SINGULAIR

Toimeained: montelukast

Ravimi vorm: närimistablett

Ravimi tugevus: 5mg 28TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SINGULAIR ja milleks seda kasutatakse

SINGULAIR on leukotrieeni retseptorite antagonist, mis takistab leukotrieenideks nimetatud ainete
toimimist. Leukotrieenid põhjustavad kopsus hingamisteede ahenemist ja turset. Leukotrieenide toime
takistamine leevendab astma sümptomeid ja aitab hoida astmat kontrolli all.

Arst on määranud SINGULAIRi teie astma raviks, et vältida astmanähtude teket nii päeval kui öösel.

• SINGULAIRi kasutatakse patsientide raviks, kelle ravim ei ole piisavalt tõhus ja kes vajavad
lisaravi.
• SINGULAIRi võib kasutada ka inhaleeritavate kortikosteroidide (hormoonide) asemel
6...14-aastastel patsientidel, kes ei ole hiljuti saanud suukaudseid kortikosteroide astma raviks
ning on ilmnenud, et nad ei ole võimelised inhaleeritavaid kortikosteroide kasutama.
• SINGULAIR takistab ka füüsilisest koormusest põhjustatud hingamisteede ahenemist.

Arst otsustab teie või teie lapse haigusnähtude ja astma raskuse põhjal, kuidas SINGULAIRi kasutada.

Mis on astma?

Astma on pikaajaline haigus.

Astmale on iseloomulik:
• ahenenud hingamisteede tõttu on hingamine raskendatud. Hingamisteede ahenemine süveneb ja
paraneb mitmel erineval põhjusel;
• tundlikud hingamisteed reageerivad paljudele asjadele, nt sigaretisuits, õietolm, külm õhk või
füüsiline koormus;
• hingamisteede limaskesta turse (põletik).

Astma sümptomid on järgmised: köha, vilistav hingamine ja raskustunne rinnus.


1/5
2.
Mida on vaja teada enne SINGULAIRi võtmist

Rääkige arstile kõikidest terviseprobleemidest või allergiatest, mis teil või teie lapsel esinevad või on
varem esinenud.

Ärge võtke SINGULAIRi:
• kui teie või teie laps olete montelukasti või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud
lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne SINGULAIRi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
• Kui teie või teie lapse astma või hingamine halveneb, rääkige sellest otsekohe oma arstile.
• Suukaudne SINGULAIR ei ole ette nähtud ägedate astmahoogude raviks. Astmahoo tekkimisel
järgige arstilt selleks puhuks saadud juhiseid. Kandke endaga alati kaasas inhaleeritavat
hooravimit.
• On tähtis, et teie või teie laps kasutaks kõiki arsti poolt määratud astmaravimeid. SINGULAIRi
ei tohi kasutada teiste arsti poolt määratud astmaravimite asemel.
• Kui kasutate astmaravimeid, siis teadke, et kui tekivad sellised sümptomid, nagu gripitaoline
haigus, käte või jalgade surisemine või tuimus, kopsusümptomite halvenemine ja/või lööve,
tuleb nõu pidada arstiga.
• Teie või teie laps ei tohi võtta atsetüülsalitsüülhapet (aspiriini) ega põletikuvastaseid ravimeid
(mida nimetatakse ka mittesteroidseteks põletikuvastasteks ravimiteks [MSPVAd]), kui nende
toimel astma süveneb.

Lapsed

2. Mida on vaja teada enne SINGULAIR võtmist

..5-aastastele lastele on saadaval SINGULAIR 4 mg närimistabletid ja SINGULAIR MINI 4 mg
suukaudsed graanulid.
6…14-aastastele lastele on saadaval SINGULAIR 5 mg närimistabletid.

Muud ravimid ja SINGULAIR
Mõned ravimid võivad mõjutada SINGULAIRi toimet või SINGULAIR võib mõjutada teiste ravimite
toimet.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui teie või teie laps kasutate või olete hiljuti kasutanud või
kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Teavitage oma arsti enne SINGULAIRi ravi alustamist sellest, kui teie või teie laps võtate järgmisi
ravimeid:
• fenobarbitaal (kasutatakse epilepsia raviks);
• fenütoiin (kasutatakse epilepsia raviks);
• rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi ja mõnede teiste nakkuste raviks).

SINGULAIR koos toidu ja joogiga
SINGULAIR 5 mg närimistablette ei tohi võtta vahetult söögi ajal; neid tuleb võtta vähemalt üks tund
enne või kaks tundi pärast sööki.

Rasedus ja imetamine
Kasutamine raseduse ajal
Naised, kes on rasedad või kavatsevad rasestuda, peavad enne SINGULAIRi kasutamist nõu pidama
oma arstiga. Arst otsustab, kas te tohite SINGULAIRi raseduse ajal kasutada.

Kasutamine rinnaga toitmise ajal
Ei ole teada, kas SINGULAIR eritub rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga või kavatsete seda teha,
peate enne SINGULAIRi kasutamist nõu pidama oma arstiga.

2/5
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
SINGULAIR ei mõjuta teadaolevalt autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. Kuid
individuaalne reageerimine ravimile võib olla erinev. Teatud kõrvaltoimed (nt pearinglus ja uimasus),
mida on SINGULAIRi kasutamisel kirjeldatud väga harva, võivad mõnedel inimestel mõjutada
autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

SINGULAIR sisaldab aspartaami
SINGULAIRi närimistabletid sisaldavad aspartaami, mis on fenüülalaniini allikas. Kui teie lapsel on
fenüülketonuuria (harvaesinev pärilik ainevahetushäire), peate arvestama sellega, et iga 5 mg
närimistablett sisaldab fenüülalaniini (0,842 mg fenüülalaniini 5 mg närimistableti kohta).

