SUMAMED FORTE

Toimeained: asitromütsiin

Ravimi vorm: suukaudse suspensiooni pulber

Ravimi tugevus: 40mg 1ml 30ml 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SUMAMED FORTE ja milleks seda kasutatakse

Omadused ja toime
Sumamed Forte on makroliidide gruppi kuuluv uus antibiootikum - laia toimespektriga asaliid. Pärast
suukaudset manustamist imendub asitromütsiin hästi ja jaguneb erinevate kudede vahel, kus
saavutatakse antibiootikumi kõrge kontsentratsioon. See on palju kõrgem kui kontsentratsioon
vereseerumis. Sumamed Forte’l on pikk poolväärtusaeg ja eritub kudedest aeglaselt. Need preparaadi
omadused võimaldavad manustada seda ainult üks kord ööpäevas. Asitromütsiin eritub sapiga ja
vähemal määral neerude kaudu.

Näidustused. Asitromütsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid lastel:
neelu-mandlipõletik (alates 2. eluaastast), kõrvapõletik, põskkoobaste põletik, kroonilise bronhiidi
ägenemine, naha- ja pehmete kudede infektsioon (erüsiipel, impetiigo, sekundaarne püoderma),
kopsupõletik, klamüdioos, mükoplasmoos.

2. Mida on vaja teada enne SUMAMED FORTE võtmist

Ärge võtke Sumamed Forte't
kui olete asitromütsiini, erütromütsiini, mistahes makroliid- või ketoliidantibiootikumi või selle
- ravimi mis taheskoostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
koos ergotamiini (tungaltera alkaloidi) derivaatidega, kuna on teoreetiline võimalus ergotismi
- tekkeks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
-
kui teil on raske neerufunktsiooni häire. Raske neerukahjustusega patsientidel

(GFR <10 ml/min) on täheldatud asitromütsiini süsteemse ekspositsiooni 33%-list suurenemist.
Kergete neerutalitluse häiretega (kreatiini kliirens üle 40 ml/min) patsientidel, ei ole vaja
annustamist muuta.
-
Kui teil on probleeme maksaga. Teie arst peab võib-olla teie maksafunktsiooni jälgima või ravi

lõpetama.
-
Kui teil on suurem risk südame repolarisatsiooni pikenemiseks, nt teil on:

o
Kaasasündinud või dokumenteeritud QT-intervalli pikenemine

o
Samaaegne ravi teiste toimeainetega, mis teadaolevalt pikendavad QT-intervalli, nt IA

(kvinidiin ja prokaiinamiid) ja III klassi antiarütmikumid (dofetiliid, amiodaroon ja

1
sotalool), tsisapriid ja terfenadiin; antipsühhootikumid, nagu pimosiid; antidepressandid,
nagu tsitalopraam; ja florokvinoloonid, nagu moksifloksatsiin ja levofloksatsiin
o
Elektrolüütide tasakaalu häire, eriti hüpokaleemia ja hüpomagneseemia korral

o
Kliiniliselt oluline bradükardia (südamerütmi aeglustumine), südame rütmihäire või raske

südamepuudulikkus
-
Kui teil on haigus nimega

Myastenia gravis. Sumamed’i ravi saavatel patsientidel on teatatud
Myastenia gravis’e sümptomite süvenemisest ja müasteenilise sündroomi tekkest.
-
Nagu erütromütsiini ja teiste makroliidantibiootikumide korral, on harva teatatud tõsistest

allergilistest reaktsioonidest, sh angioödeemist ja (harva surmaga lõppenud) anafülaksiast.
Mõned neist reaktsioonidest asitromütsiinile põhjustasid korduvaid sümptomeid, mis nõudsid
pikemat jälgimisperioodi ja ravi.
-
Nagu kõigi antibiootikumidega, on soovitatav jälgimine mittetundlike organismide, sh seente

poolt põhjustatud superinfektsiooni nähtude suhtes.
-
Peaaegu kõigi antibiootikumide, sh asitromütsiini kasutamisel on teatatud

Clostridium difficile
poolt põhjustatud kõhulahtisusest (CDAD), mille raskusaste võib ulatuda kergest
kõhulahtisusest fataalse koliidini. Kõigil patsientidel, kellel esineb pärast antibiootikumide
kasutamist kõhulahtisus, tuleb arvestada CDAD võimalusega. CDAD tekkest on teatatud
rohkem kui kaks kuud pärast antibakteriaalsete ainete manustamist.
-
Vastsündinutele manustada ettevaatusega, kuna ravimi kasutamise kogemus vastsündinutel on

piiratud.

Asitromütsiini farmakokineetilised omadused võimaldavad lühikest ja lihtsat annustamisskeemi. Ei ole
mingit vajadust ühegi näidustuse korral ravi pikendada.

Muud ravimid ja Sumamed Forte
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.
Antatsiidid: asitromütsiini manustamise soovitatav aeg on vähemalt üks tund enne või kaks tundi
pärast antatsiidide kasutamist.
Tungaltera alkaloidid: kui patsiendile manustatakse tungaltera alkaloide, võib koostoimel
makroliididega tekkida ergotism (tungaltera mürgistus).
Makroliidid võivad aeglustada digoksiini ja tsüklosporiini, metabolismi. Neid ravimeid tuleb koos
manustada ettevaatusega.
Teised ravimid: farmakokineetiliste uuringute käigus ei avastatud kliiniliselt olulisi koostoimeid koos
teofülliini, terfenadiini, karbamasepiini, sildenafiili, didanosiini, atorvastatiini, flukonasooli,
indinaviiri, efavirensi, tsetirisiini, nelfinaviiri, trimetoprim/sulfametoksasooli, triasolaami,
midasolaami, metüülprednisolooni ja tsimetidiiniga.
Varfariin: on saadud teateid antikoaguleeriva toime tugevnemisest pärast asitromütsiini samaaegset
manustamist koos kumariini tüüpi suukaudsete antikoagulantidega. Kuigi põhjuslikku seost ei ole
tõestatud, tuleks kaaluda protrombiini aja jälgimise sagedust, kui asitromütsiini kasutatakse
patsientidel, kes saavad kumariini tüüpi suukaudseid antikoagulante.
Zidovudiin: asitromütsiini manustamine suurendas zidovudiini kliiniliselt aktiivse metaboliidi
kontsentratsiooni veres. Selle nähtuse kliiniline tähtsus on ebaselge, kuid see võib tuua patsientidele
kasu.
Samaaegsel rifabutiini manustamisel täheldati neutropeeniat, kuid põhjuslikku seost asitromütsiini
kombinatsiooniga ei ole tõestatud.
Asitromütsiin ei inaktiveeri tsütokroom P-450 ja seega ei esine koostoimeid astemisooli, triasolaami ja
midasolaamiga.

Sumamed Forte koos toidu ja joogiga
Sumamed Forte suukaudset suspensiooni tuleb manustada ühekordse ööpäevase annusena vähemalt
tund enne sööki või kaks tundi pärast sööki.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Rasedus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

2
Kuigi pole teada loodet kahjustavaid toimeid, ei määrata preparaati rasedatele kliiniliste kogemuste
puudumise tõttu.

Imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Andmed asitromütsiini eritumisest rinnapiima on puudulikud. Imetavatele naistele tohib ravimit
määrata ainult äärmisel vajadusel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Puuduvad tõendid, mis näitaksid, et Sumamed võiks omada toimet võimele juhtida või käsitseda
masinaid.

