TRILEPTAL

Toimeained: okskarbasepiin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 300mg 50TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TRILEPTAL ja milleks seda kasutatakse

Trileptal on saadaval õhukese polümeerikattega tablettidena. Üks tablett sisaldab toimeainena
150 mg, 300 mg või 600 mg okskarbasepiini.
150 mg tablett on kahvatu hallikas-roheline, ovaalne, mõlemalt poolt poolitusjoonega, ühele
poole on pressitud „T/D“ ja teisele poole „C/G“.
300 mg tablett on kollane, ovaalne, mõlemalt poolt poolitusjoonega, ühele poole on pressitud
„TE/TE“ ja teisele poole „CG/CG“.
600 mg tablett on kahvaturoosa, ovaalne, mõlemalt poolt poolitusjoonega, ühele poole on
pressitud „TF/TF“ ja teisele poole „CG/CG“.

Trileptal kuulub antikonvulsantide (krambivastaste ravimite) ehk epilepsiavastaste ravimite
rühma, mida kasutatakse epilepsia raviks.

Epilepsia on seisund, mille korral tekivad korduvad krambid (epileptilised hood). Krampide
põhjuseks on ajutised häired aju bioelektrilises aktiivsuses. Normaalselt saadavad ajurakud
mööda närve signaale lihasteni korrapärasel viisil, juhtides niimoodi keha liigutusi. Epilepsia
korral on neid signaale liiga palju ja nad on ebakorrapärased. Selle tulemuseks on
koordineerimatud lihaste liigutused, mida nimetatakse epilepsiahooks. Trileptal vähendab
ajurakkude ülierutuvust ja seeläbi nende hoogude esinemissagedust.

Eristatakse kahte tüüpi epilepsiahooge: generaliseerunud ja partsiaalsed.
Generaliseerunud hoogude korral on häirunud suur osa ajust, patsient kaotab teadvuse ja
lihaskrambid haaravad kogu keha. Generaliseerunud hood on peamiselt kahte tüüpi: toonilis-
kloonilised (grand mal) ja väikesed (petit mal).

Partsiaalhoo korral on häirunud piiratud ajuosa, nt fokaalhoog, kuid see võib levida üle kogu
aju ja põhjustada generaliseerunud toonilis-kloonilist hoogu. Eristatakse kahte tüüpi
partsiaalseid hooge: lihtne ja kompleksne. Lihtsa partsiaalse hoo korral on patsient teadvusel,
kompleksse hooga kaasneb teadvushäire.

Trileptal on näidustatud partsiaalse ja generaliseerunud toonilis-kloonilise epilepsia raviks.

Tavaliselt püüab arst leida teile ühe sobiva ravimi, kuid raskema epilepsia korral on hoogude
vältimiseks vajalik kahe või enama ravimi võtmine. Trileptal'i võib võtta ainsa ravimina
(monoteraapia) või koos teiste epilepsiavastaste ravimitega.

2. Mida on vaja teada enne TRILEPTAL võtmist

Järgige hoolikalt kõiki arsti ettekirjutusi. Seda ka juhul, kui need erinevad siin esitatud
üldisest informatsioonist.

Jälgimine Trileptal-ravi ajal
Enne Trileptal’i ravi alustamist ja ravi ajal võib teie arst raviannuse määramiseks või
korrigeerimiseks teilt vereanalüüse võtta. Teie arst ütleb teile, kui teil on vaja vereanalüüs
anda.

Ärge kasutage Trileptal’i:
• kui te olete okskarbasepiini või sarnaste ravimite (tritsüklilised antidepressandid) või selle
ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Kui midagi järgnevast kehtib teie kohta, teatage sellest oma arstile enne Trileptal’i võtmist.
Kui te arvate, et te olete allergiline, pidage eelnevalt nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
• kui teil on kunagi esinenud ülitundlikkus (lööve või mõni muu allergia sümptom)
karbamasepiini või mõne teise ravimi suhtes. Kui te olete allergiline karbamasepiini suhtes,
on tõenäosus, et te olete allergiline ka okskarbasepiini suhtes 1:4 (25%).
• kui te põete neeruhaigust.
• kui te põete rasket maksahaigust.
• kui te võtate diureetikume (ravimid, mida kasutatakse soola ja vedeliku uriiniga
eritumise intensiivistamiseks).
• kui te põete hingelduse ja/või vedeliku peetusest tingitud käte ja jalgade tursetega
kaasnevat südamehaigust.
• kui teil on naatriumi sisaldus veres madal.
• kui te kasutate teisi ravimeid.
• kui te kasutate hormonaalseid rasestumisvastaseid ravimeid (nagu rasestumisvastased
pillid), võib Trileptal nende toimet vähendada. Seetõttu peaks Trileptal-ravi ajal kasutama
teist või täiendavat mittehormonaalset rasestumisvastast vahendit soovimatu raseduse
vältimiseks. Teavitage kohe oma arsti ebaregulaarsest veritsusest või määrimisest.
Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge oma arsti poole.

Enne Trileptal’i võtmist pidage nõu oma arstiga.

Kui teil tekib peale Trileptal’i võtmist mõni järgnevatest sümptomitest, võtke kohe
ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse:
• kui teil tekib allergiline reaktsioon, nt huulte, silmalaugude, näo, kurgu või suu turse
või äkilised hingamishäired, palavik koos näärmete tursega (lümfisõlmede turse), tugev lööve
või villid nahal.
• Kui teil sagenevad krambihood. See on eriti oluline lastel, kuid võib esineda ka
täiskasvanutel.
• kui te täheldate sümptomeid, mis võivad viidata kollatõvele, nt naha ja silmade kollane
värvus.
• kui te täheldate sümptomeid, mis võivad viidata vereloomehäiretele. Nendeks
sümptomiteks võivad olla väsimus, hingeldus füüsilise koormuse korral, kahvatus, peavalu,
külmavärinad, uimasus, sagedased infektsioonid, millega kaasneb ka palavik, kurguvalu,
haavandid suu limaskestal, tavaliselt sagedasemad veritsus või verevalumid, ninaverejooks,
seletamatud punakad või lillakad laigud või kublad nahal.
• Vähestel inimestel, keda on ravitud antiepileptikumidega nagu Trileptal, on esinenud
enesevigastamise või enesetapumõtteid. Võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui teil tekivad
sellised mõtted.

• kui teie südamelöögid on kiired või ebaharilikult aeglased.

Enne Trileptal’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Okskarbasepiini, karbamasepiini või keemiliselt sarnaste ühendite kasutamisel on teatatud
eluohtlikest nahareaktsioonidest (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne
nekrolüüs), mille puhul võivad ilmneda haavandid suus, kurgus, ninas, suguelunditel ja
konjunktiivil (silmad on punased ja paistes). Sageli eelnevad gripile või külmetusele sarnased
nähud nagu palavik, peavalu, üldine valulikkus. Lööbe arenedes võib nahk kattuda
ulatuslikult villidega või hakata kooruma. Kõrgeim risk nahareaktsioonide avaldumiseks on
esimeste ravikuude jooksul.

Sellised reaktsioonid on tavalisemad mõnedest Aasia riikidest pärit patsientidel. Hiina ja Tai
päritolu patsientidel saab ohtu hinnata vereproovi abil. Vereproovi vajalikkuse kohta enne
okskarbasepiini kasutamist saate infot oma arstilt.

Kui teil tekib lööve või mõni kirjeldatud nahanähtudest, siis lõpetage okskarbasepiiini
kasutamine ja teavitage koheselt oma arsti.

Ärge lõpetage Trileptal-ravi arstiga konsulteerimata. Äkilise hoogude halvenemise
vältimiseks ärge lõpetage ravi järsku.

Lapsed ja noorukid
Trileptal’i võib kasutada lastel.
Lastel võib arst soovitada jälgida kilpnäärme funktsiooni enne ravi ja ravi ajal.

Eakad
Trileptal’i võib kasutada üle 65-aastastel inimestel.

Muud ravimid ja Trileptal
Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid. Kindlasti öelge, kui võtate:
• hormonaalseid rasestumisvastaseid ravimeid;
• teisi epilepsiavastaseid ravimeid (nagu karbamasepiin, fenobarbitaal või fenütoiin);
• felodipiini (kõrge vererõhu ravim);
• vere naatriumisisaldust vähendavaid ravimeid, nt diureetikumid (ravimid, mida
kasutatakse soola ja vedeliku uriiniga eritumise parandamiseks).
• liitiumi (kasutatakse meeleolu kõikumiste ja teatud tüüpi depressiooni raviks).
• immuunsüsteemi mõjutavaid ravimeid (nagu tsüklosporiin).