3. Kuidas SINGULAIR võtta

• Teie või teie laps peate võtma ainult ühe tableti SINGULAIRi üks kord päevas, nagu arst on
määranud.
• Seda tuleb võtta isegi juhul, kui teil või teie lapsel haigusnähud puuduvad või tekib äge
astmahoog.
• Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
• Ravimit võetakse suu kaudu.

Kasutamine lastel
6...14-aastastele lastele
Üks 5 mg tablett päevas võetakse õhtul. SINGULAIR 5 mg närimistablette ei tohi võtta vahetult söögi
ajal; neid tuleb võtta vähemalt üks tund enne või kaks tundi pärast sööki. Enne alla neelamist tuleb
tabletid katki närida.

Kui teie või teie laps võtate SINGULAIRi, siis veenduge, et te ei kasuta samaaegselt teisi sama
toimeainet (montelukasti) sisaldavaid ravimeid.

Kui teie või teie laps võtate SINGULAIRi rohkem kui ette nähtud
Konsulteerige kohe oma arstiga.
Enamikul üleannustamise juhtudel ei ole kõrvaltoimetest teatatud. Kõige sagedasemad sümptomid,
mida on kirjeldatud üleannustamise korral nii täiskasvanutel kui lastel, olid kõhuvalu, unisus, janu,
peavalu, oksendamine ja hüperaktiivsus.

Kui te unustate SINGULAIRi võtta
Püüdke kasutada ravimit nii, nagu arst määras. Juhul, kui teil või teie lapsel jäi üks annus vahele, tuleb
ravimi võtmist jätkata tavalise skeemi kohaselt üks kord ööpäevas.
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate SINGULAIRi võtmise
SINGULAIR ravib astmat ainult juhul, kui teie või teie laps jätkate ravimi võtmist.
On tähtis, et SINGULAIRi võtmist jätkatakse senikaua, kui arst määrab. See aitab astmat kontrolli all
hoida.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

SINGULAIR 5 mg närimistablettide kliinilistes uuringutes oli kõige sagedamini kirjeldatud
kõrvaltoimeks (need tekkisid vähemalt ühel patsiendil 100st või vähem kui ühel ravitud patsiendil
10st), mis arvati olevat seotud SINGULAIRi kasutamisega, järgmine:
• peavalu.
3/5
Lisaks on järgmist kõrvaltoimet kirjeldatud SINGULAIR 10 mg õhukese polümeerikattega tablettide
kliinilistes uuringutes:
• kõhuvalu.
Need olid üldiselt kerged ja neid esines suurema sagedusega SINGULAIRi kui platseebot (tablett, mis
ei sisalda ravimit) saanud patsientidel.

Allpool toodud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedus on määratletud järgmise kokkuleppe alusel:
väga sage (tekib vähemalt ühel kasutajal 10-st)
sage (tekib ühel kuni kümnel kasutajal 100-st)
aeg-ajalt (tekib ühel kuni kümnel kasutajal 1000-st)
harv (tekib ühel kuni kümnel kasutajal 10 000-st)
väga harv (tekib vähem kui ühel kasutajal 10 000-st)

Lisaks on ravimi turuletulekujärgselt kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid:
• ülemiste hingamisteede nakkus (väga sage);
• suurenenud eelsoodumus verejooksude tekkeks (harv);
• allergilised reaktsioonid lööve, näo, huulte, keele ja/või kõri turse, mis võib põhjustada
hingamis- või neelamisraskust (aeg-ajalt);
• käitumise ja meeleoluga seotud muutused (ebatavalised unenäod, sealhulgas hirmuunenäod,
unehäired, unes kõndimine, ärrituvus, ärevus, väsimus, rahutus, sealhulgas agressiivne
käitumine või vaenulikkus, depressioon (aeg-ajalt); treemor, tähelepanuhäired, mälu
halvenemine (harv); hallutsinatsioonid, desorientatsioon, enesetapumõtted ja suitsidaalne
käitumine (väga harv));
• pearinglus, uimasus ja surisemine/tuimus, krambid (aeg-ajalt);
• südamepekslemine (harv);
• ninaverejooks (aeg-ajalt), kopsude turse (põletik) (väga harv);
• kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine (sage), suukuivus, seedehäired (aeg-ajalt);
• hepatiit (maksapõletik) (väga harv);
• lööve (sage); verevalumite teke, sügelemine, nõgestõbi (aeg-ajalt); valulikud punetavad muhud
naha all, kõige sagedamini säärtel (nodoosne erüteem), tõsised nahareaktsioonid (multiformne
erüteem), mis võivad tekkida ootamatult (väga harv);
• liigese- või lihasvalu, lihaskrambid (aeg-ajalt);
• palavik (sage); nõrkus/väsimus, halb enesetunne, tursed (aeg-ajalt).

Montelukastiga ravitud astmahaigetel on väga harva kirjeldatud järgmisi sümptomeid: gripitaoline
haigus, käte ja jalgade surisemine või tuimus, kopsusümptomite halvenemine ja/või lööve (Churgi-
Straussi sündroom). Kui teil tekib üks või mitu nimetatud sümptomit, peate sellest otsekohe teatama
arstile.

