SINEMET 25/100

Toimeained: levodopa+karbidopa

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 100mg+25mg 56TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SINEMET 25/100 ja milleks seda kasutatakse

Miks arst määras teile SINEMETi?
Arst määras teile SINEMETi Parkinsoni tõve raviks.

Parkinsoni tõbi on krooniline haigus, mille puhul tekivad aeglased ja ebakindlad liigutused, lihasjäikus
ja -värinad. Ravimata juhtudel võib Parkinsoni tõbi põhjustada raskusi igapäevaste toimingute
sooritamisel.

Kuidas SINEMET ravib Parkinsoni tõbe?
SINEMETi tabletid sisaldavad kahte toimeainet, levodopa ja karbidopa.

Arvatakse, et Parkinsoni tõve sümptomid on põhjustatud dopamiini vähesusest. Dopamiin on aine,
mida toodetakse teatud ajurakkudes. Dopamiin vahendab informatsiooni lihasliigutusi kontrollivate
ajuosade vahel. Dopamiini vähesus põhjustab liikumisraskusi.

Levodopa toimel täienevad aju dopamiinivarud, samal ajal kui karbidopa kindlustab levodopa viimise
vajalikku ajuossa. Paljudel haigetel vähendab see Parkinsoni tõve sümptomeid.

2. Mida on vaja teada enne SINEMET 25/100 võtmist

Ärge võtke SINEMETi:
- kui olete karbidopa, levodopa või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui teil on kahtlaseid nahakahjustusi (sünnimärke), mida ei ole teie arst uurinud või kui teil on
kunagi olnud nahavähk;
- kui te kasutate depressiooni raviks teatud monoamiinioksüdaasi (MAO) inhibiitoreid;
- kui teil on kitsanurga glaukoom.

1/4
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Informeerige arsti kõigist oma praegustest ja varem esinenud meditsiinilistest probleemidest, kaasa
arvatud kõigist allergilistest reaktsioonidest, depressioonist või vaimuhaigusest; kopsu-, neeru-,
maksa-, südamehaigustest või hormonaalsetest häiretest, haavandtõvest, krampidest või glaukoomist.

Teatage arstile, kui te olete varem saanud ravi levodopaga.

Teatage oma arstile, kui teie või teie pereliige/hooldaja paneb tähele, et teil on tekkinud tung tegeleda
õnnemängudega, suurenenud sugutung, sööte või kulutate raha liigselt ja/või on teisi tugevaid tunge,
mis võivad kahjustada teid või teisi. Neid teguviise nimetatakse impulsi kontrolli häireks. Teie arst
peab võib olla teie ravi uuesti üle vaatama.

Lapsed ja noorukid
SINEMETi ei soovitata manustada alla 18-aastastele lastele ja noorukitele.

Muud ravimid ja SINEMET
Kuigi SINEMETi tohib võtta koos teiste ravimitega, on olemas ka erandeid. Arst võib teid hoiatada
teatud ravimite kasutamise suhtes, kui te võtate teatud psühhiaatriliste seisundite, vaimse depressiooni,
tuberkuloosi, kõrgvererõhutõve, lihasspasmide, krambivastaseid, tahtmatute liigutuste raviga seotud
ravimeid või rauda sisaldavaid toidulisandeid.

Teie arstil või apteekril on täielikum nimekiri nendest ravimitest, mille kasutamist koos SINEMETiga
tuleb vältida. Palun teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis
tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Ei ole teada, kas SINEMETil on kahjulikke toimeid manustamisel raseduse ajal. Levodopa,
SINEMETi üks koostisosa, eritub rinnapiima. Kui te olete rase, kavatsete rasestuda või toita last
rinnaga, siis teatage sellest oma arstile, kes aitab teil kaaluda ravimist saadavat kasu võimalike ohtude
suhtes.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravimi taluvus on individuaalne. On mõningaid SINEMETiga seostatavaid kõrvaltoimeid, mis võivad
mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet (vt lõik 4. Võimalikud kõrvaltoimed).

SINEMET võib tekitada (liigset) unisust ja äkilist uinumist. Seetõttu kuni sellised hootised episoodid
ja unisus on möödas, peate te hoiduma autojuhtimisest ja tegevustest (nt masinatega töötamisest), kus
halvenenud tähelepanelikkus võib panna teid ennast või teisi ohtu, mille tulemuseks võib olla vigastus
või surm.

3. Kuidas SINEMET 25/100 võtta

SINEMETi annus võib olla erinev, mis sõltub teie haiguse raskusest ja ravile alluvusest.

Parimate tulemuste saamiseks tuleb SINEMETi võtta iga päev. Kasutage seda ravimit alati täpselt nii,
nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Informeerige oma arsti kohe, kui teil tekib iiveldus või ebanormaalsed liigutused, kuna see võib nõuda
ravi muutmist.

