NEOTIGASON

Toimeained: atsitretiin

Ravimi vorm: kõvakapsel

Ravimi tugevus: 10mg 30TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NEOTIGASON ja milleks seda kasutatakse

Atsitretiin kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse retinoidideks ja mida tavaliselt kasutatakse
nahahaiguste raviks.

Neotigason'i kasutatakse teatud raskekujuliste nahahaiguste raviks, mida iseloomustab naha
paksenemine ja kestendus, nagu näiteks psoriaas, ihtüoos, Darier' haigus jt.. Neotigason'i kasutamine
peab toimuma dermatoloogi (nahahaiguste ravimisele spetsialiseerunud arsti) järelevalve all.

2. Mida on vaja teada enne NEOTIGASON võtmist

Ärge võtke Neotigason'i
- kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline
- kui te olete rase või arvate, et võite olla rase või võite rasestuda Neotigason'i tarvitamise
ajal või 2 aasta jooksul pärast ravi lõpetamist. Vajalikud on rasestumisvastaste meetmete
rakendamine (vt lõik "Rasedus ja imetamine");
- kui te põete maksa- või neeruhaigust;
- kui te toidate last rinnaga;
- kui te kasutate teatud antibiootikume, mida nimetatakse tetratsükliinideks (põletike raviks) või
metotreksaati (nahahaiguste raviks, artriidi või vähi raviks), vt lõik „Kasutamine koos teiste
ravimitega“;
- kui teil on kõrge lipiidide tase veres;
- kui te kasutate teisi preparaate, mis sisaldavad suures koguses A-vitamiini, vt lõik „Kasutamine
koos teiste ravimitega“;
- lastel, välja arvatud juhul, kui arst seda vajalikuks peab;
- kui te tarvitate retinoide sisaldavaid ravimeid nagu isotretioniin või tazaroteen.

Kui miski ülalnimetatust võib käia teie kohta, rääkige sellest arstiga.

Hoiatused ja ettevaatudabinõud
Enne Neotigason'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga

1
- kui teil või teie pereliikmetel on esinenud kõrget triglütseriidide (rasvataoliste ainete) sisaldust
veres. Arst võib teile teha mõned vereanalüüsid, et kontrollida maksatalitlust ja verd nii enne
ravi kui ravi ajal;
- kui teil või teie pereliikmetel on diabeet ehk suhkurtõbi. Neotigason võib mõjutada veresuhkru
taset, nii peate seda ravi ajal Neotigason’iga mõõtma sagedamini ja teavitama arsti, kui see on
erinev teie tavalistest väärtustest;
- kui teil on probleeme südameveresoonkonnaga. Teie arst võib teid sagedamini uurida nt mõõtes
vererõhku;
- kui te tarvitate palju alkoholi;
- kui teil on probleeme maksaga.
Neotigason võib põhjustada häireid öisel ajal nägemises;
-

Neotigason võib põhjustada koljurõhu suurenemist, mida tuleb esimesel võimalusel arstiga kontrollida
(vt lõik 4)

-Neotigason võib tugevdada UV-kiirguse mõju nahale. Tugeva päikese kätte minnes kasutage
päikesekaitsevahendit (minimaalselt päikesekaitse faktoriga SPF 15). Järelvalveta
solaariumikasutamist ja tugeva päikesevalguse käes viibimist tuleb vältida.

Atsitretiin võib mõnel patsiendil tõsta lipiidide sisaldust veres. Seetõttu ei tohi te Neotigason’i
kasutamise ajal tarvitada alkohoolseid jooke või vähemalt peate vähendama tavaliselt tarvitatavaid
koguseid. Kui arst leiab, et teil on ravi ajal kõrge triglütseriidide tase, peate minema rasvavaesele
dieedile.

Teie arst võib perioodiliselt jälgida ka teie luustikku, kuna Neotigason võib põhjustada muutusi
luukoes, eriti lastel ja eakatel patsientidel, kes saavad pika-ajalist ravi.

Ärge kasutage A-vitamiini päevasest soovitatud annusest (s.o 4000...5000 toimeühikut) suuremates
kogustes. Kui te võtate vitamiine, siis kontrollige, kui palju A-vitamiini need sisaldavad. Kui te ei ole
kindel, küsige arstilt või apteekrilt.

Neotigason võib mõjutada öist nägemist ning teil võivad tekkida silmade kuivus või nägemishäired.
Sellest tuleb informeerida arsti, et ta saaks kontrollida teie nägemist. Olge alati ettevaatlik, kui juhite
öösel autot või töötate masinatega.

Harva võivad tekkida silma haavandid. Kui teil esineb silmavalu (mõnikord koos valgustundlikkuse
või ähmase nägemisega), pidage otsekohe nõu oma arstiga, et ta saaks teie sümptomeid uurida ja
ravida.

Suurtes annustes ravi Neotigason' iga võib põhjustada meeleolu muutuseid (sh ärrituvus, agressiivsus,
depressioon).

Ravi ajal Neotigason'iga on väga harva teatatud tõsiste seisundite nagu „kapillaaride läbilaskvuse
sündroom“/ „retinoidhappe sündroom“ ja “eksfoliatiivne dermatiit” esinemisest. Vt lõik 4.

Viljakas eas naised
Neotigason põhjustab sündimata lapsel väärarenguid. Ravi ajal ja 2 aastat pärast ravi Neotigason’iga
on vajalik kasutada rasestumisvastaseid meetmeid ja rasedusteste, vt ka lõik „Rasedus ja imetamine“.
Viljakas eas naised ei tohi tarbida alkoholi ravi ajal ega ka 2 kuud pärast ravi lõpetamist, vt lõik
„Neotigason’i võtmine koos toidu ja joogiga“

Erimärkus veredoonoritele
Te ei tohi doonorina verd anda Neotigason-ravi ajal ja vähemalt 2 aasta jooksul pärast ravi lõppu,
kuna Neotigason võib põhjustada sündimata lapsel väärarenguid. Viljakas eas naised ei tohi seetõttu
saada verd doonoritelt, keda on viimase 2 aasta jooksul ravitud Neotigason’iga.

2

Muud ravimid ja Neotigason
Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid
ravimeid.