Kui teil või teie lapsel tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas SINGULAIR säilitada

• Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
• Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil nelja numbriga
tähise "Kõlblik kuni:" järel. Kaks esimest numbrit tähistavad kuud, kaks viimast aga aastat.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
• Hoida originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.
• Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


4/5

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida SINGULAIR sisaldab
• Toimeaine on montelukast. Iga tablett sisaldab montelukastnaatriumi, mis vastab 5 mg
montelukastile.
• Teised koostisosad on:
mannitool, mikrokristalne tselluloos, punane raudoksiid (E172), kroskarmelloosnaatrium,
kirsimaitseaine, hüproloos (E463), aspartaam (E951) ja magneesiumstearaat.

Kuidas SINGULAIR välja näeb ja pakendi sisu
SINGULAIR 5 mg närimistabletid on roosad kaksikkumerad ümarad tabletid, mille ühel küljel on
märge “MSD 275” ja teisel “SINGULAIR”. Pakendis on 14 või 28 tabletti.

Müügiloa hoidja
Tootja
Merck Sharp & Dohme OÜ
MERCK SHARP & DOHME B.V.
A. H. Tammsaare tee 47
Waarderweg 39
11316 Tallinn
2031 BN Haarlem
Eesti
Holland
Tel: 614 4200

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2014.
5/5Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

SINGULAIR 5 mg närimistabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks närimistablett sisaldab montelukastnaatriumi koguses, mis vastab 5 mg montelukastile.
INN. Montelukastum
Teadaolevat toimet omav abiaine: aspartaami (E951) 1,5 mg tableti kohta.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Närimistablett.

Roosad kaksikkumerad ümarad tabletid läbimõõduga 9,5 mm, mille ühel küljel on märge
SINGULAIR ja teisel MSD 275.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

SINGULAIR on näidustatud astma täiendavaks raviks kerge kuni mõõduka püsiva astmaga
patsientidel, kellel ei ole inhaleeritavate kortikosteroididega saavutatud piisavat kontrolli
haigusnähtude üle ning kellel ei taga „vastavalt vajadusele“ manustatud lühitoimelised beetaagonistid
piisavat kliinilist kontrolli astma üle.

SINGULAIRi võib kasutada ka alternatiivse ravivõimalusena väikeses annuses inhaleeritavate
kortikosteroidide asemel kerge püsiva astmaga patsientidel, kellel ei ole hiljuti olnud suukaudse
kortikosteroidi kasutamist vajanud tõsiseid astmahoogusid ning kelle puhul on kindlaks tehtud, et nad
ei ole suutelised kasutama inhaleeritavaid kortikosteroide (vt lõik 4.2).

SINGULAIR on näidustatud ka astma profülaktikaks, kui valdavaks komponendiks on füüsilisest
koormusest tingitud bronhokonstriktsioon.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

6…14-aastastele patsientidele manustatakse üks 5 mg närimistablett ööpäevas õhtuti. Enne alla
neelamist tuleb tabletid katki närida. SINGULAIRi tohib võtta 1 tund enne või 2 tundi pärast sööki.
Selles vanuserühmas ei ole annuse kohandamine vajalik.

Üldised soovitused. SINGULAIRi ravitoime avaldub esimesel päeval. Patsientidele tuleb meenutada,
et nad kasutaksid ravimit pidevalt, nii siis, kui kaebusi ei ole, kui ka sümptomite süvenemise korral.

Neerupuudulikkusega haigete või kerge kuni keskmise raskusega maksakahjustusega haigete ravimisel
ei ole vaja ravimi annust muuta. Raske maksakahjustusega patsientide kohta andmed puuduvad.
Annustamine on ühesugune meeste ja naiste puhul.

SINGULAIR alternatiivse ravivõimalusena väikeses annuses inhaleeritavate kortikosteroidide asemel
kerge püsiva astma korral
Montelukasti ei soovitata kasutada monoteraapiana mõõduka püsiva astmaga patsientidel.
Montelukasti kasutamist alternatiivse ravivõimalusena väikeses annuses inhaleeritavate

1/9
kortikosteroidide asemel kerge püsiva astmaga lastel tuleks kaaluda vaid patsientide puhul, kellel ei
ole hiljuti olnud suukaudse kortikosteroidi kasutamist vajanud tõsiseid astmahoogusid ning kelle puhul
on kindlaks tehtud, et nad ei ole võimelised kasutama inhaleeritavaid kortikosteroide (vt lõik 4.1).
Kerget püsivat astmat defineeritakse kui rohkem kui üks kord nädalas, kuid vähem kui üks kord
päevas esinevaid astmanähtusid, rohkem kui kaks korda kuus, kuid vähem kui üks kord nädalas
esinevaid öiseid sümptomeid, normaalset kopsufunktsiooni hoogude vahepeal. Kui järelkontrolli ajaks
(umbes ühe kuu möödudes) ei ole saavutatud rahuldavat kontrolli astma üle, tuleb hinnata vajadust
täiendava või erineva põletikuvastase ravi järele, mis põhineb astma järk-järgulisel raviskeemil.
Astmakontrolli tuleb regulaarselt hinnata.

SINGULAIR ja teised astmaravimid
Kui SINGULAIRi kasutatakse lisaks inhaleeritavatele kortikosteroididele, ei tohi inhaleeritavat
kortikosteroidi järsult asendada SINGULAIRiga (vt lõik 4.4).

