ARTHROTEC

Toimeained: diklofenak+misoprostool

Ravimi vorm: toimeainet modifitseeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 50mg+0,2mg 60TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ARTHROTEC ja milleks seda kasutatakse

Arthrotec aitab leevendada reumaatiliste haigustega kaasnevat valu ja turset ning ära hoida
patsientidel ärrituse ja haavandite tekkimise riski kõhus või soolestikus.

Arthrotec sisaldab diklofenakki ja misoprostooli. Diklofenak kuulub ravimrühma nimetusega
mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (MSPVA).

Ehkki MSPVAd aitavad valu vastu, vähendavad nad mao limaskesta kaitsvate ainete -prostaglandiinide hulka.

Seega MSPVAd võivad ärritada magu või põhjustada haavandi teket. Arthrotec sisaldab
misoprostooli, mis on prostaglandiinidele väga lähedane aine. See tähendab, et Arthrotec aitab kaitsta
magu.

2. Mida on vaja teada enne ARTHROTEC võtmist

Ärge võtke Arthroteci
- kui teil on kunagi tekkinud allergiline reaktsioon nagu nahalööve, tursed või nahasügelus, äge
ninakinnisus, astma või vilistav hingamine pärast seda, kui olete võtnud diklofenakki või muid
põletikuvastaseid ravimeid nagu aspiriin (atsetüülsalitsüülhape), misoprostool või teisi
prostaglandiine sisaldavaid ravimeid, või kui te olete selle ravimi toimeaine või mis tahes
koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
- kui teil on praegu mao või seedetrakti haavand või seedetrakti mulgustumine (perforatsioon)
- kui teil on praegu mao-, seedetrakti- või ajuverejooks
- kui teile tehakse või on hiljuti tehtud pärgarteri šunteerimine
- kui teil on raske neeru- või maksapuudulikkus
- kui teil on diagnoositud südamehaigus ja/või ajuveresoonkonna haigus, näiteks kui teil on
esinenud südameatakk, insult, “mini-insult” (ehk transitoorne ajuisheemia, TIA) või südame või
aju veresoonte ummistumine või kui teil on olnud veresoonte ummistuse eemaldamise lõikus
või šunteerimine
- kui teil on või on olnud vereringehäireid (perifeersete arterite haigus)

1
- kui te olete rase või planeerite rasedust, sest see võib põhjustada raseduse katkemist.
Menopausieelses eas naised peavad Arthroteci tarvitamise ajal kasutama tõhusat
rasestumisvastast vahendit.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Arthroteci kasutamist pidage nõu oma arstiga, kui mõni järgnevast kehtib teie kohta:
• kui teil esineb südamehäireid, kui teil on olnud hiljuti insult või kui te arvate, et teil esineb risk
selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, vereringehäired sealhulgas
rinnaangiin (stenokardia) ja esinenud trombe, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus või,
triglütseriidide tase veres või kui te suitsetate), sellisel juhul peate oma ravi arutama arsti või
apteekriga
• kui teil on teisi terviseprobleeme nagu maksa- või neeruhaigus. Ärge võtke Arthroteci kui teil
on raske neeru- või maksapuudulikkus
• kui teil on varem esinenud mao- või sooletrakti haavand või verejooks. Ärge võtke Arthroteci
kui teil on praegu mao- või sooletrakti haavand või verejooks
• kui teil tekivad kergesti verejooksud või verevalumid
• kui teil on põletikuline soolehaigus (haavandiline koliit või Crohn’i tõbi)
• kui teil on või on kunagi olnud astma või allergia
• kui teil on infektsioon, kuna Arthrotec võib palavikku ja teisi infektsiooni sümptomeid varjata
• kui teil on vedelikupuudus
• kui te olete üle 65-aastane, on võimalik, et teie arst peab teid regulaarselt jälgima.

MSPVAd nagu Arthrotec võivad põhjustada verejooksu või haavandite teket. Sellisel juhul tuleb ravi
lõpetada.

Ravimid nagu Arthrotec võivad olla seotud südamelihaseinfarkti (müokardiinfarkt) või insuldi vähese
kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pika-ajalisel
kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust.

Kõrvaltoimete esinemist saab vähendada kasutades madalaimat efektiivset annust lühima aja vältel.

Nagu teiste MSPVAde (nt ibuprofeeni) puhul, võib ka see ravim tõsta vererõhku ja seetõttu on
võimalik, et teie arst peab teie vererõhku regulaarselt jälgima.

Kui teil esineb probleeme südame, maksa või neerudega, peab teie arst teid regulaarselt jälgima.

Muud ravimid ja Arthrotec

Mõned ravimid võivad mõjutada teiste ravimite toimet. Teatage oma arstile või apteekrile, kui te
kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid:
• Aspiriin (atsetüülsalitsüülhape) või teised MSPVAd (nt ibuprofeen)
• Ravimid, mida kasutatakse osteoartriidi või reumatoidartriidi raviks, mis on tuntud kui
tsüklooksügenaas-2 (COX-2) inhibiitorid
• Diureetikumid (kasutatakse organismist liigse vedeliku väljaviimiseks)
• Tsüklosporiin või takroliimus (kasutatakse immuunsüsteemi pärssimiseks, nt pärast
siirdamist)
• Liitium (kasutatakse teatud tüüpi depressiooni raviks)
• Digoksiin (kasutatakse südame rütmihäirete ja/või südamepuudulikkuse raviks)
• Varfariin või teised suukaudsed antikoagulandid (verd vedeldavaid aineid, mis vähendavad
vere hüübimist)
• Ravimid, mida kasutatakse ärevuse ja depressiooni korral, tuntud kui selektiivsed serotoniini
tagasihaarde inhibiitorid
• Ravimid, mida kasutatakse veresuhkru kontrolli all hoidmiseks (suukaudsed diabeedivastased
ravimeid)
• Metotreksaat (kasutatakse reumatoidartriidi, psoriaasi ja leukeemia raviks)

2
• Steroidid (nt kortikosteroidid, ravimid mida kasutatakse tihti põletiku leevendamiseks)
• Kõrge vererõhu ravimid (vererõhuravimid)
• Magneesiumi sisaldavad antatsiidid (kasutatakse kõrvetiste, seedehäirete raviks)
• Kinolooni rühma antibiootikumid (kasutatakse infektsioonide raviks)
• Ketokonasool (kasutatakse seenhaiguste raviks)
• Kui te olete võtnud ravimit, nimega mifepristoon (kasutatakse raseduse katkestamiseks)
viimase 12 päeva jooksul. Arthroteci ei tohi võtta 8…12 päeva pärast mifepristooni
kasutamist.

