OTRIVIN

Toimeained: ksülometasoliin

Ravimi vorm: ninatilgad, lahus

Ravimi tugevus: 1mg 1ml 10ml 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on OTRIVIN ja milleks seda kasutatakse

Otrivin 0,1% on mõeldud ninakinnisuse leevendamiseks. See on kasutamiseks täiskasvanutele ja üle 12-
aastastele noorukitele.
Otrivin sisaldab toimeainet ksülometasoliini. See avab kiiresti kinnise nina ja aitab eemaldada liigse lima
ning võimaldab vabamalt hingata. Otrivin’i kasutatakse ninakinnisuse leevendamiseks nohu korral.
Otrivin’i toime tekib 2 minuti jooksul ja püsib kuni 12 tundi. Ravim on hästi talutav, seda ka tundliku
ninalimaskestaga patsientidele.
Teie arst võib Otrivin’i soovitada ka teistel näidustustel.

Laborianalüüsid on näidanud, et ksülometasoliin vähendab külmetusega seotud rinoviiruste aktiivsust.

Otrivin sisaldab lisaks pehmendavaid aineid, mis aitavad ära hoida nina limaskesta kuivuse ja ärritusnähtude
tekke.

2. Mida on vaja teada enne OTRIVIN võtmist

Ärge kasutage Otrivin'i
• kui te olete ksülometasoliini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6.1) suhtes
allergiline,
• kui te olete hiljuti läbiteinud operatsiooni, mis teostati nina kaudu (ajuoperatsioon, mis teostati nina
või suu kaudu),
• kitsanurga glaukoom (suurenenud silma siserõhk),
• esineb krooniline nina põletik ja kuiv ninaõõs (Rhinitis sicca või atroofiline riniit)


Kui eelpool nimetatu kehtib teie kohta, siis teavitage sellest oma arsti, kuna nendel juhtudel ei sobi Otrivin
teile kasutamiseks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Otrivin’i kasutamist rääkige oma arsti või apteekriga, kui teil on:

• kõrgenenud vererõhk,
• südamehaigused,
• kilpnäärme ületalitlus (hüpertüreoidism),
• suhkruhaigus,
• eesnäärme suurenemine (prostata hüpertroofia),
• adrenaliini ja noradrenaliini tootvate neerupealiste healoomuline kasvaja (feokromotsütoom),
• kasutate või olete 2 viimase nädala jooksul kasutanud antidepressante, mida tuntakse MAO-
inhibiitoritena.


Kui eelpool nimetatu kehtib teie kohta, siis ärge kasutage Otrivin'i enne kui olete nõu pidanud arsti või
apteekriga.

Sarnaselt teistele nina läbitavust parandavatele ravimitele, võib ka Otrivin väga tundlikel patsientidel
suurendada unehäireid, pearinglust ja lihasvärinat. Konsulteerige oma arstiga, kui kirjeldatud nähud
hakkavad teile muret valmistama.

Sarnaselt teistele ninalimaskesta turset alandavatele ravimitele, tohib Otrivin’i kasutada järjest kuni 7 päeva.
Sümptomite püsimisel pöörduge oma arsti poole. Ravimi pikaajaline või liiga suurtes annustes kasutamine
võib põhjustada ninakinnisuse taasteket või sümptomite halvenemist.
Otrivin'ei tohi manustada suhu või silma.
Ärge ületage lubatud annuseid, seda eelkõige laste ja eakate puhul.

Lapsed
Otrivin 0,1% ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Otrivin
Teatage oma arstile või apteekrile, kui teie kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid.
Eriti ei tohi te kasutada Otrivin'i kui te kasutate samaaegselt teatud depressiooniravimeid:
- monoamiini oksüdaasi inhibiitoreid (MAOI): ärge kasutage Otrivin'i kui te kasutate või olete viimase 14
päeva jooksul kasutanud MAO-inhibiitoreid
- tritsüklilisi või tetratsüklilisi antidepressante.