Ravimi võtmist ei tohi järsult katkestada, välja arvatud juhul, kui arst seda vajalikuks peab.

Kui te võtate SINEMETi rohkem kui ette nähtud
Kui te võtsite liiga palju tablette, siis tuleb kohe pöörduda arstiabi kiireks saamiseks raviasutusse.

2/4
Kui te unustate SINEMETi võtta
SINEMETi tuleb võtta nii nagu ette kirjutatud. Juhul, kui mõni tablett jäi vahele, võtke see niipea kui
meelde tuleb. Kui on juba järgmise tableti võtmise aeg, siis ärge seda tabletti tagantjärgi lisaks võtke,
vaid jätkake tablettide võtmist nii nagu ette nähtud.

Kui te lõpetate SINEMETi võtmise
Ilma arsti nõusolekuta ärge lõpetage SINEMETi võtmist ega vähendage ise annust. Võivad tekkida
järgmised sümptomid: lihasjäikus, palavik ja vaimuhäired.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
SINEMET on üldiselt hästi talutav ravim.

Kõige sagedamini esinevateks kõrvaltoimeteks on ebanormaalsed liigutused kaasa arvatud tõmblused
ja spasmid (mis võivad meenutada Parkinsonismi või mitte) ja iiveldus.

Võivad esineda veel järgmised kõrvaltoimed: vaimuhäired, ebanormaalsed unenäod, juuste
väljalangemine, higi, uriini ja/või sülje värvuse muutus, kõhulahtisus, minestamine, palpitatsioonid
(südame pekslemine), peapööritus sealhulgas ka kiirel püsti tõusmisel, äkiline uneteke, oksendamine,
isupuudus, liigutuste aeglustumine ja melanoom.

Te võite ka kogeda võimetust vastupanna soovile sooritada tegu, mis võib olla kahjulik, nagu nt tugev
tung tegeleda õnnemängudega, suurenenud seksuaaliha, kontrollimatult üleliigne ostlemine ja/või
kulutamine, sundkäitumuslik/liigsöömine ja/või teised tungid. Teatage oma arstile, kui te hakkate nii
käituma.

Võivad tekkida ka ülitundlikkusreaktsioonid nagu nõgeslööve, sügelemine, nahalööve ja näo, huulte,
keele ja/või kõri turse, millega võib kaasneda hingamis- ja neelamisraskus. Selliste haigusnähtude
tekkimisel pöörduge kohe arsti juurde.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas SINEMET 25/100 säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25 oC. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil nelja numbriga pärast
"Kõlblik kuni:". Kaks esimest arvu tähistavad kuud, kaks viimast aga aastat.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida SINEMET sisaldab

Toimeained on karbidopa ja levodopa. Iga SINEMET 25/100 tablett sisaldab toimeainena 25 mg
karbidopat ja 100 mg levodopat. Iga SINEMET 25/250 tablett sisaldab toimeainena 25 mg karbidopat
ja 250 mg levodopat.

3/4
Teised koostisosad on hüdroksüpropüültselluloos, eelželatiniseeritud tärklis, krospovidoon,
mikrokristalne tselluloos ja magneesiumstearaat. SINEMET 25/100 tablett sisaldab ka värvainet
kinoliinkollane (E104) ning SINEMET 25/250 tablett sisaldab värvainet indigokarmiin (E132).

Kuidas SINEMET välja näeb ja pakendi sisu

SINEMET 25/100 (sisaldab 25 mg karbidopat ja 100 mg levodopat) on kollast värvi ümmargune
0,8 cm läbimõõduga tablett, mille ühele küljele on märgitud 650 ja mille teine külg on lage.
SINEMET 25/250 (sisaldab 25 mg karbidopat ja 250 mg levodopat) on helesinist värvi tumedamate
viirgudega ümmargune 1 cm läbimõõduga tablett, mille ühele küljele on märgitud 654 ja mille teine
külg on lage.

SINEMET 25/100 on saadaval 28, 30 või 56 tabletti blisterpakendis ning SINEMET 25/250 on
saadaval 98 või 100 tabletti blisterpakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja
Tootja
Merck Sharp & Dohme OÜ
MERCK SHARP & DOHME BV
A. H. Tammsaare tee 47
Waarderweg 39
11316 Tallinn
2031 BN Haarlem
Eesti
Holland
Tel: +372 614 4200

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2014.
4/4Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

SINEMET 25/100 25 mg/100 mg tabletid

SINEMET 25/250 25 mg/250 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

SINEMET 25/250 sisaldab 25 mg karbidopat ja 250 mg levodopat.

SINEMET 25/100 sisaldab 25 mg karbidopat ja 100 mg levodopat.

