MATRIFEN

Toimeained: fentanüül

Ravimi vorm: transdermaalne plaaster

Ravimi tugevus: 100mcg 1h 5TK

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on MATRIFEN ja milleks seda kasutatakse

Matrifen on opioidide rühma kuuluv tugevatoimeline valuvaigisti, mis toimib sel teel, et blokeerib ajus
valuimpulsid.

Matrifen transdermaalse plaastri toimeaineks on fentanüül. Fentanüül vabaneb järk-järgult plaastrist,
imendub läbi naha organismi ja leevendab tugevat kroonilist valu, mida saab ravida ainult opioididega.
Üks plaaster leevendab valu 72 tunni (3 päeva) vältel.

2. Mida on vaja teada enne MATRIFEN võtmist

HOIATUS:
Matrifen on ravim, mis võib olla lastele eluohtlik. See kehtib ka kasutatud plaastrite kohta. Palun
arvestage, et antud ravimi väljanägemine võib selle muuta lastele eriti huvipakkuvaks.

Matrifen võib põhjustada eluohtlikke kõrvaltoimeid inimestel, kes ei vaja regulaarselt opioidide
kasutamist.

Ärge kasutage Matrifen'i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) fentanüüli või Matrifen’i mõne koostisosa suhtes.
- kui teil on tegemist lühiajalise valuga (näiteks pärast kirurgilist protseduuri).
- kui teil on raskeid hingamisprobleeme.
- kui teil on tegemist raske kesknärvisüsteemi (nt pea- või seljaaju) kahjustusega, näiteks ajutrauma
tõttu.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Matrifen
Informeerige oma arsti enne Matrifen’i kasutamist, kui teil esineb mõni allpool nimetatud seisunditest:
- astma, hingamise pärssumine (hingamisvõime vähenemine) või mistahes kopsuhaigus;
- südame rütmihäired;
- madal vererõhk;
- maksafunktsiooni puudulikkus;
- neerufunktsiooni puudulikkus;
- kui teil on olnud peatrauma või ajuhaigus (näiteks ajukasvaja);
- kui teil on myastenia gravis (haigus, mida iseloomustab lihaste nõrkus ja kiire väsimine).

Informeerige oma arsti, kui Matrifen’i kasutamise ajal tekib palavik, sest kõrgenenud
kehatemperatuuri korral võib fentanüüli imendumine läbi naha suureneda. Samal põhjusel ei tohi
plaastriga kaetud nahapinda jätta kaitseta soojusallikate eest, nagu näiteks soojenduskotid, elektrilise
soojendusega tekid, kuumaveepudelid, päevituslamp ja käia saunas, solaariumis, kuumas vannis või
soojas mullivannis spa-s. Te võite plaastriga käia duši all ja ka päikese käes viibimine ei ole keelatud,
ent kuumal suvepäeval peab plaastriga nahapind olema riietega kaetud.

Transdermaalseid plaastreid ei tohi poolitada ega tükeldada.

Matrifen’i plaastri pikaaegsel kasutamisel võib areneda tolerants (valuvaigistava toime vähenemine) ja
füüsiline või psüühiline sõltuvus. Vähivalu ravis on seda täheldatud siiski harva.

Eakaid patsiente tuleb ravi ajal Matrifen’iga hoolikalt jälgida.

Matrifen’i ei tohi kasutada alla 2-aastastel lastel ning lastel, keda ei ole varem morfiini ega
sellesarnaste tugevate valuvaigistitega ravitud.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Teatud ravimid võivad mõjutada Matrifen’i toimet ja vastupidi. Mõned sellised ravimid on:
- valuvaigistid (näiteks opioidid nagu pentasotsiin, nalbufiin, buprenorfiin, morfiin ja kodeiin),
trankvillisaatorid ja ärevuse raviks kasutatavad ravimid, uinutid, üldanesteetikumid, fenotiasiinid
(psühhoosivastased ravimid), sedatiivse toimega antihistamiinikumid (allergia ja merehaiguse
vastased ravimid, mis võivad põhjustada unisust) ja lihasrelaksandid;
- barbituraadid (epilepsiaravimid);
- ritonaviir ja nelfinaviir (kasutatakse HIV-infektsiooni korral);
- itrakonasool, ketokonasool, flukonasool ja vorikonasool (seeninfektsioonide vastased ravimid);
- MAO-inhibiitorid (näiteks moklobemiid depressiooni või selegiliin Parkinson’i tõve raviks). Te ei
tohi kasutada Matrifen'i 14 päeva jooksul pärast ravi lõppu MAO-inhibiitoritega;
- makroliidantibiootikumid (näiteks asitromütsiin, erütromütsiin, troleandomütsiin ja
klaritromütsiin);
- nefasodoon (depressiooni raviks);
- ravimid, mida kasutatakse ebaregulaarse südamerütmi raviks, näiteks amiodaroon, diltiaseem või
verapamiil.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Matrifen’i kasutamine koos toidu ja joogiga
Samaaegne alkoholi tarvitamine võib suurendada hingamishäirete tekke riski.

Rasedus ja imetamine
Ravimi kasutamise ohutus raseduse ajal ei ole tõestatud. Fentanüüli ei tohi kasutada sünnituse ajal,
sest fentanüül võib vastsündinul põhjustada hingamisraskusi. Fentanüül eritub rinnapiima ning võib
rinnaga toidetaval lapsel põhjustada sedatsiooni ja hingamise pärssimist (hingamisvõime vähenemine).
Rinnaga toitmine tuleb katkestada vähemalt 72 tunniks pärast plaastri eemaldamist. Raseduse ja
imetamise ajal ei tohi Matrifen’i kasutada, välja arvatud juhul kui teie arst on leidnud, et Matrifen’i
mittekasutamisega seotud risk on suurem kui selle kasutamisega seotud risk. Pikaaegne ravi raseduse
ajal võib vastsündinul põhjustada ärajätunähtude teket. Kui te Matrifen ravi ajal rasestute, pidage nõu
oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Fentanüüli transdermaalne plaaster võib muuta teid uimaseks; kui see juhtub, ärge juhtige autot ega
töötage tööriistade ja masinatega.

3. Kuidas MATRIFEN võtta

Kasutage Matrifen'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Matrifen'i annus sõltub teie individuaalsest vajadusest ja selle määrab teie arst. Järgige alati oma
arstilt saadud juhiseid.

Annus on tavaliselt üks plaaster iga kolme päeva tagant. Sõltuvalt teie individuaalsest reageerimisest
ravile võib olla vajalik plaastri tugevuse või plaastrite arvu muutmine. Tavaliselt saabub efektiivne
valuvaigistav toime 24 tunni vältel pärast plaastri asetamist nahale. Ärge katkestage ravi ilma eelnevalt
arstiga konsulteerimata.