Rasedus ja imetamine
Ärge võtke Arthroteci, kui te olete rase või kavatsete rasestuda. Menopausieelses eas naised peavad
Arthroteci tarvitamise ajal kasutama tõhusat rasestumisvastast vahendit.

Arthroteci ei tohi kasutada rinnaga toitmise ajal.

Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kui te tunnete pärast Arthroteci võtmist pearinglust või uimasust, siis ärge juhtige autot ega käsitsege
tööriistu ega masinaid, kuni nende sümptomite täieliku kadumiseni.

Oluline teave mõningate Arthrotec i koostisainete suhtes

Arthrotec sisaldab laktoosi
Arthroteci sisaldab laktoosi (teatud tüüpi suhkur). Kui arst on öelnud, et te ei talu teatud suhkruid,
peate enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas ARTHROTEC võtta

Võtke Arthroteci alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on 1 tablett 2…3 korda ööpäevas söögi ajal.

Arthroteci tabletid tuleb alla neelata tervelt koos veega (mitte närida), söögi ajal või pärast sööki.

Eakad ja maksa- või neerupuudulikkusega patsiendid, teie arst võib pidada vajalikuks teie
hoolikamat jälgimist. Annuse kohandamine ei ole vajalik.

Lapsed: Arthrotec on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele ja lapsed (alla 18-aastased) seda
kasutada ei tohi.

Kui te võtate Arthroteci rohkem kui ette nähtud
Ärge võtke rohkem tablette, kui teie arst on määranud. Kui olete võtnud liiga palju tablette, siis
pöörduge nii pea kui võimalik oma arsti või apteekri poole või haiglasse ja võtke ravim endaga kaasa.

Kui te unustate Arthroteci võtta
Kui te unustate tableti võtmata, võtke see niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust,
kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Arthroteci võtmise
Ärge lõpetage Arthroteci võtmist enne, kui teie arst on teile seda öelnud. Kui teil on lisaküsimusi selle
ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

3

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige oma arstiga, kui teil on mure seoses kõrvaltoimetega. On oluline, et te teaksite, mis juhtub, kui
teil Arthroteci võtmisel tekivad kõrvaltoimed ja kuidas siis toimida. Arthroteci võtmisel võivad tekkida
kõrvaltoimed, kuid tavaliselt mööduvad need ravi käigus kui teie organism harjub selle ravimiga.

Kui teil tekib mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, lõpetage Arthroteci võtmine ja rääkige kohe
oma arstiga:
Kui teil on
• tugev kõhuvalu või kahtlustate seedetrakti verejooksu, mao- või seedetrakti haavand, must või
verine väljaheide, veriokse - seda juhtub väga harva
• tõsine nahareaktsioon nagu lööve, villid või naha koorumine (Stevensi-Johnsoni sündroom,
eksfoliatiivne dermatiit ja toksiline epidermaalne nekrolüüs) - seda juhtub väga harva
• tõsine allergiline reaktsioon nagu nahalööve, näoturse, vilistav hingamine või hingamisraskus
(anafülaktiline šokk) - seda juhtub harva
• kollatõbi (naha ja silmavalgete kollasus) - seda juhtub harva

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui mõni järgmistest kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui
te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Väga sagedased (võib esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st)
• kõhuvalu, kõhulahtisus, iiveldus (halb enesetunne), seedetraktihäire

Kõige sagedasem probleem on kõhulahtisus, mis võib aeg-ajalt kulgeda raskelt. Arthroteci võtmine
koos toiduga vähendab kõhulahtisuse tekkimise ohtu. Kui te kasutate antatsiide (võetakse maohappe
vähendamiseks), tuleb vältida magneesiumi sisaldavate antatsiidide kasutamist, kuna need süvendavad
misoprostoolist tingitud kõhulahtisust.
Pidage nõu apteekriga sobiva antatsiidi valikul. Kui kõhulahtisus jätkub ja on tõsine, rääkige sellest
oma arstile.

Sagedased kõrvaltoimed
(võivad esineda vähem kui ühel inimesel 10-st, kuid rohkem kui ühel inimesel 100-st)
• nahalööve, naha sügelemine
• oksendamine, kõhupuhitus, kõhukinnisus, röhitsused, gastriit (seedetraktihäire, kõhuvalu,
oksendamine)
• mao- ja kaksteistsõrmikuhaavand
• peavalu, pearinglus
• unetus
• muutused maksatalitlust peegeldavates vereanalüüsides

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed
(võivad esineda vähem kui ühel inimesel 100-st, kuid rohkem kui ühel inimesel 1000-st)
• suu turse
• ebanormaalne või ootamatu veritsus tupest, menstruaaltsükli häired
• vererakkude - leukotsüütide ja granulotsüütide arvu langus (suurenenud veritsus või verevalumid)
• lillakad laigud nahal (purpur)
• nõgestõbi (nahapinnast kõrgem sügelev lööve)

Harva esinevad kõrvaltoimed
(võib esineda vähem kui ühel inimesel 1000-st, kuid rohkem kui ühel inimesel 10 000-st)
• maksapõletik (võimalik naha muutumine kollaseks, peavalu, palavik, külmavärinad, üldine
nõrkus)


