TRAMADOL KRKA

Toimeained: tramadool

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 100mg 30TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TRAMADOL KRKA ja milleks seda kasutatakse

Tramadol Krka on tugevatoimeline kesknärvisüsteemile toimiv valuvaigisti. Toimeaine vabaneb verre
aeglaselt, kuid kuna see toimub ühtlaselt, siis toime püsib pikema aja jooksul. Toimeaine aeglane
vabanemine ravimvormist teeb võimalikuks preparaadi manustamise vaid kaks korda ööpäevas.

Taramadool on näidustatud mõõduka ja tugeva valu leevendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne TRAMADOL KRKA võtmist

Ärge võtke Tramadol Krka′t:
- kui te olete tramadooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
- kui te võtate MAO inhibiitoreid.
- kui teil on ravile allumatu epilepsia (langetõbi)

Teavitage oma arsti sellest, kui teil esineb mõni krooniline haigus, ainevahetushäire, teil esineb
ülitundlikkus või kui te kasutate mõnda teist ravimit.

Käesolevad pika toimega tabletid ei sobi alla 14-aastastele lastele ja noorukitele.
Patsiendid, kellel esineb äge mürgistus alkoholi, uinutite või teiste kesknärvisüsteemi pärssivate
ainetega ei tohi neid tablette võtta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Tramadol Krka võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teavitage oma arsti, kui:
- te olete ülitundlik (allergiline) opioidirühma valuvaigistite suhtes,
- teil esineb kalduvus sõltuvuse (alkoholismi, sõltuvuse tablettidest või narkootikumidest)
tekkele,
- teil esineb regulaarselt kesknärvisüsteemist tulenevaid krampe (epileptilisi krampe),

- teil on neerutalitluse kahjustus (vajadusel pikendab arst vähemalt ravi algusperioodiks
annustamisintervalli),
- teil on maksapuudulikkus (vajadusel määrab arst teile ravimit individuaalse skeemi kohaselt või
pikendab annustamisintervalli),
- teil on praegu või on olnud varem peavigastus,
- teil on raske kopsuhaigus.

Muud ravimid ja Tramadol Krka
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.

See on oluline, sest tramadool võib muuta teatud ravimite toimet muuta ja/või teatud ravimid võivad
muuta tramadooli toimet. Sellised ravimid on: kesknärvisüsteemi depressandid (anesteetikumid,
depressiooniravimid, psüühhoosivastased ravimid, rahusteid, uinuteid) karbamasepiini, MAO
inhibiitorid (antidepressandid), serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (antidepressandid), tritsüklilised
antidepressandid või neuroleptikumid (kasutatakse psühhooside ravis).

Kõrvaltoimete risk tõuseb,
- kui te võtate ravimeid, mis võivad tekitada krampe, nagu nt mõned teatud antidepressandid või
psühhoosivastased ravimid. Krampide tekkerisk võib veelgi suureneda, kui te kasutate
samaaegselt Tramadol Krka't, võib krampide risk suureneda. Arst ütleb teile kas sellisel juhul
on Tramadol Krka teile sobilik ravim.
- Kui te võtate teatud tüüpi antidepressante. Tramadol Krka võib tekitada nende ravimitega
koostoimeid ja te võite kogeda sümptomeid nagu nt kontrollimatud rütmilised lihastõmblused
(sh lihastes, mis kontrollivad silmade liigutusi), agiteeritus, liigne higistamine, värisemine,
reflekside tugevnemine, suurenenud lihaspinge, kehatemperatuuri tõus üle 38 °C.

Tramadol Krka koos toidu, joogi ja alkoholiga
Ärge tarbige ravi ajal Tramadol Krka'ga alkoholi, sest see ravimi tugevdab alkoholi pärssivat toimet.

Rasedus, imetamine ja fertiilsus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus
Selle preparaadi ohutust raseduse ajal ei ole kindlaks tehtud. Preparaadi suurte annuste kasutamise
korral võivad avalduda kahjulikud toimed lootele ja vastsündinule. Rasedad naised võivad ravimit
kasutada ainult äärmisel vajadusel meditsiinilise jälgimise tingimustes, kui ravist oodatav kasu emale
kaalub üles ohud lootele.

