TERBINAFIN ACTAVIS

Toimeained: terbinafiin

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 250mg 14TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TERBINAFIN ACTAVIS ja milleks seda kasutatakse

Terbinafin Actavis sisaldab terbinafiini, mis on seenevastane aine. See tapab seened, hävitades
nende rakumembraani.

Terbinafin Actavis't kasutatakse varba- ja sõrmeküünte seennakkuste, jalatalla seene (nn
atleedijalg), kubeme ja kehanaha laialdase seennakkuse raviks.

2. Mida on vaja teada enne TERBINAFIN ACTAVIS võtmist

Mida on vaja teada enne Terbinafin Actavis'e võtmist

Ärge võtke Terbinafin Actavis't:
kui olete terbinafiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
- allergiline;
kui teil on raske neeru- või maksafunktsiooni kahjustus.
-
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Terbinafin Actavis'e võtmist pidage nõu oma arstiga
kui teil on maksa- või neerufunktsiooni häired. Te võite vajada teistsuguseid annuseid;
- kui teil on psoriaas (teatud koorikuline nahahaigus). Terbinafin Actavis võib seda ägestada;
- kui teil on
- lupus erytematosus (autoimmuunne haigus).

Võtke otsekohe ühendust oma arstiga
kui teil tekib ootamatult kõrge palavik või kurgu valulikkus.
-
Muud ravimid ja Terbinafin Actavis
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete
kasutada mis tahes ravimeid. See on oluline, sest Terbinafin Actavis võib teiste ravimitega anda
koostoimeid. Ta võib teiste ravimite toimet suurendada või vähendada.

Kui te võtate järgmisi ravimeid, võib arst muuta Terbinafin Actavis’e või teiste ravimite
annuseid:
rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi raviks),
- tsimetidiin (kasutatakse maohaavandite raviks),
- tritsüklilised antidepressandid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid ja
- monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (kasutatakse depressiooni raviks),
beeta-adrenoblokaatorid ja antiarütmikumid (kasutatakse kõrge vererõhu ja mõnede
- südamehäirete raviks),
kofeiin,
- tsüklosporiin (aitab ära hoida siirdatud elundi äratõuke reaktsiooni),
- flukonasool ja ketokonasool (kasutatakse seenhaiguste raviks).
-
Kui te Terbinafin Actavis’e ravi ajal võtate suukaudseid rasestumisvastaseid tablette, võib esineda
läbimurde verejookse ja tsüklihäireid.

Terbinafin Actavis koos toidu, joogi ja alkoholiga
Toit ei mõjuta Terbinafin Actavis'e toimet, seega ei pea te võtma tablette söögi ajal.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge võtke Terbinafin Actavis't raseduse ajal, kui see ei ole just arsti poolt määratud.

Ärge võtke Terbinafin Actavis't imetamise ajal, sest ravim eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Terbinafin Actavis'el ei ole märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise
võimele, siiski kui tunnete pearinglust, vältige sõidukite juhtimist või masinate käsitsemist.

3. Kuidas TERBINAFIN ACTAVIS võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanutele, k.a eakad, on 250 mg üks kord ööpäevas (1 tablett Terbinafin
Actavis’t).

Ravikuuri pikkus
Ravikuuri pikkus sõltub infektsiooni asukohast ja raskusest:

kubeme ja laiaulatuslik kehanaha seennakkus: peamine ravikuuri pikkus on 2…4 nädalat.
- jalatalla seennakkus (atleedi jalg), jala ja varvastevaheline seennakkus: ravikuuri pikkus võib
- kesta kuni 6 nädalat.
sõrmeküünte seennakkus: peamine ravikuuri pikkus on 6 nädalat.
- varbaküünte seennakkus: ravikuuri pikkus on tavaliselt 12 nädalat, kuid mõnel juhul ka kuni
- 6 kuud.

Kasutamine lastel ja noorukitel (alla 18-aastased)
Puudub informatsioon selle ravimi kasutamise kohta lastel ja alla 18-aastastel noorukitel. Ärge
andke Terbinafin Actavis’t lastele juhul, kui seda ei ole määranud arst.

