SODIUM CHLORIDE B. BRAUN 0,9%

Toimeained: naatriumkloriid

Ravimi vorm: infusioonilahus

Ravimi tugevus: 0,9% 100ml 20TK

Haiglapakend

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SODIUM CHLORIDE B. BRAUN 0,9% ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON SODIUM CHLORIDE B.BRAUN 0,9% JA MILLEKS SEDA
KASUTATAKSE

See ravim on naatriumkloriid, mida manustatakse teile veeni sisse pandud toru kaudu (veenisisese
tilgana).
Ravim sisaldab naatriumkloriidi sellises kontsentratsioonis, mis on sarnane teie organismi enda
sooladesisaldusele.

Te saate seda, kui vedeliku- ja soolalisandit:
- kui teil on vedelikupuudus (hüpovoleemia)
- kui teil on naatriumipuudus (hüponatreemia)
- kui te olete kaotanud kloriide (hüpokloreemia)

Seda kasutatakse ka teiste elektrolüütide või muude ravimite kandjalahusena.

2. Mida on vaja teada enne SODIUM CHLORIDE B. BRAUN 0,9% võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE SODIUM CHLORIDE B.BRAUN 0,9% KASUTAMIST

Ärge kasutage Sodium Chloride B.Braun 0,9%
- kui teie organismis on liiga palju vedelikku (hüperhüdratsioon).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Sodium Chloride B.Braun 0,9%
- kui teie vere kaaliumitase on väga madal (hüpokaleemia)
- kui teie vere naatriumitase on väga kõrge (hüpernatreemia)
- kui teie vere kloriididetase on väga kõrge (hüperkloreemia)
- kui teil on südamehaigus
- kui teil on raske neeruhaigus
- kui teil on jäsemete tursed ülemäärase vee tõttu organismis (generaliseerunud ödeem)
- kui teil on kopsuhaigus või vee kogunemine kopsudesse (kopsuturse)
- kui teil on kõrge vererõhk (hüpertensioon)
- kui teil on eklampsia, raseduse ajal ilmnev haigus, millega kaasneb kõrge vererõhk, krambid ja
tursed (ödeem).

Tuleb rakendada ettevaatust, et dehüdratsiooni korral, kui soolade sisaldus veres on kõrge, hoitaks teie
infusiooni kiirust piisavalt aeglasel tasemel, vältimaks teie seisundi halvenemist.

Selle ravimi saamise ajal kontrollitakse aeg-ajalt teie vere elektrolüütide taset, vedeliku ja happe-aluse
tasakaalu.
Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui teil on teatud tervisehäire, nimega eklampsia, mis võib ilmneda raseduse ajal ja mida
iseloomustavad sümptomid nagu kõrge vererõhk, krambid ja tursed, tuleb seda ravimit manustada teile
ettevaatusega.

3. Kuidas SODIUM CHLORIDE B. BRAUN 0,9% võtta

KUIDAS SODIUM CHLORIDE B.BRAUN 0,9% KASUTADA

Ravimit manustatakse teile infusioonina, mis tähendab veeni paigutatud kanüüli kaudu.

Annustamine
Teile manustatava ravimi koguse määrab teie arst ja see sõltub teie vanusest, kehakaalust ja kliinilisest
seisundist.

Maksimaalne annus
Tavaline maksimaalne annus täiskasvanule on 40 ml kg kehakaalu kohta ööpäevas. See tähendab, et te
saate kuni 6 mmol naatriumi kg kehakaalu kohta päevas.

Infusiooni kiirus võib olla kuni 5 ml kg kehakaalu kohta tunnis, mis vastab tilgutil kiirusele kuni 1,7
tilka kg kehakaalu kohta minutis.

Kui te vajate kiiresti asendust kaotatud verehulgale, võite te saada seda lahust kiiremini
surveinfusiooni kaudu. Sel juhul tuleb rakendada äärmist ettevaatust, et kogu õhk mahutist ja
infusioonisüsteemist enne infusiooni alustamist välja suruda.

Kui te saate Sodium Chloride B.Braun 0,9% rohkem kui ette nähtud

Kui te olete saanud liiga palju lahust, võib teil tekkida vedeliku kuhjumine organismi, naatriumi,
kloriidide ja ja happeliste ainete taseme ülemäärane suurenemine teie veres (veri muutub happeliseks).

