CAPSICAM

Toimeained: bensüülnikotinaat+nonivamiid+kamper+tärpentiniõli+dimetüülsulfoksiid

Ravimi vorm: salv

Ravimi tugevus: 20mg+2mg+30mg+30mg+50mg 1g 30g 1TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CAPSICAM ja milleks seda kasutatakse

Capsicam on paikselt kasutatav valuleevendav ja soojendav salv liiges- ja lihasvalude korral.

2. Mida on vaja teada enne CAPSICAM võtmist

Ärge kasutage Capsicami
- kui olete dimetüülsulfoksiidi, kampri, tärpentiniõli, bensüülnikotinaadi, nonivamiidi
või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui teil on haavandid ja nahahaigused.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Capsicami ei tohi kanda kahjustatud nahale.
Tugeva ärrituse vältimiseks tuleb jälgida, et salvi ei satuks silma ega limaskestadele.
Vahetult enne või pärast Capsicami aplitseerimist ei ole soovitatavad kuumad protseduurid
(saun, vann, jne), kuna see võib põhjustada nahapooride avanemise tõttu nahal põletustunde.
Kõrvaltoimete vältimiseks peaks eelnevalt väikese koguse salviga määrama naha tundlikkuse
ravimi suhtes.

Lapsed ja noorukid
Ravimi kasutamine lastel või noorukitel ei ole soovitatav, sest kasutamise kohta selles
vanuserühmas puuduvad piisavad andmed.

Muud ravimid ja Capsicam
Koostoimeid teiste ravimitega ei ole uuritud.
Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete
kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Asjakohaste ohutusandmete puudumise tõttu ei tohi Capsicami raseduse ja rinnaga toitmise
ajal kasutada. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda,
pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Capsicam ei avalda mõju autojuhtimise ja liikuvate mehhanismide käsitsemise võimele.

Capsicam sisaldab tsetostearüülalkoholi ja bronopoli, mis võivad põhjustada paikseid
nahareaktsioone (sh kontaktdermatiiti).

3. Kuidas CAPSICAM võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või
apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Capsicami kasutamisel soojendava vahendina sportlastel määrida lihaspiirkonnale aplikaatoriga
2...3 g salvi ja hõõruda masseerivate liigutustega naha sisse kuni naha kerge punetuseni. Peale
treeningut tuleb salv leige veega nahalt maha pesta.
Valu vaigistamise eesmärgil määrida valulikule piirkonnale aplikaatoriga 1...3 g salvi 2...3
korda päevas sõltuvalt valu intensiivsusest ja hoida kaetult, et suurendada soojusefekti.
Ravikuuriks kulub ligikaudu 50...100 g salvi.
Peavalu korral määritakse 0,5...1 g salvi meelekohtadele.
Pärast igakordset salvi kasutamist tuleb pesta käsi leige vee ja seebiga.

Kui teil on tunne, et Capsicami toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te kasutate Capsicami rohkem kui ette nähtud
Liiga suure koguse ravimi nahalekandmisel võib salv põhjustada tugeva ärrituse. Sellisel
juhul on soovitatav salv nahalt maha pesta.
Kui laps on Capsicami juhuslikult alla neelanud, pöörduge viivitamatult arsti poole, kes määrab
vajaliku ravi. Ärge püüdke esile kutsuda oksendamist.

Kui te unustate Capsicami kasutada
Kasutage seda niipea, kui võimalik ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Kui on juba käes
järgmise kasutamise aeg, siis kasutage ettenähtud kogus ja seejärel jätkake nagu tavaliselt.
Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Capsicami kasutamise
Juhul, kui haigusnähud ei parane või süvenevad, pidage nõu oma arstiga.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Naha ülitundlikkuse korral salvi koostisosade suhtes võib salvi manustamisel tekkida:

Harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 1000-st)
• sügelus
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
• nõgestõbi (ülitundlikkusseisund, millele on omased kiiresti tekkivad ja kaduvad
vahelduva suurusega „nõgese” kublad)
• turse

