NICORETTE FRESHMINT

Toimeained: nikotiin

Ravimi vorm: ravimnärimiskumm

Ravimi tugevus: 4mg 30TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NICORETTE FRESHMINT ja milleks seda kasutatakse

Nicorette Freshmint'i kasutatakse:
- Tubakasõltuvuse ravi, sealhulgas võõrutusnähtude ja suitsetamise tungi leevendamine
suitsetamisest motiveeritud loobumisel ja suitsetamise vähendamisel enne täielikku loobumist
neil, kes ei suuda või ei ole valmis suitsetamisest järsku loobuma.

2. Mida on vaja teada enne NICORETTE FRESHMINT võtmist

Ärge kasutage Nicorette Freshmint'i:
- kui olete nikotiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Nicorette Freshmint ravimnärimiskummi kasutamist pidage nõu oma arstiga:
- kui te olete hiljuti läbi elanud raske südame-veresoonkonna haiguse (nt insuldi või
südamelihaseinfarkti) või olete viibinud haiglas südame-veresoonkonna kaebuste tõttu;
- kui teil on valud rinnus;
- kui teie vererõhk on kontrollimatult kõrge;
- kui teil on äge kaksteistsõrmiksoole- või maohaavand;
- kui teil on kilpnäärme ületalitlus;
- kui teil on suhkurtõbi, mille tõttu kasutate insuliini (suitsetamisest loobumisel ja
nikotiinasendusravi alustamisel peate tavapärasest hoolikamalt jälgima vere glükoosisisaldust);
- kui teil on neerupealiste kasvaja (feokromotsütoom) - teie arst ütleb seda teile;
- kui teil on mõõdukas/raske maksa- või raske neeruhaigus;
- kui te olete alla 18-aastane.

Ravimnärimiskumm võib kleepuda hambaproteesidele ja harvadel juhtudel neid kahjustada.

Suitsetamine on tervisele ohtlikum kui nikotiinasendusravi toodete kasutamine.

Suitsetajate poolt talutavad nikotiini annused võivad lastel põhjustada tõsist mürgistust, mis võib
lõppeda surmaga. Nikotiini sisaldavaid tooteid ei tohi jätta kohta, kust lapsed võivad neid kätte saada
või alla neelata.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Suitsetamisest loobumine ilma nikotiinasendusravita on kõige tõhusam võimalus ema ja lapse
terviseseisundi parandamiseks. Suitsetamisest loobumise ebaõnnestumisel võivad rasedad kasutada
Nicorette Freshmint’i ainult pärast tervishoiutöötajaga nõu pidamist.

Nikotiin imendub rinnapiima väikestes kogustes, mis võivad mõjutada imikut, seda ka terapeutilistes
annustes. Seetõttu tuleb vältida Nicorette Freshmint’i kasutamist imetamise ajal. Suitsetamisest
loobumise ebaõnnestumisel võivad imetavad emad kasutada Nicorette Freshmint’i ainult pärast
tervishoiutöötajaga nõu pidamist. Kui rinnaga toitmise ajal kasutatakse nikotiinasendusravi, siis tuleb
Nicorette Freshmint’i kasutada vahetult pärast imetamist, et vähendada Nicorette Freshmint’i
kahjulikku mõju lapsele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole täheldatud toimet autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele.

Muud ravimid ja Nicorette Freshmint
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Suitsetamine võib muuta teie organismi vastust mõnedele ravimitele. Seega tuleb suitsetamisest
loobumisel (kas koos nikotiinasendusravi kasutamisega või ilma) teie poolt kasutatavate ravimite
annuseid vajadusel korrigeerida. Kui te kasutate selliseid ravimeid nagu teofülliin, takriin, klosapiin,
insuliin, flekainiid, pentasosiin, imipramiin, olansapiin, ropinirool, klomipramiin või fluvoksamiin,
pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Nicorette Freshmint'i kasutamist.

Suitsetamisest loobumisel võivad ravimi annused vajada korrigeerimist.

3. Kuidas NICORETTE FRESHMINT võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker
on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti apteekriga.

Millise suurusega ravimnärimiskummi kasutada?
2 mg Nicorette Freshmint ravimnärimiskumm on õige suurus, kui te suitsetate vähem kui 20 sigaretti
päevas või kui te suitsetate esimese sigareti hiljem kui 30 minuti jooksul pärast ärkamist.

4 mg Nicorette Freshmint ravimnärimiskumm on õige suurus, kui te suitsetate enam kui 20 sigaretti
päevas või kui te olete ebaõnnestunult üritanud suitsetamisest loobuda kasutades 2 mg
ravimnärimiskummi padjakesi.
Ärge ületage kindlaksmääratud annust!