Neeru- ja maksafunktsiooni häired
Te võite vajada väiksemaid annuseid. Arst ütleb teile, kui palju ravimit võtta.

Kui te võtate Terbinafin Actavis’t rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud Terbinafin Actavis’t rohkem kui ette nähtud, võtke otsekohe arstiga ühendust
või kutsuge kiirabi.
Üleannuse sümptomid on peavalu, iiveldus, ülakõhu valu ja pearinglus.

Kui te unustate Terbinafin Actavis’t võtta
Kui te unustate annuse võtta, tehke seda niipea kui see teile meenub. Kui järgmise annuse
võtmise aeg on juba lähedal, jätke ununenud annus vahele ja võtke järgmine annus õigel ajal.
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Terbinafin Actavis’e võtmise
Arst ütleb teile, kui kaua ravi Terbinafin Actavis’ega kestab. Ärge lõpetage Terbinafin Actavis’e
võtmist enne ettenähtud ravikuuri lõppu, sest infektsioon ei pruugi olla veel täiesti välja ravitud.
Pärast ravi lõppu võib minna veel mõned nädalad, enne kui kõik sümptomid kaovad.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmised kõrvaltoimed on tõsised ning vajavad kohest arstiabi. Lõpetage Terbinafin
Actavis'e võtmine ning võtke koheselt ühendust arstiga, kui teil esineb järgmisi sümptome:

- näo- keele ja hingetoru turse, mis võib põhjustada hingamisraskusi (angioödeem).
- ootamatu allergiline reaktsioon koos hingeldamise, nahalööbe, vilistava hingamise ning
vererõhu langusega (anafülaksia).
- raskekujuline nahareaktsioon nagu raske allergiline reaktsioon, millega kaasneb palavik,
põletik liigestes ja/või silmades või villiline või kooruv nahalööve (Stevensi-Johnsoni
sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs).
- naha või silmavalgete kollasus, tume uriin või hele väljaheide, iiveldus, söögiisu kaotus,
väsimus, oksendamine, kõhuvalu (viitavad maksaprobleemidele nagu kollatõbi, hepatiit,
kolestaas või maksapuudulikkus).

Lisaks võivad esineda järgmised kõrvaltoimed:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 10-st):
Kerged nahareaktsioonid, nagu lööve ja nõgestõbi. Liigeste ja lihasvalu võivad samuti esineda
koos nahareaktsioonidega. Samuti võivad esineda täiskõhutunne, seedehäired, iiveldus, kõhuvalu,
kõhulahtisus, söögiisu vähenemine.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 patsiendil 10-st):
Peavalu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 patsiendil 100-st):
Maitsetundlikkuse häired, k.a maitsetundlikkuse kadumine. See probleem laheneb tavaliselt ise
pärast ravimi kasutamise lõpetamist. Teatatud on üksikutest püsivatest maitsetundlikkuse häirete
juhtudest.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 patsiendil 1000-st):
Maksaensüümide taseme tõus, üldine halb enesetunne, väsimus. Surisev või torkiv tunne nahal
(paresteesia), puutetundlikkuse vähenemine, pearinglus.
Raskekujuline nahareaktsioon nagu raske allergiline reaktsioon, millega kaasneb palavik, põletik
liigestes ja/või silmades (Stevensi-Johnsoni sündroom) või naha kattumine villidega ja koorumine
(toksiline epidermaalne nekrolüüs).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 patsiendil 10 000-st):
Ebaregulaarsed nahalaigud kätel ja käsivartel (multiformne erüteem). Muutused verepildis, raske
immuunhaigus koos nahasümptomitega (süsteemne erütematoosne luupus), psoriaasi ägenemine
(koorikuline nahahaigus), juuste väljalangemine, äkki ilmuv punetav tursunud mitmete väikeste
pustulitega kolle nahal (äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos). Rasked
psühhiaatrilised sümptomid, nagu depressioon ja ärevus.

