SOLIAN

Toimeained: amisulpriid

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 200mg 30TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SOLIAN ja milleks seda kasutatakse

Solian sisaldab ravimit nimega amisulpriid. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse
antipsühhootikumideks. Solian’i kasutatakse skisofreenia raviks.

Skisofreenia võib panna sind tundma, nägema või kuulma asju, mida tegelikult pole olemas, mõtlema
imelikke ja hirmutavaid mõtteid, muutma sinu käitumist ja tundma end üksikuna. Vahel võivad nende
sümptomitega inimesed tunda end ärevana, ärritatuna või rõhutuna. Solian toimib, parandades häiritud
mõtlemist, tundmusi ja käitumist. Seda kasutatakse skisofreenia raviks nii haiguse alguses kui ka
haiguse jooksul pikaajaliselt.

2. Mida on vaja teada enne SOLIAN võtmist

Ärge võtke Solian'i
• kui olete amisulpriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline. Allergilise reaktsiooni sümptomid: lööve, probleemid neelamisel või hingamisel,
huulte, näo, kõri või keele turse;
• kui te olete rase, võite olla rase või toidate last rinnaga, v.a juhul kui arst peab seda
hädavajalikuks (vt lõik „Rasedus ja imetamine“);
• kui teil on rinnanäärme vähk või prolaktiinsõltuv kasvaja;
• kui teil on neerupealise kasvaja (feokromotsütoom);
• kui te kasutate teatud ravimeid, mis võivad muuta südame rütmi, nagu nt ravimid mida te võtate
südame rütmi kontrolli all hoidmiseks (vt lõik „Võtmine koos teiste ravimitega“);
• kui te võtate levodopat, ravimit mis ravib Parkinsoni tõbe (vt lõik „Võtmine koos teiste
ravimitega“).

Ravimit ei tohi võtta alla 15-aastased lapsed ja noorukid.

Ärge võtke seda ravimit, kui teil esineb mõni eelnimetatud vastunäidustustest. Kui te pole kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Solian’i võtmist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Konsulteerige oma arsti, apteekri või meditsiiniõega enne ravimi võtmist, kui:
• teil on probleemid neerudega;
• teil on Parkinsoni tõbi;
• teil on kunagi olnud epileptilisi krampe;
• teil on tavapärasest erinev südame rütm;
• teil on südamehaigus või teie perekonnas on esinenud südameprobleeme;
• teie arst on teile öelnud, et teil on võib-olla insult (ajurabandus);
• te olete suhkruhaige või teil on suurenenud risk suhkrutõve tekkeks;
• te olete eakas; eakatel inimestel võib kergemini tekkida vererõhu langus või unisus;
• teie südame löögisagedus on madal (vähem kui 55 lööki minutis);
• teile on öeldud, et teie vere kaaliumisisaldus on madal;
• teil või teie perekonnas on olnud venoosset trombembooliat (veresoone ummistus), sest
antipsühhootikumid võivad soodustada trombide teket;
• ravi lõpetamisel on soovitatav annuse järk-järguline vähendamine.

Ettevaatus on vajalik, kui amisulpriidi määratakse teadaoleva kardiovaskulaarse haiguse või
perekonnas varem kellelgi esinenud QT-intervalli pikenemisega patsiendile.

Dementsusega seotud psühhoosiga eakatel patsientidel, keda ravitakse antipsühhootikumidega, on
tõusnud risk suremuse tekkeks.

Amisulpriid võib suurendada prolaktiini taset. Seetõttu jälgib arst rinnanäärme vähi anamneesiga
patsiente või vastava perekonnaanamneesiga patsiente ravi ajal amisulpriidiga hoolikalt.

Antipsühhootikumide, sh Solian’i kasutamisel on teatatud leukopeeniast, neutropeeniast ja
agranulotsütoosist. Seletamatud infektsioonid või palavik võivad viidata vere düskraasiale, mis vajab
otsekohest hematoloogilist uuringut.

Kui te pole kindel, kas midagi ülaltoodust käib teie kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga enne
Solian’i võtmist.

Muud ravimid ja Solian
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid. See on vajalik, kuna Solian võib mõjutada teiste ravimite toimet. Samuti võivad
mõned ravimid mõjutada Solian’i toimet.

