam kutsub esile fertiilsusindeksi ja rasedusindeksi
vähenemist, implantatsiooni arvu vähenemist ja ebanormaalset spermat ekspositsiooni juures, mis ületab
tugevalt ekspositsiooni inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Mannitool
Mikrokristalne tselluloos
Veevaba kolloidne ränidioksiid
Magneesiumstearaat

Polümeerikate:
Hüpromelloos
Makrogool 6000
Titaandioksiid (E171)

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Citalopram Actavis 20 mg ja 40 mg tabletid on pakendatud PVC/PVDC/Al blistritesse.
Pakendi suurused: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 ja 100 tabletti pakendis.
100x1 üheannuselised blistrid.
HDPE-tablettide pakend LDPE-korgiga.
Pakendi suurused: 30, 60, 100, 250 või 500 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimpreparaadi kasutamiseks ja käsitsemiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Actavis Nordic A/S.,
Ørnegårdsvej 16,
DK-2820 Gentofte,
Taani

8. Müügiloa number

20 mg tabletid: 491305
40 mg tabletid: 491605

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 30.09.2005
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 08.02.2008

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2013