• naha punetus (erüteem)
• põletustunne nahal

Sellisel juhul on soovitatav salvi kasutamine katkestada ja salv nahalt maha pesta. Nimetatud
nähud kaovad 8...12 tunni möödumisel pärast salvi kasutamise katkestamist.
Kõrvaltoimete vältimiseks soovitame eelnevalt väikese koguse salviga määrata naha
tundlikkuse ravimi suhtes.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas CAPSICAM säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda.
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Capsicam sisaldab
- Toimeained on dimetüülsulfoksiid, kamper, tärpentiniõli, bensüülnikotinaat ja
nonivamiid.
1 g salvi sisaldab 50 mg dimetüülsulfoksiidi, 30 mg kamprit, 30 mg tärpentiniõli, 20 mg
bensüülnikotinaati ja 2 mg nonivamiidi.
- Teised
koostisosad
on
emulgeeriv
tsetostearüülalkohol,
tüüp
A;
naatriumtsetostearüülsulfaat, bronopol, polüsorbaat 80, puhastatud vesi.

Kuidas Capsicam välja näeb ja pakendi sisu
Valge või kergelt kollakasvalge värvusega kampri ja tärpentiniõli lõhnaga salv.

30 g või 50 g salvi alumiiniumtuubis. Tuub koos aplikaatoriga kartongkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja
AS GRINDEKS.
Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti
Tel.: +371 67083205
Faks: +371 67083505
E-mail: grindeks@grindeks.lv

Tootjad
Tallinna Farmaatsiatehase AS
Tondi 33, 11316 Tallinn, Eesti


AS GRINDEKS.
Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja (vt ülal) või
müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AS Grindeks Eesti filiaal
Tondi 33, 11316 Tallinn
Tel.: +372 6120224
Faks: +372 6120331

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2013
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

CAPSICAM, salv

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g salvi sisaldab 50 mg dimetüülsulfoksiidi, 30 mg kamprit, 30 mg tärpentiniõli, 20 mg
bensüülnikotinaati ja 2 mg nonivamiidi.

Teadaolevat toimet omavad abiained: tsetostearüülalkohol, bronopol.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Salv.
Valge või kergelt kollakasvalge värvusega kampri ja tärpentiniõli lõhnaga salv.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Valuleevendav ja soojendav salv liiges- ja lihasvalude korral.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud
Capsicami kasutamisel soojendava vahendina sportlastel määritakse lihaspiirkonnale
aplikaatoriga 2...3 g salvi ja hõõrutakse masseerivate liigutustega naha sisse kuni naha
kerge punetuseni. Peale treeningut tuleb salv nahalt leige veega maha pesta.
Valu vaigistamise eesmärgil määritakse valulikule piirkonnale 1...3 g salvi 2...3 korda
päevas sõltuvalt valu intensiivsusest ja hoitakse kaetult, et suurendada soojusefekti.
Ravikuuriks kulub ligikaudu 50...100 g salvi.
Peavalu korral määritakse 0,5...1 g salvi meelekohtadele.
Pärast igakordset salvi kasutamist tuleb pesta käed leige vee ja seebiga.

Lapsed ja noorukid
Ravimi kasutamine lastel või noorukitel ei ole soovitatav, sest kasutamise kohta selles
vanuserühmas puuduvad piisavad andmed.


Kutaanne.


4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.
Haavandid ja nahahaigused.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Capsicami ei tohi kanda kahjustatud nahale.
Tugeva ärrituse vältimiseks tuleb jälgida, et salvi ei satuks silma ega limaskestadele.
Vahetult enne või pärast Capsicami aplitseerimist ei ole soovitatavad kuumad
protseduurid (saun, vann, jne), kuna see võib põhjustada nahapooride avanemise tõttu
nahal põletustunde.
Capsicam sisaldab abiainetena tsetostearüülalkoholi ja bronopoli, mis võivad põhjustada
paikseid nahareaktsioone (sh kontaktdermatiiti).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ravimi kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Asjakohaste ohutusandmete
puudumise tõttu ei tohi Capsicami raseduse ja rinnaga toitmise ajal kasutada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Pole asjakohane.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed
on
esitatud
MedDRA-organsüsteemi
klassides,
kasutades
MedDRAesinemissageduse klassifikatsiooni: väga sage (>1/10); sage (>1/100 kuni
<1/10); aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100); harv (>1/10 000 kuni <1/1000); väga harv
(<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Immuunsüsteemi häired
Teadmata: ülitundlikkusreaktsioonid.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Harv: sügelus.
Teadmata: nõgestõbi, turse, erüteem.

