ATROVENT N

Toimeained: ipratroopiumbromiid

Ravimi vorm: inhalatsiooniaerosool, lahus

Ravimi tugevus: 20mcg 1annust 200annust 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ATROVENT N ja milleks seda kasutatakse

ATROVENT N sisaldab ipratroopiumbromiidi, mis on antikolinergiliste (parasümpatolüütiliste)
omadustega kvaternaarne ammooniumiühend. Prekliiniliste uuringute andmeil pärsib ta uitnärvist
tekitatud reflekse, olles vastandiks atsetüülkoliinile, uitnärvist vabanevale ainele. Antikolinergilised
ained väldivad tsüklilise guanosiinmonofosfaadi (tsüklilise GMP) rakusisese kontsentratsiooni tõusu,
mida põhjustab atsetüülkoliini ja bronhide silelihaste muskariiniretseptorite koostoime.

ATROVENT N inhalatsioonile järgnev bronhide lõõgastumine on seotud peamiselt lokaalse,
kohaspetsiifilise, mitte süsteemse toimega.

Näidustus: ATROVENT N inhaleeritav aerosool on näidustatud bronhiaalastma või kroonilise
obstruktiivse kopsuhaigusega seotud bronhospasmi püsiraviks.

2. Mida on vaja teada enne ATROVENT N võtmist

Ärge kasutage ATROVENT N'i
- ATROVENT N'i ei tohi kasutada patsiendid, kellel on teada ülitundlikkus atropiinile,
atropiinisarnastele ainetele või mõnele antud ravimi abiainele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Eriline ettevaatus on vajalik:
- kui te märkate endal simakahjustusi nagu valu või ebamugavustunne silmas, ähmane nägemine,
sähvatused või värvilised kujutised, millega kaasneb silmade punetus, peaksite koheselt
konsulteerima silmaarstiga, kuna need sümptomid võivad olla seotud silmakomplikatsioonidega
(silmaava laienemine, silmasisese rõhu tõus, kitsanurga glaukoom)
- kui te põete kitsanurga glaukoomi (silmasisese rõhu tõus)
- kui teil esineb kuseteede ummistus
- kui te põete tsüstilist fibroosi: (mukovistsidoosiga) haigetel võib suurema tõenäosusega esineda
kõhukinnisust.
- kui teie hingamisprobleemid ei kao või halvenevad, tuleb viivitamatult konsulteerida oma arstiga,
kes vaatab üle teie ravi ja määrab vajadusel lisaravi. Arsti poolt määratud annust ei tohi kunagi
ületada, kuna see võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid.


1
Olge ettevaatlik, et te ei pihustaks ATROVENT’i silmadesse.

Vahetult pärast ATROVENT N’i manustamist võib esineda ülitundlikkusreaktsioone, mis on
avaldunud harvadel juhtudel nõgestõvena, ägeda piirdunud tursena nahal või limaskestadel, lööbena,
bronhide krampliku kokkutõmbe-, suu- või neeluturse- ja kiire allergilise reaktsioonina.

ATROVENT N’i uue ravimvormi (freoonivaba) esmakordsel kasutamisel võite tunda maitse erinevust
võrreldes CFC-d (freooni) sisaldava ravimvormiga. Mõlemad ravimvormid on samaväärsed ning
maitseerinevus ei mõjuta ravimi ohutust ega efektiivsust.

Muud ravimid ja ATROVENT N
Teatage oma arstile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid
ravimeid.

Beeta-adrenergilised ained ja ksantiini derivaadid (teofülliin) võivad tugevdada bronhe lõõgastavat
toimet.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ehkki prekliinilised uuringuandmed ei näidanud ipratroopiumbromiidi inhaleerimise järgselt lootele
riski, tuleb raseduse ajal kasutada ATROVENT’i vaid arsti ettekirjutusel.

Ei ole teada, kas ipratroopium eritub rinnapiima. Seetõttu võtke ATROVENT’i imetamise ajal ainult
arsti ettekirjutusel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Seni ei ole läbi viidud uuringuid autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet mõjutavate toimete
kohta. Sellegipoolest te võite tunda ATROVENT-ravi ajal selliseid kõrvaltoimeid nagu pearinglus,
akommodatsiooni (silmaläätse kohanemisvõime) häire, silmaterade laienemine ja ähmane nägemine.
Seega kui te märkate endal ülal mainitud kõrvaltoimeid, peate vältima potentsiaalselt ohtlikke tegevusi
nagu näiteks autojuhtimine või masinatega töötamine.

