MIGARD

Toimeained: frovatriptaan

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 2,5mg 2TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on MIGARD ja milleks seda kasutatakse

MIGARD 2,5 mg tabletid sisaldavad frovatriptaani, migreenivastane ravi, mis kuulub triptaanide
klassi (5-hüdroksütrüptamiin (5HT1) selektiivne retseptori agonist).

MIGARD'i kasutatakse auraga või aurata migreeni peavalufaasi raviks (aura on mööduv aisting enne
migreeni algust, mis varieerub isikuti aga võib mõjutada näiteks nägemis-, maitse-,
kuulmisaistinguid).

MIGARD'i ei kasutata migreeni ataki ennetamiseks.

2. Mida on vaja teada enne MIGARD võtmist

Migreeni diagnoos peab olema arsti poolt kinnitatud.

Ärge kasutage MIGARD'i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) frovatriptaani või MIGARD’i mõne koostisosa suhtes;
- kui teil on olnud südamelihaseinfarkt või on või on olnud südameveresoonkonna teatud haigused
nagu stenokardia (iseloomulik on tugev valu rinnus, mis võib laieneda vasakusse käsivarde) või
jalgade või käte vereringehäired (eriti sõrmedes ja varvastes);
- kui teil on olnud ajuinfarkt või transitoorne isheemiline atakk (TIA);
- kui teil on mõõdukalt või palju tõusnud vererõhk või kui teie vererõhk ei ole adekvaatselt kontrolli
all;
- kui teil on raske maksahaigus;
- kombineerituna teatud kindlate teiste ravimitega, mida kasutatakse samuti migreenihoo raviks
(ergotamiin ja ergotamiini derivaadid (k.a metüsergiid), või teised 5-hüdroksütrüptofaani (5-HT1)
agonistid).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga MIGARD
Kui te olete patsient, kellel risk kardiovaskulaarsete haiguste tekkeks on suurenenud, sh:
- kui te olete suitsetaja või te kasutate suitsetamisest vabanemiseks nikotiini asendusravi,
- kui te olete postmenopausaalses perioodis olev naine või üle 40-aastane mees.

Neil juhtudel pidage enne MIGARD'i kasutamist oma arstiga nõu.

Väga harvadel juhtudel võib esineda triptaanide kasutamise järgselt rinnus pigistustunnet või valu,
isegi eelneva kardiovaskulaarse haiguse puudumisel. Kui see juhtub, ärge võtke järgmist ravimi annust
vaid pidage nõu oma arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

MIGARD’i ei tohi võtta samaaegselt koos mõnede teiste ravimitega, mida kasutatakse samuti
migreeni raviks
- eriti ergotamiini ja ergotamiini derivaatidega (k.a metüsergiid); nende ravimite viimase võtmise
ja MIGARD 2,5 mg tableti võtmise vaheline periood peab olema vähemalt 24 tundi. Samamoodi
ei tohi neid ravimeid kasutada 24 tunni jooksul pärast MIGARD 2,5 mg tableti võtmist.
- eriti teiste triptaanidega (5-HT1 agonistid nagu sumatriptaan, almotriptaan, eletriptaan,
naratriptaan, risatriptaan ja zolmitriptaan).

Kui teie arst ei ole teisiti määranud, ei tohi seda tabletti võtta koos monoamiini oksüdaasi inhibiitori
(MAOI) tüüpi ravimitega, mida kasutatakse depressiooniravis (fenelsiin, isokarboksasiid,
tranüültsüpromiin, moklobemiid).
Palun informeerige ka oma arsti kui te kasutate suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid või
selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (tsitalopraam, fluoksetiin, fluvoksamiin,
paroksetiin, sertraliin).

Soovitatav on MIGARD 2,5 mg tabletti mitte võtta samaaegselt koos liht-naistepunaga (Hypericum
perforatum).

Samaaegne MIGARD'i ja ülalnimetatud ravimite kasutamine (eriti monoamiini oksüdaasi
inhibiitorite, selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite ja liht-naistepuna) võib suurendada
serotoniini sündroomi tekke riski (serotoniini sündroomi sümptomid on: värinad, higistamine,
agiteeritus, lihaste värin ja järsk kokkutõmme, iiveldus, palavik, segasusseisund).

Kui teil esineb kahtlusi teiste ravimite samaaegse kasutamise kohta, konsulteerige oma arsti või
apteekriga.

Kasutamine koos toidu ja joogiga
MIGARD 2,5 mg tablette võib võtta koos toiduga või tühja kõhuga, alati piisava koguse veega.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
MIGARD 2,5 mg tablette ei tohi kasutada raseduse ega imetamise perioodil, juhul kui Teie arst ei ole
öelnud teisiti. Igal juhul ei tohi enne 24 tunni möödumist MIGARD 2,5 mg tableti võtmisest last
rinnaga toita ja sel ajal eritunud rinnapiim tuleb ära visata.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
See ravim ja migreenihoog ise võivad tekitada uimasust. Selle tekkimisel tuleb hoiduda
autojuhtimisest või masinate käsitsemisest, sest see võib olla ohtlik.