Teadmata kõrvaltoimed (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
Aneemia, võimetus tunda lõhna (anosmia), mõõdukas kuni raske allergiline reaktsioon (seerumi-
haiguse laadne reaktsioon ja anafülaktiline reaktsioon), kuulmiskadu (hüpoakuusia),
kuulmiskahjustus, kuulmishäire (tinnitus), veresoonte põletik (vaskuliit), kõhunäärme põletik
(pankreatiit).

Mõõdukas kuni raske allergiline reaktsioon tulenevalt päikesevalgusest, skeletilihaste valu ja
kahjustus (rabdomüolüüs), kehakaalu vähenemine söögiisu vähenemise tõttu, gripilaadne haigus,
palavik, vere kreatiniinfosfokinaasi taseme suurenemine.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas TERBINAFIN ACTAVIS säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni".
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Terbinafin Actavis sisaldab
Toimeaine on terbinafiin terbinafiinvesinikkloriidina. Üks tablett sisaldab 250 mg terbinafiini
- (vesinikkloriidina).
Teised koostisosad on mikrokristalne tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, veevaba kolloidne
- ränidioksiid, hüpromelloos ja magneesiumstearaat.

Kuidas Terbinafin Actavis välja näeb ja pakendi sisu
Terbinafin Actavis on valge, ümmargune tablett poolitusjoonega mõlemal poolel. Ühele poolele
on pressitud sisse ülespoole poolitusjoont “T” ja allapoole “1”.
Terbinafin Actavis on saadaval järgmistes pakendi suurustes:
Blistrid: 7, 8, 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 98 ja 112 tabletti.
Tableti purgid: 50 ja 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Actavis Nordic A/S.,
Ørnegårdsvej 16,
DK-2820 Gentofte,
Taani

Tootjad:
Actavis Ltd.,
B16, Bulebel Industrial Estate,
Zejtun ZTN 08,
Malta

Actavis hf.,
Reykjavikurvegi 78,
220 Hafnafjörður,
Island

Actavis Nordic A/S,
Ørnegårdsvej 16,
2820 Gentofte,
Taani


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.
UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,
Tiigi 28/Kesk tee 23a,
Rae vald, 75301 Harjumaa,
Tel: (+372) 6100 565


Infoleht on viimati uuendatud mais 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Terbinafin Actavis, 250 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 250 mg terbinafiini (terbinafiin vesinikkloriidina).
INN. Terbinafinum.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.

Valged ümmargused lamedad tabletid, mõlemal poolel poolitusjoonega, läbimõõduga 11 mm. Ühel
küljel on ülespoole poolitusjoont sissepressitud märgis "T " ja allapoole "1", teisel pool ainult
poolitusjoon.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Terbinafiinile tundlike seeninfektsioonide, nt Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea pedis, ravi
(dermatofüütide põhjustatud, vt lõik 5.1), kui haiguse asukoht, raskusaste ja ulatus õigustavad
suukaudse ravi kasutamist.

Dermatofüütide poolt põhjustatud onühhomükoosi (terbinafiinile tundlike seente põhjustatud
küüneseentõbi) ravi.

Märkus: Suukaudselt manustatav terbinafiin ei toimi Pityriasis versicolor'isse.
Mikroobide resistentsuse ja seentevastaste ravimite kasutamisel ja määramisel tuleb järgida kohalikke
juhiseid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Manustamisviis:
Suukaudne.

Ravi kestus sõltub näidustusest ja infektsiooni raskusest.

Täiskasvanud
250 mg üks kord ööpäevas.

Neerufunktsiooni häiretega patsiente (kreatiniini kliirens alla 50 ml/min või seerumi kreatiniinisisaldus üle
300 mikromooli/l) tuleb ravida poole terbinafiini tavalise annusega.
Maksafunktsiooni häiretega patsientide kohta vt lõigud 4.3 ja 4.4.

Naha infektsioonid
Soovitatav ravikestus Tinea pedis, Tinea corporis ja Tinea cruris korral on 2…4 nädalat.
Tinea pedis’e (interdigitaalne, plantaarne/mokassiinitüüpi): soovitatav ravikuuri pikkus võib olla kuni
6 nädalat.
Infektsiooni sümptomite kadumine ja täielik paranemine ei pruugi ilmneda enne mitme nädala pikkust
antimükootilist ravi.

