XALACOM

Toimeained: timolool+latanoprost

Ravimi vorm: silmatilgad, lahus

Ravimi tugevus: 5mg+50mcg 1ml 2.5ml 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on XALACOM ja milleks seda kasutatakse

Xalacom sisaldab kahte toimeainet - latanoprosti ja timolooli. Latanoprost kuulub ravimite rühma,
mida nimetatakse prostaglandiini analoogideks. Timolool kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse
beetablokaatoriteks. Latanoprost suurendab vedeliku loomulikku väljavoolu silmast vereringesse.
Timolool aeglustab vedeliku teket silmas.

Xalacomi kasutatakse kõrgenenud silmasisese rõhu alandamiseks avatud nurga glaukoomi (rohekae)
või okulaarse hüpertensiooni (kõrgenenud silmasisene rõhk) korral, kui haigus ei allu piisavalt ravile
lokaalse beetaadrenoblokaatoriga või prostaglandiini analoogidega. Mõlemad haigused tõstavad
silmasisest rõhku, mis lõpuks mõjutavad teie nägemist. Teie arst kirjutab teile Xalacomi, kui teised
ravimid ei ole toiminud piisavalt.

2. Mida on vaja teada enne XALACOM võtmist

Xalacomi võib kasutada täiskasvanud meestel ja naistel (sealhulgas eakatel). Seda ei soovitata
kasutada noorematel kui alla 18 eluaastat.

Ärge kasutage Xalacomi
- kui te olete toimeaine (latanoprost), timolooli, beetablokaatorite või selle ravimi mis tahes
koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
- kui teil on või on olnud hingamisteede haiguseid, sh bronhiaalastmat; rasket kroonilist
obstruktiivset bronhiiti (raske kopsuhaigus, mis võib põhjustada vilistavat hingamist,
hingamisraskusi ja/või pikaajalist köha)
- kui teil on diagnoositud südamehaigus või südame rütmihäired
- kui te olete rase, arvate end olevat rase või planeerite rasestuda
- kui te toidate last rinnaga

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Xalacomi kasutamist pidage nõu oma arstiga:
- kui teil on või on olnud südame pärgarterite haigus (sümptomiteks võivad olla valu- või
pitsitustunne rinnus, hingeldus või lämbumistunne), südamepuudulikkus, madal vererõhk
- kui teil on või on olnud häired südame löögisageduses nagu aeglane pulss

1
- kui teil on või on olnud hingamisraskused, astma või krooniline obstruktiivne kopsuhaigus
- kui teil on või on olnud vereringe häired (Raynaud’ tõbi või Raynaud’ sündroom)
- kui teil esineb suhkurtõbi, sest timolool võib maskeerida madala veresuhkru sisalduse
sümptomeid
- kui teil on või on olnud kilpnäärme ületalitlus, sest timolool võib maskeerida sümptomeid
- kui teil on olnud või on tulemas silmaoperatsioon (kaasaarvatud kae eemaldamise operatsioon)
- kui te kannatate silma probleemide käes (nagu silma valu, ärritus, põletik, hägune nägemine)
- kui teil on kuiva silma sündroom
- kui te kannate kontaktläätsi. Te saate kasutada Xalacomi, aga järgige juhiseid kontaktläätsede
kandjatele lõigus

3. Kuidas XALACOM võtta

- te teate, et teil on stenokardia (eriti Prinzmetali stenokardiaks nimetatav vorm)
- te teate, et teil esinevad rasked allergilised reaktsioonid, mis tavaliselt nõuavad haiglaravi
- teil on või on olnud silma viirusinfektsioone, mida põhjustab herpes simplex'i viirus (HSV).

Palun rääkige oma arstile enne operatsiooni, et te kasutate Xalacomi, kuna timilool võib mõjutada
mõningate anesteesias kasutatavate ravimite toimet.

Muud ravimid ja Xalacom
Xalacom võib mõjutada või olla mõjutatud teiste ravimite toimest mida te kasutate, sealhulgas teised
silmatilgad glaukoomi raviks. Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või kavatsete kasutada
vererõhku alandavaid-, südame- või diabeediravimeid.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid (kaasa arvatud silmatilgad).

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate mõnda allpool loetletud ravimitest:
- prostaglandiinid, prostaglandiini analoogid või prostaglandiini derivaadid
- beetablokaatorid
- epinefriin
- kõrge vererõhu langetamiseks kasutatavad ravimid, näiteks suukaudsed kaltsiumikanali
blokaatorid, guanetidiin, antiarütmikumid, digitaalise glükosiidid ja parasümpatomimeetikumid.
- kinidiin (kasutatakse teatud südamehaiguste ja malaaria puhul)
- antidepressendid nagu fluoksetiin ja paroksetiin

Xalacom koos toidu ja joogiga
Tavalistel einetel, toidul ja joogil puudub mõju sellele, millal ning kuidas teil tuleb Xalacomi
kasutada.

Rasedus ja imetamine
Ärge kasutage Xalacomi kui te olete rase, väljaarvatud siis kui arst peab seda vajalikuks.
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.

Ärge kasutage Xalacomi rinnaga toitmise ajal. Xalacom võib erituda rinnapiima. Küsige oma arstilt
nõu enne ükskõik millise ravimi kasutamise kohta rinnaga toitmise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Xalacom silmatilgad võivad põhjustada mööduvat nägemise hägustumist, seetõttu ravi ajal
Xalacomiga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme, kuni see on möödunud.

Xalacom sisaldab bensalkooniumkloriidi
Xalacom silmatilgad sisaldavad säilitusainena bensalkooniumkloriidi. Antud säilitusaine võib
põhjustada silmaärritust või lõhesid silma pinnal. Kontaktläätsed võivad bensalkooniumkloriidi
endasse imada, mis võib kaasa tuua pehmete kontaktläätsede värvimuutuse. Seetõttu ei tohi antud
ravim pehmete kontaktläätsedega kokku puutuda. Järgige juhiseid kontaktläätsede kandjatele lõigus 3.2
3.


Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Xalacomi soovitatav annus täiskasvanutele (sealhulgas eakad) on üks tilk haigesse silma üks kord
ööpäevas.

Ärge kasutage Xalacomi rohkem kui üks kord ööpäevas, sest ravimi efektiivsus võib sagedasemal
kasutamisel väheneda.

Kasutage Xalacomi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud, kuni ravimi kasutamise lõpuni.

Kui te kasutate Xalacomi, võib teie arst soovitada teil kontrollida lisaks südant ja vereringet.

Kontaktläätsede kandjad
Kui teie kannate kontaktläätsi, tuleb need enne Xalacomi silmatilkade kasutamist eemaldada. Pärast
Xalacomi kasutamist peate ootama 15 minutit enne kui tohite kontaktläätsed silma tagasi panna.