Oluline teave mõningate MIGARD'i koostisainete suhtes
See ravimpreparaat sisaldab laktoosi. Kui teie arst on öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne
ravimi võtmist oma arstiga nõu.

3. Kuidas MIGARD võtta

Võtke MIGARD 2,5 mg tablette alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Võtke MIGARD 2,5 mg tablette migreenihoo alguses nii varases staadiumis kui võimalik. Neelake
terve tablett koos piisava koguse veega.
Kui frovatriptaani esimene annus ei avalda toimet, ei tohi teist annust sama hoo ajal manustada.
MIGARD 2,5 mg tabletti võib kasutada edaspidi järgnevate migreenihoogude ravis.
Kui valu taandub pärast esimest annust, kuid tekib 24 tunni jooksul pärast esmast taandumist uuesti,
võib võtta teise annuse tingimusel, et kahe annuse vahel on vähemalt 2 tundi.
Ärge ületage maksimaalset annust - 5 mg 24 tunni jooksul.

Ravimi ülemäärane kasutamine (korduvalt ja mitme järjestikuse päeva jooksul) on ebakorrektne ja
võib suurendada ka kõrvaltoimete esinemissagedust ning põhjustada igapäevast kroonilist peavalu,
mis vajab ajutist ravi katkestamist.
Konsulteerige oma arstiga kui teil esineb sagedasi igapäevaseid peavalusid, kuna te võite kannatada
ravimi liigkasutamisest põhjustatud peavalu käes.

MIGARD’i ei tohi kasutada alla 18-aasta vanustel patsientidel.
Kuna MIGARD’i kasutamise kogemus üle 65-aasta vanustel patsientidel on piiratud, ei tohiks selles
vanusegrupis seda ravimit kasutada.

Kui te kasutate rohkem MIGARD’i kui ette nähtud
Kui te võtate kogemata ravimi üleannuse, rääkige sellest otsekohe oma arstile või apteekrile või minge
lähima haigla esmaabiosakonda. Palun jätke meelde, et võtaksite allesjäänud tabletid või pakendi
infolehe endaga kaasa.

Kui te lõpetate MIGARD’i kasutamise
Ravimi võtmise lõpetamine ei vaja ettevaatusabinõusid.

Kui Teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võivad ka MIGARD 2,5 mg tabletid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei
teki.

Mõne minutiga pärast ravimi võtmist tekkinud pigistustundest või valust rinnus, mis võib vahel olla
intensiivne ja laieneda ka kõri piirkonda, tuleb teavitada arsti ja lõpetada ravimi edasine võtmine.

MIGARD 2,5 mg tablettidega läbi viidud kliinilistes uuringutes ilmnenud kõrvaltoimed olid
mööduvad, tavaliselt kerged kuni mõõdukad ja möödusid iseenesest. Mõnesid kõrvaltoimetena
teatatud sümptomeid võib seostada migreeni sümptomitega.

Järgmised kõrvaltoimed ilmnesid sageli (rohkem kui 1-l kasutajal 100-st ja vähem kui 1-l kasutajal
10st):
- iiveldus (haiglane enesetunne), suukuivus, seedehäired, kõhuvalu;
- väsimus, ebamugavustunne rinnus, (kerge raskustunne, surumis või pigistustunne rinnus);
- peavalu, pearinglus, torkimistunne nahal, tavaliselt käsivartes ja jalgades, puutetundlikkuse
tuimenemine, suur unisus;
- kuumahood;
- pigistustunne kõris;
- kerged nägemishäired;
- suurenenud higistamine.

Järgmised kõrvaltoimed ilmnesid aeg-ajalt (sagedusega rohkem kui 1-l kasutanul 1000st ja vähem kui
1-l kasutanul 100st):
- muutunud maitsetundlikkus, värisemine, keskendumisvõime häire, letargia, suurenenud
puutetundlikkus, unisus, tahtmatud lihastõmblused;
- kõhulahtisus, neelamishäire, kõhupuhitus, ebamugavustunne kõhus, kõhu venitustunne;
- südame pekslemine, kiire südame töö, tõusnud vererõhk, valu rinnus (intensiivne surve- või
pigistustunne rinnus);
- kuumatunne, vähenenud kuuma ja külma taluvus, valu, nõrkus, palavik janu, loidus, energilisus,
üldine halb enesetunne, pearinglus, pöörlemistunne;
- ängistus, unetus, segasus, närvilisus, ärevus, depressioon, isiksuse kadumise tunne, külmatunne
kätes ja jalgades;
- nohu, ninakõrvalkoobaste põletik, kähe kurk ja/või häälepaelad;
- lihasjäikus, lihaste ja liigeste valu, valu kätes ja jalgades, seljavalu, valulikud liigesed;
- silmavalu, silma ärritus, valulik ülitundlikkus valguse suhtes;
- sügelus;
- kumin kõrvades, kõrvavalu;
- organismi vedelikuvaegus;
- urineerimise sagenemine, suurenenud uriinikogus;
- kõrge vererõhk.

