RAWEL SR

Toimeained: indapamiid

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 1,5mg 30TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on RAWEL SR ja milleks seda kasutatakse

Rawel SR'i kasutatakse kõrge vererõhu (hüpertensiooni) raviks.
Need on toimeainet prolongeeritult (pikemaajaliselt) vabastavad õhukese polümeerikattega tabletid,
mille toimeaine on indapamiid.

Indapamiid on diureetikum. Enamik diureetikume suurendavad neerude poolt toodetava uriini hulka.
Indapamiid erineb teistest diureetikumidest selle poolest, et ta ei suurenda palju uriini hulka.

2. Mida on vaja teada enne RAWEL SR võtmist

Ärge võtke Rawel SR'i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) indapamiidi, Rawel SR’i mõne koostisosa või teiste
indapamiidiga samasse ravimite rühma (sulfoonamiidid) kuuluvate ravimite suhtes;
- kui teil on raske neerufunktsiooni kahjustus;
- kui teil on raske maksafunktsiooni kahjustus või teil on haigus, mida nimetatakse hepaatiline
entsefalopaatia (aju degeneratiivne haigus);
- kui teil on kaaliumi kontsentratsioon vereseerumis madal.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Rawel SR
Palun rääkige oma arstiga:
- kui teil on maksafunktsiooni kahjustus;
- kui teil on suhkurtõbi;
- kui teil on podagra;
- kui teil on neerufunktsiooni kahjustus;
- kui teil on südame rütmihäired;
- kui teil on vaja kontrollida kõrvalkilpnäärme talitlust.

Te peaksite ütlema oma arstile, kui teil on esinenus valgustundlikkuse reaktsioone.

Kui te arvate, et teil on mõni eelpool nimetatud haigus või kui teil on küsimusi või kahtlusi selle
ravimi võtmise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst võib lasta teil teha vereanalüüse, et kontrollida, kas naatriumi või kaaliumitase on langenud või
kaltsiumitase tõusnud.

Oluline teave sportlastele
Sportlased peaksid arvesse võtma, et see ravim sisaldab toimeainet, mis võib anda positiivse
reaktsiooni dopingutestis.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Rawel SR’i ja mõningate teiste ravimite samaaegne kasutamine võib tugevdada ühe või teise ravimi
toimet ning põhjustada kõrvaltoimeid.

Te ei tohi võtta Rawel SR'i koos liitiumiga (kasutatakse depressiooni ravis), sest on risk liitiumi
taseme tõusmiseks veres.

Informeerige kindlasti oma arsti sellest, kui te kasutate mõnda alljärgnevatest ravimitest, sest vajalik
võib olla eriabi:
- südame rütmihäirete ravimiseks kasutatavad ravimid (näiteks kinidiin, hüdrokinidiin,
disopüramiid, amiodaroon, sotalool, ibutiliid, dofetiliid, digitaalis);
- ravimid, mida kasutatakse vaimsete häirete raviks, nagu depressioon, ärevus, skisofreenia (nt
tritsüklilised antidepressandid, antipsühhootikumid, neuroleptikumid);
- bepridiil (stenokardiaravim, stenokardia sümptomiks on terav valu rinnus);
- tsisapriid, difemaniil (seedetrakti häirete ravim);
- sparfloksatsiin, moksifloksatsiin (antibiootikumid infektsioonide raviks);
- halofantriin (parasiitidevastane ravim, mida kasutatakse teatud malaaria vormide korral);
- pentamidiin (kasutatakse teatud kopsupõletiku vormide korral);
- misolastiin (allergiaravim, näiteks heinapalaviku korral);
- mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, mida kasutatakse valuvaigistitena (näiteks
ibuprofeen) või atsetüülsalitsüülhappe suured annused;
- angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (kasutatakse kõrge vererõhu ja
südamepuudulikkuse raviks);
- suukaudsed kortikosteroidid, mida kasutatakse näiteks astma ja reumatoidartriidi raviks;
- stimuleerivad
kõhulahtistid;
- baklofeen (kasutatakse lihasjäikuse raviks sclerosis multiplex korral);
- kaaliumi säästvad diureetikumid (amiloriid, spironolaktoon, triamtereen);
- metformiin (suhkurtõve ravim);
- joodi sisaldavad kontrastained (kasutatakse röntgenuuringute tegemiseks);
- kaltsiumi tabletid või teised kaltsiumit sisaldavad lisaained;
- tsüklosporiin, takroliimus või teised immuunsust mahasuruvad ravimid, mida kasutatakse
pärast organite siirdamist, autoimmuunhaiguste, raskete reumaatiliste või dermatoloogiliste
haiguste korral;
- tetrakosaktiid (kasutatakse Crohni tõve raviks).