Sumamed Forte sisaldab sahharoosi
Asitromütsiini suukaudse suspensiooni pulber sisaldab sahharoosi. Päriliku fruktoositalumatuse,
glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni või sahharaas-isomaltaasi puudulikkusega patsiendid ei tohi
seda ravimit kasutada.

3. Kuidas SUMAMED FORTE võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi annuse määrab arst, see oleneb teie haiguse raskusest. Tavalised annused on järgmised:
Ülemiste ja alumiste hingamisteede infektsioonide ja naha ning pehmete kudede infektsioonide
(erandiks on migreeruv erüteem) ravis on Sumamed Forte annus 10 mg/kg üks kord ööpäevas, mis
tuleb manustada 3 ööpäeva jooksul vastavalt järgnevale tabelile:
Kehakaal (kg) Sumamed Forte 200 mg/5 ml
suukaudse suspensiooni pulber
5…9
Kasutada Sumamed 100 mg/5 ml suukaudse suspensiooni pulbrit
10...14
2,5 ml (100 mg)
15...24
5 ml (200 mg)
25...34
7,5 ml (300 mg)
35...44
10 ml (400 mg)
≥45
Täiskasvanute annus

Neelu-mandlipõletiku korral on annus 12 mg/kg 5 ööpäeva jooksul.
Teised infektsioonid: 10 mg/kg esimesel päeval ühekordse annusena, seejärel 5 mg/kg ühekordse
annusena 2...5-ndal päeval.

SUSPENSIOONI VALMISTAMINE
Kui suspensioon ei ole apteegis valmis tehtud, võib kasutada suspensiooni valmistamiseks vajaliku
vee mõõtmiseks pakendis olevat mõõtsüstalt.
1. Pudelis on pulber, millest vee (destilleeritud või keedetud ja jahutatud) lisamisel valmistatakse
suspensioon suukaudseks manustamiseks.
2. Vajutage pudeli kork alla ja keerake seda samal ajal kellaosuti liikumisele vastassuunas.
3.
15 ml suukaudse suspensiooni pulbrist 20 ml homogeense Sumamed Forte suspensiooni saamiseks
lisage pudelisse 9,5 ml vett.
30 ml suukaudse suspensiooni pulbrist 35 ml homogeense Sumamed Forte suspensiooni saamiseks
lisage pudelisse 16,5 ml vett.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Loksutage pudelit hoolega, kuni suspensioon on ühtlase koostisega.

5. Kuidas SUMAMED FORTE säilitada

15 ml valmissuspensioon on kõlblik 5 päeva. 30 ml valmissuspensioon on kõlblik 10 päeva.

LUSIKA JA MÕÕTSÜSTLA KÄSITSEMINE
Enne ravimi andmist lapsele lugege juhend hoolega läbi.
Pakendis on mõõtsüstal ja kahepoolne lusikas. Arst või apteeker annab nõu, kumba neist kasutada.

3
Kahepoolne lusikas: suur lusikatäis sisaldab 5 ml ja väiksem lusikatäis 2,5 ml suspensiooni.

Süstla täitmine ravimiga
1. Enne kasutamist loksutage suspensiooni.
2. Vajutage pudeli kork alla ja keerake seda samal ajal kellaosuti liikumisele vastassuunas.
3. Viige süstal suspensiooni ja kolbi ülespoole tõmmates täitke süstal vajaliku koguse suspensiooniga.
4. Kui märkate süstlas õhumulle, laske ravim süstlast tagasi pudelisse ja korrake punkti 3.

Ravimi manustamine lapsele
1. Asetage laps toitmisasendisse.
2. Asetage süstla ots lapse suhu ja suruge süstla sisu aeglaselt lapse suhu.
3. Võimaldage lapsel see järk-järgult alla neelata.
4. Kui laps on ravimi alla neelanud, andke talle juua teed või mahla, et neelata alla suhu jäänud
ravimijäägid.

Puhastamine ja säilitamine
1. Võtke kasutatud süstal lahti, peske see voolava vee all, kuivatage ning asetage see koos ravimiga
kuiva ja puhtasse kohta.
2. Pärast viimase annuse andmist lapsele visake mõõtsüstal koos pudeliga ära.

Kui te võtate Sumamed Forte’t rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole. Võimalikud sümptomid: ajutine
kuulmiskadu, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.

Kui te unustate Sumamed Forte’t võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Annuse vahelejäämisel: vahele
jäänud annus manustatakse niipea kui võimalik, järgmine annus 24 tunni järel.


4.
Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete ilmnemisel konsulteerige arstiga.
Alljärgnevas tabelis on organsüsteemi klassi ja esinemissageduse alusel loetletud kõrvaltoimed, mis on
kindlaks tehtud kliiniliste uuringute ja turustamisjärgse järelevalve käigus. Kõrvaltoimed, mis on
kindlaks tehtud turustamisjärgse järelevalve käigus, on lisatud kursiivis. Esinemissageduste rühmad on
määratletud järgmise kokkuleppe alusel: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt
(≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000) ja teadmata (ei saa
hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse
vähenemise järjekorras.

Asitromütsiiniga võimalikult või tõenäoliselt seotud kõrvaltoimed kliinilise uuringu kogemuse ja
turustusjärgse järelevalve alusel:
Organsüsteemi klass
Kõrvaltoime
Esinemissagedus
Infektsioonid ja
Kandidiaas (seennakkus),
Aeg-ajalt
infestatsioonid
vaginaalne infektsioon,
pneumoonia (kopsupõletik),
seeninfektsioon, bakteriaalne
infektsioon, farüngiit
(kõripõletik), gastroenteriit
(sooleinfektsioon),
hingamishäired, nohu, suu
kandidiaas (soor)
Pseudomembranoosne koliit
Teadmata
(jämesoolepõletik)

4
Vere ja lümfisüsteemi häired
Leukopeenia
Aeg-ajalt
(valgeliblevähesus),
neutropeenia (neutrofiilide
puudus veres), eosinofiilia
(eosinofiilide rohkus veres)
Trombotsütopeenia
Teadmata
(vereliistakute vähesus),
hemolüütiline aneemia
(punaliblelahustuslik
vaegveresus)
Immuunsüsteemi häired
Angioödeem, ülitundlikkus
Aeg-ajalt
Anafülaktiline reaktsioon
Teadmata
Ainevahetus- ja
Isutus
Aeg-ajalt
toitumishäired
Psühhiaatrilised häired
Närvilisus
Aeg-ajalt
Agiteeritus
Harv
Agressioon, ärevus
Teadmata
Närvisüsteemi häired
Peavalu
Sage
Pearinglus, unisus, düsgeusia
Aeg-ajalt
(maitsehäire), paresteesia
(väärtundlikkus)
Minestus, krambid,
Teadmata
hüpoesteesia (nõrgenenud
tundlikkus), psühhomotoorne
hüperaktiivsus, anosmia
(haistmisvõimetus), ageusia
(maitsetundetus), parosmia
(väärhaistmine), Myasthenia
gravis (teatud lihasnõrkus)
Silma kahjustused
Nägemishäired
Aeg-ajalt
Kõrva ja labürindi
Kuulmishäired, vertiigo
Aeg-ajalt
kahjustused
(peapööritus)
Kuulmiskahjustus, sh kurtus
Teadmata
ja/või tinnitus (helin kõrvus)
Südame häired
Palpitatsioonid
Aeg-ajalt
(südamepekslemine)
Torsades de pointes, arütmiad
Teadmata
sh ventrikulaarne tahhükardia,
QT pikenemine
elektrokardiogrammil
Vaskulaarsed häired
Kuumahood
Aeg-ajalt
Hüpotensioon
Teadmata
Respiratoorsed, rindkere ja
Düspnoe (hingeldus),
Aeg-ajalt
mediastiinumi häired
ninaverejooks
Seedetrakti häired
Kõhulahtisus
Väga sage
Oksendamine, kõhuvalu,
Sage
iiveldus
Kõhukinnisus, gaasid, düspepsia Aeg-ajalt
(seedehäire), gastriit
(maopõletik), düsfaagia
(neelamishäire), kõhupuhitus,
suukuivus, röhitised, haavandid
suus, suurenenud süljeeritus

