SODIUM BICARBONATE BRAUN 8,4%

Toimeained: naatriumvesinikkarbonaat

Ravimi vorm: infusioonilahus

Ravimi tugevus: 8,4% 100ml 10TK

Haiglapakend

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SODIUM BICARBONATE BRAUN 8,4% ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Sodium Bicarbonate Braun 8,4% ja milleks seda kasutatakse

See ravim sisaldab naatriumbikarbonaati (sooda bikarbonaat), mis on happelisi aineid neutraliseeriv aine.

Sodium Bicarbonate Braun 8,4% kasutatakse:
ülemääraste happeliste (hapude) ainete neutraliseerimiseks veres;
uriini aluselisemaks (leeliselisemaks) muutmiseks happeliste ainete, nt barbituraatide või
atsetüülsalitsüülhappega mürgistuse korral, et nende väljutamist kiirendada;
uriini aluselisemaks (leeliselisemaks) muutmiseks teatud ravimite, nt metotreksaadi või
sulfoonamiidide lahustuvuse tõstmiseks, et parandada nende väljutamist uriiniga;
uriini aluselisemaks (leeliselisemaks) muutmiseks, et vältida neerude ummistumist
hemoglobiinifragmentidega punaste vereliblede massiivse lagunemise (hemolüüsi) korral.

2. Mida on vaja teada enne SODIUM BICARBONATE BRAUN 8,4% võtmist

Mida on vaja teada enne Sodium Bicarbonate Braun 8,4% kasutamist

Ärge kasutage Sodium Bicarbonate Braun 8,4%

● kui olete naatriumbikarbonaadi või selle ravimi mis tahes muu koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui teie veri on juba liiga leeliseline;
● kui teie hingamissagedus on madal, hingamine on pindmine või mõlemat;
● kui teie vere naatriumitase on ebatavaliselt kõrge;
kui teie vere kaaliumitase on ebatavaliselt madal;
● kui kaotate liiga palju kloriidi.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Sodium Bicarbonate Braun 8,4% kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Teie arst rakendab spetsiaalseid ravimeetmeid:
● kui teie veri on hingamis- või kopsuprobleemide tõttu liiga happeline;
kui teie vere kaltsiumitase on ebatavaliselt madal;
kui teie soolade kogukontsentratsioon on ebatavaliselt kõrge (hüperosmolaarsus);
kui teil on haigus või seisund, mille puhul peaks naatriumi tarbimine madal olema, nt südamepuudulikkus,
tursetega seotud vedeliku retensioon, kõrge vererõhk, eklampsia (raseduseaegse kudede tursumise ja
krampidega seostatud seisund) või neerupuudulikkus.


Kui teie vere ülemäärase happesuse põhjus on hingamis- või kopsuprobleemid, hoolitsetakse selle eest, et
teil oleks võimalik pärast selle ravimi manustamist toodetava ülemäärase CO väljutamiseks korralikult
hingata.

Selle ravimi manustamine võib viia naatriumi ja vedeliku ülekoormuseni.

Teie vere elektrolüütide, eriti kaaliumi tasemeid reguleeritakse hoolikalt. Samuti jälgitakse teie vedelike ja
happe-aluse tasakaalu.

Vajadusel antakse teile enne selle ravimi manustamist kaaliumi- ja kaltsiumilisandeid.

Tõsiste kõrvaltoimete vältimiseks ollakse kanüüli või väikse vooliku veeni sisestamisel äärmiselt hoolikas.

Naatriumbikarbonaadi toimet teatud seisundite puhul, mis põhjustavad liiga suurt happeliste ainete sisaldust
veres, nimelt diabeetiline ketoatsidoos, südameseiskumine või laktatsidoos, pole täielikult uuritud. Kui teil
on ükski neist seisunditest, pööratakse teile erilist tähelepanu.

Lapsed
Erilist tähelepanu pööratakse vastsündinutele, imikutele ja väikelastele manustamisele, kuna
naatriumbikarbonaadi lahuste liiga kiire infundeerimine võib viia liiga kõrge vere naatriumisisalduseni,
ajuvedeliku rõhu languseni ja (enneaegsetel vastsündinutel) koljusisese veritsuseni.