INN. Levodopum, carbidopum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tabletid

SINEMET 25/100 (karbidopa, levodopa) on kollast värvi ümmargune 0,8 cm läbimõõduga tablett,
mille ühele küljele on märgitud 650 ja mille teine külg on lage. SINEMET 25/250 (karbidopa,
levodopa) on helesinist värvi tumedamate viirgudega ümmargune 1 cm läbimõõduga tablett, mille
ühele küljele on märgitud 654 ja mille teine külg on lage.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Parkinsoni tõve ja parkinsonismi sündroomi ravi (välja arvatud ravimitest põhjustatud).

4.2. Annustamine ja manustamisviis

SINEMETi optimaalne ööpäevane annus tuleb hoolika tiitrimisega määrata igale haigele
individuaalselt. SINEMET tabletid on saadaval karbidopa ja levodopa sisaldusega suhtes 1 : 4-le
(SINEMET 25/100) ja ka 1 : 10-le (SINEMET 25/250). Neid tablette saab optimaalse annuse
saavutamiseks manustada eraldi või kombineeritult.

Üldised seisukohad. SINEMETi annustamine on individuaalne, vajadusel võib korrigeerida nii
individuaalse annuse suurust kui ka manustamissagedust.

Uuringud näitavad, et perifeerne DOPA-dekarboksülaas küllastatakse umbes 70...100 mg karbidopaga
ööpäevas. Karbidopa väiksemat annust saavatel haigetel tekib tõenäolisemalt iiveldus ja oksendamine.

SINEMETi manustamisel võib jätkata teiste standardsete parkinsonismivastaste ravimite manustamist,
kuigi nende annuseid tuleb võib olla korrigeerida.

Tavaline algannus. Ravi on kõige parem alustada SINEMET 25/100 tablettidega manustades 1 tableti
3 korda ööpäevas. Sellise annustamise korral saab patsient ööpäevas 75 mg karbidopat. Annust võib
1/9
suurendada vastavalt vajadusele 1 tableti võrra iga päev või üle päeva kuni annuseni
SINEMET 25/100 8 tabletti päevas.

Haiged võivad ravile reageerida ühe päeva jooksul, mõnikord juba pärast esimest annust. Täielik
ravitoime ilmneb tavaliselt 7 päeva jooksul (monoteraapiana kasutatava levodopa korral nädalate kuude jooksul).

Levodopalt SINEMETile üleminek. SINEMETi manustamisel saabuvad ravitoime ja kõrvaltoimed
kiiremini kui levodopa manustamisel, mistõttu haigeid tuleb annuse reguleerimise perioodil
tähelepanelikult jälgida. On iseloomulik, et tahtmatud liigutused tekivad SINEMETi kasutamisel
kiiremini kui levodopa puhul. Tahtmatute liigutuste ilmnemisel võib olla vajalik annuse vähendamine.
Mõnel haigel võib liiga suure annuse ilminguks olla blefarospasm.

Levodopa manustamine tuleb lõpetada vähemalt 12 tundi enne SINEMET-ravi alustamist (24 tundi
levodopa depoopreparaatide puhul). Ööpäevane SINEMETi annus peab vastama umbes 20%-le
eelnevast levodopa ööpäevasest annusest.

Soovitatav algannus enamusele haigetest, kes saavad levodopat alla 1500 mg ööpäevas, on
SINEMET 25/100 1 tablett 3...4 korda ööpäevas. Soovitatav algannus enamusele haigetest, kes saavad
levodopat üle 1500 mg ööpäevas, on SINEMET 25/250 1 tablett 3...4 korda ööpäevas.

Säilitusravi. Ravi peab olema individuaalne ja korrigeeritud vastavalt ravitoimele. Levodopa
ekstratserebraalse dekarboksüleerumise optimaalseks inhibeerimiseks peab annustama vähemalt
70...100 mg karbidopat ööpäevas.

Suurema levodopa annuse vajadusel tuleb SINEMET 25/250 asendada SINEMET 25/100-ga.
Vajadusel võib SINEMET 25/250 annust suurendada 1 tableti võrra iga päev või üle päeva,
maksimaalselt kuni 8 tabletini ööpäevas. Üle 200 mg karbidopa annustamise kohta ööpäevas on
kogemusi vähe.

Maksimaalne soovitatav ööpäevane annus. 8 tabletti SINEMET 25/250 ööpäevas (200 mg karbidopat
ja 2 g levodopat), st umbes 3 mg/kg karbidopat ja 30 mg/kg levodopat patsiendi 70 kg kehakaalu
korral.

Kasutamine lastel. SINEMETi ohutus ja efektiivsus imikutel ja lastel ei ole tõestatud; ravimi
kasutamine alla 18-aastastel patsientidel ei ole soovitatav.

