ARGOFAN 150 SR

Toimeained: venlafaksiin

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 150mg 30TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ARGOFAN 150 SR ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Argofan SR ja milleks seda kasutatakse

Argofan SR on antidepressant, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse serotoniini ja
norepinefriini tagasihaarde inhibiitoriteks (SNRI). Sellesse rühma kuuluvaid ravimeid kasutatakse
depressiooni ja muude seisundite, näiteks ärevushäirete raviks. Arvatakse, et depressiooni ja/või
ärevuse seisundis on inimesel serotoniini ja noradrenaliini tase ajus madalam. Antidepressantide
toimemehhanism ei ole täielikult teada, kuid need võivad aidata tõsta ajus serotoniini ja noradrenaliini
taset.
Argofan SR kasutatakse depressiooniga täiskasvanute raviks või haiguse taastekke vältimiseks.
Argofan SR on mõeldud ravimiks ka järgmiste ärevushäiretega täiskasvanutele: generaliseerunud
ärevushäire, sotsiaalärevushäire (sotsiaalsete olukordade kartmine või vältimine) ja paanikahäire
(paanikahood). Depressiooni või ärevushäirete õige ravi aitab teil paraneda. Ravita jäämisel võib teie
seisund püsida ning muutuda tõsisemaks ja raskemini ravitavaks.

2. Mida on vaja teada enne ARGOFAN 150 SR võtmist

Mida on vaja teada enne Argofan SR'i võtmist

Ärge võtke Argofan SR'i:
- kui olete venlafaksiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
kui te kasutate samal ajal või olete kasutanud viimase 14 päeva jooksul ravimeid, mida
- nimetatakse pöördumatu toimega monoamiinoksüdaasi inhibiitoriteks ja mida kasutatakse
depressiooni või Parkinsoni tõve raviks. Pöördumatu toimega monoamiinoksüdaasi inhibiitori
kasutamine koos teiste ravimite, sealhulgas preparaadiga Argofan SR, võib põhjustada tõsiseid
või isegi eluohtlikke kõrvaltoimeid. Pärast preparaadi Argofan SR kasutamise lõpetamist peate te
ootama vähemalt 7 päeva, enne kui võite kasutada mõnda monoamiinoksüdaasi inhibiitorit (vt ka
lõigud „Serotoniinisündroom“ ja „Muud ravimid ja Argofan SR“).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Argofan SR’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui te kasutate samaaegselt preparaadiga Argofan SR ravimeid, mis võivad suurendada
serotoniinisündroomi tekkimise riski (vt lõik „Muud ravimid ja Argofan SR“);
- kui teil on probleeme silmadega, näiteks teatavat liiki glaukoom (silma siserõhu tõus);
- kui teil on esinenud kõrget vererõhku;
- kui teil on esinenud probleeme südamega või ebaregulaarne südamerütm;
- kui teil on esinenud krampe;
- kui teil on esinenud vere naatriumitaseme langust (hüponatreemia);
- kui teil tekib kergesti verevalumeid või verejookse (on esinenud veritsemishäireid) või kui te
kasutate muid ravimeid, mis võivad veritsemisohtu suurendada;
- kui teie vere kolesteroolitase tõuseb;
- kui teil või kellelgi teie pereliikmetest on esinenud maniat või bipolaarset häiret (ülemäärane
erutatus või eufooria);
- kui teil on esinenud agressiivset käitumist.

Argofan SR võib põhjustada rahutust või võimetust rahulikult istuda või seista. Sellisel juhul rääkige
sellest arstile.

Enesetapumõtted ja depressiooni või ärevushäire süvenemine
Kui teil on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või
enesetapumõtted. Need võivad tekkida sagedamini, kui te hakkate võtma esimest korda
antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega, tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid
vahel kauem.
Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:
- kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele.
- kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud
suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel täiskasvanutel (alla 25-aastased), keda
raviti antidepressandiga.
Kui teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid mistahes ajal, võtke ühendust oma arstiga või
minge otsekohe haiglasse.
Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire
all ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates teie
depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Suukuivus
10%-l venlafaksiiniga ravitavatest patsientidest esineb suukuivust. See võib suurendada kaariese
tekkimise riski. Seepärast peate oma hammaste hügieeni eest eriti hoolt kandma.

Suhkurtõbi
Kui teil on suhkurtõbi ja te võtate samal ajal ka venlafaksiini (või teisi SSRI rühma ravimeid), võib
osutuda vajalikuks kohandada teie insuliini ja/või suukaudsete suhkurtõvevastaste ravimite annuseid.

Lapsed ja noorukid (alla 18-aastased)
Preparaati Argofan SR ei tohi üldjuhul kasutada alla 18-aasta vanustel lastel ega noorukitel. Peaksite
ka teadma, et alla 18-aasta vanustel patsientidel on sellesse klassi kuuluvate ravimite kasutamisel
suurem oht kõrvaltoimete tekkimiseks, nt enesetapukatse, enesetapumõtted ja vaenulikkus (valdavalt
agressiivsus, vastanduv käitumine ja viha). Hoolimata sellest võib teie arst ordineerida preparaati
Argofan SR ka alla 18-aasta vanustele patsientidele, kui ta leiab, et see on neile kasulik. Kui teie arst
on määranud preparaati Argofan SR alla 18-aasta vanusele patsiendile, pidage selle üle arstiga uuesti
nõu. Kui alla 18-aasta vanustel patsientidel tekivad või süvenevad preparaadi Argofan SR kasutamise
ajal eespool nimetatud sümptomid, rääkige sellest arstile. Ka preparaadi Argofan SR ohutust kasvule,
küpsemisele ja kognitiiv-käitumuslikule arengule selle pikaajalise kasutamise korral selles
vanuserühmas ei ole veel tõestatud.

Muud ravimid ja Argofan SR
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.. Teie arst otsustab, kas te võite kasutada preparaati Argofan SR koos teiste ravimitega.

Ärge alustage ega lõpetage teiste ravimite, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimite ega
looduslike või taimsete ravimite kasutamist ilma eelnevalt arsti või apteekriga konsulteerimata.
Sellised ravimid on näiteks:
- monoamiinoksüdaasi inhibiitoreid sisaldavad preparaadid (MAOI-d: vt lõik „Mida on vaja teada
enne Argofan SR’i võtmist“).
- antibiootikum linesoliidi sisaldavad ravimid (kasutatakse infektsioonide raviks).
- pöörduva toimega MAOI moklobemiidi sisaldavad ravimid (kasutatakse depressiooni raviks).
- triptaanid (kasutatakse migreeni korral).
- depressiooniravimid, näiteks SNRI, SSRI, tritsüklilised või liitiumi sisaldavad ravimid.
- sibutramiini sisaldavad ravimid (kasutatakse kehakaalu alandamiseks).
- tramadooli (valuvaigisti) sisaldavad ravimid.
- metüleensinist sisaldavad ravimid (kasutatakse vere kõrge methemoglobiinisisalduse raviks).
- liht-naistepuna (ehk Hypericum perforatum, looduslik või taimne ravim kerge depressiooni
raviks).
- trüptofaani sisaldavad ravimid (kasutatakse näiteks unehäirete ja depressiooni raviks).
- antipsühhootikumid (kasutatakse sellise haiguse raviks, mille sümptomiteks on asjade kuulmine,
nägemine või tundmine, mida pole olemas, ekslik veendumus, ebatavaline kahtlustavus, ebaselge
mõttekäik ja endasse sulgumine),

Ravi ajal venlafaksiiniga, eriti selle kasutamisel koos teiste ravimitega võib tekkida potentsiaalselt
eluohtlik seisund, serotoniinisündroom (vt lõik 4).
Serotoniinisündroomi nähtudeks ja sümptomiteks võivad olla mitu järgmiste seast:
rahutus, hallutsinatsioonid, koordinatsioonivõime kadumine, südametegevuse kiirenemine,
kehatemperatuuri tõus, vererõhu kiired muutused, reflekside üliaktiivsus, diarröa, kooma, iiveldus,
oksendamine. Kui arvate, et teil on tekkimas serotoniinisündroom, pöörduge kohe arsti poole.

Järgmistel ravimitel võib tekkida preparaadiga Argofan SR samuti koostoime ning nende kasutamisel
peab olema ettevaatlik. Eriti tähtis on öelda oma arstile või apteekrile, kui te kasutate ravimeid, mis
sisaldavad:

ketokonasooli, itrakonasooli, vorikonasooli, posakonasooli (seenevastased ravimid);
- klaritromütsiini, telitromütsiini (infektsioonidevastased antibiootikumid);
- atasanaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri, sakvinaviiri (kasutatakse HIV raviks);
- haloperidooli või risperidooni (psühhiaatriliste seisundite raviks);
- metoprolooli (beeta-adrenoblokaator kõrge vererõhu ja südameprobleemide raviks).
-

Argofan SR koos toidu, joogi ja alkoholiga
Preparaati Argofan SR tuleks võtta koos toiduga (vt lõik 3 ). Preparaadi Argofan SR kasutamisel tuleb
hoiduda alkoholi tarvitamisest.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Preparaati Argofan SR võite kasutada ainult pärast selle
võimaliku kasulikkuse ja sellega teie sündimata lapsele kaasnevate võimalike ohtude läbiarutamist
arstiga.
Kui kasutate preparaati Argofan SR raseduse ajal, olge kindel, et teie arst ja/või ämmaemand sellest
teavad, sest lapsel võivad tekkida sündides teatavad sümptomid. Kui te võtate raseduse ajal selliseid
ravimeid (SSRI-d), võib suureneda imikul tõsise seisundi tekkimise risk. Need sümptomid ilmuvad
tavaliselt esimese 24 tunni jooksul pärast lapse sündi. Nende sümptomite hulka kuuluvad võimetus
korralikult imeda ja hingamisprobleemid, mida nimetatakse vastsündinu püsivaks pulmonaalseks
hüpertensiooniks (PPHN), mis põhjustab lapse kiiremat hingamist ja naha muutumist sinakaks.
Kui see juhtub teie lapsega, võtke otsekohe oma arsti ja/või ämmaemandaga ühendust.