Kuidas Matrifen plaastrit paigaldada
- Leidke ülakehal või õlavarrel sile nahapind, kus nahk on ilma karvade, haavade, nahalaikude või
muude nahakahjustusteta. Nahapiirkonnas, kuhu plaaster paigaldatakse, ei tohi eelnevalt olla
tehtud kiiritusravi.
- Lastel tuleb plaaster asetada selja ülaosale. See vähendab võimalust, et laps ise selle nahalt
eemaldab.
- Kui nahk on kaetud karvadega, tuleb karvad kääridega ära lõigata. Ärge raseerige nahka, sest see
ärritab nahka. Kui nahka on vaja puhastada, tehke seda veega. Ärge kasutage seepi, kreemi, õli,
ihupiima, puudrit, alkoholi või muid vahendeid, mis võivad nahka ärritada. Enne plaastri asetamist
nahale peab see olema täiesti kuiv.
- Plaaster tuleb nahale paigaldada koheselt pärast kotikesest eemaldamist. Pärast kaitsekile
eemaldamist surutakse plaaster peopesaga tugevasti ligikaudu 30 sekundi vältel vastu nahka,
veendudes, et kontakt nahaga on täielik. Kontrollige, et plaaster oleks korralikult nahale
kleepunud, eriti selle servades. Seejärel peske käsi puhta veega.
- Matrifen transdermaalset plaastrit tuleb kanda pidevalt 72 tunni (3 päeva) vältel. Ravimi
välispakendile võib kirjutada plaastri nahale paigaldamise kuupäeva ja kellaaja. See aitab meeles
pidada, millal plaastrit vahetada tuleb.
- Ärge poolitage plaastrit. Ärge kasutage plaastrit kui seda on poolitatud, tükeldatud või kui see on
kahjustunud.

Kuidas Matrifen plaastrit vahetada
- Plaaster tuleb nahalt eemaldada 72 tunni (3 päeva) pärast. Tavaliselt ei tule plaaster ise ära.
- Murdke kasutatud plaaster kleepuvaid pindu pidi kokku ja asetage kasutatud plaastrid
välispakendisse, et need saaks apteeki tagasi anda.
- Eemaldage alati vana plaaster enne uue plaastri asetamist.
- Uus plaaster tuleb ülalkirjeldatud juhiseid järgides paigaldada teise kohta. Sama manustamiskohta
ei tohi kasutada varem kui vähemalt 7 päeva möödumisel.

Kui te kasutate Matrifen’i rohkem kui ette nähtud
Kui te olete nahale asetanud rohkem plaastreid kui ette nähtud, eemaldage need koheselt nahalt ja
võtke ühendust oma arstiga, lähima haiglaga või kiirabiga, et konsulteerida võimaliku üleannustamise
riski suhtes.

Kõige tavalisem üleannustamise sümptom on hingamishäire, eelkõige ebatavaliselt aeglane või nõrk
hingamine. Sellisel juhul tuleb plaastrid nahalt eemaldada ja otsekohe arsti poole pöörduda. Arsti
oodates tuleb püüda patsient ärkvel hoida temaga rääkides ja teda aeg-ajalt raputades.

Teisteks üleannustamise sümptomiteks on unisus, madal kehatemperatuur, aeglane pulss, lihastoonuse
vähenemine, uimasus, lihaskoordinatsiooni kadumine, pupillide ahenemine (kitsad pupillid) ja
krambid (krambihood).

Kui te unustate Matrifen plaastri vahetada
Kui arst pole määranud teisiti, tuleb Matrifen plaastreid vahetada ühel ja samal ajal iga kolme päeva
tagant. Juhul, kui te unustate ettenähtud ajal plaastrit vahetada, tehke seda niipea, kui see teile meenub.

Kui ettenähtud ajast on möödunud juba väga palju aega, võtke ühendust oma arstiga, sest te võite
vajada täiendavate valuvaigistite manustamist.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Matrifen põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui peaks ilmnema mõni järgmistest väga harva esinevatest tõsistest kõrvaltoimetest, eemaldage
plaaster ja võtke koheselt ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse:
- raske hingamise pärssumine (väljendunud õhupuudus, korisev hääl kui te hingate),
- seedetrakti täielik sulgus (hoovalud, oksendamine, kõhupuhitus),
- äkiline näo või kurgu paistetus, tugev nahaärritus, -punetus või villide tekkimine nahale. Need
võivad olla raske allergilise reaktsiooni sümptomid. Seda esineb ainult väikesel arvul inimestel.

Muud
Väga sageli (avaldub rohkem kui 1-l kasutajal 10-st):
uimasus, pearinglus, peavalu, iiveldus, halb enesetunne (oksendamine), kõhukinnisus.

Sageli (avaldub 1...10-l kasutajal 100-st):
ülitundlikkus, anoreksia, unehäired, segasus, depressioon, ärevus, hallutsinatsioonid, külmavärinad,
sipelgate jooksmise tunne nahal (paresteesia), peapööritustunne, ebaregulaarne südamerütm, kõrge
vererõhk, õhupuudus, kõhulahtisus, suukuivus, kõhuprobleemid, higistamine, sügelus, nahalööve,
nahaõhetus, lihaskrambid, urineerimishäired, jõuetus, käte, pahkluude või jalgade paistetus, nõrkus,
ebamugavustunne, külmatunne.

Aeg-ajalt (avaldub 1...10-l kasutajal 1000-st):
desorientatsioon, ebaloomulik õnnetunne, mälukaotus, rahutus, tundlikkuse langus, eriti nahal,
krambid (krambihood), aeglane südame löögisagedus, naha muutumine sinakaks, madal vererõhk,
hingamisraskus, soolesulgus, ekseem ja/või muud nahaprobleemid, kaasa arvatud naha kahjustused
plaastri asetamise kohal, lihastõmblused, seksuaalfunktsiooni häired, gripi-sarnased sümptomid,
kehatemperatuuri muutused, ravimi ärajätunähud (iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, ärevus või
värisemine).

Harv (avaldub 1...10-l kasutajal 10,000-st):
kitsad pupillid, hingamisraskus, osaline peen- või jämesoole sulgus, ekseem ja dermatiit (nahapõletik)
plaastri asetamise kohal.

Muud kõrvaltoimed
Fentanüüli pikaaegsel kasutamisel võib areneda tolerants (valuvaigistava toime vähenemine) ning
psüühiline ja füüsiline sõltuvus.
Ümbervahetamine varasemalt kasutatud opioidravilt Matrifen’i transdermaalse plaastriga võib
mõnedel patsientidel esile kutsuda opioidide ärajätunähtusid (näiteks iiveldus, oksendamine,
kõhulahtisus, ärevus ja värisemine).

Fentanüüli kõrvaltoimete profiil lastel ja noorukitel oli sarnane täiskasvanute omale. Väga sageli
täheldatud kõrvaltoimed lastel läbi viidud kliinilistes uuringutes olid palavik, iiveldus ja oksendamine.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5. Kuidas MATRIFEN säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas, seda ka pärast kasutamist. Transdermaalsetesse
plaastritesse jääb ka peale kasutamist suures koguses ravimit.

Ärge kasutage Matrifen'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ohutuse- ja keskkonnahoiulistel eesmärkidel tuleb kasutatud ja kasutamata jäänud transdermaalsed
plaastrid hävitada vastavalt kohalikele nõuetele või tagastada apteeki. Kuni hävitamiseni või apteeki
tagasitoomiseni tuleb kleepuvat pinda pidi kokkumurtud kasutatud plaastreid hoida ravimi väliskarbis.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Matrifen sisaldab
- Toimeaine on fentanüül. Üks plaaster sisaldab 1,38 mg, 2,75 mg, 5,5 mg, 8,25 mg või 11 mg
fentanüüli (plaastritest vabaneb vastavalt 12, 25, 50, 75 või 100 mikrogrammi fentanüüli
tunnis).
- Abiained on dipropüleenglükool, hüdroksüpropüültselluloos, dimetikoon, silikoonliim
(amiinresistentne),
etüleenvinüülatsetaat
(EVA,
vabanemist
reguleeriv
membraan),
polüetüleentereftalaat (väline kattekile ja kaitsekile), fluoropolümeerkattega polüester
(eemaldatav kaitsekile) ja trükivärv.

