PULMOZYME

Toimeained: alfadornaas

Ravimi vorm: nebuliseeritav lahus

Ravimi tugevus: 1mg 1ml 2.5ml 6TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on PULMOZYME ja milleks seda kasutatakse

Pulmozyme sisaldab ravimit, mida nimetatakse alfadornaasiks. See on kunstlikult valmistatud proteiin,
mis sarnaneb organismiomasele proteiinile DNaasile.

Pulmozyme'i kasutatakse tsüstilise fibroosi raviks. See aitab vedeldada tihket lima hingamisteedes,
mille tulemusena paraneb kopsufunktsioon.
Pulmozyme’i sissehingamiseks (inhaleerimiseks) kasutatakse suruõhu-nebulisaatorit (vt lõik 3: Kuidas
Pulmozyme’i kasutada). Lisaks Pulmozyme’ile jätkate te tavaliselt teiste tsüstilise fibroosi ravimite
võtmist (vt "Kasutamine koos teiste ravimitega" lõigus 2).

2. Mida on vaja teada enne PULMOZYME võtmist

Ärge kasutage Pulmozyme'i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) alfadornaasi või Pulmozyme’i mõne koostisosa (loetletud lõigus
6) suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne PULMOZYME-i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed
Pulmozyme’i ei soovitata kasutada alla 5 aasta vanustel lastel. Kui ravim on välja kirjutatud alla
5 aasta vanusele lapsele, pidage enne Pulmozyme’i kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja PULMOZYME
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid ja taimseid ravimeid. See on vajalik
sellepärast, et Pulmozyme võib mõjutada teatud ravimite toimet. Samuti võivad mõned teised ravimid
mõjutada Pulmozyme’i toimet.

Pulmozyme-ravi ajal võib jätkata tavaliste tsüstilise fibroosi ravimite manustamist (nt antibiootikumid,
pankrease ehk kõhunäärme ensüümid, bronhodilataatorid ehk bronhilõõgastid ja valuvaigistid). Kui te
ei ole milleski kindel, pidage enne Pulmozyme’i kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus ja imetamine
Ärge kasutage Pulmozyme’i, kui olete rase, püüate rasestuda või toidate last rinnaga, välja arvatud
juhul, kui arst on seda soovitanud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Pulmozyme ei mõjuta tõenäoliselt autojuhtimise ning masinate ja mehhanismidega töötamise võimet.

3. Kuidas PULMOZYME võtta

Kuidas PULMOZYME -i kasutada

Kasutage Pulmozyme'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Pulmozyme'i hingatakse sisse
(inhaleeritakse) suruõhu-nebulisaatori abil (vt "Millist nebulisaatorit kasutada"). Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arstiga.

Pulmozyme-ravi ajal tuleb jätkata oma tavalisi füsioteraapia protseduure.

Kasutamine lastel
Pulmozyme’i ei soovitata kasutada alla 5 aasta vanustel lastel.

5-aastased ja vanemad patsiendid
• Kasutage Pulmozyme’i iga päev.
• Tavaline annus on iga päev ühe ampulli sisu inhaleerimine nebulisaatori abil.
• Kui teie vanus on üle 21 aasta, võib arst öelda, et manustaksite ühe ampulli sisu kaks korda
päevas.

Millist nebulisaatorit kasutada:
• Kasutage suruõhu-nebulisaatorit.
• Ravimi manustamiseks ei sobi enamik ultrahelinebulisaatoreid, kuna need võivad takistada
Pulmozyme’il õigesti toimida.
• Arst ütleb teile, milliseid nebulisaatoreid tohib kasutada Pulmozyme’i manustamiseks.

Kuidas Pulmozyme’i nebulisaatori abil manustada
Kui seate nebulisaatorit valmis Pulmozyme’i manustamiseks, palun pidage meeles järgmist:
• Ärge segage Pulmozyme’i nebulisaatoris teiste ravimite või lahustega.
• Ärge kasutage järele jäänud Pulmozyme’i, see tuleb alati minema visata.
• Kui teil on korduvkasutatav nebulisaator, ärge unustage seda pärast kasutamist puhastada. Järgige
tootjapoolseid puhastamisjuhiseid.

