ROZEX

Toimeained: metronidasool

Ravimi vorm: geel

Ravimi tugevus: 7,5mg 1g 30g 1TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ROZEX ja milleks seda kasutatakse

Rozex on antibakteriaalne ja põletikuvastane geel roosvistriku e rosacea paikseks raviks.

2. Mida on vaja teada enne ROZEX võtmist

Ärge kasutage Rozex'it
- kui te olete allergiline (ülitundlik) metronidasooli või Rozex'i mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Rozex
- kui teil esinevad või on vereloomehäired
Vältida geeli sattumist silma ja limaskestadele. Ärritusnähtude ilmnemisel tuleb Rozex geeli
kasutada harvem või katkestada ajutiselt selle kasutamine ning vajadusel pöörduda arsti
poole.

Ravi ajal tuleb vältida tugevat päikesevalgust või UV-lampide kasutamist
Geel sisaldab metüülparahüdroksübensoaati ja propüülparahüdroksübensoaati. Need ained
võivad põhjustada allergilisi reakstioone (ka hilist tüüpi).
Geel sisaldab propüleenglükooli. See aine võib põhjustada nahaärritust.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Koostoimed süsteemselt manustatud ravimitega on ebatõenäolised, kuna paikse manustamise
järgselt on geeli süsteemne imendumine minimaalne.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kuna ravimi kasutamise ohutus raseduse ajal ei ole tõestatud võib ravimit kasutada ainult
äärmisel vajadusel.

Kuna ravim eritub rinnapiima, tuleb ravi ajal rinnaga toitmine peatada.
Palun pidage nõu oma raviarstiga enne ravimi kasutamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Rozex ei mõjuta autojuhtimise ja liikuvate mehhanismidega töötamise võimet.

3. Kuidas ROZEX võtta

KUIDAS ROZEX'it KASUTADA

Kasutage Rozex geeli alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaliselt kantakse Rozex geel õhukese kihina haigusest haaratud nahapiirkondadele kaks
korda päevas, hommikul ja õhtul. Ravitavad piirkonnad tuleb enne geeli kasutamist
puhastada. Pärast geeli kasutamist võib kasutada komedogeense ja adstringeeriva (kootava)
toimeta kosmeetilisi vahendeid.
Eakatel patsientidel ei ole vaja ravimi annust muuta.
Geeli ohutus ja efektiivsus lastel ei ole kindlaks tehtud.

Ravi kestab keskmiselt 3…4 kuud. Kui geelil on väljendunud tõhus toime, võib raviarst
haiguse raskusest sõltuvalt kaaluda ravi jätkamist veel 3…4 kuu jooksul. Kliinilistes
uuringutes on rosacea paikne ravi metronidasooliga kestnud kuni 2 aastat. Kui puudub
märgatav kliiniline paranemine, tuleb ravi lõpetada.

Kui teil on tunne, et Rozex geeli toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te unustate Rozex'it kasutada
Kui te unustasite ravimi nahale kanda, jätke kasutuskord vahele ja kandke järgmine ravimi
annus nahale tavapärasel ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Rozex geel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rozex geeli kasutamisel on täheldatud ainult paikseid ja kergeid kõrvaltoimeid: naha kipitus-või kõrvetustunne, punetus, naha kuivus, nahaärritus, sügelus, kontaktdermatiit, ravitava
haiguse süvenemine, iiveldus, metalli maitse, jäsemete kihelemine või tuimus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas ROZEX säilitada

KUIDAS ROZEX'it SÄILITADA
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Rozex geeli pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud alumiiniumtuubil ja karbil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C
Mitte hoida külmkapis. Mitte hoida sügavkülmas.
Pärast esmast avamist hoida temperatuuril kuni 25°C 3 kuud.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rozex sisaldab:
- Toimeaine on metronidasool. 1 g geeli sisaldab 7,5 mg metronidasooli.
- Abiained on karbomeer 940, propüleenglükool, dinaatriumedetaat,
metüülparahüdroksübensoaat, propüülparahüdroksübensoaat, naatriumhüdroksiid (10% lahus)
ja puhastatud vesi.