Kuidas närida Nicorette Freshmint’i ravimnärimiskummi?
Närige ravimnärimiskummi padjakest, kui te tunnete vajadust suitsetada. Ravimnärimiskummi
näritakse selleks, et sealt vabaneks nikotiini, seejärel tehakse närimises paus, et vabanenud nikotiin
saaks imenduda läbi põse limaskesta.
Nicorette Freshmint ravimnärimiskummi tuleb närida aeglaselt ligikaudu 30 minuti jooksul,
vahepealsete pausidega. Närimiskummi tuleb närida kuni on tunda tugevat maitset või kerget
põletustunnet, siis paigutada närimiskumm põse sisekülje ja igemete vahele kuni tugev maitse ja/või
kerge põletustunne on kadunud, siis närida uuesti aeglaselt ja korrata.
Kui ravimnärimiskumm on täielikult kaotanud oma maitse, visake see prügikasti.

Kui palju Nicorette Freshmint’i ravimnärimiskummi võin ma kasutada ja kui kaua aega?
Kasutage ainult üht padjakest korraga. Samaaegselt lõpetage suitsetamine täielikult, et suureneksid
teie võimalused suitsetamisest edukalt loobuda. Kasutatavate ravimnärimiskummi padjakeste arv
päevas sõltub teie tungist suitsetamise järele. Tavaliselt kasutatakse 8...12 padjakest päevas. Ärge
kasutage rohkem kui 24 ravimnärimiskummi padjakest päevas. Sellisel viisil kasutage
ravimnärimiskummi kuni kolme kuu jooksul, selle aja vältel peate end võõrutama kommetest, mis on
seotud suitsetamisega. Siis on aeg hakata järk-järgult vähendama kasutatavate ravimnärimiskummi
padjakeste arvu, kuni lõpuks olete ravimnärimiskummist täielikult loobunud.
Tavaliselt ei soovitata Nicorette Freshmint’i regulaarselt üle kolme kuu kasutada. Mõned endised
suitsetajad võivad vajada pikemat ravi, et vältida suitsetamise taasalustamist.
Hoidke alles kasutamata ravimnärimiskummi padjakesed, mida saate kasutada, kui teil tekib äkitselt
taas soov suitsetada.

Kui te kasutate ravimnärimiskummi rohkem, kui ette nähtud või kui laps on seda närinud:
Nikotiini liigne kasutamine nii nikotiinasenduspreparaatide kui suitsetamise näol võib tekitada
üleannustamise sümptomeid. Nikotiini üleannustamise sümptomid Nicorette Freshmint’i kasutamisel
võivad tekkida suitsetajatel, kes on hiljuti saanud sigarettidest vähem nikotiini või kui Nicorette
Freshmint’iga samaaegselt saadakse ka mujalt nikotiini. Ravimi manustamine tuleb ajutiselt
katkestada, kui tekivad nikotiini üleannustamise sümptomid. Nikotiini üleannustamise sümptomite
püsimisel tuleb vähendada ravimi kasutamise sagedust või annuse tugevust.
Risk saada mürgistust ravimnärimiskummi padjakese allaneelamise tõttu on väga väike, sest närimise
puudumisel on imendumine aeglane ja mittetäielik.
Üleannustamise sümptomid on samad, mis ägedal nikotiinimürgistusel ja nendeks on: iiveldus,
oksendamine, süljeerituse suurenemine, kõhuvalu, kõhulahtisus, higistamine, peavalu, pearinglus,
kuulmishäired ja väljendunud nõrkus.

Kui te olete kasutanud liiga palju ravimnärimiskummi või kui laps on närinud või alla neelanud mõne
padjakese, pöörduge viivitamatult arsti poole või võtke ühendust haigla erakorralise meditsiini
osakonnaga. Näidake arstile käesolevat infolehte ja pakendit.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Nicorette Freshmint ravimnärimiskumm võib tekitada kõrvaltoimeid, mis sarnanevad suitsetamisest
või muu tubaka tarvitamisest saadava nikotiini poolt tekitatud kõrvaltoimetele. Kõrvaltoimed sõltuvad
põhiliselt annusest.
Enamus võimalikest kõrvaltoimetest tekivad esimeste nädalate jooksul pärast ravi algust.

Väga sage kõrvaltoime (võib esineda rohkem kui ühel kasutajal 10-st):
- peavalu;
- luksumine, iiveldus;
- kõri või neelu valu.

Sage kõrvaltoime (võib esineda 1...10 kasutajal 100-st):
- pearinglus;
- oksendamine.