Trileptal koos toidu, joogi ja alkoholiga
Trileptal’i võib võtta koos toiduga või ilma. Alkohol võib tugevdada Trileptal’i rahustavat
toimet. Vältige igati alkoholi tarvitamist ja vajadusel konsulteerige oma arstiga.

Rasedus ja imetamine
Teavitage oma arsti, kui olete rase või kavatsete rasestuda.
Raseduse ajal on oluline epileptiliste hoogude vältimine. Raseduse ajal kasutatavad
epilepsiavastased ravimid võivad olla lapsele ohtlikud. Arst informeerib teid sellega seotud
kasust ja võimalikust riskist ning aitab otsustada Trileptal’i kasutamise üle. Ärge katkestage
Trileptal-ravi raseduse ajal ilma arstiga nõu pidamata.
Trileptal'i toimeaine eritub rinnapiima. See võib imikul põhjustada soovimatuid toimeid.
Seetõttu ei tohi te rinnaga toitmise ajal Trileptal'i võtta.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Te peate arstiga nõu pidama, kas võite juhtida autot või töötada masinatega, kuna Trileptal
võib põhjustada unisust ja pearinglust või hägust nägemist, topeltnägemist, lihaste töö
koordinatsiooni häireid või teadvuse langust, eriti ravi alustamise ning raviannuse tõstmise
ajal.

3. Kuidas TRILEPTAL võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus
Täiskasvanud
Teiste ettekirjutuste puudumisel tuleb Trileptal'i võtta kaks korda ööpäevas, iga päev samal
ajal. See aitab kõige paremini saavutada kontrolli epilepsiahoogude üle.

Tavaliselt on täiskasvanu, sh eaka algannus 600 mg ööpäevas, s.o üks 300 mg-ne tablett kaks
korda ööpäevas. Vajadusel võib seda annust suurendada. Säilitusannus on tavaliselt
600…2400 mg ööpäevas. Teiste epilepsiavastaste ravimite samaaegsel kasutamisel on
Trileptal’i annus sama.

Neerupuudulikkusega patsiendil on algannus poole väiksem.

Lapsed ja noorukid
Lapse annus sõltub tema kehakaalust. Algannus on 8…10 mg/kg ööpäevas jagatuna kaheks
üksikannuseks. Näiteks 30 kg kaaluva lapse algannus on 150 mg kaks korda ööpäevas.
Vajadusel võib seda annust järk-järgult suurendada. Tavaline säilitusannus on 30 mg/kg
ööpäevas. Maksimaalne annus on 46 mg/kg ööpäevas.

Kuidas Trileptal’i võtta
Neelake tablett alla koos vähese hulga veega. Vajadusel võib tabletti allaneelamise
kergendamiseks poolitada. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada
ravimi allaneelamist.

Millal ja kui kaua Trileptal’i võtta
Arst ütleb teile, kui kaua Trileptal-ravi kestab. Ravi kestvus sõltub epilepsiahoo tüübist.
Mõnikord võib olla vajalik aastatepikkune ravi. Ärge muutke annust ega lõpetage ravi arstiga
konsulteerimata.

Kui te võtsite Trileptal’i rohkem kui ette nähtud
Kui võtsite määratust rohkem tablette, võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge
lähimasse haiglasse.

Kui te unustate Trileptal’i võtta
Kui te unustasite Trileptal’i annuse võtmata, võtke see kohe, kui teile meenub. Kui on
peaaegu järgmise annuse võtmise aeg, ärge võtke unustatud annust, võtke vaid järgmine
annus. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.
Kui te pole kindel, või olete unustanud võtta mitu järjestikust annust, võtke ühendust oma
arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised:
Võtke otsekohe arstiga ühendust või pöörduge lähimasse haiglasse, kui teil tekib mõni
järgnevatest kõrvaltoimetest:
• Huulte, silmalaugude, näo, kurgu või suu turse, millega kaasneb hingamis-, kõnelemis- või neelamisraskus (anafülaktilise reaktsiooni ja angioödeemi sümptomid) või teised
ülitundlikkusreaktsiooni sümptomid, nt lööve, palavik, lihas- ja liigesvalu.
• Palju ville nahal ja/või huulte, silmade, suu, nina või suguelundite limaskestadel (tõsise
allergilise reaktsiooni sümptomid).
• Väsimus, hingeldus füüsilise koormuse korral, kahvatus, peavalu, külmavärinad, uimasus,
sagedased infektsioonid millega kaasneb palavik, kurguvalu, suuhaavandid, tavaliselt
sagedasemad veritsus või verevalumid, ninaverejooks, seletamatud sinised, punased või
lillad laigud nahal (trombotsüütide või leukotsüütide hulga languse sümptomid).
• Punaselaiguline lööve peamiselt näol, millega võib kaasneda kurnatus, palavik, iiveldus,
isutus (süsteemse erütematoosse luupuse sümptomid).
• Letargia, segasusseisund, lihastõmblused või krampide märkimisväärne halvenemine
(sümptomid, mis võivad olla seotud madala naatriumisisaldusega veres).
• Gripitaolised sümptomid koos naha kollase värvusega (maksapõletiku sümptomid).
• Tugev valu ülakõhus, oksendamine, isutus (kõhunäärmepõletiku tunnused).
• Kaalu tõus, väsimus, juuste väljalangemine, lihasnõrkus, külmatunne (kilpnäärme
alatalituse tunnused).
Eelpool loetletud kõrvaltoimed on tekkinud väga harva, kuid need on tõsised ja võivad vajada
kiiret ravi. Arst otsustab, kas Trileptal-ravi on vaja katkestada ja millist ravi jätkata.

Kui teil tekib mõni alljärgnevatest kõrvaltoimetest, võtke arstiga ühendust niipea kui
võimalik.
Sage (1 kuni 10 patsiendil 100-st):
värisemine, koordinatsioonihäired, silmade tahtmatud liigutused, ärevus, närvilisus,
depressioon, meeleolu kõikumine.
Väga harv (vähem kui 1 patsiendil 10 000-st):
ebaregulaarne, väga kiire või aeglane südemelöögi sagedus.
Teadmata:
kõnehäired

Teavitage oma arsti, kui teil esinevad järgmised häirivad kõrvaltoimed.
Väga sage (10 või enamal patsiendil 100-st):
väsimus, peavalu, pearinglus, uimasus, iiveldus, oksendamine, topeltnägemine.
Sage:
nõrkus, mäluhäired, kontsentreerumise häired, ükskõiksus, agiteeritus, segasusseisund,
hägune nägemine, kõhukinnisus, kõhulahtisus, kõhuvalu, vistrikuline lööve, juuste
väljalangemine, tasakaaluhäired.
Väga harv:
nõgestõbi. Trileptal’i võtmise ajal võib maksaensüümide tase tõusta
Teadmata:
kõrge vererõhk.
Teatatud on luukoe häiretest, sealhulgas osteopeenia ja osteoporoos (luuhõrenemine) ning
luumurdudest. Teatage oma arstile või apteekrile, kui te olete pikaajalisel antiepileptilisel
ravil, teil on olnud osteoporoos või te võtate steroide.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas TRILEPTAL säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Säilitada temperatuuril kuni 30°C.
Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et pakend on kahjustatud või avamise tunnustega.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Trileptal sisaldab
Toimeaine on okskarbasepiin. Õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg, 300 mg või
600 mg okskarbasepiini.
Teised koostisosad on:
Tableti sisu:
kolloidne veevaba ränidioksiid, mikrokristalliline tselluloos, hüpromelloos, krospovidoon,
magneesiumstearaat.
Tableti kate:
• 150 mg tablett: hüpromelloos, makrogool 4000, kollane raudoksiid (E172), punane
raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172), talk, titaandioksiid (E171)
• 300 mg tablett: hüpromelloos, makrogool 8000, kollane raudoksiid (E172), talk,
titaandioksiid (E171)
• 600 mg tablett: hüpromelloos, makrogool 4000, punane raudoksiid (E172), must
raudoksiid (E172), talk, titaandioksiid (E171).

Kuidas Trileptal välja näeb ja pakendi sisu

10 tabletti PVC/PE/PVDC ja alumiiniumfooliumist blistris. Pakend sisaldab 50 või
100 tabletti.

150 mg: kahvatu hallikas-roheline, ovaalne tablett, mõlemalt poolt poolitusjoonega. Ühele
poole on pressitud „T/D“ ja teisele poole „C/G“.
300 mg: kollane, ovaalne tablett, mõlemalt poolt poolitusjoonega. Ühele poole on pressitud
„TE/TE“ ja teisele poole „CG/CG“.
600 mg: kahvaturoosa, ovaalne tablett, mõlemalt poolt poolitusjoonega. Ühele poole on
pressitud „TF/TF“ ja teisele poole „CG/CG“.


