MIDAZOLAM ACCORD 1MG/ML

Toimeained: midasolaam

Ravimi vorm: süste-/infusioonilahus

Ravimi tugevus: 1mg 1ml 5ml 10TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on MIDAZOLAM ACCORD 1MG/ML ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Midazolam Accord ja milleks seda kasutatakse

Midazolam Accord 1 mg/ml ja 5 mg/ml süste- või infusioonilahus sisaldab midasolaami. Midasolaam
kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse bensodiasepiinideks (rahustid).

See on lühitoimeline ravim, mida kasutatakse sedatsiooni (rahulik, uimasuse või une seisund) esile
kutsumiseks ning mis leevendab ärevust, lihaspinget. Ravimil on krambivastane toime ja ta põhjustab
anterograadset amneesiat. Seda ravimit kasutatakse:
- Teadvusel olekus sedatsiooni (rahulik või uimasuse seisund, mil te olete ärkvel) läbiviimiseks
täiskasvanutel ja lastel.
- Sedatsiooni läbiviimiseks intensiivravi osakonnas täiskasvanutel ja lastel.
- Anesteesia läbiviimiseks täiskasvanutel (premedikatsioon enne anesteesia sissejuhatust, anesteesia
sissejuhatus, anesteesia säilitamine sedatiivse komponendina koos teiste ravimitega).
- Premedikatsiooniks enne anesteesia sissejuhatust lastel.

2. Mida on vaja teada enne MIDAZOLAM ACCORD 1MG/ML võtmist

Mida on vaja teada enne Midazolam Accord'i kasutamist

Ärge kasutage Midazolam Accord'i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) midasolaami, bensodiasepiinideks nimetatud ravimite või
Midazolam Accord’i mõne koostisosa suhtes.
- teadvusel olekus sedatsiooni läbiviimiseks, kui teil esinevad tõsised hingamisraskused.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Midazolam Accord
Midazolam Accord’i tohib kasutada ainult juhul, kui käepärast on vanusele ja suurusele sobivad
elustamisvahendid. Midazolam Accord’i manustamine võib vähendada südamelihase kontraktiilsust ja
põhjustada apnoed (hingamise lakkamine). Harvadel juhtudel on tekkinud rasked südame ja
hingamisteede tüsistused, sealhulgas hingamisdepressioon, apnoe, hingamis- ja/või südameseiskus.
Nende tüsistuste vältimiseks tuleb ravimit süstida aeglaselt ning annus peab olema nii väike kui
võimalik.

Eriti ettevaatlik peab olema Midazolam Accord’i kasutamisel imikutel või lastel. Informeerige oma
arsti sellest, kui teie lapsel on südame-veresoonkonna haigus. Teie last jälgitakse hoolikalt ning annust
kohandatakse vastavalt.

Alla 6 kuu vanustel patsientidel, kellel viiakse sedatsioon läbi intensiivraviosakonnas, tekivad suurema
tõenäosusega hingamishäired, mistõttu nende annuseid suurendatakse väga aeglaselt ning
kontrollitakse hingamist ja hapnikusisaldust veres.

Kui Midazolam Accord’i kasutatakse premedikatsiooniks, kontrollitakse teie reageerimist ravimile
ning tagatakse õige annuse kasutamine, kuna patsientide tundlikkus on erinev.
Midazolam Accord’i ei soovitata kasutada vastsündinutel ja kuni 6 kuu vanustel lastel.
Midazolam Accord’i kasutamisel on kirjeldatud paradoksaalseid reaktsioone ja anterograadset
amneesiat (mälukaotus hiljutiste sündmuste osas) (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Teavitage oma arsti sellest:
- kui te olete üle 60 aasta vanune.
- kui teil on pikaajaline haigus või teie organism on nõrgestatud (näiteks kroonilised
hingamishäired, neeru-, maksa- või südamehäired).
- kui teil on myasthenia gravis (närvi-lihashaigus, mida iseloomustab lihasnõrkus).
- kui te olete kuritarvitanud alkoholi või ravimeid.
- kui te võtate teisi ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid (lisainformatsioon vt
„Kasutamine koos teiste ravimitega“).
- kui te olete rase või kahtlustate rasedust.

Pikaajaline ravi
Kui te saate Midazolam Accord’i pikaajaliselt, võib teil tekkida tolerantsus (Midazolam Accord’i
toime väheneb) või sõltuvus ravimist.

Pärast pikaajalist ravi (nt intensiivraviosakonnas) võivad tekkida järgmised ärajätunähud: peavalud,
lihasvalu, ärevus, pingeseisund, rahutus, segasus, ärrituvus, unetus, meeleolu muutused,
hallutsinatsioonid ja krambid. Nende kõrvaltoimete tekke vältimiseks vähendab arst annust
järk-järgult.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
See on äärmiselt tähtis, sest rohkem kui ühe ravimi samaaegsel kasutamisel võib tugevneda või
nõrgeneda nende toime.

Öelge kindlasti oma arstile või meditsiiniõele, kui te võtate ükskõik millist järgmistest ravimitest:
- rahustid (ärevuse korral või uinumise hõlbustamiseks);
- uinutid (ravimid magama panemiseks);
- sedatiivsed ained (rahustamiseks või uniseks tegemiseks);
- nefasodoon või muud antidepressandid (depressioonivastased ravimid);
- narkootilised analgeetikumid (väga tugevad valuvaigistid);
- antihistamiinikumid (kasutatakse allergia ravimiseks);
- ravimid seennakkuste ravimiseks (ketokonasool, vorikonasool, flukonasool, itrakonasool,
posakonasool);
- makroliidantibiootikumid (nt erütromütsiin, klaritromütsiin või roksitromütsiin);
- diltiaseem, verapamiil (kasutatakse kõrge vererõhu ravimiseks);
- HIV-i ravimid, mida nimetatakse proteaasi inhibiitoriteks (nt sakvinaviir);
- atorvastatiin (kasutatakse kõrge kolesteroolitaseme alandamiseks);
- aprepitant (ravim kemoteraapiast põhjustatud iivelduse ja oksendamise vältimiseks);
- rifampitsiin (kasutatakse mükobakteriaalsete infektsioonide, nt tuberkuloos, ravimiseks);
- karbamasepiin või fenütoiin (kasutatakse epilepsiakrampide ja närvivalu ravimiseks);
- efavirens (kasutatakse inimese immuunpuudulikkuse viiruse ravimiseks);
- ravimtaim naistepuna.
Kui midagi ülalnimetatust kehtib teie kohta või kui te ei ole kindel, pidage enne Midazolam Accord’i
kasutamist nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Operatsioonid

Kui teile planeeritakse anda sissehingatavat anesteetikumi (ravim, mida te hingate sisse) operatsiooni
või hambaravi tegemiseks, on oluline öelda oma arstile või hambaarstile, et te saate Midazolam
Accord’i.

Midazolam Accord’i kasutamine koos toidu ja joogiga
Midazolam Accord’i kasutamise ajal ei tohi tarvitada mingit alkoholi, sest alkohol võib märgatavalt
suurendada Midazolam Accord’i sedatiivset (rahustavat) toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus
- Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Kui teie arst otsustab, et teile võib manustada
seda ravimit raseduse lõpuosas, sünnituse või keiserlõike ajal, võivad teil tekkida inhalatsiooniga
seotud riskiga ja teie lapsel võib tekkida ebakorrapärane südametegevus, hüpotoonia (nõrk
lihastoonus), imemisraskused, madal kehatemperatuur ja pärsitud hingamine.
- Kui te olete raseduse lõpus saanud seda ravimit pikaajaliselt, võib teie lapsel tekkida füüsiline
sõltuvus ja ärajätunähtude risk pärast sündi.
- Midasolaam võib erituda rinnapiima, seetõttu ei tohi te last rinnaga toita 24 tundi pärast selle
ravimi saamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravim võib põhjustada unisust, unustamist ning mõjutada keskendumis- ja koordinatsioonivõimet. See
mõjutab omakorda selliseid tähelepanu nõudvaid tegevusi, nagu näiteks autojuhtimine või masinatega
töötamine. Pärast Midazolam Accord’i manustamist ei tohi te juhtida autot ega töötada masinatega
enne, kui ravimi toime on täielikult taandunud. Arst ütleb teile, millal saate nende tegevustega uuesti
alustada. Pärast ravi peate alati koju minema koos täiskasvanud saatjaga.

Oluline teave mõningate Midazolam Accord'i koostisainete suhtes
See ravim sisaldab alla 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, st on praktiliselt "naatriumivaba".

3. Kuidas MIDAZOLAM ACCORD 1MG/ML võtta

Kuidas Midazolam Accord'i kasutada

Midazolam Accord'i tohivad manustada ainult vastava kogemusega arstid, kui käepärast on hingamise
ja südame-veresoonkonna talitluse jälgimiseks ja toetamiseks vajalikud vahendid, ning isikud, kes on
saanud eriettevalmistuse teadaolevate kõrvaltoimete äratundmise ja ravi osas.

Õige kasutamise juhend
Midazolam Accord sobib kokku järgmiste infusioonilahustega:
-
9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahus
-
5% glükoosilahus
-
10% glükoosilahus
-
50 mg/ml (5%) fruktoosilahus
-
Ringeri lahus
-
Hartmanni lahus
Ärge lahjendage Midazolam Accord’i lahuseid 6% dekstraanilahusega (0,9%
naatriumkloriidilahusega), mis sisaldab glükoosi.
Midazolam Accord’i lahuseid ei tohi segada leeliseliste süstelahustega. Midazolam Accord annab
naatriumbikarbonaadiga sademe.
Võimaliku sobimatuse vältimiseks ei tohi Midazolam Accord süstelahust ampullides segada teiste
lahustega, välja arvatud nendega, mis on loetletud eespool.