3. Kuidas ATROVENT N võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arstiga.

Annus tuleb individuaalselt kohandada. Kui arst ei otsusta teisiti, soovitatakse järgmisi annuseid:

Täiskasvanud ja lapsed vanuses üle 6-eluaasta:
2 annust 4 korda ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus on 12 inhalatsiooni (raviannuse
sissehingamist). Ööpäevast annust ei tohi ületada.

Kui ravi ei anna tulemust või seisund halveneb, tuleb uue raviplaani koostamiseks pöörduda arsti
poole. Ägeda või kiiresti süveneva hingelduse korral tuleb koheselt arstiga konsulteerida.

Lastel võib piisava kogemuse puudumise tõttu ATROVENT N inhaleeritavat aerosooli kasutada ainult
arsti korraldusel täiskasvanu kontrolli all.

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse kiire ägenemise korral võib osutuda vajalikuks ATROVENT
nebuliseeritava lahuse manustamine.

Kasutamisõpetus


2
Täpse manustamise kindlustamiseks palun lugege hoolikalt kasutusjuhendit, eduka ravitulemuse
saavutamiseks on vaja inhaleeritavat aerosooli kasutada vastavalt alltoodud õpetusele:

Uue inhalaatori esmakordsel kasutamisel tuleb enne esimese annuse manustamist kaks annust õhku
pihustada.

Enne igakordset kasutamist toimige järgmiselt:

1.
Eemaldage huuliku kaitsekate
2.
Hingake sügavalt välja
3.
Suunake inhalaatori põhi üles (joon. 1) ning haarake tihedalt huultega ümber huuliku. Nool
inhalaatori etiketil peab samuti olema üles suunatud

Joonis 1

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Hingake võimalikult sügavalt sisse, vajutades samal ajal tugevalt kanistri põhjale, nii
vabaneb ravimi annus. Hoidke mõni sekund hinge kinni, seejärel eemaldage huulik suust
ning hingake aeglaselt suu kaudu välja.Samamoodi toimige ka teistkordsel inhalatsioonil.
5.
Pärast kasutamist asetage huuliku kaitsekate tagasi.
6.
Kui inhalaatorit ei ole kolm päeva kasutatud, tuleb enne inhaleerimist üks annus õhku
pihustada.

Kuna inhalaator on läbipaistmatu, siis ei ole võimalik selles sisalduva ravimi hulka täpselt määrata.
Täis inhalaatoris on 200 annust. Kui kõik need on ära kasutatud, võib tunduda, nagu sisalduks kanistris
veel väike kogus ravimit. Sellegipoolest tuleb võtta kasutusele uus pakend, kuna vanas sisalduva
ravimi kogus ei pruugi olla piisav õigeks annustamiseks.

Inhalaatoris olevat orienteeruvat ravimi kogust saab kontrollida järgnevalt:

Kanistri loksutamine näitab, kas sellesse on veel vedelikku jäänud. Teise võimalusena eemaldage
kanistrilt plastikust huulik ja asetage kanister vette (joon.2). Ravimi hulka saab hinnata vette asetatud
inhalaatori asendi järgi.

Joonis 2


Tühi

¼

½
¾ või enam

Puhastage oma inhalaatorit vähemalt üks kord nädalas. On oluline, et hoiaksite oma inhalaatori
huuliku puhtana, mis tagab, et ravim ei kogune sellesse ega ummista pihustusava. Puhastamiseks
võtke kõigepealt maha tolmukate ning eemaldage balloon inhalaatorist. Loputage sooja veega läbi
inhalaatori, kuni mingit ravimikogumit ja/või mustust ei ole näha.


3
Joonis 3

Pärast puhastamist raputage inhalaator tühjaks ning laske sel õhu käes kuivada, ilma et kasutaksite
mingeid küttesüsteeme. Kui huulik on kuiv, asetage tagasi balloon ja tolmukate.

Joonis 4

HOIATUS!
Plastikust huulik on mõeldud kasutamiseks ainult koos ATROVENT N inhaleeritava aerosooliga, see
tagab teile alati õige ravimi annuse. Huulikut ei tohi kunagi kasutada ühegi teise inhaleeritava
aerosooli manustamiseks ning samuti ei tohi ATROVENT N inhaleeritavat aerosooli manustada ühegi
teise huulikuga peale tootega kaasasoleva.

Inhalaator on rõhu all ning teda ei tohi avada jõuga ega hoida temperatuuril üle 50oC.