Täiskasvanute ning 15-aastaste ja vanemate noorukite jaoks on saadaval 10 mg tabletid.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Patsiente tuleb nõustada, et nad ei kasutaks suukaudset montelukasti kunagi ägeda astmahoo raviks ja
hoiaksid selleks puhuks sobivat esmaabivahendit käepärast. Ägeda astmahoo raviks tuleb kasutada
lühitoimelist inhaleeritavat beetaagonisti. Kui patsient vajab tavalisest sagedamini lühitoimelise
beetaagonisti inhalatsioone, tuleb arstiga nõu pidada niipea kui võimalik.

Inhaleeritavat ega suu kaudu manustatavat kortikosteroidi ei tohi montelukastiga järsult asendada.

Puuduvad andmed selle kohta, et montelukasti samaaegsel manustamisel võib suukaudse
kortikosteroidi annust vähendada.

Harvadel juhtudel võib astmavastaseid ravimeid, sh montelukasti kasutavatel patsientidel tekkida
süsteemne eosinofiilia, mille puhul esinevad mõnikord Churgi-Straussi sündroomile (mida sageli
ravitakse süsteemsete kortikosteroididega) iseloomulikud vaskuliidi kliinilised tunnused. Neid
haigusjuhte on mõnikord seostatud suukaudse kortikosteroidi annuse vähendamise või ärajätmisega.
Kuigi põhjuslikku seost leukotrieeni retseptori antagonismiga ei ole tõestatud, peavad arstid
tähelepanu pöörama sellele, kui patsiendil tekib eosinofiilia, naha vaskuliit, kopsufunktsiooni
halvenemine, kardiaalsed komplikatsioonid ja/või neuropaatia. Patsiente, kellele tekivad nimetatud
sümptomid, tuleb uuesti uurida ning nende raviskeemid üle vaadata.

Ravi montelukastiga ei muuda aspiriin-tundliku astmaga patsientide vajadust vältida aspiriini ja teiste
mittesteroidsete põletikuvastaste ainete võtmist.

SINGULAIR sisaldab aspartaami, mis on fenüülalaniini allikas. Fenüülketonuuriaga patsiendid
peavad arvesse võtma, et iga 5 mg närimistablett sisaldab fenüülalaniini koguses, mis vastab 0,842 mg
fenüülalaniinile annuse kohta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Montelukasti võib manustada koos teiste astma profülaktikaks ja pikaajaliseks raviks tavaliselt
kasutatavate preparaatidega. Ravimite koostoimeid uurides ei ole leitud montelukasti soovitatava
annuse kliiniliselt olulist toimet järgmiste ravimite farmakokineetikale: teofülliin, prednisoon,
prednisoloon, suukaudsed kontratseptiivid (etünüülöstradiool/noretindroon 35/1), terfenadiin,
digoksiin ja varfariin.


2/9
Manustamisel koos fenobarbitaaliga vähenes montelukasti plasmakontsentratsiooni kõvera alune
pindala (AUC) ligikaudu 40%. Kuna montelukast metaboliseerub CYP3A4, 2C8 ja 2C9 kaudu, peab
olema ettevaatlik (eriti lastel) montelukasti manustamisel koos CYP3A4, 2C8 ja 2C9 indutseerivate
ravimitega, nagu fenütoiin, fenobarbitaal ja rifampitsiin.

In vitro uuringud on näidanud, et montelukast on tugev CYP2C8 inhibiitor. Kuid andmed kliinilisest
ravimite koostoimeuuringust montelukasti ja rosiglitasooniga (peamiselt CYP2C8 kaudu
metaboliseeruvate ravimite tüüpiline esindaja) näitasid, et montelukast ei inhibeeri CYP2C8 in vivo.
Seetõttu ei tohiks montelukast oluliselt muuta selle ensüümi kaudu metaboliseeruvate ravimite
metabolismi (nt paklitakseel, rosiglitasoon ja repagliniid).

In vitro uuringud on näidanud, et montelukast on CYP 2C8 substraat ja vähem olulisel määral 2C9 ja
3A4 substraat. Kliinilises ravimite koostoime uuringus montelukasti ja gemfibrosiiliga (nii CYP 2C8
kui ka 2C9 inhibiitor) suurendas gemfibrosiil montelukasti süsteemse ekspositsiooni 4,4-kordseks.
Tavapäraselt ei ole montelukasti annust vaja kohandada manustamisel koos gemfibrosiili või tugevate CYP 2C8 inhibiitoritega, kuid arst peab olema teadlik, et kõrvaltoimed võivad
sageneda/tugevneda.

In vitro andmete põhjal ei eeldata kliiniliselt olulisi ravimi koostoimeid vähem tugevate CYP 2C8
inhibiitoritega (nt trimetoprim). Montelukasti manustamine koos itrakonasooliga (tugev CYP 3A4
inhibiitor) ei suurendanud oluliselt montelukasti süsteemset ekspositsiooni.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Kasutamine raseduse ajal

Loomkatsed ei näita kahjulikku toimet rasedusele või embrüo/loote arengule.

Olemasolevatest raseduse andmebaasidest saadud vähesed andmed ei näita põhjuslikku seost
SINGULAIRi ja väärarengute (jäsemete defektide) vahel, mida on harva kirjeldatud ülemaailmse
turuletulekujärgse kasutamise käigus.