Kasutusjuhend
1. Peske käed ja istuge või seiske mugavalt.
2. Keerake pudelilt ära välimine kaitsekork (võib ära visata).
joonis 1
3. Keerake lahti pudeli sisemine kaitsekork. See kaitsekork tuleb
alles hoida.
joonis 2
4. Tõmmake nimetissõrmega haige silma alalaugu kergelt
allapoole.
5. Lähendage pudeli otsik silmale, kuid ärge puudutage otsikuga
silma.
6. Pigistage kergelt pudelit, nii et üks tilk ravimit kukuks silma ja
seejärel vabastage alumine silmalaug.
joonis 3

3
7. Pärast Xalacomi kasutamist vajutage sõrmega kahe minuti
jooksul silma ninapoolsele nurgale (joonis 4). See aitab
peatada latanoprosti + timolooli sattumist mujale organismi.
joonis 4
8. Kui teie arst on käskinud manustada ravimit ka teise silma, siis korrake samu võtteid.
9. Asetage sisemine kaitsekork tagasi pudelile.

Kasutamine koos teiste silmatilkadega
Oodake vähemalt 5 minutit enne kui tilgutate silma teisi silmatilku.

Kui te kasutate Xalacomi rohkem kui ette nähtud
Kui tilgutate silma liiga palju tilku, võite tunda silmas kerget ärritust ning silmad võivad muutuda
vesiseks ja punaseks. See peaks mööduma, aga kui te muretsete, siis pöörduge oma arsti poole nõu
saamiseks.

Kui te neelate alla Xalacomi
Kui Xalacomi manustatakse juhuslikult suu kaudu, peate pöörduma nii kiiresti kui võimalik oma
raviarsti poole. Kui te neelate alla palju Xalacomi, siis võib teil tekkida halb enesetunne, kõhuvalu,
väsimustunne, naha õhetus ja peauimasus ja te hakkate higistama.

Kui te unustate Xalacomi kasutada
Kui olete unustanud Xalacomi tavalisel ajal silma tilgutada, oodake kuni järgmise manustamiskorrani.
Ärge tilgutage silma lisatilka ravimit kui teil jäi tilk eelmisel korral silma tilgutamata.Kui teil on
lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui kõrvaltoimed ei ole muutunud tõsiseks, võite te jätkata silmatilkade kasutamist. Kui te kahtlete
milleski, rääkige oma arsti või apteekriga. Ärge lõpetage Xalacomi kasutamist enne kui olete arstiga
nõu pidanud.
Allpool on loetletud kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed Xalacomi kasutamisel. Kõige olulisem
kõrvaltoime on silmavärvuse järk-järgulise püsiva muutumise võimalus. Samuti on võimalik, et
Xalacom võib põhjustada tõsiseid muutusi teie südame töös. Kui te märkate muutusi oma südame
löögisageduses, tuleb teil rääkida arstiga ja öelda talle, et te olete kasutanud Xalacomi.

Järgmised kõrvaltoimed on esinenud Xalacomi kasutamisel:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda rohkem kui ühel inimesel 10-st)
• Silmavärvi järk-järguline muutus pruuni pigmendi sisalduse suurenemise tõttu silma värvilises
osas, mida kutsutakse vikerkestaks. Kui teie silmad on segavärvilised (sinakaspruunid,
hallikaspruunid, kollakaspruunid või rohekaspruunid), täheldate te seda muutust suurema
tõenäosusega kui juhul, kui teie silmad on ühte värvi (sinised, hallid, rohelised või pruunid
silmad). Teie silmavärvi muutuse väljakujunemiseks võib minna aastaid. Värvuse muutus võib
olla püsiv ja ka rohkem märgatav, kui te manustate Xalacomi ainult ühte silma. Silma värvuse
muutusega ei kaasne mingeid muid probleeme. Silmade värvuse muutus peatub pärast ravi
lõpetamist Xalacomiga.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni ühel inimesel 10-st)
• Silmaärritus (kipitustunne, torkimistunne, sügelus, kõrvetustunne või võõrkeha tunne silmas) ja
silmavalu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni ühel inimesel 100-st)

4
• Peavalu
• Silma punetamine, silma infektsioon (konjunktiviit), hägustunud nägemine, vesised silmad,
silmalaugude põletik, silma pinna ärritus või rebend
• Nahalööve või sügelus (pruritus).

Teised Ehkki mitte Xalacomi endaga, on Xalacomi koostisesse kuuluvate ravimite (latanoprost ja timolool)
kasutamisel täheldatud lisaks järgnevaid kõrvaltoimeid, mis võivad Xalacomi kasutamisel esineda ka
teil:

Järgmisi kõrvaltoimeid on seostatud latanoprostiga:

Infektsioonid ja infestatsioonid:
• Silma viirusinfektsiooni tekkimine, mida põhjustab herpes simplex’i viirus (HSV).

Immuunsüsteemi häired:
• Allergilised reaktsioonid (naha paistetus ja punetus ning lööve).

Psühhiaatrilised häired:
• Depressioon, mälukaotus, vähenenud sugutung, unetus, luupainajad.

Närvisüsteemi häired:
• Pearinglus, torkimis-ja tuimustunne nahal, aju verevarustuse muutused, raskekujulise müasteenia
(üldine lihasnõrkus) sümptomite tugevnemine (kui teil juba on see haigus), ootamatu minestamine
või tunne, et te võite minestada (sünkoop).

Silma kahjustused:
• Ripsmete ja silmi ümbritsevate peente karvade muutused (suurenenud arv, pikkus, tihedus ja
tumedus), ripsmete kasvu suuna muutused, silmaümbruse turse, silma värvilise osa turse
(iriit/uveiit), silmapõhja turse (maakula turse), silma pinna põletik/ärritus (keratiit), silmade
kuivus, vedelikuga täidetud tsüst silma värvilises osas (iirise tsüst), valgustundlikkus (fotofoobia),
silma sissevajunud välimus (silmalau vao süvenemine).

Kõrva kahjustused:
• Vilistamine/helin kõrvades (tinnitus).

Südame häired:
• Stenokardia süvenemine, südamelöökide tajumine (südamepekslemine).

Respiratoorsed häired:
• Astma, astma ägenemine, hingeldus

Naha kahjustused:
• Silmalaugude naha tumenemine

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:
• Lihasvalu, liigesvalu.

Üldised häired:
• Valu rinnus

Nagu kõik teised silma manustatavad ravimid, imendub ka Xalacom verre. Timolooli osakaal selle
ravimi kombinatsioonis võib põhjustada intravenoossete ja/või suukaudsete beetablokaatoritega
sarnaseid kõrvaltoimeid. Kõrvaltoimete esinemissagedus paiksel silma manustamisel on väiksem kui
nt suukaudsete või süstitavate ravimite manustamisel. Järgmised kõrvaltoimed sisaldavad ka neid, mis
on esinenud silmahaiguste ravis kasutatavate beetablokaatorite rühma puhul:

5
• Üldised allergilised reaktsioonid, sealhulgas nahaalune turse, mis võib tekkida näo- ja jäsemete
piirkonnas ning võib takistada hingamisteid, põhjustades raskusi neelamisel või hingamisel, lööve
või sügelev lööve, paikne või üldine lööve, sügelus, tõsised äkki tekkinud eluohtlikud allergilised
reaktsioonid.
• Madal veresuhkru tase.
• Unetus (insomnia), depressioon, luupainajad, mälukaotus.
• Minestamine, insult, vähenenud verevarustus ajju, raskekujulise müasteenia (üldine lihasnõrkus)
sümptomite tugevnemine, pearinglus, ebatavaline torkimisetunne ja peavalu.
• Silma ärritusnähud (nt põletustunne, torketunne, sügelus, pisaravool, punetus), silmalaugude
põletik, silma sarvkesta põletik, ähmane nägemine ja võrkkesta taga oleva veresooni sisaldava
soonkesta irdumine pärast filtratsioonkirurgiat, mis võib põhjustada nägemishäireid, silma
sarvkesta tundlikkuse vähenemine, kuiva silma sündroom, sarvkesta erosioon (silma pindmise kihi
kahjustus), ülemise silmalau allavaje (mistõttu silmad jäävad poolavatuks), kahelinägemine.
• Aeglane südame löögisagedus, valu rinnus, südamepekslemine, turse (vedelikupeetus), muutused
südamelöökide rütmis või kiiruses, südame paispuudulikkus (südamehaigus
hingamispuudulikkuse ning vedelikupeetusest tingitud jalalabade ja säärte tursega),
südamerütmihäire, südamelihaseinfarkt, südamepuudulikkus.
• Madal vererõhk, Raynaud’ sündroom, külmad käed ja jalad.
• Kopsutorude ahenemine (eeskätt olemasoleva haigusega patsientidel), hingamisraskused, köha.
• Maitsetundlikkuse häired, iiveldus, seedehäired, kõhulahtisus, suukuivus, kõhuvalu, oksendamine.
• Juuste väljalangemine, hõbedaselt valkja väljanägemisega nahalööve (psoriasiformne lööve) või
psoriaasi ägenemine, nahalööve.
• Lihasvalu, mis ei ole tekkinud pingutuse tagajärel.
• Seksuaalfunktsiooni häire, vähenenud sugutung.
• Lihasnõrkus/kurnatus.

Fosfaate sisaldavate silmatilkadega koosmanustamisel on mõnedel sarvkesta tõsise kahjustusega
patsientidel väga harvadel juhtudel tekkinud kaltsiumi kogunemise tõttu udu silme ees.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas XALACOM säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida külmkapis (2°C...8°C). Pärast pudeli avamist hoida ravimit temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Avatud pudel tuleb ära kasutada 4 nädala jooksul.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud ravimi pakendil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate värvimuutust või sadet.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Xalacom sisaldab

6
- Toimeained on latanoprost ja timolool (maleaadina). Üks ml Xalacom lahust sisaldab 50
mikrogrammi latanoprosti ja 6,8 mg timoloolmaleaati, mis vastab 5 mg-le timoloolile.
- Teised abiained on naatriumkloriid, bensalkooniumkloriid,
naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat (E339i), veevaba dinaatriumvesinikfosfaat (E339ii),
vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid (kuni pH 6,0) ja süstevesi.

Kuidas Xalacom välja näeb ja pakendi sisu
Xalacom on läbipaistev värvitu vedelik.

Polüetüleenist tilgutusotsikuga pudel (5 ml) keeratava korgi ja välise turvakorgiga.
Üks 5 ml ravimipudel sisaldab silmatilku 2,5 ml.

Pakendi suurused: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja
Pfizer Enterprises SARL
Rond-Point du Kirchberg
51, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luksemburg

Tootja
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12
2870 Puurs
Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Sõpruse pst 157
13417 Tallinn
Tel: +372 666 7500

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015

7Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Xalacom, 50 mikrogrammi/5 mg/ml silmatilgad, lahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml lahust sisaldab 50 mikrogrammi latanoprosti ja 6,8 mg timoloolmaleaati, mis vastab 5, mg
timoloolile.

INN. Latanoprostum/Timololum

Teadaolevat toimet omav abiaine: bensalkooniumkloriid 200 mikrogrammi/ml.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Silmatilgad, lahus
Lahus on läbipaistev värvitu vedelik.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kõrgenenud silmasisese rõhu alandamine avatud nurga glaukoomi või okulaarse hüpertensiooni
korral, kui haigus ei allu piisavalt ravile lokaalse beeta-adrenoblokaatoriga või prostaglandiini
analoogidega.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Soovitatavad annused täiskasvanuile ja vanureile

Soovitatav annus on üks tilk haigesse silma üks kord ööpäevas.

Kui üks annus vahele jääb, tuleb ravi jätkata järgmise ettenähtud annusega. Annus ei tohiks ületada
ühte tilka haigestunud silma(desse) ööpäevas.


Enne silmatilkade tilgutamist tuleb kontaktläätsed eemaldada ja need võib tagasi panna 15 minuti
pärast.

Enam kui ühe lokaalse toimega silmaravimi kasutamisel peab ravimite manustamise vaheline intervall
olema vähemalt 5 minutit.

Süsteemne imendumine väheneb vajutamisel nasolakrimaalkanalile või silmalaugude sulgemisel 2
minutiks. See võib aidata vähendada süsteemseid kõrvaltoimeid ja suurendada paikset toimet.

Kasutamine lastel ja noorukeil
1


Ravimi ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukeil pole tuvastatud.

4.3. Vastunäidustused

- Hingamisteede haigused, sh bronhiaalastma või anamneesis viide bronhiaalastmale,
raskeloomuline krooniline obstruktiivne kopsuhaigus.
Siinusbradükardia, siinussõlme nõrkuse sündroom, sinuatriaalne blokaad, II või III astme
-
atrioventrikulaarne blokaad, mida ei õnnestu südame tehisrütmuriga kontrolli all hoida,
väljendunud südamepuudulikkus, kardiogeenne Å¡okk.
Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
-

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Süsteemsed toimed:
Samamoodi nagu teised paikselt manustatavad ravimid imendub Xalacom süsteemselt.
Timolooli beetaadrenergilise toime tõttu võivad tekkida samad kardiovaskulaarsed, pulmonaalsed ja
muud kõrvaltoimed nagu süsteemsete beeta-adrenoblokaatorite kasutamisel. Süsteemsete
kõrvaltoimete esinemissagedus paikselt manustatavate oftalmoloogiliste ravimite korral on väiksem
kui süsteemse manustamise korral. Soovitusi süsteemse imendumise vähendamiseks vt lõigust 4.2.

Südame häired:
Kardiovaskulaarsete haigustega (nt südamepärgarteritõbi, Prinzmetali stenokardia ja
südamepuudulikkus) ja hüpotensiooniga patsientidel tuleb ravi beetablokaatoritega kriitiliselt hinnata
ja kaaluda ravi mõne teise toimeainega. Kardiovaskulaarsete haigustega patsiente tuleb jälgida nende
haiguste süvenemise ja kõrvaltoimete suhtes.

Tingituna negatiivsest toimest südame ülejuhteajale tuleb esimese astme atrioventrikulaarse
blokaadiga patsientidel kasutada beeta-adrenoblokaatoreid ettevaatusega.

Timolooli manustamise järgselt on teatatud kardiaalsetest reaktsioonidest, sealhulgas harva ka
surmajuhtudest südamepuudulikkuse tõttu.