Müügiloa hoidja
Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Soome

Tootja
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
90429 Nürnberg
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole:
Novartis Pharma Services Inc. Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Telefon: 663 0810

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

TRILEPTAL, 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid
TRILEPTAL, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid
TRILEPTAL, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg, 300 mg või 600 mg okskarbasepiini.
INN. Oxcarbazepinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.

150 mg: kahvatu hallikas-roheline, ovaalne, kergelt kaksikkumer tablett, mõlemalt poolt
poolitusjoonega. Ühele poole on pressitud "T/D" ja teisele poole "C/G".
300 mg: kollane, ovaalne, kergelt kaksikkumer tablett, mõlemalt poolt poolitusjoonega. Ühele poole
on pressitud "TE/TE" ja teisele poole "CG/CG".
600 mg: kahvaturoosa, ovaalne, kergelt kaksikkumer tablett, mõlemalt poolt poolitusjoonega. Ühele
poole on pressitud "TF/TF" ja teisele poole "CG/CG".
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Epilepsia.
Märkus. Trileptal on näidustatud esimese rea epilepsiavastase ravimina monoteraapiana või
kombinatsioonis teiste epilepsiavastaste ravimitega. Trileptal on näidustatud juhul, kui ravi teiste
epilepsiavastaste ravimitega ei ole tulemuslik.
Trileptal'i kasutatakse partsiaalsete epilepsiahoogude (lihtsad või komplekssed ja partsiaalsed
sekundaarse generalisatsiooniga krambid) ja generaliseerunud toonilis-klooniliste epilepsiahoogude
korral.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Trileptal'i võib kasutada monoteraapiana või kombinatsioonis teiste epilepsiavastaste ravimitega.
Mõlemal juhul tuleb ravi alustada kliiniliselt toimiva ööpäevase annusega jagatuna kaheks
võtmiskorraks (vt lõik 5.1). Vajadusel võib annust järk-järgult suurendada. Kui Trileptal'iga
asendatakse mõnda teist epilepsiavastast ravimit, tuleb Trileptal-ravi alustamisel asendatava ravimi
annust vähendada järk-järgult. Kombinatsioonis teis(t)e epilepsiavastas(t)e ravimi(te)ga suureneb
üldine epilepsiavastase ravimi kogus, mistõttu võib osutuda vajalikuks vähendada teis(t)e ravimi(te)
annust ja/või suurendada Trileptal’i annust aeglasemalt (vt lõik 4.5).

Trileptal’i võib võtta koos söögiga või ilma.

Tablettidel on poolitusjoon ning neid võib neelamise kergendamiseks poolitada.

Ravimi terapeutiline jälgimine
Okskarbasepiini terapeutiline toime avaldub peamiselt tema aktiivse metaboliidi
10-monohüdroksüderivaat (MHD) kaudu (vt lõik 5).
Okskarbasepiini või MHD plasmakontsentratsiooni jälgimine ei ole tavaliselt põhjendatud. Sellele
vaatamata võib Trileptal-ravi ajal kaaluda MHD plasmakontsentratsiooni jälgimist, et välistada
sobimatust või ka situatsioonides, kus on oodata muutusi MHD kliirensis, sealhulgas:
• neerufunktsiooni muutus (vt lõik „Neerupuudulikkus“)
• rasedus (vt lõigud 4.6 ja 5)
• samaaegne kasutamine maksaensüüme indutseerivate ravimitega (vt lõik 4.5)
Kui tekib mõni neist olukordadest, siis Trileptal’i annust tuleb kohandada nii (põhineb
plasmakontsentratsiooni mõõtmisel 2-4 tunni jooksul peale annustamist), et maksimaalne MHD
plasmakontsentratsioon ei ületaks 35 mg/l.

Täiskasvanud.
Monoteraapia
Soovitatav algannus
Soovitatav algannus on 600 mg (8…10 mg/kg) ööpäevas jagatuna kaheks üksikannuseks.

Säilitusannus
Terapeutiline toime saabub 600...2400 mg manustamisel ööpäevas. Vajadusel võib ööpäevast annust
suurendada maksimaalselt 600 mg kaupa nädalase intervalliga kuni soovitud toime saabumiseni.
Monoteraapia kontrollitud uuringud antiepileptilist ravi mittesaavatel patsientidel näitasid, et
efektiivseks annuseks on 1200 mg ööpäevas; üleminekul teistelt epilepsiavastastelt ravimitelt
Trileptal-monoteraapiale ravile raskesti alluvate patsientide puhul oli efektiivseks annuseks 2400 mg.

Maksimaalne soovitatav annus
Haigla tingimustes on ööpäevast annust suurendatud 2400 mg-ni 48 tunni jooksul.

Kombineeritud ravi
Soovitatav algannus
Soovitatav algannus on 600 mg (8…10 mg/kg) ööpäevas jagatuna kaheks üksikannuseks.

Säilitusannus
Terapeutiline toime saabub 600...2400 mg manustamisel ööpäevas. Vajadusel võib ööpäevast annust
suurendada maksimaalselt 600 mg kaupa nädalase intervalliga kuni soovitud toime saabumiseni.

Maksimaalne soovitatav annus
Kontrollitud kliinilistes uuringutes olid kombineeritud ravi puhul efektiivsed annused vahemikus
600…2400 mg ööpäevas, kuigi enamik patsiente ei talunud 2400 mg ööpäevas ilma teise
antiepileptilise ravimi annuse vähendamiseta peamiselt kesknärvisüsteemiga seotud kõrvaltoimete
tõttu.
Järjepidevad uuringud 2400 mg ületavate ööpäevaste annustega puuduvad.

Patsientide erirühmad
Eakad
Eakatel häiritud neerufunktsiooniga patsientidel on vajalik annuse kohandamine (vt
Neerupuudulikkusega patsiendid). Hüponatreemia riskiga patsiendid: vt lõik 4.4.

Lapsed
Soovitatav algannus
Monoteraapiana või kombinatsioonis teiste epilepsiavastaste ravimitega on algannuseks 8…10 mg/kg
ööpäevas jagatuna kaheks üksikannuseks.

Säilitusannus
Kombinatsioonravis on säilitusannuse eesmärgiks 30...46 mg/kg ööpäevas ning see tuleb saavutada
kahe nädala jooksul.
Kombinatsioonravi uuringutes on terapeutiline toime saavutatud keskmise säilitusannusega ligikaudu
30 mg/kg ööpäevas.

Maksimaalne soovitatav annus
Vajadusel võib ööpäevast algannust suurendada maksimaalselt 10 mg/kg/ööpäevas kaupa nädalase
intervalliga maksimaalselt kuni 46 mg/kg/ööpäevas kuni soovitud toime saabumiseni (vt lõik 5.2).
Trileptal on soovitatav lastele alates 6. eluaastast. Ohutust ja efektiivsust on hinnatud kontrollitud
kliinilistes uuringutes, mis hõlmas ligikaudu 230 last vanuses 1 elukuust kuni 6 aastani. Trileptal ei
ole soovitatav lastele vanuses alla 6 eluaasta, sest selle ohutus ja efektiivsus ei ole piisavalt tõestatud.
Kõik annustamissoovitused (täiskasvanud, eakad ja lapsed) põhinevad annustele, mis on uuritud
kõigile vanusegruppidele kliinilistes uuringutes. Vajadusel võib siiski kasutada madalamaid annuseid.

Eakad (üle 65 aasta)
Eakatele puuduvad spetsiifilised annustamissoovitused, sest terapeutiline annus tuleb kohandada
individuaalselt. Neerupuudulikkusega eakatel (kreatiniini kliirens <30 ml/min) on annuse
kohandamine soovitatav (vt ka „Neerupuudulikkus“).
Hüponatreemia riskiga patsientidel on vajalik naatriumitaseme hoolikas jälgimine (vt lõik 4.4).

Ülaltoodud annustamissoovitused põhinevad kõiki vanusegruppe käsitlevates kliinilistes uuringutes
kasutatud annustel. Siiski võib mõnikord tekkida vajadus kasutada ravi alguses väiksemaid annuseid.

Maksapuudulikkus
Kerge ja mõõduka maksapuudulikkuse korral ei ole annuse muutmine vajalik. Trileptal'i kasutamist
raske maksapuudulikkusega patsientidel ei ole uuritud, seega on raske maksapuudulikkusega
patsientide puhul vajalik ettevaatus (vt lõik 5.2).