Nebulisaatori kasutamine
• Veenduge, et nebulisaator on puhas.
• Avage üks Pulmozyme’i ampull.
• Tühjendage ampulli sisu nebulisaatori kambrisse.
• Järgige nebulisaatori kasutamisjuhiseid ja inhaleerige Pulmozyme’i kohe.

Kui te kasutate Pulmozyme’i rohkem kui ette nähtud
Kui te manustate rohkem Pulmozyme’i kui ette nähtud, kontakteeruge kohe oma arstiga.

Kui te unustate Pulmozyme’i kasutada
• Kui unustate annuse manustamata, siis tehke seda niipea, kui meelde tuleb.
• Kui on juba peaaegu käes järgmise annuse manustamise aeg, jätke unustatud annus võtmata.
• Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Pulmozyme’i kasutamise
Kui lõpetate Pulmozyme’i kasutamise, võivad haigusnähud süveneda. Kui soovite Pulmozyme’i
kasutamist lõpetada, rääkige sellest oma arstiga.

Kui Pulmozyme’i kasutab kogemata keegi teine, tuleb otsekohe rääkida arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Pulmozyme põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Pulmozyme'i kõrvaltoimeid esineb harva, vähem kui ühel inimesel 1000st.

Kõrvaltoimed on järgmised:
• Rindkerevalu.
• Palavik.
• Maoärritus (seedehäire).
• Hääle muutused, sealhulgas hääle kähedus või kaotus.
• Kurguvalu.
• Hingamisraskus.
• Nohu või ninakinnisus ja aevastamine.
• Silmaärritus (konjunktiviit). Selle nähtudeks on silma punetus ja sügelus ning eritus silmast.
• Nahalööve, mis võib olla ümbritsevast nahapinnast kõrgem ja sügelev (nõgestõbi).
• Ravi alustamise järgselt võib kopsufunktsioon halveneda ja erituda võib tavalisest rohkem lima.
Aja jooksul see tavaliselt taandub.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas PULMOZYME säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

• Hoida külmkapis (2 oC...8oC).Hoida ampullid välispakendis, valguse eest kaitstult.
• Vältida liigset kuumutamist. Lühiajaline ühekordne temperatuuri tõus (kuni 30oC kuni 24 tunni
jooksul) ei kahjusta ravimi stabiilsust.
Ärge kasutage Pulmozyme’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pulmozyme sisaldab

- Toimeaine on alfadornaas.
- Abiained on naatriumkloriid, kaltsiumkloriidi dihüdraat, süstevesi.

Kuidas Pulmozyme välja näeb ja pakendi sisu

Pulmozyme on läbipaistev ja värvitu kuni kergelt kollakas nebuliseeritav lahus. Pulmozyme on
saadaval ühekordselt kasutatavates madaltihedast polüetüleenist valmistatud plastampullides. Ühe
ampulli maht on 2,6+/0,1 ml, mis annab nebulisaatori kambrisse 2,5ml Pulmozyme’i.
Pakendis on 6 ampulli (2,5 ml).

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Müügiloa hoidja
Roche Eesti OÜ
Lõõtsa 2
11415 Tallinn, Eesti
Tel: + 372 6 177 380

Tootja
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Saksamaa

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Pulmozyme, 2500 ühikut/2,5 ml nebuliseeritav lahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks ampull 2,5 ml lahusega sisaldab 2500 ühikut (2,5 mg) alfadornaasi (fosforüleeritud
glükosüleeritud rekombinantne inimproteiin deoksüribonukleaas I).

Kontsentratsioon 1000 ühikut/ml (1 mg/ml, 1 Genentech ühik/ml=1mikrogrammi/ml)

INN. Dornase alfa

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Nebuliseeritav lahus.