Kui teil on tunne, et ATROVENT N toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te kasutate ATROVENT N’i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole.

Võimalikud ipratroopiumbromiidi üleannustamise sümptomid (nagu suukuivus, silma
kohanemushäired ja südame löögisageduse tõus) on nõrgad.

Kui te unustate ATROVENT N’i võtta
Kui arst kirjutas teile ATROVENT N’i regulaarseks kasutamiseks ja te unustasite annuse võtmata,
võtke võtke annus niipea kui võimalik, kuid ärge võtke kahekordset annust võtmata jäänud annuse
kompenseerimiseks. Järgmine annus võtke tavapärasel ajal.

Kui te lõpetate ATROVENT’i võtmise
Kui te lõpetate ATROVENT’i võtmise võivad teie hingamisprobleemid korduda või halveneda.
Seetõttu on oluline, et võtaksite ATROVENT’i niikaua kui arst on teile seda määranud. Enne
ATROVENT’I võtmise lõpetamist pidage nõu arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4.


Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Nii nagu igasuguse inhalatsioonraviga, võivad ka ATROVENT’i puhul esineda lokaalse ärrituse
sümptomid. Kliinilistes uuringutes registreeritud kõige sagedasemateks kõrvaltoimeteks olid peavalu,
kurgu ärritus, köha, suukuivus, seedetrakti liikuvushäired (sh kõhukinnisus, kõhulahtisus ja
oksendamine), iiveldus ja pearinglus.

Kõrvaltoimete hindamine põhineb järgmistel esinemissagedustel:

väga sage:
esineb rohkem kui 1 kasutajal 10-st

4
sage:
esineb 1...10 kasutajal 100-st
aeg-ajalt:
esineb 1...10 kasutajal 1 000-st
harv:
esineb 1...10 kasutajal 10 000-st
väga harv:
esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st
teadmata:
ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Südame häired
Aeg-ajalt
tugevate südamelöökide tundmine, supraventrikulaarne tahhükardia (ebanormaalselt
kiire südamerütm)
Harv:
kodade virvendusarütmia (väga kiire ja ebaregulaarne südamerütm), südame
kiirenenud löögisagedus

Närvisüsteemi häired
Sage:
peavalu, pearinglus

Silma kahjustused
Aeg-ajalt:
ähmane nägemine, silmaterade laienemine, silmasisese rõhu tõus, rohekae, silmavalu,
halode (sähvatuste) nägemine, silmavalgete punetus, silma välise kaitsekihi turse
Harv:
akommodatsiooni (silmaläätse kohanemisvõime) häire

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Sage:
kurgu ärritus
Aeg-ajalt:
hingamisteede ahenemine, inhalatsioonist tingitud (paradoksaalne) hingamisteede
ahenemine, larüngospasm (häälepaelte järsk kokkutõmme, mis võib takistada hingamist ja kõnet),
neelu (kurgu ülaosa) turse, kurgukuivus

Seedetrakti häired
Sage:
suukuivus, iiveldus, seedetrakti liikuvushäire
Aeg-ajalt
kõhulahtisus, kõhukinnisus, oksendamine, suu limaskesta põletik, suu limaskesta turse

Neerude ja kuseteede häired
Aeg-ajalt:
uriinipeetus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt:
lööve; sügelus; keele, huulte ja näo angioödeem (naha või limaskestade järsk turse,
mis võib põhjustada hingamisraskust)
Harv:
nõgestõbi

Immuunsüsteemi häired
Aeg-ajalt:
ülitundlikkus, kiiresti progresseeruvad eluohtlikud allergilised (=anafülaktilised)
reaktsioonid

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada Eesti
Ravimiameti kodulehe www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi
ohutusest.

5. Kuidas ATROVENT N säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 ˚C, kaitstuna päikesevalguse ja külmumise eest.
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.


5
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida ATROVENT N sisaldab
- Toimeaine on ipratroopiumbromiid. Inhalatsiooniaerosooli 1 annus sisaldab 21 mikrogrammi
ipratroopiumbromiidmonohüdraati, mis vastab 20 mikrogrammile veevabale ipratroopiumbromiidile.
- Abiained on: 1,1,1,2-tetrafluoroetaan (HFA- 134a), veevaba sidrunhape, puhastatud vesi,
veevaba etanool

Kuidas ATROVENT N välja näeb ja pakendi sisu

Inhaleeritav aerosool (20 mcg annuses) 10 ml, huulikuga varustatud balloon, 200 annust.