Sellisel juhul peatatakse infusioon koheselt. Lisaks antakse teile veetablette, et suurendada
uriinieritust. Teie vere elektrolüütide taset jälgitakse pidevalt. Teie arst otsustab edasise ravimite
kasutamise või meetmete üle, et normaliseerida teie elektrolüütide taset, vee ja happe-aluse tasakaalu.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Sodium Chloride B.Braun 0,9% põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil
neid ei teki.

Võivad ilmneda järgmised kõrvaltoimed:
Kui te saate lahust suurtes kogustes, võib see põhjustada vere naatriumi ja kloriidide taseme
suurenemist.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas SODIUM CHLORIDE B. BRAUN 0,9% säilitada

KUIDAS SODIUM CHLORIDE B.BRAUN 0,9% SÄILITADA

Hoidke Sodium Chloride B.Braun 0,9% laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Sodium Chloride B.Braun 0,9% pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil või
kotil või välispakendil.

Ärge kasutage ravimit, kui te märkate, et lahus on hägune või kui te märkate lahuses osakesi või kui
mahuti lekib.

Pärast esmast avamist:
Mikrobioloogilisest vaatepunktist lähtudes, tuleb ravim koheselt ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata
koheselt, vastutab kasutusaegse aja ja kasutuseelsete säilitustingimuste eest kasutaja ning
tavatingimustes ei toiks see olla pikem kui 24 tundi hoituna temperatuuril 2...8 °C.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sodium Chloride B.Braun 0,9% sisaldab:

- Toimeaine on naatriumkloriid. Üks ml lahust sisaldab 9,0 mg naatriumkloriidi.
- Abiaine on süstevesi.

Kuidas Sodium Chloride B.Braun 0,9% välja näeb ja pakendi sisu
Sodium Chloride B.Braun 0,9% on selge, värvitu naatriumkloriidi vesilahus.

Ravim on saadaval:

50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml ja 1000 ml polüetüleenpudelites, mis on pakendatud:
20 X 50 ml; 20 × 100 ml, 10 × 250 ml, 10 × 500 ml, 10 × 1000 ml







Müügiloa hoidja ja tootja:



B.Braun
Melsungen
AG

D-34209
Melsungen

Saksamaa






Postiaaddress:
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Saksamaa

Tel.: +49/5661/71-0
Fax: +49/5661/71 4567


Tootjad
B.Braun
Melsungen
AG

D-34209
Melsungen

Saksamaa

või






B.Braun Medical S.A.
Carretera de Terrassa 121
08191 Rubi, Barcelona, Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.
B.Braun Medical OÜ
Kadaka tee 70b
12618, Tallinn
Tel.:(0) 677 12 00


Infoleht kooskõlastatud märtsis 2011







Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

SODIUM CHLORIDE B.BRAUN 0,9 %, infusioonilahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1000 ml lahust sisaldab
naatriumkloriidi
9,00
g

Elektrolüüdid:
naatriumi

154
mmol/l
kloriidi

154
mmol/l

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Infusioonilahus
Selge, värvitu vesilahus

Teoreetiline osmolaarsus:

308 mosm/l,
tiitritav happesus:


<0,3 mmol/l,
pH:

4,5...7,0.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Hüpovoleemia, hüponatreemia, hüpokloreemia. Elektrolüütide kontsentraatide või ravimite
kandjalahus.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annus sõltub tegelikust vee ja elektrolüütide vajadusest.
Maksimaalne ööpäevane annus
40 ml/kg, mis on vastavalt 6 mmol naatriumi/kg

Infusioonikiirus
Kuni 5 ml/kg/tunnis.
Akuutse vedelikupuuduse, st. imminentse või manifestse hüpovoleemilise Å¡oki ravis võib kasutada
suuremaid annuseid või kiiremat infusiooni, nt rõhuinfusiooni.
Haavade loputamiseks ja haavakatete niisutamiseks vajalik lahuse kogus sõltub konkreetsest
vajadustest.
Manustamisviis.

Intravenoosne.

4.3. Vastunäidustused

Naatriumkloriidi 0,9% lahust ei tohi kasutada liigse hüdratatsiooni korral.


1

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoiatused
Ettevaatlikult tuleks manustada naatriumkloriidi 0,9% lahust järgnevatel juhtudel:
hüpokaleemia;
hüpernatreemia;
hüperkloreemia;
häired, mille puhul on näidustatud naatriumi manustamise piiramine, nagu südamepuudulikkus,
generaliseerunud tursed, kopsuturse, hüpertensioon, eklampsia, raske neerupuudulikkus.
Ettevaatusabinõud
Vajalik on jälgida seerumi ionogrammi ja vedeliku ning happe-aluse tasakaalu.