SINGULAIRi tohib rasedatele manustada ainult selge vajaduse korral.

Kasutamine rinnaga toitmise ajal

Uuringud rottidega on näidanud, et montelukast eritub piima (vt lõik 5.3). Ei ole teada, kas
montelukast eritub inimese rinnapiima.

SINGULAIRi tohib rinnaga toitvale emale manustada ainult selge vajaduse korral.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Teadaolevatel andmetel ei mõjuta montelukast autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.
Kuid väga harvadel juhtudel on kirjeldatud uimasust või pearinglust.

4.8. Kõrvaltoimed

Montelukasti on kliinilistes uuringutes hinnatud järgmiselt:
• 10 mg õhukese polümeerikattega tablette ligikaudu 4000 täiskasvanul ja noorukil vanuses alates
15. eluaastast ja
• 5 mg närimistablette ligikaudu 1750 lapsel vanuses 6...14 aastat.


3/9
Järgmisi ravimiga seotud kõrvaltoimeid on kliinilistes uuringutes kirjeldatud sageli (≥ 1/100 kuni
< 1/10) montelukastiga ravitud patsientidel ning suurema esinemissagedusega kui platseebot saanud
patsientidel:

Lapsed vanuses 6...14 aastat
Täiskasvanud ja noorukid alates
(üks 8-nädalane uuring; n = 201)
Organsüsteemi klass
15. eluaastast (kaks 12-nädalast
(kaks 56-nädalast uuringut;
uuringut; n = 795)
n = 615)
Närvisüsteemi häired
peavalu
peavalu
Seedetrakti häired
kõhuvalu


Kliinilistes uuringutes ravimi pikaajalisel kasutamisel kuni 2 aasta jooksul täiskasvanutel ja kuni
12 kuu jooksul lastel vanuses 6...14 aastat ohutusprofiil ei muutunud.

Turuletulekujärgne kogemus
Turuletulekujärgse kogemuse käigus teatatud kõrvaltoimed on alltoodud tabelis loetletud
organsüsteemi klasside kaupa ja spetsiifilise kõrvaltoime mõiste järgi. Sageduskategooriaid hinnati
asjakohaste kliiniliste uuringute alusel.

Organsüsteemi
klass
Kõrvaltoime mõiste
Sageduskategooria*
Infektsioonid ja
ülemiste hingamisteede infektsioon†
väga sage
infestatsioonid
Vere ja
suurem kalduvus verejooksu tekkeks
harv
lümfisüsteemi häired
Immuunsüsteemi
ülitundlikkusreaktsioonid, sealhulgas anafülaksia
aeg-ajalt
häired
maksa eosinofiilne infiltratsioon
väga harv
Psühhiaatrilised
ebatavalised unenäod, sealhulgas õudusunenäod,
aeg-ajalt
häired
unetus, somnambulism, ärevus, agiteeritus, sealhulgas
agressiivne käitumine või vaenulikkus, depressioon,
psühhomotoorne hüperaktiivsus (sealhulgas ärrituvus,
rahutus, treemor§)
tähelepanuhäired, mälu halvenemine
harv
hallutsinatsioonid, desorientatsioon, enesetapumõtted
väga harv
ja suitsidaalne käitumine (suitsidaalsus)
Närvisüsteemi häired pearinglus, uimasus, paresteesia/hüpesteesia, krambid
aeg-ajalt
Südame häired
südamepekslemine
harv
Respiratoorsed,
ninaverejooks
aeg-ajalt
rindkere ja
Churgi-Straussi sündroom (vt lõik 4.4)
väga harv
mediastiinumi häired kopsueosinofiilia
väga harv
Seedetrakti häired
kõhulahtisus‡, iiveldus‡, oksendamine‡
sage
suukuivus, düspepsia
aeg-ajalt
Maksa ja sapiteede
seerumi transaminaaside (ALAT, ASAT) aktiivsuse
sage
häired
suurenemine
hepatiit (sealhulgas kolestaatiline, hepatotsellulaarne
väga harv
ja segatüüpi maksakahjustus)
Naha ja nahaaluskoe
lööve‡
sage
kahjustused
nahaalused verevalumid, urtikaaria, kihelus
aeg-ajalt
angioödeem
harv
nodoosne erüteem, multiformne erüteem
väga harv
Lihas-skeleti ja
artralgia, müalgia, sealhulgas lihaskrambid
aeg-ajalt
sidekoe kahjustused
Üldised häired ja
püreksia‡
sage
manustamiskoha
asteenia/väsimus, halb enesetunne, turse
aeg-ajalt
reaktsioonid

4/9
* Sageduskategooria: määratud iga kõrvaltoime mõiste jaoks kliiniliste uuringute andmebaasis esitatud esinemissageduse
järgi: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000),
väga harv (< 1/10 000).
† Seda kõrvaltoimet, mida esines kliinilistes uuringutes montelukasti saanud patsientidel väga sageli, esines ka
platseeboravimit saanud patsientidel väga sageli.
‡ Seda kõrvaltoimet, mida esines kliinilistes uuringutes montelukasti saanud patsientidel sageli, esines ka platseeboravimit
saanud patsientidel sageli.
§ Sageduskategooria: harv.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Montelukasti üleannustamise ravi käsitlevat spetsiifilist teavet ei ole. Pikaajalistes astma uuringutes
manustati täiskasvanud patsientidele montelukasti kuni 200 mg päevas 22 nädala jooksul ja
lühiajalistes uuringutes kuni 900 mg päevas umbes ühe nädala jooksul ilma kliiniliselt oluliste
kõrvaltoimete tekketa.