Rawel SR'i võtmine koos toidu ja joogigaSöök ja jook ei mõjuta Rawel SR'i toimet.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Seda ravimit ei ole soovitatav raseduse ajal kasutada. Raseduse korral või raseduse planeerimise korral
tuleb alustada niipea kui võimalik alternatiivset ravi.
Palun öelge oma arstile, kui te olete rase või soovite rasestuda.

Toimeaine eritub rinnapiima. Selle ravimi võtmise ajal ei ole rinnaga toitmine soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
See ravim võib põhjustada kõrvaltoimeid tingituna vererõhu langusest, eeskätt pearinglus ja väsimus
(vt lõik 4). Need kõrvaltoimed esinevad suurema tõenäosusega pärast ravi alustamist ja pärast annuse
suurendamist. Kui see juhtub, tuleb hoiduda autojuhtimisest ja teistest tähelepanu nõudvatest
tegevustest.

Oluline teave mõningate Rawel SR'i koostisainete suhtes
Rawel SR sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi
kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas RAWEL SR võtta

Võtke Rawel SR'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.
Tavaline Rawel SR'i annus on üks tablett ööpäevas. Võtke tablett iga päev ühel ja samal kellaajal,
soovitavalt hommikul; neelake see alla tervelt koos mõningase koguse vedelikuga. Tableti võib võtta
sõltumatult söögiajast. Ärge tabletti purustage ega närige. Kõrge vererõhu ravi kestab tavaliselt eluaeg.
Kui Teil on tunne, et Rawel SR’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest oma arstile või
apteekrile.

Kui te võtate Rawel SR’i rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud ravimit liiga suures annuses, konsulteerige otsekohe oma arsti või apteekriga.
Üleannustamise tunnused on: iiveldus, oksendamine, madal vererõhk, krambid, pearinglus, uimasus,
segasus ja uriini hulga muutused.

Kui te unustate Rawel SR’i võtta
Kui te unustate Rawel SR'i võtmata, võtke järgmine annus ettenähtud ajal ja jätkake tavalise
annustamisskeemiga.
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Rawel SR'i võtmise
Kuna kõrge vererõhu ravi kestab tavaliselt eluaeg, peaksite enne ravimi võtmise lõpetamist
konsulteerima oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Rawel SR põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete sagedus on määratletud järgmiselt:
Väga sage:
Mõjutab rohkem kui 1 kasutajat 10st
Sage:
Mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 100st
Aeg-ajalt: Mõjutab
kuni 10 kasutajat 1000st
Harv:
Mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 10000st
Väga harv:
Mõjutab vähem kui 1 kasutajat 10000st
Teadmata:
Sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Sage:
- madal kaaliumisisaldus veres, mis võib põhjustada lihasnõrkust.

Aeg-ajalt:
- oksendamine,
- allergilised reaktsioonid, peamiselt nahareaktsioonid nagu nahalööbed, purpur (punased täpikesed
nahal) allergiliste ja astmaatiliste reaktsioonide eelsoodumustega patsientidel.

Harv:
- väsimus, pearingluse või peapöörituse tunne, peavalu, "sipelgate jooksmise tunne" (paresteesia);
- seedetrakti häired (nt iiveldus, kõhukinnisus), suukuivus;
- suurenenud oht vedelikukaole eakatel ja südamepuudulikkusega patsientidel.

Väga harv:
- südame rütmihäired, madal vererõhk;
- neeruhaigus, kaasa arvatud neerupuudulikkus;
- pankreatiit (kõhunäärme põletik, mis põhjustab valu ülakõhus), maksafunktsiooni häired.
Maksakahjustuse korral võib tekkida hepaatiline entsefalopaatia (aju degeneratiivne haigus);
- muutused vererakkude arvus, nagu trombotsütopeenia (vereliistakute arvu vähenemine, mis
soodustab sinikate ja ninaverejooksu teket), leukopeenia (valgete vereliblede arvu vähenemine,
mis võib põhjustada seletamatut palavikku, kurguvalu või teisi gripilaadseid sümptome - kui see
juhtub, pöörduge arsti poole) ja aneemia (punaste vereliblede arvu vähenemine);
- angioödeem ja/või nõgestõbi, rasked nahailmingud. Angioödeemi iseloomustab jäsemete naha või
näo paistetus, huulte või keele paistetus, kurgu või hingamisteede limaskestade paistetus, mille
tulemusena raskeneb hingamine ja neelamine. Kui see juhtub, pöörduge otsekohe arsti poole.