Väga harv kõrvaltoime (võib esineda vähem kui ühel kasutajal 10 000-st):
- hägune nägemine, suurenenud pisaravool;
- ebanormaalsed unenäod;
- südamepekslemine, kiire südamerütm, mööduv kodade virvendusarütmia;
- lihaste jäikus, valu lõualuus;
- õhetus, kõrge vererõhk;
- bronhilihastekramp, hääle kähedus, raskendatud hingamine, ninakinnisus, suuneelu valu,
aevastamine, kurgupitsitus;
- kõhulahtisus, kurgu kuivus, neelamishäire, röhitsus, ebamugavustunne seedetraktis, keelepõletik,
suu tuimus, villid ja ketendus suu limaskestal, huulevalu, suu väärtundlikkus, öökimine;
- nahaturse, nahapunetus, tugev higistamine, sügelus, lööve, nõgestõbi;
- anafülaktiline reaktsioon;
- jõuetus, valu ja ebamugavustunne rindkeres, haiglane enesetunne.

Mitmed sümptomid võivad olla seotud harjumuspärase suitsetamisest loobumisega. Nende hulka
kuuluvad emotsionaalsed ja informatsiooni vastuvõtmisega seotud toimed nagu näiteks halb
enesetunne või depressiivne meeleolu, unetus, ärrituvus, pettumus või viha, ärevus,
keskendumisraskused ja rahutus või kannatamatus. Võivad esineda ka füüsilised toimed nagu näiteks
südame löögisageduse vähenemine, söögiisu suurenemine või kehakaalu tõus, pearinglus või
minestuseelsed sümptomid, köha, kõhukinnisus, igemete veritsemine või suu limaskesta haavandid,
nina-neelupõletik. Lisaks on kliiniliselt oluline, et nikotiini ärajätmine võib põhjustada tugevat
suitsetamistungi.
Suu limaskesta haavandite sagenemise seos nikotiiniga on ebaselge.
Ravimnärimiskumm võib kleepuda hambaproteesidele ja harvadel juhtudel neid kahjustada.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas NICORETTE FRESHMINT säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Ärge kasutage Nicorette Freshmint'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nicorette Freshmint sisaldab

2 mg Nicorette Freshmint ravimnärimiskumm:
- Toimeaine on nikotiin. 1 ravimnärimiskumm sisaldab 10 mg nikotiinresinaati, mis on võrdne 2 mg
nikotiiniga.
- Teised koostisosad on: ravimnärimiskummialus, ksülitool, naatriumvesinikkarbonaat, veevaba
naatriumkarbonaat, magneesiumoksiid, kaaliumatsesulfaam, lõhna- ja maitseained (piparmündiõli,
levomentool).
Katte abiained on: ksülitool, piparmündiõli, akaatsia kumm, titaanoksiid, karnaubavaha.

4 mg Nicorette Freshmint ravimnärimiskumm:
- Toimeaine on nikotiin: 1 ravimnärimiskumm sisaldab 20 mg nikotiinresinaati, mis on võrdne 4 mg
nikotiiniga.
Teised koostisosad on: ravimnärimiskummialus, ksülitool, veevaba naatriumkarbonaat,
magneesiumoksiid, kaaliumatsesulfaam, lõhna- ja maitseained (piparmündiõli, levomentool),
kinoliinkollane (E 104).
Katte abiained on: ksülitool, piparmündiõli, akaatsia kumm, titaanoksiid, karnaubavaha,
kinoliinkollane (E104).

Nicorette Freshmint ravimnärimiskumm (mõlemad annused) ei sisalda suhkrut (sukroosi) ega loomset
päritolu aineid.

Kuidas Nicorette Freshmint välja näeb ja pakendi sisu
Nicorette Freshmint 2 mg ravimnärimiskumm on valget värvi, kaetud, nelinurkne ja suurusega
ligikaudu 15 x 15 x 6 mm.
Nicorette Freshmint 4 mg ravimnärimiskumm on neljakandiline, kreemjat värvi, kaetud ja suurusega
ligikaudu 15 x 15 x 6 mm

Blisterpakend sisaldab 15 ravimnärimiskummi.
Blistrid on pakendatud kartongkarpidesse, mis sisaldavad 15, 30 või 105 ravimnärimiskummi.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:
McNeil AB
Norrbroplatsen 2
SE-251 09 Helsingborg
Rootsi

Tootja:
McNeil AB
Norrbroplatsen 2
SE-251 09 Helsingborg
Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Cilag GmbH International
Lõõtsa 2A, 11415 Tallinn
Tel: 617 74 20

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Nicorette Freshmint, 2 mg ravimnärimiskumm
Nicorette Freshmint, 4 mg ravimnärimiskumm

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

2 mg ravimnärimiskumm
1 ravimnärimiskumm sisaldab 2 mg nikotiini (nikotiiniresinaadina).
4 mg ravimnärimiskumm
1 ravimnärimiskumm sisaldab 4 mg nikotiini (nikotiiniresinaadina).

INN. Nicotinum

Teadaolevat toimet omav abiaine: ravimnärimiskummialus sisaldab butüleeritud hüdroksütolueeni
(E321)
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Ravimnärimiskumm.