Argofan SR imendub rinnapiima. See võib imikule toimet avaldada. Seega pidage nõu oma arstiga ja
ta otsustab, kas peate katkestama imetamise või ravi preparaadiga Argofan SR. Imetatavad imikud
võivad nutta, olla ärritunud ja neil võib esineda unehäireid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid, kuni te ei tea, millist mõju Argofan SR teile
avaldab.

3. Kuidas ARGOFAN 150 SR võtta

Kuidas Argofan SR'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Depressioon, generaliseerunud ärevushäire ja sotsiaalärevushäire
Soovituslik algannus depressiooni, generaliseerunud ärevushäire ja sotsiaalärevushäire raviks on 75
mg päevas. Arst võib teie annust järk-järgult suurendada, depressiooni raviks vajaduse korral isegi
maksimaalse annuseni 375 mg päevas. Maksimaalne annus generaliseerunud ärevushäire ja
sotsiaalärevushäire raviks on 225 mg päevas.

Paanikahäire
Kui teil ravitakse paanikahäiret, alustab arst väiksemast annusest (37,5 mg venlafaksiini) ja suurendab
siis annust järk-järgult. Paanikahäire puhul on maksimaalne annus 225 mg päevas.

Maksa- või neeruprobleemidega patsiendid
Kui teil on maksa- või neeruprobleemid, rääkige sellest arstile, sest teil võib osutuda vajalikuks
preparaadi Argofan SR annust muuta.

Võtke preparaati Argofan SR iga päev ligikaudu samal ajal, kas hommikul või õhtul. Tabletid tuleb
koos vedelikuga tervelt alla neelata ning neid ei tohi purustada, katki närida ega lahustada. Preparaati
Argofan SR tuleb võtta koos toiduga.

Kui te võtate Argofan SR'i rohkem kui ette nähtud
Pöörduge kohe oma arsti või apteekri poole, kui olete võtnud preparaati Argofan SR rohkem, kui arsti
poolt ette nähtud.
Võimaliku üleannustamise sümptomiteks võivad olla kiire südame löögisagedus, ärkveloleku taseme
muutused (unisusest koomani), hägustunud nägemine, krambid ja oksendamine

Kui te unustate Argofan SR’i võtta
Kui olete annuse vahele jätnud, võtke ravimit kohe, kui teile meenub. Kui on aga juba aeg võtta
järgmist annust, ärge vahelejäänud annust võtke, vaid võtke üks annus nagu tavaliselt. Ärge võtke
preparaadi Argofan SR suuremat päevaannust, kui arst on teile päevas määranud. Ärge võtke
kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Argofan SR’i võtmise
Ärge lõpetage Argofan SR’i võtmist ega vähendage selle annust ilma arstiga nõu pidamata, isegi kui te
ennast paremini tunnete. Kui teie arst arvab, et te ei vaja enam preparaati Argofan SR, võib ta paluda
teil vähendada annust aegamööda, enne kui ravi täielikult lõpetada. Preparaadi Argofan SR kasutamise
lõpetamisel on täheldatud kõrvaltoimeid, eriti kui lõpetada ravi preparaadiga Argofan SR järsult või
vähendada annust liiga kiiresti. Mõnel patsiendil võivad tekkida sellised sümptomid nagu väsimus,
pearinglus, uimasus, peavalu, unetus, halvad unenäod, suukuivus, söögiisu kadumine, iiveldus,
oksendamine, kõhulahtisus, närvilisus, rahutus, ärevus, segasus, kohin kõrvus, kipitustunne või harva
elektrilöögitaoline tunne, nõrkus, värinad, higistamine, krambid või gripilaadsed sümptomid.
Arst annab teile nõu, kuidas ravi preparaadiga Argofan SR järk-järgult lõpetada. Kui teil tekib mõni
nimetatud sümptom või muid häirivaid sümptomeid, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allergilised reaktsioonid
Järgmistel juhtudel katkestage preparaadi Argofan SR kasutamine. Pöörduge kohe arsti poole või
lähima haigla esmaabiosakonda:
- pitsitustunne rinnus, kähisev hingamine, neelamis- või hingamisraskused;
- näo, kõri, käte või jalgade turse;
- närvilisus või ärevus, pearinglus, puperdamine, äkiline nahapunetus ja/või soojatunne;
raskekujuline lööve, kihelus või nahapõletik (nahapinnast kõrgemad punetavad või kahvatud
laigud, mis sageli kihelevad).
- serotiinisündroomi nähud ja sümptomid, mille hulka võivad kuuluda rahutus, hallutsinatsioonid,
koordinatsiooni kadumine, kiire südametöö, kehatemperatuuri tõus, kiired muutused vererõhu
väärtustes, üliaktiivsed refleksid, kõhulahtisus, kooma, iiveldus, oksendamine.
Serotoniinisündroom võib oma kõige raskemal kujul sarnaneda maliigsele neuroleptilisele
sündroomile (MNS). MNS-i sümptomid võivad kombineerituna olla palavik, südame kiirenenud
löögisagedus, higistamine, raskekujuline lihaskangus, segasusseisund, lihasensüümide suurenenud
aktiivsus (määratav vereanalüüsis).

Tõsised Kui märkate järgmisi kõrvaltoimeid, võite vajada kiiresti meditsiinilist abi:
- südameprobleemid, näiteks kiire või ebaregulaarne pulss, vererõhu tõus;
- silmaprobleemid, näiteks nägemise ähmastumine või pupillide laienemine;
- närviprobleemid: näiteks pearinglus, „sipelgate jooksmise” tunne, liikumishäired, krambid;
- psühhiaatrilised probleemid, näiteks hüperaktiivsus ja eufooria;
- ravi ärajätunähud (vt lõik 3 - „Kui te lõpetate Argofan SR’i võtmise“);
- köha, vilistav hingamine, hingeldus ja kõrge kehatemperatuur;
- must (tõrvataoline) väljaheide või veri roojas;
- naha või silmavalgete kollasus, sügelus või tume uriin, mis võivad olla maksapõletiku (hepatiit)
sümptomiteks;
- pikenenud veritsusaeg - kui te lõikate endale sisse või vigaste end, võib verejooksu peatumine
võtta kauem aega.

Kõrvaltoimete täielik loetelu

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):
- suukuivus, peavalu, iiveldus, higistamine (sh öine higistamine) ja pearinglus.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):
- söögiisu vähenemine;
- ebatavalised unenäod, libiido langus, lihastoonuse tõus, unetus, närvilisus, nõeltega torkimise
tunne, unisus, treemor, segasus, enesest lahusoleku (või eraldatuse) tunne;
- ähmane nägemine, laienenud pupillid, silmalihaste võimetus kohaneda kaugelevaatamiselt
lähedale vaatamisele;
- helinad kõrvades (tinnitus);
- vererõhu tõus, nahaõhetus, südamekloppimine;
- haigutamine;
- kõhukinnisus, oksendamine ja kõhulahtisus;
- urineerimisraskused, sagenenud urineerimine;
- ejakulatsiooni/orgasmi häired (meestel), võimetus saavutada orgasmi, erektsioooni häired
(impotentsus), ebaregulaarsed menstruatsioonid, nt rohke vereeritus või sage ebaregulaarne
veritsus;
- nõrkus (asteenia), väsimus, külmavärinad;
- kolesteroolisisalduse tõus.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):
- sinikad, must tõrvataoline väljaheide või vere esinemine roojas, mis võivad olla sisemise
verejooksu tunnusteks;
- kehakaalu tõus, kehakaalu langus;
- tunnete või emotsioonide puudumine, hallutsinatsioonid, lihaste tahtmatud liigutused, rahutus,
koordinatsiooni- ja tasakaaluhäired, reaalsusest lahusoleku (või eraldatuse) tunne, kõrgenenud
meeleolu ja tohutu energiatulv (hüpomania);
- maitsetundlikkuse muutus;
- pearingluse tunne (eriti, kui tõustakse liiga kiiresti püsti), minestamine, kiire südamerütm;
- hammaste krigistamine;
- nahalööve, ebatavaline juuste väljalangemine;
- võimetus urineerida;
- ebatavaline orgasm (naistel);
- tundlikkus päikesevalguse suhtes, järsk turse teke, mis avaldub nahaalustes kudedes
(angioödeem).