Kui teil on dissemineerunud erütematoosne luupus (kollageenhaigus), võib see haigus süveneda.
Samuti on teatatud valgustundlikkuse reaktsioonidest (muutused naha välimuses) pärast päikese või
UVA kiirguse käes olemist.

Võivad tekkida muutused laboratoorsete analüüside näitajates ja arst võib vajada kontrollida teie
vereanalüüse. Laboratoorsete analüüside näitajates võivad tekkida järgmised muutused:
- madal kaaliumi sisaldus veres, mis võib tekitada lihasnõrkust,
- madal naatriumi sisaldus veres, mis võib põhjustada vedelikukadu ja madalat vererõhku,
- suurenenud kusihappe sisaldus veres, mis võib põhjustada podagra ägenemist (liigeste valu, eriti
jalgades),
- suurenenud veresuhkru sisaldus suhkruhaigetel,
- suurenenud kaltsiumi sisaldus veres.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas RAWEL SR säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage Rawel SR'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rawel SR sisaldab

- Toimeaine on indapamiid. Iga toimeainet prolongeeritult vabastav õhukese polümeerikattega
tablett sisaldab 1,5 mg indapamiidi.
- Abiained
on:
Tableti sisu: hüpromelloos, pulbristatud tselluloos, laktoosmonohüdraat, povidoon, veevaba kolloidne
ränidioksiid, magneesiumstearaat
Tableti kate: hüpromelloos, makrogool 400, titaandioksiid (E171).

Kuidas Rawel SR välja näeb ja pakendi sisu

Toimeainet prolongeeritult vabastavad õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ümmargused ja
kergelt kaksikkumerad.
Tabletid on saadaval blisterpakendis, 20, 30, 60 ja 90 tabletti pakendatud karpidesse.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 139c
11317 Tallinn
Tel. 6597365

Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2009

Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Rawel SR, 1,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 1,5 mg indapamiidi.
INN. Indapamidum

Abiaine: 91,12 mg laktoosmonohüdraati ühes tabletis.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.
Valge, ümmargune, pisut kaksikkumer tablett.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Essentsiaalne hüpertensioon.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne.
Üks tablett manustatakse üks kord ööpäevas, soovitavalt hommikuti. Tablett tuleb alla neelata tervelt
koos mõningase koguse vedelikuga, tabletti ei tohi närida.
Suuremate annuste korral indapamiidi hüpertensioonivastane toime ei tugevne, kuid soolade eritumine
intensiivistub (salureetiline toime).

Eakad (vt lõik 4.4):
Eakatel tuleb plasma kreatiniini määrata vastavalt eale, kehakaalule ja soole. Eakaid patsiente tohib
Rawel SR'iga ravida normaalse neerufunktsiooni või ainult minimaalse neerufunktsiooni kahjustuse
korral.

Neerupuudulikkus (vt lõigud 4.3 ja 4.4):
Raske neerupuudulikkuse korral (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) on ravi vastunäidustatud.
Tiasiidid ja sarnased diureetikumid on efektiivsed ainult normaalse neerufunktsiooni või minimaalse
neerufunktsiooni kahjustuse korral.

Maksakahjustus (vt lõigud 4.3 ja 4.4):
Raske maksakahjustuse korral on ravi vastunäidustatud.

Lapsed ja noorukid:
Rawel SR'i ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise tõttu.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus indapamiidi, teiste sulfoonamiidide või ükskõik millise abiaine suhtes.
Raske neerupuudulikkus.
Hepaatiline entsefalopaatia või raske maksafunktsiooni kahjustus.
Hüpokaleemia.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoiatused
Maksafunktsiooni häirega patsientidel võivad tiasiidisarnased diureetikumid põhjustada hepaatilist
entsefalopaatiat, eriti elektrolüütide tasakaaluhäirete korral. Sellise seisundi kujunemisel tuleb
diureetikumi kasutamine koheselt katkestada.
Valgustundlikkus
Seoses tiasiidide ja tiasiidisarnaste diureetikumide kasutamisega on teatatud valgustundlikkuse
reaktsioonist (vt lõik 4.8). Kui valgustundlikkuse reaktsioon ilmneb ravi ajal, on soovitatav ravi
lõpetada. Kui indapamiid-ravi taasalustamine on siiski vajalik, on soovitatav katmata kehaosad katta,
et kaitsta neid päikese või kunstliku UV-kiirguse eest.