Vaskulaarsed häired:
Ettevaatlik tuleb olla tõsiste perifeersete vereringehäirete või -haigustega (näiteks Raynaud’ tõve või
Raynaud’ sündroomi rasked vormid) patsientide ravimisel.

Respiratoorsed häired:
Pärast mõnede oftalmoloogiliste beeta-adrenoblokaatorite manustamist on tekkinud respiratoorseid
reaktsioone, sealhulgas on teateid surmajuhtudest astmat põdevatel patsientidel bronhospasmi tõttu.
Xalacomi tuleb kasutada ettevaatusega kerge/mõõduka kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega
(KOK) patsientidel ja üksnes juhul, kui ravist oodatav kasu kaalub üles võimaliku ohud.
Hüpoglükeemia/diabeet:
Beetablokaatoreid tuleb ettevaatusega manustada patsientidele, kellel esinevad spontaansed
hüpoglükeemia episoodid või labiilne diabeet, sest beetablokaatorid võivad maskeerida ägeda
hüpoglükeemia sümptomeid.

Beetablokaatorid maskeerivad ka hüpertüreoidismi sümptomeid.

Sarvkesta haigused:
Oftalmoloogilised beeta-adrenoblokaatorid võivad põhjustada silmade kuivust. Sarvkesta haigusega
patsientide ravimisel tuleb olla ettevaatlik.

Teised beeta-adrenoblokaatorid
Timolooli toime silma siserõhule või süsteemsed beeta-adrenoblokeerivad toimed võivad tugevneda,
kui timolooli manustatakse patsientidele, keda juba ravitakse süsteemse beeta-adrenoblokaatoriga.
2

Selliste patsientide reageerimist ravile tuleb hoolikalt jälgida. Kahe paikselt manustatava beeta-
adrenoblokaatori samaaegne kasutamine ei ole soovitatav (vt lõik 4.5).

Anafülaktilised reaktsioonid:
Patsiendid, kellel on anamneesis atoopia või tõsine anafülaktiline reaktsioon erinevatele
allergeenidele, võivad ravi ajal beeta-adrenoblokaatoritega reageerida tugevamalt uuel kokkupuutel
nende allergeenidega ning mitte reageerida anafülaktiliste reaktsioonide ravis tavaliselt kasutatavatele
adrenaliiniannustele.

Soonkesta irdumine:
On teatatud ka soonkesta irdumisest seoses filtratsiooniprotseduuride järel vesivedeliku produktsiooni
pärssivate ravimite (näiteks timolool, atsetasolamiid) manustamisega.

Kirurgiline anesteesia
Beeta-adrenoblokeeriva toimega oftalmoloogilised preparaadid võivad blokeerida süsteemsete
beetaagonistide (näiteks adrenaliin) toimed. Anestesioloogile tuleb rääkida timolooli kasutamisest.

Samal ajal kasutatavad ravimid:
Timoloolil võivad esineda koostoimed teiste ravimitega (vt lõik 4.5).

Kahe lokaalse beetablokaatori või kahe lokaalse prostaglandiini kasutamine ei ole soovitatav.

Toimed silmadele:
Latanoprost võib järk-järgult muuta silma värvi, sest suurendab pruuni pigmendi kogust vikerkestas.
Samamoodi nagu latanoprosti sisaldavate silmatilkade puhul, täheldati (fotodel põhinevalt) vikerkesta
suurenenud pigmentatsiooni 16…20% kõikidel kuni ühe aasta jooksul Xalacomiga ravitud
patsientidel.
Sellist nähtust on sagedamini täheldatud nendel patsientidel, kellel on vikerkestad segavärvilised, nt
rohekaspruunid, kollakaspruunid või sinakas/hallikaspruunid Silma värvuse muutumine on
.
põhjustatud melaniini sisalduse suurenemisest vikerkesta strooma melanotsüütides.
Tüüpiliselt hakkab pruun pigmentatsioon haaratud silmas laienema kontsentriliselt pupilli ümbrusest
perifeeria suunas, ent pruunimaks võib muutuda kogu vikerkest või ka teatud osa sellest. Latanoprosti
kliinilistes uuringutes on ühtlaselt siniste, hallide, roheliste või pruunide silmadega patsientidel
muutusi kaheaastase raviperioodi jooksul tuvastatud harva.

Vikerkesta värvuse muutus kujuneb välja aeglaselt ega pruugi olla mitme kuu või aasta jooksul üldse
märgatav. Sellel ei ole täheldatud seost mingite sümptomite ega patoloogiliste muutustega.

Pärast ravi lõppu ei ole täheldatud vikerkesta pruuni pigmentatsiooni edasist intensiivistumist, kuid
toimunud värvimuutus võib olla jääv.

Ravi ei ole mõjutanud pigmendilaike ega vikerkesta tähne.

Pigmendi kogunemist trabekulaarsesse võrgustikku ja mujale eeskambrisse ei ole täheldatud, kuid
patsiente tuleb regulaarselt kontrollida ja sõltuvalt kliinilisest seisundist lõpetada ravi vikerkesta
pigmenteerumise süvenemisel.

Enne ravimi määramist tuleb patsiente informeerida, et nende silmavärv võib muutuda. Unilateraalset
ravi saavatel patsientidel võib tekkida heterokroomia.

Latanoprosti kasutamise kohta põletikulise, neovaskulaarse või kroonilise suletud nurga glaukoomi,
samuti avatud nurga glaukoomi korral pseudofaakiaga patsientidel ning pigmentglaukoomi korral
dokumenteeritud kogemused puuduvad. Latanoprostil ei ole pupillile mingit toimet või on see vähene,
kuid suletud nurga glaukoomi ägenemisi ei ole dokumenteeritud.
Seetõttu on soovitatav nende haigusseisundite puhul Xalacomi kasutada ettevaatusega, kuni saadakse
rohkem kogemusi.

3

Latanoprosti tuleb kasutada ettevaatusega herpeetilise keratiidi anamneesiga patsientidel ning vältida
aktiivse herpes simplex’i keratiidi korral ja nendel patsientidel, kelle anamneesis esineb spetsiifiliselt
prostaglandiini analoogidega seotud retsidiveeruv herpeetiline keratiit.

Ravi ajal latanoprostiga on teatatud makula tursest, sealhulgas makula tsüstoidse turse tekkest. Need
on peamiselt esinenud afaakiaga patsientidel, pseudofaakiaga patsientidel, kellel on tagumise
läätsekihnu rebend või patsientidel, kellel on teadaolevad riskifaktorid makula turse esinemiseks.
Nendel patsientidel tuleb latanoprosti kasutada ettevaatusega.

Kasutamine kontaktläätsedega:
Xalacom sisaldab bensalkooniumkloriidi, mida silmaravimites kasutatakse tavaliselt konservandina.
On täheldatud, et bensalkooniumkloriid põhjustab punktjat keratopaatiat ja/või toksilist haavandilist
keratopaatiat, võib tekitada silmaärritust ja muuta pehmed kontaktläätsed värvituks. Hoolikas
jälgimine on vajalik Xalacomi sagedasel või pikaajalisel kasutamisel kuiva silma sündroomiga
patsientidel või tingimustes, kus sarvkest on kahjustatud. Kontaktläätsed võivad absorbeerida
bensalkooniumkloriidi ja need tuleb enne Xalacomi silma tilgutamist eemaldada ning 15 minuti pärast
võib need tagasi panna (vt lõik 4.2).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Xalacomiga ei ole läbi viidud spetsiifilisi uuringuid koostoimete kohta.