Metotreksaati (nahahaiguste, artriidi või vähi raviks kasutatav preparaat), tetratsükliine
(infektsioonide raviks) või A-vitamiini ja teisi retinoide (nagu isotretinoiin) ei tohi samaaegselt
Neotigason’iga kasutada, vt ka lõik „Ärge võtke Neotigason’i“.


Öelge oma arstile, kui te võtate fenütoiini (epilepsia ravim) või madalas annuses üksnes progesterooni
sisaldavaid rasestumisvastaseid tablette (nn minipillid), enne kui alustate ravi Neotigason’iga.

Neotigason koos toidu, joogi ja alkoholiga
Viljakas eas naised ei tohi Neotigason-ravi ajal või 2 kuud pärast ravi lõpetamist tarbida alkoholi (nii
jookides, toidus ega ka ravimite koostises). Samaaegne atsitretiini ja alkoholi kasutamine võib viia
ühendi (etretinaadi) tekkeni, mis võib olla ohtlik sündimata lapsele, ning selle ühendi väljutamine
organismist on pika-ajaline protsess.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Neotigason põhjustab sündimata lapsel väärarenguid.
Allolevaid juhiseid tuleb rangelt järgida ka juhul, kui teil esineb viljakusega probleeme.

Neotigason’i EI TOHI kasutada raseduse ajal.

TÄHELEPANU
Neotigason’il on kahjulik mõju sündimata lapsele.
Naispatsiendid peavad rangelt järgima siin toodud juhiseid:
- Kui te olete rase või arvate, et võite olla rase, rasestute selle ravimi võtmise ajal või 2 aastat
pärast ravi lõpetamist, ei tohi te Neotigason’i kasutada.
- Võtke otsekohe ühendust oma dermatoloogiga, kui te peaksite rasestuma või kui te arvate, et
võite olla rase ravi ajal või kahe aasta jooksul pärast ravi lõppu.
- Rinnaga toitmise ajal ei tohi Neotigason’i kasutada.

Raseduse vältimine
Kui te olete rasestumisealine naispatsient, peate te kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid
vahendeid (kontratseptiive) nelja nädala jooksul enne ravi, ravi ajal ja 2 aasta jooksul pärast ravi
lõppu. Peamine rasestumisvastane vahend on kombineeritud hormonaalne rasestumisvastane
preparaat või emakasisene seade (spiraal) ning soovitatav on kasutada ka kondoomi või pessaari.
Väikeses annuses üksnes progesterooni sisaldavad rasestumisvastased tabletid (nn minipillid) ei ole
soovitatavad.

Rasedustestid
Kuni 3 päeva enne ravi alustamist palub arst teil teha rasedustesti, mis peab andma negatiivse vastuse.
Neotigason’i kasutamist tuleb alustada pärast negatiivset rasedustesti tulemust teisel või kolmandal
menstruaaltsükli päeval.
Neotigason’i ravi ajal palutakse teil rasedustesti teha regulaarselt iga 28 päeva tagant. Enne igat
retsepti uuendamist vajab arst teie rasedustesti negatiivset tulemust. Test ei tohi olla üle 3 päeva vana.
Pärast Neotigason-ravi lõpetamist tuleb pärast viimast Neotigason’i annust testide tegemist jätkata
1…3 kuulise intervalliga kahe aasta vältel.

Kui te rasestute või arvate, et võite olla rasestunud Neotigason-ravi ajal või 2 aasta jooksul pärast ravi
lõpetamist, võtke koheselt ühendust arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


3
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kuna Neotigason võib mõjutada öist nägemist ja põhjustada silmade kuivust või nägemishäireid, peab
autojuhtimisel ja masinate käsitsemisel olema ettevaatlik.

Neotigason sisaldab glükoosi.
Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist nõu arstiga.

3. Kuidas NEOTIGASON võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Arst ütleb, kui palju ravimit võtta. Tavaline algannus täiskasvanutele on 30 mg (st kolm 10 mg
kapslit) üks kord ööpäevas, kuigi mõnikord on vajalikud väiksemad algannused 2…4 nädala pärast
võib arst annust muuta. See sõltub sellest, kuidas ravim teile mõjub.
Säilitusannus on 30 mg päevas veel 6…8 nädala jooksul. Mõnikord on vajalikud suuremad annused
või pikemaajaline ravi kuni 6 kuu jooksul. Tavaliselt ei ületa annus 75 mg päevas.

Kõvakapslid tuleb sisse võtta tervelt söögi ajal, eelistatult koos piimaga.

Viljakas eas naised
Kui te olete viljakas eas naine, peate olema tõhusat rasestumisvastast vahendit kasutanud vähemalt 1
kuu jooksul enne Neotigason-ravi alustamist ning jätkama tõhusa rasestumisvastase vahendi
kasutamist 2 aasta vältel pärast ravi lõppemist. Vt ka lõik „Rasedus ja imetamine“. Rasedustest
soovitatakse teha igakuiselt, kontrollimaks, et te ei ole rase. Rasedustest tuleb teha kuni 3 päeva enne
ravimi võtmist ning see peab olema negatiivne. Neotigason’i võtmist tuleb alustada teisel või
kolmandal menstruaaltsükli päeval.

Kasutamine lastel
Neotigason’i tuleks lastele anda üksnes juhul, kui teised ravivõimalusel ei ole osutunud efektiivseteks.
Arst määrab annuse lähtuvalt haigusest ja lapse kehakaalust. Laste maksimaalne annus ei tohiks
ületada 35 mg päevas.

Kui teie naha seisund on paranenud, lõpetab arst tõenäoliselt ravi Neotigason’iga. Pidage siiski
meeles, et teie haigus võib uuesti ägeneda ning te võite vajada veel ravikuure.

Kui te võtate Neotigason’i rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate liiga palju Neotigason’i kõvakapsleid või võtab keegi teine kogemata teie ravimit,
kontakteeruge arsti või apteekriga või pöörduge otsekohe lähimasse haiglasse. Üleannustamise
sümptomid on nt peavalu, pearinglus, iiveldus, unisus või ärrituvus või naha sügelus.

Kui te unustate Neotigason’i võtta
Võtke lihtsalt järgmine annus sisse selleks ettenähtud ajal. Kui järgmise annuse võtmise aega on
peaaegu käes, jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel
korral võtmata.