Järgmised kõrvaltoimed olid harvad (esinemissagedusega rohkem kui 1-l kasutanul 10000st ja vähem
kui 1-l kasutanul 1000st):
- lihaskramp, lõdvad lihased, reflekside nõrgenemus (hüporefleksia), liikumise probleemid;
- kõhukinnisus, röhitsused, kõrvetised, ärritunud soole sündroom, villid huultel, huulevalu,
söögitoru kramp, villid suulimaskestal, mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand, süljenäärmete
valu, suupõletik, hambavalu;
- palavik;
- mälukaotus, ebanormaalsed unenäod, isiksusehäire;
- ninaverejooks, luksumine, hingeldamine, hingamishäired, kurgukähedus;
- nägemise langus pimedas;
- nahapunetus, ihukarvade tõusetumise tunne, tähnverevalumid nahal ja keha limaskestadel,
nahalööve;
- aeglane südametegevus;
- ebamugavustunne kõrvus, kõrvavalu, kõrva sügelemine, kuulmistundlikkuse suurenemine;
- bilirubiini hulga suurenemine (maksas toodetud aine) veres, kaltsiumisisalduse vähenemine veres,
häired uriinianalüüsil;
- vere suhkrusisalduse langus;
- öine sage urineerimine, neeruvalu;
- ise tekitatud vigastus (nt hammustus või hematoom);
- lümfisõlmede suurenemine;
- ebamugavustunne rinnus, rinnavalu.

Ravimiga Migard on täheldatud allergiliste reaktsioonide teket, nagu nahalööve ja vahel kogu keha
haarav raske allergiline (anafülaktiline) reaktsioon, koos äkilise hingamisraskuse, kiire
pulsisageduse ja südamepekslemisega. Kui selline reaktsioon tekib, on vajalik kohene meditsiiniline
abi.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas MIGARD säilitada

Ärge kasutage MIGARD 2,5 mg tablette pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.
Blister: hoida originaalpakendis.
Pudel: hoida pudel tihedalt suletuna.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida MIGARD sisaldab

- Toimeaine on frovatriptaan. Üks tablett sisaldab 2,5 mg frovatriptaani suktsinaatmonohüdraadina.
- Abiained on veevaba laktoos, mikrokristalne tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid,
naatriumtärklisglükolaat (A tüüpi), magneesiumstearaat.
Tableti kate: OPADRY valge: titaandioksiid (E 171), veevaba laktoos, hüpromelloos (E 464),
makrogool 3000, triatsetiin.

Kuidas MIGARD välja näeb ja pakendi sisu

MIGARD 2,5 mg tabletid on ümarad õhukese polümeerikattega tabletid, millele on kirjutatud “m”
ühele poole ja “2,5” teisele poole tabletti.
Iga blisterpakend sisaldab 1, 2, 3, 4, 6 või 12 tabletti.
Iga lapsekindel pudel sisaldab 30 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare - L-1611 Luksemburg

Tootjad:
Almac Pharma Services Limited Almac House, 20 Seagoe Industrial Estate
Craivagon - County Armagh, Põhja-Iirimaa BT63 5QD - Ühendkuningriik
või
A.Menarini Manufacturing Logistics and Services s.r.l., Via Campo di Pile, L'Aquila (AQ), Itaalia
või
Berlin-Chemie AG, Glienicker weg 125, D-12489 Berlin, Saksamaa
või
Laboratorios Menarini S.A.
Alfonso XII, 587, E-08918 Badalona (Barcelona), Hispaania

Frovatriptaan välja töötatud Vernalis Ltd, poolt, UK


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindus Eestis:
OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti
Paldiski mnt 27/29
Tallinn 10612
EestiInfoleht on viimati kooskõlastatud augustis 2009Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Migard, 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2,5 mg frovatriptaani (suktsinaatmonohüdraadina).
INN. Frovatriptanum

Abiained: üks tablett sisaldab ligikaudu 100 mg laktoosi.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.
Ümmargune kumerate külgedega valge kaetud tablett, ühel küljel reljeefne „m“ täht ja teisel küljel kiri
"2.5".

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Auraga või aurata migreeni peavalufaasi ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Üldised põhimõtted
Frovatriptaani tuleb võtta võimalikult migreenihoo alguses, kuid ta avaldab toimet ka hiljem.
Frovatriptaani ei tohi kasutada profülaktilisel eesmärgil. Tabletid tuleb alla neelata tervelt koos veega.

Kui frovatriptaani esimene annus ei avalda mõju, ei tohi teist annust sama migreenihoo ajal võtta, sest
sellest ei ole kasu.

Frovatriptaani võib kasutada järgnevate migreenihoogude ravis.