Kuidas Rozex välja näeb ja pakendi sisu
Kollane kuni pruunikas homogeenne geel.
5 g, 15 g, 30 g või 50 g geeli alumiiniumtuubis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Galderma International
Tour Europlaza - La défense 4
20 avenue André Prothin
F-92927 LA DEFENSE Cedex - Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.

H.Abbe Pharma GmbH
Pirita tee 20T
10127 Tallinn
Tel. 646 0980

Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

ROZEX, 7,5 mg/g geel

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g geeli sisaldab 7,5 mg (0,75%) metronidasooli.
INN. Metronidazolum

3. Ravimvorm

Geel
Kollane kuni pruunikas homogeenne geel.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Rosacea paikne ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

ROZEX-geel tuleb kanda õhukese kihina haigusest haaratud nahapiirkondadele kaks korda päevas,
hommikul ja õhtul. Ravitavad piirkonnad tuleb enne geeli manustamist puhastada. Pärast geeli
manustamist võib kasutada komedogeense ja adstringeeriva toimeta kosmeetilisi vahendeid. Eakatel
patsientidel ei ole vaja ravimi annust muuta. Geeli ohutus ja efektiivsus lastel ei ole kindlaks tehtud.

Ravi kestab keskmiselt 3…4 kuud. Soovitatud ravikestust ei tohi ületada. Siiski, kui geelil on
väljendunud tõhus toime, võib raviarst haiguse raskusest sõltuvalt kaaluda ravi jätkamist veel 3…4
kuu jooksul. Kliinilistes uuringutes on rosacea lokaalne ravi metronidasooliga kestnud kuni 2 aastat.
Kui puudub märgatav kliiniline paranemine, tuleb ravi lõpetada.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine (metronidasooli) või geeli ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Vältida geeli sattumist silma ja limaskestadele. Ärritusnähtude ilmnemisel tuleb ROZEX-geeli
kasutada harvem või katkestada ajutiselt selle kasutamine ning vajadusel pöörduda arsti poole.

Ravi ajal metronidasooliga tuleb vältida UV-kiirgust (päevitamine, solaarium, kõrgustikupäike).
Metronidasool muutub inaktiivseks metaboliidiks UV-kiirguse toimel, seega väheneb tema efektiivsus
oluliselt. Kliinilistes uuringutes ei täheldatud metronidasooliga seotud fototoksilisi kõrvaltoimeid.

Metronidasool on nitroimidasooli derivaat ja seda tuleb ettevaatlikult kasutada patsientidel, kellel
esinevad või on esinenud vereloomehäireid.

Vältida tuleb ravimi mittevajalikku ja pikaajalist kasutamist. Prekliinilised uuringud on näidanud, et
metronidasool on teatud loomaliikidel kantserogeenne. Puuduvad andmed ravimi kantserogeense
toime kohta inimestel (vt lõik 5.3).

Rozex geel sisaldab metüülparahüdroksübensoaati ja propüülparahüdroksübensoaati. Need ained
võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (ka hilist tüüpi).
Rozex geel sisaldab propüleenglükooli. See aine võib põhjustada nahaärritust.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimed süsteemselt manustatud ravimitega on ebatõenäolised, kuna lokaalse manustamise järgselt
on geeli süsteemne imendumine minimaalne.

Sellele vaatamata tuleb märkida, et mõnel patsiendil on suukaudse metronidasooli ja alkoholi
samaaegsel tarvitamisel ilmnenud disulfiraamisarnane efekt.