Kuidas Matrifen välja näeb ja pakendi sisu
Matrifen on läbipaistev nelinurkse kujuga plaaster, mis on pakendatud paberist, alumiiniumist ja
polüakrüülonitriilist (PAN) kuumsuletud kotikesse. Plaastritele on värviliselt trükitud ravimpreparaadi
ja toimeaine nimetus ning tugevus:
Matrifen, 12 mikrogrammi/tunnis plaaster: pruun pealetrükk
Matrifen, 25 mikrogrammi/tunnis plaaster: punane pealetrükk
Matrifen, 50 mikrogrammi/tunnis plaaster: roheline pealetrükk
Matrifen, 75 mikrogrammi/tunnis plaaster: helesinine pealetrükk
Matrifen, 100 mikrogrammi/tunnis plaaster: hall pealetrükk

Pakendites: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 või 20 plaastrit.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Takeda Pharma AS
Jaama 55B
63308 Põlva
Telefon: 79 98 100

Tootja:
Takeda Pharma A/S
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde
Taani


Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Matrifen, 12 mikrogrammi/tunnis transdermaalne plaaster
Matrifen, 25 mikrogrammi/tunnis transdermaalne plaaster
Matrifen, 50 mikrogrammi/tunnis transdermaalne plaaster
Matrifen, 75 mikrogrammi/tunnis transdermaalne plaaster
Matrifen, 100 mikrogrammi/tunnis transdermaalne plaaster

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Matrifen 12 mikrogrammi/tunnis: Iga 4,2 cm2 transdermaalne plaaster sisaldab 1,38 mg fentanüüli
ning vabastab 12 mikrogrammi fentanüüli tunnis.
Matrifen 25 mikrogrammi/tunnis: Iga 8,4 cm2 transdermaalne plaaster sisaldab 2,75 mg fentanüüli
ning vabastab 25 mikrogrammi fentanüüli tunnis.
Matrifen 50 mikrogrammi/tunnis: Iga 16,8 cm2 transdermaalne plaaster sisaldab 5,50 mg fentanüüli
ning vabastab 50 mikrogrammi fentanüüli tunnis.
Matrifen 75 mikrogrammi/tunnis: Iga 25,2 cm2 transdermaalne plaaster sisaldab 8,25 mg fentanüüli
ning vabastab 75 mikrogrammi fentanüüli tunnis.
Matrifen 100 mikrogrammi/tunnis: Iga 33,6 cm2 transdermaalne plaaster sisaldab 11,0 mg fentanüüli
ning vabastab 100 mikrogrammi fentanüüli tunnis.

INN. Fentanylum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Transdermaalne plaaster.

Nelinurkne läbipaistev plaaster eemaldataval kaitsekilel. Kaitsekile on suurem kui plaaster.

Plaastritele on värviliselt trükitud ravimpreparaadi nimetus ja tugevus:
Matrifen 12 mikrogrammi/tunnis plaaster: pruun pealetrükk
Matrifen 25 mikrogrammi/tunnis plaaster: punane pealetrükk
Matrifen 50 mikrogrammi/tunnis plaaster: roheline pealetrükk
Matrifen 75 mikrogrammi/tunnis plaaster: helesinine pealetrükk
Matrifen 100 mikrogrammi/tunnis plaaster: hall pealetrükk

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Täiskasvanud:
Tugev kestev valu, mis allub ainult opioidanalgeetikumidele.

Lapsed:
Tugev krooniline valu opioidravi saavatel lastel alates 2.eluaastast.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Fentanüüli transdermaalsed plaastrid vabastavad toimeainet 72 tunni vältel. Fentanüüli
vabanemiskiirus on 12, 25, 50, 75 ja 100 mikrogrammi/tunnis ja sellele vastav plaastrite pindala on
4,2, 8,4, 16,8, 25,2 ja 33,6 cm2.

Transdermaalne.

Fentanüüli transdermaalne plaaster tuleb asetada ärritusnähtudeta ja kiiritamata siledale nahapinnale
rindkerel või õlavarrel. Väikestel lastel tuleks plaastri paigaldamisel eelistada selja ülaosa, et
vähendada võimalust, et laps ise plaastri nahalt eemaldab. Karvad (üldiselt tuleks eelistada karvkatteta
piirkondi) tuleb manustamiskohal kääridega ära lõigata (mitte raseerida). Kui manustamiskoht nõuab
eelnevat puhastamist, tuleb seda teha puhta veega. Seepe, õlisid, ihupiima, alkoholi ega teisi
vahendeid, mis võivad nahka ärritada või selle omadusi muuta, ei tohi kasutada. Enne plaastri
asetamist nahale peab see olema täiesti kuiv.

Kuna transdermaalne plaaster on väljastpoolt kaetud veekindla kattekilega, võib koos sellega
lühiajaliselt käia ka duši all.

Fentanüüli transdermaalne plaaster tuleb nahale asetada koheselt pärast kotikesest eemaldamist. Pärast
kaitsekile eemaldamist surutakse plaaster peopesaga tugevasti ligikaudu 30 sekundi vältel
manustamiskohale, veendudes, et kontakt nahaga on täielik, eriti plaastri servades. Vahel võib osutuda
vajalikuks transdermaalse plaastri täiendav fikseerimine. Seejärel tuleb käed pesta puhta veega.
Transdermaalset plaastrit tuleb kanda pidevalt 72 tunni vältel, seejärel tuleb plaaster välja vahetada.
Uus plaaster tuleb alati paigaldada teise kohta. Sama manustamiskohta võib uuesti kasutada pärast
vähemalt 7-päevast ajalist intervalli.

Transdermaalset plaastrit ei tohi poolitada ega tükeldada (vt lõik 4.4).

Hävitamisjuhised vt lõik 6.6.

Vajalik fentanüüli annus kohandatakse individuaalselt ja seda tuleb regulaarselt pärast iga
manustamist uuesti hinnata.

Täiskasvanud
Algannuse valik
Fentanüüli annus sõltub eelnevast opioidide kasutamisest, samuti tuleb arvesse võtta võimalikku
tolerantsuse arenemist, kaasuvat medikamentoosset ravi, patsiendi üldseisundit ning haiguse
raskusastet.

Kui patsiendi võimalik reaktsioon opioidi manustamisele ei ole teada, ei tohiks algannus olla suurem
kui 25 mikrogrammi/tunnis.

Üleminek muult opioidravilt
Üleminekul suukaudselt või parenteraalselt opioidravilt fentanüüli plaastrile arvutatakse algannus
järgmiselt:
1. Määratakse kindlaks seni kasutatud opioidanalgeetikumi vajadus eelneva 24 tunni vältel.
2. Saadud annus muudetakse vastavaks suukaudse morfiini ekvianalgeetilisele annusele kasutades
Tabelit 1.
3. Suukaudse morfiini ekvianalgeetilise annuse alusel leitakse vastav fentanüüli annus kasutades
Tabelit 2.