Täiskasvanud (18…65-aastased)
Frovatriptaani soovitatav annus on 2,5 mg.
Kui migreen tekib pärast esmast taandumist uuesti, võib võtta teise annuse tingimusel, et kahe annuse
vahel on vähemalt 2 tundi.
Ööpäevane annus ei tohi ületada 5 mg.

Lapsed ja noorukid (alla 18-aastased)
Frovatriptaani kasutamise kohta lastel ja noorukitel puuduvad andmed. Seetõttu ei ole soovitatav
frovatriptaani selles vanuserühmas kasutada.

Eakad (üle 65-aastased)
Frovatriptaani kasutamise kohta eakatel leidub vähe andmeid. Seetõttu ei ole soovitatav frovatriptaani
selles vanuserühmas kasutada.

Neerukahjustus
Neerukahjustusega patsientidel ei ole vaja annust muuta (vt lõik 5.2).

Maksakahjustus
Kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidel ei ole vaja annust muuta (vt lõik 5.2).
Frovatriptaan on vastunäidustatud raskekujulise maksakahjustuse korral (vt lõik 4.3).

4.3. Vastunäidustused

- ülitundlikkus frovatriptaani või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes;
- patsiendid, kellel on anamneesis müokardiinfarkt, südame isheemiatõbi, koronarospasm (nt
Prinzmetali stenokardia), perifeerne veresoonte haigus, patsiendid, kellel on südame
isheemiatõvele viitavad sümptomid või nähud;
- mõõdukalt raske või raske kõrgvererõhutõbi, kontrollimata kerge kõrgvererõhutõbi;
- anamneesis tserebrovaskulaarne juhtum (CVA) või transitoorne isheemiline atakk (TIA);
- raskekujuline
maksakahjustus (Child-Pugh’ aste C);
- frovatriptaani samaaegne manustamine ergotamiini, ergotamiini derivaatide (k.a metüsergiid)
või teiste 5-hüdroksütrüptamiini (5-HT1) retseptori agonistidega.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Frovatriptaani tohib kasutada ainult kindla migreenidiagnoosi korral.
Frovatriptaani näidustuste hulka ei kuulu hemipleegiline, basilaarne või oftalmopleegiline migreen.

Sarnaselt migreenihoogude muu raviga, tuleb enne peavalu ravi alustamist nendel patsientidel, kellel
ei ole varem migreeni diagnoositud, samuti migreenidiagnoosiga patsientidel, kellel on atüüpilised
sümptomid, välistada teised potentsiaalselt rasked neuroloogilised seisundid. Tuleb märkida, et
migreenihaigetel on olemas suurenenud risk teatud tserebrovaskulaarsetele juhtude esinemisele (nt
CVA või TIA).

Aurafaasis, enne migreeni peavalufaasi manustatud frovatriptaani ohutuse ja efektiivsuse kohta
andmed puuduvad.

Sarnaselt teiste 5-HT1-retseptori agonistidega ei tohi frovatriptaani manustada patsientidele, kellel on
risk südame koronaartõve tekkeks (CAD), k.a suitsetajad või isikud, kes on nikotiinasendusravil ja
keda ei ole eelnevalt kardiovaskulaarse süsteemi seisukohast hinnatud (vt lõik 4.3). Erilist tähelepanu
tuleb pöörata menopausijärgses perioodis olevatele naistele ja üle 40-aastastele meestele, kellel on
nimetatud riskitegurid. Siiski ei identifitseerita kardiaalse hinnangu andmisel kõiki kardiaalse
haigusega patsiente. Väga harvadel juhtudel on eelneva kardiovaskulaarse haigusega patsientidel
tekkinud rasked kardiaalsed häired, kui nad on kasutanud 5-HT1-retseptori agoniste.

Frovatriptaani manustamist võib seostada mööduvate sümptomitega, k.a valu või pigistustunne rinnus,
mis võib olla intensiivne ja haarata kõri (vt lõik 4.8).

Kui selliseid sümptomeid interpreteeritakse kui südame isheemiatõve sümptomeid, tuleb frovatriptaani
edasine kasutamine katkestada ja läbi viia lisauuringud.

Soovitatav on pärast frovatriptaani kasutamist oodata 24 tundi enne ergotamiinitüüpi ravimi
manustamist. Pärast ergotamiinitüüpi ravimi kasutamist tuleb oodata vähemalt 24 tundi, enne kui on
soovitatav frovatriptaani võtta (vt lõigud 4.3 ja 4.5).

Liiga sagedane kasutamine (korduv ravimi võtmine mitme päeva jooksul ilma vaheta vastab ravimi
kuritarvitamisele) võib viia toimeaine kuhjumisele, mis suurendab kõrvaltoimete tekke tõenäosust.

Mistahes tüüpi valuvaigisti pikaajaline kasutamine peavalu ravimiseks võib peavalu süvendada. Kui
sellist olukorda on kogetud või kahtlustatakse, tuleb soovitada ravi katkestamist.
Sellist võimalust tuleb võtta arvesse eriti nende patsientide puhul, kel on sagedased või igapäevased
peavalud, vaatamata peavalu ravimite regulaarsele kasutamisele (või selle tõttu).