Abiained
See ravim sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, laktaasipuudulikkuse või
glükoosi-galaktoosi imendumishäiretega patsiendid ei tohiks seda ravimit võtta.
Ettevaatusabinõud kasutamisel
1.
Vee- ja elektrolüütide tasakaal
Plasma naatriumisisaldus
Diureetikumid võivad põhjustada hüponatreemiat, millel võivad mõnikord olla väga rasked tagajärjed.
Seetõttu tuleks juba enne ravi algust määrata vereplasma naatriumisisaldus ja korrata selle mõõtmist
ravi ajal regulaarsete intervallidega. Vereplasmas naatriumisisalduse langus võib olla alguses
asümptomaatiline ning seetõttu on vajalik selle regulaarne jälgimine. Eakatel ja tsirroosiga patsientidel
peab monitooring olema veel sagedasem (vt lõigud 4.8 ja 4.9).
Plasma kaaliumsisaldus
Tiasiidi ja tiasiidisarnaste diureetikumide kasutamisel on suureks riskiks kaaliumi kadu koos
hüpokaleemiaga. Hüpokaleemia (kaaliumisisaldus <3,4 mmol/l) tekkeriski peab vältima teatud kõrge
riskiga patsiendirühmades nagu näiteks alatoitumusega ja/või samaaegselt mitmeid ravimeid
kasutatavatel patsientidel, eakatel, tsirroosiga patsientidel, kellel on tursed ja astsiit, koronaararterite
haigusega ja südamepuudulikkusega patsientidel. Sellisel juhul suurendab hüpokaleemia
südameglükosiidide kardiotoksilisuse ja südamerütmihäirete tekkeriski.
Pikenenud QT-intervalliga patsientidel, sõltumata sellest, kas selle põhjuseks on kaasasündinud
põhjused või kasutatud ravimid, esineb samuti hüpokaleemia suurem risk. Hüpokaleemia (aga samuti
bradükardia) on predisponeerivateks teguriteks raskete arütmiate tekkele, eriti potentsiaalselt letaalsele
torsades de pointes tüüpi südame rütmihäirele.
Kõigil neil patsientidel on vajalik tavalisest sagedasem vereplasma kaaliumisisalduse monitoorimine.
Plasma kaaliumisisaldust tuleb esimest korda määrata esimesel ravinädalal.
Hüpokaleemia korral tuleb see korrigeerida.
Plasma kaltsiumisisaldus.
Tiasiid ja tiasiidisarnased diureetikumid võivad põhjustada kaltsiumi uriiniga eritumise vähenemist
ning põhjustada kerget ja ajutist plasma kaltsiumisisalduse suurenemist. Kliiniliselt ilmne
hüperkaltseemia võib olla tingitud seni diagnoosimata hüperparatüreoidismist. Enne
paratüreoidnäärmete funktsiooni hindamiseks tehtavat plaanilist uuringut tuleb diureetikumravi
katkestada.

2. Vere
glükoosisisaldus
Vere glükoosisisalduse monitooring on vajalik diabeetikutel, eriti juhul, kui neil esineb samaaegselt ka
hüpokaleemia.
3. Kusihape
Hüperurikeemilistel patsientidel võib esineda kalduvus podagra ägenemistele.

4.
Neerufunktsioon ja diureetikumid
Tiasiid ja tiasiidisarnased diureetikumid on piisavalt efektiivsed ainult siis, kui neerufunktsioon on
normaalne või esineb minimaalne funktsiooni halvenemine (plasma kreatiniinisisaldus alla 25 mg/l, so
täiskasvanutel näiteks 220 mikromooli/l). Eakatel patsientidel tuleb plasma kreatiniini väärtust
kohandada vastavalt vanusele, kehakaalule ja soole.
Diureetikumide kasutamisest tingitud vee ja naatriumikaotuse tõttu kujuneb sekundaarselt
hüpovoleemia, mille tagajärjeks on glomerulaarfiltratsiooni vähenemine. Selle tagajärjeks võib
omakorda olla veres uurea- ja plasma kreatiniinisisalduse tõus. Selline ajutine neerude düsfunktsioon
ei põhjusta mingisuguseid tagajärgi normaalse neerufunktsiooniga patsientidel, kuid süveneda võib
olemasolev neerupuudulikkus.