Muud ravimid ja Sodium Bicarbonate Braun 8,4%

Teatage oma arstile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Naatriumbikarbonaat võib avaldada muude ravimitega manustades koostoimeid, eriti:
kortikosteroidide, nt hüdrokortisooni, prednisooni;
● meessuguhormoonide (androgeenide);
uriinieritust suurendavate (diureetikumide), eriti kaaliumi eritumist soodustavate ravimite puhul.

Naatriumbikarbonaat soodustab happeliste ravimite, nt atsetüülsalitsüülhappe eritumist, mis võib viia nende
toime lühenemise või nõrgenemiseni. See võib ka aeglustada leeliseliste ravimite eritumist, mis võib muuta
nende toime pikemaks või tugevamaks.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.

Rasedus
Kui olete rase, saate seda ravimit vaid juhul, kui teie arst seda teie paranemiseks hädavajalikuks peab. Teie
arst on selle ravimi manustamisel teile ettevaatlik, kui teil esineb rasedustokseemia, kuna ravimi kõrge
naatriumisisaldus võib teile ohtlik olla.

Imetamine
Kui imetate, saate seda ravimit vaid juhul, kui teie arst arvab, et kasud kaaluvad riskid selgelt üle.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravim ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

3. Kuidas SODIUM BICARBONATE BRAUN 8,4% võtta

Kuidas Sodium Bicarbonate Braun 8,4% kasutada


Seda ravimit manustab teile arst või meditsiiniõde. Seda ravimit manustatakse teile tilgutiga läbi suurde
veeni sisestatud väikese vooliku või kanüüli.

Teie arst arvutab teie jaoks välja ravimi õige annuse. Ta otsustab ka, kui kaua infusioon kestma peaks. See
sõltub teie kliinilisest seisundist.

Uriini leeliselisemaks muutmiseks reguleeritakse teie annust vastavalt soovitud leeliselisuse astmele ja
manustamisel jälgitakse hoolikalt happe-aluse tasakaalu, veebilanssi ja soolade kontsentratsiooni veres.

Kui te kasutate Sodium Bicarbonate Braun 8,4% rohkem kui ette nähtud

Üleannustamine võib muuta teie vere liiga leeliseliseks või viia ebatavaliselt kõrge naatriumi või soolade
kontsentratsioonini veres. See võib viia ka vedelikuliiani.

Liiga kiire infusioon võib viia suurenenud süsinikdioksiidi koormusest tingitud ajukahjustuse suurenenud
riskini, eriti kui teil on hingamishäired.

Ravi
Teie arst otsustab edasise ravi ja ravimid, mida võite vajada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud kõrvaltoimed on loetletud vastavalt esinemissagedusele.

Pole teada (sagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata):
ebatavaliselt kõrge naatriumi kontsentratsioon veres, ebatavaliselt kõrged soolade kontsentratsioonid veres.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest

5. Kuidas SODIUM BICARBONATE BRAUN 8,4% säilitada

Kuidas Sodium Bicarbonate Braun 8,4% säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Sodium Bicarbonate Braun 8,4 % infusioonilahust pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud
etiketil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Sodium Bicarbonate Braun 8,4% infusioonilahus on peaaegu küllastatud lahus, seetõttu ei tohiks seda
säilitada tavalisest toatemperatuurist madalamal temperatuuril. Kristalle, mis võivad olla säilitamisel
tekkinud, on võimalik lahustada pudeli soojendamisega.
Ärge kasutage Sodium Bicarbonate Braun 8,4 % infusioonilahust, kui te märkate, et lahus on
hägune, on muutnud oma värvi, selles on osakesi või kui mahuti lekib.

Pakendid on ainult ühekordseks kasutamiseks.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sodium Bicarbonate Braun 8,4% sisaldab

- Toimeaine on naatriumbikarbonaat.
1000 ml lahust sisaldab 84,0 g naatriumbikarbonaati.

● Teised koostisosad on
- dinaatriumedetaat ja süstevesi.

Kuidas Sodium Bicarbonate Braun 8,4% välja näeb ja pakendi sisu

Sodium Bicarbonate Braun 8,4% on infusioonilahus (manustamiseks tilgutiga veeni).

See on läbipaistev värvitu steriilne naatriumbikarbonaadi lahus vees.

Teoreetiline osmolaarsus:
2000 mOsm/l
pH:
7,0…8,5

Ravim on pakendatud 100 ml ja 250 ml klaaspudelitesse 10 x 100 ml ja 10 x 250 ml pakendites.