Nicorette Freshmint 2 mg on valget värvi, kaetud, nelinurkne närimiskumm suurusega umbes 15 x 15
x 6 mm.
Nicorette Freshmint 4 mg on neljakandiline, kreemjat värvi, kaetud närimiskumm, mille suurus on
ligikaudu 15 x 15 x 6 mm

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Tubakasõltuvuse ravi, sealhulgas võõrutusnähtude ja suitsetamise tungi leevendamine suitsetamisest
motiveeritud loobumisel ja suitsetamise vähendamisel enne täielikku loobumist neil, kes ei suuda või
ei ole valmis suitsetamisest järsku loobuma.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Lapsed ja noorukid

Nicorette Freshmint närimiskummi ei tohi manustada alla 18-aastastele isikutele ilma meditsiinitöötasoovituseta. Selle vanuserühma ravimise kohta Nicorette Freshmint närimiskummiga on vähe
kogemusi.

Täiskasvanud ja eakad

Algannus tuleb määrata individuaalselt, lähtuvalt patsiendi nikotiinsõltuvusest. Tavaliselt piisab 8...12
sobiva tugevusega närimiskummist päevas.
Kõrge sõltuvusastmega suitsetajad (Fagerströmi nikotiinisõltuvuse test (FTND) ≥6 või suitsetab ≥20
sigaretti/päevas) ja patsiendid, kes ei suutnud suitsetamist maha jätta 2 mg närimiskummiga, peaksid
algannusena saama 4 mg. Ülejäänud patsiendid võivad ravi alustada 2 mg annusega. Päevas ei tohi
kasutada rohkem kui 24 ravimnärimiskummi.

1
Nicorette Freshmint närimiskummi tuleb närida aeglaselt ligikaudu 30 minuti jooksul, vahepealsete
pausidega. Närimiskummi tuleb närida kuni on tunda tugevat maitset või kerget põletustunnet, siis
paigutada närimiskumm põse sisekülje ja igemete vahele kuni tugev maitse ja/või kerge põletustunne
on kadunud, siis närida uuesti aeglaselt ja korrata.

Suitsetamisest motiveeritud loobumine

Ravimnärimiskummi tuleb kasutada vähemalt kolme kuu jooksul. Seejärel tuleb alustada järk-järgulist
võõrutamist närimiskummist. Ravi tuleb lõpetada siis, kui annust on vähendatud 1...2 närimiskummile
päevas.

Suitsetamise vähendamine enne täielikku loobumist neil, kes ei suuda või ei ole valmis suitsetamisest
järsku loobuma.

Kasutage närimiskummi suitsuvajaduse tekkimisel suitsetamisepisoodide vahel, et pikendada
suitsuvaba perioodi ning vähendada suitsetamist nii palju kui võimalik. Kui suitsetatud sigarettide arv
päevas ei ole vähenenud pärast 6-nädalast ravi, on soovitav otsida professionaalset abi.

Suitsetamisest loobumist tuleb üritada niipea, kui te tunnete end selleks valmis olevat, kuid mitte
hiljem kui 6 kuud pärast ravi algust. Kui suitsetamisest loobumine ei ole õnnestunud 9 kuu jooksul
pärast ravi algust, on soovitatav otsida professionaalset abi.

Nikotiini manustamine tuleb ajutiselt katkestada, kui tekivad nikotiini üleannustamise sümptomid.
Nikotiini üleannustamise sümptomite püsimisel tuleb vähendada nikotiini annustamise sagedust või
annuse tugevust.

Üldiselt ei soovitata närimiskummi kasutada regulaarselt rohkem kui 12 kuud. Mõned endised
suitsetajad võivad suitsetamise taasalustamise vältimiseks vajada pikemaajalist ravi. Ülejäävad
närimiskummid tuleb alles hoida suitsetamistungi tekkimise puhuks.

Nõustamine ja toetus suurendavad tavaliselt suitsetamisest loobumise katse edukust.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hambaproteese kandvatel suitsetajatel võib tekkida raskusi Nicorette Freshmint närimiskummi
närimisel. Närimiskummi võib kleepuda hambaproteesidele ja harvadel juhtudel kahjustada proteese.

Järgnevalt loetletud kardiovaskulaarsete seisunditega patsiendid tohivad Nicorette Freshmint
närimiskummi kasutada ainult arsti loal: patsiendid, kes on eelneva 4 nädala jooksul läbi elanud
raskekujulise kardiovaskulaarse seisundi või kes on olnud hospitaliseeritud kardiovaskulaarsete
kaebuste tõttu (näiteks insult, müokardiinfarkt, ebastabiilne stenokardia (sh Prinzmetal’i stenokardia),
südamearütmiad, aortokoronaarse šundi rajamine või koronaarangioplastika) ning patsiendid, kelle
vererõhu tõus ei ole kontrolli all. Patsiente tuleb julgustada suitsetamisest loobuma ilma ravimeid
kasutamata (nt nõustamine). Kui see ebaõnnestub, võib kaaluda Nicorette Freshmint närimiskummi
kasutamist, kuid et andmed ohutuse kohta patsientide selle rühma puhul on piiratud, tuleb ravi alustada
hoolika arstliku järelevalve all.