4.3. Vastunäidustused

Mitteselektiivseid monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoreid ja SINEMETi ei tohi koos manustada.
Nende inhibiitorite manustamine tuleb lõpetada vähemalt 2 nädalat enne ravi algust SINEMETiga.
SINEMETi võib manustada koos selektiivsete MAO-B inhibiitoritega (nt selegiliin HCl) tootja poolt
soovitatud annustes (vt lõik 4.5 - Teised ravimid).

SINEMET on vastunäidustatud patsiendi ülitundlikkuse korral ravimi mõne koostisosa suhtes ja
kinnisenurga glaukoomiga patsientidel.

Kuna levodopa võib stimuleerida pahaloomulise melanoomi arengut, siis ei tohi SINEMETi
manustada diagnoosimata nahahaiguse ja varem esinenud melanoomi korral.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

SINEMETi ei ole soovitatav kasutada ravimitest põhjustatud ekstrapüramidaalsete nähtude ravis.

SINEMETi võib määrata haigetele, kes juba saavad levodopat monoteraapiana, kuid levodopa
manustamine tuleb lõpetada vähemalt 12 tundi enne SINEMET-ravi algust. SINEMETi annus peab
vastama umbes 20%-le eelnevast levodopa annusest (vt lõik 4.2).
2/9

Levodopat on seostatud unisuse ja tahtmatu unetekkega. Väga harva on teatatud äkilisest uinumisest
päevaste toimingute ajal, mõnedel juhtudel seda enesele teadvustamata ja/või eelnevate
hoiatustunnusteta. Patsiente tuleb sellest informeerida ning soovitada neil olla ettevaatlikud ravi ajal
levodopaga autojuhtimisel ja masinate käsitsemisel. Patsientidel, kellel on esinenud unisust ja/või
tahtmatut uinumist peavad hoiduma autojuhtimisest ja masinate käsitsemisest.

Eelnevalt ainult levodopat saanud haigetel võivad tekkida düskineesiad, sest karbidopa võimaldab
levodopal suuremates kogustes jõuda ajju, mistõttu seal tekib rohkem dopamiini. Düskineesiate korral
võib olla vajalik annust vähendada.

Sarnaselt levodopaga võib SINEMET põhjustada tahtetuid liigutusi ja psüühikahäireid. Arvatakse, et
need reaktsioonid on tingitud levodopa manustamisjärgsest aju dopamiinisisalduse suurenemisest ning
SINEMETi kasutamine võib seda taastekitada. Vajadusel vähendada annust.

Kõiki haigeid tuleb hoolikalt jälgida depressiooni ja suitsiidimõtete suhtes. Psühhoosinähtude korral
anamneesis tuleb patsienti ravida ettevaatlikult.

Psüühikat mõjutavate ravimite manustamisel koos SINEMETiga tuleb olla ettevaatlik (vt lõik 4.5).

Ettevaatlik tuleb olla, kui patsiendil on raske südame-veresoonkonna või kopsuhaigus, bronhiaalastma,
neerude, maksa või endokriinsüsteemi haigus või kui tal on esinenud peptiline haavand (seedetrakti
ülaosa verejooksu oht) või krambid.

Nii nagu levodopagi korral tuleb olla ettevaatlik SINEMETi määramisel haigetele, kellel on olnud
müokardiinfarkt ning kellel esinevad atriaalsed, nodaalsed või ventrikulaarsed rütmihäired. Sellistel
haigetel tuleb ravimi alg- ja säilitusannuse määramisel eriti hoolikalt jälgida südame funktsiooni.

Kroonilise lahtisenurga glaukoomiga haigeid võib SINEMETiga ravida ettevaatlikult, kui on kindel, et
silma siserõhk on hästi kontrollitav ja patsienti jälgitakse silma siserõhu muutuste suhtes ravi ajal
hoolikalt.

Parkinsonismivastase ravi järsul katkestamisel on tekkinud pahaloomulist neuroleptilist sündroomi
meenutav seisund, mille tunnusteks on lihasrigiidsus, kehatemperatuuri tõus, psüühikahäired ja
kreatiinfosfokinaasi aktiivsuse suurenemine seerumis. Seetõttu tuleb haigeid SINEMETi annuse kiirel
vähendamisel või ravi lõpetamisel hoolikalt jälgida, eriti kui haige saab ka neuroleptikume.

Levodopat on seostatud unisuse ja tahtmatu uinumisega. Väga harva on teatatud äkilisest uinumisest
päevaste toimingute ajal, mõnedel juhtudel seda enesele teadvustamata ja/või eelnevate
hoiatustunnusteta. Patsiente tuleb sellest informeerida ning soovitada neil olla ettevaatlikud ravi ajal
levodopaga autojuhtimisel ja masinate käsitsemisel. Patsientidel, kellel on esinenud unisust ja/või
tahtmatut uinumist peavad hoiduma autojuhtimisest ja masinate käsitsemisest.