Kindlasti ärge võtke seda ravimit ning konsulteerige oma arstiga juhul, kui te võtate mõnda
alljärgnevatest ravimitest:
• ravimid, mis kontrollivad teie südamelööke, nagu näiteks kinidiin, disopüramiid, prokaiinamiid,
amiodaroon ja sotalool, mõned allergiavastased ravimid, mõned malaariavastased ravimid ja
mõned antipsühhootikumid;
• ravimid, mis võivad langetada kaaliumi taset. Need on vedelikku väljutavad ravimid nagu
bendrofluasiid või hüdroklorotiasiid, mõned kõhulahtistid, glükokortikoidid (kasutatakse raske
astma ja muude põletikultiste haiguste raviks), tetrakosaktiidid ja amfoteritsiin (kasutatakse
seenhaiguste raviks);
• levodopa, ravim, mida kasutatakse Parkonsoni tõve raviks.

Konsulteerige oma arstiga, kui te võtate mõnda alljärgnevatest ravimitest:
• ravimid depressiooni või psüühiliste ja närvihaiguste raviks, nagu näiteks pimosiid,
haloperidool, imipramiin, tioridasiin ja liitium,
• tugeva valu korral kasutatavad ravimid opiaadid, nagu morfiin, petidiin või metadoon,
• kõrge vererõhu ja migreeni raviks kasutatavad ravimid, näiteks klonidiin, diltiaseem, ja
verapamiil, guanfatsiin ja digitalis,
• valuvaigistid nagu tramadool ja indometatsiin,
• anesteetikumid (tuimastusravimid),
• antibiootikumid nagu erütromütsiin või sparfloksatsiin,
• antihistamiinid (allergilisi nähte leevendavad ravimid) nagu prometasiin, mis teeb teid uimaseks,

2/6
• pentamidiin, mida kasutatakse kopsupõletiku raviks,
• bromokriptiin ja ropinirool (Parkinsoni tõve ravimid).

Kui te pole kindel, kas midagi ülaltoodust käib teie kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga enne
Solian’i võtmist.

Solian koos toidu, joogi ja alkoholiga
• neelake Solian’i tabletid koos rohke veega enne sööki,
• ärge tarvitage alkoholi, kui te võtate Soliani. See võib mõjutada ravimi toimet.

Rasedus ja imetamine
Rasedus
Raseduse viimasel trimestril (3 viimast raseduskuud) Solian’i võtnud emadel sündinud beebidel on
täheldatud järgmiste sümptomite esinemist: värinad, lihasjäikus ja/või nõrkus, unisus, agiteeritus,
hingamisprobleemid ja söömisraskused, Kui teie lapsel esinevad need nähud, peaksite te arstiga
ühendust võtma.
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Imetamine
Ärge võtke seda ravimit, kui te toidate last rinnaga või plaanite rinnaga toitmist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Selle ravimi võtmisel võite olla aeglasem, tunda end uimase või unisena. Sel juhul ärge juhtige autot
ega kasutage masinaid või mehhanisme.

Solian sisaldab laktoosi
Solian sisaldab laktoosi, teatud suhkrut. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te
enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas SOLIAN võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi võtmine
• võtke seda ravimit suu kaudu.
• neelake tablett tervena koos veega. Ärge närige tabletti.
• võtke ravimit enne sööki.
• kui teil on tunne, et Solian'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui palju ravimit võtta
Solian'i annus sõltub teie haigusest. Järgige oma arsti ettekirjutust.

Täiskasvanud
• Tavaline annus on 50 mg kuni 800 mg päevas.
• Teie arst võib vajadusel alustada madalama annusega .
• Vajadusel võib arst määrata teile kuni 1200 mg suuruse annuse päeva kohta.
• Kuni 300 mg suurused päevaannused võib võtta üks kord päevas. Võtke annus iga päev samal ajal.
• Üle 300 mg suurused annused tuleb jagada kaheks ning võtta pool annusest hommikul ja pool
õhtul.

Eakad inimesed

3/6
• Teie arst jälgib teid hoolikalt, kuna teil võib selle ravimi tõttu kergemini tekkida vererõhu langus
või unisus.

Neeruprobleemidega inimesed
• Arst võib määrata teile väiksema annuse.

Kuni puberteediealised lapsed
Solian’i ei tohi anda alla kuni puberteediealistele lastele.

Kui te võtate Solian’i rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate rohkem tablette kui ette nähtud, rääkige kohe oma arstile või pöörduge haiglasse
erakorralise vastuvõtu osakonda. Võtke ravimikarp kaasa. Siis arst teab, millist ravimit te võtsite. Teil
võivad esineda järgmised nähud: tunnete end rahutu või nõrgana, lihased on jäigad, tunnete end
uimase või unisena, mis võib viia teadvusekaoni.

Kui te unustate Solian’i võtta
Kui te unustate annuse võtmata, võtke see kohe kui meenub. Kui aga järgmise annuse võtmise aeg on
juba lähedal, jätke unustatud annus võtmata.
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata..