Kui te lõpetate Neotigason’i võtmise
Ärge lõpetage Neotigason’i võtmist ilma arstiga eelnevalt konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed


4
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Need
kõrvaltoimed kaovad tihti ravi jätkumisel ja arst võib aidata teil nendega toime tulla.

Lõpetage koheselt Neotigason'i võtmine kui teil tekivad järgmise sümptomid:
- tugev peavalu, iiveldus, oksendamine ja nägemishäired. Need võivad olla kõrgenenud koljurõhu
sümptomid (väga harv - võib mõjutada kuni 1- t inimest 10,000- st);

- Tõsised allergilised/anafülaktilised reaktsioonid, nt näo, huulte, suu ja kõri järsku tekkiv turse,
mis põhjustab hingamis- või neelamisraskusi. Muud sümptomid võivad olla käte ja jalgade tursed ning
kublaline sügelev nahalööve (esinemissagedus teadmata).

- Naha ja silmavalgete kollasus, mis võib olla kollatõve või maksapõletiku tunnuseks (väga harv
- võib mõjutada kuni 1- t inimest 10,000- st) või maksapõletik (aegajalt - võib mõjutada kuni 1-t
inimest 100-st). Muud sümptomid võivad olla isu puudus, palavik, üldine halb enesetunne, iiveldus,
tume uriin ja ebamugavustunne kõhus.

- Tursed, hingamisraskused, maokrambid, lihasvalu, ülemäärane janu ja üldine väsimus ning
nõrkustunne. Need võivad olla seisundi tunnuseks, mida nimetatakse “kapillaaride läbilaskvuse
sündroomiks” või “retinoidhappe sündroomiks”, mis põhjustab vere leket väikestest veresoontest teie
organismi ja see vajab kohest meditsiinilist sekkumist (see on teadmata sagedusega esinev
kõrvaltoime).

Intensiivne nahapunetus suurel alal üle kogu keha, koos nahakihtide koorumisega (“eksfoliatiivne
dermatiit”) (esinemissagedus teadmata).
Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui ühel kasutajal 10-st):
- kuivad, ärritunud või turses silmad, mis võib tekitada kontaktläätsede talumatus;
- kuiv, ärritunud või vesine nina, ninaverejooks.
- suukuivus, janu:
- huulte kuivus või põletik, mida on võimalik leevendada rasvaste salvide manustamisega. Sügelus,
juuste välja langemine, naha koorumine peopesadelt või jalataldadelt või üle keha;
- maksafunktsioonide muutused (nähtavad vereanalüüside tulemustes);
- vere lipiidide sisalduse tõus (nähtav vereanalüüside tulemustes).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (1…10 kasutajal 100-st):
- peavalu;
- suu limaskesta põletik, kõhuvalu, kõhulahtisus, iiveldamine, oksendamine;
- habras nahk, kleepuv tunne nahal või lööve, nahapõletik, juuste tekstuuri muutus, murduvad küüned,
küüne ümbrusnaha põletik, nahapunetus;
- liigesvalu, lihasvalu;
- käte, pahkluude ja jalgade turse.

Aeg-ajalt esinevad - pearinglus;
- nägemishäired;
- igemepõletik;
- mõrad, lõhed või väikesed haavad nahal nt suu ümbruses, villid ja naha põletik (bulloosne dermatiit),
suurem nahatundlikkus päikesele (fotosensitiivne reaktsioon).

Harva esinevad kõrvaltoimed (1…10 kasutajal 10000-st):
- perifeerse närvisüsteemi kahjustus sh esinevate sümptomitega nagu lihasnõrkus, tuimus ja nõelte
torkimise tunne jalgades ja kätes või põletustunne, torkav või äkiline valu.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel kasutajal 10000-st):
- öine nägemispuudulikkus, silma sarvkesta põletik (haavandiline keratiit);
- luuvalu, muutused luustruktuuris.


5
Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed:
- ülitundlikkus
- tupeinfektsioonid (nn kandidoos või pärmseen);
- kuulmiskahjustus, kohin kõrvus (tinnitus);
- kuumahood;
- maitsmistaju muutused; pärasoole veritsus;
- väikesed punased kergesti veritsevad muhud nahal (püogeenne granuloom),ripsmete kadu, urtikaaria
(nõgestõbi), angioödeem (raske allergiline reaktsioon kõri ja näo tursega)
- glükoositasemete muutused diabeedihaigetel.

Mõnikord on täheldatud ravi alguses ilmnevat psoriaasi süvenemist.

Kui te olete mures nende või mistahes muude soovimatute kõrvaltoimete pärast, rääkige oma arstiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas NEOTIGASON säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
Ärge kasutage Neotigason'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Neotigason sisaldab
- Toimeaine on atsitretiin. Üks kõvakapsel sisaldab 10 mg atsitretiini.
- Abiained on glükoos, naatriumaskorbaat, želatiin, mikrokristalne tselluloos, must raudoksiid
(E172), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172) ja titaandioksiid (E171).

Kuidas Neotigason välja näeb ja pakendi sisu
Pakend sisaldab 30 pruun/valget kõvakapslit, mille pruuni kaanekese (otsa) osale on musta tindiga
trükitud “10” ning mille valgele keha osale on musta tindiga trükitud kiri “
”.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Actavis Group PTC ehf.,
Reykjavíkurvegi 76-78,
IS-220 Hafnarfjörður,
Island

Tootja
Cenexi,
52, Rue Marcel et Jacques Gaucher,
94120 Fontenay-Sous-Boi,
Prantsusmaa

6


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,
Tiigi 28/ Kesk tee 23a,
Rae vald, 75301 Harjumaa
Tel: (+372) 6100 565


Infoleht on viimati kooskõlastatud juunis 2014

7Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Neotigason, 10 mg kõvakapslid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks kõvakapsel sisaldab 10 mg atsitretiini.

INN. Acitretinum

Teadaolevat toimet omav abiaine: glükoos.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kõvakapsel, mille pruuni kaanekese (otsa) osale on musta tindiga trükitud “10” ning mille valgele
keha osale on musta tindiga trükitud kiri "
", suurusega 4

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

- Raskekujuline teistele ravimeetoditele resistentne psoriasis vulgaris, eriti erütrodermilised ja
pustuloossed vormid.
- Palmoplantaarne keratodermia.
- Palmoplantaarne pustuloos.
- Raskekujuline kaasasündinud ihtüoos.
- Morbus Darier (keratosis follicularis).
- Pityriasis rubra pilaris.