Tabel 1: Erinevate opioidide ekvianalgeetilised annused
Kõik tabelis toodud intramuskulaarsed ja suukaudsed annused vastavad analgeetiliselt toimelt 10 mg
intramuskulaarselt manustatud morfiinile.

Ravimi nimetus
Ekvianalgeetiline annus (mg)

Intramuskulaarne*
Suukaudne
Morfiin
10
30 (korduv manustamine)**

10
60 (ühekordne või aeg-ajalt manustamine)
Hüdromorfoon
1,5
7,5
Metadoon
10
20
Oksükodoon
10…15
20…30
Levorfanool
Oksümorfiin
10 (rektaalne)
Diamorfiin
60
Petidiin
75
- Kodeiin
- 200
Buprenorfiin
0,4
0,8 (sublingvaalne)
Ketobemidoon
10
30
* Põhineb ühekordse manustamisega läbi viidud uuringutel, kus iga ülalmainitud ravimi
intramuskulaarset annust võrreldi morfiiniga, et saavutada ekvivalentset analgeetilist efektiivsust.
Suukaudsed annused on soovituslikud annused parenteraalselt manustamiselt suukaudsele
manustamisele üleminekul.
** Morfiini parenteraalse ja suukaudse annuse efektiivsuse suhe 3:1 põhineb kroonilise valuga
patsientidel läbiviidud uuringu tulemustel.

Tabel 2: Soovitatav Matrifen plaastri algannus, mis vastab morfiini suukaudsele ööpäevasele annusele

Suukaudse morfiini 24-tunni annus
Matrifen transdermaalse plaastri annus
(mg/ööpäevas)
(mikrogrammi/tunnis)

< 135


25
135...224


50
225...314


75
315...404


100
405...494


125
495...584


150
585...674


175
675...764


200
765...854


225
855...944


250
945...1034


275
1035...1124


300

Soovitatavad üleminekuskeemid põhinevad kliinilistel uuringutel. Kliinilises praktikas on edukalt
kasutatud ka muudel uuringutel põhinevaid üleminekuskeeme.

Matrifen plaastri analgeetilist toimet ei saa esmaselt hinnata varem kui 24 tundi pärast plaastri
asetamist nahale. See on tingitud fentanüüli kontsentratsiooni järk-järgulisest suurenemisest
vereplasmas esimese 24 tunni vältel pärast plaastri asetamist nahale. Seetõttu tuleb ka ravi eelnevalt
kasutatud opioididega lõpetada järk-järgult ajavahemikus esimese Matrifen plaastri asetamisest nahale
kuni analgeetilise toime saavutamiseni.

Toimiva annuse määramine ja säilitusravi
Plaastrit peab vahetama iga 72 tunni järel. Annust korrigeeritakse individuaalselt kuni saavutatakse
vajalik analgeetiline toime. Patsientidel, kellel analgeetiline toime ajavahemikus 48…72 tundi pärast
plaastri nahale asetamist oluliselt väheneb, võib olla vajalik plaastri väljavahetamine 48 tundi pärast
nahale asetamist. Väiksemate ööpäevaste annuste korral on soovitatav annuse määramiseks kasutada
12 mikrogrammi/tunnis annust. Kui analgeesia osutub esimese kasutusperioodi lõpus ebapiisavaks,
võib annust 3 päeva pärast suurendada kuni saavutatakse soovitud analgeetiline toime. Vajadusel
suurendatakse annust tavaliselt 12 mikrogrammi/tunnis või 25 mikrogrammi/tunnis kaupa, arvestades
siiski ka täiendava analgeesia vajadust ja patsiendil esineva valu tugevust. Annuse korrigeerimisel suurema kui 100 mikrogrammi/tunnis annuse vajaduse korral võib kasutada rohkem kui ühte plaastrit.
Samuti võivad vajalikuks osutuda lühitoimeliste analgeetikumide täiendavad annused nn „läbilöögi“
valu vaigistamiseks. Kui Matrifen plaastri annus ületab 300 mikrogrammi/tunnis, tuleb kaaluda
täiendavate või alternatiivsete analgeesiameetodite või alternatiivsete opioidide kasutamist.

Pikaaegse morfiinravi asendamisel fentanüüli transdermaalse plaastriga on hoolimata adekvaatsest
analgeetilisest efektiivsusest kirjeldatud ärajätunähte. Ärajätunähtude raviks on soovitatav kasutada
lühitoimelise morfiini väikseid annuseid.

Ravi lõpetamine Matrifen plaastriga
Ravi lõpetamisel plaastriga ja selle asendamisel teiste opioididega peab asendamine toimuma järk-
järgult, alates väikesest annusest ja suurendades seda aeglaselt. See on vajalik põhjusel, et fentanüüli
kontsentratsioon veres väheneb aeglaselt, 50% võrra vähemalt 17 või enama tunni jooksul (vt lõik
5.2). Üldreeglina peab opioidanalgeesia lõpetamine toimuma järk-järgult, et vältida ärajätunähtude
(iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, ärevus ja lihastreemor) teket.

Kasutamine eakatel patsientidel
Eakaid ja kahhektilisi patsiente tuleb hoolikalt jälgida ja vajadusel annust vähendada (vt lõik 4.4).

Kasutamine maksa- või neerukahjustusega patsientidel
Maksa- või neerukahjustusega patsiente tuleb hoolikalt jälgida üleannustamise sümptomite suhtes ja
vajadusel annust vähendada (vt lõik 4.4).

Kasutamine palavikuga patsientidel
Palavikuepisoodide ajal võib osutuda vajalikuks annuse vähendamine (vt lõik 4.4).

Kasutamine lastel
Lapsed vanuses 16 eluaastat ja rohkem: järgida täiskasvanute annustamist.

Lapsed vanuses 2...16 eluaastat:
Matrifen plaastreid tohib kasutada üksnes opiaatravi taluvatel lastel (vanuses 2…16 eluaastat), kes
juba saavad ööpäevas 30 mg suukaudse morfiiniga ekvivalentset opiaati. Selleks, et asendada lastel
suukaudne või süstitav opiaat Matrifen plaatriga, kasutage ekvianalgeetiliste annuste tabelit (Tabel 1)
ning Matrifen plaastri soovitatavat algannust, mis vastab morfiini suukaudsele ööpäevasele annusele
(Tabel 3).

Tabel 3: Soovitatav Matrifen plaastri algannus, mis vastab morfiini suukaudsele ööpäevasele
annusele1

Suukaudse morfiini 24-tunni annus
Matrifen transdermaalse plaastri annus
(mg/ööpäevas)
(mikrogrammi/tunnis)
Lastel2

Lastel2
30...44

12
45...134

25

1 kliinilises uuringus kasutati põhiannustena neid suukaudseid morfiini annuseid Matrifen plaastri
annusele üleminekul.
2 üle 25 mg/tunnis Matrifen plaastri annusele üleminekul tuleb juhinduda täiskasvanute
üleminekuskeemist.

Laste kohta, kes saavad ööpäevas rohkem kui 90 mg suukaudset morfiini, on kliinilistest uuringutest
väga vähe andmeid. Lastel läbi viidud uuringutes arvutati vajalik fentanüüli transdermaalse plaastri
annus konservatiivse lähenemisviisi alusel: 30…44 mg suukaudse morfiiniga ekvivalentne
opiaadiannus asendati ühe 12 mikrogrammi/tunnis fentanüüli transdermaalse plaastriga. See
üleminekuskeem kehtib ainult suukaudselt morfiinilt (või selle ekvivalendilt) fentanüüli
transdermaalsele plaastrile üleminekul. Seda skeemi ei tohi kasutada annuse ümberarvutamiseks
fentanüülilt teistele opioididele, sest see võib endaga kaasa tuua võimaliku üleannustamise.