Nii nagu levodopagi puhul on pikaajalise ravi korral soovitatav perioodiliselt kontrollida maksa,
vereloome, südame-vereringe ja neerufunktsiooni.

Üldanesteesia vajaduse korral võib SINEMETi manustamist jätkata seni, kuni haige tohib suu kaudu
manustada vedelikke ja ravimeid. Ravi ajutisel katkestamisel võib tavalise ööpaevase annuse
manustada niipea, kui haige on võimeline suu kaudu ravimit võtma.

Melanoom. Epidemioloogilised uuringud on näidanud, et Parkinsoni tõvega patsientidel on suurem
risk (2…6 korda suurem) melanoomi tekkimiseks võrreldes üldpopulatsiooniga. Kas täheldatud
suurenenud riski põhjuseks on Parkinsoni tõbi või muud tegurid, nt Parkinsoni tõve raviks kasutatavad
ravimid, ei ole selge.

3/9
Ülaltoodud põhjustel soovitatakse patsientidel olla valvsad ning tervishoiutöötajatel regulaarselt
jälgida patsiente melanoomide tekke suhtes, ükskõik millisel näidustusel SINEMETi kasutatakse.
Ideaalis tuleb korrapäraselt käia nahauuringutel dermatoloogi juures.

Patsiente tuleb regulaarselt jälgida impulsi kontrolli häirete tekke suhtes. Patsientidele ja nende
hooldajatele peab selgitama, et patsientidel, kellel on Parkinsoni tõve ravitud dopamiini agonistidega
ja/või teiste dopamiinergiliste raviviisidega, on kirjeldatud impulsi kontrolli häire käitumuslikke
sümptomeid (nt patoloogilist mängukirge, hüperseksuaalsust, suurenenud libiidot, sundkäitumuslikku
ostlemist ja liigsöömist). Kui tekivad sellised sümptomid, on soovitatav ravi üle vaadata.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Järgmiste ravimite manustamisel koos SINEMETiga tuleb olla ettevaatlik:

Antihüpertensiivsed ravimid. Patsientidel, kellele ravi ajal mõnede antihüpertensiivsete ravimitega on
lisatud SINEMET raviskeemi, on tekkinud sümptomaatiline posturaalne hüpotensioon. Seetõttu on
SINEMETi ravi algul võib olla vajalik antihüpertensiivse ravimi annuse kohandamine.

Antidepressandid. MAO inhibiitoreid saavate haigete kohta vt lõik 4.3.

Üksikjuhtudel on SINEMETi ja tritsükliliste antidepressantide koosmanustamisel tekkinud
kõrvaltoimeid, sealhulgas hüpertensiooni ja düskineesiat.

Raud. Uuringud on näidanud, et karbidopa ja/või levodopa biosaadavus väheneb suukaudsel
manustamisel koos raudsulfaadi või raudglükonaadiga.

Teised ravimid. D -dopamiinretseptorite antagonistid (nt fenotiasiinid, butürofenoonid ja risperidoon)
2
ja isoniasiid võivad levodopa ravitoimet vähendada. Parkinsoni tõve ravimisel papaveriin ja fenütoiin
nõrgendavad levodopa ravitoimet. Nende ravimite manustamisel koos SINEMETiga tuleb haigeid
hoolikalt jälgida levodopa ravitoime nõrgenemise suhtes.

Selegiliini ja karbidopa-levodopa koosmanustamine võib olla seotud tugeva ortostaatilise
hüpotensiooni tekkega, mida ei saa pidada ainult karbidopa-levodopa toimeks (vt lõik 4.3).

Sinemeti kasutamine koos dopamiini depoosid tühjendavate ainete (näiteks reserpiini ja tetrabenasiini)
või teiste ravimitega, mis teadaolevalt tühjendavad monoamiini depoosid, ei ole soovitatav.

Kuna levodopa konkureerib mõningate aminohapetega, siis levodopa imendumine võib halveneda
mõnedel patsientidel, kes on suure valgusisaldusega dieedil.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
SINEMETi toime inimese rasedusele ei ole teada, kuid nii levodopa kui ka karbidopa ja levodopa
kombinatsioonid on küülikutel põhjustanud siseelundite ja skeleti väärarenguid (vt lõik 5.3 -Teratoloogia ja reproduktiivsusuuringud). Seetõttu tohib SINEMETi fertiilses eas naistele manustada
ainult juhul, kui ravist loodetav kasu emale ületab raseduse korral võimaliku ohu lootele.

Imetamine
Karbidopa eritumisest inimese rinnapiima andmed puuduvad. Ühes uuringus ühel imetaval emal, kes
põdes Parkinsoni tõbe, leiti, et levodopa eritus rinnapiima. Kuna paljud ravimid erituvad rinnapiima,
tuleb võimalike kõrvaltoimete tekke ohu tõttu lapsele, arvestades ravimi vajalikkust emale, otsustada:
kas lõpetada rinnaga toitmine või ravi SINEMETiga.