Nicorette Freshmint närimiskummi tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel on tõsine
/mõõdukas maksapuudulikkus, tõsine neerupuudulikkus, äge kaksteistsõrmiksoole- või maohaavand
kuna nikotiini või selle metaboliitide kliirens võib olla vähenenud, mis võib põhjustada kõrvaltoimete
sagenemist.


2
Nikotiin, mis vabaneb nii suitsetamisel kui ka nikotiinasendustoodetest, põhjustab katehhoolamiinide
vabanemise neerupealiste säsist. Seetõttu tuleb Nicorette Freshmint närimiskummi ettevaatusega
kasutada ka patsientidel, kellel on mittekontrollitav hüpertüreoidism või feokromotsütoom.

Suhkruhaigust põdevad patsiendid peavad suitsetamise lõpetamisel ja nikotiinasendusravi alustamisel
tavapärasest hoolikamalt jälgima vere glükoosisisaldust, sest nikotiin-indutseeritud katehhoolamiinide
vabanemine võib mõjutada süsivesikute metabolismi.

Mõned kasutajad võivad jätkata Nicorette Freshmint närimiskummi kasutamist pärast soovitatud
raviperioodi, kuid potentsiaalne risk pikemaajalisel kasutamisel on oluliselt väiksem kui riskid, mis on
seotud suitsetamise jätkamisega.

Suitsetajate poolt talutavad nikotiini annused võivad lastel põhjustada tõsist mürgistust, mis võib
lõppeda surmaga. Nikotiini sisaldavaid tooteid ei tohi jätta kohta, kust lapsed võivad neid kätte saada
või alla neelata, vt lõik 4.9.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Suitsetamine (kuid mitte nikotiin) on seotud CYP1A2 aktiivsuse tõusuga. Suitsetamisest loobumisel
võib ilmneda selle ensüümi substraatide vähenenud kliirens. See võib viia teatud kitsa terapeutilise
aknaga ravimpreparaatide plasmatasemete tõusule (näiteks teofülliin, takriin, klosapiin ja ropinirool).

Teiste osaliselt CYP1A2 poolt metaboliseeritavate ravimite plasmakontsentratsioonid, näiteks
imipramiin, olansapiin, klomipramiin ja fluvoksamiin, võivad suitsetamisest loobumisel samuti tõusta,
kuigi andmed selle kohta puuduvad ja selle toime võimalik kliiniline tähendus on teadmata.

Piiratud andmed on olemas selle kohta, et flekainiidi ja pentasosiini ainevahetus võib samuti olla
indutseeritud suitsetamisest.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Nikotiinasendusravi ei ole raseduse ajal vastunäidustatud. Otsus, kas nikotiinasendusravi kasutada või
mitte, tuleb teha riski/kasu suhtest lähtuvalt nii varases raseduse staadiumis kui vähegi võimalik,
seades eesmärgiks selle kasutamise võimalikult kiire lõpetamise.

Suitsetamisest loobumine ilma nikotiinasendusravita on kõige tõhusam võimalus ema ja lapse
terviseseisundi parandamiseks. Mida varem suitsetamisest loobutakse, seda parem. Suitsetamisest
loobumise ebaõnnestumisel võivad rasedad kasutada Nicorette Freshmint närimiskummi ainult pärast
tervishoiutöötajaga nõu pidamist.

Nikotiin jõuab looteni ning mõjutab loote hingamisliigutusi ja vereringet. Samas on
nikotiinasendusravist tulenevad võimalikud ohud lootele väiksemad kui suitsetamise oodatavad
toimed, seda tingituna väiksemast nikotiini maksimaalsest plasmakontsentratsioonist ja polütsükliliste
vesinikkarbonaatide ning süsinikoksiidi täiendava toime puudumisest.

Raseduse puhul tuleb eelistada vahelduvalt manustatavaid nikotiinasendusravi preparaate, sest need
annavad tavaliselt väiksema ööpäevase nikotiiniannuse kui plaastrid. Samas tuleb plaastreid eelistada
juhul, kui naine kannatab raseduse ajal iivelduse käes. Plaastrite kasutamisel tuleb need õhtul enne
magamaminekut eemaldada.