Imetamine
Kui ravimit manustatakse rinnaga toitvale emale, tuleb arvesse võtta, et umbes 0,1% ravimist eritub
inimese rinnapiima. Ühekordse annuse Tramadol Krka võtmise tõttu ei ole rinnaga toitmist vaja
katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Tramadool omab tugevat toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele - seda eriti juhul, kui
ravimiga samaaegselt tarvitatakse ka alkoholi. Ravi ajal ei tohi patsiendid töötada liikuvate
mehhanismidega ega autot juhtida.

Tramadol Krka sisaldab laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid,
konsulteerige oma arstiga enne selle ravimi võtmist.

3. Kuidas TRAMADOL KRKA võtta


Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arstiga.

Annustamine ja manustamisviis
Võtke ravimit Tramadol Krka alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu arsti või apteekriga.
Küsige oma arstilt, kui pika aja vältel peate te seda ravimita kasutama.
Annust võidakse kohandada teie valu intensiivsusele ja individuaalsele valutaluvusele. Üldiselt tuleb
kasutada väiksemaid valuleevendavaid annuseid.

Soovitatav annustamisskeem
Üks kuni kaks Tramadol Krka tabletti kaks korda ööpäevas. Annused võetakse sisse 12-tunnise
intervalliga, tavaliselt hommikul ja õhtul, sõltumata söögikordadest, koos küllaldase koguse
vedelikuga.
Tramadooli ei ole soovitatav manustada rohkem kui 400 mg ööpäevas, väljaarvatud valude
leevendamiseks vähki põdevatel patsientidel ja tugevate operatsioonijärgsete valude korral. Sellistel
juhtudel võib ravimi annust suurendada kuni 600 mg-ni ööpäevas.

Eakad
Eakatel patsientidel (üle 75 eluaasta) võib tramadooli eritumine aeglustuda. Kui see teie puhul nii on,
võib arst soovitada annustamisintervalli pikendamist.

Maksa- või neeruhaigusega (puudulikkus)/ dialüüsil patsiendid
Raske maksa- ja/või neerupuudulikkusega patsiendid ei tohi Tramadol Krka’t kasutada. Kui tegemist
on kergema või mõõduka puudulikkusega, võib teie arst soovitada annustamisintervalli pikendamist.

Tramadol Krka′t ei tohi kasutada kauem kui valude leevendamiseks absoluutselt vaja on.

Tramadol Krka′t ei sobi kasutamiseks lastel ja alla 14-aastastel noorukitel.

Kui teil on tunne, et Tramadol Krka toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või
apteekrile.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on
teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Tramadol Krka′t rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud Tramadol Krka′t suuremas annuses, kui teile määratud, konsulteerige otsekohe
oma arsti või apteekriga.

Kui te olete eksikombel võtnud kaks annust, ei tohiks sellisel üleannustamisel märkimisväärseid
tagajärgi olla, kui juhul kui üleannus on märkimisväärselt suurem, kui teile määratud annus, võivad
ilmneda intoksikatsiooninähud: teadvushäired, tserebraalsed krambid, vererõhu langus, südame
löögisageduse kiirenemine, ahenenud või laienenud pupillid (silmaavad), hingamisraskused.
Raske intoksikatsiooni korral, kui esineb teadvusetus ja pindmine hingamine, tuleb manustada
naloksooni; tserebraalsete krampide raviks tuleks kasutada intravenoosselt diasepaami.

Kui te unustate Tramadol Krka′t võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.
Te peate ravi jätkama järgmisest ettenähtud annusest.

Kui te lõpetate Tramadol Krka kasutamise
Kui pikaajaline tramadoolravi järsku katkestada, tekivad mõnikord ärajätunähud. Seetõttu peab arst
otsustama kuidas ja kuna pikaajaline tramadoolravi katkestada.


Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige sagedamini esineb kõrvaltoimeid seoses suurte annuste kasutamisega. Tekkida võivad
alljärgnevad kõrvaltoimed:
Sage: võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st
- higistamine
- peapööritus
- iiveldus
- pearinglus
- suukuivus
- väsimus

Aeg-ajalt: võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st
- peavalu
- oksendamine
- kõhukinnisus
- seedetrakti häired (rõhumistunne maos, kõhupuhituse tunne)

Harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st
- südame löögisageduse kiirenemine
- vererõhu langus istuvast asendist püstitõusmisel

Väga harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st
- motoorne nõrkus
- isu muutused
- urineerimise häired (uriinipeetus, sage urineerimine)