Annustamine ja manustamisviis
Arst otsustab, milline on teile sobiv annus. Annused on erinevad, sõltudes planeeritud ravist ja
vajatavast sedatsioonist. Annuse määramisel arvestatakse ka kehakaalu, vanuse, üldise tervisliku
seisundi, samaaegselt kasutatavate ravimite, ravimile reageerimise ja sellega, kas te vajate samaaegselt
teisi ravimeid.


Kui te vajate tugevaid valuvaigisteid, manustatakse kõigepealt neid ning seejärel teie jaoks kohandatud
Midazolam Accord’i annus.

Midazolam Accord’i süstitakse aeglaselt veeni (intravenoosselt), manustatakse infusiooni teel,
süstitakse lihasesse (intramuskulaarselt) või manustatakse rektaalselt.

Midazolam Accord’i ampullid on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus tuleb minema
visata.
Enne kasutamist tuleb lahust visuaalselt kontrollida. Kasutada tohib ainult selget lahust, milles ei ole
võõrosakesi.

Kui te kasutate Midazolam Accord’i rohkem kui ette nähtud
Ravimit manustab arst.
Kui te saate kogemata üleannuse, võib see põhjustada unisust, ataksiat (tahtlike lihasliigutuste
koordinatsioonihäired), düsartriat (kõnehäire) ja nüstagme (tahtele allumatud silmaliigutused),
reflekside kadumist, apnoed (hingamise lakkamine), hüpotensiooni (madal vererõhk), südametegevuse
ja hingamisfunktsiooni pärssimist ning koomat. Üleannustamise korral võib olla vajalik eluliste
näitajate hoolikas jälgimine, südame-hingamisteede poolsete toimete sümptomaatiline ravi ja
bensodiasepiini antagonisti kasutamine.

Kui te lõpetate Midazolam Accord'i kasutamise
Ravi järsu lõpetamisega võivad kaasneda järgmised ärajätunähud: peavalu, lihasvalu, ärevus,
pingeseisund, rahutus, segasus, meeleolu muutused, hallutsinatsioonid ja krambid, tagasilöögi unetus,
ärrituvus ja krambid. Kuna ärajätunähtude tekkerisk on suurem ravi järsu katkestamise korral, tuleb
ravi lõpetamisel annust järk-järgult vähendada.

Lisainformatsiooni saamiseks selle ravimpreparaadi valmistamise kohta enne kasutamist palun vt
infolehe lõpust "Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või
tervishoiutöötajale".

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Midazolam Accord põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Harva (vähem kui ühel ravi saanud patsiendil 10000-st) on kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid.

Immuunsüsteemi häired:
Üldised allergilised reaktsioonid
- nahareaktsioonid
- südame ja veresoonkonna reaktsioonid
- vilisev hingamine
- anafülaktiline šokk (eluohtlik allergiline reaktsioon).

Psühhiaatrilised häired:
- segasus
- eufooria
- hallutsinatsioonid
- meeleolu muutused
- Lastel ja eakatel inimestel on kirjeldatud paradoksaalseid (oodatule vastupidiseid) reaktsioone,
nagu
⇒ agitatsioon
⇒ agressiivsus
⇒ hüperaktiivsus
⇒ vaenulikkus
⇒ vägivaldsus
⇒ tahtmatud liigutused (sealhulgas korrapärased ja tõmblevad lihasspasmid ja lihasvärinad)
⇒ erutushood

⇒ raevuhood
- Neid on täheldatud sagedamini suure annuse või ravimi liiga kiire manustamise järgselt. Lastel ja
eakatel on suurem eelsoodumus nende reaktsioonide tekkeks.
- Sõltuvus: Midasolaam võib isegi raviannuste kasutamisel põhjustada sõltuvuse kujunemist. Pärast
pikaajalist manustamist vähendatakse Midazolam Accord’i annuseid järk-järgult, et vältida
ärajätunähtude, sealhulgas krampide teket (vt lõik 2 „Mida on vaja teada enne Midazolam
Accord’i kasutamist - Pikaajaline ravi“).

Närvisüsteemi häired:
- väsimus
- peavalu
- lihaskoordinatsiooni häired
- pearinglus
- tähelepanuvõime langus
- somnolentsus
- sedatsiooni pikenemine
- Kirjeldatud on mööduvat mälukaotust. Selle kestus sõltub Midazolam Accord’i süstelahuse
manustatud annusest ning see võib tekkida ka pärast ravi. Üksikjuhtudel on see olnud pikaajaline.
- Krampe on kirjeldatud enneaegsetel imikutel ja vastsündinutel.

Südame häired:
- tekkinud on rasked kõrvaltoimed ja nende hulka kuulub südame seiskus
- madal vererõhk
- aeglane südametegevus
- veresoonte laienemine (näiteks nahaõhetus, minestus ja peavalu).

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired:
- hingamishäired (mõnikord põhjustanud hingamise lakkamise)
- õhupuudus
- järsku tekkiv hingamisteede sulgus (larüngospasm)
- luksumine
- Eluohtlikke tüsistusi esineb suurema tõenäosusega üle 60-aastastel täiskasvanutel ja olemasolevate
hingamishäirete või südameprobleemidega patsientidel, eriti ravimi liiga kiirel või suurtes
annustes manustamisel (vt lõik „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Midazolam Accord”).

Seedetrakti häired:
- iiveldus
- oksendamine
- kõhukinnisus
- suukuivus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
- naha punetus (lööve)
- nõgestõbi
- naha sügelus, millega kaasneb tungiv soov kratsida.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:
- väsimus
- punetus ja valu süstekohas (erüteem - naha punetus)
- naha turse
- verehüübed (tromboos) ja verehüübest tingitud põletik (tromboflebiit)
- Bensodiasepiine (ravimid, mis kutsuvad esile rahuliku, uimasuse või une seisundi) kasutavatel
eakatel patsientidel on täheldatud kukkumiste ja luumurdude riski suurenemist.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem
infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas MIDAZOLAM ACCORD 1MG/ML säilitada

Kuidas Midazolam Accord'i säilitada

- Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage Midazolam Accord'i pärast kõlblikkusaega (EXP), mis on märgitud karbil ja
ampullil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
- Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist
Toatemperatuuril (15...25°C) püsib valmislahus füüsikaliselt ja keemiliselt stabiilsena 24 tundi või
2...8°C juures 3 päeva.
Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb valmislahus kohe ära kasutada.
Kui seda ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitustingimused kasutaja vastutusel ega tohiks
üldjuhul ületada 24 tundi temperatuuril 2°C...8°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud
kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.
- Preparaat on ühekordseks kasutamiseks ja allesjäänud lahus tuleb minema visata (süstelahus ei
sisalda säilitusaineid).
- Ärge kasutage Midazolam Accord’i, kui pakend lekib, lahus ei ole selge ja sisaldab võõrosakesi
või lahuse värvus on muutunud.
- Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Midazolam Accord sisaldab
- Toimeaine on midasolaam (vesinikkloriidina).
1 mg/ml
Süstelahuse 1 ml sisaldab 1 mg midasolaami (midasolaamvesinikkloriidina)
Ampullis
5 ml
Midasolaami kogus
5 mg
5 mg/ml
Süstelahuse 1 ml sisaldab 5 mg midasolaami (midasolaamvesinikkloriidina)
Ampullis
1 ml
3 ml
10 ml
Midasolaami kogus
5 mg
15 mg
50 mg
- Abiained on süstevesi, naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid (pH korrigeerimiseks) ja
kontsentreeritud vesinikkloriidhape (pH korrigeerimiseks).

Kuidas Midazolam Accord välja näeb ja pakendi sisu
Midazolam Accord süstelahus on selge, värvitu kuni kahvatukollane lahus värvitust klaasist ampullis.

Midazolam Accord 1 mg/ml on saadaval pakendis, mis sisaldab 10 x 5 ml ampulli.
Midazolam Accord 5 mg/ml on saadaval pakendis, mis sisaldab 10 x 1 ml, 10 x 3 ml, 1 x 10 ml ja 10 x
10 ml ampulli.

Ampull on saadaval blisterpakendis / alusplaadil.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,
Ühendkuningriik


Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015


Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale

Infusioonilahuse valmistamine
Midazolam Accord süstelahust võib lahjendada 0,9% naatriumkloriidilahusega, 5% või 10%
glükoosilahusega või Ringeri või Hartmanni lahusega vahekorras 15 mg Midazolam Accord’i
100...1000 ml infusioonilahuse kohta. Need lahused on stabiilsed 24 tundi toatemperatuuril ja 3 päeva
temperatuuril 5°C. Midazolam Accord süstelahust ei tohi segada muude kui ülalloetletud lahustega.
Eriti ei tohi Midazolam Accord süstelahust lahjendada 6% dekstraanilahusega (0,9%
naatriumkloriidilahusega), mis sisaldab glükoosi ega segada leeliseliste süstelahustega. Midasolaam
annab naatriumbikarbonaadiga sademe.

Enne manustamist tuleb süstelahust visuaalselt kontrollida. Kasutada tohib ainult lahust, milles ei ole
võõrosakesi.