Onühhomükoos
Enamikel patsientidel on tulemuslik 6...12-nädalane ravi.

Sõrmeküünte onühhomükoos: Enamikel juhtudel piisab sõrmeküünte onühhomükoosi korral 6-
nädalasest ravist.

Varbaküünte onühhomükoos: Varbaküüne onühhomükoosi korral piisab enamikel juhtudel 12-
nädalasest ravist, kuigi mõned patsiendid võivad vajada kuni 6 kuud kestvat ravi.
Aeglane küünte kasv esimeste ravinädalate jooksul võimaldab eristada patsiendid, kellele on vapikemat ravi. Infektsiooni sümptomid ja nähud ei pruugi täielikult kaduda enne mõne nädala
möödumist pärast seenevastase ravi kuuri ning on nähtavad alles mõne kuu möödudes ravi
lõpetamisest, kuna see on aeg, mis kulub tervete küünte väljakasvuks.

Lapsed (<18-aastased)
Terbinafiinravi kogemus lastel ja noorukitel on piiratud ja seetõttu on ei ole ravimi kasutamine
soovitatav.

Kasutamine eakatel
Puuduvad tõendid, mis viitaksid sellele, et eakad patsiendid vajavad erinevaid annuseid või kogevad
erinevaid kõrvaltoimeid kui nooremad patsiendid. Terbinafiini tablettide määramisel selles
vanusegrupis tuleb arvesse võtta olemasoleva maksa- või neerufunktsiooni kahjustuse võimalikkust (vt
lõik 4.4).

Maksakahjustus
Kroonilise või aktiivse maksahaigusega patsientidele ei ole terbinafiini tabletid soovitatavad (vt lõik
4.4).

Neerukahjustus
Neerukahjustusega patsientidel ei ole terbinafiini tablettide kasutamist adekvaatselt uuritud ning
seetõttu ei soovitata kasutada selles populatsioonis (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
Raske neerukahjustus.
Raske maksakahjustus.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Maksafunktsioon
Terbinafiin ei ole soovituslik patsientidele, kellel on krooniline või aktiivne maksahaigus. Enne
terbinafiini väljakirjutamist tuleb kindlasti kontrollida ka maksafunktsioone. Hepatotoksilisus võib
esineda nii varasema olemasoleva maksahaigusega patsientidel, kui ka selle puudumisel, seetõttu on
soovituslik perioodiliselt (4…6 nädalat pärast ravi alustamist) maksafunktsiooni kontrollida.
Terbinafiinravi tuleb otsekohe lõpetada, kui esinevad kõrgenenud maksafunktsiooni näidud. Väga
harvadel juhtudel on teatatud terbinafiini kasutajatel tõsisest maksapuudulikkusest (mõnel juhul
fataalse lõppega, või on vajanud maksatransplantatsiooni). Enamikel juhtudel oli patsiendil tõsiseid
olemasolevaid süsteemseid seisundeid ja põhjuslik seos terbinafiini kasutamisega ei ole kindel (vt lõik
4.8).

Patsiente, kellele on terbinafiini tabletid välja kirjutatud, tuleb hoiatada, et nad teataksid viivitamatult
sellistest sümptomitest nagu seletamatu püsiv iiveldus, vähenenud söögiisu, nõrkus, oksendamine,
valu paremal ülemises kõhuosas, või kollatõbi, tume uriin või hele väljaheide. Selliste sümptomitega
patsiendid peavad suukaudse terbinafiini võtmise lõpetama ning koheselt tuleb hinnata patsiendi
maksafunktsiooni (vt lõik 4.8).

Eelneva maksahaigusega patsientidel on ühekordse annuse farmakokineetilistes uuringutes ilmnenud,
et terbinafiini kliirens võib olla ligikaudu 50% aeglustunud (vt lõik 5.2). Terbinafiini terapeutilist
kasutust kroonilise või ägeda maksahaigusega patsientidel ei ole prospektiivsetes kliinilistes
uuringutes uuritud, mistõttu seda ei saa soovitada.