Märkus. Neotigason’i tohivad määrata ainult arstid, eelistatult dermatoloogid, kellel on süsteemsete
retinoidide kasutamise kogemus ja kes on teadlikud Neotigasoni'i kasutamisega seotud teratogeensest
ohust.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Atsitretiini võivad määrata üksnes varasema süsteemsete retinoidide kasutamise kogemusega arstid,
kes on teadlikud atsitretiinravi teratogneensest riskist (vt lõik 4.6).

Annus sõltub kliinilisest pildist ja ravimi talutavusest. Raviarst peab ravimi annuse määrama iga
patsiendi puhul individuaalselt. Selle juures on abiks alljärgnevad annustamisjuhised.

Täiskasvanud ja eakad
Soovitatav algannus on 30 mg (3 kapslit) üks kord ööpäevas 2...4 nädala jooksul. Pärast algannuse
manustamist sel ajavahemikul peaks koldelised piirkonnad nahal andma märgatavat ravivastust ja/või
peaksid ilmnema kõrvaltoimed.
Säilitusannus peab olema kohandatud ravi efektiivsuse ja taluvuse järgi. Üldjuhul tagab ööpäevane
annus 30 mg atsitretiini veel 6...8 nädala jooksul optimaalse ravitulemuse psoriaasi korral. Pärast ravi
algfaasi võib mõnel juhul vajalikuks osutuda annuse suurendamine kuni maksimaalselt 75 mg-ni
päevas.

Ravi võib katkestada psoriaasiga patsientidel, kelle kolded on piisavalt taandunud. Tagasilanguste
puhul tuleb järgida eelpool kirledatud annustamist.

Sarvestumishäirete korral peab säilitusannus olema võimalikult väike. Võimalusel alla 20 mg päevas
ja see ei tohi mingil juhul ületada 50 mg päevas.

Lapsed
Pikaajalise ravi võimalikke raskeid kõrvaltoimeid silmas pidades tuleb hoolikalt kaaluda ravist
saadavat kasu ja sellega seotud ohte. Atsitretiin tuleks valida ainult juhul kui alternatiivsed
ravimeetodid ei ole andnud adekvaatseid tulemusi.

Annus valitakse vastavalt kehakaalule. Soovitatav algannus on 0,5 mg atsitretiini kg kehakaalu kohta
ööpäevas. Mõningatel juhtudel võib vajalikuks osutuda suuremate, kuni 1 mg/kg ööpäevas annuste
kasutamine piiratud aja jooksul. Ületada ei tohi maksimaalset annust 35 mg atsitretiini päevas.
Säilitusannus peab olema võimalikult väike arvestades võimalike pika-ajaliste kõrvatoimetega.

Üldjuhul ei tohi ületada atsitretiini annust 0,2 mg/kg päevas (kaaluda ravimi manustamist ülepäeviti).

Kombinatsioonravi
Kui atsitretiini kasutatakse kombinatsioonis teiste ravimeetoditega, võib vastavalt patsiendi
individuaalsele ravivastusele võimalikuks osutuda atsitretiini annuse vähendamine.
Standardne paikne ravi võib üldjuhul järkuda, hoolimata atsitretiinist.
Raviarstiga peab arutama täiendavate lokaalsete ravimeetodite kasutamist Neotigason-ravi ajal, sh
lihtsad nahahooldusmeetodid.

Manustamistee
Suukaudne.
Kõvakapslid tuleb sisse võtta tervelt soovitatavalt söögi ajal, eelistatult koos piimaga.
Tähtis on kinni pidada arsti poolt määratud Neotigason'i annusest.

4.3. Vastunäidustused

Neotigason'is sisalduv toimeaine atsitretiin on tugevalt teratogeenne ning rasedad ei tohi seda
kasutada. Sama kehtib ka viljakas eas naiste puhul, kui 4 nädalat enne ravi ning 2 aasta pärast
ravi ei kasutata tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid, vt lõik 4.6.

Rinnaga toitmine.

Ülitundlikkus toimeaine või Neotigason'i mõne abiaine või teiste retinoidide suhtes.

Raske maksafunktsiooni häire.

Raske neerufunktsiooni häire.

Krooniline hüperlipideemia.

Kuna nii Neotigason kui tetratsükliinid võivad põhjustada koljusisese rõhu tõusu, ei tohi neid koos
manustada.

Metoreksaadi ja etretinaadi kooskasutamisel on esinenud suurenenud risk hepatiidile. Sellest
tulenevalt on ka metotreksaadi ja atsitretiini kombinatsioon vastunäidustatud (vr lõik 4.5.)

Atsitretiini samaagne kasutamine A-vitamiiniga või teiste retinoididega on vastunäidustatud tulenevalt
A-vitamiini hüpervitaminoosi ohust (vt lõik 4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Arst peab andma nii mees- kui naissoost patsiendile kogu informatsioon teratogeensuse riski ja väga
rangete kontratseptsiooni meetodite kohta.

Kliiniline kogemus on näidanud, et atsitretiini ja alkoholi koosmanustamisel võib moodustuda
etretinaat. Etretinaat on väga teratogeenne ja pikema poolväärtusajaga ühend (ligikaudu 120 päeva)
kui atsitretiin. Rasestumisealised naised ei tohi ravi ajal atsitretiiniga ja kuni 2 kuud pärast ravikuuri
lõppu alkoholi tarbida (jookidena, toidus või ravimites). 2 aastat pärast ravikuuri lõppu atsitretiiniga
tuleb kasutada kontratseptsiooni ja teha rasedusteste (vt lõik 4.6 ja 5.2).

Atsitretiiniga ravitud patsientidel on keelatud olla veredoonoriteks ravi ajal ja kuni 2 aastat pärast ravi
lõppu atsitretiiniga, kuna rasestumisealised naised ei tohi saada vereülekandeks verd atsitretiiniga
ravitud patsientidelt.