Kui te lõpetate Solian’i võtmise
Võtke ravimit kuni arst käsib teil lõpetada. Ärge lõpetage Solian’i võtmist lihtsalt seepärast, et tunnete
end paremini. Kui te lõpetate ravimi võtmise, võib teie haigus halveneda või tagasi tulla. Kui arst pole
öelnud teile teisiti, ei tohi Solian’i võtmist lõpetada äkki. Äkiline lõpetamine võib põhjustada
ärajätunähte nagu:
• iiveldus või oksendamine
• higistamine
• uinumisraskused või väga rahutu olek
• lihasjäikus või ebatavalised liigutused
• teie esialgne seisund võib tagasi tulla

Vereanalüüsid
Solian’i võtmine võib mõjutada mõnede vereanalüüside, näiteks teatud hormooni prolaktiin ja
maksaensüümide, tulemusi. Kui teile tehakse vereanalüüse, on oluline, et te oma arstile ütleksite, et
võtate Solian’i.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Solian'i võtmine ning rääkige kohe oma arstiga või pöörduge haiglasse, kui:
• Teil on kõrge kehatemperatuur, te higistate, lihased on jäigad, teil on südamepekslemine,
kiirenenud hingamine ja teil on segasusseisund, olete unine või ärritunud. Need võivad olla tõsise,
kuid harvaesineva kõrvaltoime „maliigne neuroleptiline sündroom” sümptomid, mille tüsistus võib
lõppeda surmaga.
• Teil on tavapärasest erinev südame rütm, väga kõrge südame löögisagedus või valu rinnus, mis
võib viia infarkti või eluohtlike südameprobleemideni.
Aeg-ajalt esinevad (vähem kui 1-l inimesel 100-st)
• Teil on allergiline reaktsioon. Nähtudeks võivad olla: lööve, raskendatud neelamine või
hingamine, huulte, näo, kõri või keele turse.
• Teil on krambid.

Rääkige oma arstile nii kiiresti kui võimalik, kui teil on mõni järgnevatest kõrvaltoimetest:

4/6
Väga sageli esinevad (enam kui 1-l inimesel 10-st)
• Värinad, lihasjäikus või spasmid, aeglased liigutused, suurenenud süljeeritus või rahutus
Sageli esinevad (vähem kui 1-l inimesel 10-st)
• Esinevad tahtele allumatud liigitused, peamiselt kätes ja jalgades
(Need sümptomid võivad väheneda, kui arst vähendab teie Solian’i annust või määrab teile lisaks ühe
ravimi.)
Aeg-ajalt esinevad (vähem kui 1-l inimesel 100-st)
• Tahtele allumatud liigutused, peamiselt näos või keeles

Muud esineda võivad kõrvaltoimed:
Sageli esinevad (vähem kui 1-l inimesel 10-st)
• Uinumisraskused (unetus) või ärevus- või rahutustunne
• Uimasus või unisus
• Kõhukinnisus, iiveldus või oksendamine, suukuivus
• Kehakaalu tõus
• Ebaharilik piima eritumine rinnast nii naistel kui meestel, valud rindades
• Menstruaaltsükli häired
• Rindade suurenemine meestel
• Raskused erektsiooni tekkimisel või säilitamisel, või probleemid seemnepurskega
• Peapööritus (mis võib olla tingitud madalast vererõhust)
Aeg-ajalt esinevad (vähem kui 1-l inimesel 100-st)
• Südame löögisageduse aeglustumine
• Kõrge veresuhkur (hüperglükeemia)
Teadmata esinemissagedusega
• Trombid (verehüübed) veenides, eriti jalgades (sümptomiteks on jala turse, valu ja punetus), mis
võivad mööda veresooni liikuda kopsu, põhjustades valu rinnus ja hingamisraskust. Kui teil tekib mõni
nendest sümptomitest, võtke otsekohe ühendust arstiga.
• Naha paikne turse (angioödeem) ja nõgeslööve.
• Leukopeenia, neutropeenia või agranolotsütoos.
• Triglütseriidide rohkus veres (hüpertriglütserideemia), vere liigne kolesteroolisisaldus
(hüperkolesteroleemia).
• Segasus.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas SOLIAN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blistrile. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge võtke Solian'i, kui te märkate, et tablettide värv on muutunud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda

6. Pakendi sisu ja muu teave


5/6
Mida Solian sisaldab
- Toimeaine on amisulpriid. Üks tablett sisaldab 200 mg amisulpriidi.
- Teised koostisosad on naatriumglükolaattärklis, laktoosmonohüdraat, mikrokristalne
tselluloos, hüpromelloos ja magneesiumstearaat.