Kõlblikkusaeg ja säilitamine
Midazolam Accord süstelahuse ampullid on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.

Ampull enne avamist
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ampull pärast lahjendamist
Valmislahuse kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril
15...25°C ning 3 päeva jooksul säilitamisel temperatuuril 2...8°C.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb valmislahus kohe ära kasutada.
Kui seda ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks
üldjuhul ületada 24 tundi temperatuuril 2...8°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud
kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.
Veenisisese püsiinfusiooni korral võib Midazolam Accord süstelahust lahjendada vahemikus
0,015...0,15 mg/ml ühega ülalloetletud lahustest.

Hävitamine
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Midazolam Accord 1 mg/ml, süste- või infusioonilahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Süste- või infusioonilahuse 1 ml sisaldab 1 mg midasolaami (midasolaamvesinikkloriidina)
Ampullis
5 ml
Midasolaami kogus
5 mg

INN. Midazolamum

Teadaolevat toimet omav abiaine: 1 ml süste- või infusioonilahust sisaldab 3,53 mg naatriumi
(naatriumkloriidina).
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süste- või infusioonilahus.
Selge, värvitu kuni kahvatukollane lahus, mille pH on 2,9...3,7 ja osmolaalsus 270...330 mOsm/kg.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Midasolaam on lühitoimeline uinuti, mida kasutatakse:

Täiskasvanutel
Teadvusel olekus sedatsioon diagnostiliste või raviprotseduuride (lokaalanesteesiaga või ilma) eelselt
ja nende ajal.

Anesteesia
-
Premedikatsioon enne anesteesia induktsiooni.

-
Anesteesia induktsioon.

-
Sedatiivse komponendina kombineeritud anesteesias.


Sedatsioon intensiivravi osakonnas.

Lastel
Teadvusel olekus sedatsioon diagnostiliste või raviprotseduuride (lokaalanesteesiaga või ilma) eelselt
ja nende ajal.

Anesteesia
-
Premedikatsioon enne anesteesia induktsiooni.


Sedatsioon intensiivravi osakonnas.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

STANDARDANNUSED


Midasolaam on tugeva sedatiivse toimega ravim, mida tuleb manustada aeglaselt ja mille annust tuleb
tiitrida. Kliinilisele vajadusele, patsiendi füüsilisele seisundile, vanusele ja samaaegselt
manustatavatele ravimitele vastava sedatsiooni taseme ohutuks saavutamiseks on rangelt soovitatav
annuse tiitrimine. Üle 60-aastastele täiskasvanutele, nõrgestatud organismiga või krooniliste
haigustega patsientidele ja lastele tuleb ravimit manustada ettevaatusega ning iga patsiendi puhul
hinnatakse riskitegureid individuaalselt. Standardannused on toodud järgnevas tabelis.

Täpsustav informatsioon on esitatud tabelile järgnevas tekstis.

Näidustus
< 60 aastased
≥ 60 aastased
Lapsed
täiskasvanud
täiskasvanud /
nõrgestatud
organismiga või
krooniliste
haigustega patsiendid
Sedatsioon
intravenoosselt
intravenoosselt
intravenoosselt 6 kuu...5 aasta
teadvusel olekus
Algannus: 2...2,5 mg
Algannus: 0,5...1 mg
vanustele
Tiitrimisannused:
Tiitrimisannused:
Algannus: 0,05...0,1 mg/kg
1 mg
0,5...1 mg
Koguannus: < 6 mg
Koguannus:
Koguannus: <3,5 mg
intravenoosselt
3,5...7,5 mg
6...12-aastastele
Algannus: 0,025...0,05 mg/kg
Koguannus: <10 mg
rektaalselt > 6 kuu vanustele
0,3...0,5 mg/kg
intramuskulaarselt 1...15 aasta
vanustele
0,05...0,15 mg/kg
Anesteesia
intravenoosselt
intravenoosselt
rektaalselt > 6 kuu vanustele
premedikatsioon
1...2 mg korduvalt
Algannus: 0,5 mg
0,3...0,5 mg/kg
intramuskulaarselt
Aeglane annuse
intramuskulaarselt 1...15 aasta
0,07...0,1 mg/kg
suurendamine
vanustele
vastavalt vajadusele
0,08...0,2 mg/kg
intramuskulaarselt
0,025...0,05 mg/kg
Anesteesia
intravenoosselt
intravenoosselt

induktsioon
0,15...0,2 mg/kg
0,05...0,15 mg/kg
(0,3...0,35 mg/kg
(0,15...0,3 mg/kg ilma
ilma
premedikatsioonita)
premedikatsioonita)
Sedatiivse
intravenoosselt
intravenoosselt

komponendina
0,03...0,1 mg/kg
<60-aastastele
kombineeritud
korduvate annustena
täiskasvanutele
anesteesias
või püsiinfusioonina
soovitatust
0,03...0,1 mg/kg/t
väiksemates annustes
Sedatsioon
intravenoosselt
intravenoosselt <32
intensiivravi
Küllastusannus: 0,03...0,3 mg/kg, suurendades
rasedusnädalat sündinud
osakonnas
annuseid 1...2,5 mg kaupa
enneaegsetele vastsündinutele
Säilitusannus: 0,03...0,2 mg/kg/t
0,03 mg/kg/t

intravenooselt >32
rasedusnädalat sündinud
vastsündinutele ja kuni 6 kuu
vanustele lastele
0,06 mg/kg/t

intravenooselt > 6 kuu
vanustele lastele
Küllastusannus: 0,05...0,2 mg/kg
Säilitusannus:
0,06...0,12 mg/kg/t

ANNUSED TEADVUSEL OLEKUS SEDATSIOONI LÄBIVIIMISEKS
Diagnostiliste või kirurgiliste protseduuride puhul vajalikuks sedatsiooniks teadvusel olekus
manustatakse midasolaami intravenoosselt. Annus määratakse individuaalselt. Ravimit ei tohi
manustada kiiresti või boolussüstena, vaid annust tuleb tiitrida. Sedatiivse toime algus võib
individuaalselt varieeruda, olenedes patsiendi seisundist ja kasutatud annustamise üksikasjadest (nt
manustamise kiirus, annuse suurus). Kui on vajalik, võib manustada lisaannuseid vastavalt
individuaalsele vajadusele. Toime algab ligikaudu 2 minutit pärast süstimist. Maksimaalne toime
saavutatakse ligikaudu 5...10 minutiga.

Täiskasvanud
Midasolaami tuleb süstida veeni aeglaselt, manustades ligikaudu 1 mg ravimit 30 sekundi jooksul.

Alla 60-aastased täiskasvanud
Alla 60-aastastele täiskasvanutele manustatakse 5...10 minutit enne protseduuri algust algannusena
2...2,5 mg. Vajadusel võib algannusele järgnevalt manustada 1 mg lisaannuseid. Koguannus on
keskmiselt 3,5...7,5 mg. Suurema kui 5 mg koguannuse manustamine ei ole tavaliselt vajalik.

Üle 60-aastased täiskasvanud
Üle 60-aastaste, nõrgestatud organismiga või krooniliste haigustega patsientide puhul on algannuseks
0,5...1 mg, mida manustatakse 5...10 minutit enne protseduuri algust. Vajadusel võib edaspidi
manustada lisaannustena 0,5...1 mg. Kuna nendel patsientidel võib maksimaalne toime saabuda
aeglasemalt, tuleb midasolaami lisaannuseid tiitrida väga aeglaselt ja ettevaatlikult. Suurema kui
3,5 mg koguannuse manustamine ei ole tavaliselt vajalik.

Lapsed
Intravenoosne manustamine:
Midasolaami annuseid tiitritakse aeglaselt kuni soovitud kliinilise toime saavutamiseni. Algannus
manustatakse 2..3 minuti jooksul. Sedatiivse toime täielikuks hindamiseks tuleb enne protseduuri
alustamist või annuse kordamist oodata veel 2...5 minutit. Kui on vajalik sedatiivset toimet
suurendada, jätkata väikeste lisaannuste manustamist kuni sobiva sedatsioonitaseme saavutamiseni.
Imikute ja alla 5-aastaste laste puhul võivad olla vajalikud oluliselt suuremad annused (mg/kg),
võrreldes vanemate laste ja noorukitega.


Alla 6 kuu vanused lapsed: alla 6 kuu vanused lapsed on eelkõige tundlikud hingamisteede

obstruktsiooni ja hüpoventilatsiooni tekke suhtes. Seetõttu ei soovitata alla 6 kuu vanustele
imikutele kasutada ärkvelolekus sedatsiooni.

6 kuu kuni 5 aasta vanused patsiendid: algannuseks on 0,05...0,1 mg/kg. Soovitud toime

saavutamiseks võib olla vajalik kuni 0,6 mg/kg annuse manustamine, kuid koguannus ei tohi
ületada 6 mg. Suuremate annustega võib kaasneda sedatsiooni pikenemine hüpoventilatsiooni risk.

Lapsed vanuses 6...12 aastat: algannusena 0,025...0,05 mg/kg. Vajalik võib olla koguannuse

0,4 mg/kg (maksimaalse annusena 10 mg) manustamine. Suuremate annustega võib kaasneda
sedatsiooni pikenemine ja hüpoventilatsiooni risk.

12...16-aastased lapsed: kasutada täiskasvanute annuseid.