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel
- Kesknärvisüsteemi ärritusnähud (kõrgendatud meeleolu, emotsionaalne ebastabiilsus, ärrituvus),
aktiivsuse muutused (aktiivsuse vähenemine või tõus), tajuhäired ja hallutsinatsioonid.
- Täheldatud on ka allergilisi reaktsioone (sügelust, nahalöövet). Samuti võivad allergilised
reaktsioonid viia šoki tekkeni.
- Veresuhkrusisalduse vähenemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas TRAMADOL KRKA säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Tramadol Krka sisaldab

- Toimeaine on tramadoolvesinikkloriid. Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab
100 mg tramadoolvesinikkloriidi, mis vastab 87,84 mg tramadoolile.
- Abiained on laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, hüpromelloos 4000,
hüpromelloos 100000, povidoon, kolloidne veevaba räni, magneesiumstearaat tablet sisus ja
hüpromelloos 6, talk, makrogool ja titaandioksiid (E171) tablet kattes.

Kuidas Tramadol Krka välja näeb ja pakendi sisu
100 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett on valge, ovaalne, kaksikkumer ja kaetud õhukese
polümeerikattega.
100 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Al/PVC blisterpakendis - 30 tk.

Müügiloa hoidja ja tootja
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Krka, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatud: jaanuaris 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Tramadol Krka, 100 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab toimeainena 100 mg tramadoolvesinikkloriidi,
mis vastab 87,84 mg tramadoolile.
INN. Tramadolum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoosmonohüdraat.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.
Tabletid on valged, ovaalsed, kaksikkumerad ja õhukese polümeerikilega kaetud.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Mõõdukas ja tugev valu.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annused kohandatakse vastavalt valu tugevusele ning patsiendi individuaalsele ravivastusele. Üldiselt
peaks kasutama madalaimat toimivat annust.

Soovituslik annustamisskeem:
100...200 mg kaks korda ööpäevas. Annused tuleb sisse võtta 12-tunnise intervalliga, tavaliselt
hommikul ja õhtul, sõltumatult söögikordadest koos väikese koguse vedelikuga.

Tramadooli maksimaalne soovitatav annus on 400 mg ööpäevas, väljaarvatud vähki põdevatele
patsientidele ja tugevate operatsioonijärgsete valudega patsientidele, kellele võib ravimit määrata
annuses kuni 600 mg ööpäevas.

Eakad
Annuse kohandamine ei ole tavaliselt vajalik kuni 75-aastastel patsientidel ilma maksa- või
neerupuudulikkuse kliinilise pildita. Eakatel üle 75-aastastel patsientidel võib eliminatsioon olla
prolongeeritud. Seetõttu tuleks vajadusel manustamisintervalli pikendada vastavalt patsiendi
vajadustele.

Neerupuudulikkus/dialüüs ja maksapuudulikkus
Neeru- ja/või maksapuudulikkusega patsientidel on tramadooli eliminatsioon aeglustunud. Nendel
patsientidel tuleks hoolikalt kaaluda manustamisintervalli pikendamist vastavalt patsiendi vajadustele.

Tramadooli ei tohi kasutada kauem, kui valude leevendamiseks on möödapääsmatult vajalik.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus tramadooli või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Toimeainet

prolongeeritult vabastavaid tablette ei tohi manustada alla 14-aastastele lastele.
Ravim on vastunäidustatud ägeda mürgistuse korral kesknärvisüsteemi pärssivate ainetega (alkoholi,
antidepressantide, neuroleptikumide, sedatiivsete ainete, anksiolüütikumide ning uinutitega) ning ravi
korral MAO inhibiitoritega.
Tramadooli ei tohi kasutada ravile allumatu epilepsia korral.
Tramadooli ei tohi kasutada narkootilistest ainetest tingitud abstsinentsinähtude raviks.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Opiaatide suhtes tundlikel patsientidel võib tramadooli kasutada, kuid seda tuleb teha suure
ettevaatusega.

Tramadooli kasutamist tuleks vältida patsientidel, kellel esineb kalduvus sõltuvuse tekkele
(alkoholism, sõltuvus tablettidest või narkootikumidest).

Tsentraalse geneesiga krampidega patsiente tuleb ravi ajal ning mõne aja jooksul pärast ravi jälgida.

Tramadool ei ole sobiv vahend asendusraviks opioidsõltuvuses olevatele patsientidele.

Tramadooli pikaajalise kasutamise korral ei ole võimalik ravimsõltuvust täielikult välistada.

Neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) on ravimi
eliminatsiooni poolväärtusaeg pikenenud ning seetõttu on vähemalt ravi alguses vajalik annustamine
kaks korda pikemate intervallidega.