Kuidas Solian välja näeb ja pakendi sisu
Valged või valkjad ümarad tabletid, mille ühele küljel on märgistus AMI 200 ning teisel küljel on
poolitusjoon. Blisterpakendis on 30 või 150 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti

Tootja
Sanofi Winthrop Industrie
6, boulevard de l’Europe
21800 Quetigny
Prantsusmaa

või

sanofi-aventis Zrt.
Harbor Park
Campona u.1
1225 Budapest
Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Tel: 627 3488


Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015


6/6Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Solian, 200 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

KVALITATIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 200 mg amisulpriidi.

INN. Amisulpridum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Valge või valkjas ümar tablett, mille ühel küljel on märgistus AMI 200 ja teisel küljel on poolitusjoon.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Skisofreenia.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Ägeda psühhootilise episoodi korral on soovitatav manustada 400…800 mg ööpäevas.
Vastavalt kliinilisele vastusele võib annust suurendada maksimaalselt kuni 1200 mg-ni ööpäevas.
Suuremate annuste kui 1200 mg ööpäevas ohutust pole põhjalikult uuritud ning seetõttu ei tohiks neid
kasutada.
Ravi alustamisel ei ole vaja spetsiaalset tiitrimist. Annused tuleb määrata individuaalselt.

Negatiivsete ja positiivsete sümptomite koosesinemisel tuleb annust kohandada nii, et saavutatakse
optimalne kontroll positiivsete sümptomite üle.
Säilitusraviks määratakse minimaalne toimiv annus.
Negatiivsete sümptomite domineerimisel kasutatakse annuseid 50…300 mg ööpäevas.
Kuni 300 mg annuseid võib manustada 1 kord ööpäevas, suuremad annused jagatakse kahele
manustamiskorrale.

Eakad
Amisulpriidi ohutust on uuritud piiratud arvul eakatel patsientidel. Amisulpiriidi kasutamisel peab
olema eriti ettevaatlik hüpotensiooni ja sedatsiooni võimaliku tekkeohu tõttu. Neerupuudulikkuse
korral võib olla vajalik annuse vähendamine.

Alla 15-aastastel lastel on Solian vastunäidustatud, kuna ravimi ohutust selles eagrupis ei ole
tõestatud.

Lapsed: amisulpriidi ohutus ja efektiivsus puberteedieast kuni 18. eluaastani ei ole tõestatud:
Amisulpriidi kasutamise kohta skisofreeniaga noorukitel on piiratud andmed. Seetõttu ei ole
amisulpriidi kasutamine puberteedieast kuni 18. eluaastani soovitatav; kuni puberteedieani on
amisulpriidi kasutamine vastunäidustatud, sest ohutus ei ole veel tõestatud (vt lõik 4.3).

1/8

Neerufunktsiooni häirega patsiendid: Solian elimineerub neerude kaudu. Kerge neerufunktsiooni häire
korral (kreatiniini kliirens 30…60 ml/min) on tavaannust soovitatav vähendada 1/2 võrra, mõõduka
häire korral (kreatiniini kliirens 10…30 ml/min) 2/3 võrra.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata raskekujulise neerupuudulikkusega (kreatiniini kliirens alla 10 ml/min)
patsientidele, kuna nende ravikogemused puuduvad (vt lõik 4.4).

Maksafunktsiooni häirega patsiendi: kuna ravim metaboliseerub ainult vähesel määral, ei ole annuse
vähendamine vajalik.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
Kaasuvad prolaktiinsõltuvad kasvajad, sh hüpofüüsi prolaktinoom ja rinnanäärme vähk.
Feokromotsütoom.
Lapsed ja noorukid alla 15 eluaasta.
Rinnaga toitmine.
Kombinatsioon levodopaga (vt lõik 4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nagu ka teiste neuroleptikumide puhul, võib tekkida maliigne neuroleptiline sündroom, mida
iseloomustavad hüpertermia, lihasrigiidsus, motoorne rahutus, teadvushäired ja plasmas suurenenud
kreatiinfosfokinaasi hulk. Hüpertermia esinemisel, eriti suurte päevaannuste kasutamisel, tuleb kõikide
antipsühhootiliste ravimite k.a amisulpriid, kasutamine lõpetada.
Sündroom on potentsiaalselt eluohtlik ning nõuab kohest ravimi manustamise lõpetamist ja
lihaslõõgasti dantroleeni intravenoosset manustamist (1 mg, korrata vajadusel kuni koguannuseni 10
mg).

Mõnede atüüpiliste antipsühhootikumidega, sh amisulpriidiga, ravitud patsientidel on täheldatud
hüperglükeemiat. Seetõttu peaks diagnoositud suhkurtõvega patsientidel, samuti suhkurtõve
riskifaktoritega patsientidel amisulpriidiga ravi alustamisel jälgima veresuhkru väärtusi.