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):
- krambid või tõmblused, ülierutuse tunne või eufooria (mania);
- kusepeetus.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
- vereliistakute vähenenud arv, mis võib viia marrastuste või veritsuste tekke suurenemiseni;
verehäired, sh granulotsüütide (teatud tüüpi valgevererakud) arvu vähenemine, mis võib viia
suurenenud infektsiooniriskini; aneemia luuüdi pärssumisest;
- maksaensüümide taseme muutused veres, vere naatriumisisalduse langus, sügelemine, naha või
silmavalgete kollasus, tume uriin, või gripi-laadsed sümptomid, need on maksapõletiku (hepatiit)
tunnused, liigne vedelikutarbimine (tuntakse kui SIADH - antidiureetilise hormooni liignõristuse
sündroom), ebanormaalne rinnapiima teke;
- kehatemperatuuri tõus koos lihasjäikusega, segasus või erutatus ja higistamine, või
kontrollimatud lihastõmblused, mis võivad olla tõsise seisundi, mida nimetatakse maliigseks
neuroleptiliseks sündroomiks, sümptomid; eufooriline meeleolu, uimasus, püsivalt kiired silmade
liigutused, kohmakus, rahutus, purjusoleku tunne, higistamine või lihasjäikus, mis on
serotoniinisündroomi sümptomid; desorientatsioon ja segasus, millega sageli kaasnevad
hallutsinatsioonid (deliirium); lihaste jäikus, spasmid ja tahtmatud liigutused; enesetapu- ja
enesevigastamise mõtted, vertiigo, agressiivsus;
- tugev silmavalu ja vähenenud või ähmane nägemine;
- vererõhu langus, ebatavaline, kiire või ebaregulaarne südamerütm, mis võib tekitada
minestamise, ootamatud verejooksud, nt igemeveritsused, veri uriinis või okses või ootamatute
sinikate teke või veresoonte lõhkemine (purunenud veenid);
- köha, vilistav hingamine, hingeldus ja kõrge palavik, mis on valgeliblede taseme tõusuga seotud
kopsupõletiku (pulmonaalne eosinofiilia) sümptomid;
- tugevad kõhu- või seljavalud (mis võivad viidata tõsisele soole-, maksa- või
kõhunäärmehäirele);
- seletamatu lihasvalu, hellus või nõrkus (rabdomüolüüs);
- näo- või keeleturse, hingamisraskus või hingeldus, sageli koos nahalööbega (see võib olla tõsine
allergiline reaktsioon).

Kuna Argofan SR võib põhjustada mõnikord kõrvaltoimeid, millest te ei tarvitse olla teadlik, võib teie
arst teha teile aeg-ajalt vereanalüüse, eriti kui olete Argofan SR’i kaua kasutanud.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


5. Kuidas ARGOFAN 150 SR säilitada

Kuidas Argofan SR'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast "Kõblik kuni".
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Argofan SR sisaldab
- Toimeaine on venlafaksiin (venlafaksiinvesinikkloriidina). Üks toimeainet prolongeeritult
vabastav tablett sisaldab 75 mg või 150 mg venlafaksiini.
- Abiained on hüpromelloos, magneesiumstearaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, metakrüülhappe
etüülakrülaadi kopolümeeri (1:1) dispersioon 30%, atsetüültrietüültsitraat, talk.

Kuidas Argofan SR välja näeb ja pakendi sisu
Valge või valkjas, ümmargune, kaksikkumer tablett, diameetriga 10 mm (75 mg) või 11 mm (150 mg).
Pakendis 30 tabletti (3x10 tabl), 60 tabletti (6x10 tabl) või 100 tabletti (10x10 tabl).
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
ZENTIVA a.s.,
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovakkia Vabariik

Tootja:
Saneca Pharmaceutical a.s.
Nitrianska 100
920 27 Hlohovec
Slovakkia Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt 139E/2
Tallinn 11317
Eesti
Tel. +372 627 34 80
Faks. +372 627 34 81

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Argofan SR 75 või 150 SR Tšehhi Vabariigis, Eestis, Rumeenias ja Slovakkias.
Argofan 75 või 150 Kreekas ja Küprosel

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

ARGOFAN 75 SR, 75 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid
ARGOFAN 150 SR, 150 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

ARGOFAN 75 SR: üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 84,84 mg
venlafaksiinvesinikkloriidi, mis vastab 75 mg venlafaksiinile.
ARGOFAN 150 SR: üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 169,7 mg
venlafaksiinvesinikkloriidi, mis vastab 150 mg venlafaksiinile.

INN: Venlafaxinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.
Valge või valkjas, ümmargune, kaksikkumer tablett, diameetriga 10 mm (75 mg) või 11 mm (150 mg).

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Depressioon.
Depressiooni retsidiivide profülaktika.
Generaliseerunud ärevushäire.
Sotsiaalärevushäire.
Paanikahäire, agorafoobiaga või ilma.

4.2. Annustamine ja manustamisviis


Depressioon
Venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastava ravimvormi soovituslik algannus on 75 mg üks
kord päevas. Kui patsiendil ei teki algannusele 75 mg päevas ravivastust, võib kasulikuks osutuda
annuse suurendamine maksimaalse annuseni 375 mg päevas. Annust võib suurendada 2-nädalaste või
pikemate intervallidega. Kui see on sümptomite raskuse tõttu kliiniliselt põhjendatud, võib annust
suurendada sagedamini, kuid mitte lühema kui 4-päevase intervalliga.

Annusega seotud kõrvaltoimete ohu tõttu võib annust suurendada alles pärast kliinilist hindamist (vt
lõik 4.4). Tuleb kasutada väikseimat efektiivset annust.

Patsient peab saama ravi piisavalt pika aja jooksul, tavaliselt mitu kuud või kauem. Ravi tuleb
regulaarselt individuaalselt uuesti hinnata. Depressiooni kordumise ennetamiseks võib osutuda
vajalikuks ka pikemaajaline ravi. Enamikul juhtudel tuleb kasutada soovitusliku annusena
depressiooni kordumise profülaktikas sama annust kui ägeda depressiooni puhul.

Depressiooniravimite kasutamist tuleb jätkata vähemalt kuue kuu jooksul pärast paranemist.

Generaliseerunud ärevushäire
Venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastava ravimvormi soovituslik algannus on 75 mg üks
kord päevas. Patsientidel, kellel algsele annusele 75 mg päevas ravivastust ei teki, võib olla kasulik
suurendada annust maksimaalse annuseni 225 mg päevas. Annust võib suurendada 2-nädalaste või
pikemate intervallidega.

Annusega seotud kõrvaltoimete ohu tõttu võib annust suurendada ainult pärast kliinilist hindamist (vt
lõik 4.4). Tuleb kasutada väikseimat efektiivset annust.
Patsiente tuleb ravida piisavalt pika aja jooksul, tavaliselt mitu kuud või kauem. Ravi tuleb
regulaarselt individuaalselt uuesti hinnata.

Sotsiaalärevushäire
Venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastava ravimvormi soovituslik annus on 75 mg üks kord
päevas. Suuremate annuste täiendavat kasulikkust ei ole tõestatud.
Patsientidel, kellel algsele annusele 75 mg päevas ravivastust ei teki, võib siiski kaaluda annuse
individuaalset suurendamist maksimaalse annuseni 225 mg päevas. Annust võib suurendada 2-
nädalaste või pikemate intervallidega.

Annusega seotud kõrvaltoimete ohu tõttu võib annust suurendada ainult pärast kliinilist hindamist (vt
lõik 4.4). Tuleb kasutada väikseimat efektiivset annust.
Patsiente tuleb ravida piisavalt pika aja jooksul, tavaliselt mitu kuud või kauem. Ravi tuleb
regulaarselt individuaalselt uuesti hinnata.

Paanikahäire
Soovitatav on kasutada venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastava ravimvormi annust 37,5 mg
päevas 7 päeva jooksul. Seejärel tuleb annust suurendada 75 mg-ni päevas. Patsientidel, kellel
annusele 75 mg päevas ravivastust ei teki, võib olla kasulik suurendada annust maksimaalse annuseni
225 mg päevas. Annust võib suurendada 2-nädalaste või pikemate intervallidega.

Annusega seotud kõrvaltoimete ohu tõttu võib annust suurendada ainult pärast kliinilist hindamist (vt
lõik 4.4). Tuleb kasutada väikseimat efektiivset annust.
Patsiente tuleb ravida piisavalt pika aja jooksul, tavaliselt mitu kuud või kauem. Ravi tuleb
regulaarselt individuaalselt uuesti hinnata.

Eakad
Venlafaksiini annuse spetsiaalset kohandamist ainuüksi patsiendi vanusest lähtudes ei peeta
vajalikuks. Kuid eakate ravimisel peab olema ettevaatlik (nt neerupuudulikkuse tekkimise võimaluse
ning võimalike vanusest tingitud muutuste tõttu neurotransmitterite tundlikkuses ja afiinsuses). Alati
tuleb kasutada väikseimat efektiivset annust ning annuse suurendamise vajaduse korral patsiente
hoolikalt jälgida.

Lapsed (alla 18-aastased)
Venlafaksiini ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel. Kontrollitud kliinilised uuringud
depressiooniga lastel ja noorukitel ei näidanud venlafaksiini efektiivsust ega toeta venlafaksiini
kasutamist neil patsientidel (vt lõigud 4.4 ja 4.8). Venlafaksiini kasutamise efektiivsust ja ohutust
lastel ja alla 18-aasta vanustel noorukitel muude näidustuste puhul ei ole kindlaks määratud.

Maksakahjustusega patsiendid
Kerge või mõõduka maksakahjustusega patsientidel tuleb üldiselt kaaluda venlafaksiini päevaannuse
vähendamist 50% võrra. Kliirensi individuaalse varieerumise tõttu neil patsientidel võib olla soovitav
määrata neile annus individuaalselt.
Raske maksakahjustusega patsientide kohta on vähe andmeid. Soovitatav on olla ettevaatlik ja kaaluda
annuse vähendamist rohkem kui 50% võrra. Raske maksakahjustusega patsientide ravimisel tuleb ravi
potentsiaalset kasulikkust kaaluda nende patsientide ravimisega kaasneva ohuga.