4
Väga harva esinevad kõrvaltoimed
(võib esineda vähem kui ühel inimesel 10 000 patsiendist)
• maksatalitluse raske häire, sealhulgas maksapuudulikkus

Täiendavad kõrvaltoimed reaalse ravi korral
(turuletulekujärgne kogemus, sagedus teadmata)
• südamepuudulikkus, valu rinnus, südamepekslemine (südamelöökide tunnetamine)
• söögitoru kahjustus
• haavandilise koliidi süvenemine või Crohn’i tõbi (soolepõletik)
• neerude- või maksa probleemid
• õhupuudus
• krambid
• allergiline reaktsioon, [sh astma, hingamisraskused, sügelus, juuste väljalangemine,
veresoontepõletik (võib põhjustada palavikku, valu, lillakaid laike)]
• meningiidi sümptomid [kuklakangestus, peavalu, iiveldus (halb enesetunne), oksendamine,
palavik või teadvuse kadu]
• liigse vedeliku kogunemine organismi, mis võib põhjustada pahkluude ja jalgade turest
• veriokse
• psühhootilised reaktsioonid (psüühika häire, mida iseloomustab kontakti kadumine reaalsusega)
• keeleturse, suu haavand, suukuivus
• depressioon, ärevus, meeleolumuutused, ärrituvus, mäluhäired, segasus, värisemine, luupainajad,
unisus, väsimus
• nägemishäired, halvenenud või hägune nägemine, kohin kõrvus, maitsetundlikkuse häire
• külmavärinad, palavik, naha suurenenud valgustundlikkus, põletik
• isutus
• ebatavalised emaka kokkutõmbed, emaka rebend, väljumata platsenta pärast sünnitust, lootevee
hüübimine (lootevesi katab loodet), emaka verejooks, nurisünnitus, loote hukkumine,
sünnidefektid, enneaegne sünnitus
• vererõhulangus, vererõhutõus
• valgete vereliblede arvu vähenemine (valged verelibled aitavad kaitsta organismi viiruste ja
haiguste eest)
• aneemia (punaste vereliblede arvu vähenemine), mis võib muuta naha kahvatuks ja põhjustada
nõrkust või hingeldust

Ravimid nagu Arthrotec võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi vähese kõrgenenud
riskiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ARTHROTEC säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni:".
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.5

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Arthrotec sisaldab:
- Toimeained on diklofenaknaatrium ja misoprostool. Üks tablett sisaldab 50 mg
diklofenaknaatriumit ja 200 mikrogrammi misoprostooli.
- Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon
K-30, hüdrogeenitud riitsinusõli, magneesiumstearaat, metakrüülhappe kopolümeer tüüp C,
naatriumhüdroksiid, trietüültsitraat, hüpromelloos, krospovidoon, kolloidne ränidioksiid ja talk.

Kuidas Arthrotec välja näeb ja pakendi sisu
60 tabletti blisterpakendis (polüamiid/alumiinium/PVC).

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:
Pfizer Enterprises SARL
Rond-Point du Kirchberg
51 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Tootja:
Piramal Healthcare UK Limited
Morpeth Plant
Whalton Road
Morpeth, Northumberland NE61 3YA
Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Pirita tee 20
10127 Tallinn
Tel. 6 405 328

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2014

6Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Arthrotec, 50 mg + 200 mikrogrammi toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 50 mg diklofenaknaatriumit ja seda katab
väliskihina 200 mikrogrammi misoprostooli.

INN. Diclofenacum, Misoprostolum

Abiaine:
Iga tablett sisaldab 13 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett.

Valged kuni valkjad ümmargused ja kaksikkumerad tabletid läbimõõduga 10…11 mm, ühel küljel
A
märgistusega AAA ja teisel küljel 'Searle 1411'.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Valu ja reumaatiliste haiguste sümptomaatiline ravi patsientidel, kellel on oht mittesteroidsest
põletikuvastasest ainest põhjustatud peptilise haavandi tekkeks.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Kõrvaltoimete esinemist saab vähendada, kasutades väikseimat efektiivset annust lühima aja vältel,
mis on piisav sümptomite kontrollimiseks. (vt lõik 4.4).

Täiskasvanud:
1 tablett 2…3 korda ööpäevas, söögi ajal. Tablette tuleb alla neelata tervelt, mitte närida.

Vanurid, neeru-, südame-, ja maksapuudulikkusega patsiendid:
Vanuritel, maksapuudulikkusega ning kerge- või mõõduka raskusastmega neerupuudulikkusega
patsientidel ei ole annuse kohaldamine vajalik, sest farmakokineetika ei ole kliiniliselt olulises
ulatuses muutunud. Siiski peab vanurite, südame-, neeru- või maksapuudulikkusega patsientide
seisundit hoolikalt jälgima (vt lõigud 4.4 ja 4.8).

Lapsed (alla 18-aastased):
Arthroteci efektiivsus ja ohutus lastel on kindlaks tegemata.

4.3. Vastunäidustused

Arthrotec on vastunäidustatud järgmistel juhtudel:
- aktiivse peptilise haavandi/hemorraagia või perforatsiooni või seedetrakti aktiivse verejooksu

1
või mõne muu, näiteks tserebrovaskulaarse verejooksuga patsiendid.
- rasedad või naised, kes planeerivad rasedust.
- ülitundlikkus diklofenaki, atsetüülsalitsüülhappe ja teiste MSPVA-de, misoprostooli või teiste
prostaglandiinide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
- patsiendid, kellel atsetüülsalitsüülhappe või teiste MSPVA-de manustamise tagajärjel on
tekkinud astmahoog, urtikaaria või äge riniit.
- operatsioonieelne valuravi pärgarteri šunteerimise korral.
- raske neeru- või maksapuudulikkusega patsiendid.
- väljakujunenud südame paispuudulikkus (NYHA II-IV), südame isheemiatõbi, perifeersete
arterite haigus ja/või tserebrovaskulaarne haigus.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoiatused
Vältida tuleb diklofenaki/misoprostooli kasutamist koos teiste MSPVA-dega (sh COX-2
inhibiitoritega).