Amisulpriid elimineerub neerude kaudu. Neerufunktsiooni häire korral tuleb vähendada annust või
kasutada vahelduvat ravi (vt lõik 4.2).

Amisulpriid võib alandada krambiläve. Seetõttu tuleb epilepsia anamneesiga patsiente ravi ajal
hoolikalt jälgida.

Eakatele patsientidele tuleb amisulpriidi nagu teisigi antipsühhootilisi preparaate määrata erilise
ettevaatusega hüpotensiooni ja sedatsiooni tekke ohu tõttu. Neerupuudulikkuse korral võib olla vajalik
annuse vähendamine.

Parkinsoni tõvega patsientidele tuleb amisulpriidi, nagu teisigi antidopamiinergilisi preparaate määrata
ettevaatlikult, kuna see võib põhjustada haiguse süvenemist. Amisulpriidi võib kasutada ainult siis, kui
antipsühhootiline ravi on hädavajalik.

QT-intervalli pikenemine
Ettevaatus on vajalik, kui amisulpriidi määratakse teadaoleva kardiovaskulaarse haiguse või
perekonna anamneesis QT-intervalli pikenemisega patsiendile, ning tuleb vältida neuroleptikumidega
koosmanustamist.

Insult
Dementsetel ja teatud atüüpiliste antipsühhootiliste ravimitega ravitud eakatel patsientidel läbiviidud
randomiseeritud kliinilistes uuringutes täheldati platseeboga võrreldes tserebrovaskulaarsete juhtude

2/8
riski kolmekordset tõusu. Sellise riski tõusu mehhanism pole selge. Ei saa välistada riski tõusu teiste
antipsühhootiliste ravimite ega patsiendigruppide osas. Amisulpriidi tuleb insuldi riskifaktoritega
patsientidel kasutada ettevaatusega.

Suremuse tõus dementsusega eakatel isikutel
Kahe suure jälgimisuuringu andmed näitasid, et antipsühhootikumidega ravitavate dementsusega
eakate isikute surmarisk on pisut tõusnud, võrreldes nendega, kes ravi ei saa. Andmete ebapiisavuse
tõttu ei saa riski suurust täpselt hinnata ja riski tõusu põhjus ei ole teada.

Solian ei ole näidustatud dementsusega seotud käitumishäirete raviks. Antipsühhootikumid on seotud
surmariski tõusuga dementsusega eakatel isikutel. Kahe suure jälgimisuuringu andmed näitasid, et
antipsühhootikumidega ravitavate dementsusega eakate isikute surmarisk on pisut tõusnud võrreldes
nendega, kes ravi ei saa. Andmete ebapiisavuse tõttu ei saa riski suurust täpselt hinnata ja riski tõusu
põhjus ei ole teada.

Venoosne trombemboolia
Antipsühhootikumid, k.a. Solian võivad olla seotud venoosse trombembooliaga (VTE).
Antipsühhootikumidega ravitavatel patsientidel on sageli tegemist VTE omandatud ohuteguritega,
mistõttu peab enne ravi Solian’iga ja ravi ajal kindlaks tegema kõik VTE ohutegurid ja rakendama
ennetavaid meetmeid.

Rinnanäärme vähk
Amisulpriid võib suurendada prolaktiini taset. Seetõttu tuleb rinnanäärme vähi anamneesiga patsiente
või vastava perekonnaanamneesiga patsiente ravi ajal amisulpriidiga hoolikalt jälgida.

Antipsühhootiliste ravimite suurte terapeutiliste annustega läbiviidava ravi järsul ärajätmisel on
kirjeldatud ärajätunähte, sh iiveldus, oksendamine ja insomnia. Amisulpriidi kohta on teatatud
psühhootiliste sümptomite taastekkest ning on täheldatud tahtmatuid liigutushäireid (nt akatiisia,
düstoonia ja düskineesia). Seetõttu on soovitatav amisulpriidravi järk-järguline ärajätmine.
Antipsühhootikumide, sh Solian’i kasutamisel on teatatud leukopeeniast, neutropeeniast ja
agranulotsütoosist. Seletamatud infektsioonid või palavik võivad viidata vere düskraasiale (vt lõik
4.8), mis vajab otsekohest hematoloogilist uuringut.

Päriliku harvaesineva galaktoositalumatuse, laktaasipuudulikkuse või glükoosi-galaktoosi
malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Vastunäidustatud kombinatsioonid
Levodopa: retsiprookne antagonism levodopa ja neuroleptikumide toime vahel. Amisulpriid võib
avaldada vastumõju dopamiini agonistide, nt bromokriptiini ja ropirinooli toimele.