Kui te kasutate mõnda ülalnimetatud ravimist, konsulteerige enne Otrivin'i kasutamist arstiga.

Rasedus ja imetamine
Ärge kasutage Otrivin 0,1% raseduse ajal. Kui te toidate last rinnaga, siis võib Otrivin 0,1% kasutada vaid
arsti soovitusel. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinate käsitsemine
Otrivin 0,1% ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

3. Kuidas OTRIVIN võtta

Kasutage Otrivin'i nii nagu allpool soovitatud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.
Otrivin 0,1% ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel.


Vanus
Annustamine
Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid
2 kuni 3 tilka mõlemasse ninasõõrmesse 3 korda
päevas, vastavalt vajadusele. Mitte manustada
mõlemasse
ninasõõrmesse
üle
kolme
ravimiannuse ööpäevas. Viimase ravimiannuse
võib manustada vahetult enne magamaminekut.


1. Nuusake nina tühjaks.
2. Enne kasutamist katsetage otsikut, et hiljem annustamist paremini kontrollida.
3. Kallutage pea mugavalt nii taha kui võimalik, voodis olles kallutage pea üle voodiserva.
4. Tilgutage ravimit mõlemasse ninasõõrmesse ja jätke pea veel mõneks ajaks tahakallutatud asendisse,
et ravim jaotuks ninasõõrmesse ühtlaselt.

5. Kui ravim läheb ninasõõrmest mööda, manustage uuesti.
6. Kui ravim osaliselt satub ninna, siis ärge manustage ravimit uuesti.
7. Korrata sama teise ninasõõrmega.
8. Puhastage ja kuivatage otsik ja asetage kork kohe pärast ravimi manustamist tagasi pudelile.
9. Võimaliku infektsioonileviku vältimiseks, tohib ühte pudelit kasutada üks inimene.


Kui te manustate Otrivin’i rohkem kui ette nähtud:
Kui te olete kasutanud Otrivin 0,1% rohkem kui ette nähtud või kogemata ravimit allaneelanud, võtke
otsekohe ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Otrivin'i manustada
Kui olete annuse vahele jätnud, ärge manustage topeltannust.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Otrivin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmiste nähtude tekkimisel lõpetage koheselt Otrivin 0,1% kasutamine ja pöörduge arsti poole, kuna need
võivad olla allergilise reaktsiooni sümptomid:
- Hingamis- või neelamisraskused
- Näo, huulte, keele-või kõriturse
- Raske nahasügelus koos punetava ja kublalise lööbega

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st):
Nina limaskesta ärritusnähud või kuivus, iiveldus, peavalu, lokaalne kõrvetustunne.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada vähem kui 1 inimest 10000-st):
Allergilised reaktsioonid (nahalööve, -sügelemine), nägemise hägustumine, südamerütmihäired või pulsi
kiirenemine.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise www.ravimiamet.ee kaudu.
Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas OTRIVIN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil pärast 'Kõlblik kuni:'.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Otrivin 0,1% ninatilgad, lahus sisaldab
Otrivin 0,1 % (niisutava koostisega) sisaldab toimeainena ksülometasoliinvesinikkloriidi. 1 ml sisaldab 1 mg
ksülometasoliinvesinikkloriidi.
Abiained:
bensalkooniumkloriid,
dinaatriumedetaat,
naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat,
dinaatriumfosfaatdodekahüdraat, naatriumkloriid, vedel sorbitool (mittekristalliline), hüpromelloos,
puhastatud vesi.


Kuidas Otrivin välja näeb ja pakendi sisu
Otrivin 0,1% ninatilgad on selge värvuseta peaaegu lõhnata lahus pipetiga pudelis. Pakend sisaldab 10 ml
ravimit.

Müügiloa hoidja:
Novartis Finland Oy,
Metsänneidonkuja 10,
02130 Espoo,
Soome.