4/9

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Levodopat on seostatud unisuse ja tahtmatu uinumisega. Väga harva on teatatud äkilisest uinumisest
päevaste toimingute ajal, mõnedel juhtudel seda enesele teadvustamata ja/või eelnevate
hoiatustunnusteta. Patsiente tuleb sellest informeerida ning soovitada neil olla ettevaatlikud ravi ajal
levodopaga autojuhtimisel ja masinate käsitsemisel. Patsientidel, kellel on esinenud unisust ja/või
tahtmatut uinumist peavad hoiduma autojuhtimisest ja masinate käsitsemisest.

4.8. Kõrvaltoimed

Patsientidel sagedamini esinevad SINEMETi kõrvaltoimed on seotud dopamiini tsentraalse
neurofarmakoloogilise aktiivsusega. Neid kõrvaltoimeid saab tavaliselt vähendada annuse
vähendamisega. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on düskineesiad, sealhulgas koreaatilised,
düstoonilised ja teised tahtmatud liigutused ning iiveldus. Lihastõmbluste ja blefarospasmi teke viitab
vajadusele annust vähendada.

Kõrvaltoimed, millest on teatatud kliinilistes uuringutes ja pärast müügiloa saamist:
Hea-, pahaloomulised ja täpsustamata kasvajad (sealhulgas tsüstid ja polüübid): pahaloomuline
melanoom (vt lõik 4.3).
Vere ja lümfisüsteemi häired: agranulotsütoos, leukopeenia, hemolüütiline ja mittehemolüütiline
aneemia, trombotsütopeenia.
Ainevahetus- ja toitumishäired: anoreksia.
Psühhiaatrilised häired: agiteeritus, ärevushäired, bruksism, segasus, depressioon suitsiiditendentsiga
või ilma, desorientatsioon, unehäired, eufooria, hallutsinatsioonid, unetus, psühhootilised episoodid
kaasa arvatud meelepetted ja paranoidsed kujutlused.
Turuletulekujärgsel kasutamisel on dopamiini agonistide ja/või dopamiinergiliste raviviisidega
kirjeldatud patoloogilist (sundkäitumuslikku) mängukirge, libiido suurenemist, hüperseksuaalsust,
sundkäitumuslikku ostlemist ja liigsöömist. Seda harva levodopaga, sealhulgas SINEMETiga, ravitud
patsientidel (vt lõik 4.4).
Närvisüsteemi häired: latentse Horneri sündroomi manifesteerumine, ataksia, kibe maitse suus,
bradükineetilised episoodid (sisse ja väljalülitusfenomenid), korea, krambid, vaimse võimekuse
vähenemine, dementsus, pearinglus, düskineesiad, düstoonia, ekstrapüramidaal- ja liigutushäired,
minestus, peavalu, suurenenud kätetreemor, maliigne neuroleptiline sündroom (vt lõik 4.4), tundetus,
paresteesia, erutustunne, unisus sealhulgas väga harva ülemäärane unisus päevasel ajal ja äkilised
uinumise episoodid, süvaminestus.
Silma kahjustused: blefarospasm, nägemisteravuse vähenemine, müdriaas, diploopia, okulogüürilised
kriisid.
Südame häired: südame rütmihäired, palpitatsioonid.
Vaskulaarsed häired: näo õhetus, kuumahood, hüpertensioon, ortostaatilised toimed kaasa arvatud
hüpotensiivsed episoodid, flebiit.
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired: kummalised hingamisrütmid, düspnoe, luksumine,
kähe hääl.
Seedetrakti häired: keele “põlemistunne”, kõhukinnisus, tume sülg, duodeenumi haavandi teke,
diarröa, suukuivus, düspepsia, düsfaagia, kõhupuhitus, seedetrakti verejooks, kõhuvalu, iiveldus,
süljevoolus, oksendamine.
Naha ja nahaaluskoe kahjustused: alopeetsia, angioödeem, tume higi, Henochi-Schönleini purpura,
rohke higistamine, kihelus, nahalööve, nõgeslööve.
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused: lihaskrambid, lihaste tõmblemine, trism.
Neerude ja kuseteede häired: tume uriin, uriini pidamatus, uriinipeetus.
Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired: priapism.
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: asteenia, valud rindkeres, tursed, väsimus,
ebanormaalne kõnnak, halb enesetunne, nõrkus.
Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused: kukkumine.
Uuringud: kehakaalu suurenemine ja vähenemine.
Karbidopa-levodopa ravimite (sealhulgas SINEMETi) kasutamisel on tekkinud muutusi laboratoorsete
analüüside tulemustes; on suurenenud järgmised maksafunktsiooninäitajad: aluseline fosfataas, SGOT
5/9
(ASAT), SGPT (ALAT), laktaadi dehüdrogenaas, bilirubiin, jääklammastik, kreatiniin, kusihape ja
positiivne Coombsi test.
Võib tekkida hemoglobiinisisalduse ja hematokriti vähenemine, glükoosisisalduse suurenemine
seerumis ning leukotsüütide, bakterite ja vere esinemine uriinis.
Karbidopa-levodopa preparaadid võivad põhjustada valepositiivset reaktsiooni uriini ketokehadele
juhul, kui ketonuuria määramiseks kasutatakse testriba. See reaktsioon ei muutu ka uriinianalüüsi
keetmise järgselt. Glükosuuria testimiseks kasutatav glükoosi oksüdaasi meetod võib anda
valenegatiivseid tulemusi.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