Neerukahjustusega patsiendid
Kuigi patsientidel, kelle glomerulaarfiltratsiooni kiirus on 30 kuni 70 ml/min, ei ole vaja annust
muuta, tuleb olla nende puhul ettevaatlik. Hemodialüüsi vajavatel ja raske neerukahjustusega (GFR <
30 ml/min) patsientidel tuleb annust vähendada 50% võrra. Kliirensi individuaalse varieerumise tõttu
neil patsientidel võib olla soovitav määrata neile annus individuaalselt.

Venlafaksiini kasutamise katkestamisel tekkivad ärajätunähud
Tuleb vältida ravi järsku katkestamist. Ravi katkestamisel venlafaksiiniga on soovitatav seda teha
ärajätunähtude tekkimise ohu vähendamiseks järk-järgult vähemalt ühe kuni kahe nädala jooksul (vt
lõigud 4.4 ja 4.8). Kui pärast annuse vähendamist või ravi katkestamist tekkivad sümptomid on
talumatud, võib kaaluda jätkamist varem määratud annusega. Arst võib seejärel jätkata annuse
vähendamist, kuid aeglasemalt.

Suukaudne.

Venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette on soovitatav manustada koos toiduga iga
päev ligikaudu samal ajal. Tabletid tuleb koos vedelikuga tervelt alla neelata ning neid ei tohi osadeks
jagada, purustada, katki närida ega lahustada.

Toimeainet kiiresti vabastavaid venlafaksiini tablette kasutavad patsiendid võib viia üle venlafaksiini
prolongeeritult vabastavate tablettide kasutamisele lähima samaväärse päevaannusega. Näiteks
toimeainet kiiresti vabastavate venlafaksiini tablettide kasutamiselt 37,5 mg kaks korda päevas võib
minna üle venlafaksiini prolongeeritult vabastavate tablettide kasutamisele 75 mg üks kord päevas.
Võimalik, et vajalik on annuse individuaalne kohandamine.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Samaaegne ravi pöördumatu toimega monoamiinoksüdaasi inhibiitoritega (MAOI) on
vastunäidustatud serotoniinisündroomi ohu tõttu, mille sümptomiteks on nt agiteeritus, treemor ja
hüpertermia. Ravi venlafaksiiniga ei tohi alustada vähemalt 14 päeva jooksul pärast ravi lõpetamist
pöördumatu toimega monoamiinoksüdaasi inhibiitoriga.
Ravi venlafaksiiniga tuleb lõpetada vähemalt 7 päeva enne ravi alustamist pöördumatu toimega
monoamiinoksüdaasi inhibiitoriga (vt lõigud 4.4 ja 4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Suitsiid/suitsiidimõtted või kliiniline halvenemine
Depressioon on seotud suitsiidimõtete, enesevigastamise ja suitsiidi (suitsiidiga seotud juhtumite)
suurenenud ohuga. Risk püsib kuni märgatava remissiooni saabumiseni. Kuna paranemist ei pruugi
ilmneda esimese paari või enama ravinädala jooksul, tuleb patsiente hoolikalt jälgida kuni paranemise
ilmnemiseni. Nagu näitab kliiniline kogemus, võib paranemise algstaadiumides suitsiidioht suureneda.

Suitsiididega seotud juhtude suurenenud risk võib olla seotud ka muude psüühikahäiretega, mille
raviks venlafaksiini kasutatakse. Lisaks võivad need haigused esineda depressiooniga samaaegselt.
Seetõttu tuleb muude psüühikahäiretega patsientide ravimisel rakendada samu ettevaatusabinõusid
nagu depressiooniga patsientide ravimisel.

Patsientidel, kellel on esinenud suitsiidiga seotud juhte või kellel esinevad suitsiidimõtted enne ravi
alustamist, on teadaolevalt suurem risk suitsiidimõteteks või -katseks ning neid tuleb ravi ajal
hoolikalt jälgida. Antidepressante saavate psühhiaatriliste häiretega täiskasvanute hulgas läbiviidud
platseebokontrollitud kliiniliste uuringute meta-analüüs näitas antidepressante saavate alla 25-aastaste
patsientide suitsidaalse käitumise suurenenud riski võrreldes platseeboga.

Ravikuuriga peaks kaasnema patsientide, eriti kõrge riskiga patsientide, põhjalik järelevalve, seda eriti
ravi alguses ja pärast annuse muutmist. Patsiente (ja nende hooldajaid) tuleb teavitada vajadusest
jälgida tervislikku seisundit iga võimaliku kliinilise halvenemise (kaasa arvatud uute sümptomite
teke), suitsiidimõtete/suitsidaalse käitumise ja ebatavaliste muutuste suhtes käitumises ning pöörduda
sellistel juhtudel koheselt arsti poole.

Lapsed (alla 18-aastased)
Preparaati Argofan SR ei tohi kasutada alla 18-aasta vanuste laste ja noorukite raviks. Kliinilistes
uuringutes antidepressantidega ravitud lastel ja noorukitel täheldati sagedamini kui platseeboga ravitud
patsientidel enesetapuga seotud käitumist (enesetapukatseid ja -mõtteid) ja vaenulikkust (valdavalt
agressiivsust, vastanduvat käitumist ja viha). Kui hoolimata sellest otsustatakse kliinilise vajaduse
tõttu patsienti ravida, tuleb patsienti hoolikalt jälgida enesetapuga seotud sümptomite suhtes. Peale
selle puuduvad pikaajalised andmed ravimi ohutuse kohta laste ja noorukite kasvule, küpsemisele ja
kognitiiv-käitumuslikule arengule.

Serotoniinisündroom
Nagu teiste serotoninergiliste ainete puhul, võib ka venlafaksiini kasutamise ajal kujuneda
potentsiaalselt eluohtlik serotoniinisündroom või maliigse neuroleptilise sündroomi (MNS) laadne
reaktsioon, eriti kooskasutamisel teiste serotoninergiliste ravimite (sealhulgas SSRI-d, SNRI-d ja
triptaanid), serotoniini metabolismi kahjustavate ainete, nagu MAO inhibiitorid (nt metüleensinine),
antipsühhootikumide või teiste dopamiini antagonistidega (vt lõigud 4.3 ja 4.5).

Serotoniinisündroomi sümptomite hulka võivad kuuluda muutused vaimses seisundis (nt agiteeritus,
hallutsinatsioonid, kooma), autonoomne ebastabiilsus (nt tahhükardia, labiilne vererõhk, hüpertermia),
neuromuskulaarsed kõrvalekalded (nt hüperrefleksia, koordinatsioonihäired) ja/või seedetrakti
sümptomid (nt iiveldus, oksendamine, diarröa). Serotoniinisündroom oma kõige raskemal kujul võib
sarnaneda MNS-iga, mis hõlmab hüpertermiat, lihasrigiidsust, autonoomset ebastabiilsust eluliste
näitajate kiire fluktueerumise ja vaimse seisundi muutustega.

Kui venlafaksiini kooskasutamine serotoniini ja/või dopamiini neurotransmissioonisüsteemi
mõjustavate ainetega on kliiniliselt vajalik, on soovitatav patsiendi hoolikas jälgimine, eriti ravi
alguses ja annuse suurendamise korral.

Venlafaksiini kooskasutamine serotoniini prekursoritega (näiteks trüptofaani sisaldavad toidulisandid)
ei ole soovitatav.

Suletud nurga glaukoom
Venlafaksiini kasutamisel võib tekkida müdriaas. Kõrgenenud silma siserõhuga või ägeda suletud
nurga glaukoomi (kinnise nurga glaukoom) ohuga patsiente tuleb hoolikalt jälgida.

Vererõhk
Venlafaksiiniga ravimisel on sageli esinenud annusega seotud vererõhu tõusu. Turuletulekujärgsel
perioodil on mõnedel juhtudel esinenud kriitilisi vererõhu tõusu juhtumeid, mis on vajanud
viivitamatut ravi. Enne ravi alustamist tuleks kõiki patsiente jälgida kõrge vererõhu osas ning
olemasolev hüpertensioon tuleks kontrolli alla saada. Vererõhku tuleb kontrollida perioodiliselt, pärast
ravi alustamist ning doosi suurendamist. Ettevaatlik tuleb olla ravimi kasutamisel patsientidel, kelle
tervislikku seisundit võib vererõhu tõus kahjustada (s.o. puuduliku südamefunktsiooniga patsiendid).

Südame löögisagedus
Südame löögisagedus võib kiireneda, eriti suuremate annuste korral. Ettevaatlik tuleb olla ravimi
kasutamisel patsientidel, kelle tervislikku seisundit võib südametegevuse kiirenemine kahjustada.

Südamehaigus ja arütmia tekke oht
Hiljutise müokardiinfarktiga või ebastabiilse südamehaigusega patsientidel ei ole venlafaksiini
kasutamist hinnatud. Seepärast tuleb olla ravimi kasutamisel neil patsientidel ettevaatlik.
Turuletulekujärgsel perioodil on venlafaksiini kasutamisel tekkinud fataalsed südame rütmihäired ning
seda eriti üleannustamisel. Enne venlafaksiini määramist tõsise südame rütmihäirega patsientidele
tuleks kaaluda ohtude ja kasulikkuse vahekorda.

Krambid
Ravi ajal venlafaksiiniga võib esineda krampe. Nagu kõikide antidepressantide puhul, tuleb olla ravi
alustamisel venlafaksiiniga ettevaatlik patsientide puhul, kellel on esinenud krampe ning neid patsiente
tuleb hoolikalt jälgida. Krampide tekkimisel tuleb ravi alati katkestada.