Mittesoovitatud kombinatsioonid
Amisulpriid võib potentseerida alkoholi tsentraalset toimet.

Kombinatsioonid, millega tuleb arvestada
• Kesknärvisüsteemi pärssijad, sh narkootikumid, anesteetikumid, analgeetikumid, sedatiivsed
H -retseptorite blokaatorid, barbituraadid, bensodiasepiinid jt anksiolüütikumid, klonidiin ja
1
selle derivaadid;
• antihüpertensiivsed jt hüpotensiivset toimet avaldavad ravimid; dopamiini agonistid (nt
levodopa);
• Ettevaatus on vajalik, kui amisulpriidi määratakse koos ravimitega, mis teadaolevalt
pikendavad QT-intervalli, nt klass IA antiarütmikumid (nt kinidiin, disopüramiid) ja klass III
antiarütmikumid (nt amiodaroon, sotalool), mõned antihistamiinikumid, mõned teised
antipsühhootikumid ja mõned malaariavastased ained (nt meflokviiin) (vt lõik 4.4).

3/8
4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Loomkatsed ei ole näidanud amisulpriidi kahjulikku toimet reproduktiivsusele või teratogeenset
toimet. On täheldatud ravimi farmakoloogilistest omadustest sõltuvat (prolaktiin vahendatav toime)
fertiilsuse langust.
Saadaval on väga piiratud kliinilised andmed raseduse ajal ravimit kasutanud patsientidest. Kuna
amisulpriidi ohutus rasedatele ei ole tõestatud, ei ole ravimi kasutamine raseduse ajal soovitatav v.a
juhul, kui oodatav kasu ületab kaasuva riski.
Raseduse kolmanda trimestri ajal antipsühhootikumidele (sh Solian’ile) eksponeeritud vastsündinutel
on risk kõrvaltoimete tekkeks, sh ekstrapüramidaalsete reaktsioonide ja/või ärajätunähtude
esinemiseks, mis võivad sünnijärgselt oma raskuselt ja kestvuselt erineda. On saadud teateid
agiteeritusest, hüpertooniast, hüpotooniast, treemorist, unisusest, respiratoorsest distressist või
söömishäiretest. Seetõttu tuleb vastsündinut hoolikalt jälgida.

Imetamine
Kuna puuduvad andmed ravimi eritumisest rinnapiima, on rinnaga toitmine ravi ajal keelatud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Isegi soovitatud annustes võib amisulpriid põhjustada unisust, nii et häirub võime juhtida autot ja
käsitseda masinaid (vt lõik 4.8).

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on esitatud organsüsteemide kaupa ja sagedusega järgnevalt: väga sage (≥1/10), sage
(≥1/100 kuni 1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni 1/100), harv (≥1/10 000 kuni 1/1000), väga harv
(<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kliiniliste uuringute andmed
Kontrollitud kliinilistes uuringutes on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid. Tuleb rõhutada, et mõningatel
juhtudel on kõrvatoimeid raske eristada põhihaiguse sümptomitest.

Närvisüsteemi häired
Väga sage: ekstrapüramidaalnähud: treemor, rigiidsus, hüpokineesia, hüpersalivatsioon, akatiisia,
düskineesia. Nimetatud sümptomid on optimaalse raviannuse juures enamasti kerged ja osaliselt
mööduvad amisulpriidravi katkestamiseta parkinsonismivastase ravimi kasutamisel. Negatiivsete
sümptomite raviks soovitatud annuste korral (50...300 mg/ööpäevas) esineb ekstrapüramidaalnähtusid,
millede esinemissagedus on annusest sõltuv, väga harva.
Sage: võib tekkida äge düstoonia (spastiline kõõrkaelsus, okulogüüriline kriis, trism). See möödub
amisulpriidravi katkestamata parkinsonismivastase ravimi kasutamisel.
Unisus.
Aeg-ajalt: hilisdüskineesia, mida iseloomustavad rütmilised, tahtmatud peamiselt keele ja/või näo
liigutused, mis tekivad tavaliselt pärast ravimi pikaajalist manustamist. Parkinsonismivastased ravimid
on siin ebaefektiivsed ja võivad sümptomeid veelgi süvendada.
Krambid.

Psühhiaatrilised häired
Sage: unetus, ärevus, rahutus, frigiidsus.

Seedetrakti häired
Sage: kõhukinnisus, iiveldus, oksendamine, suukuivus.

Endokriinsüsteemi häired

4/8
Sage: amisulpriid põhjustab plasma prolaktiinitaseme tõusu, mis möödub ravi lõpetamisel. On
esinenud galaktorröad, amenorröad, günekomastiat, valu rindades ja erektsioonihäireid.