Tootja:
Novartis Consumer Health GmbH,
München,
Saksamaa.

Lisaküsimuste tekkimisel Otrivin’i kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Novartis Consumer Health Services S.A.
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Telefon 6630824


Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Otrivin, 0,1% ninatilgad, lahus
Otrivin, 0,1% ninasprei, lahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Otrivin 0,1% sisaldab 1 mg/ml ksülometasoliinvesinikkloriidi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Ninatilgad, lahus: selge värvuseta peaaegu lõhnata lahus.
Ninasprei, lahus (annustatud ninasprei): selge värvuseta peaaegu lõhnata lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

0,1%: ninasprei/ninatilgad: Nohu korral nina limaskesta turse vähendamine.

0,1%: ninasprei/ninatilgad on kasutamiseks täiskasvanutele ja üle 12-aastastele noorukitele.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Lapsed:
Otrivin 0,1% ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel.

Annustamine:
Otrivin‘i ei tohi kasutada järjest kauem kui 7 päeva (vt lõik 4.4).
Mitte ületada lubatud annuseid, seda eelkõige lastel ja eakatel.
Ninatilgad, lahus
Tugevus
Vanus
0,1%
Täiskasvanud ja üle 12-
2 kuni 3 tilka mõlemasse ninasõõrmesse 3 korda päevas,
aastased noorukid
vastavalt vajadusele. Mitte manustada mõlemasse
ninasõõrmesse üle kolme ravimiannuse ööpäevas.

Viimane ravimiannus on soovitatav manustada vahetult enne magamaminekut.
Iga tilk sisaldab 0,025 mg ksülometasoliinvesinikkloriidi.


1. Nuusake nina tühjaks.
2. Kallutage pea mugavalt nii taha kui võimalik, voodis olles kallutage pea üle voodiserva.
3. Tilgutage ravimit mõlemasse ninasõõrmesse ja jätke pea veel mõneks ajaks tahakallutatud
asendisse, et ravim jaotuks ninasõõrmesse ühtlaselt.
4. Puhastage ja kuivatage otsik ja asetage kork kohe pärast ravimi manustamist tagasi pudelile.
5. Võimaliku infektsioonileviku vältimiseks, tohib ühte pudelit kasutada üks inimene.


- - 1
Ninasprei, lahus
Tugevus
Vanus
Annustamine
0,1%
Täiskasvanud ja üle 12-
1 pihustus mõlemasse ninasõõrmesse kuni 3 korda
aastased noorukid
päevas, vastavalt vajadusele. Mitte manustada mõlemasse
ninasõõrmesse üle kolme ravimiannuse ööpäevas.

Viimane ravimiannus on soovitatav manustada vahetult enne magamaminekut.

Annustava ninasprei abil saab manustada täpse annuse ja ravim jaotub ühtlaselt kogu ninalimaskestale,
mistõttu on võimalus ravimi üleannustamiseks välistatud. Iga ninasprei pihustus vabastab 0,14 ml
toimeainet (0,14 mg ksülometasoliinvesinikkloriidi).

Enne esimest manustamist valmistage pumppihusti ette, tehes paar pumpavat liigutust kuni väljub
ühtlane pihustijuga. Järgmistel manustamiskordadel on annustav pihusti valmis koheseks
kasutamiseks.