Fertiilses eas naised (vt lõik 4.3)
Menopausieelses eas naised ei tohi Arthroteci kasutada, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad tõhusat
rasestumisvastast meetodit ning neid on nõustatud võimalike riskide asjus, mis võivad kaasneda
ravimi kasutamisega raseduse ajal (vt lõik 4.6).

Ettevaatusabinõud
Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja
jooksul, mis on sümptomite kontrollimiseks vajalik (vt lõik 4.2 ning seedetrakti ja kardiovaskulaarsete
riskide kohta allpool).

Neeru-, südame- või maksapuudulikkus
Neeru-, südame- või maksapuudulikkusega patsientide puhul on vajalik ettevaatus, kuna MSPVA-de
(sh diklofenaki/misoprostooli) kasutamine võib põhjustada neerufunktsiooni halvenemist. Arthroteci
tohib järgmiste seisundite puhul kasutada ainult erandolukordades tähelepaneliku kliinilise jälgimise all:
kaugelearenenud südamepuudulikkus, kaugelearenenud neerupuudulikkus, kaugelearenenud
maksahaigus, raske dehüdratsioon.

Suures uuringus, mille jooksul anti patsientidele diklofenakki keskmiselt 18 kuud, täheldati
ALAT/ASAT tõusu 3,1%-l patsientidest. ALAT/ASAT tõus tekib tavaliselt 1...6 kuu jooksul.
Kliinilistes uuringutes on diklofenakki saanud patsientidel täheldatud hepatiiti ja turuletulekujärgselt
on kirjeldatud teisi maksaga seotud kõrvaltoimeid, sealhulgas ikterust ja maksapuudulikkust. Ravi ajal
diklofenaki/misoprostooliga tuleb maksafunktsiooni jälgida kindlate ajavahemike järel. Kui
diklofenakki/misoprostooli kasutatakse maksafunktsiooni häire korral, on tarvilik patsiendi jälgimine.
Ravi diklofenakiga tuleb katkestada juhul, kui kõrvalekalded maksafunktsiooni näitajates püsivad või
süvenevad, kui tekivad maksahaigusele viitavad nähud ja sümptomid või kui esinevad süsteemsed
ilmingud (vt lõik 4.3).

Diklofenaki metaboliidid erituvad peamiselt neerude kaudu (vt lõik 5.2). Ei ole uuritud, millises
ulatuses võivad neerupuudulikkusega patsientidel metaboliidid organismis kumuleeruda. Nagu ka
teiste MSPVA-de metaboliitide puhul, mida eritatakse neerude kaudu, tuleb märkimisväärse
neerufunktsiooni kahjustusega patsiente hoolikalt jälgida.

Harva võivad MSPVA-d (sh diklofenak/misoprostool) põhjustada interstitsiaalset nefriiti,
glomerulonefriiti, papillaarset nekroosi ja nefrootilist sündroomi. MSPVA-d inhibeerivad renaalse
prostaglandiini sünteesi, millel on aga toetav roll renaalse perfusiooni säilitamises patsientidel, kelle
neerude verevool ja vere ruumala on vähenenud. Nendel patsientidel võib MSPVA-de manustamine
põhjustada märgatavat renaalset dekompensatsiooni, mille tõttu taastub pärast MSPVA-ravi lõppu
tavaliselt ravieelne olukord. Sellise reaktsiooni tekkeoht on suurem patsientidel, kellel esinevad
südame paispuudulikkus, maksatsirroos, nefrootiline sündroom ja väljendunud neeruhaigus. Selliseid
patsiente tuleb MSPVA-ravi ajal hoolikalt jälgida.

2

Nagu kõigi MSPVA-de puhul, võib ka diklofenaki/misoprostooli kasutamise ajal tekkida esmakordselt
või süveneda juba varasemalt teadaolev hüpertensioon, millest tulenevalt suureneb
kardiovaskulaarsete haiguste risk. Hüpertensiooniga patsientidel tuleb MSPVA-sid, kaasa arvatud
diklofenakki/misoprostooli, kasutada ettevaatusega. Ravi alguses diklofenaki/misoprostooliga ja kogu
ravikuuri vältel tuleb hoolikalt jälgida vererõhku.

Kardiovaskulaarsete haiguste märkimisväärsete riskifaktoritega (nt hüpertensioon, hüperlipideemia,
diabeet, suitsetamine) patsiente tuleb ravida diklofenakiga üksnes pärast hoolikat kaalumist. Kuna
diklofenakist põhjustatud kardiovaskulaarne risk võib suureneda koos annuse ja toime kestusega, tuleb
diklofenakki kasutada võimalikult lühikest aega ja väikseimat efektiivset päevaannust. Perioodiliselt
tuleb uuesti hinnata patsientide valu sümptomaatilise leevendamise vajadust ja ravivastust.Kliinilised uuringud ja epidemioloogilised andmed lubavad oletada, et diklofenaki kasutamine, eriti
suurtes annustes (150 mg ööpäevas) ja pikaajaliselt võib olla seotud tõsiste arteriaalse tromboosi
juhtude (nt müokardiinfarkt või insult) esinemise riski vähese tõusuga.

Arstid ja patsiendid peaksid selliste nähtude avaldumise suhtes olema tähelepanelikud ka siis, kui
eelnevaid kardiovaskulaarsüsteemi probleeme esinenud ei ole. Patsientidele tuleks rääkida raske
kardiovaskulaarse toksilisusega kaasnevatest sümptomitest ja/või sellest, mida nende ilmnemisel teha
(vt lõik 4.3).