Rektaalne manustamine:
Midasolaami koguannus on tavaliselt 0,3...0,5 mg/kg. Ampullis olev lahus manustatakse rektaalselt
plastmassist aplikaatori abil, mis kinnitatakse süstla otsa. Kui manustatav kogus on liiga väike, võib

sellele lisada vett kuni kogumahuni 10 ml. Koguannus tuleb manustada ühe korraga. Vältida korduvat
rektaalset manustamist.
Rektaalset manustamist ei soovitata lastele vanuses alla 6 kuu, kuna andmed selle vanusegrupi kohta
on piiratud.

Lihasesisene manustamine:
Kasutatakse annuseid vahemikus 0,05...0,15 mg/kg. Tavaliselt vajatakse koguannusena kuni 10,0 mg.
Intramuskulaarset manustamisviisi tuleks kasutada ainult erandjuhtudel. Eelistada tuleks rektaalset
manustamist, kuna lihasesisene manustamine on valulik.
Alla 15 kg kehakaaluga lastel ei soovitata kasutada midasolaami lahuseid, mille kontsentratsioon on
kõrgem kui 1 mg/ml. Suuremaid kontsentratsioone tuleks lahjendada 1 mg/ml-ni.

ANNUSED ANESTEESIA LÄBIVIIMISEKS

Premedikatsioon
Midasolaami manustamine vahetult enne protseduuri põhjustab sedatsiooni (uinutav või uimastav
toime ja teadvuse hägunemine) ning preoperatiivset mälukaotust.
Midasolaami võib manustada ka koos antikolinergikumidega. Sellisel juhul manustatakse
midasolaami intravenoosselt või intramuskulaarselt (sügavale lihasesse 20...60 minutit enne
anesteesia induktsiooni) ning laste puhul tuleks eelistada rektaalset manustamist (vt allpool).
Premedikatsiooni järgselt tuleb patsienti hoolikalt ja pidevalt jälgida, kuna tundlikkus ravimi suhtes
on erinev ja tekkida võivad üleannustamise sümptomid.

Täiskasvanud
Preoperatiivseks sedatsiooniks ja preoperatiivseks mälukaotuseks on ASA klassifikatsiooni järgi I ja
II klassi kuuluvatele ja alla 60-aastastele patsientidele soovitatavaks annuseks 1...2 mg veenisiseselt,
mille manustamist korratakse vastavalt vajadusele, või 0,07...0,1 mg/kg lihasesiseselt. Üle 60-aastaste,
nõrgestatud organismiga või krooniliste haigustega patsientide puhul tuleb midasolaami annust
vähendada ja määrata individuaalselt. Soovitatav veenisisene algannus on 0,5 mg ja seda tuleb
vastavalt vajadusele aeglaselt suurendada. Lihasesisesel manustamisel on soovitatavaks annuseks
0,025...0,05 mg/kg. Narkootiliste preparaatide samaaegsel manustamisel tuleb midasolaami annust
vähendada. Tavaline annus on 2...3 mg.

Lapsed
Vastsündinud ja kuni 6 kuu vanused lapsed:
Ravimit ei soovitata kasutada alla 6 kuu vanustel lastel, kuna olemasolevad andmed on piiratud.

Üle 6 kuu vanused lapsed
Rektaalne manustamine: Midasolaami koguannus (tavaliselt vahemikus 0,3...0,5 mg/kg) tuleb
manustada 15...30 minutit enne anesteesia induktsiooni. Ampullis olev lahus manustatakse rektaalselt
plastmassist aplikaatori abil, mis kinnitatakse süstla otsa. Kui manustatav kogus on liiga väike, võib
sellele lisada vett kuni kogumahuni 10 ml.

Lihasesisene manustamine: Kuna lihasesisene manustamine on valulik, tuleks seda manustamisviisi
kasutada ainult erandjuhtudel. Eelistatav on rektaalne manustamine. Lihasesisesel manustamisel on
tõestatud ohutus ja efektiivsus annusevahemikuks 0,08...0,2 mg/kg. Lapsed vanuses 1...15 aastat
vajavad kehakaalu kohta proportsionaalselt suuremaid annuseid kui täiskasvanud.

Lastele kehakaaluga alla 15 kg ei soovitata midasolaami lahuseid, mille kontsentratsioon ületab
1 mg/ml. Kõrgemaid kontsentratsioone tuleks lahjendada 1 mg/ml-ni.

INDUKTSIOON

Täiskasvanud
Midasolaami kasutamisel anesteesia induktsiooniks enne teiste anesteetikumide manustamist on
patsientide reaktsioon erinev. Annust tuleb suurendada tiitrides kuni soovitud toime saavutamiseni.

Annust suurendatakse patsiendi vanusest ja kliinilisest seisundist lähtuvalt. Kui midasolaami
kasutatakse enne või kombinatsioonis teiste anesteesia induktsiooniks kasutatavate intravenoossete
või inhaleeritavate ravimitega, tuleks kõikide ravimite algannuseid oluliselt vähendada, mõnikord
kuni 25%-ni tavalisest algannusest.
Soovitud anesteesia tase saavutatakse annuse järk-järgulisel suurendamisel. Intravenoosseks
anesteesia induktsiooniks manustatakse midasolaami aeglaselt väikeste annustena. Kõik kuni 5 mg
annused tuleb süstida 20...30 sekundi jooksul, oodates järgneva annuse manustamiseni 2 minutit.

• Premedikatsiooni saanud alla 60-aastased täiskasvanud
Premedikatsiooni saanud alla 60-aastastele täiskasvanutele piisab tavaliselt intravenoosse
annusena 0,15...0,2 mg/kg manustamisest.
• Premedikatsiooni mittesaanud alla 60 aasta vanused patsiendid
Premedikatsiooni mittesaanud alla 60 aasta vanuste patsientide puhul võib kasutada
suuremaid annuseid (0,3...0,35 mg/kg i.v.). Kui soovitakse täielikku induktsiooni, võivad
lisaannused moodustada ligikaudu 25% patsiendi algannusest. Induktsiooni võib läbi viia ka
inhaleeritavate anesteetikumidega. Ravimile resistentsetel juhtudel võib induktsiooniks
kasutada koguannust kuni 0,6 mg/kg, kuid sellised suuremad annused võivad põhjustada
narkoosist väljumise pikenemist.
• Premedikatsiooni saanud üle 60-aastased täiskasvanud, nõrgestatud organismiga või
krooniliste haigustega patsiendid
Annust tuleb oluliselt vähendada, nt kuni 0,05...0,15 mg/kg, mis manustatakse veenisiseselt
20...30 sekundi jooksul ning toime saabumist oodatakse 2 minutit.
• Premedikatsiooni mittesaanud üle 60-aastased täiskasvanud
Premedikatsiooni mittesaanud üle 60-aastaste täiskasvanute puhul vajatakse tavaliselt
induktsiooniks suuremaid midasolaami annuseid: algannusena soovitavalt 0,15...0,3 mg/kg.
Premedikatsiooni mittesaanud nõrgestatud organismiga või raske süsteemse haigusega
patsientidele tuleb induktsiooniks tavaliselt manustada vähem midasolaami. Algannusena
piisab üldiselt 0,15...0,25 mg/kg manustamisest.

SEDATIIVSE KOMPONENDINA KOMBINEERITUD ANESTEESIAS

Täiskasvanud
Kombineeritud anesteesia sedatiivse komponendina võib midasolaami manustada kas väikeste
intravenoossete korduvannustena (vahemikus 0,03...0,1 mg/kg) või veenisisese püsiinfusioonina
(vahemikus 0,03...0,1 mg/kg/h), tavaliselt kombinatsioonis analgeetikumidega. Annuste suurused ja
annuste vahelised intervallid on indiviiditi erinevad.
Üle 60-aastaste täiskasvanute, nõrgestatud organismiga või krooniliste haigustega patsientide puhul
vajatakse väiksemaid säilitusannuseid.

SEDATSIOON INTENSIIVRAVI OSAKONNAS

Soovitud sedatsiooni tase saavutatakse midasolaami annuse järk-järgulisel suurendamisel, millele
järgneb kas püsiinfusioon või korduvad boolussüsted. Annustatakse vastavalt kliinilisele vajadusele,
patsiendi seisundile, vanusele ja samaaegselt kasutatavatele ravimitele (vt lõik 4.5).

Täiskasvanud
Veenisisene küllastusannus: 0,03...0,3 mg/kg manustatakse aeglaselt annust vähehaaval suurendades.
Iga 1...2,5 mg lisaannus tuleb manustada 20...30 sekundi jooksul, oodates järgmise lisaannuse
manustamiseni 2 minutit. Hüpovoleemiliste, vasokonstriktsiooniga või hüpotermiliste patsientide
puhul tuleks küllastusannust vähendada või see vahele jätta.

Kui midasolaami manustatakse koos tugevatoimeliste analgeetikumidega, tuleks analgeetikume
manustada esimesena. Siis on midasolaami sedatiivse toime tiitrimine ohutu, kuna seda ei mõjuta
analgeetikumide põhjustatud sedatsioon.


Veenisisene säilitusannus: annuste vahemikuks on 0,03...0,2 mg/kg/h. Hüpovoleemiliste,
vasokonstriktsiooniga või hüpotermiliste patsientide puhul tuleks säilitusannust vähendada.
Sedatsiooni taset tuleks hinnata regulaarselt. Pikaajalise sedatsiooni korral võib tekkida tolerantsus,
mille tõttu võib olla vajalik annuse suurendamine.