5
Pankreatiit
Teadmata
(kõhunäärmepõletik), keele
värvuse muutus
Maksa ja sapiteede häired
Maksafunktsiooni
Harv
kõrvalekalded, kolestaatiline
ikterus (sapipaisust tingitud
kollatõbi)
Maksapuudulikkus*,
Teadmata
fulminantne hepatiit (äge
maksapõletik), maksanekroos
(maksa kärbumine)
Naha ja nahaaluskoe
Lööve, kihelus, urtikaaria
Aeg-ajalt
kahjustused
(nõgestõbi), dermatiit
(nahapõletik), kuiv nahk,
hüperhidroos (liighigistamine)
Valgustundlikkusreaktsioon
Harv
Stevensi-Johnsoni sündroom
Teadmata
(nahapunetuse eluohtlik vorm),
toksiline epidermaalne
nekrolüüs (teatud naha
kärbumine), multiformne
erüteem (teatud nahapunetus)
Lihas-skeleti ja sidekoe
Osteoartriit, müalgia, seljavalu,
Aeg-ajalt
kahjustused
kaelavalu
Artralgia (liigesevalu)
Teadmata
Neerude ja kuseteede häired
Düsuuria (raskendatud
Aeg-ajalt
urineerimine), neerude valu
Äge neerupuudulikkus,
Teadmata
interstitsiaalne nefriit (teatud
neerupõletik)
Reproduktiivse süsteemi ja
Metrorraagia (emaka
Aeg-ajalt
rinnanäärme häired
verejooks), munandite kahjustus
Üldised häired ja
Tursed, asteenia (jõuetus), halb
Aeg-ajalt
manustamiskoha reaktsioonid enesetunne, väsimus, näo
tursed, valu rinnus, palavik,
valu, perifeersed tursed
Uuringud
Lümfirakkude arvu langus,
Sage
eosinofiilide arvu tõus, vere
bikarbonaatide sisalduse langus,
basofiilide arvu tõus,
monotsüütide arvu tõus,
neutrofiilide arvu tõus

6
Ensüümide aktiivsuse tõus
Aeg-ajalt
(aspartaataminotransferaas,
alaniinaminotransferaas),
bilirubiini sisalduse tõus veres,
uurea sisalduse tõus veres,
kreatiniini sisalduse tõus veres,
kaaliumi kõrvalekalded veres,
alkaalse fosfataasi sisalduse tõus
veres, kloriidi sisalduse tõus
veres, glükoosisisalduse tõus
veres, trombotsüütide aktiivsuse
tõus, hematokriti langus,
bikarbonaatide sisalduse tõus
veres, ebanormaalne naatriumi
tase
Vigastus, mürgistus ja
Protseduurijärgne tüsistus
Aeg-ajalt
protseduuri tüsistused
*mis on harvadel juhtudel lõppenud surmaga

Asitromütsiini kasutamisel Mycobacterium Avium Complex’i profülaktikaks või raviks võivad tekkida
kõrvaltoimed, mis erinevad nendest, mida on teatatud teistel näidustustel kasutamise korral:

Väga sage (võib esineda enam kui 1 inimesel 10st):
kõhulahtisus, kõhuvalu, iiveldus, soolegaasid, ebamugavustunne maos.
-
Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st):
-
anoreksia (isutus);

-
pearinglus, peavalu, paresteesia (tundlikkuse häired - kihelus, pakitsus, sügelus),

maitsetundlikkuse häired;
-
nägemishäired;

-
kurtus;

-
nahalööve, sügelus;

-
valu liigestes;

-
väsimus.


Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100st):
-
tundlikkuse langus;

-
kuulmishäired, kumin kõrvades;

-
südamepekslemine;

-
maksapõletik;

-
tõsised nahalööbed (Steveni-Johnsoni sündroom), tundlikkus päikesevalgusele;

- asteenia (üldine füüsiline nõrkus), üldine halb enesetunne.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


5.
Kuidas Sumamed Forte’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Valmissuspensiooni hoida temperatuuril kuni 25°C.
15 ml valmissuspensioon tuleb kasutada 5 päeva jooksul.

7
30 ml valmissuspensioon tuleb kasutada 10 päeva jooksul.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sumamed Forte sisaldab
Toimeaine on asitromütsiin. 5 ml Sumamed Forte valmissuspensiooni sisaldab 200 mg (40
- mg/ml) asitromütsiini (asitromütsiindihüdraadina).
Teised koostisosad on sahharoos, veevaba trinaatriumfosfaat, hüdroksüpropüültselluloos,
- ksantaankummi, aroomained - kirss, banaan, vanilli; veevaba kolloidne ränidioksiid.

Kuidas Sumamed Forte välja näeb ja pakendi sisu
Pulber on valge kuni kollakasvalge värvusega.
Valmissuspensioon on iseloomuliku kirsi/banaani aroomiga valge kuni kollakasvalge värvusega
homogeenne suspensioon.
15 ml suukaudse suspensiooni pulber 50 ml plastpudelis.
30 ml suukaudse suspensiooni pulber 100 ml plastpudelis.
Kaasas mõõtlusikas.

Müügiloa hoidja ja tootjad
Müügiloa hoidja
Teva Pharma B.V.
Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Holland

Tootjad
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
Mogilska 80
31 546 Krakow
Poola

või

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)
Prilaz baruna Filipovica 25
10000 Zagreb
Horvaatia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal
Lõõtsa 8
11415 Tallinn
Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2014

8Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

SUMAMED FORTE, 200 mg/5 ml suukaudse suspensiooni pulber

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

5 ml valmis suspensiooni sisaldab 200 mg (40 mg/ml) asitromütsiini (asitromütsiindihüdraadina).
INN. Azithromycinum

Teadaolevat toimet omav abiaine: 5 ml valmis suspensiooni sisaldab 3,78 g sahharoosi.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudse suspensiooni pulber.

Pulber on valge kuni kollakasvalge värvusega.
Valmissuspensioon on iseloomuliku kirsi/banaani aroomiga valge kuni kollakasvalge värvusega
homogeenne suspensioon.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Asitromütsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid lastel: tonsillofarüngiit
(alates 2. eluaastast), otiit, sinusiit, kroonilise bronhiidi ägenemine, naha- ja pehmete kudede
infektsioon (erüsiipel, impetiigo, sekundaarne püoderma), pneumoonia, klamüdioos, mükoplasmoos.
Antibakteriaalsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke ravijuhiseid.

Kliiniliselt
oluline
toimespekter.
Bordetella, Chlamydia, Corynebacterium diphtheriae,
Corynebacterium minutissimum, Haemophilus influenzae (esineb resistentseid tüvesid, Moraxella
catarrhalis, Mycoplasma, Staphylococcus aureus (esineb resistentseid tüvesid), Streptococcus
pneumoniae (välja arvatud penitsilliinresistentne Streptococcus pneumoniae), Streptococcus pyogenes
(esineb resistentseid tüvesid).