Närvisüsteemi häired
Teadmata: põletustunne nahal.

Naha ülitundlikkuse korral salvi koostisosade suhtes võib tekkida kihelus, turse või
nõgestõbi. Sellisel juhul on soovitatav salvi kasutamine lõpetada ja salv nahalt maha
pesta. Nimetatud nähud kaovad 8...12 tunni möödumisel pärast ravi katkestamist.


Kõrvaltoimete vältimiseks peaks eelnevalt väikese koguse salviga määrama naha
tundlikkuse ravimi suhtes.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa
väljastamist.
See
võimaldab
jätkuvalt
hinnata
ravimi
kasu/riski
suhet.
Tervishoiutöötajatel
palutakse
teavitada
kõigist
võimalikest
kõrvaltoimetest
www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamine võib põhjustada tugeva ärrituse. Sellisel juhul on soovitatav salv nahalt
maha pesta.

Väärkasutamine
Salvi allaneelamine võib põhjustada gastrointestinaalseid sümptomeid nagu oksendamine
ja kõhulahtisus. Ravi on sümptomaatiline.
Suurema koguse juhuslikul allaneelamisel võivad tekkida ägeda mürgistuse nähud nagu
iiveldus, oksendamine, kõhu- ja peavalu, peapööritus, kuumatunne/õhetus, krambid,
respiratoorne depressioon ja kooma.
Raskete gastrointestinaalsete või neuroloogiliste mürgistussümptomitega patsientide
jälgimine ja ravi on sümptomaatiline. Ei tohi esile kutsuda oksendamist.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: paikselt kasutatavad ained liiges- ja lihasvalude korral.
ATC-kood: M02AX92
Capsicam salv sisaldab veresooni laiendavaid ja tundenärvilõpmeid ärritavaid aineid ning
avaldab seetõttu lokaalselt ärritavat, hüpereemilist ja valuvaigistavat toimet. Lokaalne
naha ärritamine põhjustab seljaaju sama segmendi poolt innerveeritud siseelundite
verevarustuse ja troofika muutuse ning valikulise vähenemise. Lisaärritus kutsub vastavas
seljaaju segmendis esile antinotsitseptiivse süsteemi täiendava aktivatsiooni, mis takistab
esialgsete valuimpulsside jõudmist ajukoorde ja valu tajumist.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Capsicam salv imendub kiiresti ning mõne minuti pärast tekib kipitus, märgatav naha
hüpereemia ja soojatunne, vähenevad lihaspinge ja valuaistingud. Naha temperatuur
tõuseb 2...3 tunniks 1...2 °C võrra. Analgeetiline toime saabub 30...40 minuti pärast ja
kestab 3...6 tundi. Temperatuuri tõus ja verevarustuse paranemine toimib soodsalt
reumaatiliste seisundite, põrutuste, lihasevenituste ja teiste sporditraumade korral.
Capsicam salvi korduvkasutamisel kestab salvi toime 10...14 päeva.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Puuduvad.6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Emulgeeriv tsetostearüülalkohol, tüüp A
Naatriumtsetostearüülsulfaat
Bronopol
Polüsorbaat 80
Puhastatud vesi

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

30 g või 50 g salvi alumiiniumtuubis. Tuub koos aplikaatoriga kartongkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

AS GRINDEKS.
Krustpils iela 53, RÄ«ga, LV-1057, Läti.
Tel.: +371 67083205
Faks: +371 67083505
E-mail: grindeks@grindeks.lv

8. Müügiloa number

5230069. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 04.06.1996
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.06.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

06/2013

Ravimiametis kinnitatud septembris 2013