Ärge ületage frovatriptaani soovitatud annust.

See ravimpreparaat sisaldab laktoosi, seega patsiendid kellel on harvaesinevad pärilikud haigused
nagu galaktoositalumatus, laktaasipuudulikkus või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi seda
ravimit kasutada.

Triptaanide (5-HT agonistid) ja liht-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavate taimepreparaatide
samaaegsel kasutamisel võib tekkida rohkem kõrvaltoimeid.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

SAMAAEGNE KASUTAMINE VASTUNÄIDUSTATUD

Ergotamiin, ergotamiini derivaadid (k.a metüsergiid) ja teised 5-HT1 agonistid
Riskid hüpertensioonile ja pärgarterite kokkutõmbele aditiivse vasospastilise toime tõttu, kui neid
ravimeid kasutatakse samaaegselt ühe migreenihoo ajal (vt lõik 4.3).

Toimed võivad olla aditiivsed. Pärast ergotamiinitüüpi ravimi manustamist on soovitatav enne
frovatriptaani manustamist vähemalt 24 tundi oodata. Samuti on soovitatav oodata pärast
frovatriptaani manustamist 24 tundi enne ergotamiinitüüpi ravimi manustamist (vt lõik 4.4).

SAMAAEGNE KASUTAMINE MITTESOOVITATAV

Monoamiinoksüdaasi inhibiitorid
Frovatriptaan ei ole MAO-A substraat, siiski ei saa välistada võimalikku riski serotoniinisündroomi
või hüpertensiooni tekkeks (vt lõik 5.2).

SAMAAEGNE KASUTAMINE NÕUAB ETTEVAATUST

Selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (tsitalopraam, fluoksetiin, fluvoksamiin,
paroksetiin, sertraliin)
Potentsiaalne risk hüpertensiooni, pärgarterite vasokonstriktsiooni või serotoniinisündroomi tekkeks.
Selle sündroomi vältimise põhiliseks viisiks on range kinnipidamine soovitatud annusest.

Metüülergometriin
Risk hüpertensiooni ja pärgarterite konstriktsiooni tekkeks.

Fluvoksamiin
Fluvoksamiin on tsütokroomi CYP1A2 tugev inhibiitor, mis suudab frovatriptaani taset veres tõsta
27…49%.

Suukaudsed rasestumisvastased vahendid
Suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid võtvatel naistel oli frovatriptaanisisaldus 30% kõrgem kui
naistel, kes ei kasutanud suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid. Kõrvaltoimete sagenemist ei
esinenud.

Liht-naistepuna (Hypericum perforatum) (suukaudne)
Sarnaselt teistele triptaanidele võib suurendada serotoniinisündroomi tekkeriski.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Puuduvad andmed frovatriptaani ohutuse kohta rasedatel naistel.
Loomkatsetes on näidatud reproduktiivset toksilisust (vt lõik 5.3). Potentsiaalne risk inimestele ei ole
teada. Frovatriptaani ei tohi kasutada raseduse ajal, v.a juhtudel, kui see on hädavajalik.

Imetamine
Järglasi imetavatel rottidel eritub frovatriptaan ja/või selle metaboliidid piima, kusjuures maksimaalne
kontsentratsioon piimas ületab kontsentratsiooni veres neljakordselt. Kuigi ei ole teada, kas
frovatriptaan ja selle metaboliidid erituvad inimese rinnapiima, ei soovitata imetavatel naistel kasutada
frovatriptaani, v.a juhtudel, kui see on hädavajalik. Sel juhul tuleks jälgida 24-tunnist intervalli.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Migreen või ravi frovatriptaaniga võib tekitada unisust. Patsientidele tuleb soovitada hinnata oma
võimet toime tulla keeruliste ülesannetega nagu autojuhtimine migreenihoo ajal ja pärast frovatriptaani
manustamist.

4.8. Kõrvaltoimed

Frovatriptaani on manustatud soovitatud annuses (2,5 mg) enam kui 2700 patsiendile. Tavalisemate
kõrvaltoimetena (<10%) on ilmnenud pearinglus, väsimus, paresteesia, peavalu ja vaskulaarne
punetus. Frovatriptaaniga läbi viidud kliinilistes uuringutes ilmnenud kõrvaltoimed olid mööduvad,
tavaliselt kerged kuni mõõdukad, ja möödusid iseenesest. Mõningaid kõrvaltoimetena teatatud
sümptomeid võib seostada migreeni sümptomitega.

Allpool olevas tabelis on näidatud kõrvaltoimed, mis arvatakse olevat seotud frovatriptaani
manustamisega annuses 2,5 mg ja mis tekkisid sagedamini kui platseebo manustamisel neljas
platseeboga kontrollitud uuringus. Kõrvaltoimed on reastatud esinemissageduse järjekorras
elundsüsteemide järgi.