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Ülemiste ja alumiste hingamisteede infektsioonide ja naha ning pehmete kudede infektsioonide (erandiks
on migreeruv erüteem) ravis on asitromütsiini koguannus 30 mg/kg, mis tuleb manustada kolme ööpäeva
jooksul (10 mg/kg üks kord ööpäevas) vastavalt järgnevale tabelile:

Kehakaal (kg) Sumamed Forte 200 mg/5 ml
suukaudse suspensiooni pulber
5…9
Kasutada Sumamed 100 mg/5 ml suukaudse suspensiooni pulbrit
10...14
2,5 ml (100 mg)
15...24
5 ml (200 mg)
25...34
7,5 ml (300 mg)
35...44
10 ml (400 mg)
≥45
Täiskasvanute annus

On tõestatud asitromütsiini efektiivsus streptokokkfarüngiidi ravis lastel, manustatuna ühekordse annusena
10 mg/kg või 20 mg/kg 3 päeva jooksul. Nende kahe annuse võrdlemisel täheldati kliinilistes uuringutes
sarnast kliinilist efektiivsust, kuigi bakteriaalne eradikatsioon oli arvestatavam ööpäevase annuse 20 mg/kg
puhul. Siiski on Streptococcus pyogenes’e poolt põhjustatud farüngiidi ja sekundaarse haigusena avalduva
reumaatilise palaviku ennetamisel valikravimiks tavaliselt penitsilliin.

Migreeruva erüteemi ravis on asitromütsiini koguannus 60 mg/kg, mis tuleb manustada järgnevalt:
20 mg/kg esimesel päeval ja seejärel teisest kuni viienda päevani 10 mg/kg üks kord ööpäevas.

Patsientide erirühmad

Kasutamine eakatel
Eakatel kasutatakse sama annust, mis täiskasvanutel. Kuna eakatel võivad esineda kaasuvalt
proarütmilised seisundid, on soovitatav eriline ettevaatus südame arütmia ja torsades de pointes’i
tekkeriski tõttu (vt lõik 4.4).

Neerupuudulikkus
Patsientidel, kellel on kerge neerufunktsiooni kahjustus (kreatiniini kliirens >40 ml/min), ei ole vaja annust
kohandada. Ettevaatust tuleb rakendada asitromütsiini kasutamisel patsientidel, kellel kreatiniini kliirens on
<40 ml/min.

Maksapuudulikkus
Kuna asitromütsiin metaboliseerub maksas ja eritub sapiga, ei tohi ravimit manustada raske
maksahaigusega patsientidele. Selliste patsientide ravi kohta asitromütsiiniga ei ole uuringuid läbi viidud.

Sumamed suukaudset suspensiooni võetakse ühekordse ööpäevase annusena vähemalt üks tund enne
või kaks tundi pärast sööki. Annus tuleb välja mõõta kaasasoleva suukaudse annustamise süstla või
lusika abil (kuni 15 kg - suukaudse annustamise süstal; üle 15 kg - lusikas).

4.3. Vastunäidustused

Asitromütsiin on vastunäidustatud patsientidele, kellel esineb ülitundlikkus asitromütsiini,
erütromütsiini, mistahes makroliidi või ketoliidantibiootikumi suhtes või lõigus 6.1 loetletud mis tahes
abiaine suhtes.
Teoreetilise võimaluse tõttu ergotismi tekkeks ei tohi asitromütsiini manustada koos ergotamiini
derivaatidega (vt lõik 4.4).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Allergilised reaktsioonid: Nagu erütromütsiini ja teiste makroliidantibiootikumide korral, on harva
teatatud tõsistest allergilistest reaktsioonidest, sh angioödeemist ja (harva surmaga lõppenud)
anafülaksiast. Mõned neist reaktsioonidest asitromütsiinile põhjustasid korduvaid sümptomeid, mis
nõudsid pikemat jälgimisperioodi ja ravi.

Maksakahjustus: Kuna asitromütsiini peamine eliminatsioonitee on maks, tuleb olulise
maksahaigusega patsientidel asitromütsiini kasutada ettevaatusega. Asitromütsiini korral on teatatud
potentsiaalselt eluohtlikku maksapuudulikkust põhjustava fulminantse hepatiidi juhtudest (vt lõik 4.8).
Mõnedel patsientidel võis eelnevalt esineda maksahaigus või nad kasutasid teisi hepatotoksilisi
ravimeid. Kui tekivad maksafunktsiooni kahjustuse nähud ja sümptomid nagu kiiresti arenev
ikterusega seostatud asteenia, tume uriin, kalduvus verejooksudele või hepaatiline entsefalopaatia,
tuleb otsekohe teostada maksafunktsiooni analüüsid/uuringud. Maksafunktsiooni häirete tekkimisel
tuleb asitromütsiini manustamine lõpetada.

Tungalteraalkaloidid: Patsientidel, kes saavad tungalteraalkaloidi (ergotamiini) derivaate, on mõnede
makroliidantibiootikumide samaaegsel manustamisel kujunenud ergotism. Puuduvad andmed
ergotamiini ja asitromütsiini koostoimete võimaluse kohta. Siiski ei tohi asitromütsiini manustada
koos ergotamiini derivaatidega, kuna esineb teoreetiline võimalus ergotismi tekkeks.

Superinfektsioonid: Nagu kõigi antibiootiliste ravimitega, on soovitatav jälgimine mittetundlike
organismide, sh seente poolt põhjustatud superinfektsiooni nähtude suhtes.

Peaaegu kõigi antibiootiliste ainete, sh asitromütsiini kasutamisel on teatatud Clostridium difficile
poolt põhjustatud kõhulahtisusest (Clostridium difficile associated diarrhea - CDAD), mille raskusaste
võib ulatuda kergest kõhulahtisusest fataalse koliidini. Ravi antibakteriaalsete ainetega muudab
käärsoole normaalset mikrofloorat, mis põhjustab C. difficile ülekasvu.
C. difficile toodab toksiine A ja B, mis aitavad kaasa CDAD arenemisele. Hüpertoksiin C-d tootvad C.
difficile tüved põhjustavad suurenenud haigestumust ja suremust, kuna need infektsioonid võivad olla
antibiootilise ravi suhtes resistentsed ja nõuda kolektoomiat. Kõigil patsientidel, kellel esineb pärast
antibiootikumide kasutamist kõhulahtisus, tuleb arvestada CDAD võimalusega. Vajalik on hoolikas
meditsiiniline anamnees, kuna CDAD tekkest on teatatud rohkem kui kaks kuud pärast
antibakteriaalsete ainete manustamist.

Neerukahjustus: Raske neerukahjustusega patsientidel (GFR <10 ml/min) on täheldatud asitromütsiini
süsteemse ekspositsiooni 33%-list suurenemist (vt lõik 5.2).

Südame repolarisatsioon ja QT-intervalli pikenemine, mis annavad märku riskist südame rütmihäire ja
torsades de pointes’i tekkeks, on esinenud ravi korral teiste makroliididega, sh asitromütsiiniga (vt
lõik 4.8). Seetõttu, kuna järgnevad seisundid võivad viia ventrikulaarsete arütmiate (sh torsades de
pointes) tekkeriski suurenemiseni, mis omakorda võib viia südame seiskumiseni, tuleb asitromütsiini
kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on olemasolevad proarütmilised seisundid (eriti naised ja
eakad), nt patsiendid, kellel on::
- kaasasündinud või dokumenteeritud QT-intervalli pikenemine
- samaaegne ravi teiste toimeainetega, mis teadaolevalt pikendavad QT-intervalli, nt IA (kvinidiin
ja prokaiinamiid) ja III klassi antiarütmikumid (dofetiliid, amiodaroon ja sotalool), tsisapriid ja
terfenadiin; antipsühhootikumid, nagu pimosiid; antidepressandid, nagu tsitalopraam; ja
florokvinoloonid, nagu moksifloksatsiin ja levofloksatsiin
- elektrolüütide tasakaalu häire, eriti hüpokaleemia ja hüpomagneseemia korral
- kliiniliselt oluline bradükardia, südame rütmihäire või raske südamepuudulikkus

Myasthenia gravis: Asitromütsiinravi saavatel patsientidel on teatatud Myasthenia gravis’e
sümptomite süvenemisest ja müasteenilise sündroomi tekkest (vt lõik 4.8).