Kahe prostaglandiini analoogi samaaegsel silma manustamisel on teatatud silmasisese rõhu
paradoksaalsetest tõusudest. Seetõttu ei ole kahe või enama prostaglandiini, prostaglandiini analoogi
või prostaglandiini derivaadi kasutamine soovitav.

Kui oftalmoloogilisi beeta-adrenoblokaatoreid kasutatakse samal ajal koos suukaudsete
kaltsiumikanali blokaatorite, beeta-adrenoblokaatorite, antiarütmikumide (sealhulgas amiodaroon),
südameglükosiidide, parasümpatomimeetikumide ja guanetidiiniga, võib tekkida aditiivne toime, mis
väljendub hüpotensiooni ja/või märkmisväärse bradükardiana.

CYP2D6 inhibiitorite (näiteks kinidiin, fluoksetiin, paroksetiin) ja timolooli samaaegsel
kasutamisel on teatatud süsteemse beeta-adrenoblokeeriva toime (näiteks südame löögisageduse
aeglustumine, depressioon) tugevnemisest.

Xalacomi silmatilkade kasutamine suukaudselt beeta-adrenoblokaatorit võtval patsiendil võib
tugevdada silmasisest rõhku langetavat toimet või süsteemset beeta-adrenoblokeerivat toimet. Kahe
või enama paikse beeta-adrenoblokaatori kasutamine ei ole soovitatav.

Vahel on oftalmoloogiliste beetablokaatorite manustamisel koos adrenaliiniga (epinefriin) esinenud
müdriaasi.

Beetablokaatorite kasutamise ajal on võimalik klonidiinravi äkilisel lõpetamisel hüpertensiivse
reaktsiooni teke.

Beeta-adrenoblokaatorid võivad suurendada antidiabeetiliste ravimite hüpoglükeemilist toimet. Beeta-
adrenoblokaatorid võivad varjata hüpoglükeemiale viitavaid sümptomeid (vt lõik 4.4).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus
Latanoprostil ega timoloolil ei ole loomkatsetes leitud mingeid toimeid isas- või emasloomade
fertiilsusele.

Rasedus
Latanoprost
4

Puuduvad piisavad andmed latanoprosti toime kohta raseduse ajal. Loomkatsetes on näidatud
kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada.


Timolool
Timolooli kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Timolooli võib raseduse ajal kasutada
üksnes selge kliinilise vajaduse korral. Soovitusi süsteemse imendumise vähendamiseks vt lõigust 4.2.

Epidemioloogilistes uuringutes ei ole beeta-adrenoblokaatorite suukaudsel kasutamisel täheldatud
väärarendite esinemist, samas on leitud risk emakasisese kasvu pidurdumiseks. Samuti on
vastsündinutel täheldatud beetablokaadi sümptomeid (näiteks bradükardia, hüpotensioon,
respiratoorne distress ja hüpoglükeemia), kui beeta-adrenoblokaatoreid on emale manustatud kuni
sünnituseni. Kui Xalacomi kasutatakse kuni sünnituseni, siis tuleb vastsündinut esimestel elupäevadel
hoolikalt jälgida.
Seega ei tohi Xalacomi kasutada raseduse ajal (vt lõik 5.3).

Imetamine
Beeta-adrenoblokaatorid erituvad rinnapiima. Siiski ei ole timolooli silmatilkades olev terapeutiline
annus suure tõenäosusega piisav, et erituda rinnapiima nii suures koguses, et põhjustada imikul
beetablokaadi kliinilisi sümptomeid. Soovitusi süsteemse imendumise vähendamiseks vt lõigust 4.2.
Latanoprost ja selle metaboliidid võivad erituda rinnapiima. Seetõttu ei tohi Xalacomi kasutada
imetamise ajal.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Xalacom silmatilgad võivad põhjustada mööduvat nägemise hägustumist. Patsiendid ei tohi juhtida

autot ega töötada masinatega, kuni see on möödunud.

4.8. Kõrvaltoimed

Enamik latanoprosti kõrvaltoimetest on seotud silmadega. Xalacomi pöörduuringu lisafaasist saadud
andmete kohaselt kujunes 16…20% patsientidest välja vikerkesta pigmentatsioon, mis võib olla jääv.
Viis aastat kestnud latanoprosti ohutusuuringus kujunes vikerkesta pigmentatsioon välja 33%
patsientidest (vt lõik 4.4). Teised ravimi manustamisel esinenud kõrvaltoimed on tavaliselt ajutised.
Timolooli manustamisel on kõige tõsisemad kõrvaltoimed süsteemse iseloomuga, need võivad olla
bradükardia, rütmihäired, südame paispuudulikkus, bronhospasm ja allergilised reaktsioonid.

Nagu teised paikselt manustatavad silmaravimid, imendub ka timolool süsteemsesse vereringesse. See
võib põhjustada samasuguseid kõrvaltoimeid nagu beeta-adrenoblokaatorite süsteemne manustamine.
Süsteemsete kõrvaltoimete esinemissagedus paiksel silmasisesel manustamisel on väiksem kui
süsteemsel manustamisel. Alltoodud kõrvaltoimed hõlmavad reaktsioone, mida on täheldatud kõigi
oftalmoloogiliste beeta-adrenoblokaatorite ravimite klassi kuuluvate ravimite puhul.

Kliinilistes uuringutes Xalacomiga ravitud patsientidel on täheldatud alljärgnevaid kõrvaltoimeid.

Kõrvaltoimete esinemissagedus liigitatakse järgnevalt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10);
aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (≤1/10 000).

Närvisüsteemi häired:
Aeg-ajalt: peavalu.

Silma kahjustused:
Väga sage: vikerkesta suurenenud pigmentatsioon.
Sage: silmaärritus (kipitus, põletustunne, sügelemine), silmavalu.
Aeg-ajalt: silma hüpereemia, konjunktiviit, nägemise ähmastumine, suurenenud pisaravool, blefariit,
sarvkesta häired.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
5

Aeg-ajalt: nahalööve, kihelus.

Xalacomi üksikutest koostisainetest põhjustatuna on olnud teateid kõrvaltoimetest kas kliinilistes
uuringutes, spontaansetes teatistes või kirjanduses.

Latanoprosti kõrvaltoimed:


Infektsioonid ja infestatsioonid:
Herpeetiline keratiit

Närvisüsteemi häired: pearinglus.

Silmakahjustused: ripsmete ja siidkarvade muutused (suurenenud pikkus, paksus, pigmentatsioon ja
arv), epiteeli punkterosioon, periorbitaalne turse, iriit/uveiit, makula turse (afaakiaga ja
pseudofaakiaga patsientidel, kellel on tagumise läätsekihnu rebend või patsientidel, kellel on
teadaolevad riskitegurid makula turse esinemiseks). Kuiva silma sündroom, keratiit, sarvkesta turse ja
erosioon, vales suunas kasvavad ripsmed, mis vahel põhjustavad ärritust, iirise tsüsti, fotofoobiat,
periorbitaalsed ja silmalau muutused, mis põhjustavad silmalau vao süvenemist.