Loote väärarengute tekke riski tõttu ei tohi patsiendid seda ravimit anda kellelegi teisele edasi
kasutamiseks. Kasutamata jäänud või aegunud ravimid tuleb tagastada apteeki hävitamiseks.

Enne ravi alustamist atsitretiiniga tuleb kontrollida maksafunktsiooni, seejärel iga 1...2 nädala järel 2
esimese ravikuu jooksul ning seejärel kogu ravi vältel iga 3 kuu järel. Kui täheldatakse normist
kõrvalekaldeid, tuleb kontrollida igal nädalal. Kui maksafunktsioon ei normaliseeru või halveneb
edasi, tuleb atsitretiinravi lõpetada. Sellistel juhtudel on soovitatav jätkata maksafunktsiooni jälgimist
veel vähemalt 3 kuu jooksul (vt lõik 4.8).

Seerumi kolesterooli ja triglütseriidide sisaldust (tühja kõhuga) tuleb määrata enne ravi algust, 1 kuu
pärast ravi alustamist ja seejärel kogu ravi vältel iga 3 kuu järel.

Atsitretiinravi ajal on täheldatud öise nägemise häireid. Patsiente tuleb teavitada sellest võimalikust
probleemist ja hoiatada, et nad oleks eriti ettevaatlikud autojuhtimisel või liikuvate mehhanismidega
töötamisel öisel ajal. Nägemishäireid peab hoolikalt jälgima (vt lõik 4.8).

On olnud teateid healoomulisest intrakraniaalse rõhu tõusust. Patsiendid, kellel on tugev peavalu,
iiveldus, oksendamine ja nägemishäired, peavad atsitretiinravi koheselt lõpetama ja nad tuleb suunata
neuroloogilisele ülevaatusele ning järelvalvele (vt lõik 4.8).

Täiskasvanutele, eriti eakatele, kes saavad pikaajalist atsitretiinravi, tuleb perioodiliselt teostada
kontrolle avastamaks võimalikke kõrvalekaldeid ossifikatsioonis (vt lõik 4.8). Röntgenülesvõtted
lülisambast ja pikkadest luudest, kaasa arvatud randmetest ja pahkluudest, tuleb teha ravi alguses ja
aastaste intervallide järel. Võimalikele luumuutustele viitavaid sümptomeid (vähenenud liikuvus,
luuvalu) tuleb hoolikalt uurida. Kui sellised häired tekivad, tuleb koos patsientidega, lähtuvalt
hoolikast kasu/riski suhte analüüsist, arutada ravi katkestamise võimalust.

Pärast pika-ajalist ravi etretinaadiga on saadud üksikuid teateid luumuutuste kohta lastel, sh enneaegne
epifüüsi sulgus, lülisamba hüperostoos ja ekstraosseoosne kaltsifitseerumine; seega võib sarnaseid
toimed oodata ka atsitretiiniga. Seetõttu tuleb lastel hoolikalt jälgida kasvuparameetreid ja luude
arengut. Pikaajalise ravi võimalikke raskeid kõrvaltoimeid silmas pidades tuleb hoolikalt kaaluda
ravist saadavat kasu ja sellega kaasnevaid riske.

Tuleb rõhutada, et praeguseks ajaks ei ole teada kõik eluaegse atsitretiinraviga kaasuda võivad
tagajärjed.

Ultraviolett valguse toime võimendub retinoidravi foonil, mistõttu patsiendid peavad hoiduma liigsest
päikese käes viibimisest ning vältima valguslampide kasutamist ilma kontrollita.
Vajadusel tuleb kasutada kõrge faktoriga päikesekaitse kreeme, vähemalt faktor 15.

Ravi retinoidide suurte annustega võib põhjustada meeleolu muutusi, sh ärrituvust, agressiivsust ja
depressiooni.


Kõrge riskiga patsiendid:
Diabeedi, alkoholismi, rasvtõve, kardiovaskulaarsete riskifaktorite või lipiidide ainevahetushäiretega
atsitretiinravi saavatel patsientidel tuleb sagedamini kontrollida seerumi lipiidide sisaldust ja/või
veresuhkru sisaldust ja muid kardiovaskulaarseid riskiindikaatoreid, nt vererõhku.
Diabeetikutel võivad retinoidid glükoositaluvust kas tugevdada või halvendada. Seetõttu tuleb
veresuhkru sisaldust ravi algfaasis jälgida sagedamini kui tavaliselt.
Kõikidel kõrge riskiga patsientidel, kellel kardiovaskulaarse riski indikaatorite näidud ei normaliseeru
või halvenevad, tuleb kaaluda annuse vähendamist või atsitretiinravi ärajätmist.

Ülemaailmselt on turuletulekujärgselt väga harvadel juhtudel teatatud kapillaaride läbilaskvuse
sündroomist/ retinoidhappe sündroomist.

Ülemaailmselt on turuletuleku järgselt väga harvadel juhtudel teatatud eksfoliatiivsest dermatiidist.

Glükoosi sisaldus:
Sisaldab glükoosi. Glükoosi-galaktoosi imendumishäirega patsiendi ei tohi seda ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Atsitretiini samaaegne manustamine koos metotreksaadi, tetratsükliinide või A-vitamiini või retinoolidega on vastunäidustatud, vt lõik 4.3.

Väikses annuses ainult progestageeni sisaldavad ravimid (minipillid) võivad osutuda ebapiisavaks
kontratseptsiooni meetodiks atsitretiinravi ajal, vt lõik 4.6.
Koostoimeid östrogeeni/progestogeeni sisaldavate kombineeritud suukaudsete kontratseptiividega ei
ole täheldatud.

Uuringus tervete vabatahtlikega tekitas atsitretiini ühekordse annuse manustamine koos alkoholiga
etretinaadi moodustumise, mis on väga teratogeenne ühend. Selle metabolismi mehhanism ei ole päris
selge, seega ei ole teada, kas ka teised koostoimed on võimalikud. Sellega peab arvestama
rasestumisealiste naiste ravimisel (vt lõik 4.4 ja 5.2).

Kui atsitretiini manustatakse koos fenütoiiniga, peab meeles pidama, et atsitretiin vähendab osaliselt
fenütoiini seondumist plasmavalkudega. Selle toime kliiniline tähtsus ei ole veel teada.