Neerupuudulikkus
Neerufunktsiooni häiretega patsientidel (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) tuleks Trileptal-ravi
alustada soovitatust poole väiksema annusega (300 mg ööpäevas) ja annust aeglaselt suurendada
soovitud toime saabumiseni (vt lõik 5.2).
Annuse järk-järgulisel suurendamisel tuleb neerupuudulikkusega patsiente hoolikamalt jälgida.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ülitundlikkus
Turuletulekujärgselt on teatatud I tüüpi (varajast tüüpi) ülitundlikkusreaktsioonidest, kaasa arvatud
lööve, sügelus, urtikaaria, angioödeem ja anafülaksia. Trileptal’i esmakordselt või korduvalt saanud
patsientidel on teatatud anafülaksiast ja angioödeemist, mis haaras kõripiirkonna, huuled ning
silmalaud. Kui patsiendil tekivad Trileptal-ravi ajal sellised reaktsioonid, siis tuleb ravi katkestada
ning alustada alternatiivset ravi.

Patsiente, kellel esineb ülitundlikkus karbamasepiini suhtes, tuleb informeerida sellest, et umbes
25…30%-l neist võib esineda ülitundlikkus okskarbasepiini suhtes. Ülitundlikkusreaktsioonid võivad
tekkida ka nendel patsientidel, kes ei ole karbamasepiini suhtes ülitundlikud.
Ülitundlikkusreaktsioonid võivad haarata naha, maksa, vere ja lümfisüsteemi või muud organid
individuaalselt või süsteemse reaktsioonina. Ülitundlikkuse sümptomite tekkimisel tuleb Trileptal-ravi
kohe lõpetada. Ravi katkestamisel ülitundlikkusreaktsiooni tõttu ei tohi ravi uuesti alustada (vt
lõik 4.8).

Nahareaktsioonid
Väga harva on seoses Trileptal’i kasutamisega teatatud tõsistest nahareaktsioonidest, kaasa arvatud
Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs (Lyelli sündroom) ja multiformne
erüteem. Tõsise nahareaktsiooniga patsiendid võivad vajada haiglaravi, kuna need seisundid võivad
olla eluohtlikud ja väga harva lõppeda isegi surmaga. Neid juhtumeid esines nii lastel kui ka
täiskasvanutel. Sümptomite ilmnemise alguseni kulus keskmiselt 19 päeva. Üksikjuhtudel on teatatud
tõsise nahareaktsiooni taastekkimisest, kui Trileptal’i hakati uuesti kasutama. Kui patsiendil tekib
Trileptal’i kasutamisel tõsine nahareaktsioon, tuleks kaaluda Trileptal-ravi lõpetamist ja teise
antiepileptilise ravimi väljakirjutamist.

Üha rohkem on tõendeid erinevate HLA alleelide rolli kohta immunreaktsioonide tekkes vastava
eelsoodumusega patsientidel.

HLA-B*1502 alleel hanide (Hiina Hani dünastia järeltulijad) ja Tai päritolu populatsioonis
Karbamasepiinravi saavate hanidel (Hiina Hani dünastia järeltulijad) ja Tai päritolu patsientidel on
täheldatud neil esineva HLA-B*1502 alleeli ja ägedate nahareaktsioonide, nagu Stevensi-Johnsoni
südroom (SJS) ja TEN, tekke riski vahel tugevat seost. Okskarbasepiini keemiline struktuur on
sarnane karbamasepiiniga ja on võimalik, et okskarbasepiinravi saavate HLA-B*1502 kandlusega
patsientidel on samuti oht SJS tekkeks. Hanide (Hiina Hani dünastia järeltulijad) ja Tai päritolu
populatsioonis on HLA-B*1502 alleeli kandlus ligikaudu 10%. Enne karbamasepiiniga või keemiliselt
sarnaste ühenditega ravi alustamist peavad alleeli esinemise riskigruppi kuuluvad patsiendid olema
skriinitud. HLA-B*1502 kandlusega patsientidel võib oksarbamasepiiniga ravi alustada kui eeldatav
kasu on suurem kui riskist tulenev võimalik kahju.

HLA-B*1502 alleeli esindatuse tõttu teiste Aasia rahvuste seas (nt üle 15% filipiinlaste ja
malaisialaste seas) tuleks riskipopulatsiooni hulgas mõelda geneetilisele testimisele HLA-B*1502
alleeli suhtes.

HLA-B*1502 esindatus testitud Euroopa, Aafrika ja Ladina-Ameerika rahvastikus ja jaapanlaste ja
korealaste hulgas (<1%) on tähtsusetu.

Siin nimetatud alleeli sagedused näitavad määratletud elanikkonnas alleeli kandvate kromosoomide
osakaalu, st patsientide osakaalu, kes kannavad alleelikoopiat vähemalt ühel kromosoomil kahest (s.o.
"kandesagedus"), mis on ligikaudu kaks korda suurem alleeli esinemissagedusest. Seetõttu patsientide
osakaal, kes võivad olla riskigrupis, on alleeli esinemissagedusest ligi kaks korda suurem.

HLA-A*3101 alleel Euroopa ja Jaapani populatsioonis
Osad tõendid viitavad, et HLA-A*3101 alleel on seotud suurenenud riskiga karbamasepiinist tingitud
nahakõrvaltoimete, näiteks SJS, TEN, DRESS-sündroomi (ravimlööve koos eosinofiiliaga), ägeda
generaliseerunud eksantematoosse pustuloosi (AGEP) ja makulopapuloosse lööbe (vt lõik 4.8)
tekkeks eurooplaste ja jaapanlaste seas.
HLA-A*3101 alleeli esinemissagedus varieerub etniliste gruppide vahel ulatuslikult. Euroopa
populatsioonides on selle alleeli esinemissagedus 2...5% ja jaapanlaste hulgas ligikaudu 10%.
HLA-A*3101 alleeli esinemine võib suurendada karbamasepiinist tingitud vähemtõsiste
naharaekatsioonide esinemissagedust 5%-lt üldrahvastiku hulgas kuni 26%-le eurooplaste hulgas,
kusjuures alleeli puudumine vähendab esinemissagedust 5%-lt 3,8%-le.

Selle alleeli sageduseks on hinnanguliselt vähem kui 5% enamusest Austraalia, Aasia, Aafrika ja
Põhja-Ameerika elanikkonnast, mõningate eranditega vahemikus 5...12%. Sagedus üle 15% on
hinnanguliselt mõnede Lõuna-Ameerika (Argentiina ja Brasiilia), Põhja-Ameerika (USA Navajo ja
Sioux ja Mehhiko Sonora Seri) ja Lõuna-India (Tamili Nadu) etnilistes rühmades ning vahemikus
10...15% teiste sama regiooni etniliste rahvuste populatsioonides.

Siin nimetatud alleeli sagedused näitavad määratletud elanikkonnas alleeli kandvate kromosoomide
osakaalu, st patsientide osakaal, kes kannavad alleelikoopiat vähemalt ühel kromosoomil kahest (s.o.
"kandesagedus"), on ligikaudu kaks korda suurem alleeli esinemissagedusest. Seetõttu patsientide
osakaal, kes võivad olla riskigrupis, on alleeli esinemissagedusest ligi kaks korda suurem.

Ebapiisavate andmete tõttu ei ole skriinimine HLA-A*3101 suhtes enne karbamasepiiniga või
keemiliselt sarnaste ühenditega ravi alustamist nõutav.
Kui Euroopa või Jaapani päritolu patsientidel on teada HLA-A*3101 alleeli kandlus, võib
karbamasepiiniga või keemiliselt sarnaste ühenditega ravi alustada kui eeldatav kasu on suurem kui
riskist tulenev võimalik kahju.

Geneetilise skriinimise piirangud
Geneetilise skriinimise tulemused ei tohi kunagi asendada asjakohast kliinilist valvsust ja patsiendi
ravi. Paljudel aasia patsientidel, kes on HLA-B*1502-positiivsed ja kes on saanud Trileptal-ravi, ei
teki SJS/TEN ning mis tahes muudel erinevat etnilist päritolu HLA-B*1502-negatiivsetel patsientidel
võib tekkida SJS/TEN. Samuti paljudel HLA-A*3101-positiivsetel patsientidel, kes on saanud
Trileptal-ravi, ei teki SJS, TEN, DRESS, AGEP või makulopapuloosne lööve ning mis tahes muudel
erinevat etnilist päritolu HLA-A*3101-negatiivsetel patsientidel võivad need rasked naha
kõrvaltoimed ikkagi tekkida. Teiste võimalike tegurite rolli antiepileptiliste ravimite annuse,
vastavuse, kaasuvate ravimite, haiguste ja dermatoloogilise monitoorimise kohta nende raskete naha
kõrvaltoimete tekkes ja suremuses ei ole uuritud.

Teave tervishoiutöötajatele
Kui testitakse HLA-B*1502 alleeli olemasolu, siis on soovitatav kõrge resolutsiooniga "HLA-B*1502
genotüpiseerimine". Test on positiivne, kui leitakse kas üks või kaks HLA-B*1502 alleeli ja
negatiivne, kui HLA-B*1502 alleeli ei leita. Samuti, kui testitakse HLA-A*3101 alleeli olemasolu,
siis on soovitatav kõrge resolutsiooniga "HLA-A*3101 genotüpiseerimine". Test on positiivne, kui
leitakse kas üks või kaks HLA-A*3101 alleeli ja negatiivne, kui HLA-A*3101 alleeli ei leita.