Selge värvitu kuni kergelt kollakas lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kopsufunktsiooni parandamine tsüstilise fibroosiga patsientidel, kelle forsseeritud vitaalkapatsiteet on
vähemalt 40% normaalsest.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Manustada inhalatsiooni teel 2,5 mg alfadornaasi üks kord päevas. Inhaleeritakse lahjendamata kujul
ühe ampulli sisu (2,5 ml lahust). Kasutada soovitatud juganebulisaatorit/ kompressoraparaati (vt lõik
6.6).

Mõnedel üle 21-aastastel patsientidel võib osutuda efektiivseks manustamine 2 korda päevas.

Enamuse patsientide puhul saavutatakse parim toime, kui kasutada Pulmozyme’i regulaarselt iga päev.
Uuring perioodilise ravi kohta Pulmozyme’iga on näidanud saavutatud kopsufunktsiooni paranemise
kiiret tagasiminekut ravi katkestamisel. Seepärast tuleb patsiente instrueerida manustama ravimit iga
päev.

Muu ravi, sh tavaline füsioteraapia peab Pulmozyme-ravi ajal jätkuma.

Respiratoorsete infektsioonide ägenedes võib Pulmozyme-ravi ohutult jätkata.

Normiga võrreldes üle 40% väiksema forsseeritud vitaalkapatsiteediga (FVC) patsientidel on
Pulmozyme'i tõhusus ja ohutus praeguseks tuvastamata.

Lapsed
Pulmozyme kasutamiskogemus alla 5-aastastel lastel on piiratud.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mistahes abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Puuduvad.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pulmozyme'i võib edukalt ja ohutult kasutada teiste tsüstilise fibroosi standardravimitega nagu
antibiootikumid, bronhodilataatorid, pankrease ensüümpreparaadid, vitamiinid, inhaleeritavad ja
süsteemselt manustatavad kortikosteroidid ja analgeetikumid.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Alfadornaasi ohutus rasedatel on tuvastamata. Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku
toimet rasedusele või embrüo/loote arengule (vt lõik 5.3). Raseduse ajal tuleb alfadornaasi kasutada
ettevaatusega.

Imetamine
Manustatuna soovitatavates annustes, on alfadornaas süsteemne imendumine inimesel minimaalne;
seetõttu ei ole oodata alfadornaasi mõõdetavat kontsentratsiooni rinnapiimas. Sellele vaatamata tuleb
alfadornaasi imetavatele naistele manustada ettevaatusega (vt lõigud 5.2 ja 5.3).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Mõju autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele pole kirjeldatud.

4.8. Kõrvaltoimed

Andmed kõrvaltoimete kohta on kogutud kliinilistest uuringutest, kus Pulmozyme'i kasutati
soovitatud annuste vahemikus.
Pulmozyme'iga seotud kõrvaltoimeid esineb harva (< 1/1000). Enamikel juhtudest on kõrvaltoimed
kerged ja mööduvad ning Pulmozyme'i annuseid ei ole vaja muuta.

Silma kahjustused:
Konjunktiviit.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired:
Häälekähedus, hingeldus, farüngiit, larüngiit, nohu (kõik mittenakkuslikud).

Uuringud:
Kopsufunktsiooni langus.

Seedetrakti häired:
Düspepsia.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
Nahalööve, nõgestõbi.

Üldised häired:
Rindkerevalu (pleuriitiline/mittekardiaalne), palavik.

Pulmozyme’iga läbiviidud uuringu suures osakaalus lõpetanud patsientide andmete põhjal on
tsüstilisele fibroosile tavaliste kõrvanähtude ilmnemisel ravi jätkamine üldiselt ohutu.

Kliinilistes uuringutes tekkis vähestel patsientidel selliseid kõrvaltoimeid, mille tõttu nad olid sunnitud
ravi alfadornaasiga püsivalt katkestama. Ravi katkestamise sagedus oli alfadornaasi ja platseebo
manustamisel sarnane (vastavalt 3% ja 2%).