Tootja
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG
Binger Straβe 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Saksamaa

Müügiloa hoidja
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straβe 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal
Pärnu mnt. 141
Tallinn 11314

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2014

6Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

ATROVENT N, 20 mikrogrammi/annuses, inhaleeritav aerosool, lahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Inhaleeritava aerosooli 1 annus sisaldab 21 mikorgrammi ipratroopiumbromiidmonohüdraati, mis
vastab 20 mikrogrammile veevabale ipratroopiumbromiidile.
INN. Ipratropii bromidum

Teadaolevat toimet omav abiaine: 1 annus sisaldab kuni 8,415 mg etanooli.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Inhaleeritav aerosool, lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Bronhiaalastma või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega seotud bronhospasmi püsiravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annustamine tuleb kohandada vastavalt individuaalsetele vajadustele ning patsiente tuleb ravi ajal
meditsiiniliselt jälgida. Soovituslikku ööpäevast annust ei ole soovitatav ületada ägeda ega säilitusravi
ajal.

Juhul kui ravi ei anna olulist tulemust või kui patsiendi seisund halveneb, tuleb raviplaani korrigeerida
arsti juures. Ägeda või kiiresti halveneva hingelduse korral kohe arstiga konsulteerima või pöörduma
lähimasse haiglasse.

Kui ei ole ordineeritud teisiti, soovitatakse alljärgnevaid annuseid:

Täiskasvanud ja lapsed vanuses üle 6-eluaasta:

2 inhalatsiooni (annust) 4 korda ööpäevas.

Maksimaalset ööpäevast annust ehk 12 inhalatsiooni ei tohi ületada.

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse äkilise ägenemise korral on näidustatud ravi ATROVENT’i
inhalatsioonilahusega pudelis.

Lastel tohib andmete ebapiisavuse tõttu ATROVENT N inhaleeritavat aerosooli kasutada ainult arsti
korraldusel ning täiskasvanu järelevalve all.

Täpse manustamise kindlustamiseks palun lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
Tulemuslikuks raviks on oluline inhaleeritavat aerosooli õigesti manustada.

Enne inhalaatori esmakordset kasutamist pihustage 2 annust välja.

Enne iga kasutamist tuleb toimida järgmiselt:

1.
Eemaldage huuliku kaitsekate.
2.
Hingake sügavalt välja.
3.
Suunake inhalaatori põhi üles (joon. 1) ning haarake tihedalt huultega ümber huuliku. Nool
inhalaatori etiketil peab samuti olema üles suunatud.

Joonis 1

4.
Hingake võimalikult sügavalt sisse, vajutades samal ajal tugevalt kanistri põhjale, et vabaneks
inhalatsiooni annus. Hoidke mõni sekund hinge kinni, seejärel eemaldage huulik suust ning hingake
aeglaselt suu kaudu välja.
Samamoodi toimige ka teistkordsel inhalatsioonil.
5.
Pärast kasutamist asetage huuliku kaitsekate tagasi.
6.
Kui inhalaatorit ei ole kolm päeva kasutatud, tuleb enne inhaleerimist üks annus välja pihustada.

Kuna inhalaator on läbipaistmatu, siis ei ole võimalik selles sisalduvat ravimi hulka täpselt määrata.
Täis inhalaatoris on 200 annust. Kui kõik need on ära kasutatud, võib tunduda, nagu sisalduks kanistris
veel väike kogus ravimit. Sellegipoolest tuleb võtta kasutusele uus inhaleeritav aerosool, kuna vanas
sisalduv ravimi hulk ei pruugi olla õigeks annustamiseks piisav.

Inhalaatoris olevat orienteeruvat ravimi kogust saab kontrollida järgnevalt:

Kanistri loksutamine näitab, kas sellesse on veel vedelikku jäänud. Teise võimalusena eemaldage
kanistrilt plastikust huulik ja asetage kanister vette. Ravimi hulka saab hinnata vette asetatud
inhalaatori asendi järgi (joon. 2).

Joonis 2

tühi
¼ ½
¾ või rohkemtäis

täis
täis

Inhalaatorit tuleb puhastada vähemalt üks kord nädalas. Inhalaatori huuliku puhtana hoidmine on
oluline, et ravim ei kogune sellesse ega ummista pihustusava. Puhastamiseks tuleb võtta kõigepealt
maha tolmukate ning eemaldada kanister inhalaatorist. Loputada sooja veega läbi inhalaatori, kuni
mingit ravimikogumit ja/või mustust ei ole näha.