SINEMETi ägeda mürgistuse ravi on põhimõtteliselt sama, mis levodopa ägeda mürgistuse korral,
arvestades, et püridoksiin ei vähenda SINEMETi toimet.

Kuivõrd võib tekkida südamearütmia, siis tuleb tagada haige EKG-monitooring ja vajadusel
manustada sobivaid antiarütmikume. Arvestada tuleb võimalust, et haige on võtnud peale SINEMETi
veel ka teisi ravimeid. Senini puuduvad andmed dialüüsi efektiivsusest mürgistuse ravis, mistõttu selle
kasutatavus mürgistuse ravis on teadmata.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: dopa ja selle derivaadid, ATC-kood: N04BA81

SINEMET on kombineeritud preparaat, mille koostisse kuuluvad aromaatsete aminohapete
dekarboksülaasi inhibiitor karbidopa ja dopamiini metaboolne eelkäija levodopa. SINEMETi
kasutatakse Parkinsoni tõve ja sündroomi raviks.

Levodopa leevendab Parkinsoni tõve sümptomeid dekarboksüleerudes ajus dopamiiniks. Karbidopa ei
läbi hematoentsefaalbarjääri ning pärsib ainult levodopa ekstratserebraalset dekarboksüleerumist,
mistõttu ajju transporditakse suuremal hulgal levodopat ning seal muudetakse see dopamiiniks.

SINEMETil on levodopaga võrreldes parem terapeutiline toime. SINEMET võimaldab efektiivset
levodopa taset plasmas säilitada pika aja jooksul kogustes, mis on umbes 80% madalamad ainult
levodopat sisaldavate preparaatide annustest.

Samas kui püridoksiinvesinikkloriid (vitamiin B6) kiirendab levodopa perifeerset metaboliseerumist
dopamiiniks, siis karbidopa takistab seda.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Levodopa poolväärtusaeg plasmas on umbes 50 minutit. Karbidopa ja levodopa koosmanustamisel
pikeneb levodopa poolväärtusaeg umbes 1,5 tunnini.

Karbidopa biotransformatsioon
Pärast radioaktiivselt märgistatud karbidopa suukaudset manustamist tervetele ja Parkinsoni tõvega
isikutele, saavutati radioaktiivsuse maksimaalne plasmakontsentratsioon tervetel 2…4 tunniga ja
haigetel 1,5…5 tunniga. Eritumine uriini ja väljaheitega oli mõlemal rühmal umbes võrdne.

6/9
Uriini metaboliitide võrdlemine tervete ja parkinsonismihaigete vahel näitas, et ravim metaboliseerub
mõlemal rühmal võrdsel määral. Metaboliseerumata ravimi eritumine uriiniga lõppes 7 tunniga ja seda
oli 35% kogu uriinis leiduvast radioaktiivsusest. Hiljem eritus ainult metaboliite. Hüdrasiine ei leitud.

Inimesel erituvateks metaboliitideks on α-metüül-3-metoksü-4-hüdroksüfenüülpropioonhape ja
α-metüül-3,4-dihüdroksüfenüülpropioonhape, mis olid vastavalt 14% ja 10% eritunud
radioaktiivsetest metaboliitidest. On leitud ka kaks väiksemat metaboliiti: üheks on
3,4-dihüdroksüfenüülatsetoon ja teiseks on ühend, mida tinglikult nimetatakse N-metüül-karbidopaks.
Neid kumbagi eritub vähem kui 5% uriiniga eritunud metaboliitidest. Uriinis leidub karbidopat ka
muutumatul kujul. Konjugaate ei leitud.

Levodopa biotransformatsioon
Levodopa imendub seedetraktist kiiresti ja metaboliseerub laialdaselt. Kuigi moodustub rohkem kui
30 metaboliiti, on peamisteks metaboliitideks dopamiin, adrenaliin ja noradrenaliin, ning lõpuks
dihüdroksüfenüülatsetaathape, homovanilliinhape ja vanillmandelhape. 3-0-metüüldopat leitakse
plasmas ja tserebrospinaalvedelikus. Selle leiu tähtsus on senini teadmata.