Sarnaselt teistele aerosoolidele võib ka alfadornaasiga ravi alustamisel kopsufunktsioon halveneda ja
röga eritumine suureneda.

Alfadornaasiga ravitud patsientidest vähem kui 5%-l tekkisid alfadornaasi vastased antikehad,
kusjuures ühelgi haigel ei tekkinud IgE tüüpi antikehi. Isegi pärast antikehade teket jätkus
kopsufunktsiooni paranemine.

Pulmozyme’i ohutust ravimi üks kord päevas inhaleerimisel kahe nädala vältel võrreldi 65 patsiendil
vanuses 3 kuud kuni <5 aastat ning 33 patsiendil vanuses 5...10 aastat (vt lõik 5.2). Patsientide arv, kes
kirjeldasid köha kui kõrvaltoimet, oli suurem nooremas vanuserühmas vanemate lastega võrreldes
(29/65, 45% võrreldes 10/33, 30%), nagu ka keskmise raskusega kuni rasket köha kirjeldanud
patsientide arv (24/65, 37% võrreldes 6/33, 18%). Muud kõrvaltoimed olid kerge kuni keskmise
raskusega. Nohu kirjeldanud patsientide arv oli samuti suurem nooremas vanuserühmas (23/65, 35%
võrreldes 9/33, 27%), nagu ka lööbe esinemissagedus (4/65, 6% võrreldes 0/33). Kõrvaltoimete
iseloom oli sarnane Pulmozyme'i suuremates uuringutes kirjeldatuga.

Turuletulekujärgsed andmed
Turuletulekujärgselt saadud spontaansed teated ja vaatlusuuringutes prospektiivselt kogutud
ohutusandmed kinnitavad kliinilistes uuringutes kirjeldatud ohutusprofiili.

4.9. Üleannustamine

Pulmozyme'i üleannustamise mõju ei ole kindlaks tehtud.

Kliinilistes uuringustes on tsüstilise fibroosi haiged on inhaleerinud kuni 20 mg Pulmozyme’i kaks
korda päevas (16 korda suurem soovitatavast ööpäevasest annusest) kuni 6 päeva vältel ning 10 mg
kaks korda päevas (8 korda suurem soovitatavast ööpäevasest annusest) periooditi (2 ravinädalat/2
ravivaba nädalat) 168 päeva jooksul. Kuus täiskasvanud mittetsüstilise fibroosiga patsienti said
alfadornaasi ühekordses intravenoosses annuses 125 mikrogrammi/kg, millele 7 päeva hiljem järgnes
125 mikrogrammi/kg subkutaanne manustamine kahe järjestikuse 5-päevase perioodi vältel, ilma et
oleks leitud neutraliseerivaid antikehi alfadornaasi vastu või seerumi antikehade muutust
kahekeermelise DNA vastu. Kõik nimetatud annused olid hästi talutavad.

Pulmozyme’i süsteemset toksilisust ei ole täheldatud ja seda ei ole oodata alfadornaasi halva
imendumise ja lühikese seerumi poolväärtusaja tõttu. Üleannustamise süsteemne ravi ei ole seetõttu
suure tõenäosusega vajalik (vt lõik 5.2).

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: alfadornaas
ATC-kood: R05CB13

Toimemehhanism
Rekombinantne inimese alfadornaas on naturaalse ekstratsellulaarset DNAd lõhustava inimensüümi
insenergeneetiline versioon.

Viskoosse mädase eritise peetumine hingamisteedes põhjustab kopsufunktsiooni langust ja
infektsioonide ägenemisi. Mädane eritis sisaldab suurel hulgal ekstratsellulaarset DNAd, lagunevatest
leukotsüütidest vabanevat viskoosset polüaniooni, mis kuhjub vastusreaktsioonina infektsioonidele.
Alfadornaas hüdrolüüsib in vitro rögas sisalduva DNA ja vähendab oluliselt röga viskoossust tsüstilise
fibroosi korral.