Organsüsteem Väga Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
Teadmata
sage
≥1/100
≥1/1000
≥1/10 000
≤ 1/10 000
>1/10
<1/10
<1/100
<1/1000
Vere ja


Lümfadeno-


lümfisüsteemi
paatia
häired
Ainevahetus- ja

Dehüdratsioon
Hüpo-


toitumishäired
glükeemia
Psühhiaatrilised

Ärevus,
unetus,
Ebanormaalsed

häired
segasusseisund, unenäod,
närvilisus,
isiksusehäire
agiteeritus,
depressioon,
depersonalisat-
sioon
Närvisüsteemi
Pearinglus,
Maitsehäire,
Amneesia,


häired
paresteesia, treemor,
hüpertoonia,
peavalu,
tähelepanu-
hüpotoonia,
unisus,
häire, letargia,
hüporefleksia,
vääraistin-
suurenenud
motoorika häire
gud,
tundlikkus,
alanenud
sedatsioon,
tundlikkus vertiigo,
tahtmatud
lihastõmblused
Silma
Nägemis-
Silmavalu,
Nägemise


kahjustused
häired
silma ärritus,
langus pimedas
fotofoobia
Kõrva ja

Tinnitus, Ebamugavus-


labürindi
kõrvavalu,
tunne kõrvas,
kahjustused
kõrva
kahjustus,
kõrva
pruuritus,
hüperakuusia
Südame häired


Palpitatsioonid, Bradükardia

tahhükardia
Vaskulaarsed
Punetus
Külmatunnehäired
jäsemete
perifeerses
osas,
hüpertensioon
Respiratoorsed,
Kõri Riniit, sinusiit,
Epistaks,


rindkere ja
kitsene-
farüngolarün-
luksumine,
mediastiinumi
mine
gaalne valu
hüperventilat-
häired
sioon,
hingamishäire,
kurguärritus
Seedetrakti
Iiveldus,
Kõhulahtisus,
Kõhukinnisus,


häired
suukuivus,
neelamishäire,
röhitsused,
seedehäire, kõhupuhitus,
gastroösofa-
kõhuvalu
ebamugavus-
geaalne refluks,
tunne kõhus,
ärritunud soole
kõhu
sündroom,
distensioon
huule vill,
huulte valu,
villid
suulimaskestal,
söögitoru
spasm,
peptiline
haavand,
süljenäärme-
valu, stomatiit,
hambavalu
Naha ja
Hüper-
Pruuritus Erüteem,

nahaaluskoe
hidroos
piloerektsioon,
kahjustused
purpura,
urtikaaria
Lihas-skeleti ja

Lihasskeletisidekoe
jäikus,
kahjustused
lihasskeleti
valu,
jäsemevalu,
seljavalu,
liigesvalu,
Neerude ja

Pollakisuuria,
Öine


kuseteede häired
polüuuria
urineerimine,
neeruvalu
Reproduktiivse


Rindade

süsteemi ja
tundlikkus
rinnanäärme
häired
Üldised häired ja Väsimus,
Rinnavalu,
Palavik

manustamiskoha
ebamuga-
kuumatunne,
reaktsioonid
vustunne
temperatuuri
rinnus
talumatus, valu,
asteenia, janu,
loidus,
suurenenud
energilisus,
üldine halb
enesetunne
Uuringud

Suurenenud


vere bilirubiini-
sisaldus,
vähenenud vere
kaltsiumi-
sisaldus, häired
uriinianalüüsis
Vigastus ja


Hammustus

mürgistus

Kahe avatud pikaajalise kliinilise uuringu jooksul täheldatud toimed ei erinenud ülalpool toodud
toimetest.

Turuletulekujärgselt on teatatud teadmata sagedusega ülitundlikkusreaktsioonidest, sh
nahakahjustused ja anafülaksia.

4.9. Üleannustamine

Andmed frovatriptaani üleannustamise kohta on piiratud. Maksimaalne ühekordne suukaudne
frovatriptaani annus migreeniga mees- ja naispatsientidele oli 40 mg (16 korda suurem 2,5 mg
suurusest soovitatud kliinilisest annusest) ja maksimaalne ühekordne tervele meesisikule manustatud
annus oli 100 mg ( 40 korda suurem 2,5 mg suurusest soovitatud kliinilisest annusest). Kummagi
annuse puhul ei esinenud muid kõrvaltoimeid kui need, mis on on loetletud lõigus 4.8. Siiski on
teatatud ühest turuletulekujärgsest tõsisest koronaarsest vasospasmist, mis järgnes 4 kordsele
soovitatud annuse kasutamisele kolme päeva jooksul, kui patsient kasutas migreeni profülaktilist ravi
koos tritsüklilise antidepressandiga. Patsient paranes.

Spetsiifilist antidooti frovatriptaanile ei ole. Frovatriptaani eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu
26 tundi (vt. lõik 5.2).

Hemodialüüsi või peritoneaaldialüüsi toime frovatriptaani kontsentratsioonile seerumis on teadmata.