Streptokokkinfektsioonid: Streptococcus pyogenes’e poolt põhjustatud farüngiidi/tonsilliidi ja samuti
ägeda reumaatilise palaviku ennetamisel on esmavaliku ravimiks tavaliselt penitsilliin. Asitromütsiin
on üldiselt efektiivne streptokokkide vastu suus ja neelus, kuid puuduvad andmed, mis tõestaksid
asitromütsiini efektiivsust ägeda reumaatilise palaviku ennetamisel.

Ohutust ja efektiivsust Mycobacterium Avium Complex profülaktikas ja ravis lastel ei ole tõestatud.

Asitromütsiini suukaudse suspensiooni pulber sisaldab sahharoosi. Päriliku fruktoositalumatuse,
glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni või sahharaas-isomaltaasi puudulikkusega patsiendid ei tohi
seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Asitromütsiini manustamisel patsientidele, kes saavad teisi ravimeid, mis võivad pikendada QT-
intervalli, tuleb rakendada ettevaatust (vt lõik 4.4).

Antatsiidid: Farmakokineetilises uuringus, kus uuriti antatsiidide ja asitromütsiini samaaegse
manustamise mõju, ei täheldatud toimet üldisele biosaadavusele, kuigi maksimaalne kontsentratsioon
seerumis vähenes ligikaudu 25% võrra. Patsiendid, kes saavad nii asitromütsiini kui antatsiide, ei
tohiks ravimeid võtta samaaegselt. Asitromütsiini tuleks võtta vähemalt 1 tund enne või 2 tundi pärast
antatsiidi kasutamist.

Tsetirisiin: Asitromütsiini ja 20 mg tsetirisiini samaaegne manustamine tervetele vabatahtlikele
tasakaaluseisundis 5-päevase skeemi järgi ei põhjustanud farmakokineetilisi koostoimeid ega
QT-intervalli olulisi muutusi.

Didanosiin: Asitromütsiini manustamine annuses 1200 mg ööpäevas samaaegselt didanosiiniga kuuele
isikule, ei paistnud mõjutavat didanosiini farmakokineetikat võrreldes platseeboga.

Digoksiin(P-gp substraadid): Samaaegsel makroliidantibiootikumide, sh asitromütsiin manustamisel
koos P-glükoproteiini substraatidega, nagu digoksiin, on teatatud P-glükoproteiini substraatide
sisalduse suurenemisest seerumis. Seetõttu tuleb asitromütsiini ja P-glükoproteiini substraatide
koosmanustamisel arvestada võimaliku substraadi sisalduse suurenemisega seerumis.

Zidovudiin: Asitromütsiini ühekordsed (1000 mg) ja korduvad (1200 mg või 600 mg) annused
mõjutasid vähesel määral zidovudiini ja tema glükuroniidmetaboliidi farmakokineetikat plasmas ja
eritumist neerude kaudu. Siiski suurendas asitromütsiini manustamine fosforüleeritud zidovudiini
(kliiniliselt aktiivse metaboliidi) kontsentratsiooni perifeerse vere mononukleaarsetes rakkudes. Selle
nähtuse kliiniline tähtsus on ebaselge, kuid see võib tuua patsientidele kasu.

Asitromütsiinil ei ole olulist koostoimet maksa tsütokroom P450 süsteemiga. Sellel ei ole tõenäoliselt
neid farmakokineetilisi ravimi koostoimeid, milliseid on täheldatud erütromütsiini ja makroliididega. Asitromütsiini korral ei esine maksa tsütokroom P450 indutseerimist või
inaktiveerimist tsütokroom-metaboliitide kompleksi kaudu.

Ergotamiin: Teoreetilise võimaluse tõttu ergotismi tekkeks ei ole soovitatav kasutada samaaegselt
asitromütsiini ja ergotamiini derivaate (vt lõik 4.4 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel”).

On läbi viidud farmakokineetilised uuringud asitromütsiini ja järgmiste teadaolevalt olulisel määral
tsütokroom P450 poolt vahendatud metabolismi läbivate ravimitega.

Atorvastatiin: Atorvastatiini (10 mg ööpäevas) ja asitromütsiini (500 mg ööpäevas) samaaegne
manustamine ei muutnud atorvastatiini kontsentratsiooni plasmas (HMG CoA-reduktaasi
inhibeerimise analüüsi alusel). Siiski, turuletulekujärgselt on teatatud rabdomüolüüsi juhtudest
statiinidega asitromütsiini saavatel patsientidel.

Karbamasepiin: Tervetel vabatahtlikel läbi viidud farmakokineetilise koostoime uuringus ei omanud
asitromütsiin olulist toimet karbamasepiini või selle aktiivse metaboliidi tasemele plasmas.

Tsimetidiin: Farmakokineetilises uuringus, kus uuriti 2 tundi enne asitromütsiini manustatud
tsimetidiini ühekordse annuse toimet asitromütsiini farmakokineetikale, ei täheldatud muutusi
asitromütsiini farmakokineetikas.

Kumariini tüüpi suukaudsed antikoagulandid: Farmakokineetilises koostoimete uuringus tervetel
vabatahtlikel ei muutnud asitromütsiin varfariini ühekordse 15 mg annuse antikoaguleerivat toimet.
Turustamisjärgsel perioodil on saadud teateid antikoaguleeriva toime tugevnemisest pärast
asitromütsiini samaaegset manustamist koos kumariini tüüpi suukaudsete antikoagulantidega. Kuigi
põhjuslikku seost ei ole tõestatud, tuleks kaaluda protrombiini aja jälgimise sagedust, kui
asitromütsiini kasutatakse patsientidel, kes saavad kumariini tüüpi suukaudseid antikoagulante.

Tsüklosporiin: Farmakokineetilises uuringus tervetel vabatahtlikel manustati suukaudselt
asitromütsiini 500 mg/ööpäevas 3 päeva jooksul ja seejärel ühekordse suukaudse annusena
tsüklosporiini 10 mg/kg, mille tulemusena leiti, et tsüklosporiini C
ja AUC suurenesid oluliselt.
max
0-5
Seetõttu tuleb rakendada ettevaatust, enne kui kaaluda nende ravimite samaaegset manustamist. Kui
nende ravimite samaaegne manustamine on vajalik, tuleb jälgida tsüklosporiini taset ja vastavalt
annust kohandada.

Efavirens: 600 mg asitromütsiini ühekordse annuse samaaegne manustamine efavirensiga (400 mg
ööpäevas 7 päeva jooksul) ei põhjustanud kliiniliselt olulisi farmakokineetilisi koostoimeid.