5. Sportlased
Sportlased peavad pöörama tähelepanu asjaolule, et käesolev ravim sisaldab toimeainet, mis võib
põhjustada positiivseid reaktsioone dopingutestides.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

1. Ebasoovitavad kombinatsioonid
Liitium
Samaaegsel liitiumi kasutamisel võib liitiumi kontsentratsioon vereplasmas suureneda ning põhjustada
samasugust sümptomaatikat nagu naatriumivaba dieet (selle põhjuseks on liitiumi vähenenud uriiniga
eritumine). Kui diureetikumide kasutamine on siiski vajalik, tuleb hoolikalt jälgida plasma
liitiumitaset ning vajalik võib olla ka annuste kohandamine.
2. Kombinatsioonid, mille kasutamisel on vajalik ettevaatus
Ravimid, mis võivad põhjustada torsade de pointes’ tüüpi rütmihäireid:
- Ia klassi antiarütmikumid (kinidiin, hüdrokinidiin, disopüramiid),
- III klassi antiarütmikumid (amiodaroon, sotalool, dofetiliid, ibutiliid),
- mõned antipsühhootikumid: fenotiasiinid (kloorpromasiin, tsüamemasiin, levomepromasiin,
tioridasiin, trifluoperasiin),
- bensamiidid (amisulpriid, sulpiriid, sultopriid, tiapriid),
- butürofenoonid (droperidool, haloperidool),
- teised: bepridiil, tsisapriid, difemaniil, intravenoosne erütromütsiin, halofantriin, misolastiin,
pentamidiin, sparfloksatsiin, moksifloksatsiin, intravenoosne vinkamiin.
Indapamiidi samaaegne kasutamine nende ravimitega, eriti samaaegsel hüpokaleemia esinemisel,
suurendab riski ventrikulaarsete arütmiate, eriti torsade de pointes’ tekkeks. Enne nende ravimitega
kombineerimist on vajalik jälgida ja vajadusel korrigeerida hüpokaleemiat. Vajalik on kliiniline,
plasma elektrolüütide ja EKG jälgimine. Kasutage toimeaineid, millel puudub torsades de pointes’-
tüüpi rütmihäireid tekitav potentsiaal hüpokaleemia foonil.

Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (süsteemsel manustamisel), sealhulgas selektiivsed COX-2
inhibiitorid, salitsülaadid suures annuses (≥ 3 g/ööpäevas):
Indapamiidi antihüpertensiivne toime võib väheneda. Dehüdratatsiooniga patsientidel esineb ägeda
neerupuudulikkuse tekkerisk (glomerulaarfiltratsiooni langus). Patsient tuleb rehüdreerida, ravi
alguses neerufunktsiooni monitoorida.

Angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid
Ravi alustamisel AKE inhibiitoriga olemasoleva madala naatriumisisaldusega patsientidel, eriti
neeruarteri stenoosiga patsientidel, võib tekkida järsk hüpotensioon ja/või äge neerupuudulikkus.
Hüpertensiooni korral, kui eelnev ravi diureetikumiga on põhjustanud naatriumisisalduse languse,
tuleb:
- kas lõpetada diureetikumi manustamine 3 päeva enne ravi alustamist AKE inhibiitoriga ja
vajadusel alustada uuesti ravi hüpokaleemilise toimega diureetikumiga;
- või manustada AKE inhibiitori väikesi algannuseid ja suurendada annuseid järk-järgult.
Südame paispuudulikkuse korral peavad AKE inhibiitori algannused olema väga väikesed, võimalusel
ravi alustada pärast kombineeritud hüpokaleemilise toimega diureetikumi annuse vähendamist.
Kõigil juhtudel tuleb AKE inhibiitorravi esimestel nädalatel jälgida neerufunktsiooni (plasma
kreatiniini sisaldust).