Vastsündinud ja kuni 6 kuu vanused lapsed
Midasolaami manustatakse veenisisese püsiinfusioonina. Enne 32. rasedusnädalat sündinud
enneaegsete vastsündinute puhul on algannuseks 0,03 mg/kg/h (0,5 mikrogrammi/kg/min) ning pärast
32. rasedusnädalat sündinud enneaegsetele vastsündinutele ja kuni 6 kuu vanustele lastele
0,06 mg/kg/t (1 mikrogrammi/kg/min).

Enneaegsetele imikutele, vastsündinutele ja kuni 6 kuu vanustele lastele ei soovitata veenisiseste
küllastusannuste manustamist, pigem peaks terapeutiliste plasmakontsentratsioonide saavutamiseks
esimestel tundidel olema infusioonikiirus suurem. Väikseima võimaliku efektiivse annuse valimiseks
ja ravimi kuhjumise vältimiseks tuleb infusiooni kiirust sageli ja hoolikalt uuesti hinnata, eriti esimese
24 tunni möödumisel.
Vajalik on hingamissageduse ja hapniku saturatsiooni hoolikas jälgimine.

Üle 6 kuu vanused lapsed
Intubeeritud ja kunstlikul hingamisel olevatele lastele tuleks küllastusannusena manustada
0,05...0,2 mg/kg i.v. aeglaselt 2...3 minuti jooksul, et saavutada soovitud kliinilist toimet.
Midasolaami ei tohi manustada kiire veenisisese süstena. Küllastusannusele järgnevalt manustatakse
midasolaami püsiinfusioonina 0,06...0,12 mg/kg/h (1...2 mikrogrammi/kg/min). Vastavalt vajadusele
võib infusiooni kiirust suurendada või vähendada (üldiselt 25% algsest või järgnevast infusiooni
kiirusest) või manustatakse soovitud toime säilitamiseks või suurendamiseks intravenoosselt
midasolaami lisaannuseid.
Kui midasolaami infusiooni alustatakse hemodünaamiliselt ebastabiilsetel patsientidel, tuleb tavalist
küllastusannust tiitrida väikeste annuste kaupa ja jälgida patsienti hemodünaamika muutuste suhtes
(nt hüpotensioon). Need patsiendid on tundlikumad ka midasolaami hingamist pärssiva toime suhtes
ning vajalik on hingamissageduse ja hapniku saturatsiooni hoolikas jälgimine.

Enneaegsetele imikutele, vastsündinutele ja lastele kehakaaluga alla 15 kg ei soovitata manustada
midasolaami lahuseid kontsentratsiooniga üle 1 mg/ml. Kõrgemaid kontsentratsioone tuleks
lahjendada 1 mg/ml-ni.

Kasutamine erijuhtudel

Neerukahjustus
Neerukahjustusega (kreatiniini kliirens < 10 ml/min) patsientidel on ühekordse intravenoosse annuse
manustamise järgselt seondumata midasolaami farmakokineetika sarnane tervetel vabatahtlikel
kirjeldatuga. Kuid pärast pikemaajalist infusiooni intensiivraviosakonna patsientidel oli sedatiivse
toime keskmine kestus neerupuudulikkuse korral oluliselt pikenenud, mis on suurima tõenäosusega
tingitud alfa-hüdroksümidasolaami glükuroniidi kuhjumisest.
Puuduvad spetsiifilised andmed raske neerukahjustusega (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min)
patsientide kohta, kes saavad midasolaami anesteesia induktsiooniks.

Maksakahjustus
Maksakahjustuse korral väheneb intravenoosselt manustatud midasolaami kliirens, mille tagajärjel
pikeneb terminaalne poolväärtusaeg. Seetõttu võib kliiniline toime olla tugevam ja kesta kauem.
Midasolaami vajatav annus võib olla väiksem ning hoolikalt tuleb jälgida elulisi näitajaid. (Vt lõik
4.4).

Lapsed
Vt eespool ja lõik 4.4.

Ravimpreparaadi lahjendamise juhised vt lõik 6.6.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus midasolaami, bensodiasepiinide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Raske hingamispuudulikkuse või ägeda hingamisdepressiooniga patsientide puhul ei tohi seda ravimit
kasutada teadvusel olekus sedatsiooni läbiviimiseks.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Midasolaami tohivad manustada ainult vastava kogemusega arstid, kui käepärast on respiratoorse ja
kardiovaskulaarse funktsiooni jälgimiseks ja toetamiseks vajalikud vahendid, või isikud, kes on
saanud eriettevalmistuse kõrvaltoimete äratundmise ja ravi osas, sealhulgas elustamises. Kirjeldatud
on raskeid kardiorespiratoorseid kõrvaltoimeid. Nendeks on hingamisdepressioon, apnoe, hingamis-ja/või südameseiskus. Selliste eluohtlike tüsistuste teke on tõenäolisem ravimi liiga kiirel süstimisel
või suurte annuste manustamisel (vt lõik 4.8).
Eriti ettevaatlik peab olema teadvusel olekus sedatsiooni läbiviimisel hingamishäiretega patsientidel.

Alla 6 kuu vanused patsiendid on eriti tundlikud hingamisteede obstruktsiooni ja hüpoventilatsiooni
tekke suhtes. Seetõttu on äärmiselt vajalik annuse tiitrimine väikeste osade kaupa kuni kliinilise toime
saavutamiseni ning hoolikas hingamissageduse ja hapniku saturatsiooni jälgimine.

Kui midasolaami kasutatakse premedikatsiooniks, tuleb ravimi manustamise järgselt patsienti
hoolikalt jälgida, kuna esineb individuaalseid erinevusi tundlikkuse osas ja tekkida võivad
üleannustamise sümptomid.

Erilise ettevaatusega tuleb midasolaami manustada kõrge riskiga patsientidele:
täiskasvanud patsiendid vanuses üle 60 eluaasta
- krooniliste haigustega või nõrgestatud organismiga patsiendid
- kroonilise hingamispuudulikkusega patsiendid
- kroonilise neerupuudulikkuse, maksafunktsiooni kahjustuse või südametegevuse häiretega
- patsiendid
lapsed, eelkõige südame-veresoonkonna ebastabiilse seisundi korral.
-
Kõrge riskiga patsientidele tuleb manustada väiksemaid annuseid (vt lõik 4.2), jälgides neid pidevalt
eluliste näitajate varajaste muutuste osas.

Sarnaselt kõikidele kesknärvisüsteemi pärssivatele ja/või lihastoonust langetavatele ravimitele tuleb
müasteeniat (myastenia gravis) põdevatele patsientidele midasolaami manustada erilise ettevaatusega.

Tolerantsus
Intensiivraviosakonnas midasolaami kasutamisel pikaajaliseks sedatsiooniks on kirjeldatud ravimi
efektiivsuse teatud langust.

Sõltuvus
Kui midasolaami kasutatakse pikaajaliselt intensiivravis, tuleks arvestada füüsilise sõltuvuse
tekkevõimalusega. Sõltuvuse kujunemise risk suureneb suuremate annuste ja ravi pikema kestuse
puhul; see on suurem ka alkoholi ja/või ravimite kuritarvitamise anamneesiga patsientidel (vt lõik
4.8).

Ärajätunähud
Midasolaami pikaajalisel kasutamisel intensiivravis võib kujuneda füüsiline sõltuvus. Seetõttu tekivad
ravi järsul lõpetamisel ärajätunähud. Tekkida võivad järgmised sümptomid: peavalu, lihasvalu,
ärevus, pingeseisund, rahutus, segasus, ärrituvus, unetuse taasteke, meeleolu muutused,
hallutsinatsioonid ja krambihood. Kuna ärajätunähtude tekkerisk on suurem ravi järsul lõpetamisel,
soovitatakse annuseid vähendada järk-järgult.


Amneesia
Midasolaam põhjustab anterograadset amneesiat (teatud situatsioonides on see efekt väga soovitav,
eelkõige enne kirurgilisi ja diagnostilisi protseduure ning nende ajal), mille kestus sõltub otseselt
manustatud annuse suurusest. Pikenenud amneesia võib põhjustada probleeme ambulatoorsetele
patsientidele, kes lahkuvad haiglast teostatud protseduuri järgselt. Midasolaami parenteraalsel
manustamisel tohib patsiente haiglast välja lubada või ooteruumi saata ainult koos saatjaga.

Paradoksaalsed reaktsioonid
Midasolaami kasutamise ajal on kirjeldatud paradoksaalseid reaktsioone, nagu näiteks agitatsioon,
tahtele allumatud liigutused (sh toonilis-koonilised krambid ja lihastreemor), hüperaktiivsus,
vaenulikkus, raevuhood, agressiivsus, paroksüsmaalsed erutushood ja kallaletung. Sellised
reaktsioonid võivad tekkida suurte annuste kasutamisel ja/või ravimi kiirel manustamisel. Sagedamini
on selliseid reaktsioone kirjeldatud laste ja eakate patsientide seas.

Midasolaami eliminatsiooni muutused
Midasolaami eliminatsiooni võivad muuta ravimid, mis pärsivad või indutseerivad CYP3A4 ning
vajalikuks võib osutuda midasolaami annuse vastav kohandamine (vt lõik 4.5).

Midasolaami eritumine võib olla pikenenud ka maksafunktsiooni häirete korral, südame madala
väljutusmahuga patsientidel ja vastsündinutel (vt lõik 5.2).