Flukonasool: 1200 mg asitromütsiini ühekordse annuse samaaegne manustamine ei muutnud 800 mg
flukonasooli ühekordse annuse farmakokineetikat. Samaaegsel manustamisel flukonasooliga ei
muutunud asitromütsiini üldekspositsioon ega poolväärtusaeg, siiski täheldati kliiniliselt ebaolulist
asitromütsiini C
vähenemist (18%).
max

Indinaviir: 1200 mg asitromütsiini ühekordse annuse samaaegne manustamine ei mõjutanud
statistiliselt olulisel määral indinaviiri (manustatuna annuses 800 mg kolm korda ööpäevas 5 päeva
jooksul) farmakokineetikat.

Metüülprednisoloon: Farmakokineetilise koostoime uuringus tervetel vabatahtlikel ei olnud
asitromütsiinil olulist toimet metüülprednisolooni farmakokineetikale.

Midasolaam: Tervetel vabatahtlikel ei põhjustanud asitromütsiini samaaegne manustamine 500 mg
ööpäevas 3 päeva jooksul kliiniliselt olulisi muutusi 15 mg midasolaami ühekordse annuse
farmakokineetikas ja farmakodünaamikas.

Nelfinaviir: 1200 mg asitromütsiini samaaegsel manustamisel nelfinaviiriga tasakaaluseisundis
(750 mg kolm korda ööpäevas) suurenes asitromütsiini kontsentratsioon. Kliiniliselt olulisi
kõrvaltoimeid ei täheldatud ja annuse kohandamine ei ole vajalik.

Rifabutiin: Asitromütsiini ja rifabutiini samaaegne manustamine ei muutnud kummagi ravimi
kontsentratsiooni seerumis. Isikutel, kes said samaaegselt asitromütsiini ja rifabutiini, täheldati
neutropeeniat. Kuigi neutropeeniat seostatakse rifabutiini kasutamisega, ei ole põhjuslikku seost
asitromütsiini kombinatsiooniga tõestatud (vt lõik 4.8 „Kõrvaltoimed”).

Sildenafiil: Tavalistel tervetel meessoost vabatahtlikel ei leitud tõendeid asitromütsiini (500 mg
ööpäevas 3 päeva jooksul) toimest sildenafiili või selle peamise tsirkuleeriva metaboliidi AUC-le või
C
-le.
max

Terfenadiin: Farmakokineetilistes uuringutes ei ole leitud tõendeid asitromütsiini ja terfenadiini
koostoimetest. Harva on teatatud juhtudest, kus sellise koostoime võimalust ei saa täielikult välistada;
siiski puudus spetsiifiline tõestus sellise koostoime tekkest.

Teofülliin: Puuduvad tõendid kliiniliselt olulistest farmakokineetilistest koostoimetest asitromütsiini ja
teofülliini samaaegsel manustamisel tervetele vabatahtlikele.

Triasolaam: 14 tervel vabatahtlikul ei mõjutanud asitromütsiini (500 mg 1. päeval ja 250 mg
2. päeval) ja triasolaami (0,125 mg 2. päeval) samaaegne manustamine oluliselt triasolaami
farmakokineetilisi omadusi võrreldes triasolaami ja platseeboga.

Trimetoprim/sulfametoksasool: Trimetoprim/sulfametoksasooli topeltannuse (160 mg/800 mg)
manustamisel 7 ööpäeva jooksul koos 1200 mg asitromütsiiniga 7. päeval ei avaldunud olulist toimet
trimetoprimi ega sulfametoksasooli maksimaalsele kontsentratsioonile, üldekspositsioonile ega
uriiniga eritumisele. Asitromütsiini kontsentratsioon seerumis oli sarnane teistes uuringutes
täheldatuga.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus:
Puuduvad piisavad andmed asitromütsiini kasutamise kohta raseduse ajal. Reproduktsioonitoksilisuse
loomkatsetes näidati , et asitromütsiin läbib platsentat, kuid teratogeenset toimet ei täheldatud.
Asitromütsiini kasutamise ohutust raseduse ajal ei ole kinnitatud. Seetõttu tohib asitromütsiini
raseduse ajal kasutada, kui oodatav kasu kaalub üles riski.

Imetamine:

On teatatud, et asitromütsiin eritub inimese rinnapiima, kuid puuduvad adekvaatsed ja kontrollitud
kliinilised uuringud imetavatel naistel, mis iseloomustaksid asitromütsiini rinnapiima eritumise
farmakokineetikat.

Fertiilsus:
Rottidel läbiviidud fertiilsusuuringutes märgati asitromütsiini manustamise järgselt tiinuste arvu
langust. Selle leiu olulisus inimestele ei ole teada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Puuduvad tõendid, mis näitaksid, et asitromütsiin võiks omada toimet patsiendi võimele juhtida või
käsitseda masinaid.

4.8. Kõrvaltoimed

Alljärgnevas tabelis on organsüsteemi klassi ja esinemissageduse alusel loetletud kõrvaltoimed, mis on
kindlaks tehtud kliiniliste uuringute ja turustamisjärgse järelevalve käigus. Kõrvaltoimed, mis on
kindlaks tehtud turustamisjärgse järelevalve käigus, on lisatud kursiivis. Esinemissageduste rühmad on
määratletud järgmise kokkuleppe alusel: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt
(≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000) ja teadmata (ei saa
hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse
vähenemise järjekorras.