Teised ravimid, mis põhjustavad hüpokaleemiat:
- amfoteritsiin
B
(intravenoosselt),
- glüko- ja mineralokortikoidid (süsteemsel manustamisel),
- tetrakosaktiid,
- stimuleerivad
lahtistid.
Hüpokaleemia tekkeoht suureneb (aditiivne toime). Tuleb monitoorida plasma kaaliumisisaldust ning
vajadusel seda korrigeerida. Ettevaatus on vajalik patsientidega, kes saavad samaaegselt
südameglükosiide. Need patsiendid peavad samal ajal kasutama mitte-stimuleerivaid lahtisteid.

Baklofeen
Antihüpertensiivse toime tugevnemine.
Patsient peab jooma küllaldaselt vedelikku; ravi alguses tuleb monitoorida neerufunktsiooni.

Südameglükosiidid
Hüpokaleemia suurendab südameglükosiidide toksiliste toimete riski.
Monitoorida tuleb kaaliumi kontsentratsiooni vereplasmas ja EKG-d; vajadusel tuleb kohandada
raviskeemi.

3. Kombinatsioonid, mille kasutamist tuleb arvestada
Kaaliumi säästvad diureetikumid (amiloriid, spironolaktoon, triamtereen)
Neid kombinatsioone saab mõnedel patsientidel kasutada, kuid sel juhul esineb hüpokaleemia
tekkeoht. Eeskätt neerupuudulikkuse või diabeediga patsientidel võivad need põhjustada
hüperkaleemiat. Monitoorida plasma kaaliumitaset ja EKG-d; vajadusel tuleb kohandada raviskeemi.

Metformiin
Diureetikumide kasutamisest ja eriti lingudiureetikumide kasutamisest tingitud funktsionaalse
neerupuudulikkuse korral võib metformiin soodustada laktatsidoosi teket. Metformiini ei tohi kasutada
juhul, kui kreatiniini kontsentratsioon vereplasmas on meestel kõrgem kui 15 mg/l (135 mikromooli/l)
ja naistel 12 mg/l (110 mikromooli/l).

Jodineeritud kontrastained
Diureetikumide kasutamise tõttu dehüdreeritud patsientidel esineb suurem risk neerupuudulikkuse
tekkeks, eriti juhul, kui kontrastainet kasutatakse suurtes kogustes. Patsient tuleb enne jodineeritud
kontrastainete manustamist rehüdreerida.

Imipramiinitüüpi antidepressandid, neuroleptikumid
Antihüpertensiivse toime tugevnemine ja ortostaatilise hüpotensiooni tekkerisk (aditiivne toime).

Kaltsium (soolad)
Kuna kaltsiumi eritumise hulk uriiniga on vähenenud, suureneb hüperkaltseemia risk.

Tsüklosporiin, takroliimus
Esineb risk kreatiniinitaseme tõusuks vereplasmas, ilma, et sellega kaasuks tsüklosporiinitaseme tõusu
ning seda ka juhul, kui puudub vee/naatriumi kadu.

Kortikosteroidid, tetrakosaktiid (süsteemsel manustamisel)
Antihüpertensiivne toime võib nõrgeneda (vee ja naatriumi retensiooni tõttu).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine
Rasedus
Rasedad naised peaksid hoiduma diureetikumide kasutamisest; kunagi ei tohi neid kasutada raseduse
ajal esinevate füsioloogiliste tursete korrigeerimiseks. Diureetikumid võivad põhjustada
fetoplatsentaarset isheemiat, millega kaasub loote arenguhäirete tekkerisk.
Imetamine
Rinnaga toitmine ei ole soovitatav, sest indapamiid eritub inimese rinnapiima.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Rawel SR ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
Indapamiid ei mõjusta tähelepanuvõimet, kuid üksikutel juhtudel võivad ilmneda mitmesugused
vererõhu langusest tingitud reaktsioonid, eeskätt ravi alguses või mõne teise antihüpertensiivse ravimi
lisamisel olemasolevale raviskeemile. Selle tulemusel võib halveneda ka auto juhtimise ja masinatega
töötamise võime.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud alljärgnevalt:
Väga sage ((>1/10)
Sage (>1/100 kuni <1/10)
Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100)
Harv (>1/10000 kuni <1/1000)
Väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Suurem osa indapamiidi kliinilistest ja laboratoorsetest kõrvaltoimetest on annusest sõltuvad.