Südame häired: olemasoleva stenokardia ägenemine, südamepekslemine.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired: astma, astma ägenemine, düspnoe.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: silmalaugude naha tumenemine.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused: lihasvalu, liigesvalu.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: valu rinnus.

Timolooli kõrvaltoimed:

Immuunsüsteemi häired: süsteemsed allergilised reaktsioonid, sealhulgas angioödeem, urtikaaria,
paikne ja üldine lööve, kihelus, anafülaktiline reaktsioon.

Ainevahetus- ja toitumishäired: hüpoglükeemia.

Psühhiaatrilised häired: unetus, depressioon, luupainajad, mälukaotus.

Närvisüsteemi häired: minestus, insult, ajuisheemia, raskekujulise müasteenia nähtude ja sümptomite
süvenemine, pearinglus, paresteesia ja peavalu.

Silma kahjustused: silma ärrituse nähud ja sümptomid (näiteks põletustunne, torketunne, sügelemine,
pisaravool, punetus), blefariit, keratiit, ähmane nägemine ja soonkesta irdumine (pärast
filtratsioonioperatsiooni) (vt lõik 4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel), sarvkesta
tundlikkuse vähenemine, kuiva silma sündroom, sarvkesta erosioon, ptoos ja diploopia.

Kõrva ja labürindi kahjustused: tinnitus.

Südame häired: bradükardia, valu rindkeres, südamepekslemine, turse, arütmia, südame
paispuudulikkus, atrioventrikulaarne blokaad, südameseiskus, südamepuudulikkus.

Vaskulaarsed häired: hüpotensioon, Raynaud’ sündroom, külmad käed ja jalad.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired: bronhospasm (eeskätt olemasoleva bronhospastilise
haigusega patsientidel), düspnoe, köha.

Seedetrakti häired: düsgeusia, iiveldus, düspepsia, kõhulahtisus, suukuivus, kõhuvalu, oksendamine.
6


Naha ja nahaaluskoe kahjustused: alopeetsia, psoriasiformne lööve või psoriaasi ägenemine,
nahalööve.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused: müalgia.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired: seksuaalfunktsiooni häire, libiido langus.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: asteenia/väsimus.

Fosfaate sisaldavate silmatilkadega koosmanustamisel on mõnedel sarvkesta tõsise kahjustusega
patsientidel väga harva teatatud sarvkesta kaltsifikatsiooni juhtudest.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Andmed Xalacomi üleannustamise kohta inimestel puuduvad.

Süsteemsed toimed timolooli üleannustamisel on: bradükardia, hüpotensioon, bronhospasm ja
südameseiskus. Selliste sümptomite tekkel tuleb rakendada sümptomaatilist ja toetavat ravi. Uuringute
andmetel ei ole timolool hästi dialüüsitav.

Peale silmaärrituse ja sidekesta hüpereemia ei ole latanoprosti üleannustamisel teada teisi silma või
süsteemseid kõrvaltoimeid.

Kui latanoprosti kogemata alla neelatakse, võib osutuda kasulikuks järgmine teave:

Ravi: vajaduse korral maoloputus. Sümptomaatiline ravi. Enamus latanoprostist metaboliseeritakse
esimesel maksapassaažil Intravenoosne infusioon annuses 3 mikrogrammi/kg tervetele vabatahtlikele
.
ei põhjustanud mingeid sümptomeid, kuid annus 5,5...10 mikrogrammi/kg põhjustas iiveldust,
kõhuvalu, uimasust, väsimust, kuumahooge ja higistamist. Need nähud olid kerge kuni keskmise
tugevusega ja möödusid ilma ravita kuni 4 tunni jooksul pärast infusiooni lõpetamist.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Oftalmoloogias kasutatavad ained, beetablokaatorid, timolooli
kombinatsioonid, ATC-kood: S01ED51

Toimemehhanism
Xalacom sisaldab kahte toimeainet, latanoprosti ja timoloolmaleaati.
Ravimi toimeained alandavad silmasisest rõhku erinevate toimemehhanismide abil; toimeainete
kombinatsiooni manustamisel alaneb silmasisene rõhk enam kui mõlema toimeaine eraldi
manustamisel.

Latanoprost on prostaglandiini F
analoog, toimib selektiivselt prostanoid FP retseptorite
2αlpa
agonistina. Latanoprost vähendab silmasisest rõhku silma vesivedeliku väljavoolu suurendamise
kaudu. Peamiseks toimemehhanismiks on uveoskleraalse väljavoolu suurendamine. Lisaks on leitud
väljavoolu mahu teatavat kasvu inimestel (trabekulaarse väljavoolu vastupanu vähenemine).
Latanoprost ei avalda märkimisväärset toimet vesivedeliku produktsioonile, veri-vesivedelik barjäärile
ega silmasisesele tsirkulatsioonile. Latanoprosti pikaajalisel lokaalsel manustamisel ekstrakapsulaarse
7

läätsekeha ekstraktsiooniga ahvidele ei leitud fluorestseiin-angiograafia käigus toimet reetina
veresoontele. Latanoprosti lühiajaline ravi ei põhjustanud inimese silmas fluorestseiini leket
tagumisest segmendist pseudofaakia korral.

Timolool on mitteselektiivne beeta-1 ja beeta-2 -adrenoblokaator (mitte selektiivne), millel ei ole
olulist sümpatomimeetilist, otseselt müokardi pärssivat ega membraane stabiliseerivat toimet.
Timolool langetab silmasisest rõhku vesivedeliku tekke vähendamise teel tsiliaarses epiteelis.
Timolooli täpset toimemehhanismi ei ole kindlaks tehtud, tõenäoline on endogeense beetaadrenergilise
stimulatsiooni tõttu suurenenud cAMP sünteesi inhibeerimine.
Timoloolil ei ole leitud märkimisväärset toimet veri-vesivedelik barjääri permeaablusele vereseerumi
valkude suhtes. Timolool ei ole pikaajalisel kasutamisel avaldanud toimet küülikute silma
regionaalsele verevarustusele.

Farmakodünaamilised toimed
Kliiniline efektiivsus

Farmakodünaamika kliiniline väljendumine
Annustamisuuringutes alandas Xalacom silmasisest rõhku märkimisväärselt enam kui monoteraapiana
1 kord ööpäevas manustatud latanoprost ja timolool.
Kahes topeltpimedas hästi kontrollitud kliinilises ravimuuringus vaadeldi silmasisese rõhu alanemist 6
kuu vältel, võrreldi Xalacomi toimet latanoprosti ning timolooli monoteraapiaga patsientidel, kellel
silma siserõhk oli 25 mmHg või enam.
2…4-nädalase timolool-ravi järgselt (keskmiselt langes silmasisene rõhk selle aja vältel 5 mmHg)
saavutati silmasisese rõhu täiendav alanemine keskmiselt vastavalt 3,1 mmHg Xalacomi manustavate
patsientide rühmas; 2,0 mmHg latanoprosti-rühmas ja 0,6 mmHg timolooli (manustatuna 2 korda
ööpäevas) rühmas.
Kliinilistele uuringutele järgnenud 6 kuud kestnud avatud jätku-uuringu vältel püsis Xalacomi
silmasisest rõhku langetav toime.