Dermatoloogilised toimed
Terbinafiini kasutajatel on väga harva teatatud tõsistest nahareaktsioonidest (nagu Stevensi-Johnsoni
sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs). Kui tekib süvenev nahalööve, tuleb ravi terbinafiiniga
lõpetada.

Hematoloogilised toimed
Väga harvadel juhtudel on terbinafiini võtnud patsientidel teatatud verepildi häiretest (neutropeenia,
agranulotsütoos, trombotütopeenia, pantsütopeenia). Iga verehäire, mis esineb terbinafiiniga
ravitavatel patsientidel, etioloogiat tuleb hinnata ning võimalusel tuleb kaaluda ravirežiimi muutmist,
sealhulgas terbinafiin-ravi lõpetamine.

Terbinafiini kasutavaid patsiente, kellel tekib kõrge palavik või valulik kurk, tuleb võimalike
hematoloogiliste reaktsioonide osas uurida.

Neerufunktsioon
Neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens väiksem kui 50 ml/min või seerumi kreatiniini tase
on suurem kui 300 mikromooli/l) ei ole terbinafiini tablettide kasutamist piisavalt uuritud ning seetõttu
ei ole terbinafiin soovitatav (vt lõigud 4.3 ja 5.2).

Patsientidel, kellel on psoriaas või lupus erythematosus, tuleb terbinafiini kasutada ettevaatusega, kuna
väga harvadel juhtudel on kirjeldatud lupus erythematosus’e juhte.

Muu
Kuna terbinafiin on tugev CYP2D6 ensüümi pärssija, tuleb sellega arvestada, kui terbinafiini
kombineeritakse selle ensüümi kaudu metaboliseeruvate ravimitega, mille annused on individuaalselt
tiitritud (vt lõik 4.5). Vajalik võib olla annuste muutmine.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste ravimite mõju terbinafiinile
Tsütokroom P450 ensüümi indutseerijad (nagu rifampitsiin) võivad kiirendada terbinafiini
plasmakliirensit ning metabolismi inhibeerijad (nagu tsimetidiin) seda aeglustada. Kui selliste
preparaatidega koos manustamine on vajalik, tuleb vajadusel terbinafiini annust vastavalt kohandada.

Järgmised ravimid võivad terbinafiini mõju või plasmakontsentratsiooni suurendada

Tsimetidiin vähendas terbinafiini kliirensit 33% võrra.

Flukonasooli toimel suurenesid terbinafiini C
(maksimaalne plasmakontsentratsioon) ja AUC
max
(kontsentratsioonikõvera alune pindala) vastavalt 52% ja 69% ensüümide CYP2C9 ja CYP3A4
inhibeerimise tõttu. Samasugust ekspositsiooni suurenemist võib esineda juhul, kui samaaegselt
terbinafiiniga manustatakse teisi ravimeid, mis inhibeerivad nii CYP2C9 kui CYP3A4, näiteks
ketokonasool ja amiodaroon.

Järgmised ravimid võivad terbinafiini mõju või plasmakontsentratsiooni vähendada

Rifampitsiin suurendas terbinafiini kliirensit 100%.

Terbinafiini mõju teistele ravimitele
In vitro katsed ja uuringud tervete vabatahtlikega on näidanud, et terbinafiin võib vähesel määral
mõjutada (inhibeerida või suurendada) enamike tsütokroom P450 kaudu metaboliseeruvate ravimite
(nt tsüklosporiin, terfenadiin, triasolaam, tolbutamiid või suukaudsed kontratseptiivid) elimineerumist.

Terbinafiin ei mõjuta antipüriini või digoksiini kliirensit.

Üksikjuhtudel on siiski teatatud menstruaaltsükli häiretest, nagu läbimurde verejooks ja ebaregulaarne
menstruatsioonitsükkel, naistel, kes on samaaegselt võtnud terbinafiini tablette ja suukaudseid
rasestumisvastaseid ravimeid, kuigi nende häirete esinemissagedus jäi samaks naistega, kes kasutavad
ainult suukaudseid kontratseptiive.