Atsitretiini ja teiste ainete vahelisi (nt digoksiin, tsimetidiin) koostoimeid ei ole senini täheldatud.

Uuringud atsitretiini toimest kumariini-tüüpi antikoagulantide (varfariin) valkudega siduvuse võimele
koostoimeid ei näidanud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Viljakas eas naised/kontratseptsioon naistele ja meestele


Atsitretiin on väga suure teratogeensusega ühend. Ravimi kasutamine on keelatud naistel, kes võivad
rasestuda ravi ajal või 2 aasta jooksul pärast ravi lõppu. Kui atsitretiini kasutatakse enne rasestumist
või raseduse ajal, on väärarenguga lapse sünd väga suure tõenäosusega, hoolimata ravi pikkusest või
annuse suurusest.

Atsitretiin on igale fertiilses eas naisele vastunäidustatud, v.a juhul, kui on täidetud rasestumise
vältimise programmi kõik tingimused:
1)
Patsiendil on raske keratinisatsiooni häire, mis ei allu standardsele ravile.
2)
Naine saab aru vajadusest järgida arsti juhiseid.
3)
Naine saab aru ja aktsepteerib vajadust efektiivse katkematu kontratseptsiooni järele.
4)
On absoluutselt hädavajalik, et viljastumisealine naine, kes saab atsitretiinravi, kasutaks
efektiivset kontratseptsiooni (eelistatult peaks kasutatama kahte meetodit) ilma katkestuseta 4
nädalat enne, ravi ajal ja 2 aastat pärast ravi lõppu. Patsienti tuleb nõustada võtma koheselt
arstiga ühendust, kui ta kahtlustab endal rasedust.
5)
Raviga ei soovitata alustada enne kui järgmise normaalse menstruaaltsükli 2. või 3. päeval.
6)
Enne ravi alustamist - kuni 3 päeva enne esimese annuse manustamist - peab olema saadud
tõestus, et rasedustest (minimaalse tundlikkusega 25 mIU/ml) on negatiivne. Ravi ajal tuleb
rasedustesti korrata iga 28 päeva järel. Vajalik on negatiivne rasedustest, mis ei oleks tehtud
varem kui 3 päeva enne visiiti, mil kirjutatakse ravim välja. Pärast ravi lõppu tuleb veel 2 aasta
jooksul pärast viimast annust iga 1…3 kuu järel teha rasedusteste.
7)
Enne kui atsitretiinraviga alustatakse, peab arst andma viljastumisealisele naisele
kasutatavatest ettevaatusabinõudest täpse ülevaate, väga tõsise loote väärarengute tekke riski
kohta ja võimalike tagajärgede kohta, kui ta siiski ravi ajal või 2 aasta jooksul pärast ravi
lõppu rasestub.
8)
Samasugust efektiivset ja katkematut kontratseptsiooni tuleb rakenda iga järgneva ravikuuri
ajal, vaatamata sellele, kui pikk on olnud vahepealne periood, ning jätkata seda 2 aastat pärast
ravi lõppu.
9)
Kui patsient peaks hoolimata kasutatud ettevaatusabinõudest rasestuma, on suur risk tõsiste
loote väärarengute tekkeks (sh näokolju defektid, südame ja veresoonte või KNS väärarengud,
skeleti ja harkelundi defektid) ning suurenenud iseeneslike abortite teke. Risk on eriti suur
atsitretiinravi ajal ning 2 kuud pärast ravi lõppu. Kuni 2 aastat pärast atsitretiinravi lõppu risk
väheneb (eriti naistel, kes ei ole alkoholi tarbinud), kuid seda ei saa täielikult välistada
etretinaadi võimaliku moodustumise tõttu.
10) Naine peab hoiduma alkoholi tarbimisest nii ravi ajal kui 2 kuud pärast ravi lõppu (vt lõik 4.4
ja 4.5).


Kõige esmasem kontratseptsiooni meetod on kombineeritud hormonaalsed ravimid või emakasisene
vahend ja soovitatavalt lisada ka kondoomi või diafragma (pessaari) kasutamine. Väikses annuses
ainult progestageeni sisaldavaid ravimeid (minipillid) ei ole soovitatav kasutada, sest nende
kontratseptiivne toime võib olla ebapiisav.

Teadaolevate andmete põhjal võib arvata, et naiseni spermaga jõudva ravimi kogus mehelt, keda
ravitakse atsitretiiniga, ei ole sedavõrd suur, et võiks tekkida teratogeensuse oht.

Rasedus
Atsitretiin on rasedatele vastunäidustatud (vt lõik4.3).

Imetamine
Atsitretiini ei tohi määrata imetavatele naistele (vt lõik 4.3).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravi ajal Neotigason'iga on kirjeldatud öise nägemise halvenemist (vr lõik 4.8), mistõttu tuleb
patsiente teavitada sellest võimalikust probleemist ja juhendada neid olema eriti ettevaatlikud
autojuhtimisel või liikuvate mehhanismidega töötamisel öisel ajal.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimeid täheldatakse enamikel atsitretiini saavatel patsientidel. Tavaliselt need annuse
vähendamisel või ravimi ärajätmisel siiski kaovad. Ravi alguses võib täheldada mõnikord
psoriaasinähtude süvenemist.

Kõige sagedasemad täheldatud kõrvaltoimed on A-hüpervitaminoosi sümptomid, nt huulte kuivus,
mida saab leevendada rasv-võiete määrimisega.

Atsitretiini kliinilistes või turuletulekujärgsetes uuringutes teatatud kõrvaltoimed on loetletud allpool,
vastavalt organ-süsteemiklassile ja esinemissagedusele. Esinemissagedused on defineeritud järgnevalt:

Väga sage (≥1/10)
Sage
(≥1/100 kuni <1/10)
Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)
Harv
(≥1/10000 kuni <1/1000)
Väga harv (<1/10000)
Teadmata (ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata).

Infektsioonid ja infestatsioonid

Sagedus teadmata
Candida albicans’i põhjustatud vulvovaginiit
Immuunsüsteemi häired
Type I ülitundlikkus
Sagedus teadmata
Närvisüsteemi kahjustused

Sage
Peavalu


Aeg-ajalt
Pearinglus


Harv
Perifeerne neuropaatia


Väga harv
Healoomuline koljusisese rõhu tõus (vt lõik 4.4)
Silma kahjustused

Väga sage
Limaskestade kuivus ja põletik (nt konjunktiviit,

kseroftalmia), mis võib põhjustada talumatust

kontaktläätsede suhtes.