Krambihoogude süvenemine
Trileptal’iga on teatatud krambihoogude süvenemisest. Peamiselt on süvenemise risk lastel, kuid seda
võib esineda ka täiskasvanutel. Krambihoogude süvenemise korral tuleb Trileptal ravi katkestada.

Hüponatreemia
Kuni 2,7%-l Trileptal-ravi saavatest patsientidest on esinenud tavaliselt asümptomaatiline, ravi
muutmist mitte vajav naatriumi sisalduse langus seerumis alla 125 mmol/l. Kliinilistes uuringutes on
seerumi naatriumisisaldus normaliseerunud ravimi annuse vähendamisel, ravi lõpetamisel või
konservatiivse ravi rakendamisel, nt tarvitatava vedeliku vähendamisel. Enne Trileptal-ravi alustamist
tuleb seerumi naatriumisisaldus määrata madala seerumi naatriumisisaldusega neerupuudulikkusega
patsientidel (nt ADH sekretsiooni kõrvalekaldest tingitud sündroomid) ja seerumi naatriumisisaldust
vähendavaid ravimeid (nt diureetikumid, desmopressiin) ning ka NSAID-e (nt. indometatsiin)
tarvitavatel patsientidel. Seejärel tuleb seerumi naatriumisisaldus määrata umbes 2 nädala pärast ja
edasi kord kuus kolme esimese ravikuu jooksul või vastavalt vajadusele. Seerumi naatriumisisalduse
jälgimine on eriti vajalik vanemaealistel patsientidel. Samad ettevaatusabinõud on vajalikud, kui
Trileptal-ravi ajal hakkab patsient võtma seerumi naatriumisisaldust vähendavaid ravimeid. Seerumi
naatriumisisaldust tuleb kontrollida kõigi hüponatreemiale viitavate sümptomite ilmnemisel (vt
lõik 4.8). Teistel patsientidel tuleks naatriumisisaldust kontrollida rutiinsete analüüside käigus.
Kõigil südamepuudulikkusega patsientidel tuleb vedelikupeetuse avastamiseks regulaarselt jälgida
kehakaalu. Tursete tekkimisel või südamepuudulikkuse süvenemisel tuleb kontrollida seerumi
naatriumisisaldust. Hüponatreemia ilmnemisel tuleb piirata vedeliku tarbimist. Kuna okskarbasepiin
võib väga harva mõjutada südame erutusjuhtesüsteemi, tuleb hoolikalt jälgida patsiente, kellel on
anamneesis südame erutusjuhtehäired (atrioventrikulaarne blokaad, arütmia).

Hüpotüreoidism
Hüpotüreoidism on okskarbasepiini kõrvaltoime („teadmata“ sagedusega, vt lõik 4.8). Arvestades
kilpnäärme hormoonide olulisust lapse sünnijärgses arengus, on soovitatav lastel kilpnäärme
funktsiooni Tripletal-ravi ajal jälgida.

Enesetapumõtted ja suitsidaalne käitumine
Enesetapumõtted ja suitsidaalne käitumine: Antiepileptilisi ravimeid erinevate näidustuste puhul
kasutanud patsientidel on teatatud enesetapumõtetest ja suitsidaalsest käitumisest. Randomiseeritud
platseebokontrolliga uuringute meta-analüüs näitas, et antiepileptikume kasutavate patsientide hulgas
on suitsiidimõtete tekkimise ja suitsidaalse käitumise risk vähesel määral suurenenud. Suitsiidimõtete
ja suitsidaalse käitumise tekkemehhanism okskarbasepiini saavatel patsientidel ei ole teada, kuid
olemasolevate andmete põhjal ei saa seda riski ka välistada.

Seetõttu tuleb patsiente jälgida enesetapumõtete ja suitsidaalse käitumise nähtude osas ning vajadusel
rakendada sobivat ravi. Patsiente (ja nende hooldajaid) tuleb teavitada, et enesetapumõtete või
suitsidaalse käitumise tekke korral peavad nad pöörduma arsti poole.

Muud hoiatused
Maksafunktsioon
Väga harva on Trileptal-raviga teatatud hepatiidi tekkimisest, mis enamikel juhtudel on taandunud.
Hepatiidi kahtlusel on soovitatav hinnata maksafunktsiooni ja kaaluda Trileptal-ravi lõpetamist. Raske
maksapuudulikkusega patsiente tuleb ravida ettevaatusega (vt lõigud 4.2 ja 5.2).

Neerufunktsioon
Neerupuudulikkusega (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) patsiente tuleb Trileptal’iga ravida
ettevaatusega, eriti ravi algannuse määramisel ning annuse ülestiitrimisel (vt lõigud 4.2 ja 5.2).

Hematoloogilised reaktsioonid
Väga harva on turuletulekujärgselt teatatud agranulotsütoosi, aplastilise aneemia ja pantsütopeenia
juhtudest (vt lõik 4.8). Nende juhtude väikese arvu ning mitmete täiendavate tegurite (nt kaasnevad
haigused, samaaegselt kasutatavad ravimid) tõttu ei ole otsest põhjuslikku seost kindlaks tehtud.
Trileptal-ravi tuleb katkestada kui ilmnevad olulised luuüdi depressiooni tunnused.

Hormonaalsed kontratseptiivid
Fertiilses eas naisi tuleb informeerida sellest, et Trileptal võib vähendada hormonaalsete
rasestumisvastaste vahendite efektiivsust (vt lõik 4.5). Seetõttu on Trileptal-ravi ajal soovitatav
kasutada täiendavaid mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Alkohol
Alkoholi tarvitamine Trileptal-ravi ajal võib suurendada ravimi sedatiivset toimet.

Ravi lõpetamine
Sarnaselt teistele epilepsiavastastele ravimitele tuleb Trileptal-ravi lõpetada järk-järgulise annuse
vähendamise teel, et vähendada võimalikku krampide esinemise sagenemist.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

.

Ensüümide indutseerimine
In vitro ja in vivo indutseerivad okskarbasepiin ja MHD vähesel määral ensüüme CYP450 3A4 ja
CYP450 3A5, mis osalevad immuunosupressantide (nt tsüklosporiin, takroliimus), suukaudsete
kontratseptiivsete ainete (vt allpool) ja teiste epilepsiavastaste ravimite (nt karbamasepiin)
metabolismis, mille tulemusena langeb nende ravimite kontsentratsioon plasmas.

In vitro on okskarbasepiin ja MHD UDP-glükuronüültransferaasi nõrgad indutseerijad
(mittespetsiifiline UGT-ensüüm uuring), mistõttu on in vivo selle ensüümiga konjugeerumise teel
elimineeruvate ravimitega (nt valproehape, lamotrigiin) koostoime vähetõenäoline. Sellest hoolimata
võib Trileptal’iga koosmanustamisel olla vajalik CYP3A4 ja UDP-glükuronüültransferaasi
vahendusel metaboliseeruvate ravimite annuse suurendamine. Trileptal-ravi lõpetamisel võib osutuda
vajalikuks nende ravimite annuse vähendamine.

Hormonaalsed kontratseptiivid
Trileptal mõjustab nende kahte toimeianet - etinüülöstradiooli (EE) ja levonorgestreeli (LNG). EE ja
LNG keskmised AUC väärtused langesid vastavalt 48…52% ja 32…52%. Trileptal’i samaaegne
kasutamine võib muuta hormonaalsete kontratseptiivide kasutamise ebaefektiivseks (vt lõik 4.4) ning
täiendavalt tuleb kasutada usaldusväärset meetodit.

Kaltsiumikanali blokaatorid
Pärast korduvat Trileptal’iga koosmanustamist langesid felodipiini AUC väärtused 28%. Seejuures
jäid plasmakontsentratsioonid soovitatud terapeutilisse vahemikku.
Samas põhjustas verapamiil 20%-lise MHD plasmakontsentratsiooni languse, kuigi seda langust ei
peeta kliiniliselt oluliseks.

Ensüümide inhibeerimine
Okskarbasepiin ja tema farmakoloogiliselt aktiivne metaboliit (monohüdroksüderivaat, MHD)
inhibeerivad CYP450 2C19-t. Seetõttu võivad koostoimed esineda Trileptal’i suurte annuste
manustamisel koos CYP450 2C19 vahendusel metaboliseeruvate ravimitega, nt fenobarbitaal,
fenütoiin. Suurema kui 1200 mg Trileptal’i annuse manustamisel suurenes fenütoiini
plasmakontsentratsioon kuni 40% võrra (vt allpool olevat kokkuvõtvat tabelit teiste epilepsiavastaste
ravimite kohta). Sellisel juhul võib olla vajalik fenütoiini annuse vähendamine (vt lõik 4.2).