Terbinafiin võib järgmiste ravimite mõju või plasmakontsentratsiooni suurendada

Kofeiin
Terbinafiin vähendas intravenoosselt manustatud kofeiini kliirensit 19% võrra.

Ained, mida metaboliseeritakse peamiselt CYP2D6 poolt
In vitro ja in vivo uuringud on näidanud, et terbinafiin inhibeerib CYP2D6 isoensüümi vahendatud
metabolismi. See võib kliinilises praktikas omada tähtsust selliste kitsa terapeutilise vahemikuga
ravimite korral, mis metaboliseeruvad CYP2D6 isoensüümi vahendusel, nt tritsüklilised
antidepressandid, beetablokaatorid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, antiarütmikumid
(sh 1A, 1B ja 1C klass) ja B-tüüpi monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorid (vt lõik 4.4).

Despiramiin
Terbinafiin vähendas desipramiini kliirensit 82% võrra.

Terbinafiin võib järgmiste ravimite mõju või plasmakontsentratsiooni vähendada

Tsüklosporiin
Terbinafiin suurendas tsüklosporiini kliirensit 15% võrra.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Terbinafiini kasutamise kohta rasedatel on piiratud hulgal andmeid. Terbinafiini ei tohi kasutada
raseduse ajal, kui see ei ole hädavajalik.

Imetamine
Terbinafiin eritub rinnapiima, mistõttu ei tohi imetavad emad saada terbinafiinravi rinnaga toitmise
ajal.

Fertiilsus
Loomadel läbiviidud lootetoksilisuse ja fertiilsuse uuringud ei viidanud mingitele kõrvaltoimetele (vt
lõik 5.3).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Terbinafiini tablettide toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid
läbi viidud. Patsiendid, kelle tekib kõrvaltoimena pearinglus, peaksid hoiduma autojuhtimisest või
masinatega töötamisest.

4.8. Kõrvaltoimed

Järgmised kõrvaltoimed on esinenud kliinilistes uuringutes või turuletulekujärgsel perioodil.

Kõrvaltoimed (Tabel 1) on klassifitseeritud organsüsteemi klasside ja esinemissageduse järgi
alljärgnevalt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv
(≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete
alusel).

Tabel 1
Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga harv:
Hematoloogilised häired, nagu neutropeenia, agranulotsütoos ja

trombotsütopeenia, pantsütopeenia.
Teadmata:
Aneemia.
Immuunsüsteemi häired
Väga harv:
Anafülaktoidne reaktsioon, angioödeem, kutaanne ja süsteemne

erütematoosne luupus.
Teadmata:
Anafülaktilised reaktsioonid, seerumi-haiguse sarnased reaktsioonid.
Ainevahetus- ja toitumishäired
Väga sage:
Söögiisu vähenemine.
Psühhiaatrilised häired
Väga harv:
Depressioon, ärevus*.
Närvisüsteemi häired
Sage:
Peavalu.
Aeg-ajalt:
Ageusia**, hüpogeusia**, düsgeusia**.
Harv:
Paresteesia, hüpoesteesia, pearinglus.
Teadmata:
Anosmia.
Kõrva ja labürindi kahjustused
Teadmata:
Hüpoakuusia, kuulmise kahjustus, tinnitus.
Vaskulaarsed häired
Teadmata:
Vaskuliit.
Seedetrakti häired
Väga sage:
Düspepsia, täiskõhutunne, iiveldus, kõhuvalu, diarröa.
Teadmata:
Pankreatiit.
Maksa ja sapiteede häired
Harv:
Maksapuudulikkus, maksaensüümide aktiivsuse suurenemine, hepatiit,
kollatõbi, kolestaas.
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Väga sage:
Allergilised nahareaktsioonid (lööve, urtikaaria).
Harv:
Tõsised nahareaktsioonid (nt Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline
epidermaalne nekrolüüs, valgustundlikkus ning angioneurootiline ödeem).
Kui tekib progresseeruv nahalööve, tuleb ravi terbinafiiniga katkestada.
Väga harv:
Multiformne erüteem, äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos,