Aeg-ajalt
Ähmane nägemine


Väga harv
Öise nägemise halvenemine (vt lõik 4.4, 4.7),
haavandiline keratiit.
Kõrva ja labürindi kahjustused

Sagedus teadmata
Kuulmishäired, tinnitus
Vaskulaarsed häired

Sagedus teadmata
Kuumahood, kapillaaride läbilaskvuse sündroom/
retinoidhappe sündroom
Respiratoorsed, rindkere ja

mediastiinumi häired

Väga sage
Limaskestade kuivus ja põletik (nt ninaverejooks ja
riniit)
Seedetrakti kahjustused

Väga sage
Suukuivus, janu


Sage
Stomatiit, seedetrakti häired (nt kõhuvalu,

kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine)


Aeg-ajalt
Igemepõletik


Sagedus teadmata
Maitsetundlikkuse häired, rektaalne verejooks
Maksa ja sapiteede häired

Aeg-ajalt
Hepatiit


Väga harv
Kollatõbi
Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga sage
Keiliit, pruuritus, alopeetsia, nahakoorumine (üle kogu

keha, eriti peopesadel ja jalataldadel)


Sage
Habras nahk, kleepuv nahk, dermatiit, muutused juuste

tekstuuris, küünte rabedus, paronühhia, erüteem


Aeg-ajalt
Ragaadid, bulloosne dermatiit, valgustundlikkus


Sagedus teadmata
Püogeenne granuloom, ripsmete kadu, angioödeem,
urtikaaria, naha õhenemine, eksfoliatiivne
dermatiit
Lihas-skeleti ja sidekoe häired

Sage
Artralgia, müalgia


Väga harv
Luuvalu, eksostoos (pika-ajalisel süsteemsel ravil
retinoididega täheldati, et säilitusravi tulemuseks võib
olla lülisamba olemasoleva hüperostoosi
progresseerumine, uute hüperostootiliste kahjustuste ja
ekstraskeletaalse kaltsifikatsiooni ilmnemine) (vt lõik
4.4)
Üldised häired ja manustamiskoha

reaktsioonid

Sage
Perifeerne turse
Uuringud

Väga sage
Häired maksafunktsiooni uuringutes (transaminaaside
ja alkaalse fosfataasi aktiivsuse mõõdukas ja harilikult
mööduv tõus) (vt lõik 4.4)

Lipiidide sisalduse suurenemine (suurtes annustes
atsitretiini ravi ajal on ilmnenud seerumi
triglütseriidide ja seerumi kolesterooli taseme
mööduvat suurenemist, eriti suure riskitasemega
patsientide ja pika-ajalise ravi puhul (vt lõik 4.4).
selliste seisundite püsimisel ei saa välistada kaasnevat
aterogeneesi riski)

Lapsed
Lastel on pärast pika-ajalist ravi etretinaadiga harva teatatud luumuutustest, sh sünnieelsest epifüüsi
sulgusest, lülisamba hüperostoosist ja ekstraossaalsest kaltsifikatsioonist. Neid toimeid võib eeldada
ka atsitretiini puhul. Laste kasvuparameetreid ja luude arengut tuleb hoolikalt jälgida (vt lõik 4.4).

Diabeetikud
Retinoidid võivad glükoositaluvust kas tugevdada või halvendada (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Ägeda üleannustamise korral tuleb atsitretiin koheselt ära jätta. Üleannustamise sümptomid on
sarnased ägedale hüpervitaminoos A-le, nt peavalu, vertiigo, iiveldus või oksendamine, uimasus,
ärrituvus ja pruuritus. Ravi on sümptomaatiline.
Spetsiifiline ravi ei ole vajalik, sest ravimil on madal äge toksilisus.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Psoriaasivastased ained süsteemseks kasutamiseks, ATC-kood: D05BB02

Atsitretiin on retinoidhappe sünteetiline aromaatne analoog. Atsitretiini taluvuse prekliinilistes
uuringutes ei täheldatud asjakohaseid mutageenseid ja kartsinogeenseid toimeid, samuti puudus otsene
maksatoksilisus. Atsitretiin leiti loomadel olevat väga kõrge teratogeense potentsiaaliga. Kliinilistes
uuringutes on leidnud kinnitust, et psoriaasi ja keratinisatsiooni häirete korral tagab atsitretiin epidermise
rakkude proliferatsiooni, differentseerumise ja keratiniseerumise normaaliseerumise, kusjuures
kõrvaltoimed on üldiselt talutavad. Atsitretiini toime on puhtal kujul sümptomaatiline; toimemehhanism
on suuremalt jaolt veel teadmata.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Atsitretiini maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub keskmiselt 1...4 tundi pärast kapsli
manustamist. Suukaudselt manustatud atsitretiini biosaadavus on parim siis, kui seda võetakse koos
toiduga. Ühekordse annuse biosaadavus on ligikaudu 60 %, kuid see võib patsientide vahel oluliselt
varieeruda (vahemikus 36…95%).

Jaotumine
Atsitretiin on väga lipofiilne ja tungib hästi organismi kudedesse. Atsitretiini seonduvus
plasmavalkudega on 99%. Loomkatsetes läbis atsitretiin platsentaarbarjääri kogustes, mis olid
piisavalt suured loote väärarengute põhjustamiseks. Lipofiilsete omaduste tõttu võib eeldada, et
atsitretiin eritub märkimisväärsetes kogustes rinnapiima.

Metabolism
Atsitretiin metaboliseeritakse kõrvalahela glükuroniseerimise ja lõhustamise abil isomerisatsiooni teel
tema 13-cis isomeeriks (cis-atsitretiin).