Joonis 3

Pärast puhastamist raputage inhalaator tühjaks ning laske sel õhu käes kuivada, ilma et kasutaksite
mingeid küttesüsteeme. Kui huulik on kuiv, asetage tagasi kanistri ja tolmukate.

Joonis 4

HOIATUS!
Plastikust huulik on mõeldud kasutamiseks ainult koos ATROVENT N inhaleeritava aerosooliga, see
tagab teile alati õige ravimiannuse saamise. Huulikut ei tohi kunagi kasutada ühegi teise inhaleeritava
aerosooli manustamiseks ning samuti ei tohi ATROVENT N inhaleeritavat aerosooli manustada ühegi
teise huulikuga peale tootega kaasasoleva.

Inhalaator on rõhu all ning seda ei tohi jõuga avada ega hoida temperatuuril üle 50oC.

4.3. Vastunäidustused

ATROVENT N'i ei tohi manustada patsiendid, kellel esineb ülitundlikkus atropiinile, tema
derivaatidele või ravimi mõne abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Pärast ATROVENT N'i inhaleerimist võivad harva tekkida kiiret tüüpi ülitundlikkusreaktsioonid nagu
urtikaaria, angioödeem, lööve, bronhospasm, orofarüngeaalne turse ja anafülaksia.

ATROVENT’i tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kel on eelsoodumus kitsanurga glaukoomile
või kel kaasub kuseteede obstruktsioon (nt eesnäärme hüperplaasia või põiekaela obstruktsioon).

ATROVENT N’i esmakordsel kasutamisel võivad mõned patsiendid tunda, et selle maitse erineb veidi
CFC-d (klorofluorosüsinikku) sisaldava ravimvormi maitsest. Enne ühelt ravimvormilt teisele
üleviimist tuleb patsiente sellest informeerida. Samuti tuleb selgitada, et mõlemad ravimvormid on
samaväärsed ning et maitseerinevus ei mõjuta ravimi ohutust ega efektiivsust.

ATROVENT N’i tuleb kasutada ettevaatusega neil haigeil, kellel esineb eelsoodumus kitsanurga
glaukoomiks, eesnäärme hüpertroofiaks või põiekaela obstruktsiooniks.

Tsüstilise fibroosiga patsientidel võib sagedamini tekkida kõhukinnisus.

Silmakomplikatsioonid
Ipratroopiumbromiidi inhaleeritava aerosooli või beeta -agonistidega kombineeritud inhaleeritava
2
aerosooli pihustamisel silma on harvadel juhtudel tekkinud silmakahjustused (müdriaas, silma
siserõhu tõus, kitsanurga glaukoom, silmavalu). Seetõttu on oluline õpetada patsientidele
ATROVENT N inhaleeritava aerosooli kasutamist.

Valu või ebamugavustunne silmades, ähmane nägemine, visuaalsed halod või värvilised kujutised
koos konjunktiivi ja sarvkesta tursest tingitud punetavate silmadega võivad olla ägeda kitsanurga
glaukoomi sümptomiteks. Sellistel juhtudel tuleb alustada ravi miootiliste silmaravimitega ning
kiiresti konsulteerida silmaarstiga.

Tuleb olla ettevaatlik, et pihustatav aerosool ei satuks silmadesse. Kuna mõõdetud annustes aerosooli
manustatakse huuliku kaudu ja see on käega reguleeritav, on aerosooli silma sattumise risk piiratud.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

β-adrenergilised ained ja ksantiini derivaadid tugevdavad koosmanustamisel ATROVENT N'iga
bronhe lõõgastavat toimet.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
ATROVENT N'i ohutust raseduse ajal ei ole tõestatud. Selle ravimi raseduspuhusel kasutamisel tuleb
kaaluda eeldatava kasu ja riski suhet. Prekliiniliste uuringute andmeil manustati antud ravimit kas
inhalatsiooni teel või intranasaalselt soovituslikust annusest tunduvalt suuremates annustes ega
täheldatud embrüotoksilisi või teratogeenseid toimeid.

Imetamine
Ei ole teada, kas ATROVENT N eritub rinnapiima. Kuigi rasvlahustumatud kvaternaarsed ühendid
erituvad rinnapiima, pole tõenäoline, et inhaleeritav ATROVENT N jõuaks imikuni toimivas annuses.
Kuna paljud ravimid erituvad rinnapiima, on vajalik eriline ettevaatus ATROVENT N'i määramisel
imetavatele emadele.