Olemasolevad andmed näitavad, et õhtune annustamine võib IOP alandamisel olla efektiivsem kui
hommikune manustamine. Kuid enne, kui soovitada patsiendil ravimit manustada kas hommikul või
õhtul, tuleb arvesse võtta tema eluviisi ja raviga nõustumist.

Tuleb meeles pidada, et fikseeritud kombinatsiooni ebapiisava efektiivsuse puhul on uuringute
tulemused näidanud, et timolooli manustamine kaks korda ööpäevas ja latanoprosti fikseerimata
kombinatsiooni manustamine üks kord ööpäevas võib ikkagi olla tõhus.

Xalacomi toime algab ühe tunni jooksul, maksimaalne toime saabub 6...8 tunni vältel pärast
manustamist. Pikemaajalise ravi korral kestab Xalacomi silmasisest rõhku langetav toime
manustamise järgselt kuni 24 tundi.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Latanoprost:
Latanoprost on isopropüülester, aktiivse ravimi inaktiivne eelvorm. Latanoprost hüdrolüüsub silma
sarvkestas esteraasi toimel bioloogiliselt aktiivseks latanoprosthappeks.
Eelravim imendub läbi sarvkesta hästi ja sarvkesta läbimise käigus hüdrolüüsub vesivedelikku
jõudnud latanoprost täies mahus. Inimestel läbi viidud uuringud näitavad, et maksimaalne
kontsentratsioon vesivedelikus, ligikaudu 15…30 nanogrammi/ml, saabub keskmiselt kahe tunni
jooksul pärast latanoprosti lokaalset manustamist. Latanoprosti lokaalsel manustamisel ahvile toimus
jaotumine peamiselt eesmises segmendis, konjunktiivis ja silmalaugudes.

Latanoprosthappe vereseerumi kliirens on 0,40 l/tunnis/kg kehakaalu kohta. Jaotusruumala on väike -0,16 l/kg ning vereseerumi poolväärtusaeg on 17 minutit. Lokaalsel manustamisel silma on
latanoprosthappe süsteemne biosaadavus 45% ja seonduvus vereseerumi valkudega 87%.

8

Silmas latanoprosthape praktiliselt ei metaboliseeru. Peamine metabolism toimub maksas. Peamistel
metaboliitidel (1,2-dinor- ja 1,2,3,4-tetranor-metaboliidid) on loomkatsetes bioloogiline aktiivsus kas
puudunud või olnud nõrk; metaboliidid erituvad peamiselt uriiniga.

Timolool:
Timolooli maksimaalne kontsentratsioon vesivedelikus saabub ligikaudu 1 tund pärast silmatilkade
paikset manustamist. Osa manustatud annusest imendub süsteemsesse vereringesse. Ühe tilga
lokaalsel manustamisel kumbagi silma üks kord ööpäevas (300 mikrogrammi/ööpäevas) saabub
vereseerumi maksimaalne kontsentratsioon (1 nanogramm/ml) 10...20 minuti jooksul. Timolooli
poolväärtusaeg vereseerumis on ligikaudu 6 tundi. Timolool metaboliseeritakse ulatuslikult maksas.
Metaboliidid ja väike kogus metaboliseerumata timolooli erituvad uriiniga.

Xalacom:
Latanoprosti ja timolooli vahel ei ole leitud farmakoloogiliste koostoimete teket, ehkki võrreldes
latanoprosti monoteraapiaga tõusis Xalacomi manustamise järgselt latanoprosthappe kontsentratsioon
vesivedelikus 1...4 tundi pärast ravimi manustamist ligikaudu kahekordseks.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Üksikute koostisosade ohutusprofiil silmale ja süsteemselt on hästi teada. Kõrvaltoimeid silmale ja
süsteemseid kõrvaltoimeid ei täheldatud küülikutel, keda raviti paikselt fikseeritud kombinatsiooniga
või samaaegselt eraldi manustatavate latanoprosti ja timolooli silmalahustega. Iga koostisosa ohutuse
farmakoloogia, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse uuringud ei ole näidanud konkreetset ohtu
inimestele. Latanoprost ei mõjutanud sarvkesta haavandi paranemist küüliku silmas, kuid timolool
pärssis protsessi küüliku ja ahvi silmas, kui seda manustati sagedamini kui üks kord ööpäevas.

Latanoprost:

Süsteemsed toimed ja toimed silma
Latanoprosti toksilisust silmale, samuti süsteemset toksilisust on uuritud mitmel loomaliigil. Üldiselt
on latanoprost hästi talutav ja ohutu, süsteemset toksilisust põhjustab annuses, mis on vähemalt 1000
korda suurem kui silma manustatav terapeutiline annus. On näidatud, et intravenoosselt ilma
anesteesiata ahvidele manustatud latanoprosti suured annused (ligikaudu 100 korda suuremad kui
terapeutiline annus kilogrammi kehamassi kohta) suurendavat hingamissagedust, mis viitab ilmselt
lühikese kestusega bronhokonstriktsioonile. Latanoprosti intravenoossel infundeerimisel ahvidele
annuses kuni 500 mikrogrammi/kg ei ole täheldatud tõsiseid kõrvaltoimeid kardiovaskulaarsüsteemile.
Loomuuringutes ei ole leitud, et latanoprostil oleks sensibiliseerivaid toimeid.

Küülikutel või ahvidel ei ole toksilisi toimeid silmale täheldatud annuses kuni 100 mikrogrammi
ööpäevas (terapeutiline annus on ligikaudu 1,5 mikrogrammi ööpäevas silma). Latanoprostil ei ole
toimeid või on ebaolulised toimed silmasisesele vereringele, kui seda kasutati terapeutilises annuses ja
uuringutes ahvidel.

Kroonilise silmatoksilisuse uuringutes on näidatud, et latanoprosti manustamine silma annuses 6
mikrogrammi ööpäevas põhjustab ka silmalau suurenenud lõhenemist. See toime on pöörduv ja esineb
annustes, mis ületavad terapeutilise annuse. Seda toimet inimestel ei ole täheldatud.

Kartsinogenees
Kartsinogeensuse uuringud hiirtel ja rottidel olid negatiivsed.

Mutagenees
Latanoprostiga läbi viidud pöördmutatsiooni testid bakteritel, geenimutatsioonid hiire lümfoomis ja
hiire mikrotuumade testid andsid negatiivseid tulemusi. In vitro inimese lümfotsüütides täheldati
kromosoomide aberratsioone. Samasuguseid toimeid täheldati prostaglandiiniga F mis on

looduslikult esinev prostaglandiin ja näitab, et tegemist on rühma toimega.

9

Täiendavad mutageensuse uuringud in vitro/in vivo plaanivälise DNA sünteesi kohta rottidel olid
negatiivsed ja näitavad, et latanoprostil ei ole mutageenset toimet.