Müügiloa hoidja ja tootja

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Str. 1
34212 Melsungen
Saksamaa

Postiaadress:
34209 Melsungen
Saksamaa

Tel: +49-5661-71-0
Faks: +49-5661-71-45 67Müügiloa hoidja esindaja Eestis

B.Braun Medical OÜ
Kadaka tee 70b, 12618 Tallinn, Tel: 677 12 00

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2014.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Sodium Bicarbonate Braun 8,4%, infusioonilahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1000 ml lahust sisaldab:
naatriumbikarbonaati
84,0 g

Elektrolüütide kontsentratsioonid
Na+
1000 mmol/l
HCO - 1000 mmol/l
3

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Infusioonilahus
Läbipaistev värvitu vesilahus

Teoreetiline osmolaarsus:
2000 mOsm/l
pH:
7,0...8,5

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Metaboolse atsidoosi korrigeerimine
Uriini leeliselisemaks muutmine:
- nõrkade orgaaniliste hapete, nt barbituraatide või atsetüülsalitsüülhappega mürgistuse korral;
- neutraalsetes või happelistes keskkondades halvasti lahustuvate ravimite, nt metotreksaadi või
sulfoonamiidide lahustuvuse parandamiseks;
- hemolüüsi korral.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Metaboolse atsidoosi korrigeerimine
Metaboolset atsidoosi ei tohi korrigeerida liiga kiiresti. Soovitatav on alustada arvutatud annusest
vaid poole manustamisega ja reguleerida täiendavaid annuseid vastavalt veregaaside analüüsi
tegelikele tulemustele.

Annus sõltub happe-aluse tasakaalu ebaühtluse astmest. Vastavalt veregaaside väärtustele arvutatakse
manustatav kogus järgmise valemi põhjal:

# mmol naatriumbikarbonaati = aluse defitsiit × kehakaalu kg × 0,2

(Tegur 0,2 vastab rakuvälise vedeliku osakaalule kogu kehakaalust.)Näide
Kui patsiendil kehakaaluga 70 kg on aluse defitsiit 5 mmol/l, siis
tuleb manustada 5 × 70 × 0,2 = 70 mmol naatriumbikarbonaati (≜ 70 ml ravimit Sodium Bicarbonate
Braun 8,4% ).

Maksimaalne ööpäevane annus
Vastavalt korrigeerimise vajadusele.

Maksimaalne infusioonikiirus
Kuni 1,5 mmol naatriumbikarbonaati kehakaalu kg kohta tunnis.

Lapsed
Annust tuleb reguleerida individuaalselt. Esimene annus võib olla kuni 1 mmol kehakaalu kg
kohta, manustatuna aeglase intravenoosse infusiooni teel.
Imikutel (k.a vastsündinutel) ja väikelastel ei tohi ööpäevane annus ületada 5 mmol kehakaalu kg
kohta päevas, manustatuna aeglase intravenoosse infusiooni teel. Eelistada tuleks
naatriumbikarbonaadi lahuseid kontsentratsiooniga 4,2% kaalu-mahu protsenti (või vähem
kontsentreerituid; vt ka lõik 4.4).

Uriini leeliselisemaks muutmine
Uriini leeliselisemaks muutmiseks reguleeritakse annust vastavalt uriini soovitud pH-tasemele manustamisel tuleb hoolikalt jälgida happe-aluse tasakaalu, veebilanssi ja elektrolüütide tasakaalu.
Tuleb olla hoolikas, et mitte ületada ülalnimetatud maksimaalset infusioonikiirust.
Hemodünaamiliselt stabiilsetel täiskasvanutel ja lastel võib uriini leeliselisemaks muutmiseks
piisata boolusena manustatud 1-2 mmol naatriumbikarbonaadist kehakaalu kg kohta, millele
järgneb 132 mmol naatriumbikarbonaadi infusioon 1 liitris vees glükoosikontsentratsiooniga 5%,
kasutades vedeliku säilituskiirusest 1,5-2 korda suuremat voolukiirust. Uriini pH ei tohi ületada
8,5.

Intravenoosne kasutamine.
Ainult tsentraalvenoosseks infusiooniks.