psoriasiformne lööve või psoriaasi ägenemine, juuste väljalangemine.
Teadmata:
Valgusülitundlikkusreaktsioon, fotodermatoos, valgustundlikkusest
tingitud allergilised reaktsioonid ja polümorfne valguslööve.
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Väga sage:
Artralgia and müalgia. Need võivad tekkida ülitundlikkusreaktsiooni

osana koos samaaegse allergilise nahareaktsiooniga.
Teadmata:
Rabdomüolüüs.
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Harv:
Halb enesetunne, väsimus.
Teadmata:
Gripilaadne haigus, püreksia.
Uuringud
Teadmata:
Vere kreatiniinfosfokinaasi suurenenud tase, kehakaalu vähenemine***.
*Ärevus ja depressiivsed sümptomid lisanduvad düsgeusiale.
** Ligikaudu 0,6% patsientidest, kes kasutasid terbinafiini, on teatatud maitsehäiretest (düsgeusia, hüpogeusia),
sh maitse kadumisest (ageusia). See möödub tavaliselt ravi katkestamisel. Üksikutel juhtudel on teatatud
püsivatest maitsehäiretest.
***Kehakaalu vähenemine lisanduvalt hüpogeusiale.

4.9. Üleannustamine

On teateid üksikutest üleannustamise (kuni 5 g) juhtudest. Sümptomiteks olid peavalu, iiveldus, valu
ülakõhus ja pearinglus.

Üleannustamise soovitatav ravi on ravimi elimineerimine, peamiselt aktiivsöe manustamisega, ning
vajadusel sümptomaatiline ravi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: dermatoloogias kasutatavad ained, seenevastased ained süsteemseks
kasutamiseks
ATC-kood: D01BA02.

Terbinafiin on allüülamiin, millel on lai seenhaiguste tekitajate vastane toimespekter. Madalates
kontsentratsioonides toimib terbinafiin fungitsiidselt dermatofüütide, hallitus- ja teatud dimorfsetesse
seentesse. Toime pärmseentesse on sõltuvalt liigist kas fungitsiidne või fungistaatiline.

Terbinafiin mõjutab selektiivselt seene sterooli biosünteesi varases staadiumis. Selle tagajärjel tekib
seeneraku membraanis ergosterooli puudus ja skvaleeni kumuleerumine raku sees. Mõlemad, nii
ergosterooli puudus kui skvaleeni kumuleerumine tekitavad raku surma. Samuti inhibeerib terbinafiin
skvaleenepoksüdaasi seeneraku membraanis.
Suukaudsel manustamisel kumuleerub toimeaine nahka, juustesse ja küüntesse fungitsiidsetes
kontsentratsioonides. Mõõdetavad kontsentratsioonid on seal endiselt sedastatavad 15...20 päeva
möödudes ravi lõpetamisest.

Terbinafiini kasutatakse naha ja küünte seeninfektsioonide raviks, kui nakkuse põhjustajaks on
Trichophyton (nt T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis ja
Epidermophyton floccosum. Allolevas tabelis on toodud vastavate dermatofüütide kasvu pärssivad
minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni (MIC) vahemikud.

Organism


MIC vahemik (mikrogrammi/ml)

Trichophyton rubrum


0,001…0,15
Trichophyton mentagrophytes
0,0001…0,05
Trichophyton verrucosum

0,001…0,006
Trichophyton violaceum

0,001…0,1

Microsporum canis


0,0001…0,1

Edidermorphyton fluccosum

0,001…0,05

Terbinafiini toime Candida liigi esindajatesse on väheefektiivne.

Vastupidiselt lokaalselt manustatavatele terbinafiinipreparaatidele ei toimi terbinafiini tabletid
Pityriasis (Tinea) versicolor'i puhul.

5.2. Farmakokineetilised omadused

250 mg terbinafiini ühekordsel suukaudsel manustamisel saabub maksimaalne kontsentratsioon
plasmas - 0,97 mikrogrammi/ml - 2 tunni jooksul. Imendumise poolväärtusaeg on 0,8 tundi ja
jaotumise poolväärtusaeg 4,6 tundi.