Vähenenud hepaatilise kliirensi tõttu on maksapuudulikkusega patsientidel tramadooli
kontsentratsioon vereseerumis suurenenud ja eliminatsiooni poolväärtusaeg pikenenud, seetõttu on
neil soovitatav ravimi annuseid vähendada ja pikendada manustamisintervalli.

Tramadooli võib manustada patsientidele, kellel on kõrgenenud koljusisene rõhk (nt peatraumade
korral) aga ka raskete kopsuhaiguste puhul, ent mõlemal juhul on vajalik ettevaatlikkus.

Tramadol Krka sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, laktaasidefitsiidi või
glükoosi-galaktoosi imendumishäirega patsiendid ei tohi seda ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tramadooli ei tohi manustada samaaegselt MAO inhibiitoritega.

Kui tramadooli manustatakse samaaegselt kesknärvisüsteemi toimivate ravimitega (anesteetikumide,
antidepressantide, neuroleptikumide, sedatiivsete ravimite, anksiolüütikumide või uinutitega) või
sellega samaaegselt tarvitatakse alkoholi, on võimalik sünergistlike toimete ilmnemine, mille
tagajärjeks on sedatiivse ja valuvaigistava toime tugevnemine.

Ravimi kasutamisel koos karbamasepiiniga intensiivistub tramadooli metabolism ning seetõttu on
vajalik tramadooli annuste suurendamine.

Tramadool võib tekitada krampe ja suurendada selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite
(SSRI), serotoniini-noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorite (SNRI), tritsükliliste antidepressantide,
psühhoosivastaste ravimite ja teiste krambiläve alandavate ravimite (nt bupropioon, mirtasapiin,
tetrahüdrokannabinool) krampetekitavat toimet.

Tramadooli koosmanustamisel serotonergiliste ravimitega [nt selektiivsed serotoniini tagasihaarde
inhibiitorid (SSRI), serotoniini-noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid (SNRI), MAO-inhibiitorid (vt
lõik 4.3), tritsüklilised antidepressandid ja mirtasapiin] võib tekkida serotoniini toksilisus. Serotoniini
sündroom on tõenäoline, kui tekivad järgmised sümptomid:

- spontaanne kloonus
- indutseeritav või okulaarne kloonus koos agiteerituse ja diaforeesiga
- treemor ja hüperrefleksia
- hüpertoonia ja kehatemperatuuri tõus > 38 °C ning indutseeritav või okulaarne kloonus.

Serotoniinergilistest ravimitest võõrutamine kutsub harilikult esile kiire paranemise. Ravi sõltub
sümptomite tüübist ja raskusastmest.

Ettevaatust tuleb rakendada tramadooli samaaegsel kasutamisel kumariini derivaatidega (nt varfariin)
kuna on teatatud suurenenud INR’st ja ekhümoosist.

Teised teadaolevalt CYP3A4 inhibeerivad ravimid nagu nt ketokonasool ja erütromütsiin võivad
pärssida tramadooli metabolismi (N-desmetüleerumist) ja ilmselt ka aktiivset O- desmetüleeritud
metaboliiti.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Ravimi rasedusaegse kasutamise ohutust ei ole kindlaks tehtud. Suurte annuste kasutamisel võivad
ilmneda kahjulikud toimed lootele ja vastsündinule. Rasedad naised võivad tramadooli kasutada ainult
äärmisel juhul kui ravist oodatav kasu emale kaalub üles ohud lootele.

Imetamine
Tramadooli määramisel rinnaga toitvale emale tuleb arvesse võtta, et ligikaudu 0,1% ravimist eritub
rinnapiima. Rinnaga toitvad emad, kes on võtnud ühekordse Tramadol KRKA annuse ei pea rinnaga
toitmist katkestama.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Tramadol KRKA omab tugevat toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Tramadooli
toime psühhomotoorsele võimekusele on eriti tugev juhul, kui ravimit võetakse samaaegselt alkoholi
tarvitamisega. Seetõttu ei tohi patsiendid ravi ajal masinatega töötada ega autot juhtida.

4.8. Kõrvaltoimed

- Väga sage (> 1/10)
- Sage (> 1/100 kuni < 1/10)
- Aeg-ajalt (> 1/1,000 kuni < 1/100)
- Harv (> 1/10,000 kuni < 1/1,000)
- Väga harv (< 1/10,000)
- Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Kõige sagedasemateks tramadooli kõrvaltoimeteks on kaebused seedetrakti ja kesknärvisüsteemi
poolt. Neid kõrvaltoimeid esineb ligikaudu 5...30% patsientidest, kes tarvitavad tramadooli
terapeutilistes annustes.