Esimese 24 tunni jooksul ei saavutata Matrifen plaastriga veel optimaalset analgeetilist toimet.
Seetõttu tuleb esimese 12 tunni vältel pärast üleminekut Matrifen plaastrile jätkata veel varasemalt
kasutatud analgeetikumi võtmist tavalises annuses. Järgmise 12 tunni vältel manustatakse neid
analgeetikume veel vastavalt kliinilisele vajadusele.

Kuna fentanüüli maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatakse 12…24 tundi pärast ravi algust, on
soovitatav patsiente vähemalt esimese 48 tunni vältel pärast ravi alustamist Matrifen plaatriga või
annuse suurendamist jälgida võimalike kõrvaltoimete (näiteks hüpoventilatsioon) suhtes (vt lõik 4.4).

Annuse tiitrimine ja säilitusravi
Kui Matrifen plaastrite analgeetiline toime on ebapiisav, võib täiendavalt manustada morfiini või
mõnda muud lühitoimelist opiaati. Sõltuvalt analgeetilise ravi vajadusest ja lapse seisundist võib
annust suurendada. Annust võib suurendada 12 mikrogrammi/tunnis annusega plaastrite kaupa.

4.3. Vastunäidustused

Matrifen on vastunäidustatud patsientidel, kellel esineb teadaolevalt ülitundlikkus fentanüüli või
plaastri abiaine suhtes.
Äge või postoperatiivne valu, sest annuse tiitrimine ei olelühiajalise ravi korral võimalik.
Raske kesknärvisüsteemi kahjustus.
Raske hingamissüsteemi pärssumine.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Transdermaalset fentanüüli ei tohi kasutada ägeda või postoperatiivse valu raviks, sest lühiajalise ravi
korral puudub sobiva annuse tiitrimise võimalus ning võib tekkida tõsine või eluohtlik hingamise
pärssumine.

Patsiente, kellel on esinenud tõsine kõrvaltoime, tuleb pärast transdermaalse plaastri eemaldamist
jälgida vähemalt 24 tundi, kuna seerumi fentanüüli kontsentratsioon alaneb järk-järgult ja on langenud
ligikaudu 50% 17 (vahemikus 13…22) tunni pärast.

Fentanüül plaastreid tuleb hoida laste eest kättesaamatus kohas nii enne kui ka pärast kasutamist.

Transdermaalset plaastrit ei tohi tükeldada. Plaastrit, mida on poolitatud, tükeldatud või mingil muul
viisil kahjustatud, ei tohi kasutada.

Hingamise pärssimine
Nagu kõik tugevatoimelised opioidid nii võib ka fentanüüli transdermaalne plaaster põhjustada
mõnedel patsientidel olulist hingamise pärssimist, mistõttu haigeid tuleb selliste toimete suhtes
hoolikalt jälgida. Hingamise pärssimine võib püsida ka pärast plaastri eemaldamist. Hingamise
pärssimise risk suureneb koos fentanüüli annuse suurendamisega (vt lõik 4.9). Hingamise pärssimist
võib suurendada ka kesknärvisüsteemi toimivate ravimite samaaegne kasutamine (vt lõik 4.5).

Kroonilised kopsuhaigused
Fentanüül võib põhjustada raskemaid kõrvaltoimeid patsientidel, kes põevad kroonilist obstruktiivset
või mõnd teist kopsuhaigust. Sellistel haigetel võivad opioidid vähendada hingamise juhitavust ja
suurendada hingamistakistust.

Ravimsõltuvus ja võimalik kuritarvitamine
Opioidide korduval manustamisel võib areneda tolerantsus, psüühiline sõltuvus ja füüsiline sõltuvus.
Opioidide kasutamise järgselt tekkinud iatrogeenne sõltuvus esineb harva. Patsientidel, kellel on
esinenud ravimsõltuvus/alkoholi kuritarvitamine, on suurem risk sõltuvuse ja kuritarvitamise
tekkimiseks opioid-ravi korral. Patsiente, kellel on suurenenud risk opioidide kuritarvitamiseks, võib
ravida modifitseeritud-vabanemisega opioidide ravimvormidega, kuid sellised patsiendid vajavad
jälgimist, et märgata väärkasutuse, kuritarvitamise või sõltuvuse tunnuseid. Fentanüüli võib
kuritarvitada samadel viisidel kui teisi opioidi agoniste. Matrifen'i kuritarvitamine või tahtlik
väärkasutamine võib lõppeda üleannustamise ja/või surmaga.

Suurenenud koljusisene rõhk
Matrifen plaastrit tuleb kasutada ettevaatlikult patsientidel, kes võivad olla tundlikud CO koljusiseste
2
toimete suhtes, nagu näiteks suurenenud koljusisese rõhuga, teadvusehäiretega või koomas
patsientidel. Samuti tuleb fentanüüli kasutada ettevaatusega ajukasvajaga patsientidel.

Südamehaigused
Fentanüül võib esile kutsuda bradükardiat ja seetõttu tuleb seda kasutada ettevaatusega
bradüarütmiatega haigetel.

Opioidid võivad põhjustada hüpotensiooni, eriti akuutse hüpovoleemiaga patsientidel. Olemasolev
sümptomaatiline hüpotensioon ja/või hüpovoleemia tuleb ravida enne kui alustatakse ravi fentanüüli
transdermaalsete plaastritega.

Maksakahjustus
Kuna fentanüül metaboliseerub maksas inaktiivseteks metaboliitideks, võib maksakahjustus pikendada
fentanüüli eliminatsiooni. Fentanüüli transdermaalse plaastri kasutamisel maksakahjustusega
patsientidel tuleb neid hoolikalt jälgida fentanüüli mürgistuse sümptomite suhtes ning vajadusel
fentanüüli annust vähendada (vt lõik 5.2).

Neerukahjustus
Muutumatul kujul eritub neerude kaudu vähem kui 10% fentanüülist ja erinevalt morfiinist ei ole
fentanüülil teada neerude kaudu erituvaid aktiivseid metaboliite. Fentanüüli transdermaalse plaastri
kasutamisel neerukahjustusega patsientidel tuleb neid hoolikalt jälgida fentanüüli toksilisuse
sümptomite suhtes ja vajadusel annust vähendada (vt lõik 5.2).

Palavik/välispidine soojendamine
Farmakokineetiline mudel näitab, et fentanüüli kontsentratsioon seerumis võib suureneda ligikaudu
1/3 võrra kui kehatemperatuur tõuseb 40°C-ni.
Seetõttu, tuleb palavikuga patsiente jälgida opioidide kõrvaltoimete suhtes ning fentanüüli annust tuleb
vajadusel kohandada. On võimalus ka temperatuurist sõltuva fentanüüli vabanemise tõusuks, mille
tulemuseks on võimalik üleannustamine ja surm. Kliiniline farmakoloogiline uuring, mis viidi läbi
tervetel täiskasvanud isikutel näitas, et fentanüüli transdermaalse süsteemi soojendamine tõstis
fentanüüli keskmist AUC väärtust 120% ja keskmist Cmax väärtust 61%.