Ravi
Frovatriptaani üleannustamise korral tuleb patsienti vähemalt 48 tunni jooksul hoolikalt jälgida ja
vajadusel rakendada sümptomaatilist toetavat ravi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: selektiivsed serotoniini 5-HT1 agonistid (N: kesknärvisüsteem).
ATC-kood: N02CC07
Frovatriptaan on selektiivne 5-HT retseptori agonist, millel on kõrge afiinsus 5-HT1B ja 5-HT1D
seondumiskohtade suhtes radioligandtestides ja millel on funktsionaalsetes biotestides agonistlik toime
5-HT1B ja 5-HT1D retseptorite suhtes. Frovatriptaanil on väljendunud selektiivsus 5-HT1B/1D retseptorite
suhtes ja ei ole olulist afiinsust 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT6, α-adrenoretseptorite ega
histaminoretseptorite suhtes. Frovatriptaanil puudub oluline afiinsus bensodiasepiini
seondumiskohtade suhtes.

Frovatriptaan toimib arvatavasti selektiivselt ekstratserebraalsetesse intrakraniaalsetesse arteritesse, et
pärssida nende liigset laienemist migreeni ajal. Kliiniliselt olulistes kogustes tekitas frovatriptaan
inimese isoleeritud ajuarterites konstriktsiooni, toimides samal ajal inimese isoleeritud pärgarteritesse
vähesel määral või üldse mitte.

Frovatriptaani kliinilist toimet migreenist tingitud peavalu ja kaasnevate sümptomite suhtes uuriti
kolmes mitmekeskuselises platseebokontrolliga uuringus. Nendes uuringutes avaldas frovatriptaan
annuses 2,5 mg pidevalt peavalule tõhusamat toimet kui platseebo nii 2. kui 4. tunnil pärast
manustamist. Ka aeg ravivastuse tekkeni oli parem kui platseebol. Valu taandumine (mõõduka või
raskekujulise peavalu taandumine peavalu puudumiseni või kerge peavaluni) 2 tunni jooksul toimus
37…46% frovatriptaani saanutel ja 21…27% platseebot saanutel.
Peavalu täielik kadumine 2 tunni jooksul toimus frovatriptaani rühmas 9…14% ning platseeborühmas
2…3% patsientidest. Frovatriptaani maksimaalne toime saabus 4 tunni jooksul.
Kliinilises uuringus, kus võrreldi frovatriptaani 2,5 mg annust sumatriptaani 100 mg annusega, oli 2,5
mg frovatriptaani toime kergelt nõrgem kui 100 mg sumatriptaani oma, seda nii 2. kui 4. tunnil.
Kõrvaltoimete sagedus oli 2,5 mg frovatriptaani rühmas veidi madalam kui 100 mg
sumatriptaanirühmas. Frovatriptaani 2,5 mg annuse ja sumatriptaani 50 mg annuse võrdluseks ei ole
uuringuid läbi viidud.
Mõnedel tervetel eakatel on täheldatud frovatriptaani 2,5 mg üksikannuse järel mööduvat süstoolse
vererõhu muutust (normi piires).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
2,5 mg üksikannuse manustamise järel tervetele isikutele saavutas frovatriptaan keskmise
maksimaalse kontsentratsiooni veres (Cmax) 2. ja 4. tunni vahepeal ning selleks oli 4,2 ng/ml meestel ja
7,0 ng/ml naistel. Keskmine kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC) oli meestel 42,9 ng,h/ml
ning naistel 94,0 ng,h/ml.
Suukaudne biosaadavus oli meestel 22% ja naistel 30%. Tervetel isikutel ja migreenihaigetel oli
frovatriptaani farmakokineetika sarnane. Farmakokineetilised parameetrid ei erinenud
migreenihaigetel migreenihoo või selle puudumise ajal.

Frovatriptaanil on üldiselt lineaarne farmakokineetika kogu kliinilistes uuringutes kasutatud
annusevahemikus (1…40 mg).

Toidul ei olnud olulist toimet frovatriptaani biosaadavusele, kuid tmax hilines ligikaudu ühe tunni võrra.

Jaotuvus
Stabiilses seisundis oli frovatriptaani jaotuvusmaht 0,8 mg annuse veenisisese manustamise järgselt
meestel 4,2 L/kg ja naistel 3,0 L/kg.
Frovatriptaani seonduvus seerumivalkudega oli madal (ligikaudu 15%). Pöörduv seondumine
vererakkudega stabiilses seisundis oli ligikaudu 60% võrdselt meestel ja naistel. Vere-plasma suhe oli
tasakaaluolekus peaaegu 2:1.