Kardiovaskulaarsed kõrvaltoimed:
Aeg-ajalt:sünkoop, ortostaatiline hüpotensioon, tahhükardia, südame palpitatsioonid, hüpertensioon,
kardiovaskulaarne kollaps;
Väga harv: vasodilatatsioon;

Närvisüsteemi häired:
Väga sage: pearinglus
Sage: ärevus, segasus, koordinatsioonihäired, eufooria, emotsionaalne ebastabiilsus, unehäired;
Harv: krambihood, paresteesiad, treemor, amneesia, ebanormaalne kõnnak;


Psühhiaatrilised häired:
Harv: võivad tekkida psüühilised kõrvaltoimed, mis oma tugevuse osas on individuaalselt erinevad
(sõltuvalt patsiendist ja ravimi kasutamise kestusest). Siia kuuluvad tundlikkusehäired (enamasti
suurenenud tundlikkus, mõnikord ka ärrituvus ehk düsfooria), aktiivsuse muutused (enamasti
pidurdus, aeg-ajalt aktiivsuse tõus) ning kognitiivsed ja sensoorsed muutused (nt otsustusvõime
muutus, taju muutus, kontsentreerumise häired), hallutsinatsioonid, segasus, unehäired ja
hirmuunenäod.

Ainevahetus- ja toitumishäired:
Teadmata: hüpoglükeemia.

Seedetrakti häired:
Väga sage: iiveldus
Sage: kõhukinnisus, oksendamine,
Aeg-ajalt: kõhuvalu, isutus, meteorism;

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
Sage: higistamine,
Aeg-ajalt: naha ärritus (st sügelus, nahalööbed, urtikaaria)

Lihas-, skeleti ja sidekoe kahjustused:
Harv: motoorne nõrkus

Neerude ja kuseteede häired:
Harv: uriini retentsioon, sage urineerimine, düsuuria

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired:
Harv: menopausi sarnased nähud;

Silma kahjustused:
Harv: nägemishäired.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired:
Menstruaaltsükli häired;

Teised kõrvaltoimed:
Lihastoonuse tõus, neelamisraskused, kehakaalu langus.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Kui manustatud annused ületavad soovitatud annuseid tunduvalt, võivad ilmneda intoksikatsiooni
sümptomid: teadvushäired (kaasaarvatud kooma), generaliseerunud krambid, hüpotensioon,
tahhükardia, pupillide kitsenemine või laienemine, hingamistegevuse pärssimine.

Ravi
Raske intoksikatsiooni korral tramadooliga, mille puhul esinevad teadvusetus ning pindmine
hingamine, manustatakse naloksooni ning krampe ravitakse intravenoosse diasepaamiga.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: analgeetikumid, teised opioidid, ATC-kood: N02AX02

Toimemehhanism
Tramadooli valuvaigistaval toimel on kaks mehhanismi: seondudes opiaadi µ-retseptoritega
stimuleerib ravim esiteks nõrgalt tsentraalset valu inhibeerivat keskust, ja põhjustades nii
valuaistingute nõrgenemist ning teiselt poolt mõjustab ta alanevat monoamiinergilist süsteemi,
tugevdades pärssivat toimet valuimpulsside ülekandele seljaajus. Tramadooli valuvaigistav toime
kujuneb mõlema toimemehhanismi sünergismina. Preparaadi valuvaigistav toime on võrreldav
petidiini ja kodeiini toimega ning kümme korda nõrgem kui morfiinil.
Terapeutilistes annustes ei avalda tramadool südamele ja vereringele praktiliselt mingit toimet (tal ei
esine pärssivat toimet ning samuti ei suurenda ta rõhku kopsuarteris). Tramadool ei põhjusta silelihaste
spasme ega histamiini vabanemist ning seetõttu tekib anafülaktilisi reaktsioone väga harva. Ravimi
toime hingamistegevusele on minimaalne ning see ilmneb ainult suurte annuste korral. Sõltuvus ja
tolerantsus ravimile kujunevad väga harva.
Tramadooli toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on spetsiifiline ravimvorm, mis võimaldab
veres saavutada pikaajalise ja stabiilse väärtusega tramadooli kontsentratsiooni. Tablette tuleb
manustada ainult kaks korda ööpäevas, mis võimaldab patsiendile suuremat mugavust ning seda eriti
pikaajalise ravi korral.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Suukaudse manustamise järgselt imendub tramadool seedetraktist kiiresti ja peaaegu täielikult. Ravimi
biosaadavus on suukaudsel manustamisel keskmiselt 75%. Samaaegne toidu tarvitamine ei avalda
ravimi imendumiskiirusele ja imenduvale kogusele märkimisväärset toimet. Ravimi kontsentratsioon
100 mg/l vereseerumis (minimaalne valuvaigistav kontsentratsioon) kujuneb umbes 0,7 tundi pärast
manustamist ning kestab umbes 9 tundi.