Fertiilsus
Ipratroopiumbromiidiga teostatud prekliinilised uuringud ei ole näidanud mingeid kõrvaltoimeid
viljakusele (vt toksikoloogia lõiku). Ipratroopiumbromiidi kohta puuduvad kliinilised andmed seoses
viljakusega.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Seni pole läbi viidud uuringuid autojuhtimist ja masinate käsitsemist mõjustavate toimete kohta. Siiski
tuleb patsientidele selgitada, et neil võib ATROVENT-ravi ajal esineda selliseid kõrvaltoimeid nagu
pearinglus, akommodatsiooni häire, müdriaas ja ähmane nägemine. Seega tuleb soovitada ettevaatust
autojuhtimisel või masinate käsitsemisel. Kui patsientidel esinevad ülal mainitud kõrvaltoimed,
peavad nad vältima potentsiaalselt ohtlikke tegevusi tegevusi nagu autojuhtimine või masinate
käsitsemine.

4.8. Kõrvaltoimed

Paljud loetletud kõrvaltoimetest võib omistada ATROVENT'i antikolinergilistele omadustele. Nii
nagu igasuguse inhalatsioonravi puhul, võib ka ATROVENT'i puhul esineda lokaalseid
ärritussümptomeid. Kõrvaltoimed tuvastati andmete põhjal, mis saadi kliinilistest uuringutest ja
turuletulekujärgsel kasutamisel.

Kliinilistes uuringutes registreeritud kõige sagedamateks kõrvaltoimeteks olid peavalu, kurgu ärritus,
köha, suukuivus, seedetrakti motiilsushäired (sh kõhukinnisus, kõhulahtisus ja oksendamine), iiveldus
ja pearinglus.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on väljendatud järgmiselt: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100, <1/10);
aeg-ajalt (≥1/1000, <1/100); harv (≥1/10000, <1/1000); väga harv (<1/10000).

Südame häired
Aeg-ajalt:
südamepekslemine, supraventrikulaarne tahhükardia
Harv:

kodade virvendusarütmia, südame löögisageduse suurenemine

Närvisüsteemi häired
Sage:

peavalu, pearinglus

Silma kahjustused
Aeg-ajalt:
ähmane nägemine, müdriaas, silmasisese rõhu tõus, glaukoom, silmavalu, halode
nägemine, konjunktiivide punetus, sarvkesta turse
Harv:

akommodatsiooni häire

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Sage:

kurgu ärritus, köha
Aeg-ajalt:
bronhospasm, paradoksaalne bronhospasm, larüngospasm, neeluturse, kurgukuivus

Seedetrakti häired
Sage:

suukuivus, iiveldus, seedetrakti motiilsushäire
Aeg-ajalt:
kõhulahtisus, kõhukinnisus, oksendamine, stomatiit, suu limaskesta turse

Neerude ja kuseteede häired
Aeg-ajalt:
kusepeetus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt:
lööve, sügelus, angioödeem
Harv:

urtikaaria

Immuunsüsteemi häired
Aeg-ajalt:
ülitundlikkus, anafülaktilised reaktsioonid

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Spetsiifilisi üleannustamise tunnuseid ei ole teada. Arvestades ATROVENT N’i laia terapeutilist
vahemikku ja paikset manustamist, on tõsiste antikolinergiliste sümptomite tekkimine vähetõenäoline.
Võivad esineda nõrgad süsteemse antikolinergilise toime sümptomid nagu suukuivus,
akommodatsioonihäired ja südame löögisageduse tõus.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

ATC-kood:R03B B01; Antikolinergilised ained

ATROVENT N on antikolinergiliste (parasümpatolüütiliste) omadustega kvaternaarne
ammooniumiühend. Prekliiniliste uuringute andmeil pärsib ta vagaalselt vahendatud reflekse, kuna
toimib uitnärvist vabaneva mediaatori atsetüülkoliini antagonistina. Antikolinergilised ravimid
suurendavad Ca++ intratsellulaarset kontsentratsiooni, mida põhjustab atsetüülkoliini koostoime
bronhide silelihaste muskariiniretseptoritega. Ca++ vabanemist vahendab sekundaarne
ülekandesüsteem, mis koosneb IP3-st (inositooltrifosfaadist) ja DAG-ist (diatsüülglütseroolist).

Pärast ATROVENT’i (ipratroopiumbromiidi) inhalatsiooni saabuv bronhodilatsioon on eeskätt
lokaalne ja kopsude suhtes kohaspetsiifiline, ning olemuselt mittesüsteemne.