Ainevahetus
Radioloogiliselt märgistatud frovatriptaani suukaudsel manustamisel tervetele meesisikutele annuses
2,5 mg leiti 32% annusest uriinis ja 62% väljaheidetes. Uriiniga väljutatud radioloogiliselt märgistatud
koostisosadeks olid frovatriptaan muutumatul kujul, hüdroksüfrovatriptaan, N-
atsetüüldesmetüülfrovatriptaan, hüdroksü-N-atsetüüldesmetüülfrovatriptaan ja desmetüülfrovatriptaan
koos mitmete teiste metaboliitidega. Desmetüülfrovatriptaanil oli ligikaudu kolm korda madalam
afiinsus 5-HT1 retseptorite suhtes kui frovatriptaanil. N-atsetüüldesmetüülfrovatriptaanil oli 5-HT1
retseptorite suhtes väike afiinsus. Teiste metaboliitide afiinsust ei ole uuritud.
In vitro uuringute tulemused on andnud küllaldaselt tõendeid selles osas, et CYP1A2 on tsütokroom
P450 isoensüüm, mis on esmaselt haaratud frovatriptaani metabolismi. Frovatriptaan ei pärsi ega
indutseeri CYP1A2 in vitro.
Frovatriptaan ei ole inimese monoamiinoksüdaasi (MAO) ensüümide ega tsütokroom P450
isosüümide inhibiitor, mistõttu on tal vähene potentsiaal ravimite omavahelisteks koostoimeteks (vt
lõik 4.5). Frovatriptaan ei ole MAO substraat.

Eritumine
Frovatriptaani eritub bifaasiliselt, kusjuures jaotuvusfaas on 2. ja 6. tunni vahepeal. Keskmine
süsteemne kliirens on meestel 216 ja naistel 132 ml/min. Neerukliirens moodustab meestel 38% (82
ml/min) ja naistel 49% (65 ml/min) kogu kliirensist. Lõplik eritumise poolväärtusaeg on ligikaudu 26
tundi, sõltumata isiku soost, sest lõplik eritumisfaas hakkab domineerima alles ligikaudu 12 tunni
pärast.

Sugu
Frovatriptaani AUC ja Cmax väärtused on meestel ligikaudu 50% madalamad kui naistel. Vähemalt
osaliselt on selle põhjuseks suukaudsed rasestumisvastased vahendid. Põhinedes 2,5 mg-se annuse
kliiniliselt kindlakstehtud toimel ja ohutusel ei ole annuse muutmine vastavalt patsiendi soole vajalik
(vt lõik 4.2,).

Eakad
Tervete eakate (65…77-aastased) hulgas on meestel AUC tõusnud 73% ja naistel 22%, võrreldes
nooremate isikutega (18…37-aastased). Tmax ja t½ väärtustes ei ilmnenud kahe populatsiooni vahel
erinevust (vt lõik 4.2).

Neerupuudulikkus
Võrdluses tervetega ei erinenud süsteemne ekspositsioon frovatriptaanile ja selle poolväärtusaeg t½
neerupuudulikkusega meestel ja naistel (kreatiniini kliirens 16…73 ml/min).

Maksapuudulikkus
44…57-aastastel kerge või mõõduka maksapuudulikkusega (Child-Pugh' aste A ja B) mõlemast soost
patsientidel olid frovatriptaani suukaudse annustamise järgselt keskmised kontsentratsioonid veres
samas vahemikus mis tervetel noortel ja eakatel. Raskekujulise maksapuudulikkusega patsientide osas
puuduvad farmakokineetilised ja kliinilised kogemused frovatriptaaniga (vt lõik 4.3).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Toksilisuse uuringutes üksikannustega või korduval manustamisel täheldati prekliinilisi toimeid ainult
juhul, kui patsient oli maksimaalse ekspositsiooni tasemel.

Standardsetes geenitoksilisuse uuringutes ei ilmnenud frovatriptaanil kliiniliselt olulisi geenitoksilisi
omadusi. Katsetes rottidega ilmnes frovatriptaani fetotoksilisus; katsetes küülikutega ilmnes
fetotoksilisus ainult mürgiste annuste manustamise korral emasloomale.

Frovatriptaan ei ole näidanud potentsiaalset kartsinogeenset toimet standardsetes näriliste
kartsinogeensuse uuringutes ja p53 (+/-) hiirte uuringutes, milles annused on oluliselt suuremad kui
inimestel kasutatavad.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu
Veevaba laktoos
Mikrokristalne tselluloos
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Naatriumtärklisglükolaat (A-tüüp)
Magneesiumstearaat
Kate
OPADRY valge:
Hüpromelloos (E 464)
Titaandioksiid (E 171)
Veevaba laktoos
Makrogool 3000
Triatsetiin

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

Blisterpakend: 3 aastat.
Pudel: 2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.
Blisterpakend: hoida originaalpakendis.
Pudel: hoida pudel tihedalt suletuna.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Lastekindla korgiga HDPE pudelid, milles on 30 tabletti.
PVC/PE/ACLAR/alumiiniumblisterpakendid, milles on 1, 2, 3, 4, 6 ja 12 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

ja käsitsemiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Menarini International O.L.S.A.
1, Avenue de la Gare, L-1611
Luksemburg

8. Müügiloa number

463905

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 04.02.2005
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25.06.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juunis 2012