Kliinilised/efektiivsuse uuringud
Pulmozyme’i on hinnatud erinevas vanuses ja erineva raskusega kopsuhaigusega tsüstilise fibroosiga
patsientidel. Enamus uuringuid olid topeltpimedad ja platseebokontrollitud ning kõik patsiendid said
samaaegset ravi vastavalt arsti soovitustele.

Üle 5-aastased patsiendid, kellel on normiga võrreldes üle 40% väiksem forsseeritud vitaalkapatsiteet
Pulmozyme 2,5 mg üks või kaks korda päevas, manustatuna Hudson T Up-draft II
nebulisaatori/Pulmo-Aide kompressoriga, vähendas esimese respiratoorse ägenemise (parenteraalseid
antibiootikume vajav infektsioon) esinemissagedust ja viis keskmise FEV1 paranemiseni võrreldes
platseeboga, hoolimata vanusest või FVC algväärtusest.

Pulmozyme vähendas respiratoorse ägenemise suhtelist riski 27% ja 29% vastavalt üks ja kaks korda
ööpäevas manustamisel (vt tabel 1). Andmete alamanalüüs näitab, et Pulmozyme’i toime
respiratoorsetele ägenemistele vanematel patsientidel (>21-aastased) võib olla väiksem kui noorematel
patsientidel ning vanematel patsientidel võib olla vaja ravimit manustada kaks korda ööpäevas. Kaks
korda päevas manustamisest võivad kasu saada ka patsiendid, kellel on FVC algväärtus >85% (vt
tabel 1). Pulmozyme’iga ravitud patsientidel täheldatud respiratoorsete ägenemiste vähenenud risk
püsis kogu 6-kuulise uuringuperioodi vältel ning ei olnud korrelatsioonis FEV1 paranemisega ravi
esimesel kahel nädalal.

Tabel 1
Esimese parenteraalseid antibiootikume vajanud hingamisteede infektsiooni
esinemissagedus kontrollitud uuringus

2,5 mg 1x
2,5 mg 2x
Platseebo

päevas
päevas
n=325
n=322
n=321
Infektsiooniga patsientide
43% 34% 33%
protsent
Suhteline risk (vs platseebo)

0,73
0,71
p-väärtus (vs platseebo)

0,015
0,007
2,5 mg 1x
Alagrupp vanuse ja FVC
Platseebo
2,5 mg 2x päevas
päevas
algväärtuse järgi
(n)
(n)
(n)
Vanus


5...20 aastat
42% (201)
25% (199)
28% (184)
21 ja enam aastat
44% (124)
48% (123)
39% (137)
FVC algväärtus40...85% normist
54% (194)
41% (201)
44% (203)
>85% normist
27% (131)
21% (121)
14% (118)

8 päeva jooksul pärast Pulmozyme-ravi alustamist suurenes keskmine FEV1 vastavalt 7,9% ja 9,0%
algväärtusest patsientidel, kes said ravimit üks ja kaks korda päevas. 6-kuulise ravi jooksul täheldatud
üldine keskmine FEV1 suurenes vastavalt 5,8% ja 5,6% algväärtusest ravimi üks ja kaks korda
ööpäevas manustamisel. Platseebot saanutel ei täheldatud kopsufunktsiooni märkimisväärset keskmist
muutust.

Pulmozyme’i toimel paranes ka elukvaliteet, mida hinnati tsüstilise fibroosiga seotud sümptomite
skoori, haiglas viibitud päevade, hingelduse skoori (üks kord päevas), heaolu skoori (üks kord päevas)
ja haiguse tõttu kodus viibitud päevade (üks kord päevas) muutuse alusel.