Hüponatreemia
Venlafaksiini kasutamisel võib tekkida hüponatreemia ja/või antidiureetilise hormooni liignõristuse
sündroom (SIADH). Seda on esinenud kõige sagedamini hüpovoleemiaga või dehüdreerunud
patsientidel. Eakatel, diureetikume kasutavatel või muudel vähenenud veremahuga patsientidel võib
selle nähu tekkimise oht olla suurem.

Ebanormaalne veritsemine
Serotoniini tagasihaaret inhibeerivad ravimid võivad põhjustada trombotsüütide funktsiooni
halvenemist. Venlafaksiini kasutavatel patsientidel võib suureneda naha ja limaskestade veritsemise,
sealhulgas seedetrakti verejooksude oht. Nagu teistegi serotoniini tagasihaarde inhibiitorite puhul,
tuleb venlafaksiini kasutamisel veritsemiskalduvusega, sealhulgas antikoagulante ja trombotsüütide
inhibiitoreid kasutavatel patsientidel olla ettevaatlik.

Seerumi kolesteroolitase
Kliiniliselt olulisi seerumi kolesteroolitaseme tõuse täheldati vähemalt 3 kuud kestnud
platseebokontrolliga kliinilistes uuringutes 5,3%-l venlafaksiiniga ravitud patsientidest ja 0,0%-l
platseeboga ravitud patsientidest. Pikaajalise ravi ajal tuleb kaaluda seerumi kolesteroolitaseme
mõõtmist.

Samaaegne kasutamine kaalu alandavate ainetega
Venlafaksiiniga ravimise ohutust ja efektiivsust selle kasutamisel koos kaalu alandavate ainetega,
sealhulgas fentermiiniga, ei ole kindlaks määratud. Venlafaksiini samaaegne kasutamine koos kaalu
alandavate ainetega ei ole soovitatav. Venlafaksiin ei ole näidustatud kehakaalu alandamiseks ainsa
ravimina või koos teiste ravimitega.

Mania/hüpomania
Väikesel osal meeleoluhäiretega patsientidest, kes on kasutanud antidepressante, sealhulgas
venlafaksiini, võib esineda maniat/hüpomaniat. Nagu teistegi antidepressantide puhul, peab
venlafaksiini kasutamisel olema ettevaatlik patsientide puhul, kellel endal või perekonnas on esinenud
bipolaarset häiret.

Agressiivsus
Vähestel patsientidel, kes on kasutanud antidepressante, sealhulgas venlafaksiini, võib esineda
agressiivsust. Seda on esinenud ravi algul, annuse muutmisel või ravi katkestamisel. Nagu kõikide
antidepressantide puhul, tuleb venlafaksiini kasutamisel olla ettevaatlik patsientide puhul, kellel on
esinenud agressiivsust.

Ravi katkestamine
Ravi katkestamisel esineb sageli ärajätunähte, eriti järsul katkestamisel (vt lõik 4.8). Kliinilistes
uuringutes esines ravi katkestamisel (annuste vähendamisel ja pärast vähendamist) kõrvaltoimeid
ligikaudu 31%-l venlafaksiiniga ravitud patsientidest ja 17%-l platseeboga ravitud patsientidest.

Ärajätusümptomite tekkimise oht võib sõltuda mitmest tegurist, sealhulgas ravi kestusest ja annusest
ning annuse vähendamise määrast. Kõige sagedamad kõrvaltoimed on olnud pearinglus, sensoorsed
häired (sealhulgas paresteesia), unehäired (sealhulgas unetus ja intensiivsed unenäod), agiteeritus või
ärevus, iiveldus ja/või oksendamine, treemor ja peavalu. Need sümptomid on üldjuhul kerged või
mõõdukad; mõnel patsiendil võivad need siiski olla ka raskekujulised. Need tekivad tavaliselt ravi
katkestamise esimestel päevadel, kuid neid sümptomeid on väga harva esinenud ka patsientidel, kellel
on kogemata annus vahele jäänud. Need sümptomid kaovad üldjuhul iseenesest, tavaliselt 2 nädala
jooksul, kuigi mõnel inimesel võivad need kesta ka kauem (2...3 kuud või rohkem). Seepärast on
soovitatav katkestada ravi venlafaksiiniga järk-järgult mitme nädala või kuu jooksul, vastavalt
patsiendi vajadustele (vt lõik 4.2).

Akatiisia/psühhomotoorne rahutus
Venlafaksiini kasutamisega on seostatud akatiisia teket, millele on iseloomulik subjektiivselt
ebameeldiv või distressi tekitav rahutus ja liikumisvajadus, millega sageli kaasneb võimetus rahulikult
istuda või seista. See tekib kõige tõenäolisemalt ravi esimestel nädalatel. Nende sümptomite
tekkimisel võib patsiendi annuse suurendamine olla kahjulik.

Suukuivus
10%-l venlafaksiiniga ravitavatest patsientidest esineb suukuivust. See võib suurendada kaariese
tekkimise riski ja patsientidele tuleb tuletada meelde hammaste hügieeni tähtsust.

Diabeet
Diabeediga patsientidel võib ravi SSRI või venlafaksiiniga mõjutada glükeemilist kontrolli. Võib
tekkida vajadus kohandada insuliini ja/või suukaudsete antidiabeetiliste ravimite annust.

Koostoimed laboratoorsete testidega
Venlafaksiini kasutavatel patsientidel on teatatud valepositiivsetest uriini immuunanalüüsi
sõeltestidest fentsüklidiini ja amfetamiini suhtes. Selle põhjuseks on sõeltestide vähene spetsiifilisus.
Valepositiivseid testitulemusi võib oodata mitme päeva jooksul pärast venlafaksiinravi lõpetamist.
Kinnitavad testid, nagu gaaskromatograafia/massispektromeetria, eristavad venlafaksiini
fentsüklidiinist ja amfetamiinist.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Monoamiinoksüdaasi inhibiitorid (MAOI)

Pöördumatu toimega mitteselektiivsed monoamiinoksüdaasi inhibiitorid (MAOI)
Venlafaksiini ei tohi kasutada koos pöördumatu toimega mitteselektiivsete monoamiinoksüdaasi
inhibiitoritega. Ravi venlafaksiiniga ei tohi alustada vähemalt 14 päeva jooksul pärast ravi lõpetamist
pöördumatu toimega mitteselektiivsete monoamiinoksüdaasi inhibiitoriga. Ravi venlafaksiiniga tuleb
lõpetada vähemalt 7 päeva enne ravi alustamist pöördumatu toimega mitteselektiivsete
monoamiinoksüdaasi inhibiitoriga (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Pöörduva toimega selektiivne MAO-A inhibiitor (moklobemiid)
Serotoniinisündroomi tekkimise ohu tõttu ei ole venlafaksiini kasutamine koos pöörduva toimega
selektiivse MAOI-ga, näiteks moklobemiidiga, śoovitatav. Pärast ravi pöörduva monoamiinoksüdaasi
inhibiitoriga võib enne venlafaksiini kasutamise alustamist olla lühem katkestusperiood kui 14 päeva.
On soovitatav, et ravi venlafaksiiniga lõpetatakse vähemalt 7 päeva enne ravi alustamist pöörduva
toimega MAOI-ga (vt lõik 4.4).

Pöörduva toimega mitteselektiivne MAOI (linesoliid)
Antibiootikum linesoliid on nõrk pöörduva toimega mitteselektiivne MAOI ja seda ei tohi manustada
venlafaksiiniga ravitavatele patsientidele (vt lõik 4.4).

Patsientidel, kes on hiljuti lõpetanud ravi monoamiinoksüdaasi inhibiitoriga ja alustanud ravi
venlafaksiiniga või hiljuti lõpetanud ravi venlafaksiiniga enne ravi alustamist monoamiinoksüdaasi
inhibiitoriga, on esinenud raskeid kõrvaltoimeid. Nende kõrvaltoimete hulgas on olnud treemor,
müokloonus, diaforees, iiveldus, oksendamine, õhetus, pearinglus ja hüpertermia koos maliigset
neuroleptilist sündroomi meenutavate nähtudega, krambid ja surm.

Serotoniinisündroom
Nagu teistegi serotoninergiliste ainete puhul, võib ravi ajal venlafaksiiniga tekkida
serotoniinisündroom, eriti ravimi samaaegsel kasutamisel teiste ravimitega, mis võivad mõjutada
serotoninergilist neurotransmitterite süsteemi (sealhulgas triptaanid, SSRI-d, SNRI-d, liitium,
sibutramiin, tramadool või liht-naistepuna (Hypericum perforatum), ravimitega, mis võivad kahjustada
serotoniini metabolismi (sealhulgas MAOI-d) või serotoniini prekursoritega (näiteks trüptofaani
sisaldavad toidulisandid).

Kui samaaegne ravi venlafaksiini ja SSRI, SNRI või serotoniini retseptori agonistiga (triptaan) on
kliiniliselt vajalik, on soovitatav patsienti hoolikalt jälgida, eriti ravi algul ja annuse suurendamisel.
Venlafaksiini kasutamine samaaegselt serotoniini prekursoritega (näiteks trüptofaani sisaldavad
toidulisandid) ei ole soovitatav (vt lõik 4.4).

Kesknärvisüsteemile toimet avaldavad ained
Venlafaksiini ja teiste kesknärvisüsteemile toimet avaldavate ainete samaaegse kasutamisega
kaasnevat riski ei ole süstemaatiliselt hinnatud. Seepärast on soovitatav olla ettevaatlik venlafaksiini
kasutamisel koos teiste kesknärvisüsteemile toimet avaldavate ainetega.