Imetamine
Nikotiin eritub rinnapiima koguses, mis võib väikelast kahjustada isegi terapeutiliste annuste korral.
Seetõttu tuleb vältida Nicorette Freshmint närimiskummi kasutamist imetamise ajal. Suitsetamisest
loobumise ebaõnnestumisel võivad imetavad emad kasutada Nicorette Freshmint närimiskummi ainult
pärast tervishoiutöötajaga nõu pidamist. Samas on nikotiinasendusravi korral vastsündinuni jõudev

3
nikotiinikogus suhteliselt väike ja vähemohtlik kui passiivsest suitsetamisest tulenevad võimalikud
ohud.

Vahelduvalt manustatavate nikotiinasendusravi preparaatide kasutamine aitab plaastritega võrreldes
vähendada rinnapiima erituvat nikotiinikogust, sest nikotiinasendusravi preparaadi manustamise ja
rinnaga toitmise vahelist ajalist intervalli saab hõlpsamini pikendada.

Fertiilsus
Naistel aeglustab tubaka suitsetamine rasestumist, vähendab kunstliku viljastamise õnnestumise
tõenäosust ning suurendab märkimisväärselt viljatuse riski.
Meestel vähendab tubaka suitsetamine sperma produktsiooni, suurendab oksüdatiivset stressi ja DNA
kahjustusi. Suitsetajate spermatosoididel on vähenenud viljastamisvõime. Nikotiini osatähtsus nende
toimete puhul inimestel ei ole teada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Nicorette Freshmint ravimnärimiskummil ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate
käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Suitsetamisest loobumise mõjud
Mitmed sümptomid on seotud harjumuspärase suitsetamisest loobumisega. Nende hulka kuuluvad
emotsionaalsed ja kognitiivsed toimed nagu näiteks düsfooria või depressiivne meeleolu, unetus,
ärrituvus, frustratsioon või viha, ärevus, keskendumisraskused ja rahutus või kannatamatus. Võivad
esineda ka füüsilised toimed nagu näiteks südame löögisageduse vähenemine, söögiisu suurenemine
või kehakaalu tõus, pearinglus või minestuseelsed sümptomid, köha, kõhukinnisus, igemete
veritsemine või aftoossed haavandid, nasofarüngiit. Lisaks on kliiniliselt oluline, et nikotiini
ärajätmine võib põhjustada tugevat suitsetamistungi.

Nicorette Freshmint närimiskumm võib esile kutsuda kõrvaltoimeid, mis on sarnased muul viisil
manustatud nikotiinist tekkinud kõrvaltoimetega. Kõrvaltoimed on annusest sõltuvad.

Mõned sümptomid nagu pearinglus, peavalu ja unetus võivad olla suitsetamisest loobumisel tekkivad
abstinentsinähud. Suitsetamisest loobumisel võib sageneda aftoossete haavandite teke. Selle põhjus on
ebaselge.

Närimiskumm Nicorette Freshmint 2 mg ja 4 mg ei ole teadaolevalt soovitavates annustes kasutamisel
tõsiseid kõrvalnähte põhjustanud. Peamised Nicorette Freshmint närimiskummiga seotud teadaolevad
kõrvalnähud on tekkinud esimese 3...4 nädala jooksul pärast ravi alustamist. Närimiskummis sisalduv
nikotiin võib mõnikord ravi alguses põhjustada kerget kurguärritust ja põhjustada suurenenud
süljeeritust. Lahustunud nikotiini liigne neelamine võib esmalt põhjustada luksumist.

Närimiskumm Nicorette Freshmint 2 mg ja 4 mg liigne kasutamine võib neil patsientidel, kes ei ole
harjunud tubakasuitsu alla neelama, põhjustada iiveldust, minestamist või peavalusid (samad nähud,
mis sellisel patsiendil tekivad tubakasuitsu sissehingamisel).

Neil isikutel, kellel on kalduvusi seedehäireteks ja kes kannatavad 4 mg närimiskummi kasutades
alguses kergete seedehäirete või kõrvetiste all, peaks aeglasem närimine ja 2 mg nikotiini sisaldusega
närimiskummi kasutamine (vajadusel sagedamini) aitama sellest probleemist üle saada.

Ravimnärimiskumm võib kleepuda hambaproteesidele ja harvadel juhtudel neid kahjustada.

Turuletuleku järgsed kõrvaltoimed, mille sageduskategooriad põhinevad spontaansetel teadetel.
Väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni
<1/1000); väga harv (<1/10 000, sealhulgas üksikjuhud).