Ägedast üleannustamisest on teatatud ravimi müügiletuleku järgselt ning samuti montelukasti
kliinilistes uuringutes. Teateid on tulnud nii täiskasvanute kui ka laste kohta annustega kuni 1000 mg
(ligikaudu 61 mg/kg 42 kuu vanusel lapsel). Kliinilised ja laboratoorsed näitajad olid täiskasvanutel ja
lastel ohutusprofiililt sarnased. Enamiku üleannustamise juhtude korral ei esinenud kõrvaltoimeid.
Kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimed olid kooskõlas montelukasti ohutusprofiiliga ning nendeks
olid kõhuvalu, somnolentsus, janu, peavalu, oksendamine ja psühhomotoorne hüperaktiivsus.

Ei ole teada, kas montelukast on dialüüsitav peritoneaal- või hemodialüüsi abil.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: leukotrieeniretseptorite antagonistid, ATC-kood: R03DC03

Tsüsteinüülleukotrieenid (LTC , LTD , LTE ) on tugevatoimelised põletikulised eikosanoidid, mis
4
4
4
vabanevad erinevatest rakkudest, sealhulgas nuumrakkudest ja eosinofiilidest. Need tähtsad
proastmaatilised mediaatorid seonduvad tsüsteinüülleukotrieenide (CysLT) retseptoritega, mida leidub
hingamisteedes ja mis põhjustavad reaktsioone hingamisteedes, sealhulgas bronhide ahenemist,
rögaeritust, veresoonte läbilaskvust ja eosinofiilide kogunemist.

Montelukast on suukaudselt toimiv ühend, mis seondub suure afiinsuse ja selektiivsusega
CysLT -retseptoritega. Kliinilistes uuringutes pärssis juba montelukasti 5 mg annus LTD poolt
1
4
põhjustatud bronhide ahenemist. Bronhide lõõgastumist täheldati 2 tunni jooksul pärast ravimi
suukaudset manustamist. Beetaagonisti bronhe lõõgastav toime oli aditiivne montelukasti vastavale
toimele. Ravi montelukastiga pärssis antigeeniga kokkupuutest tingitud varase ja hilise faasi bronhide
ahenemist. Võrreldes platseeboga vähenes montelukasti toimel perifeerse vere eosinofiilide arv nii
täiskasvanutel kui lastel. Eraldi uuringus vähenes montelukastravi toimel oluliselt eosinofiilide hulk
hingamisteedes (mõõdetuna rögas) ja perifeerses veres ning samal ajal paranes kliiniline kontroll
astma üle.

Täiskasvanute uuringutes viis montelukasti manustamine annuses 10 mg üks kord päevas platseeboga
võrreldes hommikuse FEV (10,4%
vs. 2,7% muutus algväärtusest) ja ennelõunase ekspiratoorse
tippvoolu kiiruse (PEFR) (24,5 l/min vs. 3,3 l/min muutus algväärtusest) olulise paranemise ning
beetaagonisti kogu kasutamise olulise vähenemiseni (-26,1% vs. -4,6% muutus algväärtusest).

5/9
Patsientide poolt kirjeldatud päeva ajal ja öösel esinevate astmanähtude skoori paranemine oli oluliselt
suurem kui platseebo puhul.

Täiskasvanute uuringutes demonstreeriti montelukasti võimet suurendada inhaleeritava kortikosteroidi
kliinilist toimet (% muutus algväärtusest inhaleeritava beklometasooni pluss montelukasti vs.
beklometasooni puhul vastavalt FEV : 5,43%
1
vs. 1,04%; beetaagonisti kasutamine: -8,70% vs. 2,64%).
Inhaleeritava beklometasooniga (200 µg kaks korda päevas läbi vahemahuti) võrreldes saavutati
montelukasti puhul kiirem esialgne ravivastus, kuigi 12-nädalase uuringu jooksul andis beklometasoon
suurema keskmise raviefekti (% muutus algväärtusest montelukasti vs beklometasooni puhul vastavalt
FEV : 7,49%
1
vs. 13,3%; beetaagonisti kasutamine: -28,28% vs. -43,89%). Kuid võrreldes
beklometasooniga saavutas kõrge protsent montelukastiga ravitud patsiente sarnase kliinilise
ravivastuse (nt 50% beklometasooniga ravitud patsientidest saavutas FEV paranemise algväärtusest
1
umbes 11% või enam, samal ajal kui ligikaudu 42% montelukastiga ravitud patsientidest saavutas
samasuguse ravivastuse).

8-nädalases uuringus 6...14-aastastel lastel viis montelukast 5 mg üks kord päevas platseeboga
võrreldes hingamisfunktsiooni olulise paranemiseni (FEV 8,71%
1
vs. 4,16% muutus algväärtusest;
AM PEFR 27,9 l/min vs. 17,8 l/min muutus algväärtusest) ja „vastavalt vajadusele” beetaagonisti
kasutamise vähenemiseni (-11,7% vs. +8,2% muutus algväärtusest).