Vereringe/Seedetrakt
MSPVA-d (sh diklofenak/misoprostool) võivad põhjustada tõsiseid seedetrakti kõrvaltoimeid, sh
põletik, veritsus, haavandumine ja mao, peensoole või jämesoole perforatsioonid, mis võivad osutuda
ka surmavateks. Kui patsientidel tekib diklofenaki/misoprostooli võtmise ajal seedetrakti veritsus või
haavandumine, tuleb ravi lõpetada. Need kõrvaltoimed võivad tekkida ükskõik millal ravi käigus koos
hoiatavate sümptomitega või ilma, samuti patsientidel, kellel on anamneesis mõni varasem tõsine
seedetraktiga seotud kõrvaltoime.

MSPVA-de kasutamisel on kõige suurem oht nende seedetrakti tüsistuste tekkimiseks patsientidel,
keda ravitakse suuremate annustega, eakatel patsientidel, kardiovaskulaarsete haigustega patsientidel,
samaaegselt atsetüülsalitsüülhapet kasutavatel patsientidel või patsientidel, kellel on praegu või on
olnud varem anamneesis seedetrakti haigused, nagu haavandumine, seedetrakti veritsus või
põletikulised seisundid.

Seetõttu tuleb diklofenakki/misoprostooli nimetatud patsientidel kasutada ettevaatusega ja ravi
alustada väikseima võimaliku annusega (vt lõik 4.3).

Patsiendid, kellel on ravi ajal täheldatud seedetrakti kahjustust (eriti juhul, kui on tegemist eakate
patsientidega), peavad eelkõige ravi algperioodis teavitama oma arsti ükskõik millisest ebatavalisest
seedetraktiga seotud sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust). Ettevaatlik tuleb olla patsientide
puhul, kes saavad samaaegselt ravimeid, mis võivad suurendada haavandi või seedetrakti verejooksu
tekkeriski, nagu suukaudsed kortikosteroidid, antikoagulandid (nt varfariin), selektiivsed serotoniini
tagasihaarde inhibiitorid või trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid (nt atsetüülsalitsüülhape), (vt
lõik 4.5).

Nagu teised MSPVA-d, võib ka Arthrotec pärssida trombotsüütide agregatsiooni ja pikendada
veritsusaega. Vereloome- ja koagulatsioonihäiretega või eelnenud tserebrovaskulaarse verejooksuga
patsiente tuleb jälgida eriti hoolikalt.

Ettevaatus on vajalik seedetrakti haigustega patsientidel (nt haavandiline koliit, Crohn’i tõbi), sest ravi
võib haigusprotsessi ägestada (vt lõik 4.8).


3
Ettevaatus on vajalik eakatel patsientidel ja kortikosteroididega, teiste MSPVA-dega või
antikoagulantidega ravitud patsientide puhul (vt lõik 4.5).

Nahareaktsioonid
Seoses MSPVA-de (sh diklofenaki/misoprostooli) kasutamisega on väga harva täheldatud raskeid ja
mõnikord isegi surmavaid nahareaktsioone, sh eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni sündroom ja
epidermise toksiline nekrolüüs (vt lõik 4.8). Kõige suurem oht nimetatud kõrvaltoimete tekkeks on
ravi varajastes etappides ja enamikul patsientidest ilmnevad need nähud esimese ravikuu jooksul.
Diklofenaki/misoprostooli kasutamine tuleb lõpetada, kui ilmnevad esimesed nahalööbe, limaskestade
kahjustuse ilmingud või teised ülitundlikkuse sümptomid.

Ülitundlikkus
MSPVA-d võivad bronhiaalastmat ja allergilisi haigusi põdevatel patsientidel põhjustada
bronhospasmi.

Pikaajaline ravi
Kõiki patsiente, keda ravitakse pika aja vältel MSPVA-dega, tuleb vastavalt jälgida (näiteks neeru- ja
maksafunktsiooni näitajad ning vere vormelementide arv). Valuvaigistite/põletikuvastaste ravimite
suurte annuste pikaaegsel kasutamisel võib tekkida peavalu, mille raviks ei tohi kasutatava ravimi
annust suurendada.

Arthrotec võib maskeerida palavikku ja niiviisi varjata infektsiooni.

Patsiendid, kellel on tegemist selliste harvaesinevate pärilike haigustega nagu galaktoosi talumatus,
laktaasi defitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi antud ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

MSPVA-d võivad nõrgendada diureetikumide natriureetilist efektiivsust prostaglandiinide intrarenaalse
sünteesi inhibeerimise tõttu. Samaaegne ravi kaaliumi säästvate diureetikumidega võib olla seotud
seerumi suurenenud kaaliumisisaldusega, mistõttu seerumi kaaliumisisaldust tuleb jälgida.

Mõju tõttu renaalsetele prostaglandiinidele võivad tsüklooksügenaasi inhibiitorid, näiteks diklofenak,
suurendada tsüklosporiini nefrotoksilisust. MSPVA-de manustamisel koos takroliimusega esineb
võimalik suurenenud nefrotoksilisuse risk.

Tasakaalukontsentratsioonis võib plasma liitiumi- ja digoksiinisisaldus olla suurenenud ja
ketokonasoolisisaldus vähenenud.

Diklofenaki farmakodünaamilised uuringud ei ole näidanud suukaudsete hüpoglükeemiliste ravimite ja
antikoagulantide toime tugevnemist. Teatatud on koostoimetest teiste MSPVA-dega ja seetõttu
soovitatakse siiski ettevaatlikkust ning piisavat jälgimist (vt teavet trombotsüütide agregatsiooni kohta
ettevaatusabinõude lõigus).

Kuna Arthrotec võib pärssida trombotsüütide agregatsiooni, tuleb olla ettevaatlik Arthroteci
koosmanustamisel antikoagulantidega. MSPVA-d võivad võimendada antikoagulantide (näiteks
varfariin), trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorite (näiteks atsetüülsalitsüülhape) ja selektiivsete
serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI) toimet, suurendades seeläbi seedetrakti verejooksu
tekkeriski (vt lõik 4.4).