Tramadooli kontsentratsioon.
Pärast toimeainet prolongeeritult vabastava tableti manustamist kujuneb terapeutiline kontsentratsioon
vereseerumis umbes 2 tunni jooksul, maksimaalne väärtus ilmneb 4 tunniga ning toimekestus on kuni
12 tundi.

Jaotumine
Tervetel noortel vabatahtlikel oli ravimi jaotusruumala suukaudselt manustamisel 306 l ning
intravenoossel manustamisel 203 l. Ravim seondub plasmavalkudega 20% ulatuses. Tramadool läbib
platsentaarbarjääri ning tema kontsentratsioon nabaväädi veenis moodustab umbes 80%
kontsentratsioonist ema veenides.

Biotransformatsioon
Tramadool metaboliseerub umbes 85% ulatuses. Tramadool metaboliseerub N- ja O-demetüleerumise
teel. O-demetüültramadool (M ) on farmakoloogiliselt aktiivne metaboliit - kõik teised tekkivad
1
metaboliidid on farmakoloogiliselt inaktiivsed. Kuigi loomkatsetest saadud andmetel on M seonduvus
1
µ-retseptoritega isegi suurem kui tramadoolil endal, ei ole avaldanud tervetel vabatahtlikel teostatud
uuringus M metaboliit analgeetilist toimet.

Eritumine
90% tramadoolist ja tema metaboliitidest eritub neerude kaudu, ülejäänud osa aga väljaheitega.
Eliminatsiooni poolväärtusaeg on 5...6 tundi ning see on nii tramadoolil kui ka tema metaboliitidel
sama.
Neerufunktsiooni kahjustuse korral on erituv ravimikogus vähenenud ja eritumine aeglasem. Seetõttu
on alla 30 ml/min kreatiniini kliirensiga patsientidel soovitatav annuste vähendamine ja
annustamisintervallide pikendamine.


Maksakahjustus
Raske maksatsirroosiga patsientidel on tramadooli ja M metabolism aeglustunud ning seetõttu tuleb
annustamisskeemi vastavalt kohandada.

Eakad
Kuna üle 75-aastastel patsientidel on ravimi maksimaalne kontsentratsioon vereseerumis veidi
suurenenud ning eliminatsiooni poolväärtusaeg pikenenud, tuleks neil annuseid mõningal määral
vähendada.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Katseloomadel teostatud ühekordse annuse toksilisusuuringud näitasid tramadoolil suhteliselt suurt
toksilisust. Suukaudse manustamise järgselt olid DL väärtused umbes 200 mg/kg ning intravenoossel
50
manustamisel isegi alla 100 mg/kg. Rottidel ja koertel teostatud korduva annuse toksilisuse uuringutes
ei täheldatud ravimi korduva suukaudse või parenteraalse manustamise järgselt tramadoolist tingitud
muutuseid. Ainult nii suurte annuste korral, mis ületasid tunduvalt ravimiseks kasutatavaid annuseid,
täheldati üldiseid muutusi (kehakaalu langus) ning toimeid kesknärvisüsteemile (enesehoolitsuse
aktiivsuse langus, rahutus, suurenenud süljeeritus ja krambid).
In vitro ja in vivo mutageensusuuringutes ei ole tramadoolil mutageenset toimet täheldatud.
Samuti ei ole katseloomadel täheldatud kartsinogeenset toimet ning mõju reproduktiivsusele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu
Laktoosmonohüdraat
Mikrokristalliline tselluloos
Hüpromelloos 4000
Hüpromelloos 100000
Povidoon
Kolloidne ränidioksiid
Magneesiumstearaat

Tableti kate
Hüpromelloos 6
Talk
Makrogool 6000
Titaandioksiid (E171).

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

100 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Al/PVC blisterpakendis - 30 tk.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Sloveenia

8. Müügiloa number

331200

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 27.10.2000
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 22.10.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2015