4.3. Vastunäidustused

• Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes
• Respiratoorne või metaboolne alkaloos
• Hüpoventilatsioon
• Hüpernatreemia
• Hüpokaleemia
• Ulatuslik kloriidide kadu

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Üldine

Naatriumbikarbonaati tohib manustada vaid erilise ettevaatusega järgmiste seisundite puhul:
● respiratoorne atsidoos;
hüpokaltseemia;
suurenenud seerumi osmolaarsus;
kõik seisundid, mille puhul tuleb piirata naatriumi tarbimist, nt südamepuudulikkus, turse,
hüpertensioon, eklampsia, raske neerupuudulikkus.Kui metaboolse atsidoosiga kaasneb respiratoorne atsidoos, tuleb piisavalt kompenseerida nii
kopsude ventilatsiooni kui ka perfusiooni, et tagada liigse CO piisav väljutamine.
2

Naatriumbikarbonaadi manustamine võib viia naatriumi ja vedeliku ülekoormuseni.

Kogemata veeni kõrvale manustamine võib viia kudede nekroosini.

Patsiendi jälgimise hulka peaks kuuluma korrapärane happe-aluse tasakaalu, seerumi elektrolüütide
kontsentratsioonide ja veebilansi jälgimine.

Happe-aluse tasakaalu korrigeerimine on alati seotud elektrolüütide tasakaalu nihkumisega. Eriti
mõjutatud on kaaliumi tasakaal. Leeliselisemaks muutmine või atsidoosi korrigeerimine soodustavad
kaaliumi sisenemist rakkudesse ja võivad seega viia hüpokaleemiani.

Kaaliumi ja kaltsiumi defitsiidid tuleb enne leeliselisemaks muutmise ravi alustamist korrigeerida.

Bikarbonaatide toimeid elundite funktsioonidele, tüsistuste sagedusele ja diabeetilise ketoatsidoosi,
südameseiskuse ja laktatsidoosi elulemusele pole piisavalt uuritud. Naatriumbikarbonaadi nende
seisundite puhul kasutamisel on soovitatav ettevaatus.

Lapsed

Vastsündinud, imikud ja väikelapsed: hüpertooniliste naatriumbikarbonaadi lahuste kiire infusioon
(10 ml/min) võib viia hüpernatreemia, tserebrospinaalvedeliku rõhu languse ja (enneaegsetel
vastsündinutel) võimaliku intrakraniaalse verejooksuni. Ärge manustage > 5 mmol kehakaalu kg
kohta päevas (vt ka lõik 4.2).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Uriini leeliselisemaks muutmine naatriumbikarbonaadiga kiirendab happeliste ravimite, nt
atsetüülsalitsüülhappe eritumist ja aeglustab aluseliste ravimite eritumist.

Naatriumbikarbonaat võib mõjutada glüko- ja mineralokortikoide, androgeene ja diureetikume,
suurendades kaaliumi eritumist.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Naatriumbikarbonaadi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud. Loomkatsed
seoses reproduktiivse toksilisusega on puudulikud (vt lõik 5.3). Naatriumbikarbonaati ei tohi
raseduse ajal kasutada, kui patsiendi kliiniline seisund naatriumbikarbonaadiga ravi ei vaja.
Bikarbonaat läbib kergelt platsentaalbarjääri. Rasedustokseemia puhul tuleb olla ettevaatlik, kuna
ravim sisaldab suures koguses naatriumi (vt lõik 4.4).

Imetamine
Pole teada, kas naatriumbikarbonaat/metaboliidid erituvad rinnapiimaga. Imetamise ajal tohib
lahust manustada vaid siis, kui kasud kaaluvad riskid selgelt üle.

Fertiilsus
Andmed puuduvad.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Naatriumbikarbonaat ei oma või omab ebaolulist toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise
võimele.


4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on loetletud vastavalt esinemissagedusele järgmiselt.
Väga sage (> 1/10)
Sage (> 1/100 kuni < 1/10)
Aeg-ajalt (> 1/1 000 kuni < 1/100)
Harv (> 1/10 000 kuni < 1/1 000)
Väga harv (< 1/10 000)
Pole teada (sagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata)

Metabolismi ja toitumise häired
Pole teada:
hüpernatreemia, seerumi hüperosmolaarsus

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Üleannustamine võib viia alkaloosi, hüpernatreemia, seerumi hüperosmolaarsuse või
hüperhüdratatsioonini. Atsidoosi liiga kiirel korrigeerimisel, eriti hingamishäirete olemasolul, võib
süsihappegaasi suurenenud vabanemine süvendada mööduvalt ajukoe atsidoosi.