Patsiendid vanuses 6...10 aastat, kellel on FVC üle 85% normist
Pärast 2 aastat kestnud ravi Pulmozyme’iga annuses 2,5 mg üks kord päevas, manustatuna Durable
SideStream nebulisaatori/PortaNeb kompressoriga, oli FEV1 paranemine Pulmozyme’iga ravitud
patsientidel platseeboga võrreldes 3,2±1,2% normist (p=0,006). FEV1 suurenemist täheldati kuni 48
ravinädalat; 2 aasta möödudes püsis Pulmozyme’iga ravitud patsientidel FEV1 algtasemel, samal ajal
kui kontrollgrupi patsientidel täheldati keskmist vähenemist algväärtusest.

Selles populatsioonis kirjeldati suuremat kasu FEF25-75 (7,9 ± 2,3, p=0,008) osas Pulmozyme’iga
ravitud patsientidel võrreldes platseeboga, samal ajal kui FVC väärtuste erinevus (0,7 ± 1,0, p=0,51) ei
olnud oluline.
Pulmozyme’iga ravitud patsientidel vähenes respiratoorsete ägenemiste risk 34% (p=0,048).
Alamanalüüsis ei ilmnenud korrelatsiooni selle ravivastuse ja FEV1 muutuse vahel 4 nädala möödudes.

Patsiendid, kellel on FVC alla 40% normist
Platseebokontrollitud topeltpimeuuring näitas, et 12 nädalat kestnud ravi Pulmozyme’iga annuses
2,5 mg üks kord päevas viis FEV1 ja FVC väärtuste olulise paranemiseni nendel patsientidel. FEV1 ja
FVC suhteline suurenemine algväärtusest oli vastavalt 9,4% ja 12,4% Pulmozyme’i rühmas ning 2,1%
ja 7,3% platseeborühmas (p <0,01). Teises uuringus ei leitud erinevust ravirühmade vahel 14-päevase
topeltpimeda platseebokontrollitud uuringu jooksul, kuid 6-kuulise avatud jätku-perioodi vältel
täheldati FEV1 ja FVC väärtuste jätkuvat paranemist, kui kõik patsiendid said Pulmozyme'i 2,5 mg
kaks korda päevas.

Nendel patsientidel ei leitud respiratoorsete ägenemiste riski muutust ning retrospektiivse hinnangu
kohaselt oli 12-nädalase topeltpimeuuringu võimsus avastada selle näitaja erinevus ainult 40%.

Alla 5-aastased patsiendid
Farmakokineetilised andmed näitavad, et 2,5 mg Pulmozyme'i manustamisel Pari Baby
korduvkasutatava nebulisaatori/Proneb (= PariBoy) kompressoriga on DNaasi kontsentratsioon alla
5-aastaste laste kopsudes sarnane nagu pärast ravimi manustamist Pari LC Plus nebulisaatori/sama
kompressoriga suuremate Pulmozyme-ravile reageerivate laste kopsudes (vt lõik 5.2).
Ravimi ohutus nendel patsientidel vt lõik 4.8.
Alla 5-aastaste patsientidega ei ole kliinilise efektiivsuse uuringuid läbi viidud.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Rottidel ja primaatidel läbiviidud loomuuringute põhjal on alfadornaasi süsteemne imendumine väike
(<15% rottidel ja <2% ahvidel). Vastavuses loomuuringute tulemustega imendub inhaleeritava
aerosoolina manustatud alfadornaas patsientidel süsteemselt vähesel määral.

Suu kaudu manustatud alfadornaasi imendus rottidele manustatuna seedetraktist tähtsusetul määral.

DNaas eksisteerib normaalselt inimseerumis. 40 mg alfadornaasi inhalatsioon kuni kuue päeva jooksul
ei põhjustanud seerumi DNaasi kontsentratsiooni olulist tõusu üle normaalse endogeense taseme.
Maksimaalne kontsentratsiooni suurenemine oli 10 ng/ml. Pärast 2,5 mg alfadornaasi manustamist
kaks korda päevas 24 nädala jooksul ei erinenud DNaasi keskmine seerumikontsentratsioon ravieelsest
keskmisest tasemest (3,5±0,1 ng/ml), viidates vähesele süsteemsele imendumisele ja kumulatsioonile.