12-kuulises uuringus, mis võrdles montelukasti ja inhaleeritava flutikasooni toimet astmakontrollile
6...14-aastastel kerge püsiva astmaga lastel, oli montelukast samaväärne flutikasooniga esmase
tulemusnäitaja - astma hooravimi vabade päevade protsendi - suurendamisel. Keskmiselt suurenes
12-kuulise raviperioodi jooksul astma hooravimi vabade päevade protsent 61,6-lt 84,0-ni montelukasti
rühmas ning 60,9-lt 86,7-ni flutikasooni rühmas. Astma hooravimi vabade päevade protsendi
vähimruutude (LS) keskmise suurenemise rühmadevaheline erinevus oli statistiliselt oluline (-2,8%,
95% CI -4,7; -0,9), kuid jäi eelnevalt kindlaksmääratud kliinilise samaväärsuse piiridesse.
Nii montelukasti kui flutikasooni toimel paranesid ka astmakontrolli teisesed muutujad, mida hinnati
12-kuulise raviperioodi jooksul:
FEV suurenes 1,83 liitrist 2,09 liitrini montelukasti rühmas ja 1,85 liitrist 2,14 liitrini flutikasooni
1
rühmas. FEV vähimruutude (LS) keskmise suurenemise rühmadevaheline erinevus oli -0,02 l,
1
95% CI -0,06; 0,02. % eeldatava FEV keskmine suurenemine algväärtusest oli 0,6% montelukasti
1
ravirühmas ja 2,7% flutikasooni ravirühmas. % eeldatava FEV algväärtusest muutuse LS keskmiste
1
erinevus oli oluline: -2,2%, 95% CI -3,6; -0,7.
Beetaagonisti kasutamise päevade protsent vähenes 38,0-lt 15,4-ni montelukasti rühmas ja 38,5-lt
12,8-ni flutikasooni rühmas. Beetaagonisti kasutamise päevade protsendi LS keskmiste
rühmadevaheline erinevus oli oluline: 2,7, 95% CI 0,9; 4,5.
Astmahooga patsientide protsent (astmahoogu defineeritakse kui astma süvenemise perioodi, mis
vajas suukaudset hormoonravi, plaanivälist külastust arsti juurde, erakorralise meditsiini osakonda või
hospitaliseerimist) oli 32,2 montelukasti rühmas ja 25,6 flutikasooni rühmas; riskisuhe (95% CI) oli
oluline: 1,38 (1,04; 1,84).
Uuringuperioodi jooksul süsteemset (peamiselt suukaudset) kortikosteroidravi kasutanud patsientide
protsent oli 17,8% montelukasti rühmas ja 10,5% flutikasooni rühmas. LS keskmiste rühmadevaheline
erinevus oli oluline: 7,3%, 95% CI 2,9; 11,7.

Füüsilisest koormusest tingitud bronhokonstriktsiooni olulist vähenemist demonstreeriti 12-nädalases
uuringus täiskasvanutel (FEV maksimaalne langus 22,33% montelukasti
1
vs. 32,40% platseebo puhul;
aeg taastumiseni 5% piiridesse FEV algväärtusest 44,22 min
1
vs. 60,64 min). See toime püsis kogu
12-nädalase uuringuperioodi vältel. Füüsilisest koormusest tingitud bronhokonstriktsiooni vähenemist
demonstreeriti ka lühiajalises uuringus lastel (FEV maksimaalne langus 18,27%
1
vs. 26,11%; aeg
taastumiseni 5% piiridesse FEV algväärtusest 17,76 min
1
vs. 27,98 min). Mõlemas uuringus
demonstreeriti toimet üks kord päevas annustamisintervalli lõpus.

Aspiriini suhtes tundlikel astmahaigetel, kes said samaaegselt inhaleeritavaid ja/või suukaudseid
kortikosteroide, viis ravi montelukastiga astmakontrolli olulise paranemiseni platseeboga võrreldes
(FEV 8,55%
vs. -1,74% muutus algväärtusest ja kogu beetaagonisti kasutamise vähenemine -27,78%
vs. 2,09% muutus algväärtusest).

6/9

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Pärast suu kaudu manustamist imendub montelukast kiiresti. Täiskasvanutel saabub tühja kõhuga sisse
võetud 10 mg õhukese polümeerikattega tableti maksimaalne kontsentratsioon plasmas (C
)
max
keskmiselt 3 tunniga (T
). Suu kaudu manustades on preparaadi biosaadavus keskmiselt 64%. Toit ei
max
mõjuta suukaudset biosaadavust ja C
. Ohutust ja efektiivsust on demonstreeritud kliinilistes
max
uuringutes, kus 10 mg õhukese polümeerikattega tablett manustati söögiaegadest sõltumatult.

Täiskasvanutel saabub tühja kõhuga manustatud 5 mg närimistableti C
2 tunni jooksul. Suu kaudu
max
manustamise korral on biosaadavus keskmiselt 73%, mis toidu mõjul väheneb 63%-ni.

Jaotumine
Montelukasti seonduvus plasmavalkudega on üle 99%. Montelukasti keskmine püsikontsentratsiooni
faasi jaotusruumala on 8…11 liitrit. Radioaktiivselt märgistatud montelukastiga teostatud uuringud
rottidel näitasid, et ravimi tungimine läbi hematoentsefaalbarjääri on minimaalne. 24 tundi pärast
manustamist oli radioaktiivselt märgistatud materjali kontsentratsioon minimaalne ka kõikides teistes
kudedes.