Epilepsiavastased ravimid
Kliinilistes uuringutes on hinnatud Trileptal’i ja teiste epilepsiavastaste ravimite (TER) võimalikke
koostoimeid. Alljärgnevas tabelis (tabel 1) on toodud nende koostoimete mõju keskmistele AUC-dele
(kontsentratsioonikõvera alune pindala) ja C -le.
min

Tabel 1 Kokkuvõte Trileptal’i ja teiste epilepsiavastaste ravimite (TER) koostoimetest.

Samaaegselt
Trileptal’i mõju

TER-ide mõju
manustatavad
TER-ide


MHD
TER-id

C -le


AUC-le
min
Karbamasepiin
0…22% langus

40% langus(30% karbamasepiin-


epoksiidi tõus)
Klobasaam

Ei ole uuritud

Ei mõjuta
Felbamaat

Ei ole uuritud

Ei mõjuta
Lamotrigiin

Ei mõjuta


Ei mõjuta
Fenobarbitaal
14…15% tõus

30…31% langus
Fenütoiin

0…40% tõus

29…35% langus
Valproehape

Ei mõjuta


0…18% langus

Tsütokroom P450 ensüümide tugevad indutseerijad, nt karbamasepiin, fenütoiin ja fenobarbitaal
langetavad täiskasvanutel MHD kontsentratsiooni plasmas (29…40%). Koosmanustamisel mõne
eespool nimetatud ensüüme indutseeriva epilepsiavastase ravimiga tõusis MHD kliirens
4...12-aastastel lastel ligikaudu 35% võrreldes monoteraapiaga. Trileptal’i koosmanustamist
lamotrigiiniga seostatakse kõrvaltoimete (iiveldus, unisus, pearinglus ja peavalu) sageduse
suurenemisega. Kui üht või mitut epilepsiavastast ravimit manustatakse koos okskarbasepiiniga, võib
vajalikuks osutuda hoolikas annuse kohandamine ja/või plasmakontsentratsiooni jälgimine, eriti
samaaegselt lamotrigiiniga ravitavatel pediaatrilistel patsientidel.
Trileptal’i puhul ei ole täheldatud autoinduktsiooni.

Koostoimed teiste ravimitega
Tsimetidiin, erütromütsiin, viloksasiin, varfariin ja dekstropropoksüfeen ei mõjutanud MHD
farmakokineetikat.
Kliiniliselt olulisi koostoimeid ei täheldatud uuringutes osalenud tritsüklilisi antidepressante
kasutanud patsientidel.
Liitiumi kombineerimine okskarbasepiiniga võib suurendada neurotoksilisust.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilses eas naised ja rasestumisvastased vahendid
Fertiilses eas naistel on soovitatav kasutata Trileptal-ravi ajal ülitõhusaid rasestumisvastaseid
vahendeid (soovitatavalt mittehormonaalsed, näiteks emakasisene vahend). Trileptal võib vähendada
suukaudsete rasestumisvastaste ravimite toimet, mis sisaldavad etinüülöstradiooli ja levonorgestreeli
(vt lõigud 4.4 ja 4.5).

Üldised riskid, mis on seotud epilepsia ning epilepsiavastaste ravimitega.
Epilepsiaga naiste lastel on väärarengute oht kaks kuni kolm korda suurem kui on üldpopulatsiooni
keskmine (3%). Sagedaseimad väärarengud, mida on täheldatud okskarbasepiini kasutamise ajal, olid
vatsakeste vaheseina defekt, vatsaksete ja kodade vaheseina defekt, suulaelõhe koos huulelõhega,
Downi sündroom, düsplastiline puus (nii ühe-kui kahepoolne), tuberoosne skleroos ja kõrva
väärarengud.
Põhja-Ameerika raseduseregistri andmete kohaselt oli naiste hulgas, kes said okskarbasepiini esimesel
trimestril, sünnijärgse 12 nädala jooksul diagnoositud tõsiste väärarengute, defineeritud kui
kirurgiliselt, meditsiiniliselt või kosmeetiliselt olulised strukturaalsed ebanormaalsused,
esinemissagedus 2,0% (95% CI 0,6...5,1%). Võrreldes naistega, kes ei saanud epilepsiavastast ravi, on
okskarbasepiini saanud naistel väärarengu tekke suhteline risk 1,6 (95% CI 0,46...5,7). Ravi saanud
populatsioonis on täheldatud väärarengute sagenemist polüteraapia puhul, siiski pole kindlaks tehtud,
kui suurel määral on väärarengute kujunemisel oluline haigus ise ja/või selle ravi.
Efektiivset epilepsia ravi ei tohi katkestada, kuna haiguse ägenemine on kahjulik nii emale kui ka
lapsele.

Rasedus
Okskarbasepiiniga seotud riskid.
Ravimi kasutamise kogemused raseduse ajal on piiratud.

Kui naine rasestub Trileptal-ravi ajal, kavatseb rasestuda või kui raseduse ajal tekib vajadus ravi
alustada, tuleb hoolikalt kaaluda ravi kasu ja loote väärarengute riski vahekorda. Eriti oluline on see
raseduse esimesel trimestril. Kasutada tuleks okskarbasepiini minimaalset toimivat annust. Kui vähegi
võimalik, tuleks fertiilses eas naistel kasutada Trileptal’i monoteraapiat vähemalt raseduse esimesel
trimestril. Patsiente tuleb informeerida loote väärarengute suurenenud riskist ning võimaldada
antenataalsed uuringud. Raseduse ajal ei tohi efektiivset epilepsiavastast okskarbasepiin-ravi
katkestada, kuna haiguse ägenemine on kahjulik nii emale kui lapsele.

Monitoorimine ja profülaktika.
Epilepsiavastased ravimid võivad põhjustada foolhappe puudust, mis omakorda võib põhjustada loote
väärarenguid. Seetõttu on enne rasestumist ja raseduse ajal soovitatav täiendavalt manustada
foolhapet. Kasu võib olla foolhappe manustamisest kaks kuud enne ja üks kuu pärast rasestumist.
Antenataalsed uuringud tuleb võimaldada ka foolhapet saavatele naistele.

Rasedusaegsete füsioloogiliste muutuste tõttu võib raseduse jooksul okskarbasepiini aktiivse
metaboliidi, 10-monohüdroksüderivaadi (MHD) kontsentratsioon plasmas järk-järgult väheneda.
Soovitatav on hoolikalt jälgida kliinilist ravivastust raseduse ajal ning kogu raseduse vältel hoogude
üle adekvaatse kontrolli tagamiseks tuleks kaaluda MHD plasmakontsentratsiooni muutuste
määramist. Samuti võib kaaluda MHD plasmakontsentratsiooni määramist pärast sünnitust, eriti juhul,
kui raseduse ajal suurendati ravimi annust.

Vastsündinu
On andmeid epilepsiavastastest ravimitest tingitud veritsustest vastsündinul. Seetõttu on soovitatav
profülaktiliselt manustada vitamiini K raseduse viimastel nädalatel emale ja ka vastsündinule.
1

Üksikjuhtudel on epilepsiavastaste ravimite kasutamisel esinenud vastsündinutel hüpokaltseemiat, mis
on fosfori-kaltsiumi metabolismi ja luu mineralisatsiooni häire tulemus. Profülaktilise abinõuna on
soovitatav kasutada raseduse kolmandal trimestril D-vitamiini.

Imetamine
Okskarbasepiin ja tema aktiivne metaboliit MHD erituvad inimese rinnapiima. Mõlema
kontsentratsioonide suhe rinnapiimas ja plasmas on 0,5. Andmed sel teel imiku organismi jõudnud
Trileptal’i toimest puuduvad. Seetõttu ei või Trileptal-ravi ajal last rinnaga toita.

Fertiilsus
Puuduvad andmed toime kohta inimeste fertiilsusele.

Okskarbasepiin ega MHD annustes vastavalt kuni 150 ja 450 mg/kg/ööpäevas ei avaldanud mõju
kummastki soost rottide fertiilsusele. Siiski häirus emaste rottide indlustsükkel ning vähenes
kollaskehade, implantatsioonide ja elusloodete arv suurima MHD annuse korral.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Trileptal võib põhjustada uimasust, unisust, ataksiat, diploopiat, hägust nägemist, nägemishäireid,
hüponatreeimat ja teadvuse häireid (vt lõik 4.8). Ravi alguses ja annuse kohandamisel (sagedamini
ülestiitrimise ajal) tuleb autojuhtimisel ja masinate kästisemisel olla väga ettevaatlik. Trileptal'il on
toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte
Kõige sagedasemateks kõrvaltoimeteks on unisus, peavalu, pearinglus, diploopia, iiveldus,
oksendamine ja väsimus, mis ilmnevad rohkem kui 10% patsientidest.