1. Nuusake nina tühjaks.
2. Hoidke pudel püstises asendis nii ja asetage pöial põhjale ning otsik kahe sõrme vahele.
3. Kallutage ennast kergelt ettepoole ja sisestage otsik ninasõõrmesse.
4. Vajutage pumbale, ise samaaegselt sisse hingates.
5. Puhastage ja kuivatage otsik ja asetage kork kohe pärast ravimi manustamist tagasi pudelile.
6. Võimaliku infektsioonileviku vältimiseks, tohib ühte pudelit kasutada üks inimene.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus ksülometasoliini või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.
Transsfenoidaalse hüpofüsektoomia või vabastatud kõvakelmel teostatud operatsioonide järgselt.
Kitsanurga glaukoomiga patsiendid.
Rhinitis sicca'ja atroofilise riniidiga patsiendid.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud ravimi kasutamisel

Kuigi ksülometasoliini süsteemne imendumine paiksel manustamisel on vähene, tuleks Otrivin’i
kasutada ettevaatusega neil patsientidel, kes reageerivad ägedalt adrenergilise toimega ravimitele, mis
väljendub unetuse, pearingluse, treemori, südamerütmihäirete või vererõhu tõusu tekkena.

Otrivin'i tuleb kasutada ettevaatusega:
- hüpertensiooniga, südame-veresoonkonna haigustega patsientidel,
- hüpertüreoidismiga, diabeediga ja feokromotsütoomiga patsientidel,
- prostata hüpertroofiaga patsientidel,
- patsientidel, kes saavad ravi MAO-inhibiitoritega või kes on saanud neid viimase 2
nädala jooksul (vt lõik 4.5).

Sarnaselt teistele paiksetele vasokonstriktoritele ei tohi Otrivin‘i kasutada järjest kauem kui 7 päeva:
pikemaajalisem või liiga suurtes annustes kasutamine võib tagasilöögiefektina põhjustada nina
limaskesta turse teket ja/või nina limaskesta atroofiat.
Mitte ületada lubatud annuseid, seda eelkõige lastel ja eakatel.

Lapsed:
Otrivin 0,1% ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

- - 2
Monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAO-inhibiitorid): ksülometasoliin võib potentseerida
monoamiini oksüdaasi inhibiitorite toimet ja indutseerida hüpertensiivset kriisi. Ksülometasoliini ei
soovitata kasutada patsientidel, kes kasutavad või on viimase 2 nädala jooksul kasutanud MAO-
inhibiitoreid (vt lõik 4.4).

Ksülometasoliini kasutamine koos tritsükliliste antidepressantidega võib viia vererõhu tõusuni. Sel
põhjusel tuleks antud ravimite kombineeritud kasutamist pigem vältida.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Võimaliku süsteemse vasokonstriktoorse toime tõttu peab Otrivin‘i kasutamisel raseduse ajal olema
ettevaatlik.

Imetamine
Rinnapiimatoidul olevatel imikutel ei ole kõrvaltoimeid täheldatud. Pole teada, kas ksülometasoliin
imendub rinnapiima ning seetõttu tohib Otrivin‘i imetamise ajal kasutada ainult arsti ettekirjutusel.

Fertiilsus
Puuduvad andmed ja loomkatsed Otrivin'i toime kohta fertiilsusele. Kuna ksülometasoliini süsteemne
imendumine on väga madal, on toimed fertiilsusele ebatõenäolised.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Otrivinil puudub märkimisväärne toime masinate käsitsemise ja autojuhtimise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on allpool loetletud organsüsteemide klasside ja sageduse järgi. Sagedused on
defineeritud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1,000 kuni <1/100),
harv (≥1/10000 kuni <1/1000) või väga harv (<1/10000). Igas sageduse grupis on kõrvaltoimed
loetletud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Kõrvaltoimed
Immuunsüsteemi häired

Väga harv:
Ülitundlikkusreaktsioon (angioödeem, lööve, punetus)
Närvisüsteemi häired

Sage:
Peavalu
Silma kahjustused

Väga harv:
Mööduv nägemise halvenemine
Südame kahjustused

Väga harv:
Ebaregularne südamerütm ja südamelöögisageduse tõus
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Sage:
Ninakuivus ja ebamugavustunne

Seedetrakti häired

Sage:
Iiveldus
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage
Põletustunne manustamiskohal

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

- - 3
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Ksülometasoliini liigne paikne manustamine või juhuslik allaneelamine võib põhjustada tõsist
pearinglust, higistamist, hüpotermiat, peavalu, bradükardiat, hüpertensiooni, hingamispeetust, koomat
ja krampe. Hüpertensioonile võib järgneda hüpotensioon. Väiksed lapsed on mürgistusele tundlikumad
kui täiskasvanud.