Biotransformatsioon
Montelukast metaboliseerub ulatuslikult. Terapeutiliste annuste kasutamise korral pärast montelukasti
püsiva kontsentratsiooni saavutamist ei ole võimalik kindlaks määrata montelukasti metaboliitide
kontsentratsiooni laste ja täiskasvanute plasmas.

Tsütokroom P450 2C8 on montelukasti metabolismi peamine ensüüm. Täiendavalt võivad vähesel
määral kaasa aidata CYP 3A4 ja 2C9, kuigi CYP 3A4 inhibiitori itrakonasooli korral on näidatud, et
see ei muutnud montelukasti farmakokineetilisi muutujaid tervetel katsealustel, kes said igapäevaselt
10 mg montelukasti. Tulemused in vitro uuringutest inimese maksa mikrosoomidega näitasid, et
montelukasti terapeutiline plasmakontsentratsioon ei inhibeeri tsütokroome P450 3A4, 2C9, 1A2,
2A6, 2C19 ega 2D6. Metaboliitide roll montelukasti terapeutilises toimes on minimaalne.

Eritumine
Montelukasti plasmakliirens on tervetel täiskasvanutel keskmiselt 45 ml/min. Uurides suu kaudu
manustatud radioaktiivselt märgistatud montelukasti eritumist 5 päeva jooksul, leiti 86% isotoobist
roojas ja < 0,2% uriinis. Võttes arvesse montelukasti biosaadavust suu kaudu manustades, võib
eeldada, et montelukast ja tema metaboliidid erituvad valdavalt sapiga.

Patsientide erirühmad. Eakate patsientide või kerge kuni mõõduka maksapuudulikkusega haigete
ravimisel ei ole vaja annust muuta. Neerukahjustusega patsientidel ei ole uuringuid läbi viidud. Kuna
montelukast ja tema metaboliidid erituvad sapi kaudu, ei ole neerukahjustusega patsientidel vaja
annust muuta. Puuduvad andmed montelukasti farmakokineetika kohta raske maksapuudulikkusega
haigetel (Childi-Pugh’ skoor > 9).

Montelukasti suurte annuste kasutamisel (20 ja 60 korda suuremad täiskasvanutele soovitatavast
annusest) täheldati teofülliini plasmakontsentratsiooni vähenemist. Seda toimet ei täheldatud
soovitatava annuse 10 mg üks kord ööpäevas kasutamisel.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Toksilisuse loomkatsetes täheldati ALAT, glükoosi, fosfori ja triglütseriidide sisalduse väheseid
biokeemilisi muutusi seerumis, mis olid mööduva iseloomuga. Loomadel olid mürgistusnähtudeks
suurenenud süljeeritus, seedetrakti sümptomid, vedel väljaheide ja ioonide tasakaalu häired. Need
tekkisid annuste kasutamisel, mis andsid > 17 korda suurema süsteemse ekspositsiooni kui kliinilised
annused. Ahvidel ilmnesid soovimatud toimed annuste puhul alates 150 mg/kg päevas (> 232 korda
suurem süsteemsest ekspositsioonist kliinilise annuse kasutamisel). Loomkatsetes ei mõjutanud
montelukast fertiilsust ega reproduktsioonivõimet süsteemse ekspositsiooni väärtuste korral, mis

7/9
ületasid kliinilist süsteemset ekspositsiooni rohkem kui 24 korda. Emasloomade viljakuse uuringus
rottidel täheldati 200 mg/kg päevas (> 69 korda suurem kliinilisest süsteemsest ekspositsioonist)
kasutamisel poegade kehakaalu vähest langust. Küülikutega läbi viidud uuringutes oli suurem
mittetäieliku luustumise esinemissagedus kontroll-loomadega võrreldes, mida täheldati süsteemse
ekspositsiooni väärtuste puhul, mis olid > 24 korda suuremad kliinilise annuse manustamisel
saavutatavast süsteemsest ekspositsioonist. Rottidel kõrvalekaldeid ei täheldatud. Loomadel läbib
montelukast platsentaarbarjääri ja eritub rinnapiima.

Hiirtel ja rottidel ei täheldatud surmajuhtumeid pärast montelukastnaatriumi ühekordset suukaudset
manustamist annustes kuni 5000 mg/kg (15 000 mg/m2 ja 30 000 mg/m2 vastavalt hiirtel ja rottidel),
mis oli maksimaalne testitud annus. See annus on 25 000 korda suurem täiskasvanutele soovitatavast
ööpäevasest annusest (baseerub täiskasvanud patsiendi kehakaalul 50 kg).

Hiirtel ei olnud montelukast fototoksiline UVA, UVB või nähtava valguse spektri suhtes annuste kuni
500 mg/kg ööpäevas puhul (ligikaudu > 200-kordne annus süsteemse ekspositsiooni põhjal).

Montelukast ei olnud mutageenne in vitro ja in vivo testides ega tumorigeenne näriliste liikidel.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Mannitool
Mikrokristalne tselluloos
Hüproloos (E463)
Punane raudoksiid (E172)
Kroskarmelloosnaatrium
Kirsimaitseaine
Aspartaam (E951)
Magneesiumstearaat

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Polüamiid/PVC/alumiinium blisterpakendites:
Blistrid, pakendis 14 või 28 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.8/9

7. Müügiloa hoidja

Merck Sharp & Dohme OÜ, A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti
Tel: +372 614 4200

8. Müügiloa number

204598

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 19.06.1998
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.06.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud: oktoobris 2014.

9/9