Radioaktiivsete levodopa üksikannuste manustamisel tühja kõhuga parkinsonismihaigetele,
saavutatakse radioaktiivsuse maksimaalne plasmakontsentratsioon 1,5…2 tunniga ja on veel mõõdetav
4…6 tunni pärast. Maksimaalse kontsentratsiooni ajal on radioaktiivsusest 30% katehhoolamiine, 15%
dopamiini ja 10% dopat. Radioaktiivsed ühendid erituvad kiiresti uriiniga, kolmandik manustatud
annusest on sedastatav 2 tunni pärast. Uriiniga erituvatest metaboliitidest on 80…90%
fenüülkarboonhapped, peamiselt homovanilliinhape. 24 tunni pärast on leitud radioaktiivsusest 1…2%
dopamiini ja vähem kui 1% adrenaliini, noradrenaliini ja metaboliseerumata levodopat.

Karbidopa toime levodopa biotransformatsioonile
Tervetel isikutel suurendas karbidopa võrreldes platseeboga levodopa plasmakontsentratsiooni
statistiliselt olulisel määral. Seda on näidatud nii karbidopa manustamisel enne levodopat kui ka
mõlema ravimi samaaegsel manustamisel. Ühes uuringus eelravi karbidopaga suurendas levodopa
üksikannuse plasmakontsentratsiooni 5 korda ning pikendas levodopa plasmakontsentratsiooni
mõõdetavuse 4 tunnilt 8 tunnile. Kui teistes uuringutes anti neid kahte ravimit üheaegselt, siis saadi
sarnased tulemused.

Uuringus, kus anti märgistatud levodopat üksikannusena Parkinsoni tõvega haigetele, keda varem oli
ravitud karbidopaga, suurenes levodopast tulenenud koguplasma radioaktiivsuse poolväärtusaeg 3-lt
15-le tunnile. Karbidopa suurendas vähemalt 3 korda alles jäänud radioaktiivsuse osakaalu
metaboliseerumata levodopana. Karbidopa eelravi vähendas dopamiini ja homovanilliinhappe
sisaldust plasmas ja uriinis.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Teratoloogia ja reproduktiivsusuuringud
Karbidopa ei olnud hiirtel ja küülikutel annustes 120 mg/kg/ööpäevas teratogeenne.

Levodopa annustes 125 ja 250 mg/kg/ööpäevas põhjustas küülikutel siseelundite ja skeleti
väärarenguid.

Karbidopa ja levodopa kombinatsioonid ei põhjustanud annustes 25/250...100/500 mg/kg/ööpäevas
teratogeensust hiirtel, kuid küülikutel ilmnesid siseelundite ja skeleti väärarengud, mis kvantitatiivselt
ja kvalitatiivselt olid sarnased nendega, mis tekkisid ainult levodopa kasutamisel.

Karbidopa annustes 30, 60 ja 120 mg/kg/ööpäevas ei mõjutanud rottide paaritumist, produktiivsust või
poegade ellujäämist. Suurim annus põhjustas isastel kehakaalu tõusu mõõduka vähenemise.

Karbidopa/levodopa manustamine annustes 10/20, 10/50 ja 10/100 mg/kg/ööpäevas ei kahjustanud
emas- ja isasrottide viljakust, nende paaritumist ega ka nende poegade kasvamist ja ellujäämist.

7/9
Kartsinogenees
96 nädalat kestnud uuringus, kus manustati karbidopat annustes 25, 45 ja 135 mg/kg/ööpäevas, ei
olnud karbidopat saanud ja kontrollrühma rottide vahel olulisi erinevusi suremuses ja kasvajate tekkes.

Karbidopa ja levodopa kombinatsioone (10/20, 10/50 ja 10/100 mg/kg/ööpäevas) manustati rottidele
suukaudu 106 nädalat. Võrdluses samaaegse kontrollrühmaga ei leitud mõju suremusele ja kasvajate
tekkele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Hüdroksüpropüültselluloos
eelželatiniseeritud tärklis
krospovidoon
mikrokristalne tselluloos
magneesiumstearaat

SINEMET 25/100 sisaldab veel värvainet kinoliinkollane (E104) ja SINEMET 25/250 värvainet
indigokarmiin (E132).

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

SINEMET 25/100 tabletid blisterpakendis, 28, 30 või 56 tabletti pakendis.
SINEMET 25/250 tabletid blisterpakendis, 98 või 100 tabletti pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Merck Sharp & Dohme OÜ, A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti

8. Müügiloa number

()

SINEMET 25/100 - 380502
SINEMET 25/250 - 090494


8/9

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

SINEMET 25/100
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 01/04/2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30/03/2012

SINEMET 25/250
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 19/12/1994
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31/05/2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2014.
9/9