Etanool
Kliiniline uuring näitas, et venlafaksiin ei süvenda vaimsete ja motoorsete võimete halvenemist
etanooli mõjul. Kuid nagu kõikide närvisüsteemile toimet avaldavate ainete puhul, on patsientidel
soovitatav hoiduda alkoholi tarvitamisest.

Teiste ravimite mõju venlafaksiinile

Ketokonasool (CYP3A4 inhibiitor)
Farmakokineetilises uuringus ketokonasooli kasutamisega CYP2D6 kiirete ja aeglaste
metaboliseerijate puhul, suurenes pärast ketokonasooli manustamist venlafaksiini (CYP2D6 aeglaste
ja kiirete metaboliseerijate puhul vastavalt 70% ja 21%) ja O-desmetüülvenlafaksiini (CYP2D6
aeglaste ja kiirete metaboliseerijate puhul vastavalt 33% ja 23%) kõveraalune pindala (AUC).
CYP3A4 inhibiitorite (nt atasanaviiir, klaritromütsiin, indinaviir, itrakonasool, vorikonasool,
posakonasool, ketokonasool, nelfinaviir, ritonaviir, sakvinaviir, telitromütsiin) ja venlafaksiini
samaaegsel kasutamisel võivad venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini tasemed tõusta. Seepärast
peab olema CYP3A4 inhibiitori ja venlafaksiini samaaegsel kasutamisel ettevaatlik.

Venlafaksiini toime teistele ravimitele

Liitium
Venlafaksiini samaaegsel kasutamisel liitiumiga võib tekkida serotoniinisündroom (vt
„Serotoniinisündroom“).

Diasepaam
Venlafaksiin ei mõjuta diasepaami ega selle aktiivse metaboliidi desmetüüldiasepaami
farmakokineetikat ja farmakodünaamikat. Diasepaam ei näi mõjutavat venlafaksiini ega O-
desmetüülvenlafaksiini farmakokineetikat. Ei ole teada, kas ravimil on farmakokineetilisi ja/või
farmakodünaamilisi koostoimeid teiste bensodiasepiinidega.

Imipramiin
Venlafaksiin ei mõjutanud imipramiini ega 2-OH-imipramiini farmakokineetikat. Venlafaksiini
manustamisel 75 mg kuni 150 mg päevas suurenes 2-OH-desipramiini kõveraalune pindala annusest
sõltuvalt 2,5- kuni 4,5-kordselt. Imipramiin ei mõjutanud venlafaksiini ega O-desmetüülvenlafaksiini
farmakokineetikat. Selle koostoime kliiniline tähtsus ei ole teada. Venlafaksiini ja imipramiini
samaaegsel kasutamisel peab olema ettevaatlik.

Haloperidool
Farmakokineetilises uuringus haloperidooliga leiti, et haloperidooli suukaudne üldkliirens vähenes
42% võrra, kõveraalune pindala suurenes 70% võrra, Cmax suurenes 88% võrra, kuid poolväärtusaeg
ei muutunud. Seda tuleb arvesse võtta patsientide puhul, kes kasutavad haloperidooli ja venlafaksiini
samaaegselt. Selle koostoime kliiniline tähtsus ei ole teada.

Risperidoon
Venlafaksiin suurendas risperidooni kõveraalust pindala 50% võrra, kuid ei muutnud oluliselt kogu
aktiivse rühma (risperidoon ja 9-hüdroksürisperidoon) farmakokineetilist profiili. Selle koostoime
kliiniline tähtsus ei ole teada.

Metoprolool
Venlafaksiini ja metoprolooli samaaegsel manustamisel tervetele vabatahtlikele nende ravimite
farmakokineetilise koostoime uuringus suurenesid metoprolooli kontsentratsioonid vereplasmas
ligikaudu 30…40% võrra, muutmata selle aktiivse metaboliidi α-hüdroksümetoprolooli tasemeid
plasmas. Selle tulemuse kliiniline asjakohasus hüpertensiooniga patsientidele ei ole teada. Metoprolool
ei mõjutanud venlafaksiini ega selle aktiivse metaboliidi O-desmetüülvenlafaksiini farmakokineetilist
profiili. Venlafaksiini ja metoprolooli koosmanustamisel peab olema ettevaatlik.

Indinaviir
Farmakokineetiline uuring indinaviiriga näitas indinaviiri kõveraaluse pindala vähenemist 28% võrra
ja Cmax vähenemist 36% võrra. Indinaviir ei mõjutanud venlafaksiini ega O-desmetüülvenlafaksiini
farmakokineetikat. Selle koostoime kliiniline tähtsus ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Venlafaksiini kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid.

Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei
ole teada. Rasedatele võib manustada venlafaksiini vaid sel juhul, kui ravi eeldatav kasulikkus kaalub
üles sellega seotud võimalikud ohud.

Nagu teistegi serotoniini tagasihaarde inhibiitorite puhul (SSRI/SNRI), võivad vastsündinutel tekkida
ärajätunähud, kui venlafaksiini kasutatakse kuni nende sünnini või selle kasutamine lõpetatakse veidi
enne sündi. Mõnel vastsündinul, kes puutusid venlafaksiiniga kokku raseduse kolmanda trimestri
hilisemas osas, tekkisid tüsistused, mille tõttu nad vajasid sondi kaudu toitmist, hingamisfunktsiooni
toetust või pikaajalist haiglaravi. Sellised tüsistused võivad tekkida kohe pärast sünnitust.

Epidemioloogilised andmed näitavad, et SSRI-de kasutamine, eriti raseduse hilises järgus, võib
suurendada vastsündinu püsiva pulmonaalse hüpertensiooni (PPHN) tekkeriski. Kuigi uuringuid
PPHN seosest SSRI raviga ei ole läbi viidud, ei saa seda võimalikku riski ka venlafaksiini puhul
välistada, võttes arvesse sarnast toimemehhanismi (serotoniini tagasihaarde inhibeerimine).

SSRI/SNRI kasutamisel emal raseduse lõppjärgus võib vastsündinutel täheldada järgmisi sümptomeid:
ärrituvus, treemor, hüpotoonia, pikaajalised nutuhood ja raskused imemise või uinumisega. Need
sümptomid võivad tuleneda kas serotoninergilisest toimest või ravimiga kokkupuutest. Enamikul
juhtudel tekivad need tüsistused kohe või 24 tunni jooksul pärast sündi.

Imetamine
Venlafaksiin ja selle aktiivne metaboliit O-desmetüülvenlafaksiin erituvad rinnapiima.
Turuletulekujärgselt on esinenud venlafaksiini kasutavate emade rinnapiima saavatel lastel ärrituvust,
liigset nuttu ja muutunud unerežiimi. Imetamise katkestamisel on teatatud ka sümptomitest, mis
sarnanevad venlafaksiini ärajätmisel tekkivate sümptomitega.. Ohtu imikule ei saa välistada. Seetõttu
tuleb otsustada, kas jätkata imetamist või see katkestada või jätkata ravi prepraraadiga Argofan SR või
see katkestada, võttes arvesse imetamise kasulikkust lapsele ja preparaadiga Argofan SR ravimise
kasulikkust emale.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Kõik psühhoaktiivsed ravimid võivad kahjustada otsustusvõimet, mõtlemist ja motoorseid oskusi.
Seepärast tuleb kõiki venlafaksiini kasutavaid patsiente hoiatada nende võime suhtes juhtida sõidukit
või kasutada ohtlikke masinaid.

4.8. Kõrvaltoimed

Kliinilistes uuringutes kõige sagedamini (>1/10) esinenud kõrvaltoimed olid iiveldus, suukuivus,
peavalu ja higistamine (kaasa arvatud öised higistamised).

Allpool on loetletud esinenud kõrvaltoimed organsüsteemide ja esinemissageduse järgi.

Esinemissagedus on määratletud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt
(≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate
andmete alusel).

Organsüsteem
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Teadmata
Vere ja
Trombotsütopeenia,
lümfisüsteemi
vereloomehäired, sh
häired
agranulotsütoos,
aplastiline aneemia,
neutropeenia ja
pantsütopeenia
Immuun-
Anafülaksia
süsteemi häired
Endokriin-
Antidiureetilise
süsteemi häired
hormooni
liignõristuse
sündroom (SIADH)
Ainevahetus- ja
Söögiisu langus

Hüponatreemia
toitumishäired

Psühhiaatrilised
Libiido langus,
Apaatia,
Maniakaalsed Deliirium,
häired
anorgasmia,
hallutsinat-
reaktsioonid
agressiivsus**
unetus,
sioonid,
suitsidaalsed mõtted
närvilisus,
derealisatsioon,
ja suitsidaalne
segasus,
agiteeritus,
käitumine*
depersonalisat-
ebatavalised
sioon,
orgasmid
ebatavalised
(naistel),
unenäod
hüpomania,
hammaste
krigistamine
Närvisüsteemi
Pearinglus, Hüpertoonia,
Akatiisia,
Krambid
Maliigne
häired
peavalu*** unisus,
minestus,
neuroleptiline


paresteesia,
müokloonus,
sündroom (MNS),
treemor
koordinatsiooni
serotoniini-
häired,
sündroom,
tasakaalu-
ekstrapüramidaalsed
häired, maitse-
häired, sh düstoonia
muutused
ja düskineesia,
hilisdüskineesia **
Silma