Enneaegsed vastsündinud ja imikud
Seoses suurema riskiga apnoe tekkeks tuleb enneaegsetel vastsündinutel ja enneaegsena sündinud
intubeerimata imikutel sedatsiooni rakendada äärmise ettevaatusega. Vajalik on hoolikas
hingamissageduse ja hapniku saturatsiooni jälgimine.
Vastsündinute puhul tuleb vältida ravimi kiiret süstimist.
Vastsündinutel on elundid ebaküpsed ja/või nende funktsioon langenud ning seetõttu on nad
tundlikumad ka midasolaami tugeva ja/või pikaajalise toime suhtes hingamisele.
Südame-veresoonkonna ebastabiilse seisundiga lastel on kirjeldatud ebasoodsaid hemodünaamilisi
toimeid; nende patsientide puhul tuleb vältida ravimi kiiret veenisisest manustamist.

Alla 6 kuu vanused imikud
Nendel patsientidel on midasolaam näidustatud ainult sedatsiooni läbiviimiseks
intensiivraviosakonnas.
Alla 6 kuu vanustel lastel on eriti suur eelsoodumus hingamisteede obstruktsiooni ja
hüpoventilatsiooni tekkeks, mistõttu on vajalik annuse tiitrimine väikeste osade kaupa kuni kliinilise
toime saavutamiseni, samuti on vajalik hoolikas hingamissageduse ja hapniku saturatsiooni jälgimine
(vt ka lõik ‚Enneaegsed imikud’ eespool).

Alkoholi/kesknärvisüsteemi pärssivate ainete samaaegne kasutamine
Vältida tuleb midasolaami kasutamist koos alkoholi või/ja kesknärvisüsteemi pärssivate ainetega.
Samaaegsel kasutamisel võib suureneda midasolaami kliiniline toime, põhjustades tugevat sedatsiooni
või kliiniliselt olulist hingamisdepressiooni (vt lõik 4.5).

Anamneesis alkoholi või ravimite kuritarvitamine
Midasolaami nagu ka teiste bensodiasepiinide kasutamist tuleks vältida patsientidel, kellel on
anamneesis teada alkoholi või ravimite kuritarvitamist.

Haiglast väljalubamise kriteeriumid
Pärast midasolaami saamist tohib patsiendi haiglast välja lubada või ooteruumi saata vaid juhul, kui
seda soovitab raviarst ja kui patsiendil on olemas saatja. Pärast haiglast kojulubamist ei tohiks
patsienti üksi jätta.

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 g) annuse kohta, see tähendab põhimõtteliselt
"naatriumivaba".

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakokineetilised Midasolaam metaboliseerub CYP3A4 vahendusel.
CYP3A inhibiitorid ja indutseerijad võivad põhjustada midasolaami plasmakontsentratsiooni ja sellest
tulenevalt ravimi toimete tugevnemist ja nõrgenemist, mistõttu on vajalik annuse kohandamine.
Farmakokineetilised koostoimed CYP3A4 inhibiitorite või indutseerijatega on enam väljendunud
midasolaami suukaudsel kui veenisisesel manustamisel, eriti kuna CYP3A4 leidub ka seedetrakti
ülaosas. Sel põhjusel muutuvad ravimi suukaudsel manustamisel nii ravimi süsteemne kliirens kui
biosaadavus, samal ajal kui parenteraalse manustamise puhul muutub ainult süsteemne kliirens.
Pärast midasolaami ühekordse annuse veenisisest manustamist muutub maksimaalne kliiniline toime
CYP3A4 inhibeerimise tõttu vähe, samas võib pikeneda toime kestus. Kuid pärast midasolaami
pikaajalist manustamist suurenevad CYP3A4 inhibeerimise korral nii toime efektiivsus kui kestus.
Puuduvad uuringud CYP3A4 moduleerimise toime kohta midasolaami farmakokineetikale pärast
rektaalset ja intramuskulaarset manustamist. Arvatakse, et need koostoimed on vähem väljendunud
rektaalse kui suukaudse manustamise puhul, sest esimesel juhul ei läbi ravim seedetrakti, samal ajal
kui lihasesisese manustamise puhul ei tohiks CYP3A4 moduleerimise mõju olla oluliselt erinev
midasolaami veenisisese manustamise puhul täheldatust.

Seetõttu on midasolaami kasutamise ajal soovitatav kliinilise toime ja elutähtsate näitajate hoolikas
jälgimine, võttes arvesse seda, et midasolaami kliiniline toime võib olla tugevam ning ka kesta kauem
CYP3A4 inhibiitori samaaegsel kasutamisel, isegi kui seda manustatakse ainult ühekordselt. Eriti
võivad midasolaami suurte annuste manustamine või pikaajalised infusioonid tugevatoimelisi
CYP3A4 inhibiitoreid saavatele patsientidele (nt intensiivravis) põhjustada pikaajalisi hüpnootilisi
toimeid, aeglasemat anesteesiast taastumist ja hingamisdepressiooni, mis vajavad annuse
kohandamist.

CYP3A4 indutseerimise korral tuleb arvestada sellega, et maksimaalse indutseeriva toime saabumine
ning ka kadumine võtab aega mitu päeva. Erinevalt mitmeid päevi kestnud ravist indutseerijaga, viib
lühiajaline ravi vähem väljendunud koostoimeteni midasolaamiga. Kuid tugevatoimeliste
indutseerijate puhul ei saa isegi lühiajalise ravi korral välistada olulist induktsiooni.

Ei ole teada, et midasolaam muudaks teiste ravimite farmakokineetikat.

CYP3A inhibeerivad ravimid

Asooli tüüpi seenevastased ravimid

Ketokonasooli toimel suurenes veenisiseselt manustatud midasolaami plasmakontsentratsioon

5 korda, samal ajal kui terminaalne poolväärtusaeg pikenes ligikaudu 3 korda. Kui parenteraalset
midasolaami manustatakse koos tugeva CYP3A inhibiitori ketokonasooliga, peab seda tegema
intensiivravi või sarnases osakonnas, kus on tagatud hoolikas kliiniline jälgimine ja vajalik ravi
hingamisdepressiooni ja/või pikaajalise sedatsiooni tekkimisel. Kaaluda tuleb ravimi manustamist
väiksemateks annusteks jaotatuna või annuse kohandamist, eriti kui manustatakse rohkem kui üks
midasolaami veenisisene annus. Sama soovitus võib kehtida ka teiste asooli tüüpi seenevastaste
ravimite puhul (vt allpool), sest kirjeldatud on veenisiseselt manustatud midasolaami sedatiivse
toime suurenemist, kuigi vähemal määral.

Vorikonasooli toimel suurenes veenisiseselt manustatud midasolaami ekspositsioon 3 korda,

samal ajal kui eliminatsiooni poolväärtusaeg pikenes ligikaudu 3 korda.

Nii flukonasooli kui itrakonasooli toimel suurenes veenisiseselt manustatud midasolaami

plasmakontsentratsioon 2...3 korda, mida seostati terminaalse poolväärtusaja pikenemisega
vastavalt 2,4 korda itrakonasooli ja 1,5 korda flukonasooli toimel.

Posakonasooli toimel suurenes veenisiseselt manustatud midasolaami plasmakontsentratsioon

ligikaudu 2 korda.


Tuleb meeles pidada, et suukaudse manustamise järgselt on midasolaami ekspositsioon oluliselt

suurem kui ülalnimetatud juhtudel, eriti ketokonasooli, itrakonasooli ja vorikonasooli kasutamisel.

Midasolaami ampullide sisu ei ole ette nähtud suukaudseks manustamiseks.

Makroliidantibiootikumid

Erütromütsiini toimel suurenes veenisiseselt manustatud midasolaami plasmakontsentratsioon

ligikaudu 1,6...2 korda, mida seostati midasolaami terminaalse poolväärtusaja pikenemisega
1,5...1,8 korda.

Klaritromütsiini toimel suurenes midasolaami plasmakontsentratsioon kuni 2,5 korda ja

terminaalne poolväärtusaeg pikenes 1,5...2 korda.
Täiendav informatsioon suukaudse midasolaami kohta:

Roksitromütsiin: Kuigi puuduvad andmed roksitromütsiini toime kohta veenisiseselt manustatud

midasolaamile, näitab vähene toime suukaudse midasolaami tableti terminaalsele poolväärtusajale
(pikenemine ligikaudu 30%), et roksitromütsiini toime veenisiseselt manustatud midasolaamile
võib olla väiksem.

HIV proteaasi inhibiitorid
Sakvinaviir ja teised HIV proteaasi inhibiitorid: Proteaasi inhibiitorite samaaegne manustamine võib
põhjustada midasolaami kontsentratsiooni olulist suurenemist. Ritonaviiriga potentseeritud lopinaviiri
samaaegsel kasutamisel suurenes veenisiseselt manustatud midasolaami plasmakontsentratsioon 5,4
korda, mis oli seotud terminaalse poolväärtusaja sarnase pikenemisega. Kui parenteraalset
midasolaami manustatakse koos HIV proteaasi inhibiitoritega, peab ravi vastama eespool
ketokonasooli puhul toodud kirjeldusele.
Täiendav informatsioon suukaudse midasolaami kohta:
Teiste CYP3A4 inhibiitorite puhul saadud andmete põhjal on midasolaami suukaudsel manustamisel
oodata oluliselt suuremat plasmakontsentratsiooni. Seetõttu ei tohi proteaasi inhibiitoreid manustada
koos suukaudse midasolaamiga.