Kõrvaltoimete esinemise profiil põhineb Trileptal'iga seotud kõrvaltoimete andmetel kliinilistest
uuringutest. Lisaks on arvesse võetud ka kliiniliselt olulisi teateid patsiendiprogrammidest (named
patient programs) ja turuletulekujärgsest kogemusest.

Kõrvaltoimete tabel
Kõrvaltoimed on liigitatud esinemissageduse järgi, alustades kõige sagedasemast ning kasutades
järgmist klassifikatsiooni: väga sage (>1/10); sage (>1/100, <1/10); aeg-ajalt (>1/1000, <1/100); harv
(>1/10 000, <1/1000); väga harv (<1/10 000), sealhulgas üksikjuhud. Igas sageduse rühmas on
kõrvaltoimed järjestatud kõrvaltoime tõsiduse järgi, alustades kõige tõsisemast.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Aeg-ajalt
Leukopeenia.
Väga harv
Trombotsütopeenia.
Teadmata
Luuüdi depressioon, aplastiline aneemia, agranulotsütoos,
pantsütopeenia, neutropeenia.
Immuunsüsteemi häired

Väga harv
Ülitundlikkus**
Teadmata
Anafülaktilised reaktsioonid.
Endokriinsüsteemi häired

Väga harv
Hüpotüreoidism.
Ainevahetus- ja toitumishäired

Sage
Hüponatreemia.
Väga harv
Hüponatreemia*, mis on seotud sümptomitega nagu krambid,

entsefalopaatia, teadvushäired, segasusseisund (vt ka

Närvisüsteemi häired), nägemishäired (nt hägune nägemine),

hüpotüreoidism, oksendamine, iiveldus.
Teadmata
ADH sekretsiooni kõrvalekaldest tingitud sündroom
(sümptomitena: letargia, iiveldus, pearinglus, (vere)seerumi
osmolaalsuse vähenemine, oksendamine, peavalu, segasusseisund
või teised neuroloogilised nähud ja süptomid).
Psühhiaatrilised häired

Sage
Agiteeritus (nt närvilisus), emotsionaalne labiilsus,
segasusseisund, depressioon, apaatia.
Närvisüsteemi häired

Väga sage
Unisus, peavalu, pearinglus.
Sage
Ataksia, treemor, nüstagm, tähelepanu häired, amneesia.
Teadmata
Kõnehäired, sealhulgas düsartria (sagedamini Trileptal’i annuse
ülestiitrimisel).
Silma kahjustused

Väga sage
Diploopia.
Sage
Hägune nägemine, nägemishäired.
Kõrva ja labürindi kahjustused
Sage
Vertiigo.
Südame häired

Väga harv
Atrioventrikulaarne blokaad, arütmia.
Vaskulaarsed häired

Väga harv
Hüpertensioon.
Seedetrakti häired

Väga sage
Oksendamine, iiveldus.
Sage
Kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhukinnisus.
Väga harv
Pankreatiit ja/või lipaasi ja/või amülaasi taseme tõus.
Maksa ja sapiteede häired
Hepatiit.
Väga harv
Naha ja naha aluskoe

kahjustused

Sage
Lööve, alopeetsia, akne.
Aeg-ajalt
Urtikaaria.
Väga harv
Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs

(Lyelli sündroom), angioödeem, multiformne erüteem.
Teadmata
Ravimilööve koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega
(Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS),
akuutne generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (Acute
Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP).
Lihas-skeleti ja sidekoe

kahjustused

Väga harv
Süsteemne erütematoosne luupus.
Teadmata
Luu mineraalse tiheduse vähenemine, osteopeenia, osteoporoos ja
luumurrud (pikaajalise ravi korral)
Üldised häired ja

manustamiskoha reaktsioonid

Väga sage
Väsimus.
Sage
Asteenia.
Uuringud

Aeg-ajalt
Maksaensüümide taseme tõus, alkaalse fosfataasi aktiivsuse tõus.
Teadmata
Türoksiini sisalduse langus (kliiniline olulisus ebaselge).
Vigastus, mürgistus ja

protseduuri tüsistused

Teadmata
Kukkumine.
*Väga harva on Trileptal-ravi ajal tekkinud märkimisväärne hüponatreemia (naatrium < 125 mmol/l).
Enamasti tekkis see Trileptal-ravi 3 esimese kuu jooksul, kuigi mõnedel patsientidel langes seerumi
naatriumisisaldus esmakordselt alla < 125 mmol/l rohkem kui üks aasta pärast ravi alustamist (vt
lõik 4.4).

**Ülitundlikkus (sealhulgas multiorganülitundlikkus), mille iseloomulikeks tunnusteks on lööve ja
palavik. Haaratud võivad olla ka teised organsüsteemid, nagu vere- ja lümfisüsteem (nt eosinofiilia,
trombotsütopeenia, leukopeenia, lümfadenopaatia, splenomegaalia), maks (nt hepatiit, muutused
maksafunktsiooni testides), lihased ja liigesed (nt liigeste turse, müalgia, artralgia), närvisüsteem (nt
hepaatiline entsefalopaatia), neerud (nt neerupuudulikkus, interstitsiaalne nefriit, proteinuuria),
kopsud (nt kopsuturse, astma, bronhospasm, interstitsiaalne kopsuhaigus, düspnoe), angioödeem.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

On teatatud üksikutest üleannustamise juhtumitest. Maksimaalne võetud annus oli ligikaudu
48 000 mg..

Üleannustamise sümptomid on:
Elektrolüütide ja vedelikutasakaalu häired: hüponatreemia
Silma kahjustused: diploopia, mioos, hägune nägemine
Seedetrakti häired: iiveldus, oksendamine, hüperkineesia
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: väsimus
Monitoorimisel leitavad muutused: hingamise depressioon, QTc intervalli pikenemine
Närvisüsteemi häired: uimasus ja unisus, pearinglus, ataksia ja nüstagm, treemor,
koordinatsioonihäired (ebanormaalne koordinatsioon), krambid, peavalu, kooma, teadvuse kadu,
düskineesia
Psühhiaatrilised häired: agressiivsus, agitatsioon, segasusseisund
Vaskulaarsed häired: hüpotensioon
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiiniumi häired: düspnoe.

Spetsiifilist antidooti ei ole. Ravi on sümptomaatiline ja toetav. Võib teha maoloputust ja/või
manustada aktiivsütt.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Epilepsiavastased ained, karboksamiidi derivaadid; ATC-kood: N03AF02

Farmakodünaamilised toimed
Lisaks okskarbasepiinile avaldab terapeutilist toimet tema aktiivne metaboliit MHD (vt lõik

5.2. Farmakokineetilised omadused

-biotransformatsioon). Okskarbasepiini ja MHD krambivastane toime võib olla tingitud voltaaž-
sõltuvate naatriumikanalite blokaadist, mille tulemusena stabiliseeruvad üleerutatud närvirakkude
membraanid ja väheneb sünaptiliste impulsside levik. Lisaks sellele on krambivastane toime seotud
kaaliumikanalitega.

Okskarbasepiini ja MHD avaldavad loomadel tugevat ja efektiivset krambivastast toimet. Nad hoidsid
närilistel ära generaliseerunud toonilis-kloonilised krambid ning vähemal määral kloonilised krambid.
Alumiinium-implantaadiga Reesusahvidel hoidsid nad ära või vähendasid korduvate partsiaalsete
krampide teket. Toime nõrgenemist toonilis-klooniliste krampide vähendamisel ei täheldatud
okskarbasepiini ja MHD manustamisel hiirtele ja rottidele vastavalt 5 päeva ja 4 nädala jooksul.

5.2


Imendumine
Pärast Trileptal’i suukaudset manustamist imendub okskarbasepiin täielikult ja metaboliseerub
farmakoloogiliselt aktiivseks metaboliidiks (10-monohüdroksüderivaadiks, MHD).
Pärast 600 mg Trileptal’i ühekordset manustamist enne sööki tervetele meessoost vabatahtlikele, oli
MHD keskmine C 34
4,5 tundi.
max
µmol/l ja vastav keskmine tmax
Vaid 2% toimeainest esineb plasmas muutumatult, umbes 70% MHD-na ja ülejäänud kiiresti erituvate
sekundaarsete metaboliitidena.
Toit ei mõjuta okskarbasepiini imendumise kiirust ega hulka, mistõttu Trileptal’i võib manustada koos
toiduga või ilma.