Suukaudu manustatud metronidasool võib tugevdada varfariini ja teiste kumariini derivaatide toimet,
mille tulemuseks on veritsusaja pikenemine. Kuid paikselt kasutatava metronidasooli toime
veritsusajale ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Puudub ROZEX-geeli kasutamise kogemus raseduse ajal. Metronidasool läbib platsentaarbarjääri ja
jõuab kiiresti loote vereringesse. Metronidasooli suukaudsel manustamisel rottidele ja hiirtele ei
täheldatud selle toksilist toimet lootele. Kuid et loomkatsete tulemuste põhjal ei saa alati prognoosida
ravimi toimet inimesele ja kuna suukaudne metronidasool on mõnedel närilistel osutunud
kantserogeenseks, tohib seda ravimit raseduse ajal kasutada ainult äärmisel vajadusel.

Pärast suu kaudu manustamist eritub metronidasool rinnapiima kogustes, mis on sarnased
plasmakontsentratsioonile. Kuigi lokaalse manustamise järgselt on ravimi sisaldus veres oluliselt
väiksem kui pärast suu kaudu manustamist, tuleb rinnaga toitvate emade puhul otsustada, kas lõpetada
imetamine või jätta ära ravim, arvestades ravi vajalikkust emale.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Rozex ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

ROZEX-geeli kasutamisel on täheldatud ainult paikseid ja kergeid kõrvaltoimeid.

Naha ja nahaaluskoe häired:
Sage (>1/100 kuni <1/10): naha kuivus, punetus, sügelemine, naha kipitus- või kõrvetustunne,
nahaärritus, ravitava haiguse süvenemine
Ei ole teada: kontaktdermatiit

Närvisüsteemi häired:
Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni < 1/100): vähenenud tundlikkus, paresteesia, düsgeusia (metalli maitse)

Seedetrakti häired:
Aeg-ajalt (>1/1000 kuni < 1/100): iiveldus

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise kohta andmed puuduvad. Ägeda toksilisuse uuringutes lokaalse 0,75%
metronidasooliga rottidel ei ole täheldatud ravimi toksilist toimet kuni 5 g/kg annuste kasutamisel
(suurim manustatud annus). See annus vastab 12 tuubile 72 kg kaaluva täiskasvanu ja 2 tuubile 12 kg
lapse puhul.


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Kemoterapeutikumid paikseks kasutamiseks; teised kemoterapeutikumid.
ATC-kood D06BX01

Metronidasoolil on antibakteriaalne ja algloomadevastane toime. Tema toimespekter hõlmab väga
mitmesuguseid patogeenseid mikroorganisme. Metronidasooli toimemehhanism rosacea ravis ei ole
teada, kuid olemasolevad farmakoloogilised andmed lubavad arvata, et see baseerub antibakteriaalsel
ja/või põletikuvastasel toimel.

5.2. Farmakokineetilised omadused

1 g ROZEX-geeli ühekordse lokaalse manustamise järgselt 12 terve vabatahtliku näole oli
metronidasooli keskmine maksimaalne plasmakontsentratsioon 29,1 ng/ml (vahemik 19,1…42,7
ng/ml). See moodustab alla 0,5% keskmisest maksimaalsest plasmakontsentratsioonist, mida täheldati
samadel vabatahtlikel pärast metronidasooli 250 mg tableti ühekordset suukaudset manustamist
(keskmine C
= 7248 ng/ml, vahemik 4270…13970 ng/ml). Metronidasooli T ja T
olid pärast
max
lag
max
geeli lokaalset manustamist oluliselt (p <0,05) pikemad suukaudse manustamisega võrreldes. Geeli
kasutamisel saabus keskmine T
7 tundi (95% usaldusintervall: 2,7…11,3 tundi) hiljem kui
max
suukaudse tableti puhul.