Ravi
Alkaloosi ravi, sõltuvalt raskusest: füsioloogilise lahuse infusioon, kaaliumi asendusravi;
märkimisväärse alkaloosi korral arginiinvesinikkloriidi või soolhappe infusioon. Üldjuhul tuleb
patsienti ravida sümptomaatiliselt ja jälgida elektrolüütide ning happe-aluse tasakaalu.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: intravenoossed lahused, elektrolüütide tasakaalu mõjutavad lahused,
elektrolüüdid
ATC-kood: B05B B01

Toimemehhanism
Naatriumbikarbonaadi farmakoloogilised omadused tulenevad selle füsioloogilisest rollist HCO -
3
/CO puhversüsteemis.
2

Farmakodünaamilised toimed
Eksogeenselt manustatud naatriumbikarbonaat imab rakuvälisest ruumist kiiresti vesinikuioone ja
viib seeläbi organismi pH tõusuni.

Sekundaarsed farmakodünaamilised toimed
Selle puhverdamisprotsessi teel toodetakse süsihappegaasi, mis seejärel kopsude kaudu väljutatakse.
Seetõttu ei tohi kopsude funktsioon häiritud olla. Vastasel juhul põhjustab pCO märkimisväärne tõus
2
rakusisese atsidoosi süvenemist.
Vere pH tõus mõjutab samuti elektrolüütide tasakaalu. Kaaliumi sissevool rakkudesse suureneb,
misjärel võib tekkida hüpokaleemia või süveneda olemasolev hüpokaleemia. Kaltsiumi seondumine


plasmavalkude külge suureneb, misjärel võib tekkida hüpokaltseemia või süveneda olemasolev
hüpokaltseemia.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Jaotumine
Bikarbonaat läbib platsentaalbarjääri kergelt, kuid aju-vere barjääri aeglaselt.

Eritumine
Neerudes filtreeritakse bikarbonaati päsmakestes ja oluline osa sellest imendub tuubulites tagasi.
Plasma bikarbonaadi kontsentratsiooni tõusmisel üle 24 mmol/l eritatakse bikarbonaati neerude kaudu.
Renaalne bikarbonaadi tagasiimendumine on vähendatud ravi ajal tiasiidrühma diureetikumide või
Henle lingu toimivate diureetikumidega.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsiooni- ja
arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Dinaatriumedetaat
Süstevesi

6.2. Sobimatus

Leeliselise pH tõttu on naatriumbikarbonaadi lahused enamiku teiste ravimitega sobimatud.
Sadenemise võimaluse tõttu ei tohi neid eriti manustada koos kaltsiumit, magneesiumit või fosfaati
sisaldavate lahustega.

6.3. Kõlblikkusaeg

Avamata pakendis säilib toode 2 aastat
Pärast esmakordset avamist: pole kohaldatav
Pärast segamist teiste ravimitega: pole kohaldatav, vt lõik 6.2.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Naatriumvesinikkarbonaadi 8,4% lahus on peaaegu küllastatud lahus ning seetõttu ei tohiks seda
säilitada tavalisest toatemperatuurist madalamal temperatuuril. Kristalle, mis võivad olla säilitamisel
tekkinud, on võimalik lahustada pudeli soojendamisega.

Täiendava ohutusmeetmena, vältimaks tahtmatut kristallide infusiooni koos lahusega, on soovitatav
kasutada filtriga varustatud infusioonisüsteemi.

Kristallide tekke vältimiseks ärge hoidke külmkapis ega sügavkülmutage.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

100 ml klaasviaalis või 250 ml kummikorgiga klaasviaalis, 10 tk pakendis6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Pakend sisaldab üksikannust. Kasutamata jäänud lahus tuleb ära visata. Kasutada ainult juhul, kui
lahus on selge ja pakendil ega korgil ei ole nähtavaid vigastusi.

Lahuse manustamist tuleb alustada kohe pärast mahuti ühendamist manustamiskomplektiga.

7. Müügiloa hoidja

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen
Saksamaa

Postiaadress:
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen
Saksamaa

Tel. +49-5661-71-0
Faks: +49-5661-71-45 67

8. Müügiloa number

271799

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

27.08.1999/22.10.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Märts 2012

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2014