Akommodat-


Suletud nurga
kahjustused
sioonihäired,
glaukoom
müdriaas,
nägemishäired,
sh ähmane
nägemine
Kõrva ja

Tinnitus


Vertiigo
labürindi
kahjustused
Südame häired

Palpitatsioonid
Tahhükardia

Ventrikulaarne
fibrillatsioon,
ventrikulaarne
tahhükardia (sh
torsade de pointes)
Vaskulaarsed

Hüpertensioon, Ortostaatiline

Hüpotensioon,
häired
vasodilatatsioon hüpotensioon
veritsemine
(enamasti
(limaskesta
nahaõhetus)
veritsemine)
Respiratoorsed,
Haigutamine
Düspnoe

Pulmonaalne
rindkere ja
eosinofiilia
mediastiinumi
häired
Seedetrakti
Iiveldus,
Kõhukinnisus,
Seedetrakti

Pankreatiit
häired
suukuivus
diarröa,
verejooks

oksendamine
Maksa ja
Hepatiit,
sapiteede häired
kõrvalekalded
maksafunktsiooni
analüüsides
Naha ja
Hüper-

Lööve,

Multiformne
nahaaluskoe
hidroos (sh
alopeetsia,
erüteem, epidermise
kahjustused
öine
angioödeem,
toksiline nekrolüüs,
higista-
valgus-
Stevensi-Johnsoni
mine)
tundlikkus-
sündroom, pruritus,
reaktsioonid,
nõgestõbi
ekhümoos
Lihas-skeleti ja
Rabdomüolüüs
sidekoe
kahjustused
Neerude ja

Düsuuria
Kusepeetus
Kudepidama-

kuseteede
(enamasti
tus
häired
katkendlik
urineerimine),
pollakisuuria
Reproduktiivse

Ejakulatsiooni-süsteemi ja
häired,
rinnanäärme
erektsiooni-
häired
häired
(impotentsus),
menstruatsiooni
häired
veritsemise
suurenemise või
veritsemise
ebaregulaarseks
muutumisega
(nt
menorraagia,
metrorraagia)
Üldised häired

Asteenia,ja manustamis-
väsimus,
koha
külmavärinad
reaktsioonid
Uuringud

Vere
Kehakaalu

Elektrokardio-
kolesterooli-
tõus,
grammis QT-
sisalduse tõus
kehakaalu
intervalli
langus
pikenemine,
veritsusaja
pikenemine, vere
prolaktiinisisalduse
tõus
* Venlafaksiini ravi ajal või peatselt pärast ravi lõpetamist on teatatud suitsiidimõtete ja suitsidaalse
käitumise juhtudest (vt lõik 4.4).
** Vt lõik 4.4
*** Kliiniliste uuringute koondandmete kohaselt esines peavalu venlafaksiini ja platseebo kasutajatel
võrdselt.

Ravi katkestamisel venlafaksiiniga (eriti järsul katkestamisel) tekivad sageli ärajätusümptomid. Kõige
sagedamini esinenud nähud on pearinglus, sensoorsed häired (sealhulgas paresteesia), unehäired
(sealhulgas unetus ja intensiivsed unenäod), agiteeritus või ärevus, iiveldus ja/või oksendamine,
treemor, peavalu ja gripisündroom. Need sümptomid on üldjuhul kerged või mõõdukad ja mööduvad
iseenesest; mõnel patsiendil võivad need olla ka raskekujulised ja/või püsida pikemat aega. Seepärast
on soovitatav katkestada ravi venlafaksiiniga, kui seda enam ei vajata, järk-järgult, annuse järk-
järgulise vähendamise teel (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Lapsed
Lastel ja noorukitel (6- kuni 17-aastased) oli venlafaksiini kõrvaltoimete profiil (platseebokontrollitud
kliinilistes uuringutes) üldiselt samasugune kui täiskasvanutel. Nagu täiskasvanutelgi, täheldati
söögiisu vähenemist, kehakaalu langust, vererõhu tõusu ja seerumi kolesteroolitaseme tõusu (vt lõik
4.4).
Pediaatrilistes kliinilistes uuringutes täheldati kõrvaltoimena enesetapumõtteid. Sagenesid ka
vaenulikkuse ning, eriti depressiooni korral, ka enesevigastuste juhud. Pediaatrilistel patsientidel
täheldati eelkõige järgmisi kõrvaltoimeid: kõhuvalu, agiteeritus, düspepsia, ekhümoos, epistaksis ja
müalgia.

4.9. Üleannustamine

Turuletulekujärgsel perioodil esines venlafaksiini üleannustamist valdavalt koos alkoholiga ja/või
koos teiste ravimitega. Kõige sagedamad üleannustamisnähud on tahhükardia, muutused teadvuse
tasemes (ulatudes unisusest koomani), müdriaas, krambid ja oksendamine. Muude nähtude hulka
kuuluvad muudatused EKG-s (nt QT-intervalli pikenemine, Hisi kimbu blokaad, QRS pikenemine),
ventrikulaarne tahhükardia, bradükardia, hüpotensioon, vertiigo ja surm.

Avaldatud retrospektiivsetes uuringutes märgitakse, et venlafaksiini üleannustamise surmaga
lõppemise oht võib olla suurem SSRI-tüüpi antidepressantide puhul, kuid väiksem kui tritsükliliste
antidepressantide puhul. Epidemioloogilised uuringud on näidanud, et venlafaksiiniga ravitavatel
patsientidel on enesetapu ohutegureid rohkem kui SSRI-ga ravitavatel patsientidel. Ei ole teada, mil
määral surmaga lõppemise ohu täheldatud suurenemine võib olla põhjustatud venlafaksiini
toksilisusest üleannustamise korral ning mitte niivõrd venlafaksiiniga ravitavate patsientide teatavatest
iseärasustest. Üleannustamisohu vähendamiseks tuleb venlafaksiini ordineerida võimalikult väikestes
patsiendi head ravi tagavates kogustes.

Soovituslik ravi
Soovitatav on rakendada üldisi toetava ja sümptomaatilise ravi meetmeid; tuleb jälgida südame rütmi
ja elutähtsaid parameetreid. Aspireerimisohu korral ei ole oksendamise esilekutsumine soovitatav.
Varsti pärast allaneelamist või sümptomitega patsientidel võib olla näidustatud maoloputuse tegemine.
Toimeaine imendumist võib piirata ka aktiivsöe manustamine. Forsseeritud diureesi, dialüüsi,
hemoperfusiooni ja verevahetuse kasulikkus ei ole tõenäoline. Venlafaksiini spetsiaalseid antidoote ei
ole teada.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised antidepressandid,
ATC-kood: N06AX16

Toimemehhanism
Venlafaksiini antidepressiivne toime inimesele arvatakse olevat seotud neurotransmitterite toime
võimendamisega kesknärvisüsteemis. Prekliinilised uuringud on näidanud, et venlafaksiin ja selle
põhiline metaboliit O-desmetüülvenlafaksiin on serotoniini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid.
Venlafaksiin on ka dopamiini tagasihaarde nõrk inhibiitor. Venlafaksiin ja selle aktiivne metaboliit
vähendavad β-adrenergilist reaktsiooni pärast nii ühekordse annuse manustamist kui ka korduvat
manustamist. Venlafaksiin ja O-desmetüülvenlafaksiin on üldise toime poolest neurotransmitterite
tagasihaardele ja retseptoritega seondumisele väga sarnased.

Venlafaksiinil ei ole in vitro olulist afiinsust roti aju muskariini, kolinergiliste, H1-histaminergiliste
ega α1-adrenergiliste retseptorite suhtes. Farmakoloogilise toimega neile retseptoritele võivad
kaasneda mitmesuguste teiste antidepressiivsete ravimitega seonduvad kõrvaltoimed, näiteks
antikolinergilised, sedatiivsed ja südamel ja veresoonkonnal avalduvad kõrvaltoimed.

Venlafaksiinil puudub inhibeeriv toime monoamiinoksüdaasidele (MAO).

In vitro uuringud näitasid, et venlafaksiinil praktiliselt puudub afiinsus opiaatide või bensodiasepiini
suhtes tundlike retseptorite suhtes.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus
Depressioon
Venlafaksiini toimeainet kiiresti vabastavate ravimvormide efektiivsust depressiooni ravis tõestati viie
randomiseeritud topeltpimeda lühiajalise 4- kuni 6-nädalase platseebokontrollitud uuringuga, milles
kasutati annuseid kuni 375 mg päevas. Venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastavate
ravimvormide efektiivsus depressiivsete episoodide raviks määrati kindlaks kahes lühiajalises
platseebokontrollitud uuringus kestusega 8 kuni 12 nädalat, milles kasutati
annuseid 75…225 mg päevas.

Ühes pikemaajalises uuringus randomiseeriti täiskasvanud ambulatoorsed patsiendid, kellel oli
tekkinud ravivastus 8-nädalases avatud uuringus venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastavate
ravimvormidega (75, 150 või 225 mg), sama venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastavate
ravimvormide annusega jätkavasse või platseebo rühma kuni 26 nädalaks, mille jooksul jälgiti
retsidiivide teket.

Teises pikemaajalises uuringus määrati kindlaks venlafaksiini efektiivsus korduvate depressiivsete
episoodide ennetamisel 12 kuu jooksul platseebokontrolliga topeltpimedas kliinilises uuringus
korduvate depressiivsete episoodidega ambulatoorsetel täiskasvanud patsientidel, kellel oli tekkinud
viimase depressiooniepisoodi puhul ravivastus venlafaksiini suhtes (100…200 mg päevas, kaks korda
päevas).