Tiasiidisarnased diureetikumid, sh indapamiid, võivad põhjustada alljärgnevaid kõrvaltoimeid:

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga harv: trombotsütopeenia, leukopeenia, agranulotsütoos, aplastiline aneemia, hemolüütiline
aneemia.
Närvisüsteemi häired
Harv: vertiigo, väsimus, peavalu, paresteesiad.
Südame häired
Väga harv: südame rütmihäired, hüpotensioon.

Seedetrakti häired
Aeg-ajalt: oksendamine
Harv: iiveldus, kõhukinnisus, suukuivus.
Väga harv: pankreatiit.
Maksa ja sapiteede häired
Väga harv: maksafunktsiooni häired.
Teadmata: maksapuudulikkuse korral on võimalik hepaatilise entsefalopaatia teke (vt lõigud 4.3 ja
4.4).

Neerude ja kuseteede häired
Väga harv: neerupuudulikkus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Allergilistele ja astmaatilistele haigustele predisponeeritud patsientidel ülitundlikkusreaktsioonid,
peamiselt dermatoloogilised (sage: makulopapuloossed lööbed, aeg-ajalt: purpur).
Väga harv: angioneurootiline turse ja/või nõgestõbi, toksiline epidermaalne nekrolüüs, Stevensi
Johnsoni sündroom.
Teadmata: võimalik on ägeda süsteemse erütematoosse luupuse süvenemine.

Teatatud on valgustundlikkuse reaktsioonist (vt lõik 4.4).
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Harv: väsimus.
Uuringud
Kliiniliste uuringute käigus on 4...6-nädalase indapamiidravi järgselt hüpokaleemiat esinenud 10%
patsientidest (kaaliumi kontsentratsioon vereplasmas <3,4 mmol/l) ja 4% patsientidest (kaaliumi
kontsentratsioon vereplasmas <3,2 mmol/l). 12-nädalase ravi järgselt oli kaltsiumi
plasmakontsentratsiooni keskmine langus 0,23 mmol/l.
Väga harv: hüperkaltseemia.
Teadmata:
- Kaaliumitaseme langus koos hüpokaleemiaga on eriti ohtlikud teatud kõrge riskiga
patsiendirühmades (vt lõik 4.4).
- Hüponatreemia koos hüpovoleemiaga, mis võivad põhjustada dehüdratatsiooni ja ortostaatilist
hüpotensiooni. Samaaegse kloriidioonide kaotuse tõttu on võimalik sekundaarne kompensatoorne
metaboolse alkaloosi kujunemine: selle toime tekkimise tõenäosus ja raskusaste on tagasihoidlikud.
- Kusihappe ja vereglükoosi kontsentratsiooni kõrgenemine plasmas ravi jooksul, mistõttu diabeediga
ja podagraga patsientidel tuleb äärmiselt hoolikalt hinnata diureetikumravi tegelikku vajalikkust.

4.9. Üleannustamine

Indapamiidil ei ole leitud toksilist toimet kuni 40 mg-ni, s.o 27 terapeutilist annust.
Ägeda mürgistuse sümptomiteks on enamasti vee/elektrolüütide tasakaaluhäired (hüponatreemia,
hüpokaleemia), mis võivad manifesteeruda iivelduse, oksendamise, hüpotensiooni, krambihoogude,
vertiigo, unisuse, segasuse, polüuuria või oliguuria ning võimalik et isegi anuuriana (tingituna
hüpovoleemiast).
Esmaabimeetmetest tuleks teostada suukaudselt manustatud aine kiire eliminatsioon maoloputuse
ja/või aktiveeritud söe manustamise näol, millele järgneb vee/elektrolüütide tasakaalu taastamine
raviasutuses.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: diureetikumid, sulfoonamiidid
ATC-kood: C03BA11