Jaotumine
MHD jaotusruumala on 49 liitrit. Umbes 40% MHD-st seondub plasmavalkudega, peamiselt
albumiiniga. Terapeutiliselt olulises vahemikus ei sõltu valkudega seondumise määr
kontsentratsioonist seerumis. Okskarbasepiin ja MHD ei seondu alfa-1-happe-glükoproteiiniga.
Okskarbasepiin ja selle aktiivne metaboliit (MHD) läbivad platsenta. Ühel juhul olid MHD
kontsentratsioonid loote ja ema plasmas võrdsed.

Biotransformatsioon
Okskarbasepiin taandatakse tsütosoolsete maksaensüümide poolt kiiresti farmakoloogiliselt aktiivseks
MHD-ks. MHD metaboliseerub edasi konjugeerumise teel glükuroonhappega. Väike osa (4%)
annusest oksüdeeritakse inaktiivseks metaboliidiks (10,11-dihüdroksüderivaadiks, DHD).

Eritumine
Enam kui 95% okskarbasepiini manustatud annusest eritub organismist uriiniga valdavalt
metaboliitidena ja vaid 1% ulatuses muutumatult. Alla 4% manustatud annusest eritub sapiga. Umbes
80% annusest eritub uriiniga kas MHD glükuroniididena (49%) või muutumatu MHD-na (27%),
umbes 3% inaktiivse DHD-na ja 13% okskarbasepiini konjugaatidena.
Okskarbasepiin elimineerub plasmast kiiresti, selle poolväärtusaeg on 1,3…2,3 h. MHD
poolväärtusaeg plasmas on 9,3 + 1,8 h.

Lineaarsus/mittelineaarsus
Trileptal’i manustamisel 2 korda ööpäevas saabub MHD püsiv kontsentratsioon plasmas 2…3 päeva
jooksul. Ööpäevase annuse vahemikus 300…2400 mg on MHD farmakokineetilised näitajad
lineaarses sõltuvuses annusest.

Patsientide erirühmad
Maksapuudulikkus
Okskarbasepiini ja MHD farmakokineetikat ja metabolismi on võrreldud pärast 900 mg ühekordset
suukaudset manustamist tervetele vabatahtlikele ja maksapuudulikkusega patsientidele. Kerge kuni
mõõdukas maksapuudulikkus ei mõjutanud okskarbasepiini ja MHD farmakokineetikat. Uuringuid
raske maksapuudulikkusega patsientidega ei ole tehtud.

Neerupuudulikkus
Kreatiniini kliirensi ja MHD renaalse kliirensi vahel on lineaarne sõltuvus. 300 mg Trileptal’i
ühekordsel manustamisel neerupuudulikkusega patsientidele (kreatiniini kliirens < 30 ml/min)
pikeneb MHD eliminatsiooni poolväärtusaeg kuni 19 tunni võrra ning AUC suureneb kaks korda.

Lapsed
Pärast 5 või 15 mg/kg Trileptal’i ühekordset annustamist olid 2…5-aastastel lastel MHD vastavad
AUC väärtused 30% madalamad kui 6…12-aastastel lastel. Lastel on MHD eliminatsiooni
poolväärtusaeg (5…9 h) 10…50% lühem kui täiskasvanutel (10 h).

Rasedus
Rasedusaegsete füsioloogiliste muutuste tõttu võib raseduse jooksul (MHD) kontsentratsioon plasmas
järk-järgult väheneda (vt lõik 4.6).

Eakad
Pärast ühekordset (300 mg) ja korduvat (600 mg/ööpäevas) Trileptal'i manustamist eakatele
(60…82-aastased) vabatahtlikele olid MHD maksimaalne kontsentratsioon plasmas ja AUC väärtused
30…60% kõrgemad kui noortel (18…32-aastased) vabatahtlikel. Selle vahe põhjuseks on vanusest
tingitud kreatiniini kliirensi erinevus noortel ja eakatel. Spetsiaalseid annustamise soovitusi eakatel ei
ole, kuna ravimi annustamine on individuaalne.

Sugu
Lastel, täiskasvanutel ega eakatel ei ole täheldatud soost tingitud farmakokineetilisi erinevusi.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsiooni- ja
arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud okskarbasepiini ega tema aktiivse
metaboliidi (monohüdroksüderivaat, MHD) kahjulikku toimet inimesele.

Immuunotoksilisus
Immuunostimulatsiooni testid hiirtel näitasid, et MHD (ja vähemal määral okskarbasepiin) võivad
esile kutsuda hilistüüpi ülitundlikkusreaktsioone.

Mutageensus
Okskarbasepiin suurendas viiest bakteritüvest ühes mutatsioonide esinemissagedust ühes in vitro
Ames’i katses ilma metaboolse aktivatsioonita. Okskarbasepiin ja MHD suurendasid in vitro katses
ilma metaboolse aktivatsioonita kromosoomaberratsioonide ja/või polüploidsuse esinemist hiina
hamstri munasarjades. MHD andis negatiivse vastuse Ames’i katses ning okskarbasepiin ega MHD ei
näidanud in vitro mutageenset ega klastogeenset toimet V79 hiina hamstri rakkudele. Okskarbasepiin
ja MHD andsid negatiivse vastuse klastogeense ja aneugeense toime (mikrotuumade teke) in vivo
uuringus roti luuüdis.

Reproduktsioonitoksilisus
Näriliste ja küülikute standardsetes reproduktsioonitoksilisuse uuringutes ilmnesid emasloomale
toksilistes annustes loote surma sagenemine ja/või mõningane antenataalse ja/või postnataalse kasvu
aeglustumine. Ühes kaheksast okskarbasepiini või MHD läbi viidud embrüotoksilisuse uuringust
ilmnes emasloomale toksilistes annustes loote väärarengute sagenemine rottidel (vt lõik 4.6). Andmed
kõikidest loomadel tehtud uuringutest viitavad okskarbasepiini vähesele teratogeensele potentsiaalile
kasutatuna inimestele olulistes annustes. Siiski ei ole loomadel tehtud uuringute tulemused piisavad
välistamaks okskarbasepiini teratogeenset toimet.

Kartsinogeensus
Kartsinogeensuse uuringutes sagenes katseloomadel maksa- (rotid ja hiired), testiste- ja emasloomade
genitaaltrakti granulaarrakkude (rotid) kasvajate esinemissagedus. Maksakasvajate esinemine oli
ilmselt maksa mikrosomaalsete ensüümide induktsiooni tulemus; selline indutseeriv efekt on
Trileptal'iga ravitud patsientidel väike või puudub, kuigi seda ei saa täielikult välistada. Testiste
kasvajaid võib esile kutsuda luteiniseeriva hormooni kontsentratsiooni suurenemine. Kuna taolist
suurenemist inimestel ei esine, ei ole nende kasvajate tekkimine ilmselt kliiniliselt oluline.
Kartsinogeensuse uuringus rottidel MHD-ga täheldati emasloomadel annusest sõltuvat genitaaltrakti
granulaarsete rakkude (emakakaela ja tupe) kasvajate esinemissageduse tõusu. Need toimed ilmnesid
eeldatava kliinilise ekspositsiooniga võrreldavates annustes. Nende kasvajate tekkemehhanismi pole
täielikult kindlaks tehtud, kuid see võib olla seotud rottidele omase kõrgema östrogeenitasemega.
Seega on ka antud kasvajate kliiniline tähendus ebaselge.


6.
FARMATSEUTILISED ANDMED

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Õhukese polümeerikattega tablett:
Tableti sisu: kolloidne veevaba ränidioksiid, mikrokristalliline tselluloos, hüpromelloos,
krospovidoon, magneesiumstearaat.

Tableti kate: hüpromelloos, talk, titaandioksiid (E171).
150 mg tableti kate sisaldab lisaks: makrogool 4000, kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid
(E172), must raudoksiid (E172).
300 mg tableti kate sisaldab lisaks: makrogool 8000, kollane raudoksiid (E172).
600 mg tableti kate sisaldab lisaks: makrogool 4000, punane raudoksiid (E172), must raudoksiid
(E172)

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Säilitada temperatuuril kuni 30°C.

Trileptal’i tuleb hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

10 tabletti PVC/PE/PVDC ja alumiiniumfooliumist blistris. Pakend sisaldab 50 või 100 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo, Soome

8. Müügiloa number

TRILEPTAL, 150 mg kaetud tablett: 346401
TRILEPTAL, 300 mg kaetud tablett: 346501
TRILEPTAL, 600 mg kaetud tablett: 346601

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

TRILEPTAL, 150 mg kaetud tablett. Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 30.03.2001. Müügiloa
viimase uuendamise kuupäev: 21.04.2010
TRILEPTAL, 300 mg kaetud tablett. Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 30.03.2001. Müügiloa
viimase uuendamise kuupäev: 21.04.2010
TRILEPTAL, 600 mg kaetud tablett. Müügiloa esmase väljastamise kuupäev:30.03.2001. Müügiloa
viimase uuendamise kuupäev: 21.04.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015