Teatatud on hüpo-ja hüperglükeemilisest toimest, kui diklofenakki manustati samaaegselt
diabeediravimitega.

Ettevaatus on vajalik, kui metotreksaati manustatakse samaaegselt koos MSPVA-dega, mistõttu
metotreksaadi toksilisus suureneb, kuna MSPVA-d tõstavad metotreksaadi kontsentratsiooni veres.


4
Samaaegne kasutamine koos muude MSPVA-de või kortikosteroididega võib suurendada
gastrointestinaalsete haavandite või verejooksude ja üldiselt kõrvaltoimete esinemise sagedust.

Kõrgvererõhutõvevastased ravimid, sh diureetikumid, angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE)
inhibiitorid ja angiotensiin II antagonistid: MSPVA-d võivad nõrgendada diureetikumide ja kõrgvererõhutõvevastaste ravimite toimet.

Neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel (nt dehüdratsiooniga patsiendid või neerukahjustusega
eakad patsiendid) võib AKE inhibiitori või angiotensiin II antagonisti ja tsüklooksügenaasi pärssivate
ravimite koosmanustamise tagajärjel neerufunktsioon veelgi halveneda (sealhulgas on võimalik ägeda
neerupuudulikkuse tekkimine), kuid see on tavaliselt pöörduv. Diklofenaki/misoprostooli kasutamisel
koos AKE inhibiitorite või angiotensiin II antagonistidega tuleb nende koostoimete võimalusega
arvestada.

Antatsiidid võivad pikendada diklofenaki imendumisaega. On teada, et magneesiumi sisaldavad
antatsiidid süvendavad misoprostoolist tingitud kõhulahtisust.

Uuringud loomadel viitavad sellele, et MSPVA-d võivad suurendada riski kinoloonrea
antibiootikumidest põhjustatud krampide tekkeks. Loomkatsete andmed viitavad sellele, et MSPVA-d
võivad suurendada kinoloonantibiootikumidega seotud krampide riski. MSPVA-sid ja kinoloone
võtvatel patsientidel võib esineda suurenenud risk krampide tekkimiseks.

MSPVA-d ei tohi kasutada 8...12 päeva pärast mifepristooni kasutamist, kuna MSPVA-d võivad
vähendada mifepristooni toimet.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Diklofenak/misoprostool on vastunäidustatud rasedatele või naistele, kes planeerivad rasedust, sest
misoprostool põhjustab emaka kontraktsioone, mida on seostatud abordi, enneaegse sünnituse ja loote
hukkumisega. Misoprostooli kasutamist on seostatud sünnidefektidega. Diklofenak võib põhjustada
arterioosjuha enneaegset sulgumist.

Fertiilses eas naistel ei tohiks diklofenaki/misoprostooli manustamist alustada enne, kui rasedus on
välistatud ja patsiendile on täielikult selgitatud, kui oluline on adekvaatsete rasestumisvastaste
vahendite kasutamine ravi ajal. Raseduse kahtluse korral tuleb ravimi kasutamine lõpetada.

Imetamine
Misoprostool muundub ema organismis kiiresti misoprostoolhappeks, mis on bioloogiliselt aktiivne
aine ja eritub rinnapiima. Diklofenak eritub vähesel määral rinnapiima. Üldiselt ei ole võimalikud toimed
imetamise ajal lapsele kokkupuute tõttu misoprostooli ja selle metaboliitidega teada. Siiski on
kõhulahtisus teadaolev misoprostooli kõrvaltoime ja seda võib rinnapiima saavatel imikutel esineda.
Seetõttu ei tohi imetavad emad Arthroteci manustada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

MSPVA-sid kasutavad patsiendid, kellel esineb pearinglust või teisi kesknärvisüsteemi häireid, peavad
vältima autojuhtimist või masinatega töötamist.

4.8. Kõrvaltoimed

Allpool on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest kontrollitud kliinilistes uuringutes, kus Arthroteci
manustati rohkem kui 2000 patsiendile. Lisaks on turuletulekujärgse jälgimise käigus (nagu
spontaansed teated) teatatud kõrvaltoimetest, mille sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete
põhjal ja need on loetletud "teadmata" esinemissageduse all. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on
seotud seedetraktiga.


5

Organsüsteem
Sagedus
Kõrvaltoime
Infektsioonid ja infestatsioonid
Teadmata
Aseptiline meningiit1
Vere ja lümfisüsteemi häired
Aeg-ajalt
Trombotsütopeenia
Teadmata
Aplastiline aneemia,
agranulotsütoos, hemolüütiline
aneemia, leukopeenia
Immuunsüsteemi häired
Harv
Anafülaktiline reaktsioon
Teadmata
Ülitundlikkus
Ainevahetus- ja toitumishäired
Teadmata
Anoreksia
Psühhiaatrilised häired
Sage
Unetus
Teadmata
Psühhootiline reaktsioon,
desorientatsioon, depressioon,
ärevus, luupainajad, meeleolu
muutused, ärrituvus
Närvisüsteemi häired
Sage
Peavalu, pearinglus
Teadmata
Krambid, mäluhäire, unisus,
värisemine, maitsetundlikkuse
häire, paresteesia
Silma kahjustused
Teadmata
Nägemishäired, nägemise
hägustumine
Kõrva ja labürindi kahjustused
Teadmata
Tinnitus
Südame häired
Teadmata
Südamepuudulikkus,
palpitatsioonid
Vaskulaarsed häired
Teadmata
Šokk, hüpertensioon,
hüpotensioon, vaskuliit
Respiratoorsed, rindkere ja
Teadmata
Astma, pneumoniit, düspnoe
mediastiinumi häired
Seedetrakti häired
Väga sage
Kõhuvalu, kõhulahtisus2,
iiveldus, düspepsia
Sage
Gastriit, oksendamine,
kõhupuhitus, röhitsused,
kõhukinnisus, peptiline haavand
Aeg-ajalt
Stomatiit
Teadmata
Seedetrakti perforatsioon3,
seedetrakti verejooks3, veriroe,
veriokse, koliit, Crohni tõbi,
ösofagiit, suu haavand, glossiit,
keele turse, suukuivus
Maksa ja sapiteede häired
Sage
Alaniini aminotransferaasi tõus,
aspartaadi aminotransferaasi
tõus
Harv
Hepatiit, ikterus
Väga harva
Maksapuudulikkus
Teadmata
Fulminantne hepatiit, bilirubiini
tõus
Naha ja nahaaluskoe
Sage
Multiformne erüteem, lööve,
kahjustused
pruritus
Aeg-ajalt
Purpur, urtikaaria
Harv
Angioödeem
Teadmata
Epidermise toksiline nekrolüüs4,
Stevensi-Johnsoni sündroom4,
eksfoliatiivne dermatiit4,
bulloosne dermatiit, Henochi-
Schönleini purpur,
mukokutaane lööve,