Kõiki patsiente tuleb teavitada, et fentanüüli transdermaalse plaastri manustamiskohta tuleb kaitsta
välispidiste soojusallikate eest, nagu näiteks soojenduskotid, elektrilise soojendusega tekid, soojad
vesivoodid, soojendus- või päevituslambid, intensiivne päikesevann, kuumaveepudelid. Pikaajalised
kuumaveevannid, saunad ja soojad mullivannid spa-s.

Koostoimed teiste ravimitega
Koostoimed CYP3A4 inhibiitoritega:
Fentanüüli transdermaalse plaastri kasutamine samaaegselt koos tsütokroom P450 3A4 (CYP3A4)
inhibiitoritega (nt ritonaviir, ketokonasool, itrakonasool, troleandomütsiin, klaritromütsiin, nelfinaviir,
nefasodoon, verapamiil, diltiaseem ja amiodaroon) võib tõsta fentanüüli plasmakontsentratsiooni, mis
võib võimendada või pikendada nii terapeutilisi- kui kõrvaltoimeid, ja võib põhjustada tõsist
hingamisteede pärssumist. Sellises olukorras on vajalik spetsiaalne patsiendi hooldus ja jälgimine.
Seetõttu ei ole soovitatav samaaegne fentanüüli transdermaalse plaastri ja CYP3A4 inhibiitorite
kasutamine, välja arvatud juhul, kui patsient ei ole pideva järelvalve all. Patsiente, eriti neid, kes
kasutavad fentanüüli transdermaalset plaastrit ja CYP3A4 inhibiitoreid, tuleb jälgida
hingamissüsteemi pärssumise sümptomite suhtes ja vajadusel tuleb annust kohandada.

Eakad patsiendid
Fentanüüli intravenoosse manustamisega läbi viidud uuringutes on selgunud, et eakatel patsientidel
võib fentanüüli kliirens olla vähenenud, poolväärtusaeg pikenenud ning nad võivad ravimi suhtes olla
tundlikumad kui nooremad patsiendid. Kui eakad patsiendid kasutavad fentanüüli transdermaalset
plaastrit, tuleb neid hoolikalt jälgida fentanüüli toksilisuse sümptomite suhtes ning vajadusel ravimi
annust vähendada (vt lõik 5.2).

Kasutamine lastel
Matrifen plaastreid ei tohi kasutada varem opiaatravi mittesaanud lastel (vt lõik 4.2). Sõltumata
kasutatavast Matrifen plaastri annusest tuleb alati arvestada tõsise või eluohtliku hüpoventilatsiooni
tekkevõimalusega.
Fentanüüli transdermaalsete plaastrite kasutamist alla 2-aastastel lastel ei ole uuritud. Matrifen
plaastreid tohib kasutada üksnes opiaatravi taluvatel 2-aastastel ja vanematel lastel (vt lõik 4.2). Alla
2-aastastel lastel ei tohi Matrifen plaastreid kasutada.

Et ära hoida plaastri võimalikku allaneelamist lapse poolt, tuleb olla hoolikas Matrifen plaastri
kasutamise koha valikul (vt lõik 4.2) ning jälgida, et plaaster oleks korralikult naha külge kleepunud.

Imetamine
Kuna fentanüül eritub rinnapiima, tuleb imetamine transdermaalse fentanüül-ravi ajaks katkestada (vt
ka lõik 4.6).

Myasthenia gravis'ega patsiendid
Ilmneda võivad mitte-epileptilised (müo)kloonilised reaktsioonid. Myasthenia gravis'ega patsientide
ravimisel tuleb olla ettevaatlik.

Samaaegne agonistide/antagonistide kasutamine
Buprenorfiini, nalbufiini või pentasosiini samaaegne kasutamine ei ole soovitatav (vt ka lõik 4.5).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kasutamisel samaaegselt koos teiste kesknärvisüsteemi pärssivate ainetega, sh opioidid, rahustid,
uinutid,
üldanesteetikumid,
fenotiasiinid,
trankvillisaatorid,
lihasrelaksandid,
sedatiivsed
antihistamiinikumid ja alkohol, võib ilmneda aditiivne pärssiv toime ja tekkida hüpoventilatsioon,
hüpotensioon ja sügav sedatsioon, kooma või surm. Seetõttu nõuab mistahes ülalmainitud ravimi
samaaegne manustamine koos fentanüüli transdermaalse plaastriga patsiendi erilist hoolitsust ja
jälgimist.

Fentanüül metaboliseeritakse kiirelt ja ulatuslikult maksas peamiselt tsütokroom CYP3A4 vahendusel.

Fentanüüli transdermaalse plaastri ja tsütokroom P450 3A4 inhibiitorite (nt ritonaviir, ketokonasool,
itrakonasool, flukonasool, vorikonasool, troleandomütsiin, klaritromütsiin, nelfinaviir, nefasodoon,
verapamiil, diltiaseem ja amiodaroon) samaaegsel kasutamisel võib fentanüüli plasmakontsentratsioon
suureneda. See võib tugevdada või pikendada nii terapeutilisi kui ka kõrvaltoimeid ja võib põhjustada
tõsise hingamise pärssumise. Sellises olukorras on vajalik eriline patsiendi hoolitsus ja jälgimine.
CYP3A4 inhibiitorite ja fentanüült transdermaalse plaastri samaaegne kasutamine ei ole soovitatav,
välja arvatud juhul kui patsienti hoolikalt jälgitakse (vt lõik 4.4).

Monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAOI)
Fentanüüli transdermaalset plaastrit ei soovitata kasutada patsientidel, kes vajavad samaaegselt
MAOI-te kasutamist. On teateid rasketest ja ootamatutest MAOI-te koostoimetest, nt opiaadi toimete
võimendamine või serotoniinergiliste toimete võimendamine. Seetõttu ei tohi fentanüüli kasutada 14
päeva jooksul pärast ravi lõpetamist MAOI-ga.

Samaaegne agonistide/antagonistide kasutamine
Buprenorfiini, nalbufiini või pentasosiini samaaegne kasutamine ei ole soovitatav. Neil on kõrge
afiinsus opioidretseptoritele koos suhteliselt madala seesmise aktiivsusega ja seetõttu mõjuvad nad
osaliselt antagonistlikult fentanüüli analgeetilisele toimele ning võivad opioidsõltuvatel haigetel
põhjustada ärajätunähtude teket (vt ka lõik 4.4).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ei ole küllaldaselt andmeid fentanüüli transdermaalsete plaastrite kasutamise kohta rasedatel.
Loomuuringutes on ilmnenud mõningaid toksilisi toimeid reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Võimalik
risk inimesele ei ole teada, kuigi on leitud, et fentanüül kui IV anesteetik võib läbida platsenta
varajases rasedusestaadiumis. On teateid vastsündinu ärajätusündroomi esinemisest imikutel, kelle
ema kasutas raseduse ajal pidevalt fentanüüli transdermaalset plaastrit. Raseduse ajal ei tohi fentanüüli
transdermaalset plaastrit kasutada, välja arvatud ainult hädavajadusel.

Fentanüüli transdermaalset plaastrit ei soovitata kasutada sünnituse ajal, kuna seda ei tohi kasutada
akuutse või postoperatiivse valu raviks (vt lõik 4.4). Pealegi läbib fentanüül platsentaarbarjääri ja
fentanüüli transdermaalse plaastri kasutamine sünnituse ajal võib vastsündinul põhjustada hingamise
pärssimist.