90-päeva kestnud kontrollitud uuringutes bronhospasmiga kulgeva KOK-iga patsientidel (krooniline
bronhiit ja emfüseem) saadi kopsufunktsiooni oluline (FEV ja FEF
suurenemine vähemalt 15%
1
5-75%
võrra) 15 minutiga, maksimumiga 1…2 tunni pärast, püsides enamikul patsientidest 4...6 tundi.

90-päeva kestnud kontrollitud uuringutes bronhospasmiga astmahaigetel saavutati kopsufunktsiooni
oluline paranemine (FEV suurenes vähemalt 15% võrra) 51%-l patsientidest.
1

5.2. Farmakokineetilised omadused

ATROVENT N inhalatsiooni terapeutiline efekt (bronhodilatatsioon) on seotud lokaalse toimega
hingamisteedes. Seega ei kulge bronhodilatatsioon ja süsteemne farmakokineetika ajaliselt
paralleelselt.

Pärast inhalatsiooni deponeeritakse tavaliselt 10...30% annusest kopsudes, olenevalt koostisest ja
inhaleerimistehnikast. Suurem osa annusest neelatakse alla ning see läbib seedetrakti.

Kopsudesse deponeeritud annus jõuab vereringesse kiiresti (minutite jooksul) ning omab peaaegu
täielikku süsteemset biosaadavust.

Esialgse ühendi kumulatiivne renaalne eritumine (0...24 tundi) on ligikaudu 46% veenisiseselt
manustatud annusest, alla 1% suukaudsest annusest ning umbes 3...13% inhaleeritud annusest.
Vastavalt neile andmetele hinnatakse ipratroopiumbromiidi suukaudsete ja inhaleeritud annuste
üldiseks süsteemseks biosaadavuseks vastavalt 2% ja 7...28%. Seda arvesse võttes ei tõsta
ipratroopiumbromiidi allaneelatud annuseosad oluliselt süsteemselt tsirkuleerivat kogust.

Pärast ipratroopiumbromiidi inhalatsiooni kas HFA 134a või CFC propellendiga oli kumulatiivne
renaalne eritumine 24 tunni jooksul vastavalt ligikaudu 12% ja 10%.

Peamised farmakokineetilised parameetrid arvutati seerumi kontsentratsiooni andmete põhjal pärast
ravimi intravenoosset manustamist. Ipratroopiumi puhul esineb kiire bifaasiline
plasmakontsentratsiooni langus. Jaotusruumala tasakaalukontsentratsiooni korral (Vdss) on ligikaudu
176 l (≈ 2,4 l/kg). Ravim seondub plasmavalkudega minimaalselt (alla 20%). Kvaternaarne
amiinipratroopium ei läbi hematoentsefaalbarjääri. Terminaalse eliminatsiooni poolväärtusaeg on
umbes 1,6 tundi.

Ipratroopiumi totaalne kliirens on 2,3 l/min ja renaalne kliirens - 0,9 l/min. Pärast veenisisest
manustamist metaboliseeritakse ligikaudu 60% annusest - tõenäoliselt suuremas osas maksas
oksüdatsiooni teel.

Eritumistasakaalu uuringutes arvestati ravimiga seotud radioaktiivsuse (sh esialgse ühendi ja kõigi
metaboliitide) kumulatiivseks renaalseks eritumiseks (6 päeva) pärast veenisisest manustamist 72,1%,
pärast suukaudset manustamist 9,3% ja pärast inhalatsiooni 3,2%. Väljaheitega eritunud radioaktiivsus
oli pärast veenisisest manustamist 6,3%, pärast suukaudset manustamist 88,5% ja pärast inhaleerimist
69,4%. Arvestades ravimiga seotud radioaktiivsuse eritumist pärast veenisisest manustamist, toimub
peamine eritumine neerude kaudu. Ravimiga seotud radioaktiivsuse (esialgse ühendi ja metaboliitide)
eliminatsiooni poolväärtusaeg on 3,6 tundi. Peamised uriiniga erituvad metaboliidid seonduvad
halvasti muskariiniretseptoritega ning neid tuleb pidada ebaefektiivseiks.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ipratroopiumbromiidi lokaalset ja süsteemset taluvust on ulatuslikult uuritud mitmel loomaliigil,
kasutades erinevaid manustamisviise.

Ägedat toksilisust pärast inhalatsiooni teel, suukaudset ja veenisisest manustamist on hinnatud mitmel
näriliste ja mittenäriliste liigil. Inhalatsiooni teel manustatuna oli isastel merisigadel minimaalne
surmav annus 199 mg/kg. Rottidel ei täheldatud suremust kuni kõige suuremate tehniliselt teostatavate
annusteni (st 0,05 mg/kg 4 tundi pärast manustamist ehk 160 ipratroopiumbromiidi pihustusannust,
0,02 mg/pihustusannus).