Hüpertoonilise dehüdratsiooni tingimustes tuleks vältida kiiret infusiooni, see võib põhjustada plasma
osmolaarsuse ja naatriumi kontsentratsiooni tõusu.

Esmaabis, manustamisel rõhuinfusioonina, tuleb enne lahuse manustamist infusioonisüsteemist ja
konteinerist eemaldada kogu õhk.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Naatriumkloriidi 0,9% lahust võib näidustusel kasutada.

Eklampsia korral tuleb lahust kasutada ettevaatlikult.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole rakendatav.

4.8. Kõrvaltoimed

Suuremate koguste manustamine võib viia:
Metabolismi- ja toitumishäireni
hüpernatreemiani ja hüperkloreemiani.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid.
Üleannustamine võib viia hüpernatreemiani, hüperkloreemiani, liigse hüdratatsioonini, seerumi
hüperosmolaarsuseni ja metaboolse atsidoosini.
Ravi.
Infusiooni kohene peatamine, diureetikumide manustamine koos seerumi elektrolüütide pideva
jälgimisega, elektrolüütide ja happe-aluse tasakaalu korrigeerimine.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Soolade lahused

2
ATC kood: B05B B01

Toimemehhanism
Naatrium on ekstratsellulaarse ruumi tähtsaim katioon ja koos mitmete anioonidega reguleerib selle
suurust. Naatrium ja kaalium on bioelektriliste protsesside tähtsaimad mediaatorid organismis.

Terappeutline efekt
Naatriumi sisaldus ja organismi vedelike metabolism on omavahel tihedalt seotud. Naatriumi
plasmakontsentratsiooni iga kõrvalekalle füsioloogilistest väärtustest mõjutab samaaegselt organismi
vedeliku tasakaalu.

Organismi naatriumisisalduse suurenemine põhjustab ka organismi vaba vee vähenemist, sõltumata
seerumi osmolaarsusest.

Naatriumkloriidi 0,9% lahusel on sama osmolaarsus kui plasmal. Selle lahuse manustamine asendab
eeskätt interstitsiaalse ruumi vedelikku. Interstitsiaalne ruum moodustab ligikaudu 2/3 kogu
ekstratsellulaarsest ruumist. Manustatud mahust ainult 1/3 jääb intravaskulaarsesse ruumi. Seega on
lahusel ainult lühiajaline hemodünaamiline toime.

5.2. Farmakokineetilised omadused


Jaotumine
Organismi kogu naatriumi sisaldus on ligikaudu 80 mmol/kg, mis jaotub vastavalt ligikaudu 97%
ekstratsellulaarses ja ligikaudu 3% intratsellulaarses ruumis. Ööpäevane ringlus on ligikaudu 100...180
mmol (vastavalt 1,5...2,5 mmol/kg).

Metabolism
Neerud on naatriumi ja vee tasakaalu peamised regulaatorid. Koostöös hormonaalsete
kontrollimehhanismidega (reniin-angiotensiin-aldosteroon süsteem, antidiureetiline hormoon) ja
hüpoteetilise natriureetilise hormooniga on nad peamised mahu regulaatorid.

Kloriidioon vahetatakse vesinikkarbonaatiooni vastu tuubulite süsteemis ja on seega hõlmatud happe-
aluse tasakaalu regulatsiooni.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilise ohutuse kohta ei ole andmeid, mis omaksid tähtsust praktiseerivale arstile lisaks
eelpooltoodutele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Süstevesi.

6.2. Sobimatus

Teiste ravimitega segamisel tuleb arvestada võimalike sobimatustega.

6.3. Kõlblikkusaeg

Avamata
3 aastat.

3
Pärast esmast avamist
Ei ole rakendatav, vt. ka 6.6

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimprepraat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimit tarnitakse
50 ml, 100 ml N 20,
250 ml, 500 ml või 1000 ml N 10
polüetüleenpakendis.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutusjuhend

Erinõuded puuduvad.

Üksikannust sisaldav pakend. Kasutamata jäänud lahus tuleb ära visata.

Kasutada ainult juhul, kui lahus on selge ja pakendil ega korgil ei ole nähtavaid vigastusi.

7. Müügiloa hoidja

B.Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
34212 Melsungen
Saksamaa

8. Müügiloa number

271999

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

27.08.1999/1.02.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Aprill 2010

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2011









4







5