Jaotumine
Rottidel ja ahvidel läbiviidud uuringute põhjal puhastus seerum veeni manustatud alfadornaasi kiiresti.
Jaotusruumala võrdus neis uuringuis seerumi mahuga.

2,5 mg inhalatsioonil suureneb alfadornaasi kontsentratsioon rögas tsüstilise fibroosiga (CF)
patsientidel 15 minutiga tasemele 3 mikrogrammi/ml. Pärast inhalatsiooni väheneb alfadornaasi
kontsentratsioon rögas kiiresti.

Metabolism
Alfadornaas metaboliseeritakse bioloogilistes vedelikes leiduvate proteaaside poolt.

Eliminatsioon
Inimesele ravimi intravenoosse manustamise uuringute andmetel on eliminatsiooni poolväärtusaeg
seerumist 3...4 tundi. Uuringud rottide ja ahvidega on samuti näidanud, et intravenoosse manustamise
järgselt on DNaasi kliirens seerumist kiire.

Rottidel läbiviidud uuringutes oli inhaleeritava aerosoolina manustatud alfadornaasi eliminatsiooni aeg
kopsust 11 tundi. Inimestel vähenes DNaasi sisaldus rögas vähem kui pooleni väärtusest, mida
täheldati 2 tunni jooksul pärast manustamist, kuid toime röga reoloogiale püsis üle 12 tunni.

Farmakokineetika erijuhtudel
Pulmozyme’i on hinnatud avatud 2-nädalases uuringus tsüstilise fibroosiga patsientidel vanuses 3
kuud kuni 9 eluaastat. Pulmozyme’i manustati annuses 2,5 mg ööpäevas inhalatsiooni teel 98
patsiendile vanuses 3 kuud kuni <10 aastat (65 patsienti vanuses 3 kuud kuni <5 aastat, 33 patsienti
vanuses 5 kuni <10 aastat) ning bronhoalveolaarlavaaži (BAL) vedelik saadi 90 minuti jooksul pärast
esimest annust. Pari Baby korduvkasutatavat nebulisaatorit (kasutab huuliku asemel näomaski)
kasutati patsientidel, kes ei olnud kogu raviperioodi vältel võimelised suu kaudu sisse või välja
hingama (54/65, 83% noorematest ja 2/33, 6% vanematest patsientidest). BAL DNaasi
kontsentratsioon oli määratav kõikidel patsientidel, kuid jäi laia vahemikku
(0,007...1,8 mikrogrammi/ml). Keskmiselt 14 päeva jooksul suurenes seerumi DNaasi
kontsentratsioon (keskmine ± SD) 1,3 ± 1,3 ng/ml 3 kuud kuni <5 aastat vanuserühmas ja
0,8 ± 1,2 ng/ml 5...<10-aastaste vanuserühmas. Seos BAL või seerumi DNaasi kontsentratsiooni ning
kõrvaltoimete või kliiniliste tulemuste vahel on teadmata.

Farmakokineetilised andmed manustamise kohta väga noortele või vanadele katseloomadele
puuduvad.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Kartsinogeensus
Soo järgi jaotatud 60 rotist koosnevatele gruppidele manustati alumistesse hingamisteedesse
alfadornaasi 51, 101 või 246 mikrogrammi/kg/päevas kuni kahe aasta jooksul. Kaks samasuguse
suurusega kontrollgruppi said vastavalt õhku ja kandurit. Alfadornaas oli hästi talutav ning ei
ilmnenud ebaharilikke kasvaja tüüpe ega kasvajate suurenenud esinemissagedust seoses uuritava
ravimi onkogeensusega hingamisteedes või teistes elundites või kudedes rottidel.

Mutageensus
Tõendeid genotoksilise toime kohta ei saadud Ames’i testist, hiire lümfoomi testist, kromosoomide
aberratsioonitestist inimese perifeerse vere lümfotsüütide kultuuris ja hiire mikronukleuse testist.