Fentanüül eritub rinnapiima ning võib rinnaga toidetaval lapsel põhjustada sedatsiooni ja hingamise
pärssimist. Rinnaga toitmine tuleb katkestada ravi ajaks fentanüüli transdermaalse plaastriga ja
vähemalt 72 tunniks pärast plaastri eemaldamist.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Fentanüüli transdermaalne plaaster võib mõjutada vaimseid ja/või füüsilisi võimeid, mis on vajalikud
potentsiaalselt ohtlike tegevuste sooritamiseks nagu näiteks autojuhtimine või masinatega töötamine.

4.8. Kõrvaltoimed

Fentanüüli transdermaalse plaastri ohutust hinnati 1854-l isikul, kes osalesid 11 kliinilises uuringus
(topeltpime transdermaalne fentanüüli [platseebo või aktiivravikontroll] ja/või avatud transdermaalne
fentanüül [kontrollita või aktiivravikontrolliga]) kroonilise maliigse või mittemaliigse valuga
patsientidel. Antud isikutel kasutati vähemalt ühte fentanüüli transdermaalse plaastri annust ja neilt
saadi andmeid ohutuse kohta. Nimetatud kliiniliste uuringute ühendatud ohutusandmete põhjal olid
kõige sagedamini teavitatud kõrvaltoimeteks (koos esinemissageduse %-ga): iiveldus (35,7%),
oksendamine (23,2%), kõhukinnisus (23,1%), unisus (15,0%), pearinglus (13,1%) ja peavalu (11,8%).

Allpool on toodud kõrvaltoimed, millest on teatatud fentanüüli transdermaalse plaastri kasutamisel
nendes kliinilistes uuringutes, kaasa arvatud ülalmainitud kõrvaltoimed ja turuletulekujärgselt teatatud
kõrvaltoimed.

Esinemissagedus on liigitatud vastavalt järgmisele konventsioonile: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100
kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000),
teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kõrvaltoime
Organsüsteemi
Sageduse kategooria
klass
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
TeadmataAnafülaktiline
šokk,
Immuunsüsteemi
anafülaktiline

Ülitundlikkus


häired
reaktsioon,
anafülaktoidne
reaktsioon
Ainevahetus- ja
Anoreksiatoitumishäired
Kõrvaltoime
Organsüsteemi
Sageduse kategooria
klass
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
TeadmataUnetus,
depressioon,
Agiteeritus,
Psühhiaatrilised
ärevus, segasus, desorientatsioon,

häired
hallutsinatsioo- eufooria
nid
Hüpoasteesia,
krambid (kaasa
Uimasus,
arvatud
Närvisüsteemi
Treemor,
pearinglus,
kloonilised


häired
paresteesia
peavalu
krambid ja grand
mal krambid),
amneesia
SilmaMioos

kahjustused
Kõrva ja
labürindi

Vertiigokahjustused
Palpitatsioonid, Bradükardia,
Südame häired


tahhükardia
tsüanoos
Vaskulaarsed

Hüpertensioon Hüpotensioon


häired
Respiratoorsed,
Hingamisteede
rindkere ja
pärssumine,
Apnoe,

Düspnoe
Bradüpnoe
mediastiinumi
hingamisteede
hüpoventilatsioon
häired
kurnatus
Diarröa, suu

Iiveldus,
kuivamine,
Seedetrakti

oksendamine, kõhuvalu,
Iileus
Subiileus
häired

kõhukinnisus ülakõhu valu,

düspepsia
Ekseem,
allergiline
Naha ja
Higistamine,
dermatiit, naha
nahaaluskoe

naha sügelus,


kahjustus,
kahjustused
lööve, erüteem dermatiit,
kontakt dermatiit
Lihas-skeleti ja
sidekoe

Lihaskrambid
Lihastõmblused

kahjustused
Neerude ja

Uriini retensioon


kuseteede häired
Reproduktiivse
Erektsiooni
süsteemi jahäired,

rinnanäärme

seksuaalhäired
häired
Kõrvaltoime
Organsüsteemi
Sageduse kategooria
klass
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
TeadmataManustamiskoha

reaktsioonid,
gripi sarnane
Väsimus,
haigus,
Manustamiskoha
Üldised häired ja
perifeersed
kehatemperatuuri dermatiit,
manustamiskoha
tursed, asteenia, muutuse
manustamiskoha
reaktsioonid
halb enesetunne, tunnetamine,
ekseem
külmatunne
manustamiskoha
ülitundlikkus,
ravimi ärajätu
sündroom

Nagu ka teiste opioid analgeetikumidega, võib fentanüüli korduval kasutamisel areneda tolerants,
füüsiline sõltuvus ja psüühiline sõltuvus (vt lõik 4.4.).

Varasemalt kasutatud opioidanalgeetikumi ümbervahetamisel fentanüüli transdermaalse plaastriga või
järsk ravi peatamine võib mõnedel patsientidel esile kutsuda opioidide ärajätunähtusid (nt iiveldus,
oksendamine, kõhulahtisus, ärevus ja värisemine) (vt lõik 4.2). On väga harvi teateid vastsündinu
ärajätusündroomi esinemisest imikutel, kelle ema kasutas raseduse ajal pidevalt fentanüüli
transdermaalset plaastrit (vt lõik 4.6).

Lapsed
Fentanüüli transdermaalse plaastri kõrvaltoimete profiil lastel ja noorukitel oli sarnane täiskasvanute
omale. Lastel ei täheldatud fentanüüli transdermaalse plaastri kasutamisel mitte mingeid muid riske
kui need, mis kaasnevad opiaatide kasutamisega valu leevendamiseks tõsise haigusega patsientidel.
Üle 2-aastastel lastel ei täheldatud soovitatavate kasutamisjuhiste järgimisel fentanüüli transdermaalse
plaastri kasutamisel mitte mingeid laste-spetsiifilisi ohte. Väga sageli lastel läbi viidud kliinilistes
uurignutes kirjeldatud kõrvaltoimeteks olid palavik, oksendamine ja iiveldus.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Fentanüüli üleannustamine avaldub liigselt väljendunud farmakoloogilises toimes, kõige tõsisem
toime on hingamise pärssimine.

Ravi
Hingamise pärssimise vastuabinõu hulka kuulub fentanüülplaastri viivitamatu nahalt eemaldamine ja
patsiendi füüsiline või sõnaline ergutamine. Vajadusel võib seejärel manustada spetsiifilist
opioidantagonisti, nagu näiteks naloksoon.

Opioidide üleannustamisest tingitud hingamise pärssumine võib kesta kauem kui opioidantagonisti
toime. IV antagonisti annuste vaheline intervall tuleb hoolikalt valida, kuna on võimalus
taasuimastamiseks peale plaastri eemaldamist; vajalikuks võib osutuda korduv või pidev naloksooni
infusioon. Opioidi toime vähendamise tulemusel võib tekkida äge valusündroom ja katehhoolamiinide
vabanemine.

Kui kliinilise seisundi põhjal on näidustatud, tuleb kasutada kunstlikku hingamist, võimalusel
orofarüngeaalne õhutee või endotrahheaalne toru, ning tuleb manustada hapnikku ja tagada toetav või
juhitav hingamine vastavalt vajadusele. Tuleb hoida adekvaatset kehatemperatuuri ja vedeliku
tarbimist.