Asitromütsiiniga võimalikult või tõenäoliselt seotud kõrvaltoimed kliinilise uuringu kogemuse ja
turustusjärgse järelevalve alusel:
Organsüsteemi klass
Kõrvaltoime
Esinemissagedus
Infektsioonid ja
Kandidiaas, vaginaalne
Aeg-ajalt
infestatsioonid
infektsioon, pneumoonia,
seeninfektsioon, bakteriaalne
infektsioon, farüngiit,
gastroenteriit, hingamishäired,
nohu, suu kandidiaas
Pseudomembranoosne koliit (vt
Teadmata
lõik 4.4)
Vere ja lümfisüsteemi häired
Leukopeenia, neutropeenia,
Aeg-ajalt
eosinofiilia
Trombotsütopeenia,
Teadmata
hemolüütiline aneemia
Immuunsüsteemi häired
Angioödeem, ülitundlikkus
Aeg-ajalt
Anafülaktiline reaktsioon (vt
Teadmata
lõik 4.4)
Ainevahetus- ja
Isutus
Aeg-ajalt
toitumishäired
Psühhiaatrilised häired
Närvilisus
Aeg-ajalt
Agiteeritus
Harv
Agressioon, ärevus
Teadmata
Närvisüsteemi häired
Peavalu
Sage
Pearinglus, unisus, düsgeusia,
Aeg-ajalt
paresteesia
Minestus, krambid,
Teadmata
hüpoesteesia, psühhomotoorne
hüperaktiivsus, anosmia,
ageusia, parosmia, Myasthenia
gravis (vt lõik 4.4)
Silma kahjustused
Nägemishäired
Aeg-ajalt
Kõrva ja labürindi
Kuulmishäired, vertiigo
Aeg-ajalt
kahjustused
Kuulmiskahjustus, sh kurtus
Teadmata
ja/või tinnitus
Südame häired
Palpitatsioonid
Aeg-ajalt
Torsades de pointes (vt lõik
Teadmata
4.4), arütmiad (vt lõik 4.4) sh
ventrikulaarne tahhükardia, QT
pikenemine
elektrokardiogrammil (vt lõik
4.4)
Vaskulaarsed häired
Kuumahood
Aeg-ajalt
Hüpotensioon
Teadmata
Respiratoorsed, rindkere ja
Düspnoe, ninaverejooks
Aeg-ajalt
mediastiinumi häired
Seedetrakti häired
Kõhulahtisus
Väga sage
Oksendamine, kõhuvalu,
Sage
iiveldus
Kõhukinnisus, gaasid,
Aeg-ajalt
düspepsia, gastriit, düsfaagia,
kõhupuhitus, suukuivus,
röhitised, haavandid suus,
suurenenud süljeeritus
Pankreatiit, keele värvuse
Teadmata
muutus
Maksa ja sapiteede häired
Maksafunktsiooni
Harv
kõrvalekalded, kolestaatiline
ikterus
Maksapuudulikkus (mis on
Teadmata
harva lõppenud surmaga) (vt
lõik 4.4)*, fulminantne hepatiit,
maksanekroos
Naha ja nahaaluskoe
Lööve, kihelus, urtikaaria,
Aeg-ajalt
kahjustused
dermatiit, kuiv nahk,
hüperhidroos
Valgustundlikkusreaktsioon
Harv
Stevensi-Johnsoni sündroom,
Teadmata
toksiline epidermaalne
nekrolüüs, multiformne erüteem
Lihas-skeleti ja sidekoe
Osteoartriit, müalgia, seljavalu,
Aeg-ajalt
kahjustused
kaelavalu
Artralgia
Teadmata
Neerude ja kuseteede häired
Düsuuria, neerude valu
Aeg-ajalt
Äge neerupuudulikkus,
Teadmata
interstitsiaalne nefriit
Reproduktiivse süsteemi ja
Metrorraagia, munandite
Aeg-ajalt
rinnanäärme häired
kahjustus
Üldised häired ja
Tursed, asteenia, halb
Aeg-ajalt
manustamiskoha reaktsioonid enesetunne, väsimus, näo
tursed, valu rinnus, püreksia,
valu, perifeersed tursed
Uuringud
Lümfotsüütide arvu langus,
Sage
eosinofiilide arvu tõus, vere
bikarbonaatide sisalduse langus,
basofiilide arvu tõus,
monotsüütide arvu tõus,
neutrofiilide arvu tõus
Aspartaataminotransferaasi
Aeg-ajalt
aktiivsuse tõus,
alaniinaminotransferaasi
aktiivsuse tõus, bilirubiini
sisalduse tõus veres, uurea
sisalduse tõus veres, kreatiniini
sisalduse tõus veres, kaaliumi
kõrvalekalded veres, alkaalse
fosfataasi sisalduse tõus veres,
kloriidi sisalduse tõus veres,
glükoosisisalduse tõus veres,
trombotsüütide aktiivsuse tõus,
hematokriti langus,
bikarbonaatide sisalduse tõus
veres, ebanormaalne naatriumi
tase
Vigastus, mürgistus ja
Protseduurijärgne tüsistus
Aeg-ajalt
protseduuri tüsistused
*mis on harvadel juhtudel lõppenud surmaga

Kõrvaltoimed, mis arvatavasti või tõenäoliselt on seotud Mycobacterium Avium Complex’i
profülaktika ja raviga, põhinevad kliinilistel uuringutel ja turuletulekujärgsel kogemusel. Need
kõrvaltoimed erinevad ülaltoodud tabelis toodud kõrvaltoimetest olemuse või esinemissageduse
poolest.

Organsüsteemi klass
Kõrvaltoime
Esinemissagedus
Ainevahetus ja toitumishäired
Anoreksia
Sage
Närvisüsteemi häired
Pearinglus, peavalu, paresteesia,
Sage
düsgeusia
Hüpoesteesia
Aeg-ajalt
Silma kahjustused
Nägemise kahjustus
Sage
Kõrva ja labürindi kahjustused
Kurtus
Sage
Kuulmiskahjustus, tinnitus
Aeg-ajalt
Südame häired
Südamepekslemine
Aeg-ajalt
Seedetrakti häired
Kõhulahtisus, kõhuvalu, iiveldus,
Väga sage
kõhupuhitus, ebamugavustunne
kõhus, vedel väljaheide
Maksa ja sapiteede häired
Hepatiit
Aeg-ajalt
Naha ja nahaaluskoe
Lööve, sügelus
Sage
kahjustused
Stevensi-Johnsoni sündroom,
Aeg-ajalt
valgustundlikkusreaktsioonid
Lihas-skeleti ja sidekoe
Artralgia
Sage
kahjustused
Üldised häired ja
Väsimus
Sage
manustamiskoha reaktsioonid
Asteenia, üldine halb enesetunne
Aeg-ajalt

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Soovitatust suuremate annuste kasutamisel tekkinud kõrvaltoimed sarnanesid tavaliste annuste
kasutamisel tekkinud kõrvaltoimetega. Tüüpilised makroliidantibiootikumide üleannustamise
sümptomid on pöörduv kuulmiskadu, tugev iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Üleannustamise
korral on vajadusel näidustatud meditsiinilise söe manustamine ja üldine sümptomaatiline ravi, aga ka
elulisi funktsioone toetavad meetmed.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks, makroliidid; ATC-
kood: J01FA10

Toimemehhanism:
Asitromütsiin on makroliidantibiootikum, mis kuulub asaliidide rühma. Molekul on saadud
lämmastiku aatomi lisamise teel erütromütsiin A laktooni ringi. Asitromütsiini keemiline nimetus on
9-deoksü-9a-asa-9a-metüül-9a-homoerütromütsiin A. Molekulmass on 749,0.
Asitromütsiini toimemehhanism seisneb seondumises ribosoomi 50S-alaühikuga ja peptiidide
translokatsiooni ärahoidmises, mille kaudu ta pärsib bakterite valgusünteesi.

Resistentsuse mehhanism:
Resistentsus asitromütsiini suhtes võib olla loomulik või omandatud. Bakteritel esineb kolm peamist
resistentsuse mehhanismi: sihtmärgi muutumine, antibiootikumi transpordi muutumine ja
antibiootikumi modifitseerimine.
Streptococcus pneumoniae, A-grupi beeta-hemolüütilisel streptokokil, Enterococcus faecalis’el ja
Staphylococcus aureus’el, sh metitsilliin-resistentsel S. aureus’el (MRSA) esineb täielik ristuv
resistentsus erütromütsiini, asitromütsiini, teiste makroliidide ja linkoosamiidide suhtes.

Tundlikkuse piirid
EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - Euroopa Antimikroobse
Tundlikkuse Testimise Komitee) kliinilised MIK tundlikkuse piirid (versioon 1.4, 2009):
Tundlikkuse piirid vastavalt liigile (T</R>) 1
Patogeen
Tundlik
Resistentne
Staphylococcus
≤1 mg/l
>2 mg/l
Streptococcus A,B,C,G
≤0,25 mg/l
>0,5 mg/l
Streptococcus pneumoniae
≤0,25 mg/l
>0,5 mg/l
Haemophilus influenzae 2
≤0,12 mg/l
>4 mg/l
Moraxella catarrhalis
≤0,5 mg/l
>0,5 mg/l
Neisseria gonorrhoeae
≤0,25 mg/l
>0,5 mg/l

1
Erütromütsiini saab kasutada loetletud bakterite tundlikkuse määramiseks teiste makroliidide
(asitromütsiini, klaritromütsiini ja roksitromütsiini) suhtes. Legionella pneumophila on tundlik
intravenoosselt manustatud makroliidide suhtes (erütromütsiini MIK ≤1 mg/l metsikut tüüpi
isolaatidele). Makroliide on kasutatud Campylobacter jejuni infektsioonide ravis (erütromütsiini MIK
≤4 mg/l metsikut tüüpi isolaatidele). Asitromütsiini on kasutatud S. typhi (MIK ≤16 mg/l metsikut
tüüpi isolaatidele) ja Shigella liikide poolt põhjustatud infektsioonide ravis.