Suukaudsed DL väärtused hiirel, rotil ja küülikul olid vastavalt 1 585, 1 925 ja 1 920 mg/kg.
50
Veenisisesed DL väärtused olid hiirel, rotil ja koeral vastavalt 13,6; 15,8 ja 18,2 mg/kg. Kliinilisteks
50
nähtudeks olid müdriaas, suu limaskestade kuivus, düspnoe, treemor, spasmid ja/või tahhükardia.

Korduvannuse toksilisuse uuringud on läbi viidud rottidel, küülikutel, koertel ja reesusahvidel.
Kuni 6 kuud kestnud inhalatsiooniuuringutes rottidel, koertel ja reesusahvidel oli kõrvaltoimeid
mittetekitav annus vastavalt 0,38 mg/kg/ööpäevas, 0,18 mg/kg/ööpäevas ja 0,8 mg/kg/ööpäevas.
Koertel täheldati suu limaskestade kuivust ja tahhükardiat. Bronho-pulmonaalsüsteemis ega üheski
teises organis ei täheldatud toimeainega seotud histopatoloogilisi kahjustusi. Rottidel oli NOAEL
pärast 18-kuulist suukaudset manustamist 0,5 mg/kg/ööpäevas.

Inhalatsiooni korduvannuse toksilisuse uuringud rottidel kestusega kuni 6 kuud ja koertel kestusega
kuni 3 kuud, milles kasutati teisi koostisi (ninasisene koostis, alternatiivse propellendi HFA 134a ja
laktoosi koostis), ei avaldanud täiendavat informatsiooni ipratroopiumbromiidi toksilisuse üldprofiili
kohta. Kuni 6 kuud kestnud ninasisene manustamine näitas koertel täheldamatu efekti taset (NOEL)
>0,20 mg/kg/ööpäevas ning kinnitas varasemaid ninasisese manustamise uuringuid, mis kestsid kuni
13 nädalat. Ipratroopiumbromiidi korduvannuse toksilisuse uuringud on näidanud, et HFA koostise ja
traditsioonilise CFC koostise toksikoloogilised profiilid on sarnased.

Ipratroopiumbromiidi vesilahus (0,05 mg/kg) oli lokaalselt hästi talutav, kui seda manustati
inhalatsiooni teel rottidele (ühekordne manustamine üle 4 tunni). Korduvannuse toksilisuse uuringutes
oli ipratroopiumbromiid hästi talutav.

Merisigadel ei täheldatud aktiivset anafülaksiat ega passiivseid anafülaktilisi nahareaktsioone.

In vitro (Ames’i test) ja in vivo (mikrotuuma test, dominantse letaalsuse test hiirtel, Hiina hamstrite
luuüdi rakkude tsütogeneetiline analüüs) uuringud ei andnud tõendeid genotoksilisuse kohta.

Pikaajalistel uuringutel hiirte ja rottidega ei ilmnenud tumorigeenseid ega kantserogeenseid toimeid.

Hiirte, rottide ja küülikutega on läbi viidud uuringud ipratroopiumbromiidii võimaliku mõju suhtes
fertiilsusele, embrüo-fetotoksilisusele ning peri- ja postnataalsele arengule. Suukaudsete annuste
kõrged tasemed, st 1 000 mg/kg/ööpäevas rotil ja 125 mg/kg/ööpäevas küülikul, olid emasloomale
toksilised mõlema liigi puhul ning embrüotoksilised rotil, kel vähenes loote kaal. Raviga seotud
väärarenguid ei täheldatud. Suurimad võimalikud inhaleeritavad annused (1,5 mg/kg/ööpäevas
rottidel ja 1,8 mg/kg/ööpäevas küülikutel) ei omanud kõrvaltoimeid reproduktiivsusele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Propellant:
1,1,1,2-tetrafluoroetaan (HFA 134a),
Teised abiained: veevaba sidrunhape, puhastatud vesi, veevaba etanool.

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Säilitada temperatuuril alla 25oC, kaitstuna päikesevalguse ja külmumise eest.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Annustamisklapiga metallkanister.

6.5 Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.


7.
MÜÜGILOA HOIDJA

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straβe 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Saksamaa


8.
MÜÜGILOA NUMBER

436504


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

26.03.2004 / 28.02.2014


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2014