Hüdroksümetaboliidi (2-hüdroksümetüülmetronidasooli) maksimaalne plasmakontsentratsioon pärast
250 mg suukaudset manustamist oli 626…1788 ng/ml ja saabus 4…12 tunni jooksul pärast
manustamist. Pärast ROZEX-geeli lokaalset manustamist ei olnud hüdroksümetaboliidi
kontsentratsioon (sh maksimaalne kontsentratsioon) plasmas määratav (<9,6 ng/ml, maksimaalne
plasmakontsentratsioon <17,6 ng/ml).

Kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC) pärast 1 g lokaalset manustamist moodustas 1,2% AUC
väärtusest pärast 250 mg ühekordset suukaudset manustamist (keskmine vastavalt 912,7 ng/t/ml ja
67207 ng/t/ml).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Küülikutel ei täheldatud nahaärrituse teket pärast ROZEX-geeli ühekordset manustamist 24 tunni
jooksul marrastatud ja marrastamata nahale oklusiooni tingimustes.

Metronidasooli mutageenset toimet on täheldatud mitmetes in vitro bakteriaalsetes testides. In vivo ei
kutsunud metronidasool esile mikrotuumade moodustumist hiire luuüdi polükromaatilistes
erütrotsüütides nii ravimi intraperitoneaalsel kui suukaudsel manustamisel annustes vastavalt kuni
1500 ja 2000 mg/kg, mille puhul esinesid mürgistuse ilmsed kliinilised tunnused.
Kromosoomiaberratsioonide uuringus inimese perifeerse vere lümfotsüütide kultuuris ei põhjustanud
metronidasool aberratsioonide teket maksimaalse kontsentratsioonini 10 mM, nii metaboolse
aktivatsiooniga kui ilma.

Metronidasooli kantserogeenset toimet suukaudse manustamise korral on uuritud rottidel, hiirtel ja
hamstritel. Need uuringud näitasid, et suu kaudu manustatud metronidasool viib hiirtel kopsukasvajate
ja rottidel võimalikult teiste kasvajate, sealhulgas maksatuumorite esinemissageduse suurenemiseni.
Samas andsid kaks eluaegset kantserogeensusuuringut hamstritel negatiivseid tulemusi. Lisaks
täheldati ühes uuringus UV-kiirgusest tingitud nahakasvajate esinemissageduse olulist suurenemist
karvadeta hiirtel, kellele manustati metronidasooli intraperitoneaalselt (15 µg/g kehamassi kohta
päevas 28 päeva jooksul).

Nende tulemuste tähtsus metronidasooli lokaalse manustamise seisukohast ei ole teada ja ravimi
mitme aastakümne pikkune kasutamiskogemus lubab arvata, et metronidasool ei ole inimesel
kantserogeenne. Kuigi selle leiu tähtsus inimesele ei ole teada, peaksid metronidasoolgeeli kasutavad
patsiendid ravitavaid piirkondi kaitsma ülemäärase päikesevalguse või UV-kiirguse kunstlike allikate
(näiteks solaariumide) eest.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Karbomeer
940,
propüleenglükool,
dinaatriumedetaat,
metüülparahüdroksübensoaat,
propüülparahüdroksübensoaat, naatriumhüdroksiid (10% lahus) ja puhastatud vesi.

6.2. Sobimatus

teiste ainetega

Ei ole täheldatud.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Mitte hoida külmkapis. Mitte hoida sügavkülmas.
Pärast esmast avamist hoida temperatuuril kuni 25°C 3 kuud.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Geel; 5 g, 15 g, 30 g või 50 g alumiiniumtuubis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamisjuhend

Pigistage tuubi selle alumisest osast, et väljutada sõrmeotstele piisavalt geeli ravitavate
nahapiirkondade katmiseks. Seejärel sulgege tuub tihedalt. ROZEX-geel ei ole mõeldud suu kaudu
manustamiseks.

7. Müügiloa hoidja

Galderma International
Tour Europlaza - La défense 4
20 avenue André Prothin
F-92927 LA DEFENSE Cedex - Prantsusmaa

8. Müügiloa number

356101

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

17.08.2001/30.07.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2012