Kaltsiumikanali blokaatorid

Diltiaseem: Diltiaseemi ühekordse annuse manustamisel suurenes veenisiseselt manustatud

midasolaami plasmakontsentratsioon ligikaudu 25% ja terminaalne poolväärtusaeg pikenes 43%.
Täiendav informatsioon suukaudse midasolaami kohta:

Verapamiili/diltiaseemi toimel suurenes suukaudse midasolaami plasmakontsentratsioon vastavalt

3 ja 4 korda. Midasolaami terminaalne poolväärtusaeg pikenes vastavalt 41% ja 49%.

Erinevad ravimid/taimsed toimeained

Atorvastatiini samaaegsel manustamisel suurenes veenisiseselt manustatud midasolaami

plasmakontsentratsioon 1,4 korda võrreldes kontrollgrupiga.
Täiendav informatsioon suukaudse midasolaami kohta:

Nefasodooni toimel suurenes suukaudse midasolaami plasmakontsentratsioon 4,6 korda ning

terminaalne poolväärtusaeg pikenes 1,6 korda.

Aprepitant viis suukaudse midasolaami plasmakontsentratsiooni annusest sõltuva suurenemiseni

(3,3 korda 80 mg ööpäevase annuse puhul) ja terminaalse poolväärtusaja ligikaudu 2-kordse
pikenemiseni.

CYP3A indutseerivad ravimid

Rifampitsiini toimel vähenes veenisiseselt manustatud midasolaami plasmakontsentratsioon

ligikaudu 60% pärast rifampitsiini manustamist annuses 600 mg üks kord ööpäevas 7 päeva
jooksul. Terminaalne poolväärtusaeg lühenes ligikaudu 50...60%.
Täiendav informatsioon suukaudse midasolaami kohta:

Rifampitsiini toimel vähenes tervetel isikutel suukaudse midasolaami plasmakontsentratsioon

96% ja selle psühhomotoorsed toimed kadusid peaaegu täielikult.


Karbamasepiin/fenütoiin: Karbamasepiini või fenütoiini korduvad annused viisid suukaudse

midasolaami plasmakontsentratsiooni kuni 90% languseni ja terminaalse poolväärtusaja
lühenemiseni 60% võrra.

Efavirens: CYP3A4 vahendusel moodustunud metaboliidi alfa-hüdroksümidasolaami ja

midasolaami suhte 5-kordne suurenemine kinnitab ravimi CYP3A4 indutseerivat toimet.

Taimsed toimeained ja toit

Naistepuna toimel vähenes midasolaami plasmakontsentratsioon ligikaudu 20...40% ja

terminaalne poolväärtusaeg lühenes ligikaudu 15...17%. Erinevatel naistepuna ekstraktidel võib
olla erinev CYP3A4 indutseeriv toime.

Farmakodünaamilised koostoimed
Midasolaami samaaegne manustamine koos teiste sedatiivse/hüpnootilise toimega ja
kesknärvisüsteemi pärssivate ainetega (sh alkohol) viib suure tõenäosusega sedatsiooni pikenemise ja
hingamisdepressiooni tekkeni.
Siia kuuluvad opiaadid (kui neid kasutatakse analgeetikumide, köhapärssijate või asendusravimitena),
antipsühhootikumid, anksiolüütikumide või hüpnootikumidena kasutatud teised bensodiasepiinid,
barbituraadid, propofool, ketamiin, etomidaat; sedatiivsed antidepressandid, H -antihistamiinikumid
1
ja tsentraalse toimega antihüpertensiivsed ravimid.

Alkohol võib märkimisväärselt tugevdada midasolaami sedatiivset toimet. Midasolaami manustamise
ajal tuleb täielikult hoiduda alkoholi tarvitamisest (vt lõik 4.4).
Midasolaami toimel väheneb inhaleeritavate anesteetikumide minimaalne alveolaarne
kontsentratsioon.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Midasolaami raseduseaegse ohutuse hindamiseks puuduvad piisavad andmed.
Loomkatsete põhjal ei ole midasolaam teratogeense toimega, kuid nagu teiste bensodiasepiinide
kasutamisel, on täheldatud fetotoksilist toimet. Puuduvad andmed ravimi kasutamise kohta raseduse
esimesel kahel trimestril.

Midasolaami suurte annuste kasutamine raseduse viimasel trimestril, sünnituse ajal või
keiserlõikeaegse anesteesia induktsiooniks on emal või lootel põhjustanud kõrvaltoimete teket (emal
inhalatsiooniga seotud riskid, lootel südame löögisageduse häired, hüpotoonia, nõrk imemisrefleks,
hüpotermia ja vastsündinul hingamisdepressioon).
Lisaks võib raseduse viimases staadiumis pidevalt bensodiasepiine kasutanud emade lastel välja
kujuneda füüsiline sõltuvus, mille tõttu esineb risk ärajätunähtude tekkeks postnataalses perioodis.
Eespool kirjeldatu tõttu tohib midasolaami raseduse ajal kasutada ainult tungival vajadusel, kuid
keiserlõike ajal on soovitatav midasolaami kasutamist vältida.
Võimalikke ohte vastsündinule tuleb silmas pidada midasolaami manustamisel iga kirurgilise protseduuri
puhul, mis viiakse läbi sünnitustähtaja läheduses.

Midasolaam eritub väikestes kogustes rinnapiima. Imetavatele emadele tuleb soovitada rinnaga
toitmine katkestada 24 tunniks pärast midasolaami manustamist.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Midasolaamil on tugev toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
Sedatsioon, amneesia, tähelepanuvõime langus ja lihasfunktsiooni häired võivad negatiivselt mõjuda
autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele. Enne midasolaami manustamist tuleb patsienti
hoiatada mitte juhtida autot ega käsitseda masinaid enne täielikku taastumist. Arst otsustab, kui pika
aja pärast on need tegevused patsiendile lubatud. Patsienti on soovitatav haiglast välja lubada ainult
koos saatjaga.

4.8. Kõrvaltoimed

Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest.
Esinemissageduse kategooriad on järgmised:
Väga sage: > 1/10
Sage: > 1/100 kuni < 1/10
Aeg-ajalt: > 1/1000 kuni < 1/100
Harv (> 1/10 000 kuni < 1/1000)
Väga harv (< 1/10 000)
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Immuunsüsteemi häired
Teadmata
Ülitundlikkus, anafülaktiline šokk
Psühhiaatrilised häired
Teadmata
Segasusseisund, eufooriline meeleolu, hallutsinatsioonid
Agitatsioon*, vaenulikkus*, raev*, agressiivsus*, erutus*
Füüsiline ravimisõltuvs ja ärajätusündroom
Närvisüsteemi häired
Teadmata
Tahtmatud liigutused (sh toonilis/kloonilised liigutused ning
lihasvärin)*, hüperaktiivsus*

Sedatsioon (pikemaajaline ja postoperatiivne),
tähelepanuvõime vähenemine, somnolentsus, peavalu,
pearinglus, ataksia, anterograadne amneesia**, mille kestus on
otseselt seotud manustatud annusega

Enneaegsetel imikutel ja vastsündinutel on teatatud krampidest

Ravimi ärajätmisest põhjustatud krambid
Südame häired
Teadmata
Südame seiskumine, bradükardia
Vaskulaarsed häired
Teadmata
Hüpotensioon, vasodilatsioon, tromboflebiit, tromboos
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Teadmata
Hingamisteede depression, apnoe, hingamise seiskumine,
hingeldus, larüngospasm, luksumine
Seedetrakti häired
Teadmata
Iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, suukuivus
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Teadmata
Lööve, nõgestõbi, sügelus
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Teadmata
Väsimus, süstekoha punetus, valu süstekohal
Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused
Teadmata
Kukkumine, luumurrud***
Sotsiaalsed tingimused
Teadmata
Kallale tungimine*
* Sellistest paradoksaalsetest ravimireaktsioonidest on teatatud iseäranis lastel ja eakatel (vt lõik 4.4).
** Protseduuri lõpus võib anterograadne amneesia ikka veel püsida ja üksikjuhtudel on teatud
pikemaajalisest amneesiast (vt lõik 4.4).
*** Kukkumiste ja luumurdude risk suureneb samaaegselt sedatiivseid aineid (sh alkohoolsed joogid)
kasutavatel inimestel ja eakatel.

Sõltuvus: midasolaam võib isegi terapeutiliste annuste kasutamisel põhjustada füüsilise sõltuvuse
kujunemist. Pärast pikaajalist veenisisest manustamist võib ravi (eriti järsk) katkestamine põhjustada
ärajätunähtude, sealhulgas krampide teket (vt lõik 4.4).


Tekkinud on rasked kardiorespiratoorsed kõrvaltoimed. Eluohtlikke tüsistusi esineb sagedamini üle
60-aastastel täiskasvanutel ja olemasoleva hingamispuudulikkuse või südamefunktsiooni häirega
patsientidel, eriti ravimi liiga kiirel või suurte annuste manustamisel (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Sarnaselt teistele bensodiasepiinidele põhjustab midasolaam sageli uimasust, ataksiat, düsartriat ja
nüstagme. Midasolaami üleannustamine on harva eluohtlik, kui ravimit manustatakse üksinda, kuid
võib põhjustada arefleksiat, apnoed, hüpotensiooni, kardiorespiratoorset depressiooni ja harva
koomat. Kooma kestab tavaliselt mõne tunni, kuid võib olla pikaajalisem ja tsükliline, eriti eakatel
patsientidel. Respiratoorse haigusega patsientidel on bensodiasepiini hingamist pärssiv toime tõsisem.
Bensodiasepiinid suurendavad teiste kesknärvisüsteemi pärssivate ravimite, sh alkoholi toimet.