4
Organsüsteemi klass
Sageduskategooria
KõrvaltoimeNärvisüsteemi häired:
Väga sage:
Peavalu
Sage:
PearinglusSilma häired:
Väga harv:
Hägune nägemine, suurenenud
pisaravoolPsühhiaatrilised häired:
Väga harv:
Ebanormaalsed unenäod*Südame häired:
Väga harv:
Südamepekslemine*,
tahhükardia*, mööduv kodade
virvendusarütmiaLihas-skeleti ja sidekoe
Väga harv:
Lihaste jäikus, valu lõualuus
kahjustused:Vaskulaarsed häired:
Väga harv:
Õhetus*, hüpertensioon*Respiratoorsed, rindkere ja
Väga harv:
Bronhospasm, düsfoonia,
mediastiinumi häired:
düspnoe*, ninakinnisus,
suuneelu valu, aevastamine,
kurgupitsitus

Seedetrakti häired:
Väga sage:
Luksumine, iiveldus
Sage:
Oksendamine
Väga harv:
Kõhulahtisus, kurgu kuivus,

düsfaagia, röhitsus,

ebamugavustunne seedetraktis*,
glossiit, suu tuimus, villid ja
eksfoliatsioon suu limaskestal,
huulevalu, suu paresteesia,
öökimineNaha ja nahaaluskoe
Väga harv:
Angioödeem*, erüteem*,
kahjustused:
hüperhidroos*, pruuritus*,
lööve*, urtikaaria*Immuunsüsteemi häired:
Väga harv:
Anafülaktiline reaktsioon*Üldised häired ja
Väga sage:
Kõri või neelu valu
manustamiskoha reaktsioonid:
Väga harv:
Asteenia*, valu ja

ebamugavustunne rindekeres*,
haiglane enestunne*
*Süsteemsed toimed

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Nikotiini üleannustamise sümptomid Nicorette Freshmint kasutamisel võivad tekkida suitsetajatel, kes
on hiljuti saanud sigarettidest vähem nikotiini või kui Nicorette Freshmint’iga samaaegselt saadakse
ka mujalt nikotiini.


5
Nikotiini üleannustamine nii nikotiinasendusravil kui ka suitsetamisel võib põhjustada üleannustamise
sümptomeid. Risk mürgituse saamiseks ravimnärimiskummi allaneelamise tagajärjel on väike, sest
nikotiini eritumine närimiskummist, mida ei närita, on aeglane ja ebatäielik.

Üleannustamise sümptomid on samad, mis ägeda nikotiinimürgistuse korral ja nendeks on iiveldus,
oksendamine, süljevool, kõhuvalu, kõhulahtisus, higistamine, pearinglus, kuulmishäired ja
väljendunud nõrkus. Suurte annuste juures võib neile sümptomitele järgneda hüpotensioon, nõrk ja
ebaregulaarne pulss, hingamisraskused, sügav väsimus, vereringe kollaps ja generaliseerunud
krambid.

Täiskasvanud suitsetajate poolt ravi ajal talutavad nikotiiniannused võivad põhjustada väikelastel
raskeid mürgistusnähte ning kujuneda fataalseteks. Lapsel kahtlustatavat nikotiinimürgistust peetakse
meditsiiniliseks hädaolukorraks ja ravitakse viivitamatult.

Üleannustamise ravi
Nikotiini manustamise peab koheselt katkestama ning patsient peab saama sümptomaatilist ravi.
Vajadusel tuleb rakendada kunstlikku hingamist koos hapniku manustamisega.
Aktiivsüsi vähendab nikotiini imendumist seedetraktist.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: nikotiinsõltuvuse korral kasutatavad ravimid; ATC-kood: N07B A01.

Tubakat sisaldavate toodete kasutamise järsk katkestamine pärast pikemaajalist igapäevast tarvitamist
annab tulemuseks iseloomuliku abstinentsisündroomi, mida iseloomustavad vähemalt neli sümptomit
järgnevatest: meeleolu langus või depressiivne seisund; unetus; ärrituvus, frustratsioon või viha;
ängistus; kontsentratsioonivõime langus, rahutus või kärsitus; südame löögisageduse aeglustumine;
söögiisu või kehakaalu tõus. Tung nikotiini järel, mida peetakse samuti kliiniliselt oluliseks
sümptomiks, on oluline element nikotiinist loobumisel.

Kui Nicorette Freshmint närimiskummi kasutatakse vastavalt soovitatavatele annustele, aitab see
suitsetamisest loobumise perioodil vältida kaalutõusu.

Kliinilistes uuringutes on näidatud, et nikotiini sisaldavad ravimid võivad suitsetajatel aidata
suitsetamisest loobuda.Võrdlevaid uuringuid erinevate Nicorette ravivormide vahel ei ole teostatud.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Ravimnärimiskummina manustatud nikotiin imendub olemasoleval kujul suulimaskesta kaudu.
Mõõdetav tase veres saavutatakse 5...7 minutit pärast närimise algust ning maksimum saavutatakse
5...10 minutit pärast närimise lõpetamist. Tase veres on üldjoontes proportsionaalne närimisel
vabanenud nikotiini hulgaga ning ei ole tõenäoline, et see ületaks suitsetamisel tekkiva taseme.