Terbinafiin seondub plasmavalkudega suures ulatuses (99%).
Ravim tungib kiiresti läbi naha ja kontsentreerub selle lipofiilsesse sarvkihti (stratum corneum’i). Et
terbinafiin imendub rasusse, saavutatakse selle suur kontsentratsioon ka karvanääpsudes, juustes ja
rasunäärmerikastes nahapiirkondades. On tõendeid, et terbinafiin imendub ravikuuri esimeste nädalate
möödudes ka küüneplaati.

Terbinafiin metaboliseeritakse kiirelt ja ulatuslikult CYP-isoensüümide poolt, peamiselt osalevad
selles CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8 ning CYP2C19. Biotransformatsiooni käigus tekkivatel
metaboliitidel seenevastane aktiivsus puudub ning need eritatakse peamiselt uriiniga.
Eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 17 tundi. Miski ei viita kumuleerumisele.

Vanusest tingitud farmakokineetilisi muutusi ei ole täheldatud, kuid kahjustunud neeru- või
maksafunktsiooniga haigetel võib olla vähenenud ravimi eliminatsiooni kiirus, mille tulemuseks on
terbinafiini sisalduse suurenemine veres.

Eelneva kerge kuni raske maksahaigusega patsientidel on ühekordse annuse farmakokineetika
uuringutes näidatud terbinafiini kliirensi vähenemist ligikaudu 50%.

Toit mõjutab mõõdukalt terbinafiini biosaadavust, kuid mitte ulatuses, mis vajaks annuse
kohandamist.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Nii hiirtel kui rottidel on DL ligikaudne väärtus üle 4 g/kg.
50

Pikaajalistes uuringutes (kuni 1 aasta) rottide ja koertega ei täheldatud kummalgi liigil
märkimisväärseid toksilisi toimeid suukaudsete annustega ligikaudu kuni 100 mg/kg päevas.
Suuremate suukaudsete annuste korral olid potentsiaalseteks sihtorganiteks maks ja ilmselt ka neerud.

Kaks aastat kestnud kartsinogeensusuuringus hiirtel, suukaudse manustamise korral, ei leitud
neoplastilisi ega teisi ravimiga seotud muutusi annustes kuni 130 (isased) ja 156 (emased) mg/kg
päevas.
Kaks aastat kestnud kartsinogeensusuuringus rottidega suurenes suurima suukaudse annuse -69 mg/päevas - manustamise korral isasloomadel maksavähi sagedus, kusjuures süsteemne annus oli
sarnane kliinilise annusega. Kasvaja tekke mehhanism ei ole teada. Kliiniline tähtsus ei ole teada. On
täheldatud, et muutused, mis võivad olla seotud peroksüsoomi proliferatsiooniga, on liigispetsiifilised,
kuna kartsinogeensuse uuringutes hiirte, koerte ega ahvidega need ei ilmnenud.

Suurte annustega läbiviidud uuringutes ahvidel esines suurimate annuste kasutamisel (mittetoksilise
toime piir 50 mg/kg) reetinas refraktsiooni häireid. Need häired olid seotud terbinafiini teatud kindla
metaboliidiga silmakoes ning need nähud möödusid pärast ravimi manustamise lõpetamist. Need
muutused ei olnud seotud histoloogiliste muutustega.

Standardsetes in vitro ja in vivo genotoksilisuse uuringutes ei ilmnenud mutageenseid ega
klastogeenseid omadusi.

Uuringutes rottide või küülikutega ei ilmnenud soovimatuid kõrvaltoimeid viljakusele või muudele
reproduktiivsüsteemi näitajatele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Mikrokristalne tselluloos
Kroskarmelloosnaatrium
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Hüpromelloos
Magneesiumstearaat

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) ja HDPE purk LDPE keermega korgiga.

Pakendi suurused:
Blistrid: 7, 8, 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 98, 112 tabletti.
Tabletipurk: 50 ja 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Actavis Nordic A/S.,
Ørnegårdsvej 16,
DK-2820 Gentofte,
Taani

8. Müügiloa number

479705

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.08.2005
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 29.06.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud mais 2013