6
Organsüsteem
Sagedus
Kõrvaltoime
vesikulaarne lööve,
fotosensitiivsus-reaktsioon,
alopeetsia
Neerude ja kuseteede häired
Teadmata
Neerupuudulikkus, äge
neerupuudulikkus, papillaarne
nekroos, interstitsiaalne nefriit,
nefrootiline sündroom,
proteinuuria, hematuuria
Rasedus, sünnitusjärgsed ja
Teadmata
Emakasisene surm, emaka
perinataalsed seisundid
ruptuur, mittetäielik abort,
enneaegne sünnitus, raseduse
anafülaktoidne sündroom,
platsenta või lootekestade
peetus, ebatavalised emaka
kontraktsioonid
Reproduktiivse süsteemi ja
Aeg-ajalt
Menorraagia, metrorraagia,
rinnanäärme häired
vaginaalne hemorraagia,
postmenopausaalne
hemorraagia
Teadmata
Emaka hemorraagia
Kaasasündinud, perekondlikud
Teadmata
Sünnidefektid
ja geneetilised häired
Üldised häired ja
Teadmata
Ödeem5, valu rinnus, näo
manustamiskoha reaktsioonid
paistetus, väsimus, palavik,
külmavärinad, põletik
Uuringud
Sage
Alkaalse fosfataasi tõus
Teadmata
Hemoglobiinisisalduse
vähenemine
Vigastus, mürgistus ja
Teadmata
Emaka perforatsioon
protseduuri tüsistused

1 Ravi ajal MSPVA-ga on teatatud aseptilise meningiidi sümptomitest nagu kaelakangus, peavalu,
iiveldus, oksendamine, palavik või teadvuseta olek. Patsiendid, kes põevad autoimmuunhaigusi (nt
erütematoosne luupus, segatüüpi sidekoe kahjustused), on rohkem vastuvõtlikumad.
2 Tavaliselt on kõhulahtisus kerge kuni mõõdukas ning vähendatav võttes Arthrotec 50 mg koos
toiduga ja vältides peamiselt magneesiumi sisaldavate antatsiide võtmist.
3 Eriti eakatel patsientidel võib seedetrakti perforatsioon või veritsus mõnikord lõppeda surmaga (vt
lõik 4.4).
4 Surmaga lõppevatest rasketest nahareaktsioonidest on teatatud väga harva (vt lõik 4.4).
5 Eriti hüpertensiooni ja neerukahjustusega patsientidel (vt lõik 4.4).

Et turuletulekujärgselt kogutakse andmeid spontaansete kõrvaltoimete registreerimise süsteemi kaudu,
mille puhul puuduvad täpsed ja/või usaldusväärsed lugejasse ja nimetajasse kuuluvad arvud, ei ole
võimalik anda meditsiinilise tähendusega hinnanguid ühegi kõrvaltoime esinemissageduse kohta.

Turuletulekujärgse jälgimise käigus kogutud andmete põhjal leitud kõrvaltoimete suhtelise
registreerimissageduse järgi on müügiloa hoidja seadnud esikohale seedetrakti kõrvaltoimed (umbes 45%
kõigist haigusjuhtude kirjeldustest ettevõtte ohutusalases andmebaasis), millele järgnevad
nahareaktsioonid/ülitundlikkusreaktsioonid, mis on kooskõlas MSPVA-de ravimklassi teadaolevate
kõrvaltoimetega.

Kliinilised uuringud ja epidemioloogilised andmed viitavad järjepidevalt arteri trombootiliste
kahjustuste suurenenud tekkeriskile, mida seostatakse diklofenaki kasutamisega, eriti kõrge annuse
(150 mg ööpäevas) ja pikaajalise ravi korral (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

7
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Arthroteci toksiline annus ei ole kindlaks määratud ja üleannustamise kogemused puuduvad.
Üleannustamisel võivad farmakoloogilised toimed tugevneda. MSPVA-dest tingitud ägeda mürgistuse
ravi koosneb toetavatest ja sümptomaatilistest meetmetest. Mõistlik on hiljuti manustatud ravimi
imendumise vähendamiseks kutsuda esile forsseeritud oksendamine, teha maoloputust ja manustada
aktiivsütt.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Mittesteroidsed põletiku -ja reumavastased ained.
ATC-kood: M01AB80

Arthrotec on mittesteroidne põletikuvastane ravim, mis on tõhus artriidiseisundite nähtude ja
sümptomite ravis.

Toime aluseks on diklofenak, millel on põletikuvastane ja valuvaigistav toime.

Arthrotec sisaldab ka mao ja kaksteistsõrmiksoole limaskesta kaitsvat koostisainet misoprostooli, mis on
sünteetiline prostaglandiin E analoog. See soodustab mitmeid tegureid, mis säilitavad gastroduodenaalse
1
limaskesta terviklikkust.