Nikotiini hulk, mida saadakse ühest närimiskummist, sõltub kui elavalt ja kaua seda näritakse.
Imendunud nikotiini hulk sõltub närimiskummist eritunud hulgast ja selle neelamise või
väljasülitamise tõttu tekkinud kaost. Allaneelatud nikotiini süsteemne biosaadavus on madalam
esmase passaaži tõttu läbi maksa ja metabolismi tõttu maksas. Ravi Nicorette Freshmint
närimiskummiga tekitab üliharva suitsetamisele iseloomulikke kõrgeid ja kiiresti ilmnevaid
nikotiinikontsentratsioone. 2 mg ravimnärimiskummist eritub tavaliselt ligikaudu 1,4 mg nikotiini.

Nikotiini jaotusruumala veenisisesel manustamisel on ligikaudu 2...3 l/kg ning poolväärtusaeg
ligikaudu 2...3 tundi. Nikotiin elimineerub peamiselt maksa kaudu, keskmine plasma kliirens on
umbes 70 l/h. Nikotiini ainevahetus toimub ka neerudes ja kopsudes. Nikotiinil on leitud enam kui 20
metaboliiti ning need kõik on nikotiinist madalama aktiivsusega.

6

Nikotiini seonduvus plasmavalkudega on alla 5%. Seetõttu arvatakse, et nikotiini kineetikat ei mõjuta
oluliselt samaaegne teiste ravimite kasutamine või plasmavalkude muutused sõltuvalt erinevatest
haigustest.

Nikotiini esmase plasmametaboliidi kotiniini poolväärtusaeg on 15...20 tundi ning selle
kontsentratsioonid ületavad nikotiini kümnekordselt.

Nikotiini esmased metaboliidid uriinis on kotiniin (15% annusest) ja trans-3-hüdroksü-kotiniin (45%
annusest). Ligikaudu 10% nikotiin eritub muutumatul kujul uriiniga. Peaaegu 30% nikotiinist võib
uriiniga muutumatul kujul erituda, juhul kui läbivoolutustase on kõrge ning uriini pH tase alla 5.

Neerupuudulikkuse progresseerumine on seotud nikotiini täieliku kliirensi alanemisega. Nikotiini
farmakokineetikat ei mõjuta tsirrootilistel patsientidel tekkiv kerge maksapuudulikkus (Childi skoor
5). Nikotiini farmakokineetika on alanenud mõõduka maksapuudulikkusega tsirrootilistel patsientidel
(Childi skoor 7). Hemodialüüsi patsientidel, kes suitsetavad, on registreeritud tõusnud nikotiini
tasemed.

Nikotiini täieliku kliirensi kerget alanemist on demonstreeritud tervetel vanemaealistel inimestel, siiski
ei nõua see annuse muutmist.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Nicorette Freshmint ravimnärimiskummide kohta puuduvad prekliinilised ohutusandmed.

Nikotiini kui tubaka ühe koostisosa toksilisus on hästi dokumenteeritud. Ägeda mürgistuse tüüpilised
sümptomid on nõrk ja ebaregulaarne pulss, hingamisraskused ja generaliseerunud krambid.

Nikotiini genotoksilisuse ja mutageensuse kohta puuduvad selged andmed. Tubakasuitsu
kartsinogeensus on selgelt tõestatud ning põhiliselt seotud ühenditega, mis moodustuvad tubaka
põlemisel. Ühtegi neist ühendeist ei leidu Nicorette Freshmint ravimnärimiskummis.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Nicorette Freshmint 2 mg ravimnärimiskumm sisaldab:

ravimnärimiskummialus
ksülitool
naatriumvesinikkarbonaat
veevaba naatriumkarbonaat
magneesiumoksiid,
kaaliumatsesulfaam,
lõhna- ja maitseained (piparmündiõli, levomentool).
Katte abiained on: ksülitool , piparmündiõli, akaatsia kumm, titaandioksiid, karnaubavaha.

Nicorette Freshmint 4 mg ravimnärimiskumm sisaldab:

ravimnärimiskummialus
ksülitool
veevaba naatriumkarbonaat
magneesiumoksiid
kaaliumatsesulfaam
lõhna- ja maitseained (piparmündiõli, levomentool)
kinoliinkollane (E 104)

7
Katte abiained on: ksülitool , piparmündiõli, akaatsia kumm, titaandioksiid, karnaubavaha,
kinoliinkollane (E 104).

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pakendi suurused: 15, 30 ja 105 ravimnärimiskummi karbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Ravimnärimiskumm on pakendatud PVC/PVDC/Al blisterpakenditesse, 15 ravimnärimiskummi
blistris.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. Müügiloa hoidja

McNeil AB,
Norrbroplatsen 2
SE-251 09 Helsingborg
Rootsi

8. Müügiloa number

Nicorette Freshmint, 2 mg ravimnärimiskumm: 465005
Nicorette Freshmint, 4 mg ravimnärimiskumm: 464905

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 04.02.2005
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.01.2015

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2015

8