Eliminatsioon
Korduv-annuse uuring 21...70-aastaste patsientidega näitas atsitretiini poolväärtusajaks ligikaudu 50
tundi ja tema peamisele metaboliidile plasmas, tsis-atsitretiinile, 60 tundi, see ühend on ka
teratogeenne. Atsitretiini ja tsis-atsitretiini pikima poolväärtusaja järgi, mis nendel patsientidel on
täheldatud (vastavalt 96 tundi ja 123 tundi) ja arvestades lineaarset kineetikat, võib eeldada, et enam
kui 99 % ravimist elimineerub 36 päeva jooksul pärast pika-ajalise ravi lõpetamist. Täpsemalt -atsitretiini ja tsis-atsitretiini plasmakontsentratsioonid langevad alla määramise tundlikkuse piiri (< 6
ng/ml) 36 päeva jooksul pärast ravi lõpetamist. Atsitretiin eritub täielikult metaboliitidena,
enamvähem võrdsetes osades neerude ja sapi kaudu.

Märkus
Uuringus tervete vabatahtlikega tekitas atsitretiini ühekordse annuse manustamine koos alkoholiga
etretinaadi moodustumise. Seda täheldati ka in vitro. Viimase aja uuringutes täheldati etretinaadi
moodustumist ka teatud patsientidel, keda raviti atsitretiiniga. Kuni selle fenomeni olemust ei ole
lõplikult selgitatud, tuleb arvestada etretinaadi farmakokineetiliste omadustega. Kuna etretinaadi
eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 120 päeva, tulebki seetõttu kontratseptsioon tagada kuni 2
aasta jooksul pärast atsitretiinravi lõpetamist.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus
Rotid ja hiired talusid ühekordseid suukaudseid annuseid väga hästi. LD oli mõlemal liigil üle
50
8 g/kg.

Subakuutne toksilisus
Koertel, kes said 6 nädala jooksul ravi annustega 10...100 mg/kg/päevas, mida suurendati nädalaste
intervallide järel, oli ravim hästi talutav.

13-cis metaboliidi manustamine annuses kuni 100 mg/kg/päevas 3 nädala jooksul põhjustas vaid
vähest või mõõdukat annusest sõltuvat kolesterooli, HDL- ja LDL-kolesterooli sisalduse suurenemist.

Rottidel ei põhjustanud atsitretiin annuses 5 mg/kg/päevas 4 nädala jooksul kõrvaltoimete teket.
Annused 10 või 20 mg/kg/päevas põhjustasid A-hüpervitaminoosi nähtusid nagu alkaalse fosfataasi ja
plasma triglütseriidide taseme tõus, luuaine vähenemine ja luumurrud. Annused 40 ja 80 mg/kg/päevas
olid halvasti talutavad. Kõigil loomadel tekkisid rasked A-hüpervitaminoosi nähud, mis olid aga
pöörduvad pärast ravi lõpetamist.

Krooniline toksilisus
Rottidel, kes said ravi suukaudsete annustega 0,5 või 1 mg/kg/päevas 26 nädala jooksul, ei ilmnenud
toksilisi toimeid. Ööpäevased annused 3 mg/kg leiti põhjustavat kaalulangust, kolesterooli,
triglütseriidide, alkaalse fosfataasi, HDL- ja LDL-kolesterooli taseme tõusu ja eelsoodumust
luustumishäirete tekkeks. Koerad talusid üldjuhul väga hästi ööpäevaseid annuseid 5 ja 15 mg/kg 52
nädala jooksul. Histoloogiliselt leiti epidermise ja rasunäärmete kerget hüperplaasiat. Ööpäevased
annused 30 ja 50 mg/kg põhjustasid samuti epidermise, rasu- ja higinäärmete hüperplaasiat, eriti
välimises kuulmekäigus, ning ka leukotsütoosi ja üldseisundi muutusi. Spermiogeneesi pärssimist
täheldati suurima annuse puhul. Need kõrvaltoimed olid enam väljendunud isastel kui emastel
loomadel. Need toimed olid pöörduvad pärast ravi lõpetamist.

Mutageensus ja kantserogeensus
In vitro ja in vivo mutageensustestid on näidanud, et atsitretiin ja tema 13-cis metaboliit ei põhjusta
kromosomaalseid häireid. Rottidel, keda raviti maksimaalse annusega 3 mg/kg/päevas 2 aasta jooksul,
ei leitud kantserogeense toime tunnuseid. Vastupidi: hulgituumorite ja rinnanäärme kasvajate
esinemissagedus oli emasloomadel väiksem suurima annuse grupis kontrollgrupiga võrreldes.

Embrüotoksilisus ja teratogeensus
Rottidel, kes said raviks 7,5 mg/kg atsitretiini 7.-16. gestatsioonipäevani, ei leitud toimeid embrüole
või lootele. Vähest teratogeenset toimet skeletisüsteemile täheldati pärast ööpäevase annuse 15 mg/kg
kasutamist; annusel 30 mg/kg/päevas oli tugev teratogeenne toime, mis avaldus suulaelõhede ning
humeruse, ulna ja radiuse väärarengute kujul.

Hiirtel ilmnes teratogeenne toime ööpäevaste annuste 3 ja 10 mg/kg puhul, mis haaras skeletisüsteemi
(kolju, kõvasuulagi, pikad luud) ja erinevaid elundeid (aju, neerud, silmad).

Ööpäevase annuse 0,6 mg/kg manustamine küülikutele põhjustas ajuväärarengute ja suulaelõhede
esinemissageduse vähest suurenemist. 2 mg/kg/päevas oli embrüotoksiline. Perinataalne suremus
suurenes enam kui 80%-ni, mis oli seotud igemete ja jäsemete mitmesuguste väärarengute ning
luustumishäiretega.

Tsütogeneetilised uuringud
Inimestega seni teostatud uuringud ei ole näidanud spermiogeneesi häirete teket Neotigason'i
terapeutiliste annuste kasutamisel.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Glükoos
Naatriumaskorbaat
Želatiin
Mikrokristalliline tselluloos
Must raudoksiid (E172)
Kollane raudoksiid (E172)
Punane raudoksiid (E172)
Titaandioksiid E171

6.2. Sobimatus

Seni ei ole sobimatust teiste ainetega ilmnenud.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

10 mg kõvakapslid, 30 tk pakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Actavis Group PTC ehf.,
Reykjavíkurvegi 76-78,
IS-220 Hafnarfjörður,
Island


8
MÜÜGILOA NUMBER

083694


9
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

25.02.2000/21.04.2010


10. TEKSTI KAASAJASTAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud juunis 2014