Ainevahetus- ja toitumishäired
Aeg-ajalt: hüperglükeemia (vt lõik 4.4).

Südame häired
Sage: hüpotensioon.
Aeg-ajalt: bradükardia.

Uuringud
Sage: kehakaalu tõus.
Aeg-ajalt: maksaensüümide, peamiselt transaminaaside aktiivsuse tõus.

Immuunsüsteemi häired
Aeg-ajalt: allergilised reaktsioonid.

Turuletulemise järgsed andmed
Lisaks on järgnevatest kõrvaltoimetest teatatud ainult spontaansete raportitega:

Vere ja lümfisüsteemi häired
Teadmata: leukopeenia, neutropeenia ja agranolotsütoos (vt lõik 4.4).

Ainevahetus- ja toitumishäired
Teadmata: hüpertriglütserideemia ja hüperkolesteroleemia.

Psühhiaatrilised häired
Teadmata: segasus.

Närvisüsteemi häired
Teadmata: maliigne neuroleptiline sündroom (vt lõik 4.4), mille tüsistus võib lõppeda surmaga.

Südame häired
Teadmata: QT intervalli pikenemine ja ventrikulaarsed rütmihäired nagu torsade de pointes,
ventrikulaarne tahhükardia, mis võib viia ventrikulaarse fibrillatsiooni või südame seiskumiseni,
äkksurmani (vt lõik 4.4).

Vaskulaarsed häired
Teadmata: venoosne trombemboolia, sh kopsuarteri trombemboolia, mis mõnikord on lõppenud
surmaga ja süvaveeni tromboos.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Teadmata: angioödeem, urtikaaria.

Rasedus, sünnitusjärgsed ja perinataalsed seisundid
Teadmata: ravimi ärajätusündroom vastsündinul (vt lõik 4.6).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine


5/8
Kogemused amisulpriidi üleannustamisega on piiratud. On täheldatud ravimi teadaolevate
farmakoloogiliste toimete võimendumist. Siia kuuluvad uimasus ja sedatsioon, kooma, hüpotensioon
ja ekstrapüramidaalsed sümptomid. Surmaga lõppenud juhtumeid on teatatud seoses teiste
antipsühhootikumidega kooskasutamisega.
Ägeda üleannustamise korral tuleks arvestada mitmete ravimite korraga kasutamise järgselt tekkinud
mürgistuse võimalusega.
Kuna amisulpriid on halvasti dialüüsitav, on hemodialüüs ravimi eemaldamiseks väheefektiivne.
Spetsiifiline antidoot puudub, seetõttu on üleannustamise ravi sümptomaatiline. Kuni seisundi
paranemiseni tuleb jälgida patsiendi elutähtsaid funktsioone. Vajalik on pidev kardiaalne jälgimine
(risk QT-intervalli pikenemisele) kuni patsiendi taastumiseni.
Raskete ekstrapüramidaalnähtude korral tuleb manustada antikolinergilisi preparaate.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Antipsühhootilised ained, bensamiidid. ATC-kood: N05AL05.

Amisulpriid seondub selektiivselt kõrge afiinsusega dopamiinergiliste D -/D -retseptoritega, kusjuures
2
3
toime D -, D - ja D - retseptorite alatüüpidele puudub.
1
4
5

Erinevalt klassikalistest ja atüüpilistest neuroleptikumidest ei ole amisulpriid afiinne serotoniini, alfa-
adrenergiliste, H - ja kolinergiliste retseptorite suhtes. Lisaks ei seondu amisulpriid sigma
1
seondumiskohtadega.

Loomadel blokeerib ta suurte annuste korral post-sünaptilised D retseptorid, mis asuvad striatumis
2
limbilistes struktuurides. Erinevalt klassikalistest neuroleptikumidest ei tekita amisulpriid katalepsiat
ja ka pärast korduvat ravi ei teki D retseptorite ülitundlikkust.
2
Väikestes annustes blokeerib ta eelistatult presünaptilised D /D retseptorid, tekitades dopamiini
2
3
vabanemise, mis ongi selle disinhibeeriva toime eest vastutav.

Sellist atüüpilist farmakoloogilist profiili võib seletada amisulpriidi antipsüühhootilise toimega suurte
annuste korral post-sünaptiliste dopamiiniretseptorite blokeerimisega ning tema toimet negatiivsetesse
sümptomitesse, väikeste annuste kasutamisel seletatakse toimet pre-sünaptiliste dopamiiniretseptorite
blokaadiga. Lisaks võib amisulpriidi vähene ekstrapüramidaalseid kõrvaltoimeid põhjustav toime olla
seotud peamiselt tema limbilise aktiivsusega.