Toime fertiilsusele
Latanoprostil ei ole loomuuringutes leitud mingeid toimeid isaste või emaste fertiilsusele.
Embrüotoksilisuse uuringus rottidel ei täheldatud latanoprostil embrüotoksilist toimet intravenoossel
manustamisel (annustes 5 mikrogrammi/kg, 50 mikrogrammi/kg ja 250 mikrogarmmi/kg ööpäevas.
Siiski põhjustas latanoprost küülikutel loote surma annustes 5 mikrogrammi/kg ööpäevas ja rohkem.
On näidatud, et latanoprost põhjustab küülikutel embrüofetaalset toksilisust, mida iseloomustab hiliste
loote resorptsioonide ja abortide suurenenud esinemine ja loote kehamassi vähenemine, kui ravimit
manustati intravenoossetes annustes, mis olid ligikaudu 100 korda suuremad kui inimesel kasutatav
annus.

Teratogeensus
Teratogeenset toimet ei ole täheldatud.

Timoloolmaleaat:

Kartsinogeensus
Kaheaastases uuringus rottidel, milles timoloolmaleaati manustati suukaudselt, esines neerupealise
feokromotsütoomi esinemissageduse statistiliselt oluline suurenemine isastel rottidel, kes said ravimit
annuses 300 mg/kg ööpäevas (ligikaudu 42 000 korda suurem süsteemne eksponeerimine, kui
saadakse inimesel silma manustatava maksimaalse soovitatava annuse järel). Samasuguseid erinevusi
ei täheldatud rottidel, kellele manustati suukaudselt annuseid, mis võrdusid ligikaudu 14 000-kordse
maksimaalse inimesel silma manustatava soovitatava annusega.

Eluaegses suukaudse manustamisega uuringus hiirtel esines healoomuliste ja pahaloomuliste
kopsukasvajate, healoomuliste emakapolüüpide ja piimanäärme adenokartsinoomide
esinemissageduse statistiliselt oluline suurenemine emastel hiirtel annusega 500 mg/kg ööpäevas
(ligikaudu 71 000 korda suurem süsteemne eksponeeritus, kui saadakse inimesel silma manustatava
maksimaalse soovitatava annusega), kuid mitte annusega 5 mg/kg või 50 mg/kg ööpäevas (vastavalt
ligikaudu 700 või 7000 korda suurem süsteemne eksponeeritus, kui saadakse inimesel silma
manustatava maksimaalse soovitatava annusega). Järgnevas uuringus emastel hiirtel, kellel
surmajärgsed uuringud piirdusid emaka ja kopsudega, täheldati jälle kopsukasvajate esinemissageduse
statistiliselt olulist suurenemist annusega 500 mg/kg ööpäevas.

Piimanäärme adenokartsinoomide suurenenud esinemist seostati seerumi prolaktiini taseme tõusuga,
mis esinesid emastel hiirtel, kellele manustati suukaudselt timoloolmaleaati annuses 500 mg/kg
ööpäevas, kuid mitte annuses 5 mg/kg või 50 mg/kg ööpäevas. Piimanäärme adenokartsinoomide
suurenenud esinemissagedust närilistel on seostatud mitmete teiste ravimite manustamisega, mis
suurendavad prolaktiini sisaldust seerumis, kuid inimestel ei ole korrelatsiooni seerumi
prolaktiinisisalduse ja piimanäärme kasvajate vahel tuvastatud.

Mutagenees
Timoloolmaleaadil ei olnud mutageenset toimet, kui seda testiti in vivo (hiirtel) mikrotuumade testis ja
tsütogeneetilises testis (annuses kuni 800 mg/kg) ning in vitro neoplastiliste rakkude
transformatsioonitestis (kuni 100 mikrogrammi/ml). Amesi testides olid timoloolmaleaadi suurimad
kasutatud annused 5000 mikrogrammi või 10 000 mikrogrammi plaadi kohta seotud revertantide
statistiliselt olulise suurenemisega, mida täheldati testertüves TA100 (seitsmes replikaadi testis), kuid
mitte ülejäänud kolmes tüves. Testis testertüvega TA100 ei täheldatud püsivat annuse-vastuse seost
ning testi ja kontrolli revertantide suhe ei jõudnud kaheni. Suhet 2 peetakse tavaliselt positiivse Amesi
testi kriteeriumiks.

Toime fertiilsusele
Reproduktsiooni ja fertiilsuse uuringud rottidel ei näidanud kõrvaltoimeid isaste või emaste
fertiilsusele annustes, mis andsid kuni 21 000 korda suurema süsteemse eksponeerituse, kui saadakse
inimesel silma manustatava maksimaalse soovitatava annusega.
10


Teratogeensus
Teratogeensuse uuringutes timoloolmaleaadiga hiirtel, rottidel ja küülikutel suukaudsete annustega
kuni 50 mg/kg ööpäevas (7000 korda suurem süsteemne eksponeeritus, kui saadakse inimesel silma
manustatava maksimaalse soovitatava annusega) ei leitud tõendeid loote malformatsioonide kohta.
Kuigi selles annuses täheldati rottide lootel luustumise aeglustumist, ei olnud kõrvaltoimeid järglase
sünnijärgsele arengule. Annused 1000 mg/kg ööpäevas (142 000 korda suurem süsteemne
eksponeeritus, kui saadakse inimesel silma manustatava maksimaalse soovitatava annusega) olid
hiirtel emasloomadele toksilised ja põhjustasid loote resorptsioonide arvu suurenemist. Loodete
suurenenud resorptsioone täheldati ka küülikutel annustega, mis andsid 14 000 korda suurema
süsteemse eksponeerituse, kui saadakse inimesel silma manustatava maksimaalse soovitatava
annusega, kuid toksilisust emasloomale ei esinenud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumkloriid
Bensalkooniumkloriid
Naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat (E339i)
Veevaba dinaatriumvesinikfosfaat (E339ii)
Vesinikkloriidhape (kuni pH 6,0)
Naatriumhüdroksiid (kuni pH 6,0)
Süstevesi

6.2. Sobimatus

In vitro uuringutes on ilmnenud sobimatus latanoprosti ja tiomersaali sadestuvate silmatilkade vahel.
Kui taolisi ravimeid kasutatakse koos Xalacomiga peab ravimite manustamise vahel olema vähemalt 5
minutiline intervall.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Pärast pudeli esmast avamist kõlblikkusaeg 4 nädalat. Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida
originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida külmkapis (2°C...8°C).
Säilitamistingimused pärast pudeli esmast avamist vt lõik 6.3.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Polüetüleenist tilgutusotsikuga pudel (5 ml) keeratava korgi ja välise turvakorgiga.
Üks 5 ml ravimipudel sisaldab silmatilku 2,5 ml.

Pakendi suurused: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Välimine kork tuleb pudelilt enne kasutamist eemaldada.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.


11

7. Müügiloa hoidja

Pfizer Enterprises SARL
Rond-Point du Kirchberg
51, Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luksemburg

8. Müügiloa number

399102

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 4.10.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 9.10.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015
12