Ravi
Jälgida tuleb patsiendi elulisi näitajaid ja alustada toetavat ravi vastavalt patsiendi kliinilisele
seisundile. Eelkõige võivad patsiendid vajada sümptomaatilist ravi kardiorespiratoorsete või
kesknärvisüsteemi toimete tõttu.
Suukaudsel manustamisel tuleb edasise imendumise vältimiseks kasutada sobivat meetodit, nt
aktiivsöe manustamist 1...2 tunni jooksul. Uimasusega patsientidel on aktiivsöe manustamisel tähtis
tagada hingamisteede kaitse. Kui on manustatud mitut ravimit, võib kaaluda maoloputust, kuid mitte
rutiinse meetodina.

Raske kesknärvisüsteemi depressiooni korral kaaluda bensodiasepiini antagonisti, flumaseniili,
kasutamist. Seda tohib manustada ainult hoolika jälgimise tingimustes. Ravimil on lühike
poolväärtusaeg (ligikaudu üks tund), mistõttu flumaseniili saanud patsiendid vajavad jälgimist pärast
toime kadumist. Flumaseniili tuleb väga ettevaatlikult kasutada koos krambiläve alandavate
ravimitega (nt tritsüklilised antidepressandid või epileptilised ravimid). Lisainformatsiooni saamiseks
selle ravimi õige kasutamise kohta tuleb lugeda flumaseniili ravimi omaduste kokkuvõtet.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Bensodiasepiini derivaadid
ATC-kood: N05CD08.

Midasolaam on imidasobensodiasepiinide grupi derivaat. Midasolaami vaba alus on lipofiilne ja
vähesel määral vees lahustuv.

Imidasobensodiasepiini ringi 2. asetuses oleva aluselise lämmastiku tõttu saab midasolaam koos
hapetega moodustada vees lahustuvaid sooli, mis annavad stabiilse ja hästi talutava süste- või
infusioonilahuse.

Tänu kiirele metaboolsele transformatsioonile lühikese aja jooksul on midasolaami farmakoloogilise
toime kestus lühike. Midasolaam on tugevalt sedatiivse ja uinutava toimega. Lisaks on tal
anksiolüütiline, krambivastane ja lihastoonust vähendav toime.


Lihase- või veenisisese manustamise järgselt tekib lühiajaline anterogaadne amneesia (patsient ei
mäleta ravimi maksimaalse toime ajal aset leidnud sündmusi).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine lihasesisese manustamise järgselt
Midasolaami imendumine lihaskoest on kiire ja täielik. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub
30 minuti jooksul. Absoluutne biosaadavus ravimi lihasesisesel manustamisel on üle 90%.

Imendumine rektaalsel manustamisel
Rektaalsel manustamisel imendub midasolaam kiiresti. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub
ligikaudu 30 minutiga. Absoluutne biosaadavus on ligikaudu 50%.

Jaotumine
Midasolaami veenisisesel manustamisel moodustub plasmakontsentratsiooniaja kõverale üks või kaks
eraldi jaotusfaasi. Jaotusruumala on püsiseisundis 0,7...1,2 l/kg.
96...98% midasolaamist seondub plasmavalkudega, põhiliselt albumiiniga. Tserebrospinaalvedelikku
jõuab midasolaam aeglaselt ja väikestes koguses. Inimeste puhul on tõestatud, et midasolaam läbib
platsentaarbarjääri ja jõuab aeglaselt loote vereringesse. Inimese rinnapiimas leidub midasolaami
väikestes kogustes.

Metabolism
Midasolaam elimineeritakse peaaegu täielikult biotransformatsiooni teel. Maksas metaboliseerunud
annuse fraktsioon on hinnangute järgi 30...60%. Midasolaam hüdroksüülitakse tsütokroom P4503A4
isoensüümi poolt. Plasmas ja uriinis on põhimetaboliidiks alfa-hüdroksümidasolaam.
Alfa-hüdroksümidasolaami plasmakontsentratsioon moodustab lähteühendi kontsentratsioonist 12%.
Alfa-hüdroksümidasolaam on farmakoloogilise toimega, kuid lisab veenisiseselt manustatud
midasolaamile toimet vaid minimaalselt (ligikaudu 10%).

Eritumine
Tervetel vabatahtlikel on midasolaami eliminatsiooni poolväärtusaeg 1,5...2,5 tundi. Plasmakliirens
on vahemikus 300...500 ml/min. Midasolaam eritub põhiliselt neerude kaudu (60...80% süstitavast
annusest) glükuroniidiga konjugeeritud alfa-hüdroksümidasolaamina. Alla 1% annusest eritub uriiniga
muutumatul kujul. Alfa-hüdroksümidasolaami eliminatsiooni poolväärtusaeg on alla 1 tunni. Kui
midasolaami manustatakse veeniinfusiooni teel, ei erine tema eliminatsiooni kineetika boolussüstena
manustamisest.

Farmakokineetika kõrge riskirühmaga patsientidel
Eakad
Üle 60-aastastel täiskasvanutel võib eliminatsiooni poolväärtusaeg pikeneda kuni neli korda.

Lapsed
Rektaalselt manustatud ravimi imendumise kiirus on lastel sarnane täiskasvanutega, kuid biosaadavus
on madalam (5...18%). Eliminatsiooni poolväärtusaeg intravenoosse ja rektaalse manustamise järgselt
lastele vanuses 3...10 aastat on lühem (1...1,5 tundi) võrreldes täiskasvanutega. See erinevus on
kooskõlas lastel esineva suurema metaboolse kliirensiga.

Vastsündinud
Vastsündinutel on eliminatsiooni poolväärtusaeg keskmiselt 6...12 tundi, tõenäoliselt seoses maksa
ebaküpsuse ja vähenenud kliirensiga (vt lõik 4.4).

Ülekaalulisus
Ülekaalulistel patsientidel on toimeaine keskmine poolväärtusaeg pikem võrreldes normaalkaaluliste
patsientidega (5,9 vs 2,3 tundi). See on seotud kehakaalu järgi kohandatud jaotusruumala ligikaudu
50% suurenemisega. Kliirens on sarnane ülekaalulistel ja normaalkaalulistel isikutel.


Maksapuudulikkusega patsiendid
Maksatsirroosiga patsientidel võib eliminatsiooni poolväärtusaeg olla pikem ja kliirens lühem
võrreldes tervete vabatahtlikega (vt lõik 4.4).

Neerupuudulikkusega patsiendid
Kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel on eliminatsiooni poolväärtusaeg sarnane tervetel
vabatahtlikel täheldatuga.

Kriitiliselt haiged patsiendid
Kriitiliselt haigetel patsientidel on midasolaami eliminatsiooni poolväärtusaeg pikenenud kuni
6 korda.

Südamepuudulikkusega patsiendid
Südame paispuudulikkusega patsientidel on eliminatsiooni poolväärtusaeg pikem võrreldes tervetega
(vt lõik 4.4).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Puuduvad arsti jaoks olulised mittekliinilised ohutusandmed peale nende, mis juba sisalduvad ravimi
omaduste kokkuvõtte teistes lõikudes.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumkloriid
Kontsentreeritud vesinikkloriidhape (pH korrigeerimiseks)
Naatriumhüdroksiid (pH korrigeerimiseks)
Süstevesi

6.2. Sobimatus

Midasolaami süste- või infusioonilahust ei tohi lahjendada 6% dekstraanilahusega (0,9%
naatriumkloriidilahusega), mis sisaldab glükoosi.
Midasolaami süste- või infusioonilahust ei tohi segada leeliseliste süstelahustega. Midasolaam annab
vesinikkarbonaati sisaldavate lahustega sademe.

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste lahustega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus
6.6.

6.3. Kõlblikkusaeg

4 aastat

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist
Valmislahuse kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril
15...25°C ning 3 päeva jooksul säilitamisel temperatuuril 2...8°C.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb valmislahus kohe ära kasutada.
Kui seda ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks
tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2...8°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud
kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Lahjendatud ravimpreparaadi säilitamistingimusi vt lõik 6.3.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Midasolaami 1 mg/ml süste- või infusioonilahus on 5 ml I tüüpi värvitust klaasist valge tipu / valge
rõngaga ja sinise rõngaga OPC (One Point Cut - ühe sälguga) / valge lahtimurtava otsaga ampullides.
Karbis on 10 ampulli.

Ampull on saadaval blisterpakendis / alusplaadil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Sobib kokku järgmiste infusioonilahustega:

-
9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahus
-
50 mg/ml (5%) glükoosilahus
-
100 mg/ml (10%) glükoosilahus
-
50 mg/ml (5%) fruktoosilahus
-
Ringeri lahus
-
Hartmanni lahus

Midasolaami ampullid on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata ravimpreparaat või
jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.
Enne manustamist tuleb süste- või infusioonilahust visuaalselt kontrollida. Kasutada tohib ainult
lahust, milles ei ole nähtavaid osakesi.

Veenisisese püsiinfusiooni korral võib midasolaami süstelahust lahjendada vahemikus
0,015...0,15 mg/ml ühega ülalloetletud lahustest.

7. Müügiloa hoidja

Accord Healthcare Limited,
Sage House,
319, Pinner Road,
North Harrow,
Middlesex, HA1 4HF,
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

627809

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 17.04.2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25.11.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015