Skisofreeniahaigetega haiguse ägenemise faasis läbi viidud kliinilistes uuringutes leevendas Solian
märkimisväärselt sekundaarseid negatiivseid sümptomeid, aga ka afektiivseid sümptomeid nagu
depressiivne meeleolu.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Ravim imendub 2-faasiliselt: esimene plasmakontsentratsiooni maksimum saabub ligikaudu 1 tund
pärast tableti manustamist, teine 3…4 tunni möödudes. Vastavad plasmakontsentratsioonid pärast 50
mg annuse manustamist on 39±3 nanogrammi/ml ja 54±4 nanogrammi/ml. Süsivesikuterikas toit
vähendab oluliselt ravimi AUC-d, T
-i, ja C
-i, kuid rasvarikka toidu puhul ei ole selliseid muutusi
max
max
täheldatud. Ravimi biosaadavus on 48%. Jaotusruumala on 5,8 l/kg, seonduvus plasmavalkudega
madal (16%). Amisulpriid metaboliseerub vähesel määral; identifitseeritud on 2 inaktiivset metaboliiti,
mille osakaaluks hinnatakse ligikaudu 4% manustatud annusest.
Annuse vähendamine maksapuudulikkusega patsientidel ei ole vajalik.
Amisulpriid ei kumuleeru (v.a neerupuudulikkuse korral) ning tema farmakokineetika jääb ka pärast
korduvate annuste manustamist muutumatuks. Amisulpriidi poolväärtusaeg on ligikaudu 12 tundi.
Amisulpriid eritub enamuses muutumatul kujul uriiniga. 50% intravenoosselt manustatud annusest

6/8
eritub uriiniga, millest omakorda 90% eritub esimese 24 tunniga. Renaalne kliirens on ligikaudu 20 l/h
või 330 ml/min.

Söök ei mõjuta amisulpriidi kineetilisi omadusi.

Süsivesikuterikas toit (sisaldab 68% vedelikku) vähendab märkimisväärselt amisulpriidi AUC , T
ja
s
max
C
väärtusi, kuid kõrge rasvasisaldusega toidu puhul selliseid muutusi ei täheldatud. Kuid nende
max
leidude tähtsus igapäevasele kliinilisele praktikale ei ole teada.

Maksapuudulikkus: kuna ravim metaboliseerub ainult vähesel määral, ei ole maksapuudulikkusega
patsientidel annuse korrigeerimine vajalik.

Neerupuudulikkus: neerupuudulikkusega patsientidel ei ole eliminatsiooni poolväärtusaeg muutunud,
kuid süsteemne kliirens on faktori 2,5…3 võrra langenud. Kerge neerufunktsioonilangusega
patsientidel on amisulpriid AUC suurenenud 2 korda ja mõõduka neerufunktsioonilanguse korral kuni
10 korda (vt lõik 4.2). Kuid kogemused on siiski piiratud ja üle 50 mg annuste kasutamise kohta
andmeid ei ole.

Amispulriid on dialüüsitav väga vähesel määral.

Piiratud farmakokineetilised andmed eakate kohta (>65-aastased) näitavad, et ühekordse suukaudse 50
mg annuse manustamise järgselt esineb 10…30% C
, T ja AUC tõus. Korduva annustamise kohta
max
1/2
andmed puuduvad.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Lõpetatud ohutusuuringute üldkokkuvõtte järgi ei ole amisulpriidil üldisi, organspetsiifilisi,
teratogeenseid, mutageenseid ja kartsinogeenseid riske. Rottidel ja koertel täheldatud muutused
maksimaalsetest talutavatest annustest väiksemate annuste kasutamisel olid kas farmakoloogilised
toimed või ilma olulisema toksikoloogilise tähtsuseta toimed.
Võrreldes inimesel kasutatava soovitatava maksimaalse annusega taluvad AUC põhjal rotid 2- (200
mg/kg/päevas) ja koerad 7-korda (120 mg/kg/päevas) suuremaid annuseid. Hiirtel (annuses kuni 120
mg/kg/päevas) ja rottidel (annuses kuni 240 mg/kg/päevas) ei täheldatud inimesele olulist
kartsinogeensuse ohtu, see vastab rotil 1,5…4,5-kordsele inimesel eeldatavale AUC-le. Rottidel,
küülikutel ja hiirtel läbi viidud reproduktsiooniuuringutes teratogeenset toimet ei täheldatud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumglükolaattärklis, laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, hüpromelloos,
magneesiumstearaat.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

7/8
6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

30 või 150 tabletti blisterpakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti

8. Müügiloa number

324400

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

23.08.2000/22.10.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015

8/8