Arthroteci manustamine kaks korda päevas annab 200 mikrogrammi vähem misoprostooli kui Arthroteci
manustamine kolm korda päevas, kuid patsient saab ühtlasi sama päevaannuse (150 mg) diklofenakki.
Selline terapeutiline suhe võib mõnedele patsientidele rohkem sobida.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Diklofenak/misoprostool
Arthrotecina manustatud diklofenaknaatriumi ja misoprostooli farmakokineetiline profiil pärast
üksikannuse või korduvate annuste manustamist on samasugune kui kummagi ravimi manustamisel eraldi
tablettidena. Kahe koostisaine vahel puuduvad farmakokineetilised koostoimed, välja arvatud
diklofenaknaatriumi C -i kerge vähenemine manustamisel koos misoprostooliga.
max

Pärast suukaudset manustamist tühja kõhu peale imendub diklofenaknaatrium seedetraktist täielikult.
Ainult 50% imendunud annusest on süsteemselt kättesaadav esimese passaaži metabolismi tõttu.
Üksikannuse manustamisel tühja kõhuga saavutatakse maksimaalne plasmakontsentratsioon 2 tunniga
(vahemik 1…4 tundi). Manustamisel täis kõhuga pikeneb diklofenaki T 4 tunnini. Plasma
max
kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC) on annusega proportsionaalne vahemikus 25 mg kuni
150 mg. Diklofenaki imendumine tasakaalutingimustes on vähenenud pärast Arthrotec tablettide
manustamist koos toiduga, C ja AUC on vähenenud vastavalt ligikaudu 40% ja 20%.
max

Terminaalne poolväärtusaeg on umbes 2 tundi. Kliirens ja jaotusruumala on vastavalt ligikaudu 350
ml/min ja 550 ml/kg. Enam kui 99% diklofenaknaatriumist on pöörduvalt seotud inimese plasma
albumiiniga ja see ei sõltu vanusest.

Diklofenaknaatrium elimineeritakse metabolismi ja järgneva metaboliitide glükuroniid- ja
sulfaatkonjugaatide eritumise teel uriini ning sapiga. Umbes 65% annusest eritub uriini ja 35% sapiga.
Alla 1% ravimiannusest eritub muutumatul kujul.


8
Misoprostool imendub kiiresti ja ulatuslikult ning toimub kiire metabolism aktiivse metaboliidi
misoprostoolhappe tekkimiseni, mille eliminatsiooni t on umbes 30 minutit. Korduvannuste uuringutes ei
½
täheldatud misoprostoolhappe akumuleerumist ja plasma tasakaalukontsentratsioon saavutati 2 päeva
jooksul. Misoprostoolhappe seondumine seerumi valkudega on alla 90%. Umbes 70% manustatud
annusest eritub uriiniga peamiselt bioloogiliselt inaktiivsete metaboliitidena.

Läbi on viidud üksik- ja korduvannuste uuringud, mis võrdlevad Arthrotec 75 (75 mg diklofenakki / 200
mg misoprostooli) farmakokineetikat eraldi manustatud 75 mg diklofenaki ja 200 mikrogrammi
misoprostooli komponentidega. Mõlema diklofenaki manustamise meetodi bioekvivalentsust näidati
AUC ja imendumiskiiruse osas (C /AUC). Tasakaalukontsentratsioonide võrdlemisel tühja kõhu
max
tingimustes oli bioekvivalentsus tõendatav AUC osas. Toit vähendas diklofenaki imendumise kiirust ja
ulatust nii Arthrotec 75 kui ka eraldi manustatud diklofenaki puhul. Hoolimata praktiliselt identsetest
keskmistest AUC-dest ei näidatud täis kõhuga tasakaalutingimustes statistilist bioekvivalentsust. Selle
põhjuseks on suured variatsioonikoefitsiendid uuringutes. Selle põhjuseks olid suured isikutevahelised
erinevused ajast imendumiseni ja diklofenaki ulatuslik esimese passaaži metabolism.

Bioekvivalentsus AUC (0…24 h) mõistes oli tõendatav, võrreldes kaks korda päevas manustatava
Arthrotec 75 tasakaalutingimuste farmakokineetikat kolm korda päevas manustatava 50 mg diklofenaki /
200 mikrogrammi misoprostooliga. Mõlemad ravirežiimid andsid 150 mg diklofenaki ööpäevase annuse.

Seoses misoprostooli manustamisega näidati bioekvivalentsust pärast Arthrotec 75 üksikannuse või ainult
misoprostooli manustamist. Tasakaalutingimustes vähendab toit misoprostooli C -i pärast Arthrotec 75
max
manustamist ja pikendab veidi imendumisaega, kuid AUC on ekvivalentne.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Koosmanustamise uuringutes loomadel ei suurendanud misoprostooli lisamine diklofenaki toksilisi
toimeid. Samuti näidati, et see kombinatsioon ei ole teratogeenne ega mutageenne. Üksikud komponendid
ei näita tõendeid kartsinogeense potentsiaali kohta.

Misoprostooli annused, mis kordades ületavad soovitatavat terapeutilist annust, on loomadel põhjustanud
mao limaskesta hüperplaasiat. Selline iseloomulik vastus E-prostaglandiinidele normaliseerub ravi
katkestamisel.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Laktoosmonohüdraat
Mikrokristalliline tselluloos
Maisitärklis
Povidoon K-30
Magneesiumstearaat

Tableti kate:
Metakrüülhappe kopolümeer tüüp C
Naatriumhüdroksiid
Talk
Trietüültsitraat
Hüpromelloos
Mikrokristalliline tselluloos
Krospovidoon
Kolloidne ränidioksiid
Hüdrogeenitud riitsinusõli


9
6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

60 tk blisterpakendis (polüamiid/alumiinium/PVC).

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.


7.
MÜÜGILOA HOIDJA

Pfizer Enterprises SARL
Rond-Point du Kirchberg
51, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luksemburg


8.
MÜÜGILOA NUMBER

137096


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

07.12.2001 / 13.12.2011


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2014

10