Tugeva üleannustamise korral on näidustatud hospitaliseerimine intensiivraviosakonda. Antidoodina
võib manustada mitteselektiivset alfaadrenergilist antagonisti - nt fentolamiini.
Vasopressorid on vastunäidustatud. Vajadusel võib rakendada palavikku alandavat ja krambivastast
ravi. Patsient peab jääma jälgimisele mitme tunni jooksul.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antikongestant paikseks kasutamiseks, sümpatomimeetikum; ATC-kood:
R01AA07.

Toimemehhanism ja farmakodünaamilised toimed
Ksülometasoliin on sümpatomimeetiline aine, mis toimib nina limaskesta α-adrenergilistesse
retseptoritesse. Ninasõõrmesse manustatuna ahendab ta nina limaskesta veresooni, mille tulemusena
nina ja neelupiirkonna limaskesta turse väheneb. See vähendab ka kaasnevaid sümptomeid nagu lima
hüpersekretsioon, samuti paraneb lima eemaldamine. Nina läbitavus paraneb ja ninakinnisusega
patsient saab kergemini nina kaudu hingata. Otrivin ’i toime saabub 2 minuti jooksul ja püsib kuni 12
tundi.
Topeltpimedas kontrollitud uuringus soolalahusega, oli Otrivini ninakinnisust leevendav toime
külmetusega patsientidel kõrgem (p<0,0001) võrreldes soolalahusega, mõõtmine teostati
rinomanomeetriliselt. Otrivini grupis leevenes ninakinnisus võrreldes soolalahusega kaks korda
kiiremini- 5 minutit pärast manustamist (p= 0.047).

In vitro hindamine on näidanud, et ksülometasoliin vähendab külmetusega seotud rinoviiruste
aktiivsust.

Otrivini pH on samas vahemikus ninaõõne pH-ga. Niisutav preparaat sisaldab pehmendava toimega
koostisosi, mis hoiavad ära nina limaskesta kuivuse ja ärritusnähtude tekke.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Nina limaskestale manustatuna ei tõuse ksülometasoliini kontsentratsioon inimese vereplasmas
määratava tasemeni.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ksülometasoliin ei ole mutageense toimega. Uuringu käigus hiirtele ja rottidele ksülometasoliini
nahaalusi manustamisel ei täheldatud teratogeenseid toimeid.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

- - 4

Otrivin 0,1% ninatilgad, lahus; Otrivin 0,1% ninasprei, lahus: Bensalkooniumkloriid,
dinaatriumedetaat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, dinaatriumfosfaatdodekahüdraat,
naatriumkloriid, vedel sorbitool (mittekristalliline), hüpromelloos ja puhastatud vesi.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ninatilgad
Kõrgtihedast polüetüleenist pudel koos madaltihedast polüetüleenist pipetiga, millel on elastomeerist
laiend ja kork. Sisu: 10 ml.

Annustatud ninasprei
Kõrgtihedast polüetüleenist pudel, millele on ühendatud annustav pump (tootega kokkupuutes olev
materjal: polüetüleen) ja polüpropüleenist otsik koos korgiga.
Sisu: 10 ml.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Novartis Finland Oy,
Metsänneidonkuja 10,
02130 Espoo,
Soome

8. Müügiloa number

Otrivin 0,1% ninasprei 210798
Otrivin 0,1% ninatilgad 111395

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESIMESE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE

Otrivin 0,1% ninasprei:
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 04.09.1998
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.08.2011- - 5
Otrivin 0,1% ninatilgad:
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 07.12.2001
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.08.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014

- - 6