Mõju viljakusele
Alfadornaasiga läbiviidud uringutes rottidega ei ilmnenud viljakuse langust.

Teratogeensus
Alfadornaasiga läbiviidud uuringutes küülikute ja närilistega ei ilmnenud teratogeenset toimet.

Muu
Lakteerivatele makaakidele uuringu käigus suurtes annustes alfadornaasi veenisisesel manustamisel
(100 mikrogrammi/kg boolusena, millele järgnes 80 mikrogrammi/kg/tunnis manustamine 6 tunni
jooksul) oli toimeaine väikestes kogustes rinnapiimast määratav (< 0,1% tiinete makaakide
plasmaseerumi kontsentratsioonidest).
Neljanädalases inhalatsioonitoksilisuse uuringus rotipoegadel algas ravimi manustamine 22 päeva
pärast sündi annustes 0, 51, 102 ja 260 mikrogrammi/kg/päevas. Alfadornaas oli hästi talutav,
hingamisteede muutusi ei leitud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumkloriid
Kaltsiumkloriiddihüdraat
Süstevesi

6.2. Sobimatus

Pulmozyme on puhverdamata vesilahus, mida ei või lahjendada ega segada teiste ravimite ja lahustega
nebulisaatori mahutisse. Kokkusegamine võib põhjustada Pulmozyme’i või lisatud aine struktuurseid
ja/või funktsionaalseid muutusi.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).
Hoida ampullid välispakendis, valguse eest kaitstult.
Vältida liigset kuumutamist. Lühiajaline ühekordne temperatuuri tõus (kuni 30 °C kuni 24 tunni
jooksul) ei kahjusta toote stabiilsust.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pulmozyme on saadaval ühekordselt kasutatavates madaltihedast polüetüleenist valmistatud
plastampullides. Ühe ampulli maht on 2,5 +/- 0,1 ml, mis annab nebulisaatori kambrisse 2,5 ml
Pulmozyme'i.

Pakendis on 6 ampulli (2,5 ml).

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Pulmozyme'i ühe 2,5 mg ühekordselt kasutatava ampulli sisu steriilse inhalatsioonilahusega tuleb
manustada üks kord päevas, kasutades soovitatud kompressornebulisaatorit (kompressorinhalaatorit).

• Pulmozyme’i ei tohi nebulisaatoris kokku segada teiste ravimite või lahustega (vt. lõik 6.2
„Sobimatus“).
• Ühe ampulli sisu tühjendatakse kompressornebulisaatori reservuaari. Manustamiseks sobivad
Hudson T Up-draft II/Pulmo-Aide, Airlife Misty/Pulmo-Aide, Respigard/Pulmo-Aide või
Acorn II/Pulmo-Aide.
• Pulmozyme’i võib manustada ka korduvkasutatavate kompressorinhalaatorsüsteemidega nagu
Pari LL/Inhalierboy, Pari LC/Inhalierboy või Master, Aiolos/2 Aiolos, Side Stream/CR50,
MobilAire või Porta-Neb.
• Patsiendid, kes ei ole võimelised kogu inhalatsiooniperioodi kestel suu kaudu sisse või välja
hingama, võivad kasutada Pari Baby nebulisaatorit koos tihedalt sobiva näomaskiga.
• Praeguste andmete põhjal ei sobi ultrahelipihustid Pulmozyme’i manustamiseks, kuna
Pulmozyme’i toime võib inaktiveeruda või seoses ebasobivate aerosoolomadustega.
• Manustamisel peab järgima nebulisaatori ja kompressori tootja kasutamis- ja hooldusjuhendit.
• Aerosooli tagasihoidmine pole vajalik.
• Pulmozyme’i ampullid on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Roche Eesti OÜ
Lõõtsa 2
11415 Tallinn,

8. Müügiloa number

142996

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

30.08.1996/31.01.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

TEKSTI KAASAJASTAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud mais 2012