Generaliseerunud ärevushäire
Venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide efektiivsust generaliseerunud
ärevushäire ravis määrati kindlaks kahes 8-nädalases platseebokontrollitud püsiva annusega (75...225
mg päevas) uuringus, ühes 6-kuulises platseebokontrollitud püsiva annusega (75...225 mg päevas)
uuringus ja ühes 6-kuulises platseebokontrollitud paindliku annusega (37,5, 75 ja 150 mg päevas)
uuringus täiskasvanud ambulatoorsete patsientidega.
Kuigi tõestati ka annuse 37,5 mg päevas paremust platseeboga võrreldes, ei olnud selle annuse
efektiivsus sama järjekindel kui suurematel annustel.

Sotsiaalärevushäire
Venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide efektiivsust sotsiaalärevushäire ravis
määrati kindlaks neljas topeltpimedas paralleelrühmaga 12-nädalases mitmekeskuselises
platseebokontrollitud paindlike annustega uuringus ja ühes topeltpimedas paralleelrühmaga 6-kuulises
platseebokontrollitud püsiva/paindliku annusega uuringus täiskasvanud ambulatoorsete patsientidega.
Patsientidele manustati annuseid vahemikus 75...225 mg päevas. Puudusid tõendid selle kohta, et
rühmas annusega 150...225 mg päevas oleks olnud ravimi efektiivsus 6-kuulise uuringu jooksul
suurem kui annust 75 mg päevas kasutanud rühmas.

Paanikahäire
Venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide efektiivsust paanikahäire raviks määrati
kindlaks kahes topeltpimedas 12-nädalases mitmekeskuselises platseebokontrollitud uuringus
paanikahäirega täiskasvanud patsientidega koos agorafoobiaga või ilma. Algannusena kasutati
paanikahäire uuringutes 7 päeva vältel annust 37,5 mg päevas. Seejärel said patsiendid ühes uuringus
püsivaid annuseid 75 või 150 mg päevas ja teises uuringus 75 või 225 mg päevas.
Efektiivsust määrati kindlaks ka ühes pikaajalises topeltpimedas platseebokontrollitud
paralleelrühmaga uuringus ravimi pikaajalise ohutuse ja efektiivsuse ja haiguse tagasituleku
ennetamise kohta täiskasvanud ambulatoorsetel patsientidel, kellel oli tekkinud avatud uuringus
ravivastus. Patsiendid jätkasid sama venlafaksiini toimeainet prolongeeritult vabastava ravimvormi
annuse kasutamist, mida nad olid kasutanud avatud faasi lõpul (75, 150 või 225 mg).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Venlafaksiin metaboliseerub ulatuslikult, eelkõige aktiivseks metaboliidiks O-
desmetüülvenlafaksiiniks. Venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini keskmised poolväärtusajad
vereplasmas ± standardhälve on vastavalt 5±2 ja 11±2 tundi. Venlafaksiini ja O-
desmetüülvenlafaksiini stabiilsed kontsentratsioonid saavutatakse 3 päeva jooksul alates suukaudse
mitme annusega ravi alustamisest. Venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini kineetika on
annusevahemikus 75 mg kuni 450 mg päevas lineaarne.

Imendumine
Pärast toimeainet kiiresti vabastava venlafaksiini ühekordset suukaudset annust imendub vähemalt
92% venlafaksiinist. Presüsteemse metabolismi tõttu on absoluutne biosaadavus 40...45%.
Venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini plasmakontsentratsioonid on maksimaalsed vastavalt 2 ja 3
tundi pärast toimeainet kiiresti vabastava venlafaksiini manustamist. Toimeainet prolongeeritult
vabastavate venlafaksiini tablettide manustamisel on venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini
plasmakontsentratsioonid maksimaalsed vastavalt 5,5 ja 9 tundi pärast manustamist. Kui venlafaksiini
võrdseid päevaannuseid manustatakse kas toimeainet kiiresti vabastava tableti või toimeainet
prolongeeritult vabastava tableti kujul, saavutatakse toimeainet prolongeeritult vabastava tableti puhul
aeglasem, kuid sama ulatusega imendumine kui toimeainet kiiresti vabastava tableti puhul. Toit ei
mõjuta venlafaksiini ega O-desmetüülvenlafaksiini biosaadavust.

Jaotumine
Venlafaksiin ja O-desmetüülvenlafaksiin seonduvad terapeutilistel kontsentratsioonidel inimese
plasmavalkudega minimaalselt (vastavalt 27% ja 30%). Venlafaksiini jaotusmaht stabiilses olekus
pärast intravenoosset manustamist on 4,4±1,6 l/kg.

Biotransformatsioon
Venlafaksiini metabolism maksas on ulatuslik. In vitro ja in vivo uuringud näitavad, et venlafaksiin
biotransformeerub CYP2D6 toimel oma põhiliseks aktiivseks metaboliidiks O-
desmetüülvenlafaksiiniks. In vitro ja in vivo uuringud näitavad, et venlafaksiin biotransformeerub
CYP3A4 toimel oma vähemtähtsaks ja vähemaktiivseks metaboliidiks N-desmetüülvenlafaksiiniks. In
vitro ja in vivo uuringud näitavad, et venlafaksiin on nõrk CYP2D6 inhibiitor. Venlafaksiin ei
pärssinud isoensüüme CYP1A2, CYP2C9 ega CYP3A4.

Eritumine
Venlafaksiin ja selle metaboliidid erituvad eelkõige neerude kaudu. Ligikaudu 87% venlafaksiini
annusest väljub uriiniga 48 tunni jooksul kas muutumatul kujul venlafaksiinina (5%), konjugeerimata
O-desmetüülvenlafaksiinina (29%), konjugeeritud O-desmetüülvenlafaksiinina (26%) või muude
vähemtähtsate inaktiivsete metaboliitidena (27%). Venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini
keskmised tasakaalukontsentratsiooni plasmakliirensid ± standardhälve on vastavalt 1,3±0,6 l/h/kg ja
0,4±0,2 l/h/kg.

Erigrupid
Vanus ja sugu
Patsiendi vanus ja sugu venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini farmakokineetikat oluliselt ei
mõjuta.

CYP2D6 kiired/aeglased metaboliseerijad
Venlafaksiini plasmakontsentratsioonid on CYP2D6 aeglaste metaboliseerijate puhul kõrgemad kui
kiirete metaboliseerijate puhul. Kuna venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiiniga üldine kokkupuude
(kõveraalune pindala) on nii aeglaste kui ka kiirete metaboliseerijate puhul ühesugune, ei ole nende
kahe rühma puhul vaja kasutada venlafaksiini erinevaid annustamisskeeme.

Maksakahjustusega patsiendid
Child-Pugh raskusastmega A (kerge maksakahjustus) ja Child-Pugh raskusastmega B (mõõdukas
maksakahjustus) patsientidel pikenesid venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini poolväärtusajad,
võrreldes tervete isikutega. Venlafaksiini ja O-desmetüülvenlafaksiini suukaudne kliirens vähenes.
Täheldati suuri individuaalseid erinevusi. Raske maksakahjustusega patsientide kohta on vähe
andmeid (vt lõik 4.2).

Neerukahjustusega patsiendid
Dialüüsiga patsientidel pikenes venlafaksiini eliminatsiooni poolväärtusaeg ligikaudu 180% võrra ja
kliirens vähenes ligikaudu 57% võrra, võrreldes tervete isikutega, kuid O-desmetüülvenlafaksiini
eliminatsiooni poolväärtusaeg pikenes ligikaudu 142% võrra ja kliirens vähenes ligikaudu 56% võrra.
Raske neerukahjustusega patsientidel ja hemodialüüsi saavatel patsientidel on annuse kohandamine
vajalik (vt lõik 4.2).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Venlafaksiini uuringud rottide ja hiirtega kartsinogeneesi ei näidanud. Venlafaksiin ei olnud väga
erinevates in vitro ja in vivo uuringutes mutageenne.
Loomadega läbiviidud reproduktsioonitoksilisuse uuringutes esines rottidel poegade kaalu langus,
poegade surnult sündimise sagenemine ja poegade 5 esimesel laktatsioonipäeval suremise sagenemine.
Nende surmajuhtumite põhjus ei ole teada. Neid toimeid täheldati annusega 30 mg/kg päevas, mis on
4 korda suurem inimese päevaannusest 375 mg venlafaksiini (mg/kg alusel). Nende leidude suhtes
toimeta annus oli inimese annusest 1,3 korda suurem. Võimalik oht inimesele ei ole teada.
Uuringus, milles manustati O-desmetüülvenlafaksiini nii isastele kui ka emastele rottidele, täheldati
viljakuse vähenemist. Need annused ületasid ligikaudu 1...2-kordselt inimestele manustatavat
venlafaksiini annust 375 mg päevas. Selle leiu asjakohasus inimesele ei ole teada.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Hüpromellos
Magneesiumstearaat
Veevaba kolloidne ränidioksiid
Metakrüülhappe etüülakrülaadi kopolümeeri (1:1) dispersioon 30%
Atsetüültrietüültsitraat
Talk

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Valge PVC/PVDC/Al blister, pappkarp
Pakendi suurus: 30 tabletti (3x10 tabl.), 60 tabletti (6x10 tabl.), 100 tabletti (10x10 tabl.)

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

ZENTIVA a.s.,
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovakkia Vabariik

8. Müügiloa number

Argofan SR 75: 579808
Argofan SR 150: 579908

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 18.04.2008
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 22.12.2009

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud augustis 2014