Struktuurselt on indapamiid sulfoonamiidi derivaat; farmakoloogiliselt sarnaneb ta tiasiidrühma
diureetikumidele. Ravimi toime seisneb naatriumi tagasiimendumise pärssimises neerutorukeste
kortikaalses lahjendustsoonis. Ravim suurendab naatrium- ja kloriidioonide eritumist uriiniga,
suurendades seeläbi erituva uriini kogust. Väiksemal määral suurendab ta ka kaalium- ja
magneesiumioonide ekskretsiooni. Lisaks diureetilisele toimele on indapamiidil ka vaskulaarsed
toimed, mis seisnevad arterioolide ja totaalse perifeerse resistentsuse vähenemises.
Indapamiidi monoteraapia II ja III faasi uuringutes püsis antihüpertensiivne toime 24 tundi. See toime
ilmnes annuste puhul, kus diureetiline toime oli nõrk.
Indapamiid vähendab vasaku vatsakese hüpertroofiat.
Tiasiidrühma diureetikumide, sh ka indapamiidi toime annuste suurendamisel ei tugevne, samal ajal
aga kõrvaltoimete intensiivsus suureneb. Kui ravi on ebaefektiivne, ei tohi annust suurendada.
On demonstreeritud ka, et nii lühi-, keskmisel ja pikaajalisel kasutamisel hüpertensiivsetel patsientidel
indapamiid, erinevalt teistest diureetikumidest, ei mõjuta:
- lipiidide (üldkolesterool triglütseriidid, LDL-ja HDL-kolesterool) metabolismi;
- süsivesikute metabolismi, seda isegi hüpertensiivsetel suhkurtõvehaigetel.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Indapamiid 1,5 mg on toimeainet prolongeeritult vabastava ravimvormina.
Imendumine
Indapamiidi fraktsioon vabaneb kiiresti ja imendub seedetraktist peaaegu täielikult. Toidu
manustamine mõjutab imendumiskiirust vähesel määral, kuid imenduvat ravimi kogust see ei mõjuta.
Maksimaalne kontsentratsioon seerumis kujuneb ligikaudu 12 tundi pärast ravimi suukaudset
manustamist. Pärast püsikontsentratsiooni saavutamist väheneb seerumikontsentratsiooni kõikumine
kahe annuse manustamise vahelisel perioodil. Siiski indiviiditi varieeruvus esineb.
Jaotumine, metabolism ja eliminatsioon
Indapamiid seondub vereplasma valkudega 79% ulatuses. Eliminatsiooni poolväärtusaeg vereplasmas
on 14...24 tundi (keskmiselt 18 tundi). Püsikontsentratsioon kujuneb 7 päevaga. Korduva manustamise
korral indapamiidi kumulatsiooni organismis ei teki.
Indapamiid metaboliseerub peamiselt maksas. 70% indapamiidist elimineerub neerude kaudu,
suuremas osas metaboliitidena (ravimina muutumatul kujul eritub ligikaudu 5%). 22% eritub
väljaheitega inaktiivsete metaboliitidena.

Kõrge riskiga isikud
Ravimi neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel ei erine normaalse
funktsiooniga patsientide näitajaist.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja
reproduktsioonitoksilisuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.
Suurimad indapamiidi suukaudsed annused, mida on katseloomadele manustatud (40...8000 korda
suuremad kui terapeutilised annused inimestel), on põhjustanud ravimi salureetilise toime
tugevnemise. Indapamiidi ägeda toksilisuse uuringutes, mille käigus manustati ravimit intravenoosselt
või intraperitoneaalselt, olid peamised mürgistussümptomid, näiteks bradüpnoe ja perifeerne
vasodilatatsioon, mis on põhjustatud indapamiidi farmakoloogilisest toimest.
Mutageenset- ega kartsinogeenset toimet ei ole uuringute käigus täheldatud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Hüpromelloos
Pulbristatud tselluloos
Laktoosmonohüdraat
Povidoon
Kolloidne ränidioksiid, veevaba
Magneesiumstearaat
Tableti kate:
Hüpromelloos
Makrogool 400
Titaandioksiid (E171).

6.2. Sobimatus


Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Blisterpakend (Al-foolium, PVC/PVDC-foolium) pakendatud karpi.
Pakendis 20 tabletti (2 blisterit, neist ühes 10 tabletti)
Blisterpakend (Al-foolium, PVC/PVDC-foolium) pakendatud karpi.
Pakendis 30 tabletti (3 blisterit, neist ühes 10 tabletti)
Blisterpakend (Al-foolium, PVC/PVDC-foolium) pakendatud karpi.
Pakendis 60 tabletti (6 blisterit, neist ühes 10 tabletti)
Blisterpakend (Al-foolium, PVC/PVDC-foolium) pakendatud karpi.
Pakendis 90 tabletti (9 blisterit, neist ühes 10 tabletti)

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

KRKA, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto,
Sloveenia

8. Müügiloa number

492905

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

30.09.2005/29.09.2009


10. Teksti läbivaatamise kuupäev

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2011.