Kui tekib raske või kestev hüpotensioon, võib selle põhjuseks olla hüpovoleemia, mille
korrigeerimiseks tuleb parenteraalselt manustada adekvaatselt vedelikku.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: analgeetikumid, opioidid.
ATC-kood. N02AB03

Matrifen on transdermaalne plaaster, millest vabaneb pidevalt fentanüüli. Fentanüül on
opioidanalgeetikum,
mis
toimib
põhiliselt
mikro-opioidretseptorite
kaudu.
Peamisteks
farmakoloogilisteks toimeteks on analgeesia ja sedatsioon. Patsientidel, kes varem ei ole opioide
kasutanud, saavutatakse analgeetiline toime fentanüüli plasmakontsentratsiooni juures 0,3…1,5
nanogrammi/ml. Samas patsientide populatsioonis suureneb kõrvaltoimete esinemissagedus alates
seerumikontsentratsioonist >2 nanogrammi/ml. Koos tolerantsuse arenemisega ravimi suhtes
suurenevad nii fentanüüli efektiivne plasmakontsentratsioon kui ka kõrvaltoimeid põhjustav
plasmakontsentratsioon. Tolerantsuse arenemise kiirus varieerub indiviiditi suurel määral.

Fentanüüli transdermaalse plaastri ohutust hinnati kolmes avatud uuringus kokku 293 kroonilise
valuga lapsel vanuses 2…18 eluaastat, kellest 66 last olid vanuses 2…6 eluaastat. Nimetatud
uuringutes asendati 30…45 mg morfiini suukaudne annus ühe 12 mikrogrammi/tunnis plaastriga. 181
patsiendil, kelle varasem ööpäevane opiaadiannus sisaldas üle 45 mg suukaudse morfiini annust,
kasutati algannusena fentanüüli transdermaalse plaastri annust 25 mikrogrammi/tunnis.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Fentanüüli transdermaalne plaaster tagab fentanüüli pideva süsteemse vabanemise 72-tunnise
manustamisperioodi vältel.

Imendumine: Pärast esimese plaastri asetamist nahale suureneb fentanüüli kontsentratsioon seerumis
järk-järgult, ühtlane seerumikontsentratsioon saabub 12…24 tunni möödudes ning püsib suhteliselt
konstantsena ülejäänud aja vältel 72-tunnisest manustamisperioodist. Teiseks 72-tunniseks
manustamisperioodiks kujuneb patsiendi vereplasmas ravimi tasakaalukontsentratsioon, mis säilib
edasiste aplikatsioonide vältel, kui manustatakse sama suure pindalaga plaastreid. Fentanüüli
imendumine eri manustamiskohtadest võib olla mõnevõrra erinev. Tervetel vabatahtlikel läbi viidud
uuringus täheldati plaastri paigaldamisel rindkerele mõnevõrra väiksemat (ligikaudu 25% võrra)
fentanüüli imendumist kui plaastri paigaldamisel õlavarrele ja seljale.

Jaotumine: 84% fentanüülist on seondunud plasmavalkudega.

Biotransformatsioon: Fentanüülil on lineaarne farmakokineetika ja ta metaboliseerub peamiselt
maksas ensüüm CYP3A4 vahendusel. Peamine metaboliit norfentanüül on inaktiivne.

Eliminatsioon: Pärast fentanüüli plaastri eemaldamist langeb fentanüüli seerumikontsentratsioon
aeglaselt, vähenedes 50% võrra täiskasvanutel 13…22 tunni ja lastel 22…25 tunni vältel. Fentanüüli
jätkuv imendumine nahast seletab ravimi aeglasemat kadumist verest, võrreldes intravenoosse
infusiooniga. Ligikaudu 75% fentanüülist eritub uriiniga, peamiselt metaboliitidena, ja vähem kui 10%
muutumatul kujul. Ligikaudu 9% eritub väljaheitega, peamiselt metaboliitidena.

Farmakokineetika erinevates patsientide populatsioonides
Maksa- või neerufunktsiooni kahjustuse korral võib fentanüüli plasmakontsentratsioon suureneda.
Eakatel, kahhektilistel või raskes üldseisundis patsientidel võib fentanüüli kliirens olla väiksem,
mistõttu pikeneb fentanüüli terminaalne poolväärtusaeg (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Lapsed
Kehakaalu suhtes kohandades on fentanüüli kliirens (l/h/kg) 2…5-aastastel lastel 82% võrra suurem ja
6…10-aastastel lastel 25% võrra suurem kui 11…16-aastastel lastel, kelle kliirens on sarnane
täiskasvanutega. Seda erinevust on laste annustamissoovituste koostamisel arvesse võetud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse ja genotoksilisuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud
kahjulikku toimet inimesele.
Loomuuringutes on täheldatud viljakuse vähenemist ja loodete suremuse suurenemist rottidel.
Teratogeenset toimet ei ole leitud.

Mutageensusuuringud bakteritel ja närilistel on osutunud negatiivseteks. Sarnaselt teistele opioididele
on ka fentanüül in vitro uuringutes avaldanud mutageenset toimet imetajate rakkudele. Samas on
võimalik oht terapeutiliste annuste kasutamisel siiski väike, sest mutageenset toimet täheldati ainult
fentanüüli väga suurte annuste juures.

Pikaaegseid kartsinogeensusuuringuid ei ole fentanüüliga läbi viidud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Dipropüleenglükool
Hüdroksüpropüültselluloos
Dimetikoon
Silikoonliimid (amiinresistentsed)
Vabanemist reguleeriv membraan, etüleenvinüülatsetaat (EVA)
Väline kattekile, polüetüleentereftalaatkile (PET)
Eemaldatav kaitsekile, fluoropolümeerkattega polüesterkile
Trükivärv

6.2. Sobimatus

Et vältida Matrifen'i kleepaine omaduste halvenemist, ei tohi naha piirkonnas kuhu Matrifen plaaster
asetatakse kasutada kreeme, õlisid, emulsioone või pulbreid.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Iga plaaster on pakendatud paberist, alumiiniumist ja polüakrüülonitriilist (PAN) kuumsuletud
kotikesse.

Pakendites 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 ja 20 plaastrit.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Palun vaadake lõiku 4.2. Teiste manustamiskohtade kohta pole saadaval ohutus- ega farmakokineetika
andmeid.

Transdermaalsetesse plaastritesse jääb ka peale kasutamist suures koguses fentanüüli. Pärast
eemaldamist tuleb kasutatud plaastri kleepuvad pinnad kokku murda, et ravimi vabanemist reguleeriv
membraan ei jääks katmata. Ohutuse- ja keskkonnahoiulistel eesmärkidel tuleb kasutatud ja
kasutamata jäänud transdermaalsed plaastrid hävitada vastavalt kohalikele nõuetele või tagastada
apteeki.

Pärast plaastri peale asetamist või eemaldamist peske käsi veega.

7. Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS
Jaama 55B
63308 Põlva

8. Müügiloa number

Matrifen, 12 mikrogrammi/tunnis: 520706
Matrifen, 25 mikrogrammi/tunnis: 520806
Matrifen, 50 mikrogrammi/tunnis: 520906
Matrifen, 75 mikrogrammi/tunnis: 521006
Matrifen, 100 mikrogrammi/tunnis: 521106

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

25.08.2006/03.05.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud mais 2013