2
H. influenzae makroliidide MIK-de ja kliinilise tulemuse vaheline seos on nõrk. Makroliidide
ja sarnaste antibiootikumide tundlikkuse piir on määratud nii, et selle järgi liigitub H. influenzae
metsiku tüübi tundlikkus keskmiseks.

Tundlikkus
Teatud liikide omandatud resistentsuse levimus võib geograafiliselt ja ajaliselt varieeruda, seetõttu on
soovitav informatsioon kohaliku resistentsuse kohta, eeskätt raskete infektsioonide ravimisel. Kui
kohaliku resistentsuse esinemine muudab küsitavaks kasutatava ravimi efektiivsuse vähemalt mõnda
tüüpi infektsioonide puhul, tuleb vajadusel paluda ekspertarvamust.

Asitromütsiini antibakteriaalne spekter

Sagedasti tundlikud liigid
Gram-positiivsed aeroobsed mikroorganismid
Staphylococcus aureus

metitsilliin-tundlik
Streptococcus pneumoniae

penitsilliin-tundlik
Streptococcus pyogenes
Gram-negatiivsed aeroobsed mikroorganismid
Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Legionella pneumophila
Moraxella catarrhalis
Pasteurella multocida
Anaeroobsed mikroorganismid
Clostridium perfringens
Fusobacterium spp.
Prevotella spp.
Porphyriomonas spp.
Teised mikroorganismid
Chlamydia trachomatis
Liigid, mille puhul omandatud resistentsus võib osutuda probleemiks
Gram-positiivsed aeroobsed mikroorganismid
Streptococcus pneumoniae

penitsilliinile keskmiselt tundlik

penitsilliin-resistentne
Loomuliku resistentsusega organismid
Gram-positiivsed aeroobsed mikroorganismid
Enterococcus faecalis
Stafülokokid MRSA, MRSE*
Anaeroobsed mikroorganismid
Bacteroides fragilis’e grupp
*metitsilliin-resistentsete stafülokokkide omandatud resistentsus makroliidide suhtes on väga laialt
levinud ja nad on siia paigutatud põhjusel, et on harva tundlikud asitromütsiini suhtes.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Pärast suukaudset manustamist on biosaadavus ligikaudu 37%. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas
saavutatakse 2…3 tundi pärast ravimi võtmist.

Jaotumine
Suukaudselt manustatud asitromütsiin jaotub laialdaselt kogu organismis. Farmakokineetilistes
uuringutes on näidatud, et asitromütsiini kontsentratsioon on kudedes määratuna märgatavalt suurem
(50 korda) kui plasmas määratuna, mis viitab sellele, et aine seondub tugevasti kudedega.
Seondumine seerumi valkudega varieerub vastavalt kontsentratsioonile plasmas ja kõigub 12%-st kuni
52%-ni vastavate kontsentratsioonide korral seerumis 0,5 mikrogrammi/ml ja 0,05 mikrogrammi/ml.
Keskmiseks jaotusruumalaks tasakaaluseisundis (VV ) on arvestatud 31,1 l/kg.
ss

Eritumine
Lõplik eliminatsiooni poolväärtusaeg plasmas kajastab täpselt eliminatsiooni poolväärtusaega
kudedes, mis on 2…4 päeva.
Ligikaudu 12% intravenoosselt manustatud asitromütsiini annusest eritub muutumatuna uriiniga
järgneva kolme päeva jooksul. Eriti suur muutumatu asitromütsiini kontsentratsioon on leitud inimese
sapis. Sapis on tuvastatud ka kümme metaboliiti, mis on moodustunud N- ja O-demetüülimise,
desosamiin- ja aglükoonringide hüdroksüleerimise ja kladinoosi konjugaadi degradeerimise kaudu.
Vedelikkromatograafia ja mikrobioloogiste analüüside tulemuste võrdlus on näidanud, et
asitromütsiini metaboliidid ei ole mikrobioloogiliselt aktiivsed.
Loomkatsetes on tuvastatud asitromütsiini suur kontsentratsioon fagotsüütides. Samuti on tõestatud, et
aktiivse fagotsütoosi jooksul vabaneb suurem asitromütsiini kontsentratsioon kui inaktiivsetest
fagotsüütidest. Seetõttu oli loomkatsetes põletikukolletes mõõdetud asitromütsiini kontsentratsioon
kõrge.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsetes, kus annused ületasid kuni 40 korda kliinilist raviannust, põhjustas asitromütsiin
pöörduvat fosfolipidoosi, kuid reeglina ei täheldatud seoses sellega tõelisi toksikoloogilisi tagajärgi. Ei
leitud, et asitromütsiin põhjustaks patsientidel toksilisi reaktsioone, kui seda manustatakse vastavalt
soovitustele.

Kartsinogeenne potentsiaal:
Kartsinogeensuse hindamiseks ei ole läbi viidud pikaajalisi loomkatseid, kuna see ravim on
näidustatud ainult lühiajaliseks raviks ja puuduvad kantserogeensele toimele viitavad nähud.

Mutageenne potentsiaal:
In vivo ja in vitro katsemudelites ei leidnud tõestust võimalus geneetiliste ja
kromosoomimutatsioonide tekkeks.

Reproduktsioonitoksilisus:
Loomkatsetes ravimi embrüotoksilise toime määramiseks ei täheldatud hiirtel ja rottidel teratogeenset
toimet. Rottidel viisid asitromütsiini annused 100 ja 200 mg kehamassi kg kohta ööpäevas loote
luustumise ja emaslooma kehamassi juurdekasvu kerge peetuseni. Rottidel täheldati peri- ja
postnataalsetes uuringutes kerget arengupeetust pärast ravi 50 mg/kg/ööpäevas ja eelnimetatud
annustega.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Sahharoos, veevaba trinaatriumfosfaat, hüdroksüpropüültselluloos, ksantaankummi, aroomained -kirss, banaan, vanilli; veevaba kolloidne ränidioksiid.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

Pulber: 2 aastat.

15 ml kasutamisvalmis suspensioon säilib 5 päeva.
30 ml kasutamisvalmis suspensioon säilib 10 päeva.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Valmis suspensiooni hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

200 mg/5 ml:
15 ml suukaudse suspensiooni pulbrit 50 ml plastpudelis (HDPE), mis on suletud lastekindla korgiga.
30 ml suukaudse suspensiooni pulbrit 100 ml plastpudelis (HDPE), mis on suletud lastekindla korgiga.

Iga pudel on pappkarbis, kaasas kahepoolse lusikaga kalibreeritud mõõtlusikas ja süstal suukaudseks
annustamiseks.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

200 mg/5 ml:
15 ml pulbrist 20 ml homogeense suspensiooni saamiseks lisada 9,5 ml destilleeritud vett pudelis
olevale pulbrile, mis sisaldab 600 mg asitromütsiini.

30 ml pulbrist 35 ml homogeense suspensiooni saamiseks lisada 16,5 ml destilleeritud vett pudelis
olevale pulbrile, mis sisaldab 1200 mg asitromütsiini.

Iga Sumamed Forte suspensioon sisaldab 5 ml rohkem suspensiooni, et kindlustada täielik
annustamine.

Loksutada hoolikalt enne kasutamist. Pärast ravimi andmist lapsele tuleb koheselt peale juua teed või
mahla, et neelata alla suhu jäänud ravimijäägid.

7. Müügiloa hoidja

Teva Pharma B.V.
Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Holland

8. Müügiloa number

357201

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 17.08.2001
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 29.06.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2013.